Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 84 от 3.IX

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-163 от 19 август 2002 г.

На основание чл. 10, ал. 7 и чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета изменям заповед № РД-14-123 от 18.ХII.2001 г. (ДВ, бр. 1 от 2002 г.), считано от 19.VIII.2002 г., както следва: в т. 4 думите “заместник-директор” се заменят с думите “двама заместник-директори” и числото “18” се заменя със “17”.

Министър: Вл. Атанасов

48051

 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

РАЗРЕШЕНИЕ № 39 от 31 юли 2002 г.

за проучване на скално-облицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ “Витина”, находяща се в землището на с. Витина, община Рудозем, област Смолян

На основание чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 3, т. 2, чл. 39, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 51, ал. 1, 2 и 3 от Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 19 от 11.VII.2002 г. разрешавам на “Орлица - 6” - ООД, Смолян - търговско дружество, регистрирано с решение на Смолянския окръжен съд по ф. д. № 805/96, парт № 5, том 186, стр. 15, със седалище и адрес на управление Смолян, бул. България 5, да извърши за своя сметка проучване на скално-облицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ “Витина” при следните условия:

1. Обект на разрешението е площта “Витина” в землището на с. Витина, община Рудозем, област Смолян, в размер 0,055 кв. км, съгласно схема на площта и списък на координатите на граничните точки от № А до № Ж вкл., в координатна система “1970 г.” - приложение № 1, неразделна част от договора за проучване.

2. Срокът на разрешението е една година и шест месеца.

3. Видовете, обемите на геологопроучвателните работи и добивът за технологични изпитания се определят в работна програма - неразделна част от договора за проучване.

4. Условията за осъществяване на дейностите по проучване, както правата и задълженията на титуляря, се определят в договора за проучване.

Министър: К. Паскалев

47945

 

ОБЩИНА - ГР. БАНСКО

РЕШЕНИЕ № 590 от 31 юли 2002 г.

На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 32, ал. 2, т. 2 ЗПСК и чл. 2 и 4 от Наредбата за конкурсите във връзка с решение № 459 от 25.I.2002 г. Общинският съвет - гр. Банско, реши:

1. Изменя решение № 579 от 3.VII.2002 г.

2. Да се проведе конкурс за продажба на 100 % от капитала на общинска фирма “Глазне” - ЕООД, Банско.

3. Определя следните условия на конкурса:

а) начална цена за 100 % от капитала на “Глазне” - ЕООД, Банско, 50 000 лв., като купувачът се задължава да поеме изцяло за своя сметка задълженията на дружеството, които към 31.ХII.2001 г. възлизат на 270 687,21 лв.;

б) кандидат-купувачът да представи инвестиционна програма, касаеща обекта на приватизация;

в) предложение от кандидат-купувача за уреждане на задълженията на приватизиращото се предприятие към кредиторите му;

г) след придобиване правото на собственост купувачът да запази предмета на дейност на “Глазне” - ЕООД, Банско;

д) купувачът е длъжен да упражнява дейността си в обекта при спазване на Закона за опазване на околната среда и други нормативни актове в тази връзка;

е) основната дейност на кандидат-купувача да е свързана с предмета на дейност на предприятието.

4. Документацията за провеждане на конкурса се закупува в служба “Управление на собствеността” при Общинска администрация - Банско, пл. Никола Вапцаров 1. Цената й е 300 лв. за един комплект.

5. Срокът за закупуване на документация за провеждане на конкурса е не по-късно от 25 дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

6. Предложенията за участие в конкурса се подават в деловодството на общината не по-късно от 35 дни от датата на обнародването на решението в “Държавен вестник”. Ако крайният срок съвпада с неработен ден, за краен срок се счита следващият работен ден.

7. Депозитът за участие е 10 000 лв. и се заплаща по сметка на Община - Банско, № 3010001519, БИН 7444010003, банков код 80070284, при ТБ “Хеброс” - АД, клон Банско, в срока по т. 6.

8. Оглед на обекта се извършва с представител на общината след предварителна заявка и закупуване на документация за провеждане на конкурса. Срокът за оглед на обекта съвпада със срока по т. 6.

