Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 14 от 16.II

ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ

АКАДЕМИИ, УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ИНСТИТУТИ

13. - СУ "Климент Охридски" обявява конкурси за: професор по тюркски езици (сравнително тюркско езикознание); старши научен сътрудник I ст. по физика на твърдото тяло; доценти по: физика на твърдото тяло (експериментални методи във физиката на твърдото тяло) един; методика на преподаването (методика на обучението по запознаване с околната действителност) - един; литература на народите от Азия и Африка (японска литература - един; монголска литература - един); теория и практика на превода (на турски език) - един; семитско-хамитски езици (съвременен арабски език морфология и синтаксис) - един; тюркски езици (история и историческа граматика на турския език - един; тюркска граматика - синтаксис - един), всички със срок 2 месеца; двама старши научни сътрудници II ст. по древна история (история и култура на древния Изток); асистенти по: руски език (практически курс) - един; гражданско и семейно право - един; правни проблеми по опазване на околната среда - един, всички със срок 3 месеца; диалектически и исторически материализъм - един; история на античната и средновековната философия - един; радиохимия - един, със срок 2 месеца; история на немската литература - един; икономическа и социална география на страните (по чл. 68 КТ) - един; естетика - един, със срок 1 месец; научни сътрудници по: неорганична химия (пречистване на лантаноидни смеси и съединения) - един; технология на финия органичен синтез - един (двата по НИС), със срок 1 месец от обнародването в Държавен в-к.

2871

700. - ВИИ "К. Маркс" - София, обявява към ИПККТО "Д-р Я. Кабаивански" - Бургас, конкурс за асистент по математически методи и приложение на изчислителната техника в икономиката (основи на ЕИТ и програмиране) със срок 1 месец от обнародването в Държавен в-к. Справки - на тел. 68-71-30.

2523

2. - Институтът по история на БКП при ЦК на БКП - София, обявява конкурси за: двама старши научни сътрудници II ст. по история на комунистическото и работническото движение, на националноосвободителните движения (в Западна Европа след 1945 г.); научен сътрудник по история на БКП (в условията на социализма), всички със срок 2 месеца от обнародването в Държавен в-к. Документи - в и-та, ул. Пионерски път 21, тел. 5-68-11 (387 и 393).

2521

287. - Научният и-т по идеологически проблеми към МА - София, обявява конкурси за двама доценти по политическа икономия със срок 3 месеца от обнародването в Държавен в-к. Документи - в и-та, ул. X.X. 1, тел. 51-86-92.

233

41. - Научният и-т по хирургия - София, обявява конкурс за асистенти (по чл. 68 КТ) по анестезиология и реанимация към II секция при едноименната катедра със срок 1 месец от обнародването в Държавен в-к. Документи в и-та, ул. X.X. 1, тел. 51-87-11.

2525

81. - Научният и-т по курортология, физиотерапия и рехабилитация - София, обявява конкурс за научни сътрудници по химия на минералните води и лечебната кал (атомно-абсорбционни методи) - един; реактивност и курортно-физикални фактори - един, със срок 1 месец от обнародването в Държавен в-к. Документи в и-та, бул. Овча купел 2в, тел. 56-28-24 (222).

2508

2664. - Институтът по черна металургия Ботунец, обявява конкурси за научни сътрудници по: механика на деформируемото твърдо тяло (математическо моделиране) - един; процеси и машини за обработка под налягане (системни изследвания във валцовото производство - един; валцуване и термокалибровка на профилни изделия от качествени и легирани марки стомани - един; студено валцуване на лист и лента от качествени и висококачествени-марки; и стомани - един); изчислителна техника (микропроцесорна техника и системи) - двама; автоматизирани системи за преработка на информацията и управление (автоматизирани системи за управление на технологичните процеси и производството в черната металургия) - един; електронни уреди (прибори и апарати за измерване геометрията на прокатната продукция) - един; металургия на черните метали (специална електрометалургия - един; подготовка на суровините и доменно производство - един; непрекъснато разливане на стоманата - един); автоматично управление и регулиране; управление на технологичните процеси (автоматизация на процесите на извънпещна обработка на стоманата) - един; металознание и термична обработка на металите (производство на качествени стомани) - един; икономика и управление на отраслите в сферата на материалното производство (икономика и управление на черната металургия) - един, със срок 1 месец от обнародването в Държавен в-к. Документи - в и-та, тел. 87-47-84 (354).

47

СЪДИЛИЩА

Пернишкият районен съд призовава X.X.X., от Перник, ул. Юрий Гагарин 27, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.IV.1990 г. в 8 ч. и 45 мин. като ответник по гр. д. № 1572/89, заведено от ДЗИ - Перник, по чл. 344 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

2091

Плевенският районен съд призовава X.X.X., с последен адрес Ловеч, ул. Хр. Кърпачев 85, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.III.1990 г. в 8 ч. като ответник по гр. д. № 2534/89, заведено от X.X.X., от Плевен, като майка и законна представителка на малолетното си дете X.X.X., за издръжка. Призованият да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

