Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 63 от 2.VIII

  • ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО Виж повече
  • ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ И СЪЮЗА НА СТОМАТОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА 2005 Г. (ОБН., ДВ, БР. 1 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 4.I.2005 Г.) Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 13 ОТ 2000 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ (ОБН., ДВ, БР. 94 ОТ 2000 Г.; ИЗМ., БР. 62 И 74 ОТ 2001 Г., БР. 84 ОТ 2002 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 23 ОТ 19 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ФИЗИОЛОГИЧНИТЕ НОРМИ ЗА ХРАНЕНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА И НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ, КАКТО И НА ОПЕРАТИВНИЯ ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ ОТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 38 ОТ 2004 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗАПЛАЩА ЛЕКАРСТВАТА НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО (ОБН., ДВ, БР. 106 ОТ 2004 Г.; ДОП., БР. 1 Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 ОТ 25 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 ОТ 25 ЮЛИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА БОЛНИЦА "ЛОЗЕНЕЦ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ОБН., ДВ, БР. 63 ОТ 2000 Г.; ИЗМ., БР. 74 И 108 ОТ 2001 Г.) Виж повече
  • ПОПРАВКА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ ЗА ИЗБОР НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, ПРИЕМАНЕ СТРУКТУРА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
Промени настройката на бисквитките