Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 84 от 3.IX

  • НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ДОМАШНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХЛАДИЛНИЦИ, ЗАМРАЗИТЕЛИ, УРЕДИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И КОМБИНАЦИИ МЕЖДУ ТЯХ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 28 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 04.04.2006 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 ОТ 29 АВГУСТ 2002 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СТОКОВ ФОНД ОТ ПШЕНИЦА И ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2002 Г. ЗА ИНТЕРВЕНИРАНЕ НА ЗЪРНЕНИЯ ПАЗАР И СУБСИДИРАНЕ НА ЕКСПОРТНО ОРИЕНТИРАНИ ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193 ОТ 23 АВГУСТ 2002 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ДОМАШНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ХЛАДИЛНИЦИ, ЗАМРАЗИТЕЛИ, УРЕДИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И КОМБИНАЦИИ МЕЖДУ ТЯХ Виж повече
  • УКАЗ № 295 ОТ 28.08.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ЗЛАТИЛОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ВВОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" И НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Виж повече
  • УКАЗ № 296 ОТ 28.08.2002 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ ПОЛКОВНИК СТОЯН ДИМИТРОВ ТОНЕВ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194 ОТ 26 АВГУСТ 2002 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА И ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА МИТНИЧЕСКА ТАРИФА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 1 ОТ 20 Виж повече
  • СПОГОДБА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КАБИНЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА УКРАЙНА ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЦА, КОИТО ПРЕБИВАВАТ НЕЛЕГАЛНО НА ТЕРИТОРИИТЕ НА ДВЕТЕ ДЪРЖАВИ (УТВЪРДЕНА С РЕШЕНИЕ № 431 ОТ 24 ЮНИ 2002 Г. НА МИНИСТЕРСКИ Виж повече
  • СПОГОДБА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ГРАНИЧНИ ИНЦИДЕНТИ ПО БЪЛГАРО-МАКЕДОНСКАТА ДЪРЖАВНА ГРАНИЦА (УТВЪРДЕНА С РЕШЕНИЕ № 553 ОТ 31 ЮЛИ 2000 Г Виж повече
  • СПОГОДБА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ОБНОВЯВАНЕ И ОБОЗНАЧАВАНЕ НА ГРАНИЧНАТА ЛИНИЯ И ГРАНИЧНИТЕ ЗНАЦИ ПО БЪЛГАРО-МАКЕДОНСКАТА ДЪРЖАВНА ГРАНИЦА (УТВЪРДЕНА С РЕШ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195 ОТ 26 АВГУСТ 2002 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕДЕНАТА ПРОЛЕТНА СЕСИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА НАТО В ПЕРИОДА 23 - 28 МАЙ 2002 Г. Виж повече