2534

Русенският районен съд, V гр. състав, призовава X.X.X., с последен адрес Лом, ул. X.X. 23, сега в СССР с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.III.1990 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник. по гр. д. № 1142/89, заведено от X.X.X., от Русе, ул. Студен кладенец, бл. Ледено езеро, вх. В, за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес в района на съда, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

2688

Благоевградският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност регистрира под № 60 от 18.ХII.1989 г. Междуобщинска фирма "Водоснабдяване и канализация - Благоевград" със седалище Благоевград, ул. X.X. 3, Софийска област, с предмет на дейност: експлоатация и поддържане изградените основни фондове по водоснабдяване, канализация и пречистване питейни и отпадни води, и с уставен фонд 40 392 хил. лв. Фирмата се представлява от инж. X.X.X.. От обнародването в Държавен в-к на решението за регистриране на фирмата прекратява дейността си СП "В и К" - Благоевград, като фирмата поема активите и пасивите по баланса му към 30 ноември 1989 г., както и другите права и задължения.

575

Благоевградският окръжен съд обявява, че на , основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за колективни земеделски стопанства под № 3 от 25.ХII.1989 г. Колективно земеделско стопанство "Плоски" със седалище с. Плоски, Софийска област, с предмет на дейност: производство, заготовка и реализация на растениевъдна и животинска продукция, и с уставен фонд 1 247 хил. лв. Стопанството се представлява от X.X.X.. От обнародването в Държавен в-к на решението за регистриране на стопанството се прекратява членството в АПК "Спартак" - гр. Сандански, Софийска област, като стопанството поема активите и пасивите на прекратената комплексна бригада по баланса й към 25 октомври 1889 г, както и другите права и задължения.

642

Благоевградският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за колективни земеделски стопанства под № 4 от 25 ХII.1989 г. Колективно земеделско стопанство "Подгорие" със седалище с. Коларово, Софийска област, с предмет на дейност: производство и реализация на селскостопанска продукция, промишлена и други дейности, както и услуги на членовете на трудовия колектив и на населението, и с уставен фонд 1 888 хил. лв. Стопанството се представлява от X.X.X.. От обнародването в Държавен в-к на решението за регистриране на стопанството се прекратява членството в АПК - с. Коларово, Софийска област, като стопанството поема активите и пасивите на комплексните селскостопански бригади в с. Беласица, с. Коларово, с. Самуилово - с. Камена, Софийска област, по баланса им към 15 ноември 1989 г., както и другите права и задължения.

643

Благоевградският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за колективни земеделски стопанства под № 5 от 27.ХII.1989 г. Колективно земеделско стопанство "Благоевград" със седалище Благоевград, Софийска област, с предмет на дейност: производство, преработка, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция, промишлена, строителна, транспортни дейности и с уставен фонд 14 млн. лв. Стопанството се представлява от X.X.X.. От обнародването в Държавен в-к на решението за образуване на КЗС прекратяват дейността си комплексните бригади в Благоевград и с. Струмско, като стопанството е техен правоприемник към 27 ноември 1989 г. и поема активите и пасивите, както другите права и задължения.

799

Благоевградският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. въз връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за колективни земеделски стопанства под № 2 от 4.I.1990 г. Колективно земеделско стопанство "Ново време" със, седалище с. Дебрен, Софийска област, с предмет на дейност: производство и реализация на селскостопанска продукция, промишлена и друга дейност, както и услуги на членовете на трудовия колектив и населението, и с уставен фонд 1 395 хил. лв. Стопанството се представлява от X.X.X.. От обнародването в Държавен в-к на решението за регистриране на стопанството се прекратява членството в АПК "Иван Гулев" - с. Гърмен, като стопанството става правоприемник на Производствена бригада - с. Дебрен, и поема активите и пасивите по баланса й към 30 ноември 1989 г, както и другите права и задължения.

1376

Благоевградският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за колективни земеделски стопанства под № 3 от 4.I.1990 г. Колективно земеделско стопанство "Слатина" със седалище с. Славци, Софийска област, с предмет на дейност: производство и реализация на селскостопанска продукция, промишлена и друга дейност, както и услуги на членовете на стопанството и населението, и с уставен фонд 1 355 хил. лв. Стопанството се представлява от X.X.X.. От обнародването в Държавен в-к на решението за регистриране на стопанството се прекратява членството на Комплексна бригада "Бистрица" - с. Славци, в АПК "Граничар" - с. Хаджидимово, като стопанството поема активите и пасивите по баланса й към 30 ноември 1989 г., както и другите права и задължения.

1378

Благоевградският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за колективни земеделски стопанства под № 4 от 4.I.1990 г. Колективно земеделско стопанство "Копривлен" със седалище с. Копривлен, Софийска област, и с предмет на дейност: производство и реализация на селскостопанска продукция, промишлена и друга дейност, както и услуги на членовете на трудовия колектив и населението, и с уставен фонд 4 351 хил. лв. Стопанството се представлява от X.X.X.. От обнародването в Държавен в-к на решението за регистриране на стопанството се прекратява членството на Комплексна бригада "Първи май" в АПК "Граничар" - с. Хаджидимово" като стопанството поема активите и пасивите на Комплексна бригада - с. Копривлен, по баланса й към 30 ноември 1989 г., както и другите права и задължения.