Председател: Б. Голев

47772

 

ОБЩИНА - ГР. ДРАГОМАН

ЗАПОВЕД № РД-15-145 от 22 август 2002 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 3, ал. 1 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Наредбата за търговете и решение № 73 от 16.VIII.2002 г. на Общинския съвет - гр. Драгоман, нареждам:

1. Да се проведе търг чрез тайно наддаване на 11.Х.2002 г. в 9 ч. в заседателната зала на общината за продажба на имот частна общинска собственост - обект “Мелница”, с. Габер, представляващ УПИ - ХIII от кв. 3 по плана на с. Габер с площ от 3255 кв.м заедно с изградената в него сграда и машините и съоръженията в нея.

2. Тръжната документация се получава в деловодството на общината срещу 15 лв., внесени в касата на общината до 16 ч. последния работен ден, предхождащ търга.

3. Началната тръжна цена на обекта е 23 511 лв.

4. Депозитът за участие - 2351 лв. (10 % от началната тръжна цена), се внася в ТБ “Биохим” - Драгоман, по банкова сметка № 5065001039, банков код 66076310, до 9 ч. на 11.Х.2002 г.

5. Оглед на обекта “Мелница”, с. Габер, се извършва всеки работен ден, предхождащ търга, от 8 ч. и 30 мин. до 12 ч. след предварително обаждане в кметство с. Габер.

6. Начин на плащане на цената - в левове по банкова сметка № 3065129509, БИН 7311400002, банков код 66076310, при ТБ “Биохим” - Драгоман.

7. Предложенията се подават в непрозрачен запечатан плик пред комисията.

8. В случай на неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 25.Х.2002 г. в 9 ч. на мястото по т. 1, като за него кандидатите закупуват тръжната документация до 24.Х.2002 г.

Кмет: Л. Добрева

48048

ОБЩИНА - ГР. КОПРИВЩИЦА

РЕШЕНИЕ № 170.1 от 14 март 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 70, т. 3 и 6, чл. 71, ал. 1, т. 1 и чл. 72 ЗОС и Наредбата за условията и реда за предоставяне на концесии на общинско имущество и дейности и определянето на концесионер Общинският съвет - гр. Копривщица, реши:

1. Открива процедура за предоставяне на концесия на обект публична общинска собственост:

1.1. предмет на концесията - разрешение за извършване на дейност и използване на транспортна инфраструктура, осъществяване на търговска дейност и осъществяване на инвестиционна програма върху урегулиран поземлен имот, представляващ: парцел II-358 за паркинг, кв. 111, с площ 3400 кв.м по плана на гр. Копривщица;

1.2. срок на концесията - 35 години; срокът започва да тече от сключването на концесионния договор.

2. Концесионерът се определя чрез неприсъствен конкурс, който да се проведе не по-рано от 20 дни и не по-късно от 30 дни от обнародването на решението в “Държавен вестник”. Заявленията се приемат до 20-ия ден след обнародване на решението в “Държавен вестник”. Срокът изтича в края на работния ден на общината - 17 ч.

3. Определя депозит за участие в конкурса - 500 лв., който се внася в ТБ “ДСК”, клон Копривщица, по сметка № 3010003506, банков код 30022090, БИН 7304000002, на Община - Копривщица, в обявения срок за провеждане на конкурса. Към заявлението за участие в конкурса се прилага банков документ, удостоверяващ внесения депозит.

4. Определя концесионното възнаграждение, както следва:

4.1. еднократно концесионно възнаграждение в размер 10 000 лв., платими по банкова сметка на концедента в 5-дневен срок от сключването на договора;

4.2. годишно концесионно възнаграждение в размер 5 % от брутните приходи на концесионера за предходната година, но не по-малко от 1500 лв. Изплащането на годишното концесионно възнаграждение ще започне 12 месеца след подписване на концесионния договор, всяка годишна вноска е с падеж 31 март на следващата година.

