Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 18.VI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-483 от 17 май 2010 г.

На основание чл. 7, ал. 1, т. 8 и чл. 43, ал. 3 ЗПБ нареждам да се проведе неприсъствен конкурс за определяне на титуляр на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали, при следните условия:

1. Обектът на разрешението е площ „Клепалото“ с размер 0,9 кв. км, разположена на територията на община Белово, област Пазарджик.

2. Срокът на разрешението е до една година.

3. Конкурсът да се проведе до 60 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“. В случай на обжалване съгласно чл. 47, ал. 3 ЗПБ срокът за провеждане на конкурса се удължава с броя на дните за приемане на решение по обжалването, за което участниците, допуснати до конкурса, се уведомяват писмено.

4. Конкурсната документация се закупува от лицето с представителна власт или негов нотариално упълномощен представител в срок до 15 дни от обнародване на заповедта в „Държавен вестник“ в сградата на МОСВ, бул. Княгиня Мария-Луиза 22, ет. 4, стая 422, срещу 2000 лв., преведени по IBAN на МОСВ – BG35 BNBG 9661 3000 1387 01, BIC код – BNBGBGSD при БНБ, София. При получаване на конкурсната документация лицето с представителна власт по регистрацията на търговеца или неговият пълномощник подписва декларация за опазване тайната на сведенията, съдържащи се в нея.

5. В 25-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ кандидатите подават заявление за участие в конкурса в сектор „Обслужване на едно гише“ на МОСВ на адрес бул. Княгиня Мария-Луиза 22, до 17 ч.

5.1. Към заявлението се прилагат:

а) нотариално заверено копие от съдебното решение за регистрация на фирмата като търговец и удостоверение за актуално състояние на фирмата от съда или търговския регистър на Агенцията по вписванията – оригинал, освен при представяне на ЕИК;

б) извлечение от годишните счетоводни отчети за последните три години с изключение на новорегистрираните търговци, което включва копие от балансов отчет и отчет за приходите и разходите, заверени от управителя и счетоводителя на фирмата, че са верни с оригинала;

в) доказателство за закупени конкурсни документи (оригинал от квитанцията или екземпляр от платежното нареждане);

г) квитанция за платена административна такса в размер 300 лв. – оригинал;

д) доказателство за внесен депозит в размер 3000 лв. (екземпляр от платежното нареждане);

е) декларация за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсната документация;

ж) декларация от лицето с представителна власт, че фирмата кандидат няма просрочени задължения към държавата;

з) декларация от управителя или членовете на управителния орган на кандидата, че не са осъждани за престъпления против собствеността, стопанството, финансовата, данъчната или осигурителната система, за престъпления по служба или за подкуп, както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

и) документ, подписан от лицето с представителна власт, с данните за банката, BIC код на банката и IBAN на дружеството кандидат, необходими за връщане на депозита за участието в конкурса;

к) референции за кандидата;

л) документ с адреса на кандидата за уведомителното писмо относно участието му в конкурса.

5.2. Сумата по т. 5.1, буква „г“ се внася по IBAN на МОСВ – BG35 BNBG 9661 3000 1387 01, BIC код – BNBGBGSD при БНБ, София, а сумата по т. 5.1, буква „д“ по IBAN на МОСВ – BG70 BNBG 9661 3300 1387 01; BIC код – BNBGBGSD при БНБ, София.

6. Конкурсните предложения, изготвени съгласно изискванията в конкурсната документация, се подават в сектор „Обслужване на едно гише“ на МОСВ, бул. Княгиня Мария-Луиза 22, в срок до 53 дни от датата на обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.

7. Участниците в конкурса се уведомяват в 14-дневен срок от приключването на конкурса за резултатите от него.

Министър: Н. Караджова

4885

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 729 от 20 май 2010 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Грънчара“, разположена в землищата на гр. Царево, с. Изгрев и с. Велика, община Царево, област Бургас

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно Решение № 17 от 4.V.2010 г. на Министерския съвет разрешавам на „Минерал 2000“ – ЕООД, София, титуляр на разрешението, дружество, регистрирано с Решение от 9.IX.2005 г. по ф.д. № 9737/2005, том 1289, стр. 173, № 96806, в Софийския градски съд, със седалище и адрес на управление София, район „Илинден“, ул. Кукуш 1, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Грънчара“, разположена в землището на гр. Царево, с. Изгрев и с. Велика, община Царево, област Бургас, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е две години.

2. Размерът на площта е 3 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 4 съгласно приложение № 1 – карта на площта, и приложение № 2 – списък с координати на точките в координатна система 1970 г. – неразделна част към договора за проучване.

4. Условията за осъществяване на дейностите по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за проучване.

Министър: Н. Караджова

4886

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 730 от 20 май 2010 г.

за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Орехите“, разположена в землището на с. Копринка, община Казанлък, област Стара Загора

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно Решение № 17 от 5.V.2010 г. на Министерския съвет разрешавам на „Трон“ – ЕООД, с. Дунавци – дружество, регистрирано в Агенцията по вписванията под ЕИК 123083337, със седалище и адрес на управление – с. Дунавци 6145, ул. Изгрев 25; община Казанлък, област Стара Загора, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта „Орехите“, разположена в землището на с. Копринка, община Казанлък, област Стара Загора, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 6 месеца.

2. Размерът на площта е 0,28 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 4 съгласно приложение № 1 – карта на площта, и приложение № 2 – списък с координати на точките в координатна система 1970 г. – неразделна част към договора за проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за проучване.

Министър: Н. Караджова

4887

РАЗРЕШЕНИЕ № 731 от 20 май 2010 г.

за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Мадана“, разположена в землището на с. Боздуганово и с. Землен, община Раднево, област Стара Загора

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно Решение № 17 от 5.V.2010 г. на Министерския съвет разрешавам на „Адванс“ – ООД, Пазарджик, като титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 112619958, със седалище и адрес на управление – Пазарджик 4400, община Пазарджик, ул. Георги Мишев 3, вх. Б, ет. 1, ап. 2, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Мадана“, разположена в землището на с. Боздуганово и с. Землен, община Раднево, област Стара Загора, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 12 месеца.

2. Размерът на площта е 0,54 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 6 съгласно приложение № 1 – карта на площта, и приложение № 2 – списък с координати на точките в координатна система 1970 г. – неразделна част към договора за проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за проучване.

Министър: Н. Караджова

4888

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

ЗАПОВЕД № 686 от 7 юни 2010 г.

На основание чл. 77, ал. 1 от Закона за горите и чл. 144, т. 2 КТ, както и за осигуряване пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горския фонд нареждам:

1. Определям за пожароопасен сезон в горите времето от 15.VІ.2010 г. до 15.Х.2010 г.

2. През този период държавните горски стопанства (ДГС) и държавните ловни стопанства (ДЛС) съвместно с дирекциите на природните паркове (ДПП) да поддържат постоянна повишена бдителност и активност на целия персонал.

3. Директорите на ДГС/ДЛС съвместно с директорите на природни паркове и съгласувано с Районните служби (РС) „Пожарна безопасност и спасяване“ да обозначат трайно на терена и информират населението за определените от тях участъци в горите с повишена пожарна опасност (І клас).

4. ДГС/ДЛС съвместно с ДПП да продължат изпълнението на годишните оперативни планове за опазване на горите от пожари и да актуализират плановете за действие при гасене на горски пожари.

5. Регионалните дирекции по горите (РДГ) да продължат изпълнението на регионалните си програми за опазване на горите от пожари и да осъществяват контрол по годишните оперативни планове, както и по представените планове за действие при възникване на горски пожари на ДГС и ДЛС.

6. Особено внимание да се обърне на:

6.1. направа на нови и поддържане на стари просеки и минерализовани ивици; всички големи комплекси от иглолистни култури и насаждения да се разделят с бариерни и лесокултурни прегради;

6.2. контрола по създаване и поддържане на минерализовани ивици около земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, складове и др.;

6.3. почистването на сухите треви покрай жп линии и пътищата, линейните съоръжения, както и отстраняването на сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от І клас на пожарна опасност;

6.4. осъществяването на най-строг контрол по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горите и в съседство с тях;

6.5. сформирането и оборудването на специализирани звена за гасене от служители и работници в ДГС/ДЛС и ДПП;

6.6. готовността на специализираните автомобили и екипите за патрулиране и първоначална атака на горски пожари.

7. За опазване на горите от пожари да се организират денонощни дежурства по определен график в ДГС/ДЛС съвместно с ДПП, РДГ и Изпълнителна агенция по горите (ИАГ).

8. Да се изготви схема за оповестяване на всички нива, като при възникване на пожар в горския фонд ръководителите на ДГС/ДЛС и РДГ незабавно да предават информацията до момента съгласно утвърдената схема.

9. В срок от 24 часа след възникване на горски пожар наличната за него информация да се въвежда в информационната система на ИАГ от оторизираните за това служители в ДГС/ДЛС.

Заповедта да се изпрати за сведение и изпълнение до директорите на РДГ, директорите на ДГС/ДЛС и ДПП и за сведение до Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване“.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на заместник изпълнителния директор П. Дерменджиев.

Изпълнителен директор: Б. Дачев

4904

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЗАПОВЕД № РД-09-866 от 31 май 2010 г.

На основание чл. 10, ал. 7 от Закона за народната просвета и чл. 15, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 168 от 15.ІV.2010 г. на Столичния общинския съвет нареждам:

1. Да се преобразува Целодневна детска градина № 51 „Сарагоса“ с адрес ул. Струга 15А, район „Сердика“, в Обединено детско заведение № 99 „Сарагоса“ с адрес ул. Струга 15А, район „Сердика“.

2. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.

3. Имуществото на Целодневна детска градина № 51 „Сарагоса“ да се ползва от преобразуваното Обединено детско заведение № 99 „Сарагоса“.

4. Да бъдат осигурени необходимите щатни бройки и бюджет за нормалното функциониране на детското заведение.

За кмет: М. Бояджийска

4905

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 1249 от 11 юни 2010 г.

На основание чл. 3, ал. 3, чл. 4, ал. 4 ЗПСК Надзорният съвет на агенцията реши:

Отменя следните свои решения за насрочване на публични търгове, както следва: Решение № 1028 от 18.ХІІ.2009 г. за насрочване на публичен търг с явно наддаване за продажба на помещение към хидрофор, ж.к. Люлин, до бл. 343 и бл. 344, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“, бивша обособена част от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с начална цена 12 000 лв., Решение № 1032 от 18.ХІІ.2009 г. за насрочване на публичен търг с явно наддаване за продажба на помещение № 1 (в сграда на бивш хидрофор), ж.к. Люлин, до бл. 145, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“, бивша обособена част от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с начална цена 15 000 лв. (ДВ, бр. 32 от 2010 г.), Решение № 1050 от 22.І.2010 г. за насрочване на публичен търг с явно наддаване за продажба на помещение към хидрофор, ж.к. Люлин, между бл. 136 и бл. 135, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“, бивша обособена част от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с начална цена 16 000 лв. и Решение № 1059 от 29.І.2010 г. за насрочване на публчен търг с явно наддаване за продажба на помещение към хидрофор, ж.к. Люлин, до бл. 740, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Люлин“, бивша обособена част от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с начална цена 14 000 лв. (ДВ, бр. 37 от 2010 г.).

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

5029

ОБЩИНА АКСАКОВО

РЕШЕНИЕ № 33.35 от 25 май 2010 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелно ел. захранване СрН от ВЕЛ „Новаково“ до ТП“ в поземлен имот 027106 по КВС на з-ще с. Яребична, община Аксаково, област Варна, засягащ поземлени имоти: 000183 – път ІV клас на община Аксаково по КВС на з-ще с. Яребична, дължина на трасето – 230,15 м.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването чрез община Аксаково пред Административния съд – Варна.

Председател: Л. Манолов

4953

 

РЕШЕНИЕ № 33.36 от 25 май 2010 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Външно кабелно ел. захранване“ за имот 031015 по КВС на з-ще с. Осеново, община Аксаково, област Варна, засягащ поземлени имоти по КВС на з-ще с. Осеново: 000168 – път ІV клас на община Аксаково, 365022 – ведомствени пътища на община Аксаково, 001108 – нива на насл. на X.X.X., 031015 – нива на X.X.X., и 000525 – полски път на община Аксаково, дължина на трасето – 450 м.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването чрез община Аксаково пред Административния съд – Варна.

Председател: Л. Манолов

4954

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

ЗАПОВЕД № ОА-301 от 10 юни 2010 г.

На основание чл. 32 от Закона за администрацията във връзка с чл. 91, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ във връзка с чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ и искане с вх. № 30-00-65 (9) от 3.VI.2010 г. на кмета на община Благоевград оттеглям Заповед № ОА-243 от 14.V.2010 г. за одобряване плановете на новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистрите към тях в графичен и електронен вид на земеделските земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ в землището на Благоевград в частта, с която са одобрени следните имоти: масив № 324, имоти с № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25; масив № 325, имот № 18, масив № 326, имоти с № 1 и 2; масив № 327, имоти с № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 и 63.

Жалби срещу заповедта могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област Благоевград пред Административния съд – Благоевград, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Областен управител: В. Смиленов

4993

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНО ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС

РЕШЕНИЕ № I-4 от 7 юни 2010 г.

На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение-протокол № 25 от 22.Х.2009 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, и решение-протокол № 36 от 1.VI.2010 г. на Надзорния съвет Агенцията за приватизация и публично частно партньорство – Бургас, реши:

1. Да се проведе на 16-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 16,30 ч. в заседателната залата на Община Бургас, ул. Александровска 26, публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот: подблоково помещение, ж.к. Меден рудник, Зона „В“, бл. 84 – II, вх. Д-Е, Бургас, със застроена площ 30,10 кв. м и сутерен със застроена площ 9,73 кв. м с начална тръжна цена – 32 580 лв., стъпка на наддаване – 500 лв., и депозит за участие – 3260 лв.

2. Тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и ПЧП, ул. Конт Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки работен ден от 9 до 17 ч. в срок до 13-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“, на цена 200 лв., платими в брой в касата на агенцията. Физическите лица закупуват лично или с нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност, ако закупуват лично или с пълномощно, издадено от управителя (директора), което да е нотариално заверено, ако закупува чрез пълномощник.

3. Депозитът за участие в размер 3260 лв. да се внесе по банков път до 15-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“, по IBAN сметка на Агенцията за приватизация и ПЧП, Бургас, № BG 28 SOMB 9130 32 23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД, Бургас, SOMBBGSF. Връщането на депозита се извършва безкасово – с платежно нареждане по банковата сметка на кандидата в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Надзорния съвет на агенцията за определяне на спечелилия участник.

4. Огледът на обекта се извършва с представител на агенцията през всички работни дни до 15-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ след представен платежен документ за закупена тръжна документация.

5. Срок и място за подаване на предложенията за участие в търга – в агенцията всеки работен ден до 15-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“. Изпращане на предложения по пощенски път не се допуска.

6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителнични задължения.

Председател на Надзорния съвет: Г. Георгиев

4912

 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 956 от 20 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1 т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на съобщителна мрежа и съоръжения, землище на с. Арбанаси, преминаващо през следните имоти: от съществуваща стоманорешетъчна кула в ПИ № 53012 – пасище, ПИ № 3106 – полски път, ПИ № 53007 – полски път, ПИ № 501.9539 – улица, ПИ № 34207 – полски път, ПИ № 38229 – общински път, ПИ № 501.9529 – улица, и достига по новопредвиден кабелен шкаф до имотната граница на ПИ № 501105.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново пред Административния съд – Велико Търново.

Председател: Ал. Чокойски

4994

 

РЕШЕНИЕ № 957 от 20 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура – трасе на външни кабелни линии и БКТП 20/0,4 kV 1000 kVА, захранващи обект „Магазин и складове за хранителни стоки“ в ПИ № 004005, землище на с. Малки Чифлик, преминаващо през следните имоти: от съществуващ СРС № 45 в ПИ № 000077 – храсти, ПИ № 000073 – общински път, ПИ № 000078 – пасище, ПИ № 000085 – общински път, и достига до новопредвиден БКТП в ПИ № 004005.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново пред Административния съд – Велико Търново.

Председател: Ал. Чокойски

4995

ОБЩИНА КАРНОБАТ

РЕШЕНИЕ № 358 от 4 май 2010 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат, одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за ел. кабел 20 kV подземно трасе от ПИ 080189 с. Атолово, община Стралджа, област Ямбол, до стълб 20 kV в ПИ 000258 с. Венец, община Карнобат.

Председател: Т. Ченешев

4955

 

РЕШЕНИЕ № 359 от 4 май 2010 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат, одобрява проект за ПУП – план за регулация за кв. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 и 28 по плана на гара Церковски, община Карнобат.

Председател: Т. Ченешев

4956

 

ОБЩИНА КОТЕЛ

РЕШЕНИЕ № 475 от 28 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Котел, одобрява ПУП – ПП за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на обект: „Стопански път от м. Гръцки дол до м. Кореник, гр. Котел“.

Проектният път минава през землищата на с. Жеравна и гр. Котел, област Сливен, за имоти: ПИ № 29283.412.29 по кадастралната карта на с. Жеравна, землище с. Жеравна; 65.17, 2.977, 65.7, 65.12, 2.964, 3.026, 2.995, 3.134, 2.983, 2.985, 4.828,2.994, 4.836, 4.838, 2.988, 4.839, 2.987, 4.840, 2.986, 0.678, 0.701, 68.111, 68.112, 68.103, 68.55, 68.78, 68.43, 68.105, 68.113, по КВС землище гр. Котел.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Котел до Административния съд – Сливен.

Председател: В. Андреева

4913

 

РЕШЕНИЕ № 476 от 28 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Котел, одобрява ПУП – парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Външно ел. захранване на ФЕЦ в ПИ 031033 по КВС на землище с. Мокрен, община Котел, област Сливен.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Котел до Административния съд – Сливен.

Председател: В. Андреева

4914

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

РЕШЕНИЕ № 525 от 27 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и 2 и чл. 32, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3 и чл. 5, 7, чл. 10, ал. 2 и раздел трети от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка с Решение № 445 от 28.І.2010 г. и Решение на СУОФПИ по протокол № 2 от 23.ІІІ.2010 г. Общинският съвет – гр. Ловеч, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот: самостоятелен обект в сграда на бивш Дом на книгата – Ловеч, с идентификатор 43952.514.66.1.8 по кадастралната карта на гр. Ловеч, одобрена със Заповед № РД-18-10 от 17.ІV.2007 г. на изп. директор на АГКК – София, в УПИ VІ-1771 в кв. 192 по ПУП – ПРЗ на гр. Ловеч – ЦГЧ , с административен адрес гр. Ловеч, бул. България 10, с площ 44 кв.м, при граници на имота: на същия етаж имоти с идентификатори 43 952.514.66.1.6, 43952.514.66.1.5, под обекта – няма, над обекта имот с идентификатор 43952.514.66.1.2, чрез провеждане на публично оповестен конкурс на един етап.

2. Приема анализа на правното състояние на обект: самостоятелен обект в сграда на бивш Дом на книгата – Ловеч, общински нежилищен имот.

3. Приема за приватизационна оценка на обект: самостоятелен обект в сграда на бивш Дом на книгата – Ловеч – експертната оценка на ЕТ „ЕВГ“ на стойност – левовата равностойност на 25 620 евро без ДДС.

4. Продажбата на обекта да се извърши, както следва:

4.1. Минимална конкурсна цена в размер на левовата равностойност на 25 620 евро без ДДС.

4.2. Конкурсната документация на стойност 1000 лв. се закупува в Община Ловеч, стая 318, и се заплаща в брой в касата на Община Ловеч, ул. Търговска 22, всеки работен ден до 16 ч.

4.3. Срокът за закупуване на конкурсната документация е 20 дни от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

4.4. Конкурсната документация се получава след представяне на документ за самоличност и документ за актуално правно състояние на кандидата – юридическо лице. В случай че документацията се закупува от името на друго лице, се представя пълномощно, изготвено в писмена форма с нотариална заверка на подписа.

4.5. В срок до 24 дни от обнародване на решението в „Държавен вестник“ лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят писмени искания до конкурсната комисия за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията по предходното изречение се изготвят в писмена форма в срок до 3 работни дни и се предоставят на разположение на всички лица, закупили конкурсна документация.

4.6. Депозитът за участие – парична вноска в размер 6000 лв., трябва да постъпи по банковата сметка на Община Ловеч, посочена в конкурсната документация, със срок не по-късен от деня на подаване на офертата.

4.7. Лицата, получили сертификат за регистрация и внесли депозит за участие в конкурса, имат право да подадат оферта за участие в конкурса.

4.8. Офертите на участниците в конкурса се подават в ЦУИГ на Община Ловеч, ул. Търговска 22, до 16 ч. в 26-дневен срок от обнародването на решението в „Държавен вестник“. Изпращане на офертите по пощенски път не се допуска.

5. Критерии и условия за провеждане на публично оповестения конкурс на един етап:

5.1. Размерът на покупната цена на обекта да не е по-нисък от левовата равностойност на 25 620 евро. Стойността се изплаща в левовата равностойност на еврото и върху нея се начислява ДДС.

5.2. Предложение за инвестиционна програма и развитие на обекта за срок до две години.

5.3. Купувачът се задължава да не прехвърля собствеността върху имота, както и да не прехвърля на трето лице правата и задълженията, произтичащи от договора за приватизация, в срок 5 години.

5.4. При неизпълнение на клаузите и задължителните условия по договора за приватизация купувачът дължи неустойка в размер 50 на сто от покупната цена на обекта, предмет на конкурса.

5.5. Финансов критерий – най-висока предложена цена – оценка до 80 точки.

5.6. Технически критерий – програма за развитие на обекта в срок до 2 години – оценка до 20 точки, които включват: предлаган размер на инвестициите относно въвеждане на обекта в експлоатация – оценка до 15 точки; срок и начин на извършване на инвестициите – оценка до 5 точки.