1377

Благоевградският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за колективни земеделски стопанства под № 8 от 8.I.1990 г. Колективно земеделско стопанство "Бялата вода" със седалище с. Левуново, Софийска област, с предмет на дейност: производство и реализация на растениевъдна и животновъдна продукция, изкупуване от личното стопанство и странична дейност, и с уставен фонд 3 332 хил. лв. Стопанството се представлява от X.X.X.. От обнародването в Държавен в-к на решението за регистриране на стопанството се прекратява членството в АПК "Спартак" - гр. Сандански, като стопанството поема активите и пасивите на Комплексна бригада - с. Левуново, по баланса й към 30 октомври 1989 г., както и другите права и задължения.

1375

Бургаският окръжен съд на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа. с решение от 15.ХII.1989 г. по ф. д. № 100/89 Общинска фирма "Търговия" със седалище гр. Приморско, Бургаска област, с предмет на дейност: търговия на дребно с хранителни и промишлени стоки и обществено хранене, инвестиции, строителство и ремонт, вътрешнотранспортно обслужване, обучение и квалификация на кадрите, и с уставен фонд 1 856 хил. лв. Фирмата се представлява от X.X.X..

645

Бургаският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 102 от 26.ХII.1989 г. по ф. д. 102/89 вписа в регистъра за колективни земеделски стопанства Колективно земеделско стопанство "Никола Попов" със седалище с. Голямо Буково, община Грудово, Бургаска област, с предмет на дейност: производство на хлебно и фуражно зърно, технически култури, плодове и зеленчуци, фуражопроизводство, животинска продукция - месо, мляко, вълна, яйца, обучение и квалификация на кадрите, осигуряване социалното развитие на трудовия колектив със странични дейности и услуги на населението, и с уставен фонд 1 078 хил. лв. Стопанството се представлява от председателя X.X.X..

647

Бургаският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 103 от 26.ХII.1989 г. по ф. д. 103/89 вписа в регистъра за. колективни земеделски стопанства Колективно земеделско стопанство "Пети май" със седалище гр. Каблешково, Бургаска област, с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка, съхранение, реализация, търговия със и без посредничество с фирми от страната и чужбина в прясно и преработено състояние на всички видове селскостопанска продукция, произведена в общественото и личното стопанство, странични и спомагателни дейности и услуги за фирми и населението, строителство и проектиране, материално- техническо снабдяване, транспортна и автотранспортна дейност и услуги, подготовка, квалификация и преквалификация на кадри за селскостопанската дейност, стопански туризъм и обществено хранене в собствени ресторанти и работнически столове, и с уставен фонд 13 574 лв. Стопанството се представлява от председателя X.X.X..

648

Варненският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 1417 от 27.ХI.1989 г. по ф, д, № 1417/89 регистрира Варненска търговска банка - акционерно дружество, със седалище Варна, с предмет на дейност: предоставяне кредити и текущо банково обслужване на фирми и други юридически лица, приемане депозити от местни и чуждестранни физически и юридически лица и други банкови услуги, в съответствие с Правилника за банките, с уставен фонд 36 500 000 лв., разпределен на 3650 акции по 10 000 лв., и с временен ръководител X.X.X. от Варна. От обнародването в Държавен в-к на решението за регистриране на банката се прекратяват банките - поделения на БНБ във Варна и Вълчи дол, като търговската банка поема активите и пасивите по баланса им към датата на тяхното прекратяване, както и другите права и задължения

779

Варненският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 1433 от 27.ХI.1989 г. по ф. д. № 1433/89 регистрира Провадийска търговска банка - акционерно дружество, със седалище Провадия, с предмет на дейност: предоставяне кредити и текущо банково обслужване на фирми и други юридически лица, приемане депозити от местни и чуждестранни физически и юридически лица и други банкови услуги, в съответствие с Правилника за банките, с уставен фонд 7 000 000 лв., разпределен на 700 акции по 10 000 лв., и с временен ръководител X.X.X. от Провадия. От обнародването в Държавен в-к за решението за регистриране на банката се прекратява поделението на БНБ в Провадия, като търговската банка поема активите и пасивите по баланса му към датата на нейното прекратяване, както и другите права и задължения.

780

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение от 18 ХII.1989 г. по ф. д. 571/89 регистрира Колективно земеделско стопанство - Агрофирма със седалище с. Дичин, Ловешка област, с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка, съхраняване, реализация, търговия (и с посредничество на фирми в страната и в чужбина) в прясно и преработено състояние на всички видове селскостопанска продукция, произведена в общественото и личното стопанство; странични и спомагателни дейности и услуги на фирми и граждани; строителство, транспорт, материално-техническо снабдяване; обществено хранене; ремонт на селскостопанска техника и други незабранени от закона дейности без териториални, отраслови и ведомствени ограничения, и с уставен фонд 1 741 хил. лв. Стопанството се представлява от X.X.X..

