Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 9.XII

  • ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА Виж повече
  • НАРЕДБА № 49 ОТ 11 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ЗАЩИТНА КОНСТРУКЦИЯ ПРИ ПРЕОБРЪЩАНЕ ЧРЕЗ СТАТИЧНО ИЗПИТВАНЕ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАЩИТНАТА КОНСТРУКЦИЯ ПРИ ПРЕОБРЪЩАНЕ ЧРЕЗ СТАТИЧНО ИЗП Виж повече
  • НАРЕДБА № 4 ОТ 25 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ДЕЦА ЗА ПЪЛНО ОСИНОВЯВАНЕ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ПО ОСИНОВЯВАНЕ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 34 ОТ 1999 Г. ЗА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ (ДВ, БР. 109 ОТ 1999 Г.; ИЗМ., БР. 50 И 95 ОТ 2000 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 30 ОТ 2002 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 840 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА ДА ПРЕКРАТИ ДОГОВОР ОТ 28 ЮНИ 1999 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА - ДОЛОМИТИ, ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ "ДЕЛЯН", ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 841 ОТ 1 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА ДА ПРЕКРАТИ ДОГОВОР ОТ 18 МАЙ 2000 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - БРЕКЧОКОНГЛОМЕРАТИ, ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ "ЧЕЛЮСТН Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 842 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА НЕФТ И ГАЗ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В БЛОК "ВЕЛИКО ТЪРНОВО", РАЗПОЛОЖЕН НА ТЕРИТОРИЯТА НА Виж повече
  • УКАЗ № 508 ОТ 02.12.2003 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2003 Г. Виж повече