6. Възлага на кмета на общината организирането на конкурса, изготвянето и утвърждаването на документацията съгласно Наредбата за търговете и конкурсите и назначаването на комисия за провеждането на конкурса.

7. Възлага на комисията след приключване на процедурата по конкурса да внесе доклад в Общинския съвет – гр. Ловеч, за определяне на спечелилия конкурса участник.

8. Възлага на кмета на общината подписването на приватизационния договор със спечелилия конкурса участник.

Председател: М. Недялков

4957

 

РЕШЕНИЕ № 526 от 27 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и 2 и чл. 32, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3 и чл. 5, 7, чл. 10, ал. 2 и раздел трети от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка с решение № 445 от 28.І.2010 г. и решение на СУОФПИ по протокол № 4 от 27.ІV.2010 г. Общинският съвет – гр. Ловеч, реши:

1. Открива процедура за приватизация на обект: „Урегулиран поземлен имот І-99, в кв. 26 по ПУП – ПРЗ на с. Соколово“ с идентификатор 67948.500.435 с площ 1827 кв. м ведно с построената в него сграда – бивше читалище с идентификатор 67948.500.435.1, със застроена площ 132 кв. м, с предназначение за обществено обслужване, общински нежилищен имот с АОС № 52931 от 25.ІX.2009 г., при граници: поземлени имоти с идентификатори 67948.500.99 и 67948.500.401 по кадастралната карта на с. Соколово, чрез провеждане на публично оповестен конкурс на един етап.

2. Приема анализа на правното състояние на обект: „Общински нежилищен имот – УПИ І-99 в кв. 26 на с. Соколово“, с предназначение за обществено обслужване (бивше читалище).

3. Приема за приватизационна оценка на обект: „Общински нежилищен имот – УПИ І-99 в кв. 26 на с. Соколово“, с предназначение за обществено обслужване (бивше читалище) – експертната оценка на „Инвестстрой“ – ЕООД, Ловеч, на стойност – левовата равностойност на 6442 евро без ДДС.

4. Продажбата на обекта да се извърши, както следва:

4.1.Минимална конкурсна цена в размер левовата равностойност на 6442 евро без ДДС.

4.2. Конкурсната документация на стойност 1000 лв. се закупува в Община Ловеч, стая 318, и се заплаща в брой в касата на Община Ловеч, ул. Търговска 22, всеки работен ден до 16 ч.

4.3. Срокът за закупуване на конкурсната документация е 20 дни от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

4.4. Конкурсната документация се получава след представяне на документ за самоличност и документ за актуално правно състояние на кандидата – юридическо лице. В случай че документацията се закупува от името на друго лице, се представя пълномощно, изготвено в писмена форма, с нотариална заверка на подписа.

4.5. В срок до 24 дни от обнародване на решението в „Държавен вестник“ лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят писмени искания до конкурсната комисия за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията по предходното изречение се изготвят в писмена форма в срок до 3 работни дни и се предоставят на разположение на всички лица, закупили конкурсна документация.

4.6. Депозитът за участие – парична вноска в размер 1000 лв., трябва да постъпи по банковата сметка на Община Ловеч, посочена в конкурсната документация, със срок не по-късен от деня на подаване на офертата.

4.7. Лицата, получили сертификат за регистрация и внесли депозит за участие в конкурса, имат право да подадат оферта за участие в конкурса.

4.8. Офертите на участниците в конкурса се подават в ЦУИГ на Община Ловеч, ул. Търговска 22, до 16 ч. в 26-дневен срок от обнародването на решението в „Държавен вестник“. Изпращане на офертите по пощенски път не се допуска.

5. Критерии и условия за провеждане на публично оповестения конкурс на един етап:

5.1. Размерът на покупната цена на обекта да не е по-нисък от левовата равностойност на 6442 евро. Стойността се изплаща в левовата равностойност на еврото и върху нея се начислява ДДС.

5.2. Предложение за инвестиционна програма и развитие на обекта за срок до 5 години.

5.3. Купувачът се задължава да не прехвърля собствеността върху имота, както и да не прехвърля на трето лице правата и задълженията, произтичащи от договора за приватизация, в срок 5 години.

5.4. При неизпълнение на клаузите и задължителните условия по договора за приватизация купувачът дължи неустойка в размер 50 на сто от покупната цена на обекта, предмет на конкурса.

5.5. Финансов критерий – най-висока предложена цена – оценка до 70 точки;

5.6. Технически критерий – програма за развитие на обекта в срок до 5 години – оценка до 30 точки, които включват: предлаган размер на инвестициите относно въвеждане на обекта в експлоатация – оценка до 20 точки; срок и начин на извършване на инвестициите – оценка до 10 точки.

6. Възлага на кмета на общината организирането на конкурса, изготвянето и утвърждаването на документацията съгласно Наредбата за търговете и конкурсите и назначаването на комисия за провеждането на конкурса.

7. Възлага на комисията след приключване на процедурата по конкурса да внесе доклад в Общинския съвет – гр. Ловеч, за определяне на спечелилия конкурса участник.

8. Възлага на кмета на общината подписването на приватизационния договор със спечелилия конкурса участник.

Председател: М. Недялков

4958

 

ОБЩИНА ЛУКОВИТ

РЕШЕНИЕ № 311 от 29 април 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Луковит, реши:

Одобрява проекта за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за разпределителен газопровод извън урбанизираната територия на гр. Луковит, разположен по общински полски пътища и обхвата на път ІІІ-306 (Луковит – Червен бряг).

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ от заинтересуваните чрез общинската администрация до Административния съд – Ловеч.

Председател: Г. Стоянова

4849

 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

РЕШЕНИЕ № 950 от 27 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, изречение 2, и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 НТК Общинският съвет – гр. Плевен, реши:

1. Приема приватизационната оценка на недвижим имот: застроен урегулиран поземлен имот с площ 3110 кв. м, съставляващ УПИ ІІІ-547 „За ветеринарна лечебница“, кв. 33 по плана на с. Брестовец, образуван от бивш УПИ І и част от бивш УПИ ІV по стария план на селото, заедно с построените в него сгради: полумасивна сграда – ветеринарна лечебница с 5 оборотни помещения със застроена площ 156,24 кв. м, построена през 1953 г., и полумасивна стопанска сграда (бивш скотовъден обор) със застроена площ 67,50 кв. м, построена през 1937 г., при граници на имота: север – улица ОК 145 – ОК 168; изток – улица ОК 170а – ОК 169а – ОК 169; юг – УПИ ІV-548; запад – УПИ ІІ-605 и УПИ Х, в размер на 121 000 лв. без ДДС.

Имотът е описан в акт за частна общинска собственост № 35198 от 11.VІ.2008 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 40 от 19.ІІ.2008 г., том V, рег. № 1820.

2. Обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 121 000 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 7000 лв., при следните условия:

2.1. Определя депозит за участие в търга в размер на 12 100 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена такса в размер 150 лв. без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF в „УниКредит Булбанк“, клон, Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до 28-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

2.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в Центъра за административно обслужване на Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

2.4. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

2.5. В случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба на имота при същите условия на решението, но със следните срокове:

2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

2.5.2. Срок за подаване на предложения – до 17,30 ч. на 63-тия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

2.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 66-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

2.6. Сроковете по точки от т. 2.1 до т. 2.4 и от т. 2.5.1 до т. 2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в Община Плевен, отдел „ОПКП“.

2.8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС.

3. Възлага на кмета на Община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор за продажба като част от нея.

4. В срок 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия да представи на кмета на общината протокола от търга. Възлага на кмета на общината в срок 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.

5. Възлага на кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

Председател: Г. Спартански

4906

 

РЕШЕНИЕ № 966 от 27 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3, ал. 2, изр. 2, и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и 2 и чл. 31 във връзка с чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК Общинският съвет – гр. Плевен, реши:

1. Допълва списъка, приет с Решение № 581 от 9.Х.2002 г. на Общинския съвет – гр. Плевен, в т. ІІ.3 със следния недвижим имот: сграда за търговия с идентификатор 56722.659.164.6 със застроена площ 62 кв. м в Плевен, ул. Тодор Табаков 11 (стар идентификатор УПИ І, кв. 400 по плана на Плевен).

2. Открива процедура за приватизация чрез публичен търг на общински нежилищен имот: сграда за търговия с идентификатор 56722.659.164.6 със застроена площ 62 кв.м, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.659.164 в Плевен, ул. Тодор Табаков 11 (стар идентификатор УПИ І, кв. 400 по плана на Плевен). Обектът се продава с отстъпено право на строеж. Граници на имота: югоизток – жилищна сграда пл. № 3223; югозапад – ул. Тодор Табаков, северозапад – жилищен блок пл. № 3225.

Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 31812 от 9.IV.2001 г., вписан в Агенцията по вписвания под № 130 от 20.IV.2010 г., том 14, рег. № 5324.

3. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите правни и фактически действия за провеждане на съответните процедури по реда на чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката на приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство, за възлагане анализ на правното състояние и приватизационна оценка на имота, както и да сключи съответните договори със спечелилите участници в проведените процедури.

Председател: Г. Спартански

4907

РЕШЕНИЕ № 967 от 27 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, изречение 2, и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 НТК Общинският съвет – гр. Плевен, реши:

1. Приема приватизационната оценка на общински недвижим имот: „Едноетажна масивна сграда със сутерен, построена през 1960 г., с идентификатор 56722.659.497.2 (стар идентификатор УПИ III, кв. 115 по плана на гр. Плевен с адрес ул. Васил Левски 78), със застроена площ 74 кв.м, състоящ се от две зали, бар-бюфет и санитарно помещение на ниво терен и складово помещение в сутерена, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.659.497, заедно с отстъпено право на строеж, с предназначение: сграда за търговия, при граници на имота: север – УПИ П-3093; изток – ул. Васил Левски; юг – проход; запад – двор в УПИ Ш-3095а.

Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 35117 от 15.ІІ.2008 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 161 от 21.ІІ.2008 г., том V, per. № 2000.

2. Обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 200 000 лв. и стъпка на наддаване 10 000 лв.

2.1. Определя депозит за участие в търга в размер 20 000 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена такса в размер 150 лв. без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC – UNCRBGSF, код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“, клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до 28-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.

2.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в Центъра за административно обслужване на Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 33-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

2.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

2.5. В случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба на имота при същите условия на решението, но със следните срокове:

2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването на решение в „Държавен вестник“.

2.5.2. Срок за подаване на предложения – до 17,30 ч. на 63-тия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

2.5.3. Търгът да се проведе от 10 ч. на 66-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

2.6. Сроковете по точки от т. 2.1 до т. 2.4 и от т. 2.5.1 до 2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича на следващия след него присъствен ден.

2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в Община Плевен, отдел „ОПКП“.

3. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор за продажба като част от нея.

4. В срок 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия да представи на кмета на общината протокола от търга. Възлага на кмета на общината в срок 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.

5. Възлага на кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

Председател: Г. Спартански

4908

 

РЕШЕНИЕ № 968 от 27 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31, чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 5 НТК Общинският съвет – гр. Плевен, реши:

1. Променя метода на приватизация на търговско дружество „Автобусни превози“ – АД, Плевен, приет с Решение № 223 от 24.VII.2008 г., от публично оповестен конкурс на публичен търг с явно наддаване.

2. Приема правния анализ, приватизационната оценка и информационния меморандум на дружеството.

3. Купувачът се задължава:

3.1. Да запази основния предмет на дейност на „Автобусни превози“ – АД, Плевен, за срок 3 години считано от датата на сключване на приватизационния договор.

3.2. При неизпълнение на изискването по т. 3.1 купувачът плаща неустойка в размер 20 % от продажната цена.

4. Обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на общинското участие в търговско дружество „Автобусни превози“ – АД, Плевен, по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена в размер 2 600 000 лв. и стъпка на наддаване 130 000 лв.

4.1. Определя депозит за участие в търга в размер 260 000 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на 29-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

4.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена такса в размер 200 лв. без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, код на плащане 44 7000 в „УниКредит Булбанк“, клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до 13-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

4.3. Тръжна документация се получава след представяне на документ за самоличност или пълномощно в писмена форма, в случай че се закупува документация от името на друго физическо или юридическо лице. Представителите на юридическите лица представят копие от документ за актуално състояние на юридическото лице, издаден от компетентния орган по регистрация на лицето. При получаване на тръжната документация лицата подписват декларация за неразгласяване на информация.

4.4. Предложения за допускане и участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик в Центъра за административно обслужване на Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 18-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

4.5. На 19-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ комисията, определена с решението, да се събере в Актовата зала на ет. 1 в сградата на Община Плевен, пл. Възраждане 2, да разгледа подадените документи и допусне до участие в търга кандидатите, отговарящи на поставените квалификационни изисквания. Решението на комисията да се постави на таблото за обявления пред залата в срок до 21-ия ден считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.

4.6. В срок до 24-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ допуснатите до участие в търга кандидати могат да получат информационен меморандум в Центъра за административно обслужване на общината, за което им се издава сертификат за регистрация.

4.7. Оглед на дружеството може да се извършва всеки работен ден до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след предварителна заявка до управителя на дружеството само от допуснатите до участие и получили сертификат за регистрация.

4.8. В срок до 29-ия ден от обнародване на решението в „Държавен вестник“ кандидатите, получили сертификат за регистрация, могат да подават предложения за участие в търга, съдържащи документите, посочени в тръжната документация.

4.9. Търгът да се проведе от 10 ч. на 30-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

4.10. Сроковете по точки от т. 4.1 до т. 4.9 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

5. Не се допускат до участие в търга: консорциуми, учредени под формата на граждански дружества; офшорни дружества; лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава, към Община Плевен и търговски дружества, чийто мажоритарен собственик на капитала е Община Плевен, лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност, както и лица, осъдени за банкрут.

6. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация и информационния меморандум за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор за продажба на дружеството.

7. В срок 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия да представи на кмета на общината протокола от търга. Възлага на кмета на общината в срок 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.

8. Възлага на кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

Председател: Г. Спартански

4909

 

РЕШЕНИЕ № 970 от 27 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, изречение 2, и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 НТК Общинският съвет – гр. Плевен, реши:

1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на общински недвижим имот: обект „Магазин „Габрово – 2“ – юг“, с идентификатор 56722.659.628.2.7, със застроена площ 94,53 кв.м в гр. Плевен, ул. Васил Левски 95, с предназначение „За търговска дейност“, състоящ се от търговска зала, склад и санитарен възел (стар идентификатор УПИ ХІ, кв. 338а). Обектът се продава с отстъпено право на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56722.659.628.2.8; под обекта – няма; над обекта: 56722.659.628.2.1, 56722.659.628.2.2.

Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 33264 от 20.ІV.2004 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 121 от 12.І.2010 г., том І, рег. № 187.

2. Обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 229 000 лв. и стъпка на наддаване 10 000 лв.

2.1. Определя депозит за участие в търга в размер 22 900 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена такса в размер 150 лв. без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, код на плащане 44 7000 в УниКредит Булбанк, клон, Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до 31-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

2.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в Центъра за административно обслужване на Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

2.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 39-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

2.5. В случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба на имота при същите условия на решението, но със следните срокове:

2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 61-вия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

2.5.2. Срок за подаване на предложения – до 17,30 ч. на 66-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

2.5.3. Търгът да се проведе от 10 ч. на 69-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

2.6. Сроковете по точки от т. 2.1 до т. 2.4 и от т. 2.5.1 до т. 2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в Община Плевен, отдел „ОПКП“.

3. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор за продажба като част от нея.

4. В срок 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия да представи на кмета на община протокола от търга. Възлага на кмета на общината в срок 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.

5. Възлага на кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

Председател: Г. Спартански

4910

 

РЕШЕНИЕ № 971 от 27 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, изречение 2, и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 НТК Общинският съвет – гр. Плевен, реши:

1. Приема правния анализ и приватизационната оценка на общински недвижим имот: обособен обект – библиотека – имот с идентификатор 56722.662.542.1.8, представляващ 2 зали, склад и сервизно помещение, със застроена площ 105 кв. м, заедно с прилежащия към тях склад (хранилище) с площ 42,20 кв. м в гр. Плевен, ет. 1 на четириетажна масивна жилищна сграда – жил. блок „Скобелев 3“, вх. А, построена през 1981 г., с предназначение: „За културна и обществена дейност“. Обектът се продава с отстъпено право на строеж. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма; под обекта – няма; над обекта: 56722.662.542.1.2, 56722.662.542.1.1.

Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 34854 от 2.ІІІ.2007 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 61 от 2.ІV.2007 г., том ХІІІ, рег. № 5757.

2. Обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 171 000 лв. и стъпка на наддаване 10 000 лв.

2.1. Определя депозит за участие в търга в размер 17 100 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4 срещу документ за платена такса в размер 150 лв. без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, код на плащане 44 7000 в УниКредит Булбанк, клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до 31-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

2.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в Центъра за административно обслужване на Община Плевен в срок до 17,30 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

2.4. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 39-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

2.5. В случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба на имота при същите условията на решението, но със следните срокове:

2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 61-вия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

2.5.2. Срок за подаване на предложения – до 17,30 ч. на 66-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

2.5.3. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 69-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

2.6. Сроковете от т. 2.1 до 2.4 и от т. 2.5.1 до 2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

2.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в Община Плевен, отдел „ОПКП“.

3. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор за продажба като част от нея.

4. В срок 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия да представи на кмета на общината протокола от търга. Възлага на кмета на общината в срок 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.

5. Възлага на кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

Председател: Г. Спартански

4911

 

ОБЩИНА РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 898 от 20 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Русе, одобрява проект за ПУП – изменение на план за улична регулация на ул. Придунавски булевард от о.т. 199 при ул. Мостова до о.т. 209 при ул. Независимост.

Решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Председател: В. Пенчев

4959

 

РЕШЕНИЕ № 899 от 20 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Русе, одобрява проект за ПУП – изменение на план за улична регулация на ул. Майор Узунов от о.т. 203 при ул. Придунавски булевард до о.т. 243 при ул. Съединение.

Решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – гр. Русе, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Председател: В. Пенчев

4960

 

ОБЩИНА САНДАНСКИ

РЕШЕНИЕ № 93 от 27 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сандански, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии на план за трасе на кабелна линия 20 кV и КТП за захранване на обект „Фотоволтаична централа в УПИ І-050001, УПИ ІІ-050005, 050006, 050007, УПИ 05003 и УПИ 05008 в местността Побит камък, землището на с. Левуново, община Сандански. Трасето преминава през имот 050012 – полски път, в местността Побит камък, землището на с. Левуново.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Сандански до Административния съд – Благоевград.

Председател: Ат. Стоянов

4850

 

РЕШЕНИЕ № 94 от 27 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сандански, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за „Външно ел. захранване 20 кV“ за обект „Фотоволтаична централа“, в поземлен имот (ПИ) № 041015 в местността Ранковец, землището на с. Поленица, община Сандански. Трасето преминава през имоти № 000225 и № 000224 – полски пътища на община Сандански; имот № 000289 – канал, ХМС; имоти № 042034 и № 042044 – полски пътища, в м. Бангеица, землището на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград. На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Сандански до Административния съд – Благоевград.

Председател: Ат. Стоянов

4851

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН

ЗАПОВЕД № АП-03-17-805 от 31 май 2010 г.

На основание § 4к, ал. 6 ПЗР ЗСПЗЗ и протокол на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в землището на Златоград, община Златоград, област Смолян, а именно: имот № 25.158 с площ 500 кв. м, записан на X.X.X., имот № 25.120 с площ 1000 кв. м, записан на X.X.X., имот № 6.84 с площ 600 кв. м, записан на X.X.X., и имот № 20.164 с площ 600 кв. м, записан на X.X.X..

Заповедта може да бъде обжалвана чрез областния управител на област Смолян пред Административния съд – Смолян, от заинтересованите лица в 14-дневен срок от съобщаването й в „Държавен вестник“.

Областен управител: Ст. Стайков

4877

 

ЗАПОВЕД № АП-03-17-869 от 7 юни 2010 г.

На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ във връзка с постъпило искане от X.X.X. – ръководител КЕЦ Смолян към „ЕВН България Електроразпределение“ – АД, с вх. № АК-02-20-387 от 12.V.2010 г. за одобряване на ПУП (парцеларен план) на обект „База за отдих в УПИ І – 174022, к. к. Пампорово, община Чепеларе, подобект „Кабелно захранване 20 kV“, одобрявам: ПУП (парцеларен план) на обект „База за отдих в УПИ І – 174022, к. к. Пампорово, община Чепеларе, подобект „Кабелно захранване 20 kV“, на територията на з-ще с. Стойките, община Смолян, и з-ще гр. Чепеларе, община Чепеларе.

Областен управител: Ст. Стайков

4963

 

ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ № 2514 от 27 май 2010 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 4, ал. 2 ЗПСК, Решение № 755 от 25.II.2010 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет на Общинската агенция за приватизация – Стара Загора, реши:

1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели с идентификатор 68850.515.515.18.1.10 в Стара Загора, ул. Ген. Столетов 60, ет. 1, попадащ в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.515.18 – четириетажна, масивна жилищна сграда, с предназначение на самостоятелния обект – друг вид самостоятелен обект в сграда, на едно ниво, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, в общински поземлен имот с идентификатор 68850.515.18, със застроена площ 90,60 кв. м.

2. Утвърждава начална тръжна цена в размер 159 600 лв.

3. Определя стъпка за наддаване в размер 7000 лв.

4. Утвърждава депозит в размер 20 000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора: 13.VII.2010 г. (8.IX.2010 г.).

5. Утвърждава начин на плащане – с парични платежни средства на достигнатата тръжна цена, намалена с внесения депозит по IBAN сметка: BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора.

6. Тръжната документация се закупува в стая № 614 на община Стара Загора срещу платени в брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 12.VII.2010 г. (7.IX.2010 г.).

7. Срок за оглед на обекта – до 17 ч. на 12.VII.2010 г. (7.IX.2010 г.).

8. Срок за подаване на предложенията за участие – до началото на търга: 10 ч. на 14.VII.2010 г. (9.IX.2010 г.) в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.