36

Видинският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 161 от 19.ХII.1989 г. по ф. д. № 160/89 регистрира Общинска фирма "Културен отдих, художествена украса и увеселителни съоръжения" със седалище гр. Видин, ул. X.X. 7, Михайловградска област, с предмет на дейност: всякакъв вид бояджийски услуги, дърворезба, изработване плакати, афиши, знамена, емблеми, сувенири, орнаментни платна и пана, стари занаяти, художествени огради, организиране мероприятия на комплексния отдих, обменни операции и външнотърговска дейност с оглед осъществяване на реализация предмета на дейност, и с уставен фонд 531 хил. лв. Фирмата се представлява от временно управляващия X.X.X.. Съгласно Решение № 40 на ОбНС - Видин, от 1989 г. от обнародването в Държавен в-к на решението за регистриране на фирмата прекратява дейността си Стопанско предприятие "КОХУ" - Видин, като общинската фирма поема активите и пасивите му по баланса към 30 септември 1989 г., както и другите права и задължения.

239

Врачанският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 262 от 15.ХII.1989 г. вписа в регистъра за акционерни фирми Акционерно дружество "Мездренска търговска банка АД" със седалище гр. Мездра, Михайловградска област, с предмет на дейност: предоставяне кредити и текущо банково обслужване на фирми и други юридически лица, приемане депозити от местни и чуждестранни физически и юридически лица и други банкови услуги в съответствие с Правилника за банките, и с уставен фонд 7 млн. лв. Фирмата се представлява временно от X.X.X.. Прекратява се като юридическо лице от обнародването в Държавен в-к на решението за регистриране на дружеството поделението на БНБ - Мездра, като АД поема активите и пасивите по баланса му към 31 октомври 1989 г., както и другите права и задължения.

782

Врачанският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 4 от 4.I.1990 г., вписа в регистъра за държавни и общински фирми и фирми на обществени организации под № 4, т. 1, Общинска фирма "Белслат" със седалище гр. Бяла Слатина, Михайловградска област, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки, обществено хранене, производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, хотелиерство, транспортна, складова, инвестиционна и външнотърговска дейност и други дейности, незабранени от законните разпоредби, и с уставен фонд 3 353 хил. лв. Фирмата временно се представлява от X.X.X.. Прекратява се като юридическо лице от обнародването в Държавен в-к на решението за регистриране на фирмата ОП "Търговия" - Бяла Слатина, като общинската фирма поема активите и пасивите по баланса му към 30 юни 1989 г., както и другите права и задължения.

1972

Врачанският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 283 от 11.I.1990 г. регистрира Колективно земеделско стопанство "Искра" със седалище с. Синьо бърдо, община Роман, Михайловградска област, с предмет на дейност: производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция от растениевъдство и животновъдство, железарска, стругарска, печатарска, дърводелска, леярска, бобинажна, металопресова, монтажна дейност, ново строителство и основен ремонт по селскостопански начин, преработка на фуражи и селскостопански услуги, и с уставен фонд 472 хил. лв. Стопанството се представлява от X.X.X.. Прекратява се като юридическо лице от обнародването в Държавен в-к на решението за регистриране на стопанството СРЖВ - с. Синьо бърдо, като КЗС поема активите и пасивите по баланса му към 1 септември 1989 г., както и другите права и задължения.

1974

Врачанският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 285 от 10.I.1990 г. регистрира Колективно земеделско стопанство "Павел Стефанов" със седалище с. Враняк, община Бяла Слатина, Михайловградска област, с предмет на дейност: производство и реализация на селскостопанска продукция от растениевъдство, животновъдство и свързаните с тях дейности, в т. ч. силажопроизводство и услуги, и с уставен фонд 767 371 лв. Стопанството се представлява от X.X.X.. Прекратява се като юридическо лице от обнародването в Държавен в-к на решението за регистриране на стопанството АПК - с. Габаре, като КЗС поема активите и пасивите и другите му права и задължения, както и тези на бившата СРЖБ - с. Враняк, влизаща в АПК - с. Габаре, по разделителния им протокол от 31 октомври 1989 г.

1973

Габровският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 391 от 28.ХII.1989 г. по ф. д. № 382/89 регистрира Колективно земеделско стопанство "Добромирка" със седалище с. Добромирка, Ловешка област, с предмет на дейност: производство и реализация на селскостопанска продукция, промишлена дейност във връзка с нея, промишлени стоки и стоки за народно потребление, както и услуги на членовете на трудовия колектив и на населението, производство на стоки за народно потребление, и с уставен фонд 4 674 хил. лв. Стопанството се представлява от X.X.X.. Прекратява се като юридическо лице от обнародването в Държавен в-к на решението за регистриране на КЗС Селскостопанска бригада - с. Добромирка, Ловешка област, като стопанството поема активите и пасивите й по баланса към 31 октомври 1989 г., както и другите права и задължения.

1975

Габровският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 392 от 28.ХII.1989 г. по ф. д. № 383/89 регистрира Колективно земеделско стопанство "Столетов" със седалище Габрово, с предмет на дейност: производство на селскостопанска продукция, услуги на фирми, предприятия, организации, частни лица и производство на промишлена продукция и предмети за бита, и с уставен фонд 8 575 хил. лв. Стопанството се представлява от X.X.X.. Прекратява дейността си ЖРБ - Габрово, от обнародването в Държавен в-к на решението за регистриране на стопанството, като то поема активите и пасивите на прекратената бригада, както и съответната част от активите и пасивите на АПК "Столетов" по разделителния протокол по баланса им към 30 септември 1989 г., както и другите права и задължения.

