Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 63 от 2.VIII

  • ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА № 38 ОТ 16 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАПЛАЩА ЛЕКАРСТВА, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО (ЗАГ Виж повече
  • НАРЕДБА № 7 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № 13 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2000 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА БОЛНИЦА "ЛОЗЕНЕЦ" Виж повече
  • НАРЕДБА № 8 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА И НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ, КАКТО И НА ОПЕРАТИВНИЯ ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ ОТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ ОБЕКТИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕД Виж повече
  • НАРЕДБА № 16 ЗА ФИЗИОЛОГИЧНИТЕ НОРМИ ЗА ХРАНЕНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО Виж повече
  • НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ И СЪЮЗА НА СТОМАТОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2005 Г. Виж повече
  • ЕВРОПЕЙСКА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ (ADR)(Ратифицирана със закон, приет от 37-ото Народно събрание на 16 март 1995 г. - ДВ, бр. 28 от 1995 г. В сила от 12 юни 1995 г.) Виж повече