9. Ден и час на търга – 14.VII.2010 г. (9.IX.2010 г.) от 10 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.

10. Ако търгът не се състои на 14.VII.2010 г., ще се проведе на 9.IX.2010 г. при същите условия.

11. Утвърждава информационния меморандум, тръжната документация и проектодоговора като неразделна част от нея.

Изпълнителен директор: Зл. Танев

4961

 

ОБЩИНА СУВОРОВО

РЕШЕНИЕ № 7-92 от 21 май 2010 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Суворово, одобрява подробния устройствен план – план за регулация и застрояване с цел жилищно строителство в поземлен имот № 110003 по КВС в землище с. Николаевка, община Суворово, област Варна, така както е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПРЗ с червени, сини и черни линии и надписи.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ чрез община Суворово пред Административния съд – Варна.

Председател: Д. Йорданов

4962

 

ОБЩИНА ТРОЯН

РЕШЕНИЕ № 472 от 27 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и § 8 от преходните разпоредби от Закона за устройство на територията, чл. 21, ал. 6 от Закона за общинската собственост Общинският съвет – гр. Троян, одобрява подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за частично изменение на застроителния и регулационен план (ЧИЗРП) на строителен квартал 415 (м. Турлата) по плана на гр. Троян, като се обособяват квартали № 415, № 278, № 279, № 280, № 281 и № 282 (м. Турлата) по плана на гр. Троян.

Председател: А. Балев

4965

 

ОБЩИНА ЧИРПАН

РЕШЕНИЕ № 442 от 27 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и чл. 150, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:

Одобрява внесения проект за ПУП – парцеларен план, за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: АМ „Марица от км 17+028 до км 36+360 Съоръжения за компенсиране на засегнатите водовземни съоръжения, подобект: Водоснабдяване от ПС Бялата вода – извор“, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива (КИИП), изработен на основание чл. 150 ЗУТ. Втората съставна част – технически инвестиционен проект, е съгласувана и одобрена от главния архитект на Община Чирпан и издадено РС (разрешение за строеж) с дата на одобряване на ПУП от ОС.

Решението, с което е одобрен проектът за ПУП – парцеларен план, заедно с издадено РС от главния архитект могат да се обжалват в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Стара Загора, чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

Разрешението за строеж влиза в сила след приключване на отчуждителните производства.

Председател: Хр. Стефанов

4852

 

ОБЩИНА ШУМЕН

РЕШЕНИЕ № 646 от 27 май 2010 г.

На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, заявление с вх. № 26-00-1927 от 9.ІV.2010 г., Заповед № 37 от 18.ІІІ.2010 г. на главния архитект на Община Шумен, Решение № 3, т. 10 от 15.ІV.2010 г. за утвърждаване площадка за проектиране от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на ОбЕСУТ по т. 5 от протокол № 14 от 13.ІV.2010 г. Общинският съвет – гр. Шумен, реши:

1. Одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване, съгласно чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ, специализирана план-схема за външно електрозахранване и водопровод във връзка с чл. 108, ал. 2 ЗУТ за участъка в строителните граници на населеното място и ПУП – парцеларен план, съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за участъка извън строителните граници на населеното място за имот с идентификатор 83510.337.3 по кадастралната карта на Шумен, в местността Дремжа при следните условия:

1.1. С плана за застрояване се определя застрояване за имот с идентификатор 83510.337.3 със следните показатели:

устройствена зона – „Соп“ (Смесена устройствена зона);

предназначение на имота съгласно чл. 8, т. 1 ЗУТ – „За обслужващи и складови дейности“;

начин на застрояване съгласно чл. 21, ал. 1 ЗУТ – свободно в имота;

характер на застрояване съгласно чл. 23, ал. 1 – високо, с максимална височина над 15 м (максимална – 18 м).

1.2. Одобрява се:

ПУП – план за застрояване по приложената скица, изведена с № 273 от 17.V.2010 г.;

план-схема за озеленяване по приложената скица, изведена с № 274 от 17.V.2010 г.;

специализирана план-схема и ПУП – парцеларен план, за външно електрозахранване и водопровод по приложената скица, изведена с № 275 от 17.V.2010 г.

2. Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ по законосъобразност в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен пред Административния съд – Шумен.

Председател: Д. Русева

4853

РЕШЕНИЕ № 647 от 27 май 2010 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, заявление с вх. № 26-00-1348 от 12.ІІІ.2010 г., заповед № 1 от 7.І.2010 г. на главния архитект на Община Шумен, Решение № 3, т. 2 от 15.ІV.2010 г. за утвърждаване площадка за проектиране от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на ОбЕСУТ по т. 12 от протокол № 17 от 4.V.2010 г. Общинският съвет – гр. Шумен, реши:

1. Одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване, съгласно чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ, специализирана план-схема за външно електрозахранване във връзка с чл. 108, ал. 2 ЗУТ за участъка в строителните граници на населеното място и ПУП – парцеларен план съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за участъка извън строителните граници на населеното място за имот с идентификатор 83510.336.8 по кадастралната карта на Шумен, в местността Дремжа при следните условия:

1.1. С плана за застрояване се определя застрояване за имот с идентификатор 83510.336.8 със следните показатели:

устройствена зона – „Пп“ (Производствена зона);

предназначение на имота съгласно чл. 8, т. 1 ЗУТ – „Предприятие за ПВЦ и алуминиеви опаковки и складова база“;

начин на застрояване съгласно чл. 21, ал. 1 – свободно в имота;

характер на застрояване съгласно чл. 23, ал. 1 – високо, с максимална височина до 18 м.

1. 2. Със специализираната план-схема и парцеларния план се определят трасе и сервитут на външно електрозахранване на имот 83510.336.8.

1.3. Одобряват се:

извадка от действащ ПУП по приложената скица, изведена с № 252 от 5.V.2010 г.;

ПУП – план за застрояване по приложената скица, изведена с № 253 от 5.V.2010 г.;

план-схема за озеленяване по приложената скица, изведена с № 254 от 5.V.2010 г.;

специализирана план-схема и ПУП – парцеларен план за външно електрозахранване по приложените скици, изведени с № 255, 256 и 257 от 5.V.2010 г.

2. Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ по законосъобразност в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен пред Административния съд – Шумен.

Председател: Д. Русева

4854

 

РЕШЕНИЕ № 648 от 27 май 2010 г.

На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ, заявление с вх. № 94-00-71 от 13.ІV.2009 г., Заповед № 316 от 19.ХІ.2008 г. на главния архитект на Община Шумен, Решение № 1, т. 10 от 26.ІІ.2009 г. за утвърждаване площадка за проектиране от комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ и становище на ОбЕСУТ по т. 17 от протокол № 17 от 4.V.2010 г. Общинският съвет – гр. Шумен, реши:

1. Одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване съгласно чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ за имот с идентификатор 83510.653.406 по кадастралната карта на гр. Шумен, в местността Под манастира при следните условия:

1.1. С плана за застрояване се определя застрояване за имот с идентификатор 83510.653.406 със следните показатели:

устройствена зона – „Жм“ (Устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина, плътност и интензивност на застрояването);

предназначение на имота съгласно чл. 8, т. 1 ЗУТ – „За жилищно строителство“;

начин на застрояване съгласно чл. 21, ал. 1 ЗУТ – свободно в имота;

характер на застрояване съгласно чл. 23, ал. 1 – ниско, с максимална височина до 10 м.

1.2. Одобрява се ПУП – план за застрояване и план-схема за озеленяване по приложените скици, изведени с № 276 и 277 от 17.V.2010 г.

2. Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ по законосъобразност в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен пред Административния съд – Шумен.

Председател: Д. Русева

4855

 

ОБЩИНА С. ГОРНА МАЛИНА, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

РЕШЕНИЕ № 74 от 19 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Горна Малина, реши:

Приема решение за одобряване на ПУП – ПП (парцеларен план) за трасе за електрически кабел за НН за ел. присъединяване на базова станция № 2220 в поземлен имот № 000324 през поземлени имоти № 000319, № 000325 и № 000326 по КВС на землището на с. Априлово.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – София област, чрез Общинския съвет – с. Горна Малина, на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

Председател: Ив. Младенова

4874

 

РЕШЕНИЕ № 79 от 19 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Горна Малина, реши:

Приема решение за одобряване на ПУП – ПЗ на ПИ 030054, м. Вихците, землището на с. Долна Малина.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – София област, чрез Общинския съвет – с. Горна Малина, на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

Председател: Ив. Младенова

4875

 

РЕШЕНИЕ № 80 от 19 май 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, чл. 27, ал. 3 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Горна Малина, реши:

Приема решение за одобряване на ПУП – ПЗ на ПИ № 207007, м. Калето, землището на с. Долно Камарци.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – София област, чрез Общинския съвет – с. Горна Малина, на основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

Председател: Ив. Младенова

4876

96. – Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите открива процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, както следва: 1. Цел на заявеното водовземане – за отдих. 2. Находище на минерална вода, от което се предвижда водовземането – район „Североизточна България“ – подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура, по-висока от 20°С – област Варна, област Добрич, област Шумен – № 100 от приложение № 2 към чл. 14, т. 2 на Закона за водите, участък к. к. Св. св. Константин и Елена. 3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането – сондаж № Р-6х. 4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, кодът по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – за всяко място на използване (ЕКАТТЕ): хотелски комплекс „Света Елена“, в к. к. Св. св. Константин и Елена, УПИ ІV-132 по плана на к. к. Св. св. Константин и Елена, ЕКАТТЕ 10135. 5. Проектните параметри на водовземането, включително:а) количество на водите: разрешен дебит: 0,06 l/s; разрешен годишен воден обем: 1892,1 м3 /годишно; б) понижение на водното ниво: максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво в сондажа Sмакс.доп.= 6,7 м до кота +18,64 м. 6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите; Водоползвателят: 6.1. Да упражни правото на водовземане от сондаж № Р-6х в обекта на водоснабдяване не по-късно от една година от началния срок на действие на разрешителното, като не надвишава разрешения дебит и годишен воден обем. 6.2. Да ползва минерална вода от сондаж № Р-6х единствено в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване и като спазва определената цел на използване на минералната вода. 6.3. Да не предоставя минералната вода, предмет на разрешителното, за ползване от други обекти. 6.4. Да не препятства ползването на минерална вода от сондаж № Р-6х по други разрешени от министъра на околната среда и водите водовземания. 6.5. Ежегодно да заплаща такса за водовземане за разрешения годишен воден обем, като същата се дължи считано от началния срок на разрешителното, съгласно размерите и сроковете, определени в тарифата на Министерския съвет по чл. 194 от Закона за водите, в сила към момента на заплащане на таксата. Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването в Министерството на околната среда и водите, София 1000, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.

4889

132. – Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите открива процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, както следва: 1. Цел на заявеното водовземане – за битови и хигиенни нужди. 2. Находище на минерална вода, от което се предвижда водовземането – район „Североизточна България“ – подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура, по-висока от 20°С – област Варна, област Добрич, област Шумен – № 100 от приложение № 2 към чл. 14, т. 2 на Закона за водите, участък „Варна“. 3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането – сондаж № Р-1, кв. Аспарухово. 4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, кодът по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – за всяко място на използване (ЕКАТТЕ): производствена база в УПИ ІV-2567 в кв. 4, УПИ VІ-2569 в кв. 1 и УПИ V-2568 в кв. 4 по плана на 27 подрайон на гр. Варна, ЕКАТТЕ 10135. 5. Проектните параметри на водовземането, включително: а) количество на водите: разрешен дебит: 0,12 l/s; разрешен годишен воден обем: 3784,3 м3 /годишно; б) понижение на водното ниво: максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво в сондажа Sмакс.доп.= 19 м до кота +6,33 м. 6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: Водоползвателят: 6.1. Да упражни правото на водовземане от сондаж № Р-1, кв. Аспарухово, в обекта на водоснабдяване не по-късно от една година от началния срок на действие на разрешителното, като не надвишава разрешения дебит и годишен воден обем. 6.2. Да ползва минерална вода от сондаж № Р-1, кв. Аспарухово, единствено в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване и като спазва определената цел на използване на минералната вода. 6.3. Да не предоставя минералната вода, предмет на разрешителното, за ползване от други обекти. 6.4. Да не препятства ползването на минерална вода от сондаж № Р-1, кв. Аспарухово, по други разрешени от министъра на околната среда и водите водовземания. 6.5. Ежегодно да заплаща такса за водовземане за разрешения годишен воден обем, като същата се дължи считано от началния срок на разрешителното, съгласно размерите и сроковете, определени в тарифата на Министерския съвет по чл. 194 от Закона за водите, в сила към момента на заплащане на таксата. Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването в Министерството на околната среда и водите, София 1000, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.

4890

226. – Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите открива процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, както следва: 1. Цел на заявеното водовземане – за отдих. 2. Находище на минерална вода, от което се предвижда водовземането – находище „Сапарева баня“ – № 67 от приложение № 2 към чл. 14, т. 2 на Закона за водите. 3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането – сондаж № 1хг. 4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, кодът по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – за всяко място на използване (ЕКАТТЕ): хотелски комплекс в поземлен имот с идентификатор 65365.601.361 (стар идентификатор: парцел VІІ-2620, кв. 88) по плана на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, ЕКАТТЕ 65365. 5. Проектните параметри на водовземането: а) количество на водите: разрешен дебит: 0,10 л/сек; разрешен годишен воден обем: 3153,6 м3 /годишно; б) експлоатационното водно ниво на сондаж № 1хг да не се снижава под котата на самоизлива. 6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: Водоползвателят: 6.1. Да упражни правото на водовземане от сондаж № 1хг в обекта на водоснабдяване не по-късно от една година от началния срок на действие на разрешителното, като не надвишава разрешения дебит и годишен воден обем. 6.2. Да ползва минерална вода от сондаж № 1хг единствено в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване и като спазва определената цел на използване на минералната вода. 6.3. Да не предоставя минералната вода, предмет на разрешителното, за ползване от други обекти. 6.4. Да не препятства ползването на минерална вода от сондаж № 1хг по други разрешени от министъра на околната среда и водите водовземания. 6.5. Ежегодно да заплаща такса за водовземане за разрешения годишен воден обем, като същата се дължи считано от началния срок на разрешителното, съгласно размерите и сроковете, определени в тарифата на Министерския съвет по чл. 194 от Закона за водите, в сила към момента на заплащане на таксата. Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването в Министерството на околната среда и водите, София 1000, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.

4891

917. – Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите открива процедура за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост, както следва: 1. Цел на заявеното водовземане – за спорт и отдих. 2. Находище на минерална вода, от което се предвижда водовземането – находище „Сандански“ – № 66 от приложение № 2 към чл. 14, т. 2 на Закона за водите. 3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира водовземането – каптиран естествен извор № 8. 4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, кодът по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици – за всяко място на използване (ЕКАТТЕ): градски басейни в парка в кв. 21, имоти № 96 и № 97 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, ЕКАТТЕ 65334. 5. Проектните параметри на водовземането: а) количество на водите: разрешен дебит: 0,48 l/s (от 15 май до 15 октомври – 153 дни); разрешен годишен воден обем: 6345,2 м3 (от 15 май до 15 октомври – 153 дни); б) експлоатационно водно ниво в каптиран естествен извор № 8 да не се снижава под котата на самоизлива. 6. Условията, при които би могло да се предостави правото за използване на водите: Водоползвателят: 6.1. Да упражни правото на водовземане от каптиран естествен извор № 8 в обекта на водоснабдяване не по-късно от една година от началния срок на действие на разрешителното, като не надвишава разрешения дебит и годишен воден обем. 6.2. Да ползва минерална вода от каптиран естествен извор № 8 единствено в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване и като спазва определената цел на използване на минералната вода. 6.3. Да не предоставя минералната вода, предмет на разрешителното, за ползване от други обекти. 6.4. Да не препятства ползването на минерална вода от каптиран естествен извор № 8 по други разрешени от министъра на околната среда и водите водовземания. 6.5. Ежегодно да заплаща такса за водовземане за разрешения годишен воден обем, като същата се дължи считано от началния срок на разрешителното, съгласно размерите и сроковете, определени в тарифата на Министерския съвет по чл. 194 от Закона за водите, в сила към момента на заплащане на таксата. Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването в Министерството на околната среда и водите, София 1000, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.

4892

850. – Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а от Закона за водите открива процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждане на съоръжение за подземни води за напояване. Съоръжението – тръбен кладенец, ще бъде изградено в неогенския водоносен хоризонт, водно тяло BG2G000000N015 – порови води в неоген-сармат Североизточна Добруджа, в ПИ № 12173.4.137, с. Вранино, община Каварна, област Добрич, ЕКАТТЕ 12173, при географски координати: N – 43° 32' 07.0'' и Е – 28° 16' 58.0'', геодезични координати, 1970 г.: Х 4722877.12; Y 9669501.32, и надморска височина 142 м. Проектни параметри на използването: Дълбочина: 100,00 м ± 10 м. Обсадна колона: от стоманени тръби с диаметър  426 мм в интервала 0,00 – 20,00 м. Експлоатационна колона: от стоманени тръби с диаметър  219 мм в интервала 0,00 – 100,00±10 м, гравийна засипка в интервала 100,00±10 м – 18 м, и задтръбна циментация в интервала от 18 м до повърхността. Водоприемна част (филтри): с диаметър  219 мм от 70,00 м до 90,00±10 м. Проектен средноденонощен дебит на водочерпене – 6,2 л/сек. Проектен максимален дебит на водочерпене – 10 л/сек. Проектно максимално допустимо понижение на водното ниво – 12 м. Дейности за проучване на подземните води: изучаване на литоложкия строеж, структурата и филтрационните характеристики на водоносния хоризонт, химичния състав и физико-химичните свойства на подземните води. Условия, при които ще се разреши изграждане на съоръжението: сондажно-геофизични дейности за разчленяване на преминатите разновидности по време на сондажните дейности; опитно водочерпене за определяне параметрите на водоносния хоризонт; хидравлични тестове с проектния дебит и на 3 степени; вземане в края на опитното водочерпене и анализ на водна проба в акредитирана лаборатория за оценка актуалния химичен състав на подземните води по всички показатели съгласно приложение № 1 на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води. Не се разрешава ползване на черпената вода за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване. Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването в Министерството на околната среда и водите, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.

4928

105. – Министърът на околната среда и водите на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж“ от Закона за водите съобщава, че е постъпила административна преписка за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – яз. „Въча“. Цел на ползването – съоръжение за отдих и воден спорт – несамоходна плаваща база Б-167 „Лагуна“ с площ 2000 дка. Място на ползването – в акваторията на яз. „Въча“, на площ 2000 дка, с размери: ширина 40 м и дължина 50 м, на разстояние над 3500 м от язовирната стена, в местността Нейчев чифлик, в землището на с. Михалково, община Девин, област Смолян, с ЕКАТТЕ 48547. Географски координати на граничните точки: т. 138. 41°53' 56.7''; 24° 26' 40.5''; т. 139. 41°53' 57.3"; 24° 26' 42.1"; т. 140. 41°53' 55.9"; 24° 26' 43.0"; т. 141. 41°53' 55.3"; 24° 26' 41.4". Схема и технически параметри на съоръжението: несамоходна плаваща база Б-167 „Лагуна“ с габаритна дължина на корпуса 18,60 м и широчина 10,60 м. Условия, при които ще се разреши ползване в акваторията на язовира: Несамоходната плаваща база Б-167 „Лагуна“ да удовлетворява изискванията за безопасност в добре закотвено състояние в акваторията на язовира съгласно свидетелство за годност от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Бургас. За предотвратяване на негативен ефект върху водите във връзка с осъществяване на дейността да се извършва собствен мониторинг за качеството на водата в обхвата на разрешеното ползване по задължителни показатели. Трайно да бъдат сигнализирани пунктовете за собствен мониторинг преди началото на експлоатация на съоръжението съгласувано с Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Пловдив. Договор със специализирана фирма за условията и реда за източване на отпадъчните води, формирани на Б-167 „Лагуна“, които ще се транспортират до Пречиствателна станция – Пловдив. На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за водите в 14-дневен срок от обнародването и публичното обявяване на съобщението в община Девин заинтересуваните лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното и/или да предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси. Писмените възражения и/или предложения се представят в Министерството на околната среда и водите, Дирекция „Управление на водите“, отдел „Използване на водите“.

4929

10. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-23 от 27.V.2010 г. на „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД, за обект: „Саниране на фасадите на реакторно отделение на блок 5 и блок 6 в АЕЦ „Козлодуй“ – ЕАД“. Етап „Саниране на фасадите на реакторно отделение на блок 6“ и Етап „Саниране на фасадите на реакторно отделение на блок 5“. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано в 14-дневен срок след съобщаването му в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.

4941

3. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на плана за регулация и застрояване на м. Подлозище с придружаващите го схеми и материали в граници: ул. Подлозище, ул. Траян Танев, ул. Околовръстен път, ул. 759, ул. Дон, ул. Лозище, южната и западната граница на кв. 140, улица от о. т. 76 до о.т. 75. Преди одобряването на плана за регулация и застрояване на м. Подлозище от Столичния общински съвет да се представят в район „Овча купел“ предварителни договори по чл. 15, ал. 3 и чл. 17, ал. 3 и 5 ЗУТ за случаите, когато това се изисква. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един месец от датата на обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта пред район „Овча купел“.

4938

10. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за парцеларен план на Северна скоростна тангента с трасе от отклонението на магистрала „Калотина – София“ със Софийски околовръстен път до възела при бул. Ботевградско шосе от км 0+000 до км 16+400 през землища Требич, ЕКАТТЕ 99134, Илиянци, ЕКАТТЕ 99121, Бенковски, ЕКАТТЕ 99116, Орландовци, ЕКАТТЕ 99118, Малашевци, ЕКАТТЕ 99117, Враждебна, ЕКАТТЕ 99136, който е изложен в район „Надежда“, район „Сердика“ и район „Кремиковци“. Заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез район „Надежда“, район „Сердика“ и район „Кремиковци“.