1976

Габровският окръжен съд обявява основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка със чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 393 от 28.ХII.1989 г. по ф. д. № 384/89 регистрира Колективно земеделско стопанство "Агрофирма Балкан" със седалище Севлиево, с предмет на дейност: производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция от личния и обществения сектор, износ и внос по първо и второ направление, ремонт и експлоатация на селскостопанска техника и автотранспорт, материално-техническо снабдяване, резервни части, строителни и лимитни материали, добив на инертни материали, производство на варов и бетонов разтвор, осъществяване ранна диагностика на бременността на кравите, производство на баварски колбаси, организиране дейност в общественото хранене, внедряване автоматизирани системи за управление и информационно обслужване, провеждане инвестиционна политика на поделенията, промишлени дейности и услуги, и с уставен фонд 2 763 хил. лв. Стопанството се представлява от X.X.X.. Прекратяват се като юридически лица: селскостопанските бригади в селата Градище, Столът, Млечево, Стоките, Кръвеник, Ловешка област, Бригада за ремонт и експлоатация на селскостопанска техника и автомобили - с. Сенник, Ловешка област, Строителна бригада - с. Ряховците, Ловешка област, Предприятие за производство и изкупуване на селскостопанска продукция - Севлиево, и АПК "Росица" - Севлиево, като стопанството поема активите и пасивите, както и другите им права и задължения по разделителния протокол от обнародването на решението за регистриране на колективното земеделско стопанство.

1977

Кюстендилският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 384 от 27.ХI.1989 г. по ф. д. № II-384/89 вписа в регистъра за дружествените фирми, т. 1, парт. 7, стр. 32, Акционерно дружество "Бобовдолска търговска банка АД" със седалище гр. Бобов дол, Софийска област, с предмет на дейност: предоставяне кредити и текущо банково обслужване на фирми и други юридически лица, приемане депозити от местни и чуждестранни физически и юридически лица и други банкови услуги, в съответствие с Правилника за банките, и с уставен фонд 7 000 000 лв., разпределен в 700 акции по 10 000 лв. Дружеството се представлява от избрания ръководител X.X.X.. От обнародването в Държавен в-к на решението за регистриране на банката се прекратява банката - поделение на БНБ в Бобов дол, като търговската банка поема активите и пасивите по баланса й към датата на нейното прекратяване, както и другите права и задължения.

781

Плевенският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение от 20.ХI.1989 г. по ф. д. № 680/89 вписа в регистър № 2, т. 1, парт. 5 Плевенска търговска банка - Акционерно дружество, със седалище Плевен, ул. Ив. Вазов 1, и с клонове в Левски и Никопол, с предмет на дейност: предоставяне кредити и текущо банково обслужване на фирми и други юридически лица, приемане депозити от местни и чуждестранни физически и юридически лица и други банкови услуги, в съответствие с Правилника за банките, и с уставен фонд 32 130 хил. лв., разпределен на 3213 акции по 10 000 лв. всяка от тях. Фирмата се представлява от временния ръководител X.X.X.. От обнародването в Държавен в-к на решението за регистриране на банката се прекратяват банките - поделения на БНБ в Плевен, Левски и Никопол, като търговската банка поема активите и пасивите по баланса им към датата на тяхното прекратяване, както и другите права и задължения.

15505б

Плевенският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение от 20.ХI.1989 г. по ф. д. № 681/89 вписа в регистър № 2, т. I., парт. 6, Червенобрежка търговска банка - Акционерно дружество, със седалище Червен бряг, ул. Стефан Караджа 8, с предмет на дейност: предоставяне кредити и текущо банково обслужване на фирми и други юридически лица, приемане депозити от местни и чуждестранни физически и юридически лица и други банкови услуги, в съответствие с Правилника за банките, и с уставен фонд 7 млн. лв., разпределен на 700 акции по 10 000 лв. всяка от тях. Фирмата се представлява от временния ръководител X.X.X.. От обнародването в Държавен в-к на решението за регистриране на банката се прекратява банката - поделение на БНБ в Червен бряг, като търговската банка поема активите и пасивите по баланса към датата на нейното прекратяване, както и другите права и задължения.

15505а

Разградският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 3 от 7.ХII.1989 г., по ф. д. 3/89 вписа във фирмения регистър под парт. № 12 Акционерно дружество "Разградска търговска банка - АД" със седалище Разград, с предмет на дейност: предоставяне на кредит и текущо банково обслужване на фирми и други юридически лица, приемане на депозити от местни и чуждестранни физически и юридически лица, банкови услуги, предвидени в Правилника за банките, и с уставен фонд 12 670 хил. лв., разпределен на 1267 акции, всяка от тях по 10 000 лв. Фирмата се представлява от X.X.X.. От обнародването в Държавен в-к на решението за регистриране на фирмата се прекратяват банките - поделения на БНБ в Разград и Кубрат, като търговската банка поема активите и пасивите по баланса им към датата на тяхното прекратяване, както и другите права и задължения.

