Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 18.VI

  • ЗАКОН ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ Виж повече
  • КОДЕКС НА ТРУДА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 29 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ И ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182 ОТ 21 ЮЛИ 2006 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА И ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 ОТ 7 МАЙ 2008 Г. ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С НАД 50 НА СТО ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА И НА ДРУЖЕСТВА, КОИТО ТЕ КОНТРОЛИРАТ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНАТА РЕФОРМА Виж повече
  • НАРЕДБА № 8 ОТ 16 АПРИЛ 2002 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОБАВКИ В ХРАНИТЕ Виж повече