5069

4. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-10-7706-70 от 12.ІІІ.2010 г. на областен управител на област с административен център Варна, с протоколи № 70 от 4.V.2010 г. и № 71 от 4.V.2010 г. е приела помощен план и план на новообразуваните имоти на селищно образувание местност Янчова поляна, обхващащ кадастрални единици (КЕ) 000090, 000092, 000093, 000338 по КВС, землище гр. Аксаково; с протоколи № 68 от 3.V.2010 г. и № 69 от 3.V.2010 г. са приети помощен план и план на новообразуваните имоти на част от селищно образувание „Терасите“, обхващащ кадастрални единици (КЕ) 000011, 000012 и 000056 по КВС землище гр. Аксаково; с протоколи № 66 от 3.V.2010 г. и № 67 от 3.V.2010 г. са приети помощен план и план на новообразуваните имоти на местностите Над асфалта и Калето, обхващащ кадастрални райони (КР) 102 и 103 и съответно КЕ 000059 и 000057 по КВС, землище гр. Аксаково, с протоколи № 72 от 4.V.2010 г. и № 73 от 4.V.2010 г. са приети помощен план и план на нообразуваните имоти на селищно образувание „Лозите“, обхващащ кадастрални единици (КЕ) 000362 и 000364 по КВС, землище с. Кичево, всички в община Аксаково, област Варна. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината.

4848

19. – Община Ботевград на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен пан (ПУП) – парцеларен план за външно ел. захранване на „Приемо-предавателна станция VZ 6003 (Bogenitsa) Cand. A, в имот № 278026, местност Каменна бара, землище на с. Боженица, община Ботевград. Проектът е изложен в сградата на общината, стая № 23. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинската администрация – Ботевград.

4916

3. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ и заповед № 1057 от 15.ІV.2010 г. на кмета съобщава, че е изработен план за улична регулация (ПУР) на кв. Изгрев, включващ: м. Изгрев, м. Франга дере и м. Кокарджа, при граници: път за с. Каменар, бул. Хр. Смирненски, каменарско землище и СО „Сълзица“, във фаза окончателен проект. Проектът е изложен в техническата служба на район „Приморски“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна чрез район „Приморски“.

4968

15. – Община Дупница на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за линеен обект – трасе на „Разпределителен газопровод“ от Газоизмервателната станция (ГИС) в поземлен имот 10.53 по КВС на землището на с. Блатино, собственост на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, до газоразпределителната мрежа на гр. Дупница. Трасето преминава през поземлени имоти 010052 и 010054 по КВС на землището на с. Блатино; през имоти с идентификатор 56349.1.1, 56349.1.9, 56349.9.5, 56349.9.4, 56349.9.3, 56349.10.1, 56349.0.127, 56349.6.1, 56349.6.2, 56349.6.37, 56349.6.3 по кадастралната карта на с. Пиперево и през имоти с идентификатор 68789.553.8, 68789.0.539, 68789.0.544, 68789.601.55, 68789.0.13, 68789.516, 68789.0.500, 68789.0.18, 68789.0.499 по кадастралната карта на гр. Дупница. Проектът включва площадка за СК1 в поземлен имот 010052 по КВС на землището на с. Блатино, площадка за СК2 и СК3 и Автоматична газорегулаторна мрежа (АГРС) в поземлен имот с идентификатор 56349.6.37 по кадастралната карта на с. Пиперево, площадка за СК4 в поземлен имот с идентификатор 68789.555.55, площадки за СК5 и СК6 в поземлен имот 68789.0.500 и площадка за СК7 в поземлен имот с идентификатор 68789.602.499 по кадастралната карта на гр. Дупница. Проектът е изложен в стая № 4 в община Дупница. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Дупница в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4917

70. – Община Каспичан на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура извън границите на населеното място: „Външно ел. захранване на ПИ № 000293“ в землището на с. Кюлевча. Проектът се намира в отдел „ТСУ“ при община Каспичан. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4997

687. – Община Костинброд на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за „Външно електрозахранване до поземлен имот № 401043 в землището на гр. Костинброд“, преминаващ през поземлени имоти № 0000177 – канал, № 000188 – местен път, № 600079 – местен път, № 621013 – полски път, и № 621102 – водостоп. и хидромелиоративно съоръжение. Планът се намира в сградата на Общинската администрация – Костинброд, ул. Охрид 1, стая № 35, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на общината в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4918

7. – Община Кърджали на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за обект: „Газоснабдяване на община Кърджали – план-схема на газификация към ПУП“, който се намира в дирекция „АСУТ“ при община Кърджали, стая 214. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по представения проект, отправени до дирекция „АСУТ“ на общината.

4969

46. – Община Несебър на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места, парцеларен план за външно кабелно захранване за БКТП в имот № 39164.21.120 в землището на с. Кошарица, местност Мишкефа, община Несебър. Трасето на кабела е с дължина 620 л м, започва от нов ЖР от съществуващ електропровод ВЛ 20 kV „Телевизия“, преминава по полски път ПИ № 39164.21.29 на минимално разстояние 0,70 м от границата на имотите от запад с № 39164.21.22; 39164.21.23; 39164.21.24; 39164.21.25 и 39164.21.92, по полски път № 39164.21.30 на разстояние 0,70 м от границата на имотите от север с № 39164.21.92; 39164.21.91; 39164.21.90; 39164.21.89; 39164.21.31; 39164.21.32; 39164.21.33; 39164.21.95; 39164.21.94; 39164.21.93; 39164.21.36; 39164.21.129; 39164.21.128; 39164.21.127 и 39164.21.38 и достига до нов БКТП до ПИ № 39164.21.120 в землището на с. Кошарица, местност Мишкефа. Проектът е изложен в сградата на общинската администрация, ет. 3, стая 37, тел. 0554/293-42. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4996

13. – Община Самоков, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на пътен достъп, довеждащ водопровод и канализационен колектор за регионален център за управление на отпадъци – гр. Самоков. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения до общинската администрация, гр. Самоков.

4999

14. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на подземен електропровод 20 kV за „Фотоволтаична централа“ в ПИ 000106, з-ще с. Младово, община Сливен, който преминава през имоти 000077, 000092 и 078003, з-ще с. Младово, община Сливен. Проектът е изложен в общината, стая 35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

4856

14а. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на подземен електропровод 20 kV за „Фотоволтаична централа“ в ПИ 67338.833.45, м. Киша дермен, з-ще Сливен – Речица, който преминава през имоти 67338.161.2, 67338.161.44, 67338.161.1, 67338.833.76 и 67338.833.45. Проектът е изложен в общината, стая 35. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската администрация.

4857

11. – Областният управител на област Смолян на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е одобрен проект и е издадено разрешение за строеж № 19 от 18.V.2010 г. за обект: „Външно електрозахранване на „База за отдих“ в ПИ № 80371.174.22 по КК, УПИ I-174022, база за отдих, м. Пампорово, землище гр. Чепеларе, община Чепеларе“, с подобекти: 1. Подмяна на съществуващ кабел 20 kV с нова кабелна линия 20 kV и кабелна канална мрежа в ПИ с идентификатори – 69345.6.251 и 69345.6.237 по КК на землище с. Стойките, община Смолян, и ПИ с идентификатори 80371.234.32 и 80371.234.16 по КК на землище гр. Чепеларе, община Чепеларе, участващи в УПИ II-6.247, 2.251, 6.252, 234.16, 234.27, 234.32 – за хотел, обслужване и паркинг; в ПИ с идентификатори 80371.234.26, 80371.234.745 и 80371.174.22 по КК (УПИ I-174022 база за отдих), м. Пампорово, землище гр. Чепеларе, по плана на курортно-туристическо ядро „Студенец“, комплекс „Пампорово“, на територията на община Смолян и община Чепеларе. 2. Монтаж на трафопост тип БКТП FK-4 и кабелно захранване НН в УПИ I-174022 база за отдих, к.к. Пампорово, землище гр. Чепеларе, община Чепеларе. Проектът и разрешението за строеж могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица в деловодството на Областна администрация – Смолян, и обжалвани пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им.

4964

1. – Община Сопот на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за обект: Кабелна разпределителна система за пренос на данни и телевизионни програми – гр. Сопот, в обхват на ПИ № 31 и 101 – местни пътища, и ПИ № 337 – полски пътища, от КВС землище гр. Сопот. Изготвеният ПУП – ПП е изложен за разглеждане в стая 13 в сградата на общинска администрация. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация, Сопот.

4970

2. – Община Сопот на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, и план-схеми за водоснабдяване и електрификация към него за ПИ 122069 и ПИ 122070, м. Малкия друм по КВС на гр. Сопот, относно промяна предназначението на земята „За жилищни нужди“. Проектът се намира в общинската администрация, стая 13. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация, Сопот.

5166

6. – Общинската служба по земеделие – гр. Стамболийски, на основание чл. 18д, ал. 7 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите (или упълномощените от тях лица) за възстановяване на собствеността на земеделските земи, че е одобрена преработката на възстановимите стари реални граници в землището на гр. Перущица (ЕКАТТЕ 55909), община Перущица, област Пловдив, в частта на масив 099, която е изложена в Община Перущица и Общинската служба по земеделие – гр. Стамболийски. На основание чл. 18д, ал. 8 ППЗСПЗЗ заинтересуваните лица имат право да направят писмени възражения по одобрената преработка в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред общинската служба по земеделие.

4915

57. – Община Стражица на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че през март 2010 г. е извършена продажба на общински нежилищен имот, представляващ ателие № 3 със ЗП 29,90 кв. м от гр. 5 в УПИ I, кв. 74 по плана на гр. Стражица, ул. Ангел Каралийчев 14, заедно със съответното право на строеж и съответния % идеални части от общите части на сградата, продадено чрез публичен търг с явно наддаване на СД „Унифайер – Василев & Александров“, Горна Оряховица, за 12 290 лв., изплатено изцяло от купувача.

4998

3. – Община Сунгурларе на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 117048, местност Язлата, землище с. Балабанчево, с цел промяна предназначението на земеделската земя и отреждането й „За вятърен генератор“ със ситуирано свободно застрояване, ел. схема на захранване и комуникационно-транспортен план към ПУП. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, дирекция „УТБКСЕ“, ет. 2, стая 1. В едномесечен серок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4858

3а. – Община Сунгурларе на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 116013, местност Зад корията, землище с. Балабанчево, с цел промяна предназначението на земеделската земя и отреждането й „За вятърен генератор“ със ситуирано свободно застрояване, електрическа схема на захранване и комуникационно-транспортен план към ПУП. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, дирекция „УТБКСЕ“, ет. 2, стая 1. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4859

3б. – Община Сунгурларе на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 128010, местност Хараплъка, землище с. Балабанчево, с цел промяна предназначението на земеделската земя и отреждането й „За вятърен генератор“ със ситуирано свободно застрояване, електрическа схема на захранване и комуникационно-транспортен план към ПУП. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, дирекция „УТБКСЕ“, ет. 2, стая 1. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

4860

СЪДИЛИЩА

Софийският градски съд, гр. отделение, IV Г въззивен състав, призовава X.X.X. с известен на съда адрес Варна, ул. Мануш войвода 17, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.Х.2010 г. в 14,30 ч. като ответник по гр.д. № 3267/2008, образувано по жалба от „Дженерали Застраховане“ – АД, против постановено решение на СРС, 57-ми състав, по гр.д. № 15730/2006 по искова молба от ЗК „Орел“ – АД, против X.X.X., по чл. 19, ал. 1, т. 2 от Наредба № 4 от 24.IX.2003 г. за задължителното застраховане (отм.), за цена на иска 1725 лв. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).

5008

Софийският градски съд, административно отделение, III-в състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Костенски водопад, бл. 1а, вх. В, ет. 5, ап. 76, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.XI.2010 г. в 14,30 ч. като заинтересована страна по адм.д. № 3450/2005, заведено от Божидар Л. Банков, Веселин Л. Банков, Любомир Д. Иванов против Решение № 112 по протокол № 32 от 10.XII.2001 г. и Решение № 25 по протокол № 36 от 15.IV.2003 г. на СОС. Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).

5010

Софийският градски съд, І гр. отделение, 9 състав, съобщава, че е образувано гр. д. № 264/2009 по иск за признаване за собственик на апартамент № 18 в София, бул. Македония 29, ет. 5, заведен от X.X.X. срещу X.X.X. с последен известен адрес Симитли, ул. Искра 28, като ответникът в едномесечен срок от обнародването може да подаде писмен отговор на исковата молба по реда на чл. 131 ГПК.

5009

Горнооряховският районен съд, 6 състав, призовава X.X.X. Сантяго-Кръстева, с последен адрес гр. Барселона, ул. Сан Салвадор 137, ет. 2, врата 1, Кралство Испания, сега с неизвестен адрес, без регистриран настоящ и постоянен адрес в Република България, да се яви в съда на 28.ІХ.2010 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 1940/2009, заведено от X.X.X. с правно основание чл. 49 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 във връзка с ал. 1 ГПК.

4937

Несебърският районен съд призовава X.X.X., гражданин на САЩ, с неизвестен адрес на територията на Република България, да се яви в съда на 20.VІІ.2010 г. в 9,30 ч. като ответник по гр. д № 846/2009, заведено от X.X.X. от Несебър, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).

5028

Пловдивският районен съд, ІІІ бр. състав, призовава Джовани Капучо, роден на 29.ХІ.1967 г., с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.VІІ.2010 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 14110/2009, заведено от X.X.X. от Пловдив, за развод. Ако въпреки публикацията ответникът не се яви в съда при разглеждане на делото, съдът му назначава особен представител.

5027

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10167 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 2623/2000 вписа промени за „Амбулатория за специализирана извънболнична помощ – Медико-стоматологичен център „Каспела 1“ – ЕООД: вписва нов предмет на дейност: оказване на специализирана извънболнична медицинска и дентална помощ, състояща се от диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, вкл. и откриване на 10 легла за краткосрочно наблюдение и лечение, извършване на малки и средни хирургически интервенции, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, предписване на извършването на медицински дейности и манипулации под собствен контрол и отговорност, предписване на вида и обема домашни грижи, наблюдение и помощ на болни, предписване на лекарства, превързочни материали и медицински пособия, наблюдения и оказване на медицинска помощ при бременни и майчинство, наблюдение, контрол и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на деца под 18 г., извършване на здравна промоция и профилактика, вкл. и профилактични прегледи и имунизация, издаване на документи, свързани с дейността, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, както и търговска дейност, необходима за нуждите на осъществяваните от лечебното заведение медицински дейности и за обслужване на пациентите; промяна на фирмата на дружеството на „Амбулатория за специализирана извънболнична помощ – Медико-дентален център „Каспела“ – ЕООД, Пловдив; промяна на адреса на управление Пловдив, ул. София 64; промяна в учредителния акт.

2884

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10321 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 3713/1996 вписа промени за „Фикс“ – ЕООД: заличаване на X.X.X. като едноличен собственик на капитала и освобождаването й като управител на дружеството; приемане на X.X.X., X.X.X. и X.X.X. за съдружници; промяна на фирмата на дружеството на „Фикс енерджи“ – ООД; избиране на X.X.X. за управител на дружеството; нов адрес на управление – ул. Лерин 23, ет. 5, ап. 15, в Пловдив; нов предмет на дейност: ресторантьорство, търговия в страната и в чужбина със стоки в първоначален, преработен или обработен вид, производство, преработка и търговия на промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионна дейност, търговия със стоки собствено производство, хотелиерство, консултантска, рекламна, менаджерска и импресарска дейност в страната и в чужбина, строителство, проектантска дейност, транспортна дейност в страната и в чужбина, всички други дейности и услуги, незабранени от закона; приемане на дружествен договор; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

2885

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10221 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 4695/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Карби интернешънъл инвестмънтс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Света Петка 24, с предмет на дейност: строителство, отдаване под наем, покупко-продажби на недвижими имоти, вътрешно обзавеждане на сгради, производство и търговия с промишлени и хранителни стоки, стоки за бита, ресторантьорство и хотелиерство, туристически услуги, комисионна и бартерна търговия, спедиционни и търговски сделки, маркетинг и реклама, търговско представителство и посредничество, както и всякакъв вид стопански дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Кевин Джеймс Карби.

2886

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10140 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 1832/2007 вписа промени за „Самостоятелна медико-техническа лаборатория „Дентален свят 2000“ – ЕООД: заличаване на X.X.X. като едноличен собственик на капитала и управител; нов едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; нов учредителен акт; дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

2887

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10300 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 4164/2006 вписа промени за „Фрагмент“ – ООД: нов дружествен договор.

2888

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10192 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 3921/2006 вписа промени за „Интер – Би – Джей“ – ООД: освобождаване на Бейхан Кахраман и Ахмет Едип Хасърджъ като съдружници; приемане на X.X.X. за съдружник; промени в дружествения договор. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

2889

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10419 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 3436/2005 вписа промени за „Д-р Мърхов, д-р Милева – Амбулатория за групова практика за първична стоматологична помощ“ – ООД: промяна на фирмата на дружеството на „Д-р Мърхов, д-р Милева – Амбулатория за групова практика за първична помощ по дентална медицина“ – ООД; нов предмет на дейност; извънболнична първична помощ по дентална медицина съгласно чл. 11 ЗЛЗ; промяна в дружествения договор.

2890

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10111 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 3937/2003 вписа промени за „Марекс“ – ООД: освобождава и заличава X.X.X. като съдружник и управител; едноличен собственик на капитала на дружеството и управител е X.X.X.; промяна във фирмата на „Марекс“ – ЕООД; приемане на учредителен акт; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

2891

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 10088 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 1182/2003 вписа прехвърляне на предприятие с фирма „Елит – СНС – X.X.“ от едноличния търговец X.X.X. на „Елит – СНС“ – ЕООД.

2892

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10396 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 1783/2002 вписа промени за „Роза емайл“ – ООД: освобождаване като съдружници на Джавит Кумаш, Фикрет Кумаш и Джеват Кумаш; заличаване като управители на Джавит Кумаш и Фикрет Кумаш; едноличен собственик на капитала и управител на дружеството е X.X.X.; промяна на фирмата на „Роза емайл“ – ЕООД; приемане на учредителен акт; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

2893

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10250 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 435/2003 вписа промени за „Суанс лейк“ – ООД: освобождаване на X.X.X. и X.X.X. като съдружници; промени в дружествения договор.

2894

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 10326 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 4398/2001 вписа продажба на предприятие с фирма „X.X. – 2002“ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на „Ас – 2005“ – ЕООД.

2895

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 10339 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 733/2003 вписа прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Комсо – X.X.“ от едноличния търговец X.X.X. на „Комсо“ – ООД.

2896

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10284 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 5021/98 вписа промени за „Неонет“ – ООД: заличава X.X.X. като съдружник; заличава X.X.X. като управител; избиране на X.X.X. като управител; дружеството се представлява и управлява от X.X.X.; промени в дружествения договор.

2897

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10100 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 5251/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Агрокомерс 07“ – ООД, със седалище и адрес на управление гр. Баня, ул. Средна гора 21, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: призводство, изкупуване и реализация на селскостопанска и животинска продукция, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговска дейност, търговско посредничество, търговско представителство, проектиране, складови сделки, други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

2898

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10106 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 5254/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Наков груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. Брегалница 7, с предмет на дейност: производство и търговия с хляб, хлебни и сладкарски изделия, търговия с хранителни и промишлени стоки, ресторантьорство, хотелиерство, туризъм, комисионна, спедиторска и складова дейност, външна и вътрешна търговия, представителство на български и чуждестранни юридически и физически лица, транспорт и спедиция в страната и в чужбина, всички дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които ще представляват и управляват заедно и поотделно.

2899

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10246 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5288/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Узунов строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ж.к Запад, ул. Лозница 10, вх. Б, ет. 8, ап. 68, с предмет на дейност: строителство и строителна дейност, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство на PVC и алуминиева дограма, доставки и монтаж, вътрешна и външна търговия с всякакъв вид стоки, разрешени от закона, покупка на стоки и вещи за препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с петрол и петролни продукти след снабдяване с необходимия за това лиценз, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство на български и чуждестранни фирми, ресторантьорски, хотелиерски и туристически услуги, транспортна дейност, както и други дейности и услуги, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2900

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10170 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 5280/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Ти Ем консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Тракия 18, ет. 1, с предмет на дейност: консултантски, счетоводни и други услуги, всякаква друга, незабранена от закона дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще представляват и управляват заедно и поотделно.

2901

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10245 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5286/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Термотранс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Дунав 74, ап. 7, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, транспортни услуги, консултантска и посредническа дейност, производствена дейност, дейност на заложна къща, както и всички други, незабранени от закона дейности и услуги, като дейностите, за които е необходимо предварително издаване на разрешение (лиценз) от съответните държавни или общински органи, ще бъдат извършвани след набавяне на необходимите документи. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2902

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 10233 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5314/2007 вписа акционерно дружество „Импулс – МС“ – АД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, ул. Цар Борис I № 11А, търговски комплекс „Европа“, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книги с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектиране, строителство и ремонт на всякакъв вид сгради и съоръжения, лизинг, а също така и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона, а в случаите, когато има разрешителен или лицензионен режим – след съответното разрешение или лиценз по нормативно установения ред, с капитал 50 000 лв., разпределен в 500 поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от X.X.X..

2903

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10295 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 5325/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Мем – комерс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Жан Жорес 14, ет. 1, с предмет на дейност: строителство, производство и търговска дейност, търговия с всички видове стоки в страната и в чужбина, недвижими имоти, превозна, спедиционна, лизингова, транспортна дейност, изкупуване, преработка и търговия – вътрешна и външна, комисионна търговия и услуги, рекламна дейност, маркетинг, селскостопанска дейност, международен и вътрешен туризъм, хотелиерство, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина с наши и чуждестранни фирми, всички други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и Елиас Хенди и се представлява и управлява от Елиас Хенди.