15

Сливенският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 539 от 13.ХI.1989 г. по ф. д. 531/89 вписа в регистъра за акционерните фирми Акционерно дружество "Новозагорска търговска банка - АД" със седалище гр. Нова Загора, Бургаска област, с предмет на дейност: предоставяне на кредити и текущо банково обслужване на фирми и други юридически лица, приемане на депозити от местни и чуждестранни физически и юридически лица и други банкови услуги, в съответствие с Правилника за банките, с уставен фонд 7 000 000 лв. и временно управляващ X.X.X.. От обнародването в Държавен в-к се прекратява банката - поделение на БНБ, в гр. Нова Загора, като търговската банка поема активите и пасивите по баланса й към датата на нейното прекратяване, както и другите права и задължения.

17001

Сливенският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 561 от 6.ХII.1989 г. по ф. д. 547/89 регистрира Колективно земеделско стопанство "Селиминово" със седалище с. Селиминово, Бургаска област, с предмет на дейност: производство, изкупуване, съхраняване, реализация по цени на едро и дребно със или без посредничество с фирми в страната и в чужбина в прясно и преработено състояние на всички видове селскостопанска продукция, произведена в общественото и личното стопанство; строителство; материално-техническо снабдяване; странични и спомагателни дейности; услуги на фирми и населението; транспорт и автотранспортна дейност; обществено хранене в собствени столове и заведения, и с уставен фонд 4 405 хил. лв. Стопанството се представлява от председателя X.X.X..

16998

Софийският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 287 от 18.ХII.1989 г. по ф. д. № 263/89 вписа във II регистър под № 9, т. 1, стр. 39, Самоковска търговска банка АД със седалище гр. Самоков, Софийска област, с предмет на дейност: предоставяне кредити и текущо банково обслужване на фирмите и другите юридически лица и други банкови услуги, и с уставен фонд 7 000 хил. лв., разпределени в 700 акции от по 10 000 лв. Търговската банка се представлява от временно управляващия X.X.X..

783

Софийският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 288 от 18.ХII.1989 г. по ф. д. № 264/89 вписа в VIII регистър под № 6, т. 1, стр. 27, Колективно земеделско стопанство "Гълъбец" със седалище Горна Малина, Софийска област, и с предмет на дейност: производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция, производство на стоки за народно потребление и услуги на населението, търговия със собствена продукция в страната и в чужбина с количествата, произведени над държавните поръчки, ремонт на селскостопанска техника. Стопанството се представлява от председателя X.X.X..

17255

Софийският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 289 от 18.ХII.1989 г. по ф. д. № 265/89 вписа в VIII регистър под № 7, т. 1, стр. 32, Колективно земеделско стопанство "Траянови врата" със седалище гр. Костенец, Софийска област, с предмет на дейност: производство на селскостопанска, промишлена и друга продукция, и с уставен фонд 9 642 800 лв. Стопанството се представлява от председателя X.X.X..

17256

Старозагорският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за държавни и общински фирми на граждани под № 40 от 18.ХII.1989 г. Държавна фирма "Сима - Стара Загора" със седалище Стара Загора, с предмет на дейност: материални ресурси, машини и съоръжения; възстановяване и производство на резервни части, в основна сфера на дейност - търговия, материално-техническо снабдяване и изкупуване, и с уставен фонд 742 000 лв. Фирмата се представлява от X.X.X.. Съгласно Рш на МС № 164 от 1989 г. се прекратява като юридическо лице от обнародването в Държавен в-к на решението за регистриране на фирмата Предприятие "Материално обслужване" - Стара Загора, като фирмата поема активите и пасивите по баланса му към 30 септември 1989 г., както и другите права и задължения.

253

Старозагорският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за държавни фирми под № 39 от 10.ХII.1989 г. Дъщерна фирма "Е. Д. А." на ДФ "Хранинвест" със седалище Стара Загора, с предмет на дейност: производство на предмети и стоки за бита, и с уставен фонд 269 000 лв. Фирмата се представлява от временно управляващия инж. X.X.X..

17096

Старозагорският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа под № 7 от 12.ХII.1989 г. в регистъра за дружествени фирми Акционерна фирма "Загоре" със седалище Стара Загора, с предмет на дейност: селскостопанско производство; промишлена дейност; инженерно-внедрителска дейност; квалификация на изпълнителски кадри и услуги, и с уставен фонд 1 050 000 лв., разпределен на 105 акции с номинална стойност 10 000 лв. всяка. Фирмата се представлява от X.X.X..

17095

Старозагорският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за държавни и общински фирми под № 34 от 29.ХI.1989 г., Общинска фирма "Водоснабдяване - Стара Загора" със седалище Стара Загора, с предмет на дейност: поддържане и експлоатация на водоснабдителните, канализационни и пречиствателни системи и съоръжения; водопроводни и канализационни услуги на обществени организации и населението; инвестиционна и строителна дейност по реконструкция и модернизация на водоснабдителни и канализационни обекти на териториите на общините Стара Загора, Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Раднево, Гълъбово, Опан, Братя Даскалови и Тополовград, с уставен фонд 92 608 000 лв. и с временно управляващ инж. X.X.X.. Фирмата е правоприемник на СП "Водоснабдяване и канализация" - Стара Загора, по баланса му към 31 август 1989 г., което се прекратява като юридическо лице от обнародването на решението за регистриране на фирмата в Държавен в-к.