2904

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10275 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 5331/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Интер Макс комерс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 134, вх. В, ет. 6, ап. 18, с предмет на дейност: търговия с хранителни стоки, алкохол, цигари, всякакви тютюневи изделия, кафе и безалкохолни напитки на едро и дребно, ресторантьорство, хотелиерство, търговия с всякакви видове промишлени стоки, вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство и посредничество, както и други дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които представляват и управляват дружеството заедно и поотделно.

2905

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10347 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5341/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Понсека мед“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Първенец, ул. Съединение 66, с предмет на дейност: производство, опаковане, реализация, транспортиране, продажба на лечебна козметика, хранителни добавки, билкови чайове, билки и др., търговия – внос и износ, и други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Теофило Ккауин Понсека.

2906

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10180 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 5266/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Миан БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Княз Александър I № 42, с предмет на дейност: инвестиране, продажби, отдаване под наем и други сделки с недвижими имоти, всякаква търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Пиетро Луиджи Гиа.

2907

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10289 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 5244/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Кристъл криейтив холидейс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 53, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, туристически услуги в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и международен транспорт, програмна и рекламна дейност, публикуване и издателска дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Дженифър Маргарет Джефри.

2908

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10374 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 5360/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Алтернатива – 88“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Асен Христофоров 2, вх. В, ет. 3, ап. 4, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина с осъществяване на всички видове търговски операции, покупка, продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, организиране и извършване на всички видове производства, услуги и дейности в областта на строителството, туризма, промишлеността, селското стопанство, транспорта, хотелиерство, посредничество, всички останали, незабранени от закона дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2909

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10263 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5323/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Алди кар“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Тодор Балина 6, с предмет на дейност: експорт, импорт, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, производство на всякакъв вид стоки за бита и промишлеността, транспортна дейност, всякакъв вид услуги за населението, консултантска дейност, както и всички други дейности и услуги, незабранени от закона (след получаване на съответните лицензии и разрешителни). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще представляват и управляват заедно и поотделно.

2910

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10260 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5321/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Роан – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Голаш планина 2, ет. 1, с предмет на дейност: производство и търговия с хранителни, промишлени стоки и селскостопанска продукция, търговско представителство, агентство и посредничество, вътрешна и външна търговия, ресторантьорство и хотелиерство, преводи и легализация на документи, комисионни, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски, лизинг, както и всякаква друга, разрешена от закона дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собстеник на капитала X.X.X..

2911

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10248 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5293/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Джанан калъп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. 4 януари 38, ет. 3, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, туристически, рекламни и информационни услуги, както и всички дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Мехмет Демирай.

2912

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10264 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5329/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Телесфор – Т“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Май 6, с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2913

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10155 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 5278/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „БГ комюникейшън“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Христо Ботев 115, ет. 10, ап. 29, с предмет на дейност: организиране на връзки с обществеността на юридически лица и/или органи на държавната и общинската администрация, представяне, организиране и ръководене на рекламни, предизборни и други кампании, организиране и провеждане на допитвания и изследвания, изготвяне на прогнози, стратегии, консултации, търговско представителство, консултантска дейност, консултации за информационното обслужване, както и всякакъв друг вид дейност, сделки и услуги, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

2914

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10344 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5211/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Голден бленд“ – ООД, със седалище и адрес на управление Първомай, бул. Освобождение 71, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, строителство, ремонт и обзавеждане на промишлени, обществени и жилищни сгради с цел продажба и отдаване под наем, производство, преработка и продажба на селскостопански и промишлени стоки и предмети за бита, собствено производство, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, посредничество, комисионни, спедиционни, превозни (стоки и пътници), складови, лицензионни и франчайзингови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг, търговия с акцизни стоки, както и осъществяване на всички други дейности и сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Нури Мехмед Хаджиюсеин, X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от Нури Мехмед Хаджиюсеин и X.X.X. заедно и поотделно.

2915

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10177 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 5289/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Джойт – БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Балатон 9, с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество, търговия на едро и дребно със стоки и изделия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, складови сделки, сделки с недвижими имоти, производство и търговска реализация на разрешени от закон стоки в страната и в чужбина, туристически, транспортни услуги, извършване на сделки и услуги, незабранени със закон в страната и в чужбина, строителство, предприемачество, проектиране, дизайн, спедиторски и превозни сделки, селскостопанска дейност, издателска, печатарска, медийна, менаджерска, импресарска, продуцентска, рекламна дейност, дейност с компютърни програми и системи, обслужване, ресторантьорство, хотелиерство, организация и експлоатация на културни, увеселителни, развлекателни и атрактивни дейности, прояви и заведения, външноикономическа и външнотърговска дейност и специфични търговски операции и сделки, съответстващи на законодателството и международните договорни изисквания, както и дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2916

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10345 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5337/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Сън Вели“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Брезовска 34, ет. 5, с предмет на дейност: търговия, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, сделки с недвижими имоти, в т. ч. закупуване, построяване или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или предоставяне под наем, всички други търговски сделки, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 100 000 лв., със съдружници Бодо Александер Готлиб Тобер и „Тракия агропартнер“ – ЕООД, Германия, и се представлява и управлява от Бодо Александер Готлиб Тобер.

2917

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10157 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 5269/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Азения“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 7, вх. Д, ет. 4, ап. 15, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с всякакви стоки, производство на промишлени, хранителни и битови стоки, производство, преработка и търговия на селскостопанска продукция, комисионни, складови и лицензионни сделки, спедиция, вътрешен и международен транспорт, строителство, архитектурно проектиране, дизайн, ремонтни дейности, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, рекламна дейност, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, търговия и управление на движими и недвижими имоти, всякакви други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2936

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10257 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5311/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Венчър консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Борба 23, ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност: консултантска дейност, посредническа дейност, информационна дейност, предприемаческа дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2937

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10172 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 5281/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Рейсинг – 2“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Цариградско шосе 53 – Парова централа в Пловдив, с предмет на дейност: импорт, експорт и реекспорт, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с всякакъв вид стоки, незабранени от закона, посредничество и търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, строителство на обекти за икономиката и бита, уебдизайн, всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които представляват и управляват дружеството заедно.

2938

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10281 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 5334/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Манритос“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. Тутракан 9, вх. А, ет. 3, ап. 21, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, реекспорт, компенсационни, бартерни и други специфични търговски операции, комисионна, консигнационна и оказионна търговия, външна търговия – внос – износ, туристическа дейност – ресторантьорство и хотелиерство, консултантски услуги, атракционна и импресарска дейност, всички други дейности, с изключение на забранените със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2939

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10360 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5395/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Стандарт Телеком“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Христо Ботев 92В, с предмет на дейност: предоставяне на телекомуникационни услуги, всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

2940

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10315 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5348/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Нелс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Бързия 2, вх. И, ет. 4, ап. 82, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, ресторантьорство и хотелиерство, транспортни и таксиметрови услуги, фризьорски и козметични услуги, маникюр, педикюр, посредничество, дейност и представителство в страната и в чужбина, производство и търговия с промишлени, хранителни и селскостопански стоки, суровини, материали и услуги, външноикономическа дейност – импорт, експорт и реекспорт, лизинг, маркетинг и инженерно-внедрителска дейност, всички видове митнически услуги и всички дейности и услуги, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2941

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10249 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5312/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Транс спорт 06“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Съединение, ул. Иван Вазов 4, с предмет на дейност: товарни и пътнически превози в страната и в чужбина, сервизни услуги, вътрешна и външна търговия с всякакви стоки, разрешени от закона, производство на стоки за продажба, търговско представителство и посредничество, комисионна и спедиционна дейност, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни и друи дейности и услуги, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 14 000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2942

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6916 от 20.VIII.2007 г. по ф.д. № 3847/2001 вписа промени за „М кар“ – ООД: приемане на X.X.X., X.X.X. и X.X. за съдружници в дружеството; промени в дружествения договор.

2943

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10136 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 4021/2007 вписа промени за „Крис – 2005“ – ЕООД: заличава X.X.X. като едноличен собственик на капитала; заличава X.X.X. като управител; нов едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който представлява и управлява дружеството; нов учредителен акт.

2944

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10282 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 4022/2004 вписа промени за „Самостоятелна медико-техническа лаборатория – Меджикдент“ – ЕООД: нов предмет на дейност: извършване на предписани от лекар по дентална медицина специфични технически дейности и произвеждане на специализирани медицински и помощни средства, както и осъществяване на търговски сделки за нуждите на медицинската дейност и обслужване на пациентите по смисъла на Закона за лечебните заведения; промяна в учредителния акт.

2945

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10276 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 3140/2007 вписа промени за „Марбул“ – ЕООД: нов адрес на управление ул. Река Сребра 8, в гр. Раковски; промяна в учредителния акт.

2946

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10302 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 4012/2007 вписа промени за „Спас карго“ – ЕООД: увеличаване на капитала на дружеството от 17 700 лв. на 47 050 лв.; промяна в учредителния акт.

2947

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10274 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 4691/2007 вписа промени за „Вижън електрик“ – ООД: приемане на Францискус Адрианус Мария Ван Горп за съдружник; промени в дружествения договор.

2948

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10287 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 1014/2006 вписа промени за „Демар – 61“ – ЕООД: освобождаване на X.X.X. като едноличен собственик на капитала и управител; нов едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва нов предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, търговия с хранителни и промишлени стоки, високо и ниско строителство във всичките му форми в страната и в чужбина, търговия със строителни материали, консултантска и проектантска дейност в областта на строителството, производствена, посредническа, комисионна, складова дейност, туризъм, представителство на български и чуждестранни юридически и физически лица, транспорт и спедиция в страната и в чужбина и всякакви други дейности, незабранени от закона; нов учредителен акт. Дружеството се представлява и управлява от управителя X.X.X..

2949

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10373 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 3789/2007 вписа промени за „Тера Грийн“ – ООД: приемане за съдружник на Боян Маркович; промени в дружествения договор.

2950

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10310 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 1433/2007 вписа промени за „Кепитал инвест Пловдив“ – ООД: приема „Транс Елгол България“ – ООД, Пловдив, като съдружник; заличава X.X.X., X.X.X., „ММ консулт“ – ЕООД, Хасково, и X.X.X. като съдружници; заличава X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. като управители; избира X.X.X. като управител, който представлява и управлява дружеството; промени в дружествения договор.

2951

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10307 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 2318/2007 вписа промени за „Ей.Ем.кънстракшън“ – ЕООД: приемане на Колин Ричмънд и Маргарет Мей Ричмънд за съдружници; промяна на фирмата на „Ей.Ем.кънстракшън“ – ООД; приемане на дружествен договор; дружеството се управлява и представлява Ейнсли Даръл Мур.

2952

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10322 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 3378/2006 вписа промени за „Пловдив – метал“ – ЕООД: вписва допълване предмета на дейност: строителство и ремонт на сгради и съоръжения, изграждане и експлоатация на ВЕЦ, производство на електрическа енергия; приема „Персонал инженеринг“ – ЕООД, София, като съдружник; промяна на фирмата на „Пловдив – метал“ – ООД; дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно; приемане на дружествен договор.

2953

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10046 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 5149/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Софт Инфо“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Асеноврад, ул. Цар Иван Асен II № 49, ет. 4, с предмет на дейност: производство на софтуер, софтуер за счетоводство, счетоводни услуги, предпечатна подготовка, търговия с изчислителна техника и консумативи за нея, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството и всички други дейности, незабранени от нормативните актове. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2954

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10267 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 2627/2007 вписа промени за „М Юнион транс“ – ЕООД: вписва ново име на фирмата – „М Юнион транс“ – ЕООД; промяна в учредителния акт.

2955

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10223 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5159/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Стрелец – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Ген. Данаил Николаев 108, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: фризьорски и козметични услуги, маникюр, педикюр, търговия на едро и дребно, ресторантьорство и хотелиерство, транспортни и таксиметрови услуги, посредническа дейност и представителство в страната и в чужбина, производство и търговия с промишлени, хранителни и селскостопански стоки, суровини, материали и услуги, външноикономическа дейност – импорт, експорт и реекспорт, лизинг, маркетинг и инженерно-внедрителска дейност, всички видове митнически услуги и всички дейности и услуги, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2956

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10222 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5157/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Тони – Фарм плюс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Златарска 6, с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2957

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10149 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 5096/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Радар“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Варшава 33, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: търговия на дребно и едро с мебели, вътрешна и външна търговия с всякакъв вид стоки, хотелиерски услуги (след съответното разрешение) и ресторантьорски услуги, посредническа дейност при покупко-продажба на недвижими имоти, вътрешна, външна търговия и транспорт на петролни продукти (след съответно разрешение), производство на хранителни, нехранителни и селскостопански стоки за продажба, покупка на стоки и вещи за препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия със стоки за широко потребление, алкохолни (след съответен лиценз), безалкохолни и сладкарски изделия, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, вътрешен и международен туризъм, транспортни услуги – превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, преводни, рекламни, информационни и програмни услуги, други дейности и услуги, които по предмет и обем изискват да се водят по търговски начин и незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

2958

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10286 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 3203/2007 вписа промени за „Денталестетик – самостоятелна медико-диагностична лаборатория“ – ЕООД: вписва X.X.X. за управител; нов предмет на дейност: специализирани рентгенови изследвания в областта на денталната медицина, рентгенова диагностика, консултации, издаване на документи, свързани със заболявания в областта на денталната медицина, търговска дейност за нуждите на лабораторията и пациентите по смисъла на ЗЛЗ; промяна в учредителния акт. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X. и управителя X.X.X. заедно и поотделно.

2959

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10168 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 3398/2007 вписа промени за „Мальовица истейт“ – ООД: приемане на „Дайърсвил инвестмънтс лимитид“, Република Кипър, представлявано от едноличния директор Янакис Папатеодору, за съдружник; промени в дружествения договор; дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно.

2960

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10327 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5344/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „НХ – Андонов“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Сопот, ул. Отец Паисий 31, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, програмни, импресарски, сделки с недвижими имоти, външнотърговски сделки и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2961

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10262 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5322/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Екомашини“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Брезовска 57, с предмет на дейност: внос, износ и търговия със строителна техника и механизация, едрогабаритна техника, леки и товарни автомобили, транспортна и спедиторска дейност, химическо чистене, рекламна, издателска, маркетингова, проучвателна, хотелиерска и ресторантьорска дейност, туристически услуги в страната и в чужбина, всякакъв друг вид търговски дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2962

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10258 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5318/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ино – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Княгиня Мария-Луиза 47, ап. А1, с предмет на дейност: производство и търговия в страната и в чужбина, консултантски услуги, търговия с всички видове промишлени стоки, представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и дружества в страната и в чужбина, транспортни услуги на лица и товари, складова дейност, маркетинг, реклама, сделки с недвижими имоти, търговия със строителни материали, ресторантьорство, хотелиерство, проектиране, производство, монтаж, сервиз и търговия с всякакви средства за производство и средства за потребление, изделия за бита и технологии за тях, резервни части и екипировка, проектиране, строителство и ремонт на всякакъв вид сгради и други строителни обекти, рентиерска дейност, оборудване и експлоатация на складове, инженерингова дейност, всякакъв вид транспортни услуги и автосервиз, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопански продукти, пособия и инвентар, всякакъв вид производствени, непроизводствени и битови услуги, заложна къща, туристически услуги, туроператорство, услуги в областта на отдиха и туризма, организиране на маркетингова дейност и извършване на търговски сделки с всякакви средства за производство, средства за потребление, материали и други стоки, разрешени от закона, вътрешна и външна търговия, внос и износ на стоки, търговия на едро и дребно, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, рекламна дейност и услуги, посредническа и комисионна дейност, представителство на български и чуждестранни фирми, консултантски услуги в областта на административната сфера, икономиката, финансовите, инвестициите и търговията, франчайзинг, всякакъв друг вид търговска или стопанска дейност и услуги, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Харалампос Константину.

2963

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10259 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5319/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Рубикон бетон“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Съединение, ул. Младежка 20, с предмет на дейност: производство на всякакъв вид бетонови, варови и строителни разтвори и циментови изделия, производство и търговия със строителни материали, всякакъв вид транспорт и строителни услуги, товаро-разтоварителни дейности, заведения за кафе-аперитив и за хранене, ресторантьорство, хотелиерство и туризъм, покупка, строеж и търговия с недвижими имоти, внос – износ, консултантска, спедиционна, складова и лизингова дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2964

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10317 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5351/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Рефор“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Волга 2, с предмет на дейност: туристически услуги, външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство в страната и в чужбина, търговско посредничество, логистика, комисионна, спедиционна, рекламна и лизингова дейност, както и всякакъв вид дейности, сделки и услуги, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., „Форего – 1“ – ООД, Пловдив, и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X., които ще представляват и управляват заедно.

2965

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10311 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5336/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „ЛК – билдинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Бачково, ул. Чая 8, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова и лизингова дейност, превозна и спедиторска дейност, рекламна дейност, предоставяне на услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, дизайнерска дейност, предприемачество, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, външноикономическа дейност и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2966

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10323 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5340/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Смарти вендинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Царевец 15, ап. 12, с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, експорт, импорт и реекспорт, посреднически и комисионни услуги, транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, рекламна дейност, както и всички други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2967

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10382 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 5382/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Петров дент – Амбулатория за групова практика за първична помощ по дентална медицина“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Полк. Бонев 40, с предмет на дейност: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултация и профилактика, диспансеризация, предписване на лабораторни и други видове изследвания, медицински дейности и манипулации под техен контрол и отговорност, обема, вида домашни грижи и помощи за болни, лекарства, превързочни материали и медицински пособия, експертиза на временна нетрудоспособност, наблюдение, контрол и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 г., дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи и имунизации, издаване на документи, свързани с медицинската дейност, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

2968

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10324 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5354/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ай Джи ленд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Д-р Добрев 2, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: покупко-продажба и управление на недвижими имоти, производство и търговия със стоки за бита, внос и износ, както и външно- и вътрешнотърговска дейност във всички разрешени от закона форми, инвестиции и участие в други търговски дружества, търговско представителство, всякакви други дейности и услуги, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 987 000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2969

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10404 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 5402/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Тесалоники – Саввас Ефтимиадис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Асеноврад, ул. Оборище 19, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство и посредничество, реклама и дизайн, транспорт в страната и в чужбина и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, а за тези, за които е необходим лиценз или разрешителен режим – след издаване на съответния лиценз или режим и при спазване на изискванията на законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Саввас Михаил Ефтимиадис.

2970

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10351 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5356/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Макс инвест партнерс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Гео Милев 20, с предмет на дейност: консултантска, комисионна дейност, търговия и търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, инвестиране, придобиване и управление на дялове и акции в търговски дружества, участие в юридически лица с нестопанска цел, рекламни, информационни и програмни услуги, всички други дейности, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 8000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

2971

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10224 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5332/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Рели М“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 100, вх. Б, ет. 5, ап. 15, с предмет на дейност: търговска дейност на едро и дребно, внос, износ и реекспорт на всички незабранени стоки и услуги в страната и в чужбина, комисионна и консигнационна търговия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, туристическа дейност, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, предоставяне на допълнителни туристически услуги (след регистрация и получаване на съответното удостоверение за това съобразно Закона за туризма), търговия с алкохолни и тютюневи изделия след получаване на съответните лицензии, транспорта дейност в страната и в чужбина, производство и търговия със селскостопанска продукция, хранителни и промишлени стоки и стоки за бита, рекламна дейност, строителна и ремонтна дейност, фризьорство, козметика, ноктопластика, шивашка дейност, производство и търговия с облекло, дамска, мъжка и детска конфекция, всякакъв вид търговска дейност, незабранена от законодателството. Дружествотое с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Рушит Алия и X.X.X. и се представлява и управлява от Рушит Алия.

2972

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10314 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5339/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Бора стил“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Хаджи Димитър 66, с предмет на дейност: всички видове търговски дейности, търговия на едро и дребно, търговско посредничество и представителство в страната и в чужбина, внос и износ на стоки, производствена и транспортна дейност и други дейности и услуги, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2973

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19113/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Преви Уил“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ж. к. Зона Б-5, бл. 9, вх. Б, ет. 18, ателие 7, с предмет на дейност: производство на електроенергия от възобновяеми източници, вътрешно- и външнотърговска дейност, обменна дейност, ресторантьорство и хотелиерство, производство и търговия с промишлени и хранителни стоки и стоки за бита, внос и износ на стоки, суровини и машини, битово обслужване, транспортна дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга търговска дейност по смисъла на закона, която не е забранена с нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

1986

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18799/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Киси – 98“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красна поляна“, ж.к. Красна поляна 2, бл. 11, вх. А, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешно- и външнотърговски сделки, производство и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и селскостопански стоки, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, рекламна дейност, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви други търговски сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X.-X., която го управлява и представлява.

1987

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 17902/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Сигнум консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ж. к. X.X., ул. Костенски водопад, бл. 242, вх. Б, ет. 11, ап. 78, с предмет на дейност: консултантска дейност, посредничество, търговия на едро и дребно, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

1988

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19150/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Фор строй“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Мечка 35, с предмет на дейност: закупуване, строителство, продажба и управление на недвижими имоти и съоръжения, разработка и внедряване на софтуерни продукти, електроника, обучение, цялостни решения и автоматизация на производството, машиностроене, вътрешна и външна търговия, сделки с недвижими имоти, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, хотелиерски и туристически услуги, реклама, транспортна дейност и услуги, както и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

1989

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18913/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Глобус хоум“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, бул. Христо Ботев 34, ет. 3, ап. 11, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, посредничество и брокерска дейност при покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, търговия на едро и дребно, внос и износ на стоки, производство на промишлени изделия, строителство, туризъм, хотелирество, ресторантьорство, издателска, транспортна и превозваческа дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

1990

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХI.2007 г. по ф. д. № 14615/2006 вписва промени за „Зет мебели“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; дружеството продължава дейността си като „Лавел“ – ЕООД; вписва промяна в адреса на управление: София, район „Витоша“, с. Мърчаево, ул. 19 № 2; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X.; вписва нов учредителен акт.

1991

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХII.2007 г. по ф. д. № 15866/2006 вписва промени за „Евробилдинг 2000“ – ООД: заличава като съдружници „Вилди“ – ЕООД (рег. по ф. д. № 15771/93 по описа на СГС), и X.X.X.; вписва прехвърляне на 55 дружествени дяла от „Вилди“ – ЕООД, на X.X.X., 435 дружествени дяла от „Вилди“ – ЕООД, на „Тетра БГ“ – ООД, 5 дружествени дяла от X.X.X. на „Вертекс – Б“ – ЕООД, и 5 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; вписва като съдружнции „Тетра БГ“ – ООД (рег. по ф. д. № 18859/2007 по описа на СГС), X.X.X. и „Вертекс – Б“ – ЕООД (рег. по ф. д. № 8961/2007 по описа на СГС); вписва актуализиран учредителен договор.

1992

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г. по ф. д. № 10704/2006 вписва промени за „БГ керамик“ – ООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

1993

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХI.2007 г. по ф. д. № 11536/2005 вписва промени за „Бяла мандра“ – ООД: вписва прехвърляне на 12 дружествени дяла и 1/2 дял, притежаван съвместно с X.X.X., от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; вписва нов дружествен договор; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; при сключването на всякакви договори на стойност над 5000 лв., при тегленето от банкови сметки на суми на стойност над 5000 лв. и при извършването на всякакви действия на разпореждане на стойност над 5000 лв. дружеството ще се управлява от двамата управители X.X.X. и X.X.X. заедно.

1994

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХI.2007 г. по ф. д. № 12367/2005 вписва промени за „Джон Лий травъл – X.X.“ – ООД: вписва прехвърляне на 20 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружник X.X.X.; дружеството продължава дейността си като „Джон Лий травъл – X.X.“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов учредителен акт.

1995

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.ХI.2007 г. по ф. д. № 9603/2005 вписва промени за „Булленд Инвестмънтс“ – АДСИЦ: вписва увеличение на капитала от 5 469 641 лв. на 13 017 889 лв. чрез издаване на 7 548 248 нови обикновени безналични акции с номинална стойност 1 лв. всяка една.

1996

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХI.2007 г. по ф. д. № 11333/2005 вписва промени за „Айпи трейдинг“ – ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; дружеството продължава дейността си като „Айпи трейдинг“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов учредителен акт на дружеството.

1997

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 29.ХI.2007 г. по ф. д. № 8249/2005 вписва заличаването на „ИК България прес“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Оборище 1.

1998

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХI.2007 г. по ф. д. № 3020/2004 вписва промени за „Юджийн“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X., 25 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X., 25 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район „Триадица“, комплекс Бокар, бл. 28, ап. 2; заличава като управители X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

1999

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 17401/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Протек БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Искър“, ул. Кап. X.X. 3, офис 310, с предмет на дейност: проектиране, изграждане и внедряване на информационни и телекомуникационни системи и мрежи, локализация и мониторинг на обекти на територията на Република България и други страни за контрол на транзитни товари, контрол на акцизни товари, контрол на моторни превозни средства, контрол на плавателни съдове, контрол на товари, сервиз на строителни машини, внос и търговия със строителни машини, индустриална техника и консумативи, строително-ремонтна и монтажна дейност, проектиране и инженерингова дейност, търговия с автомобили, автомобилни части и консумативи, търговско представителство и посредничество, транспортни услуги – превоз на пътници и товари в страната и в чужбина (след разрешение), комисионна, спедиционна и складова дейност, рекламни, информационни услуги, продуцентска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

2131

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 17586/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Омари“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 018, вх. Б, ап. 31, с предмет на дейност: всички видове производства, търговия и услуги в страната и извън нея, търговско представителство, посредничество и агентство, комисионни и превозни сделки, обществено хранене, туристически услуги, земеделие, селско стопанство, сделки с недвижими имоти и вещни права, реклама и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Надер Шафа Омари, който го управлява и представлява.

2132

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18496/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Метал дизайн“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, ж.к. Левски В, бл. 20, вх. В, ет. 4, ап. 36, с предмет на дейност: изработка и монтаж на метални изделия, вътрешно- и външнотърговска дейност, транспортна и спедиторска дейност, реклама, както и всички останали видове услуги и дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

2133

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 17903/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Хауз – ПД“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, кв. Бенковски, ул. Новачки 9, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия на стоки, В и К инсталации, медицинско оборудване и консумативи, представителство на местни и чуждестранни лица в Република Блъгария и в чужбина, посредническа дейност, международен туризъм, транспортна и спедиторска дейност, строителство и строителна дейност, консултантски, рекламни, информационни и други услуги, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

2134

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10167 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 2623/2000 вписа промени за „Амбулатория за специализирана извънболнична помощ – Медико-стоматологичен център „Каспела 1“ – ЕООД: вписва нов предмет на дейност: оказване на специализирана извънболнична медицинска и дентална помощ, състояща се от диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, вкл. и откриване на 10 легла за краткосрочно наблюдение и лечение, извършване на малки и средни хирургически интервенции, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, предписване на извършването на медицински дейности и манипулации под собствен контрол и отговорност, предписване на вида и обема домашни грижи, наблюдение и помощ на болни, предписване на лекарства, превързочни материали и медицински пособия, наблюдения и оказване на медицинска помощ при бременни и майчинство, наблюдение, контрол и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на деца под 18 г., извършване на здравна промоция и профилактика, вкл. и профилактични прегледи и имунизация, издаване на документи, свързани с дейността, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, както и търговска дейност, необходима за нуждите на осъществяваните от лечебното заведение медицински дейности и за обслужване на пациентите; промяна на фирмата на дружеството на „Амбулатория за специализирана извънболнична помощ – Медико-дентален център „Каспела“ – ЕООД, Пловдив; промяна на адреса на управление Пловдив, ул. София 64; промяна в учредителния акт.

2884

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10321 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 3713/1996 вписа промени за „Фикс“ – ЕООД: заличаване на X.X.X. като едноличен собственик на капитала и освобождаването й като управител на дружеството; приемане на X.X.X., X.X.X. и X.X.X. за съдружници; промяна на фирмата на дружеството на „Фикс енерджи“ – ООД; избиране на X.X.X. за управител на дружеството; нов адрес на управление – ул. Лерин 23, ет. 5, ап. 15, в Пловдив; нов предмет на дейност: ресторантьорство, търговия в страната и в чужбина със стоки в първоначален, преработен или обработен вид, производство, преработка и търговия на промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионна дейност, търговия със стоки собствено производство, хотелиерство, консултантска, рекламна, менаджерска и импресарска дейност в страната и в чужбина, строителство, проектантска дейност, транспортна дейност в страната и в чужбина, всички други дейности и услуги, незабранени от закона; приемане на дружествен договор; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

2885

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10221 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 4695/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Карби интернешънъл инвестмънтс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Света Петка 24, с предмет на дейност: строителство, отдаване под наем, покупко-продажби на недвижими имоти, вътрешно обзавеждане на сгради, производство и търговия с промишлени и хранителни стоки, стоки за бита, ресторантьорство и хотелиерство, туристически услуги, комисионна и бартерна търговия, спедиционни и търговски сделки, маркетинг и реклама, търговско представителство и посредничество, както и всякакъв вид стопански дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Кевин Джеймс Карби.

2886

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10140 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 1832/2007 вписа промени за „Самостоятелна медико-техническа лаборатория „Дентален свят 2000“ – ЕООД: заличаване на X.X.X. като едноличен собственик на капитала и управител; нов едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; нов учредителен акт; дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

2887

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10300 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 4164/2006 вписа промени за „Фрагмент“ – ООД: нов дружествен договор.

2888

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10192 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 3921/2006 вписа промени за „Интер – Би – Джей“ – ООД: освобождаване на Бейхан Кахраман и Ахмет Едип Хасърджъ като съдружници; приемане на X.X.X. за съдружник; промени в дружествения договор. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

2889

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10419 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 3436/2005 вписа промени за „Д-р Мърхов, д-р Милева – Амбулатория за групова практика за първична стоматологична помощ“ – ООД: промяна на фирмата на дружеството на „Д-р Мърхов, д-р Милева – Амбулатория за групова практика за първична помощ по дентална медицина“ – ООД; нов предмет на дейност; извънболнична първична помощ по дентална медицина съгласно чл. 11 ЗЛЗ; промяна в дружествения договор.

2890

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10111 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 3937/2003 вписа промени за „Марекс“ – ООД: освобождава и заличава X.X.X. като съдружник и управител; едноличен собственик на капитала на дружеството и управител е X.X.X.; промяна във фирмата на „Марекс“ – ЕООД; приемане на учредителен акт; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

2891

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 10088 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 1182/2003 вписа прехвърляне на предприятие с фирма „Елит – СНС – X.X.“ от едноличния търговец X.X.X. на „Елит – СНС“ – ЕООД.

2892

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10396 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 1783/2002 вписа промени за „Роза емайл“ – ООД: освобождаване като съдружници на Джавит Кумаш, Фикрет Кумаш и Джеват Кумаш; заличаване като управители на Джавит Кумаш и Фикрет Кумаш; едноличен собственик на капитала и управител на дружеството е X.X.X.; промяна на фирмата на „Роза емайл“ – ЕООД; приемане на учредителен акт; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

2893

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10250 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 435/2003 вписа промени за „Суанс лейк“ – ООД: освобождаване на X.X.X. и X.X.X. като съдружници; промени в дружествения договор.

2894

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 10326 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 4398/2001 вписа продажба на предприятие с фирма „X.X. – 2002“ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на „Ас – 2005“ – ЕООД.

2895

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 10339 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 733/2003 вписа прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Комсо – X.X.“ от едноличния търговец X.X.X. на „Комсо“ – ООД.

2896

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10284 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 5021/98 вписа промени за „Неонет“ – ООД: заличава X.X.X. като съдружник; заличава X.X.X. като управител; избиране на X.X.X. като управител; дружеството се представлява и управлява от X.X.X.; промени в дружествения договор.

2897

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10100 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 5251/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Агрокомерс 07“ – ООД, със седалище и адрес на управление гр. Баня, ул. Средна гора 21, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: призводство, изкупуване и реализация на селскостопанска и животинска продукция, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговска дейност, търговско посредничество, търговско представителство, проектиране, складови сделки, други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

2898

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10106 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 5254/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Наков груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. Брегалница 7, с предмет на дейност: производство и търговия с хляб, хлебни и сладкарски изделия, търговия с хранителни и промишлени стоки, ресторантьорство, хотелиерство, туризъм, комисионна, спедиторска и складова дейност, външна и вътрешна търговия, представителство на български и чуждестранни юридически и физически лица, транспорт и спедиция в страната и в чужбина, всички дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които ще представляват и управляват заедно и поотделно.

2899

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10246 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5288/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Узунов строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ж.к Запад, ул. Лозница 10, вх. Б, ет. 8, ап. 68, с предмет на дейност: строителство и строителна дейност, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство на PVC и алуминиева дограма, доставки и монтаж, вътрешна и външна търговия с всякакъв вид стоки, разрешени от закона, покупка на стоки и вещи за препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с петрол и петролни продукти след снабдяване с необходимия за това лиценз, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство на български и чуждестранни фирми, ресторантьорски, хотелиерски и туристически услуги, транспортна дейност, както и други дейности и услуги, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2900

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10170 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 5280/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Ти Ем консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Тракия 18, ет. 1, с предмет на дейност: консултантски, счетоводни и други услуги, всякаква друга, незабранена от закона дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще представляват и управляват заедно и поотделно.

2901

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10245 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5286/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Термотранс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Дунав 74, ап. 7, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, транспортни услуги, консултантска и посредническа дейност, производствена дейност, дейност на заложна къща, както и всички други, незабранени от закона дейности и услуги, като дейностите, за които е необходимо предварително издаване на разрешение (лиценз) от съответните държавни или общински органи, ще бъдат извършвани след набавяне на необходимите документи. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2902

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 10233 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5314/2007 вписа акционерно дружество „Импулс – МС“ – АД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, ул. Цар Борис I № 11А, търговски комплекс „Европа“, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книги с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектиране, строителство и ремонт на всякакъв вид сгради и съоръжения, лизинг, а също така и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона, а в случаите, когато има разрешителен или лицензионен режим – след съответното разрешение или лиценз по нормативно установения ред, с капитал 50 000 лв., разпределен в 500 поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от X.X.X..

2903

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10295 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 5325/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Мем – комерс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Жан Жорес 14, ет. 1, с предмет на дейност: строителство, производство и търговска дейност, търговия с всички видове стоки в страната и в чужбина, недвижими имоти, превозна, спедиционна, лизингова, транспортна дейност, изкупуване, преработка и търговия – вътрешна и външна, комисионна търговия и услуги, рекламна дейност, маркетинг, селскостопанска дейност, международен и вътрешен туризъм, хотелиерство, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина с наши и чуждестранни фирми, всички други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и Елиас Хенди и се представлява и управлява от Елиас Хенди.

2904

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10275 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 5331/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Интер Макс комерс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 134, вх. В, ет. 6, ап. 18, с предмет на дейност: търговия с хранителни стоки, алкохол, цигари, всякакви тютюневи изделия, кафе и безалкохолни напитки на едро и дребно, ресторантьорство, хотелиерство, търговия с всякакви видове промишлени стоки, вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство и посредничество, както и други дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които представляват и управляват дружеството заедно и поотделно.

2905

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10347 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5341/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Понсека мед“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Първенец, ул. Съединение 66, с предмет на дейност: производство, опаковане, реализация, транспортиране, продажба на лечебна козметика, хранителни добавки, билкови чайове, билки и др., търговия – внос и износ, и други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Теофило Ккауин Понсека.

2906

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10180 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 5266/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Миан БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Княз Александър I № 42, с предмет на дейност: инвестиране, продажби, отдаване под наем и други сделки с недвижими имоти, всякаква търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Пиетро Луиджи Гиа.

2907

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10289 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 5244/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Кристъл криейтив холидейс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител 53, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, туристически услуги в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и международен транспорт, програмна и рекламна дейност, публикуване и издателска дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Дженифър Маргарет Джефри.

2908

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10374 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 5360/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Алтернатива – 88“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Асен Христофоров 2, вх. В, ет. 3, ап. 4, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина с осъществяване на всички видове търговски операции, покупка, продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, организиране и извършване на всички видове производства, услуги и дейности в областта на строителството, туризма, промишлеността, селското стопанство, транспорта, хотелиерство, посредничество, всички останали, незабранени от закона дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2909

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10263 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5323/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Алди кар“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Тодор Балина 6, с предмет на дейност: експорт, импорт, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, производство на всякакъв вид стоки за бита и промишлеността, транспортна дейност, всякакъв вид услуги за населението, консултантска дейност, както и всички други дейности и услуги, незабранени от закона (след получаване на съответните лицензии и разрешителни). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще представляват и управляват заедно и поотделно.

2910

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10260 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5321/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Роан – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Голаш планина 2, ет. 1, с предмет на дейност: производство и търговия с хранителни, промишлени стоки и селскостопанска продукция, търговско представителство, агентство и посредничество, вътрешна и външна търговия, ресторантьорство и хотелиерство, преводи и легализация на документи, комисионни, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски, лизинг, както и всякаква друга, разрешена от закона дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собстеник на капитала X.X.X..

2911

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10248 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5293/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Джанан калъп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. 4 януари 38, ет. 3, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, туристически, рекламни и информационни услуги, както и всички дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Мехмет Демирай.

2912

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10264 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5329/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Телесфор – Т“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Май 6, с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2913

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10155 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 5278/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „БГ комюникейшън“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Христо Ботев 115, ет. 10, ап. 29, с предмет на дейност: организиране на връзки с обществеността на юридически лица и/или органи на държавната и общинската администрация, представяне, организиране и ръководене на рекламни, предизборни и други кампании, организиране и провеждане на допитвания и изследвания, изготвяне на прогнози, стратегии, консултации, търговско представителство, консултантска дейност, консултации за информационното обслужване, както и всякакъв друг вид дейност, сделки и услуги, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

2914

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10344 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5211/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Голден бленд“ – ООД, със седалище и адрес на управление Първомай, бул. Освобождение 71, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, строителство, ремонт и обзавеждане на промишлени, обществени и жилищни сгради с цел продажба и отдаване под наем, производство, преработка и продажба на селскостопански и промишлени стоки и предмети за бита, собствено производство, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, посредничество, комисионни, спедиционни, превозни (стоки и пътници), складови, лицензионни и франчайзингови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг, търговия с акцизни стоки, както и осъществяване на всички други дейности и сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Нури Мехмед Хаджиюсеин, X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от Нури Мехмед Хаджиюсеин и X.X.X. заедно и поотделно.

2915

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10177 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 5289/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Джойт – БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Балатон 9, с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество, търговия на едро и дребно със стоки и изделия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, складови сделки, сделки с недвижими имоти, производство и търговска реализация на разрешени от закон стоки в страната и в чужбина, туристически, транспортни услуги, извършване на сделки и услуги, незабранени със закон в страната и в чужбина, строителство, предприемачество, проектиране, дизайн, спедиторски и превозни сделки, селскостопанска дейност, издателска, печатарска, медийна, менаджерска, импресарска, продуцентска, рекламна дейност, дейност с компютърни програми и системи, обслужване, ресторантьорство, хотелиерство, организация и експлоатация на културни, увеселителни, развлекателни и атрактивни дейности, прояви и заведения, външноикономическа и външнотърговска дейност и специфични търговски операции и сделки, съответстващи на законодателството и международните договорни изисквания, както и дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2916

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10345 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5337/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Сън Вели“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Брезовска 34, ет. 5, с предмет на дейност: търговия, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, сделки с недвижими имоти, в т. ч. закупуване, построяване или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или предоставяне под наем, всички други търговски сделки, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 100 000 лв., със съдружници Бодо Александер Готлиб Тобер и „Тракия агропартнер“ – ЕООД, Германия, и се представлява и управлява от Бодо Александер Готлиб Тобер.

2917

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10157 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 5269/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Азения“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 7, вх. Д, ет. 4, ап. 15, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с всякакви стоки, производство на промишлени, хранителни и битови стоки, производство, преработка и търговия на селскостопанска продукция, комисионни, складови и лицензионни сделки, спедиция, вътрешен и международен транспорт, строителство, архитектурно проектиране, дизайн, ремонтни дейности, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, рекламна дейност, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, търговия и управление на движими и недвижими имоти, всякакви други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2936

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10257 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5311/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Венчър консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Борба 23, ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност: консултантска дейност, посредническа дейност, информационна дейност, предприемаческа дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2937

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10172 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 5281/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Рейсинг – 2“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Цариградско шосе 53 – Парова централа в Пловдив, с предмет на дейност: импорт, експорт и реекспорт, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с всякакъв вид стоки, незабранени от закона, посредничество и търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, строителство на обекти за икономиката и бита, уебдизайн, всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които представляват и управляват дружеството заедно.

2938

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10281 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 5334/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Манритос“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. Тутракан 9, вх. А, ет. 3, ап. 21, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, реекспорт, компенсационни, бартерни и други специфични търговски операции, комисионна, консигнационна и оказионна търговия, външна търговия – внос – износ, туристическа дейност – ресторантьорство и хотелиерство, консултантски услуги, атракционна и импресарска дейност, всички други дейности, с изключение на забранените със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2939

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10360 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5395/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Стандарт Телеком“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Христо Ботев 92В, с предмет на дейност: предоставяне на телекомуникационни услуги, всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

2940

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10315 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5348/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Нелс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Бързия 2, вх. И, ет. 4, ап. 82, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, ресторантьорство и хотелиерство, транспортни и таксиметрови услуги, фризьорски и козметични услуги, маникюр, педикюр, посредничество, дейност и представителство в страната и в чужбина, производство и търговия с промишлени, хранителни и селскостопански стоки, суровини, материали и услуги, външноикономическа дейност – импорт, експорт и реекспорт, лизинг, маркетинг и инженерно-внедрителска дейност, всички видове митнически услуги и всички дейности и услуги, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2941

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10249 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5312/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Транс спорт 06“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Съединение, ул. Иван Вазов 4, с предмет на дейност: товарни и пътнически превози в страната и в чужбина, сервизни услуги, вътрешна и външна търговия с всякакви стоки, разрешени от закона, производство на стоки за продажба, търговско представителство и посредничество, комисионна и спедиционна дейност, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни и друи дейности и услуги, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 14 000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2942

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6916 от 20.VIII.2007 г. по ф.д. № 3847/2001 вписа промени за „М кар“ – ООД: приемане на X.X.X., X.X.X. и X.X. за съдружници в дружеството; промени в дружествения договор.

2943

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10136 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 4021/2007 вписа промени за „Крис – 2005“ – ЕООД: заличава X.X.X. като едноличен собственик на капитала; заличава X.X.X. като управител; нов едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който представлява и управлява дружеството; нов учредителен акт.

2944

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10282 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 4022/2004 вписа промени за „Самостоятелна медико-техническа лаборатория – Меджикдент“ – ЕООД: нов предмет на дейност: извършване на предписани от лекар по дентална медицина специфични технически дейности и произвеждане на специализирани медицински и помощни средства, както и осъществяване на търговски сделки за нуждите на медицинската дейност и обслужване на пациентите по смисъла на Закона за лечебните заведения; промяна в учредителния акт.

2945

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10276 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 3140/2007 вписа промени за „Марбул“ – ЕООД: нов адрес на управление ул. Река Сребра 8, в гр. Раковски; промяна в учредителния акт.

2946

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10302 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 4012/2007 вписа промени за „Спас карго“ – ЕООД: увеличаване на капитала на дружеството от 17 700 лв. на 47 050 лв.; промяна в учредителния акт.

2947

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10274 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 4691/2007 вписа промени за „Вижън електрик“ – ООД: приемане на Францискус Адрианус Мария Ван Горп за съдружник; промени в дружествения договор.