17283

Старозагорският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за колективни земеделски стопанства под № 2 от 2.ХI.1989 г. Колективно земеделско стопанство "Златен клас" със седалище с. Трънково, Хасковска област, и с предмет на дейност: производство и реализация на селскостопанска продукция, промишлена дейност, стоки за народно потребление, както и услуги за членовете на колектива и населението. Стопанството се представлява от X.X.X..

17171

Старозагорският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за колективни земеделски стопанства под № 3 от 1.ХI.1989 г. Колективно земеделско стопанство "Бразди" със седалище с. Коларово, Хасковска област, и с предмет на дейност: производство и реализация на селскостопанска продукция, промишлена дейност във връзка с нея, услуги на членовете на трудовия колектив и на населението. Стопанството се представлява от X.X.X..

17172

Старозагорският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за колективни земеделски стопанства под № 7 от 30.ХI.1989 г. Колективно земеделско стопанство "Соколница" със седалище гр. Гълъбово, Хасковска област, и с предмет на дейност: производство и реализация на селскостопански продукти, промишлена дейност, стоки за народно потребление, както и други услуги за членовете на колектива. Стопанството се представлява от X.X.X..

17173

Старозагорският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за колективни земеделски стопанства под № 13 от 5 ХII.1989 г. Колективно земеделско стопанство "Юрий Гагарин" със седалище с. Бял извор, Хасковска област, и с предмет на дейност: производство на хлебно-фуражно зърно, памук, слънчоглед, зеленчуци, фуражно производство, месо, мляко, вълни. Стопанството се представлява от X.X.X..

17380

Старозагорският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за колективни земеделски стопанства под № 14 от 4.ХII.1989 г. Колективно земеделско стопанство "Труд" със седалище с. Михайлово, община Стара Загора, и с предмет на дейност: производство и реализация на селскостопанска продукция, промишлена дейност, стоки за народно потребление, както и други услуги на населението. Стопанството се представлява от X.X.X..

17156

Старозагорският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за колективни земеделски стопанства под № 15 от 4.ХII.1989 г. Колективно земеделско стопанство "Победа" със седалище с. Сърнево, Хасковска област, и с предмет на дейност: производство и реализация на селскостопанска продукция, промишлена дейност, стоки за народно потребление, както и услуги за населението. Стопанството се представлява от X.X.X..

17170

Старозагорският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за колективни земеделски стопанства под № 16 от 20.ХI.1989 г. Колективно земеделско стопанство "Стоян Златев" със седалище с. Дълбоки, община Стара Загора, и с предмет на дейност: производство и реализация на селскостопански продукти, промишлена дейност, стоки за народно потребление, както и услуги на членовете на КЗС. Стопанството се представлява от X.X.X..

17174

Старозагорският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за колективни земеделски стопанства под № 21 от 4.ХI.1989 г. Колективно земеделско стопанство "Девети септември" със седалище гр. Стара Загора, Хасковска област, и с предмет на дейност: производство и реализация на селскостопанска продукция, промишлена дейност, стоки за народно потребление, както и услуги на членовете на КЗС. Стопанството се представлява от X.X.X..

17169

Старозагорският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за колективни земеделски стопанства под № 22 от 28.ХI.1989 г. Колективно земеделско стопанство "Трайни насаждения" със седалище гр. Стара Загора, Хасковска област, и с предмет на дейност: производство и реализация на плодове, грозде, овощен и лозов посадъчен материал, хлебно и фуражно зърно. Стопанството се представлява от X.X.X..

17157

Търговищкият окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 214 от 12.ХII.1989 г. по ф. д. 196/89 вписа в регистъра за държавни, общински и фирми на обществени организации Общинска фирма "Обществено хранене - Търговище" със седалище гр. Търговище, Разградска област, с предмет на дейност: производство и реализация на кухненска продукция, хранителни стоки, захарни, сладкарски и шоколадови изделия, топли и студени закуски, алкохолни и безалкохолни напитки, стопански туризъм, и с уставен фонд 2 323 хил. лв. Фирмата се представлява от X.X.X.. От обнародването в Държавен в-к се прекратява като юридическо лице ОП "Обществено хранене - Търговище", като общинската фирма поема активите и пасивите му, както и другите права и задължения.

17290

Хасковският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност регистрира под № 40 от 23.ХI.1989 г. Агрофирма "Клокотница" със седалище Хасково, с предмет на дейност: производство на растениевъдна и животновъдна продукция, преработване на част от продукцията и нейната реализация на вътрешния и външния пазар, странични дейности и услуги, търговия и др., и с уставен фонд 12 552 хил. лв. Агрофирмата се представлява от ръководителя й X.X.X.. От обнародването в Държавен в-к прекратява дейността си АПК "Клокотница", като фирмата поема активите и пасивите му, както и другите права и задължения.