2948

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10287 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 1014/2006 вписа промени за „Демар – 61“ – ЕООД: освобождаване на X.X.X. като едноличен собственик на капитала и управител; нов едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва нов предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, търговия с хранителни и промишлени стоки, високо и ниско строителство във всичките му форми в страната и в чужбина, търговия със строителни материали, консултантска и проектантска дейност в областта на строителството, производствена, посредническа, комисионна, складова дейност, туризъм, представителство на български и чуждестранни юридически и физически лица, транспорт и спедиция в страната и в чужбина и всякакви други дейности, незабранени от закона; нов учредителен акт. Дружеството се представлява и управлява от управителя X.X.X..

2949

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10373 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 3789/2007 вписа промени за „Тера Грийн“ – ООД: приемане за съдружник на Боян Маркович; промени в дружествения договор.

2950

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10310 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 1433/2007 вписа промени за „Кепитал инвест Пловдив“ – ООД: приема „Транс Елгол България“ – ООД, Пловдив, като съдружник; заличава X.X.X., X.X.X., „ММ консулт“ – ЕООД, Хасково, и X.X.X. като съдружници; заличава X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. като управители; избира X.X.X. като управител, който представлява и управлява дружеството; промени в дружествения договор.

2951

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10307 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 2318/2007 вписа промени за „Ей.Ем.кънстракшън“ – ЕООД: приемане на Колин Ричмънд и Маргарет Мей Ричмънд за съдружници; промяна на фирмата на „Ей.Ем.кънстракшън“ – ООД; приемане на дружествен договор; дружеството се управлява и представлява Ейнсли Даръл Мур.

2952

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10322 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 3378/2006 вписа промени за „Пловдив – метал“ – ЕООД: вписва допълване предмета на дейност: строителство и ремонт на сгради и съоръжения, изграждане и експлоатация на ВЕЦ, производство на електрическа енергия; приема „Персонал инженеринг“ – ЕООД, София, като съдружник; промяна на фирмата на „Пловдив – метал“ – ООД; дружеството се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно; приемане на дружествен договор.

2953

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10046 от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 5149/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Софт Инфо“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Асеноврад, ул. Цар Иван Асен II № 49, ет. 4, с предмет на дейност: производство на софтуер, софтуер за счетоводство, счетоводни услуги, предпечатна подготовка, търговия с изчислителна техника и консумативи за нея, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството и всички други дейности, незабранени от нормативните актове. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2954

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10267 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 2627/2007 вписа промени за „М Юнион транс“ – ЕООД: вписва ново име на фирмата – „М Юнион транс“ – ЕООД; промяна в учредителния акт.

2955

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10223 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5159/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Стрелец – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Ген. Данаил Николаев 108, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: фризьорски и козметични услуги, маникюр, педикюр, търговия на едро и дребно, ресторантьорство и хотелиерство, транспортни и таксиметрови услуги, посредническа дейност и представителство в страната и в чужбина, производство и търговия с промишлени, хранителни и селскостопански стоки, суровини, материали и услуги, външноикономическа дейност – импорт, експорт и реекспорт, лизинг, маркетинг и инженерно-внедрителска дейност, всички видове митнически услуги и всички дейности и услуги, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2956

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10222 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5157/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Тони – Фарм плюс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Златарска 6, с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2957

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10149 от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 5096/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Радар“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Варшава 33, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: търговия на дребно и едро с мебели, вътрешна и външна търговия с всякакъв вид стоки, хотелиерски услуги (след съответното разрешение) и ресторантьорски услуги, посредническа дейност при покупко-продажба на недвижими имоти, вътрешна, външна търговия и транспорт на петролни продукти (след съответно разрешение), производство на хранителни, нехранителни и селскостопански стоки за продажба, покупка на стоки и вещи за препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия със стоки за широко потребление, алкохолни (след съответен лиценз), безалкохолни и сладкарски изделия, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, вътрешен и международен туризъм, транспортни услуги – превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, преводни, рекламни, информационни и програмни услуги, други дейности и услуги, които по предмет и обем изискват да се водят по търговски начин и незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

2958

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10286 от 4.XII.2007 г. по ф.д. № 3203/2007 вписа промени за „Денталестетик – самостоятелна медико-диагностична лаборатория“ – ЕООД: вписва X.X.X. за управител; нов предмет на дейност: специализирани рентгенови изследвания в областта на денталната медицина, рентгенова диагностика, консултации, издаване на документи, свързани със заболявания в областта на денталната медицина, търговска дейност за нуждите на лабораторията и пациентите по смисъла на ЗЛЗ; промяна в учредителния акт. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X. и управителя X.X.X. заедно и поотделно.

2959

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10168 от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 3398/2007 вписа промени за „Мальовица истейт“ – ООД: приемане на „Дайърсвил инвестмънтс лимитид“, Република Кипър, представлявано от едноличния директор Янакис Папатеодору, за съдружник; промени в дружествения договор; дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно.

2960

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10327 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5344/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „НХ – Андонов“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Сопот, ул. Отец Паисий 31, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, програмни, импресарски, сделки с недвижими имоти, външнотърговски сделки и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2961

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10262 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5322/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Екомашини“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Брезовска 57, с предмет на дейност: внос, износ и търговия със строителна техника и механизация, едрогабаритна техника, леки и товарни автомобили, транспортна и спедиторска дейност, химическо чистене, рекламна, издателска, маркетингова, проучвателна, хотелиерска и ресторантьорска дейност, туристически услуги в страната и в чужбина, всякакъв друг вид търговски дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2962

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10258 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5318/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ино – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Княгиня Мария-Луиза 47, ап. А1, с предмет на дейност: производство и търговия в страната и в чужбина, консултантски услуги, търговия с всички видове промишлени стоки, представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и дружества в страната и в чужбина, транспортни услуги на лица и товари, складова дейност, маркетинг, реклама, сделки с недвижими имоти, търговия със строителни материали, ресторантьорство, хотелиерство, проектиране, производство, монтаж, сервиз и търговия с всякакви средства за производство и средства за потребление, изделия за бита и технологии за тях, резервни части и екипировка, проектиране, строителство и ремонт на всякакъв вид сгради и други строителни обекти, рентиерска дейност, оборудване и експлоатация на складове, инженерингова дейност, всякакъв вид транспортни услуги и автосервиз, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопански продукти, пособия и инвентар, всякакъв вид производствени, непроизводствени и битови услуги, заложна къща, туристически услуги, туроператорство, услуги в областта на отдиха и туризма, организиране на маркетингова дейност и извършване на търговски сделки с всякакви средства за производство, средства за потребление, материали и други стоки, разрешени от закона, вътрешна и външна търговия, внос и износ на стоки, търговия на едро и дребно, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, рекламна дейност и услуги, посредническа и комисионна дейност, представителство на български и чуждестранни фирми, консултантски услуги в областта на административната сфера, икономиката, финансовите, инвестициите и търговията, франчайзинг, всякакъв друг вид търговска или стопанска дейност и услуги, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Харалампос Константину.

2963

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10259 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5319/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Рубикон бетон“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Съединение, ул. Младежка 20, с предмет на дейност: производство на всякакъв вид бетонови, варови и строителни разтвори и циментови изделия, производство и търговия със строителни материали, всякакъв вид транспорт и строителни услуги, товаро-разтоварителни дейности, заведения за кафе-аперитив и за хранене, ресторантьорство, хотелиерство и туризъм, покупка, строеж и търговия с недвижими имоти, внос – износ, консултантска, спедиционна, складова и лизингова дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2964

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10317 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5351/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Рефор“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Волга 2, с предмет на дейност: туристически услуги, външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство в страната и в чужбина, търговско посредничество, логистика, комисионна, спедиционна, рекламна и лизингова дейност, както и всякакъв вид дейности, сделки и услуги, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., „Форего – 1“ – ООД, Пловдив, и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X., които ще представляват и управляват заедно.

2965

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10311 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5336/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „ЛК – билдинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Бачково, ул. Чая 8, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова и лизингова дейност, превозна и спедиторска дейност, рекламна дейност, предоставяне на услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, дизайнерска дейност, предприемачество, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, външноикономическа дейност и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2966

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10323 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5340/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Смарти вендинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Царевец 15, ап. 12, с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, експорт, импорт и реекспорт, посреднически и комисионни услуги, транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, рекламна дейност, както и всички други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2967

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10382 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 5382/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Петров дент – Амбулатория за групова практика за първична помощ по дентална медицина“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Полк. Бонев 40, с предмет на дейност: диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултация и профилактика, диспансеризация, предписване на лабораторни и други видове изследвания, медицински дейности и манипулации под техен контрол и отговорност, обема, вида домашни грижи и помощи за болни, лекарства, превързочни материали и медицински пособия, експертиза на временна нетрудоспособност, наблюдение, контрол и полагане на грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 г., дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи и имунизации, издаване на документи, свързани с медицинската дейност, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

2968

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10324 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5354/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ай Джи ленд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Д-р Добрев 2, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: покупко-продажба и управление на недвижими имоти, производство и търговия със стоки за бита, внос и износ, както и външно- и вътрешнотърговска дейност във всички разрешени от закона форми, инвестиции и участие в други търговски дружества, търговско представителство, всякакви други дейности и услуги, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 987 000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2969

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10404 от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 5402/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Тесалоники – Саввас Ефтимиадис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Асеноврад, ул. Оборище 19, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство и посредничество, реклама и дизайн, транспорт в страната и в чужбина и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, а за тези, за които е необходим лиценз или разрешителен режим – след издаване на съответния лиценз или режим и при спазване на изискванията на законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Саввас Михаил Ефтимиадис.

2970

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10351 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5356/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Макс инвест партнерс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Гео Милев 20, с предмет на дейност: консултантска, комисионна дейност, търговия и търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, инвестиране, придобиване и управление на дялове и акции в търговски дружества, участие в юридически лица с нестопанска цел, рекламни, информационни и програмни услуги, всички други дейности, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 8000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

2971

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10224 от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5332/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Рели М“ – ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 100, вх. Б, ет. 5, ап. 15, с предмет на дейност: търговска дейност на едро и дребно, внос, износ и реекспорт на всички незабранени стоки и услуги в страната и в чужбина, комисионна и консигнационна търговия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, туристическа дейност, туроператорска дейност и туристическа агентска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, предоставяне на допълнителни туристически услуги (след регистрация и получаване на съответното удостоверение за това съобразно Закона за туризма), търговия с алкохолни и тютюневи изделия след получаване на съответните лицензии, транспорта дейност в страната и в чужбина, производство и търговия със селскостопанска продукция, хранителни и промишлени стоки и стоки за бита, рекламна дейност, строителна и ремонтна дейност, фризьорство, козметика, ноктопластика, шивашка дейност, производство и търговия с облекло, дамска, мъжка и детска конфекция, всякакъв вид търговска дейност, незабранена от законодателството. Дружествотое с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Рушит Алия и X.X.X. и се представлява и управлява от Рушит Алия.

2972

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 10314 от 5.XII.2007 г. по ф.д. № 5339/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Бора стил“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Хаджи Димитър 66, с предмет на дейност: всички видове търговски дейности, търговия на едро и дребно, търговско посредничество и представителство в страната и в чужбина, внос и износ на стоки, производствена и транспортна дейност и други дейности и услуги, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

2973

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19113/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Преви Уил“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ж. к. Зона Б-5, бл. 9, вх. Б, ет. 18, ателие 7, с предмет на дейност: производство на електроенергия от възобновяеми източници, вътрешно- и външнотърговска дейност, обменна дейност, ресторантьорство и хотелиерство, производство и търговия с промишлени и хранителни стоки и стоки за бита, внос и износ на стоки, суровини и машини, битово обслужване, транспортна дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга търговска дейност по смисъла на закона, която не е забранена с нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

1986

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18799/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Киси – 98“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красна поляна“, ж.к. Красна поляна 2, бл. 11, вх. А, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешно- и външнотърговски сделки, производство и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и селскостопански стоки, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, рекламна дейност, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви други търговски сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X.-X., която го управлява и представлява.

1987

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 17902/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Сигнум консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ж. к. X.X., ул. Костенски водопад, бл. 242, вх. Б, ет. 11, ап. 78, с предмет на дейност: консултантска дейност, посредничество, търговия на едро и дребно, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

1988

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19150/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Фор строй“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Мечка 35, с предмет на дейност: закупуване, строителство, продажба и управление на недвижими имоти и съоръжения, разработка и внедряване на софтуерни продукти, електроника, обучение, цялостни решения и автоматизация на производството, машиностроене, вътрешна и външна търговия, сделки с недвижими имоти, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, хотелиерски и туристически услуги, реклама, транспортна дейност и услуги, както и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

1989

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18913/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Глобус хоум“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, бул. Христо Ботев 34, ет. 3, ап. 11, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, посредничество и брокерска дейност при покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, търговия на едро и дребно, внос и износ на стоки, производство на промишлени изделия, строителство, туризъм, хотелирество, ресторантьорство, издателска, транспортна и превозваческа дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

1990

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХI.2007 г. по ф. д. № 14615/2006 вписва промени за „Зет мебели“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; дружеството продължава дейността си като „Лавел“ – ЕООД; вписва промяна в адреса на управление: София, район „Витоша“, с. Мърчаево, ул. 19 № 2; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X.; вписва нов учредителен акт.

1991

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХII.2007 г. по ф. д. № 15866/2006 вписва промени за „Евробилдинг 2000“ – ООД: заличава като съдружници „Вилди“ – ЕООД (рег. по ф. д. № 15771/93 по описа на СГС), и X.X.X.; вписва прехвърляне на 55 дружествени дяла от „Вилди“ – ЕООД, на X.X.X., 435 дружествени дяла от „Вилди“ – ЕООД, на „Тетра БГ“ – ООД, 5 дружествени дяла от X.X.X. на „Вертекс – Б“ – ЕООД, и 5 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; вписва като съдружнции „Тетра БГ“ – ООД (рег. по ф. д. № 18859/2007 по описа на СГС), X.X.X. и „Вертекс – Б“ – ЕООД (рег. по ф. д. № 8961/2007 по описа на СГС); вписва актуализиран учредителен договор.

1992

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г. по ф. д. № 10704/2006 вписва промени за „БГ керамик“ – ООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

1993

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХI.2007 г. по ф. д. № 11536/2005 вписва промени за „Бяла мандра“ – ООД: вписва прехвърляне на 12 дружествени дяла и 1/2 дял, притежаван съвместно с X.X.X., от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; вписва нов дружествен договор; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; при сключването на всякакви договори на стойност над 5000 лв., при тегленето от банкови сметки на суми на стойност над 5000 лв. и при извършването на всякакви действия на разпореждане на стойност над 5000 лв. дружеството ще се управлява от двамата управители X.X.X. и X.X.X. заедно.

1994

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХI.2007 г. по ф. д. № 12367/2005 вписва промени за „Джон Лий травъл – X.X.“ – ООД: вписва прехвърляне на 20 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружник X.X.X.; дружеството продължава дейността си като „Джон Лий травъл – X.X.“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов учредителен акт.

1995

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.ХI.2007 г. по ф. д. № 9603/2005 вписва промени за „Булленд Инвестмънтс“ – АДСИЦ: вписва увеличение на капитала от 5 469 641 лв. на 13 017 889 лв. чрез издаване на 7 548 248 нови обикновени безналични акции с номинална стойност 1 лв. всяка една.

1996

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХI.2007 г. по ф. д. № 11333/2005 вписва промени за „Айпи трейдинг“ – ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; дружеството продължава дейността си като „Айпи трейдинг“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов учредителен акт на дружеството.

1997

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 29.ХI.2007 г. по ф. д. № 8249/2005 вписва заличаването на „ИК България прес“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Оборище 1.

1998

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХI.2007 г. по ф. д. № 3020/2004 вписва промени за „Юджийн“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X., 25 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X., 25 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район „Триадица“, комплекс Бокар, бл. 28, ап. 2; заличава като управители X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

1999

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 17401/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Протек БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Искър“, ул. Кап. X.X. 3, офис 310, с предмет на дейност: проектиране, изграждане и внедряване на информационни и телекомуникационни системи и мрежи, локализация и мониторинг на обекти на територията на Република България и други страни за контрол на транзитни товари, контрол на акцизни товари, контрол на моторни превозни средства, контрол на плавателни съдове, контрол на товари, сервиз на строителни машини, внос и търговия със строителни машини, индустриална техника и консумативи, строително-ремонтна и монтажна дейност, проектиране и инженерингова дейност, търговия с автомобили, автомобилни части и консумативи, търговско представителство и посредничество, транспортни услуги – превоз на пътници и товари в страната и в чужбина (след разрешение), комисионна, спедиционна и складова дейност, рекламни, информационни услуги, продуцентска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

2131

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 17586/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Омари“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 018, вх. Б, ап. 31, с предмет на дейност: всички видове производства, търговия и услуги в страната и извън нея, търговско представителство, посредничество и агентство, комисионни и превозни сделки, обществено хранене, туристически услуги, земеделие, селско стопанство, сделки с недвижими имоти и вещни права, реклама и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Надер Шафа Омари, който го управлява и представлява.

2132

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18496/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Метал дизайн“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, ж.к. Левски В, бл. 20, вх. В, ет. 4, ап. 36, с предмет на дейност: изработка и монтаж на метални изделия, вътрешно- и външнотърговска дейност, транспортна и спедиторска дейност, реклама, както и всички останали видове услуги и дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

2133

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 17903/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Хауз – ПД“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, кв. Бенковски, ул. Новачки 9, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия на стоки, В и К инсталации, медицинско оборудване и консумативи, представителство на местни и чуждестранни лица в Република Блъгария и в чужбина, посредническа дейност, международен туризъм, транспортна и спедиторска дейност, строителство и строителна дейност, консултантски, рекламни, информационни и други услуги, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

2134

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18355/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Венико“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Тракия 6А, с предмет на дейност: строителство, внос, износ, консултантска, производствена, посредническа, комисионна, спедиторска, складова, охранителна дейност, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или други нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

1954

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХІ.2007 г. по ф.д. № 15753/2007 вписва промени за „Иммо мениджмънт“ – ООД: вписва прехвърляне на 8350 дружествени дяла от X.X.X. на „София Имобилиен“ – ЕООД, 16 700 дружествени дяла от X.X.X. на „София Имобилиен“ – ЕООД; заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала „София Имобилиен“ – ЕООД: дружеството продължава дейността си като „Иммо мениджмънт“ – ЕООД; премества седалището и адреса на управление в София, район „Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 326, вх. А, ет. 5, ап. 19; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

1955

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18213/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ен Ка Ел“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ул. Едисон 37, ет. 5, ап. 10, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки, лизинг, внос и износ на стоки, консултантски услуги, доставка и изпълнение на строителство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, както и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

1956

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18044/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Топ тон медиа България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Овча купел“, ул. Войводина могила 17, с предмет на дейност: изготвяне и разпространение на телевизионни програми (след придобиване на лиценз), изграждане на системи за телевизионни сигнали и предоставяне на услуги с тях (след придобиване на лиценз), информационни, програмни и импресарски услуги, представителство, посредничество, маркетинг и консултации, придобиване от трети лица на права за излъчване на телевизионни програми и предоставяне на такива права. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

1957

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 17883/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Провижън ню“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Христо Белчев 38, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, издателска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

1958

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18356/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Сървиз вижън“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 35, вх. 1, ет. 7, ап. 34, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон, а тези, за които се изисква лиценз или разрешение – след неговото получаване. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

1959

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18989/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ве Ве Ве“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 10, бл. 133, ап. 53, с предмет на дейност: строителство, покупко-продажба на недвижими имоти, ремонт и преустройство на съществуващи сгради, вътрешно-и външнотърговска дейност, посредничество и търговско представителство (без процесуално представителство) на местни и чуждестранни лица, консултантска и транспортна дейност, превоз на пътници, стоки и товари в страната и в чужбина, комисионни сделки в страната и в чужбина, турагентска и туроператорска дейност, лизинг, маркетинг и реклама, технологии и ноу-хау, хотелиерство и ресторантьорство, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., Александърс Вилисонс и Дайлис Витолс и се управлява и представлява от Александърс Вилисонс.

1960

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г. по ф.д. № 7025/2006 вписва промени за „Бриф“ – АД: заличава като член и председател на съвета на директорите X.X.X.-X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва съвет на директорите в състав: X.X.X. – изпълнителен директор, X.X.X. – председател, и X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X. и председателя на СД X.X.X. заедно и поотделно.

1974

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18487/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Нюдейта“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ж.к. Зона Б-5, бл. 9, вх. Б, ет. 11, ап. 132, с предмет на дейност: проектиране, разработване и прилагане на програмни продукти и информационни системи; електронна обработка и обмен на информацията; монтаж и поддръжка на компютърна техника и оборудване; консултантски услуги, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина; вътрешна и външна търговия, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

1975

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18562/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Маврик еър“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“ ул. Любен Каравелов 2, ет. 3, с предмет на дейност: летателна дейност, обучение, закупуване, продажба и предоставяне за ползване на дълготрайни активи и други дейности, разрешени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

1976

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18225/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Рула – БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ул. Христо Максимов 56, ет. 1, вх. Г, ап. 54, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Халед Хатиб, който го управлява и представлява.

1977

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18618/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Бояна грийн парк“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, бул. Витоша 1А, ет. 2, офис 210, с предмет на дейност: организиране, производство и реализация на строителна и/или строително-монтажна дейност, търговия със строителни материали, търговско посредничество и представителство, покупко-продажба, отдаване под наем и управление на недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, за която не се изисква разрешение от държавен орган преди съдебната регистрация на дружеството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

1978

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 3.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 18873/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Енерджи моторс“ – АД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, ул. Майор X.X. 12 – 14, ап. 23, с предмет на дейност: производство и търговия с електромотори, битови електротехнически изделия и всякаква дейност, свързана със стоки и услуги, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 5000 налични обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 10 лв. всяка една, с двустепенна система на управление: надзорен съвет в състав: X.X.X. – председател, X.X.X. и X.X.X., и управителен съвет в състав: X.X.X. – председател и изпълнителен член, X.X.X. – заместник-председател, и X.X.X., и се представлява от X.X.X. – председател на управителния съвет и изпълнителен член.