17181

Шуменският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 66 за стопанската дейност с решение № 16 от 12.ХII.1989 г. по ф. д. № 16/69 вписа в регистъра за колективни земеделски стопанства Колективно земеделско стопанство "Дружба - Шумен" със седалище Шумен, кв. Дивдядово, с предмет на дейност: производство, преработка, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция, развиване промишлени, странични и допълнителни дейности, услуги на населението, и с уставен фонд 13 508 хил. лв. Стопанството се представлява от председателя X.X.X.. Прекратява дейността на Комплексна бригада кв. Дивдядово, Комплексна бригада - с. Салманово, и ПП "Дружба" - Шумен, като поема активите и пасивите им от 1 септември 1989 г.

17418

Ямболският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 8 от 21.ХII.1989 г. по ф. д. № 420/89 вписа в регистъра за дружествени фирми Акционерна фирма "Елховска търговска банка - АФ" със седалище Елхово, ул. Славянска 9, с предмет на дейност: предоставяне кредити и текущо банково обслужване на фирми и други юридически лица, приемане депозити от местни и чуждестранни физически и юридически лица и други банкови услуги в съответствие с Правилника за банките, и с уставен фонд 7 000 000 лв. Фирмата се представлява от временно управляващия X.X.X.. От обнародването в Държавен в-к на решението за регистриране на фирмата се прекратява като юридическо лице банката - поделение на БНБ в Елхово, като акционерната фирма поема активите и пасивите по баланса й към 25 октомври 1989 г., както и другите права и задължения.

1070

Ямболският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 9 от 21.ХII.1989 г. по ф. д. № 458/89 вписа в регистъра за дружествени фирми Акционерна фирма "Ямболска търговска банка - АФ" със седалище Ямбол, ул. Г. С. Раковски 1а, и клон в Стралджа, с предмет на дейност: предоставяне кредити на текущо банково обслужване на фирми и други юридически лица, приемане депозити от местни и чуждестранни физически и юридически лица и други банкови услуги в съответствие с Правилника за банките, и с уставен фонд 13 090 хил. лв. Фирмата се представлява от временно управляващия X.X.X.. От обнародването в Държавен в-к на решението за регистриране на фирмата се прекратяват като юридически лица банките - поделения на БНБ в Ямбол и Стралджа, като акционерната фирма поема активите и пасивите по баланса им към 25 октомври 1989 г., както и другите права и задължения.

1069

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за дружествени фирми с ограничена отговорност под № 54 от 13.ХII.1989 г. Акционерно дружество Търговска банка "Хемус" със седалище София, община Оборище, бул. X.X. 25, с предмет на дейност: предоставяне кредит и текущо банково обслужване на фирми и други юридически лица, приемане депозити от местни и чуждестранни физически и юридически лица и други банкови услуги в съответствие с Правилника за банките, и с уставен фонд 35 600 000 лв. Дружеството се представлява от временно управляващата X.X.X..

788

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за дружествени фирми с ограничена отговорност под № 2387 от 18.ХII.1989 г. Акционерно дружество "Търговска банка Витоша" със седалище София, община "Красно село", бул. 9 септември 41, с предмет на дейност: предоставяне кредити и текущо банково обслужване на фирми и други юридически лица, приемане депозити от местни и чуждестранни физически и юридически лица и други банкови услуги, и с уставен фонд 9 600 000 лв. Дружеството се представлява от временно управляващия X.X.X..

787

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за дружествени фирми с ограничена отговорност под № 53 от 13.ХII.1989 г. Акционерно дружество Търговска банка "Кремиковци" със седалище София, община "Кремиковци", с предмет на дейност: предоставяне кредити и текущо банково обслужване на фирми и други юридически лица, приемане депозити от местни и чуждестранни физически и юридически лица и други банкови услуги в съответствие с Правилника за банките, и с уставен фонд 9 820 000 лв. Дружеството се представлява от временно управляващия X.X.X..

786

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за дружествени фирми с ограничена отговорност под № 55 от 18.ХII.1989 г. Търговска банка "Възраждане" със седалище София, община "Възраждане", бул. Ал. Стамболийски 50, с предмет на дейност предоставяне кредити и текущо банково обслужване на фирми и други юридически лица, приемане депозити от местни и чуждустранни физически и юридически лица и други банкови услуги, и с уставен фонд 13 000 000 лв. Дружеството се представлява от временно управляващата X.X.X..

785

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за чуждестранни фирми под № 16 от 23.I.1990 г. Чуждестранен филиал "Мега София" на Фирмата "Мега Сървисиз естаблишмън", Вадуц, Лихтенщайн, със седалище София, община "Средец", ул. Светослав Тертер 17, с предмет на дейност: инженерингова, консултантска, организационно-маркетингова и търговска дейност в областта на културата и изкуството, вкл. импресарска дейност, туризма, спорта, образованието и здравеопазването и свързаните с това управление на имущества, поддържане на дялови участия, сервизни и помощни дейности без право на валутна търговия на дребно и на представителство в НРБ на други чуждестранни фирми, и с уставен фонд 50 000 щатски долара. Фирмата се представлява от X.X.X. и X.X.X. поотделно.

3371

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за еднолични и колективни фирми на граждани под № 2233 от 22.I.1990 г. Еднолична фирма - "Георги Георгиев - Джони" със седалище София, община "Овча купел", кв. Суходол, ул. Бели брод 6, и с предмет на дейност: шивашки услуги. Фирмата се представлява от X.X.X..

4