1979

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18738/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Балкан инвестмънт груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, бул. Черни връх 47, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, реекспорт, бартерни и други специфични сделки, лизингова и инженерингова дейност, ресторантьорство и хотелиерство, транспортна, спедиторска и строителна дейност, производство на стоки на стоки и услуги, административни, правни и консултантски услуги, организиране на професионални спортни състезания, агентска дейност в страната и в чужбина, предприемачество и сделки с недвижими имоти, рекламна, импресарска и маркетингова дейност, отдаване под наем на движими и недвижими вещи, както и всякакви други търговски сделки, незабранени със закон, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

1980

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19024/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Сайкофи“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, кв. Лозенец, ул. Неразделни 2, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: бизнес консултации, търговия с недвижими имоти, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, вътрешна и външна търговия, търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, внос и износ на продукти на хранително-вкусовата промишленост, комисионна, спедиционна дейност, строителство, хотелиерство и ресторантьорство, транспортни услуги в страната и в чужбина, търговия с твърди и течни горива, търговия с резервни части – нови и втора употреба, и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Неофиту Неофитос и Коста Костас, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

1981

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 16894/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мабо“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Г. С. Раковски 78, ет. 2, с предмет на дейност: маркетинг и инженеринг, производство и търговия, рекламна дейност, внос и износ, както и всякакви други разрешени дейности, които следва да се водят по търговски начин. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Арпезос тур“ – ЕООД, и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. само заедно.

1982

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18843/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Еду софт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ул. Каймакчалан 11, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, посредническа дейност, търговия с недвижими имоти, внос, износ, ноу-хау, отдаване на жилищни и нежилищни площи под наем; транспортна дейност; производство, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция, интернет, маркетинг, туристическа, строителна, транспортна, програмно-техническа, както и всякаква друга дейност, позволена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

1983

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18774/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Иноктик“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“ ул. Хан Омуртаг 72, ет. 2, с предмет на дейност: предоставяне на услуги, търговия и производство на стоки от всякакъв вид, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

1984

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18508/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ДК Интерреклама“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, кв. Редута, ул. Кадемлия 11, ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: реклама и рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически услуги, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. Хадж Гозе-Миланова, който го управляват и представляват заедно и поотделно.

1985

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18417/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „КП Имобилиен партнерс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ул. Калина Малина 22, ет. 2, ап. 8, с предмет на дейност: строително-ремонтна дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, хотелиерска и ресторантьорска дейност, както и всякаква друга дейност, съответстваща на чл. 1 ТЗ, за която не съществува изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно за сделки над 10 000 лв., а под този размер – всеки един поотделно.

2000

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 2582/2004 вписва промени за „Европа 2004“ – ООД: вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла от Агим Алидеми на „ЮС – 07“ – ООД, и 5 дружествени дяла от Махмут Алидеми на „ЮС – 07“ – ООД; заличава като съдружници и управители Агим Алидеми и Махмут Алидеми; вписва като едноличен собственик „ЮС – 07“ – ООД; дружеството продължава дейността си като „Европа 2004“ – ЕООД; премества седалището и адреса на управление в София, район „Лозенец“, ул. Кораб планина 64; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов учредителен акт.

2001

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 517/2007 вписва промени за „Еварет“ – ООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управители X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

2002

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18918/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Рали 97 – НН“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Рачо Димчев 2, с предмет на дейност: обущарски услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова и дейност на търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, която е търговска дейност по смисъла на чл. 1 ТЗ и не е забранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

2003

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 17935/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Флекси груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Криволак 9, вх. А, ет. 4, ап. 7, с предмет на дейност: консултации и посредничество при наемане на работници и служители (след съответното лицензиране от МТСП), външно- и вътрешнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, производство на промишлени, селскостопански, хранителни и битови стоки, мениджмънт, маркетинг, консултации, ресторантьорство, хотелиерство (след съответното лицензиране), както и всякакви други дейности, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

2004

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18582/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тео 99“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 307, вх. 1, ет. 4, ап. 13, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

2005

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18848/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ремакс ексклузив“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, пл. Славейков 6, ет. 2, с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество, фрайчайзинг, комисионни, спедиционни и превозни сделки, туристическа и хотелиерска дейност, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, придобиване, управление, експлоатация и разпореждане с недвижими имоти, предприемачество, проучване, строителство, интериор и експлоатация на жилищни, административни и стопански сгради, посредничество при покупко-продажба на недвижими и движими имоти и ограничени вещни права върху тях, организиране и извършване на проектно-проучвателни работи, консултантска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

2006

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18965/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Яник – България“ – ООД, със седалище и адрес на управление Софя, район „Изгрев“, ж.к. Изток, парк-хотел „Москва“, ет. 4, офис 404, с предмет на дейност: бизнес консултации, търговия с недвижими имоти, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, вътрешна и външна търговия, търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, внос и износ на продукти на хранително-вкусовата промишленост, комисионна, спедиционна дейност, строителство, хотелиерство и ресторантьорство, транспортни услуги в страната и в чужбина, търговия с твърди и течни горива, търговия с резервни части – нови и втора употреба, и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Йоанис Христодулидис и Ники Александру и се управлява и представлява от управителя Йоанис Христодулидис.

2007

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.XI.2007 г. по ф.д. № 9286/2006 вписва промени за „Ноднол“ – ООД: вписва прехвърляне на 12 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X. – Дурмана и 8 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; вписва изменение на дружествения договор.

2008

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18950/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Голдекс 1“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Юрий Венелин 42, ет. 4, ап. 9, с предмет на дейност: оценъчни експертизи на изделия от благородни и неблагородни метали, монети и камъни, граждански услуги, изразяващи се в определяне на грамаж и карати на благородни метали и ремонт, изработване, покупка и продажба на аксесоари от метал, кожи (без дивечови), текстил, дърво и пластмаса, транспортни и спедиторски услуги – пътнически и товарен таксиметров транспорт, реализация на кафе, чай и сладкарски изделия, предлагане на хотелиерски и туристически услуги, социални услуги, агентство, посредничество и представителство на чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

2009

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18793/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Б – транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, кв. Илиянци, ул. Грозден 32, с предмет на дейност: транспортна и спедиционна дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, вътрешна и външна търговия, производство и търговия с хранителни стоки, зърнени храни, плодове, зеленчуци и други селскостопански продукти, строителни и авторемонтни услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, кафетерия, ресторантьорство и хотелиерство, складова и лизингова дейност, рекламна, туристическа, маркетингова и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

2010

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19114/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Скай Вю“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, ул. Опорска река 5, с предмет на дейност: разработка и реализация на софтуерни продукти, програмен и счетоводен софтуер, търговия, внос и износ на компютърна техника и продукти, електронна техника и софтуер, както и всякакви услуги и допълнителни стоки и аксесоари, свързани с тях, организиране на курсове за различни нива компютърна грамотност, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Костантинос Димитриос Ангелис, Кириакос Константинос Ангелис, X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от Костантинос Димитриос Ангелис и Кириакос Константинос Ангелис заедно и поотделно.

2011

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19231/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Виес трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Траянови врата, бл. 16, ап. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, внос, износ, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова, превозна, лицензионна дейност, дейност в областта на авторските права, интелектуална собственост, софтуерни услуги, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизингова дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, маркетинг, консултантска дейност и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

2012

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18681/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Фунел“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, кв. Редута, ул. Каймакчалан 69, с предмет на дейност: консултации и анализ на изнесени на публична продан движими и недвижими вещи, събиране и подготовка на документи за участие в публична продан на движими и недвижими вещи, анализ, структуриране и събиране на просрочени вземания от длъжници, изготвяне на бизнес планове, консултации, събиране и подготовка на документи за кандидатстване и получаване на заеми от физически и юридически лица и от кредитни институции, консултации, проучване и събиране на информация за статута на движими и недвижими вещи при придобиването и отчуждаването им, посредничество, агентство и представителство на местни и чуждестранни лица, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X.-X., която го управлява и представлява.

2013

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18407/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ЕИГ – 2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, бул. Янко Сакъзов 56Б, с предмет на дейност: изграждане и експлоатиране на игрални зали за хазартни игри, организиране на игри с игрални автомати и други подобни съоръжения, на лотарии, томболи, тото, лото, числови лотарийни игри „Бинго“ и „Кено“, на залагания върху резултати от спортни състезания и случайни събития, на игри с познаване на факти и събития и на помощни и спомагателни дейности във връзка с тях, изграждане и експлоатиране на увеселителни заведения и на заведения за обществено хранене, хотелиерство, търговска дейност в страната и в чужбина с всякакви стоки, позволени със закон, както и всякаква друга стопанска дейност, за която няма законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

2014

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18503/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Констек“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ж.к. Белите брези, ул. Хайдушка гора 58, с предмет на дейност: управление на инвестиционни проекти, сделки с недвижими имоти, посреднически и информационни услуги, всякакъв дизайн и рекламна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

2015

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 17867/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Регион РУМ“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ж.к. Красно село, бл. 11, вх. Б, ет. 3, ап. 39, с предмет на дейност: внос, износ, производство и търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия, производство и търговия с лепила, лаково-боядийски продукти, синтетични смоли и строителни материали, консултантска дейност, счетоводни услуги, изготвяне и подписване на годишни финансови отчети, лизингова, маркетингова и рекламна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска и туристическа агентска дейност, посредничество и комисионерство, строително-ремонтна дейност, сделки, поддръжка, управление и отдаване под наем на недвижими имоти, преработка, изкупуване и реализация на диворастящи и култивирани плодове, зеленчуци, цветя, гъби и билки, транспортна и спедиторска дейност, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

2016

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18341/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Николови и Ко“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Илинден“, ж.к. Света Троица, бл. 357, ет. 18, ап. 65, с предмет на дейност: строителство и ремонт на сгради и съоръжения, изолации по алпийски способ, монтаж на труднодостъпни места, транспортна и спедиторска дейност, производство, вътрешна и външна търговия с промишлени стоки и стоки за бита, посредничество, търговско представителство, туристическа агентска и туроператорска дейност (след получаване на лиценз), брокерска дейност при покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети съгласно Закона за счетоводството, разработка и реализация на екопроекти, както и всякаква друга търговска дейност, сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

2017

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18740/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „X.X. – 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, ул. Вихрен 34, с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X.-X., която го управлява и представлява.

2018

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 17825/2007 вписа в търговскя регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мегагруп БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, бл. 1, ап. 83, с предмет на дейност: строителство и ремонт на сгради и съоръжения, производство и търговия със строителни материали, стоки за бита, дрехи, обувки и хранителни стоки, ресторантьорство и хотелиерство, комисионерство, търговско представителство и посредничество, покупко-продажба на недвижими имоти, маркетинг и реклама, мениджмънт и транспортни, преводачески и компютърни услуги, както и всякаква друга търговска дейност, сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

2019

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18643/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „МПМ консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Попова шапка 10, вх. А, ет. 1, ап. 5, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, застрахователни консултации (дейности, свързани с правни консултации на клиенти относно сега действащото застрахователно законодателство, финансово-правни инструменти за обезпечаване на тези клиенти, както и разясняване на различните видове застрахователни продукти), финансово-счетоводни консултации, строителство, закупуване, наемане и съвместна експлоатация на търговски обекти, заведения за обществено хранене, кафе-аперитиви, дневни, нощни заведения и спортни обекти, комплексни услуги с леки, лекотоварни и товарни автомобили в страната и в чужбина, реклама, проектантска, строителна и строително-монтажна дейност, посредничество и комисионерство на български и чуждестранни физически и юридически лица при сделки с недвижими имоти, счетоводни услуги и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

2020

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 12365/2007 вписва промени за „Митланд“ – ООД: вписва прехвърляне на 17 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X. и 17 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. само заедно; вписва нов дружествен договор.

2021

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18674/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ивейн“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, ул. Средна гора, Зона Б-5-3, бл. 26, ет. 8, ап. 40, с предмет на дейност: финансови и данъчни консултации, счетоводство, одит, покупко-продажба на недвижими имоти, представителство на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, туристически услуги и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

2022

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18160/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Чапи – 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Студентски“, кв. Дървеница, бл. 19, вх. В, ет. 8, ап. 110, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, строителна и ремонтна дейност, консултантска, рекламна, посредническа, транспортна и спедиторска дейност, търговия на едро и дребно – внос-износ, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

2023

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18281/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Електрикал консълтинг“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, бул. Ал. Стамболийски 74, ет. 3, ап. 9 (вдясно от входа), с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство на хранителни, селскостопански и битови стоки, посреднически и комисионни услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни, транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, както и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Наталия Када и Джон Уилям Джордж Кудд и се управлява и представлява от Наталия Када.

2024

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18606/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Сарп“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ж.к. Белите брези, ул. Нишава 60, с предмет на дейност: строителство и ремонт на всякакви сгради и други строителни обекти, строително-монтажна и инженерингова дейност, мениджмънт, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, дизайнерство, аранжиране, интериорни, екстериорни услуги, производство и търговия с машини, съоръжения и резервни части за тяхната поддръжка, шлосеро-монтьорски, електро-, газозаваръчни, бояджийски услуги, вътрешна и външна търговия с всякакви стоки, разрешени със закон, проектиране, производство и реализация на всякакви изделия за бита, производство на хранителни и нехранителни стоки, селскостопанска и животинска продукция с цел продажба, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, ресторантьорски и хотелиерски услуги (след съответното разрешение), вътрешен и международен туризъм, транспортни услуги – превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, рекламни, информационни и програмни услуги, както и други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капиал 5000 лв., със съдружници Алкан Испир и Волкан Испир, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

2025

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 19082/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Монтеверде“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Янтра 3Б, с предмет на дейност: придобиване, отчуждаване и учредяване на вещни права върху недвижими имоти, отдаване под наем, управление и разпореждане с недвижими имоти, реконструкция, модернизация и обзавеждане на недвижими имоти, мениджмънт, маркетинг и рекламна дейност, посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и/или юридически лица, предоставяне на консултации и посредничество в областта на недвижимите имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 2 000 000 лв., със съдружници „Лъки Л“ – ЕООД, „Бордони“ – ЕООД, „Лайт инвестмънт“ – ЕООД, „Брукълс инвестмънт“ – ЕООД, „Ер Ем Джи имобилиаре“ – ООД, „Гуифор“ – ЕООД, „Фламар“ – ЕООД, „Ностема“ – ООД, „Би.Би.Ба.имобилиаре“ – ЕООД, и „Либертас“ – ЕООД, и се управлява и представлява от Алесандро Джерето и X.X.X. заедно и поотделно.

2026

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.XI.2007 г. по ф.д. № 2894/2007 вписва промени за „Тера“ – ООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

2027

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18809/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Нюко България“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, бул. Ломско шосе 228А, с предмет на дейност: кетеринг, менажиране и организация на събития и мероприятия, вкл. в офиса на клиента, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, ресторантьорство, хотелиерство, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

2028

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 17508/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Одок – еко“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, ул. Евлия Челеби 29, с предмет на дейност: почистване на представителни сгради, банки, офиси, магазини, домове и автомобили, пространство, оформление, аранжорство, озеленяване и други битови услуги, производство, транспортна дейност, спедиторска дейност, вкл. таксиметрови услуги, търговия в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, външноикономическа дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни юридически и физически лица, сделки с недвижими имоти, превозна, информационна, рекламна, туристическа дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

2029

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 20917/91 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Томар – X.X.“ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Томар ауто“ – ЕООД.

2030

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.XI.2007 г. по ф.д. № 12673/92 вписва промени за „Лапис“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов учредителен акт.

2031

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 28.XI.2007 г. по ф.д. № 17757/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Строй – консулт мениджмънт груп“ – АД, със седалище и адрес на управление София, бул. Витоша 146Б, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупко-продажба на строителни материали, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, транспортна дейност в страната и в чужбина, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 500 поименни акции с номинална стойност 100 лв. всяка една, със съвет на директорите с мандат 3 г. в състав: X.X.X., X.X.X. – изпълнителен член, и X.X.X. – председател, и се представлява самостоятелно от изпълнителния директор X.X.X..

2032

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

12. – Управителният съвет на „Лайънс клуб София – Витоша“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.VII.2010 г. в 18 ч. в София, ул. Шипка 34, ресторант „Чергата“, при следния дневен ред – промяна в устава на клуба. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите.

4932

11. – Съветът на директорите на „Електропроект – инженеринг“ – АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 14.VІІІ.2010 г. в 10 ч. в София, район „Банкя“, хотел (почивен дом) „Дружба 2“, ул. Кирил и Методий 11, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.; проект за решение – ОС одобрява отчета за дейността; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2009 г. и одиторския доклад от проверката му; проект за решение – ОС одобрява годишния счетоводен отчет и одиторския доклад; 3. приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009 г.; проект за решение – ОС приема 50 на сто от печалбата да се задели за резерви, а останалата част да се разпредели като дивидент; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.; 5. избор на членове на СД; проект за решение – ОС предлага преизбиране на досегашния съвет на директорите. Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да участват в събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 28.VІІІ.2010 г. на същото място и при същия дневен ред в 10 ч. Регистрацията на акционерите започва в 9 ч.

4936

10. – Председателят на сдружение с нестопанска цел „Българо-словенска търговско-промишлена палата“ на основание чл. 20, ал. 2 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредна сесия на общото събрание на 30.VІІІ.2010 г. в 18 ч. в кантората на адв. X.X. на адрес: София 1463, бул. Витоша 72, ет. 1, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на палатата; 2. измение на устава на палатата; 3. избор на нов управителен съвет на палатата. Всички материали, свързани с предстоящата извънредна сесия на общото събрание, са на разположение на членовете на палатата в работното време в кантората на адв. X.X. с адрес: София 1463, бул. Витоша 72, ет. 1.

5011

17. – Управителният съвет на ФК „Миньор“ – гр. Бобов дол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на 9.VIII.2010 г. в 17 ч. в сградата на „Младежки дом“ – гр. Бобов дол, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на ФК „Миньор“ – гр. Бобов дол, за периода 12.IX.2008 г. – 8.VIII.2010 г.; 2. освобождаване на членове на УС на ФК „Миньор“ – гр. Бобов дол; 3. избор на нов УС на ФК „Миньор“ – гр. Бобов дол.

4930

3. – Управителният съвет на „Асоциация на възпитаниците на Морско училище“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо годишно отчетно-изборно събрание на членовете на асоциацията на 5.VІІІ.2010 г. в 16 ч. във Варна, ул. Васил Друмев 73, зала „Вапцаров“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на асоциацията след годишното събрание за периода 6.VІІІ.2009 г. – 5.VІІІ.2010 г.; 2. доклад на контролния съвет на АВМУ и снемане на управителния съвет от отговорност; 3. приемане на промени в управителния съвет на АВМУ; 4. приемане на бюджет за 2010 г. на АВМУ; 5. приемане на план за 2010 г. на АВМУ; 6. гласуване на промени в устава на АВМУ; 7. разни. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на членовете на асоциацията всеки работен ден във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

4921

38. – Управителният съвет на Черноморска регионална лозаро-винарска камара, Варна, на основание чл. 22, ал. 5 от устава на междупрофесионална организация „Черноморска регионална лозаро-винарска камара“ – Варна, и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 12.VІІІ.2010 г. в 10 ч. в зала „Палас прес“ на Двореца на културата и спорта – Варна, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове, възстановяване на членство, изключване на членовете на Черноморска регионална лозаро-винарска камара; 2. отчет за дейността за 2009 г. – отчет за приходите и разходите, обсъждане и приемане на бюджет за 2010 г.; 3. отчет на контролния съвет на Черноморска регионална лозаро-винарска камара; 4. освобождаване от отговорност на членовете на управителния и контролния съвет за 2009 г.; 5. избор на членовете и председатели на управителния и контролния съвет; 6. избор на членове и председател на Регионалната дегустационна комисия; 7. разни. Регистрацията за участие в общото събрание на членовете или техните пълномощници ще се извършва от 9 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали са на разположение на членовете в офиса на камарата – Варна, ул. Княз Борис І № 115, Дворец на културата и спорта, зала Конгресна, офис 5. Поканват се всички членове или упълномощени от тях лица да присъстват на събранието.

5012

5. – Управителният съвет на Сдружение за здравно, образователно, спортно и културно подпомагане, Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 7.VIII.2010 г. в 10 ч. в седалището на сдружението в Кърджали, ул. Републиканска 26, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на СЗОСКП за изминалия период; 2. приемане на решение за строеж на пансион; 3. промени в устава на сдружението; 4. промени в състава на сдружението; 5. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.

4943

11. – Управителният съвет на сдружение „С природата на Ти“, Кюстендил, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на 10.ІХ.2010 г. в 15 ч. в Кюстендил, ж. к. Румяна войвода, бл. 46, ет. 5, ап. 14, при дневен ред – вземане на решение за заличаване на сдружение с нестопанска цел „С природата на Ти“ – Кюстендил. Материалите по свикването на общото събрание и дневния ред на заседанието са на разположение на членовете в адреса на управление – Кюстендил, ж. к. Румяна войвода, бл. 46, ет. 5, ап. 14, от 9 до 18 ч. всеки работен ден 30 дни преди датата на общото събрание. Регистрацията на членовете на сдружението и техните представители ще започне в 14,30 ч. в деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 17 ч. същия ден, на същото място и при същия дневен ред.

4931

20. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Партньори – ДИТ“, Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 29.VІІІ.2010 г. в 10 ч. в седалището на сдружението в Пазарджик, ул. Генерал Гурко 12, ет. 4, ап. 36, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на УС; 2. одобряване на годишния финансов отчет; 3. освобождаване от отговорност членовете на УС; 4. приемане бюджета на сдружението; 5. промяна на чл. 23, ал. 3 от устава; 6. разни. Отчетът за дейността на УС, годишният финансов отчет и бюджетът на сдружението се намират в седалището на сдружението в Пазарджик, ул. Генерал Гурко 12, ет. 4, ап. 36, като всички заинтересовани могат да се запознаят с тях всеки работен ден от 10 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

4942