5. Основни задължения на концесионера:

5.1. да плаща на концедента дължимите концесионни възнаграждения при условия и срокове, определени в концесионния договор;

5.2. да разработи и представи на концедента за съгласуване и одобряване в тримесечен срок от сключване на концесионния договор работен проект с проектно-сметна документация, доказващ изпълнението на предвидената в офертата инвестиционна програма за осъществяване на дейността, който да бъде съобразен с изискванията на наредбата за запазване на Копривщица като град-музей;

5.3. да застрахова обекта, отдаден на концесия;

5.4. да изпълнява качествено и с грижата на добър стопанин и да извърши в срок 24 месеца от подписване на договора задължителната инвестиционна програма;

5.5. да поеме текущите капиталови разходи, както и разходите за опазване и поддържане на обекта;

5.6. да спазва изискванията, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти - паметници на културата, националната сигурност и обществения ред;

5.7. да съгласува идейните и работните проекти и да получи разрешение от съответните компетентни органи;

5.8. да не прехвърля на трети лица правата и задълженията по концесионния договор без съгласуване с концедента;

5.9. да осигурява безплатно ползване на паркинга по предварително представен график от концедента;

5.10. да не трансформира вида на обектите и да не променя предназначението им;

5.11. инвестицията да бъде на стойност не по-малко от 100 000 лв., като задължителната инвестиционна програма е неразделна част от това решение.

6. Основни права на концесионера:

6.1. изключително право на концесионера е да използва обекта по предназначението, описано в договора;

6.2. да сезира концедента, когато трети лица нарушават правата му, предоставени чрез договора, и да иска намеса на концедента за отстраняване на нарушенията;

6.3. право след изтичане на срока на концесионния договор при равни други условия да бъде предпочетен като концесионер за същия обект;

6.4. право на предсрочно изпълнение на задълженията по концесионния договор;

6.5. да събира такси и наеми за ползване на паркинга и обектите, включени в концесионния договор;

6.6. да създаде и оборудва газостанция, автомивка и търговски обект.

7. Основни права на концедента са:

7.1. да получава дължимите от концесионера концесионни възнаграждения при условия и срокове, определени в концесионния договор;

7.2. да придобива право на собственост върху построените и доставени съоръжения и инфраструктура, както и пълната съпътстваща ги документация;

7.3. да прекрати едностранно договора за концесия при неизпълнение от страна на концесионера на основни задължения и условия по концесията;

7.4. да контролира изпълнението на задълженията от страна на концесионера по концесионния договор;

7.5. да има неограничен достъп до обекта, както и правото да получава всякаква допълнителна информация и съответната документация.

8. Основни задължения на концедента:

8.1. своевременно да съгласува предоставени от концесионера работен проект с проектно-сметната документация, доказващ изпълнението на предвидената в офертата инвестиционна програма за осъществяване на дейността, който да бъде съобразен и с изискванията на наредбата, отнасяща се за Копривщица;

8.2. да съдейства на концесионера при осъществяване на правата си по концесията.

9. В концесионния договор могат да се включат и други права и задължения на страните извън посочените.

10. Гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:

10.1. безусловни неотменяеми банкови гаранции от първокласна българска банка за гарантиране изпълнението на задължението за заплащане на концесионното възнаграждение;

10.2. първата година след изтичането на 12 месеца от сключване на концесионния договор гаранцията е в размер 20 % от 10 000 лв. и се представя до 31 януари на обезпечената година;

10.3. за всяка следваща година гаранцията е в размер 20 % от годишното концесионно възнаграждение, дължимо за съответната година, и се представя до 31 януари на обезпечената година.

11. Гаранции за обезпечаване задължението за изпълнението на инвестиционната програма:

11.1. десет процента от стойността на съгласуваните с концедента инвестиционни разходи за годината на изпълнение на инвестиционната програма, но не по-малко от 3500 лв. парична гаранция, която се внася в 30-дневен срок след приемане на инвестиционната програма; след получаване разрешение за ползване на обекта концесионерът получава обратно внесената парична гаранция, обезпечаваща изпълнението на инвестиционната програма;

11.2. след изтичане на гаранционния срок, определен с протокол за въвеждане на обекта в експлоатация, концесионерът получава обратно внесените гаранции, обезпечаващи изграждането на обектите и съоръженията.

12. Неустойки при неизпълнение, забавено или лошо изпълнение от страна на концесионера на договорените задължения се предвиждат в самия концесионен договор.

13. Възлага на кмета на общината да организира всички процедури по предоставянето на концесията на посочения обект съгласно наредбата за отдаване на концесия, след което да сключи концесионния договор.

Председател: К. Чотова

44720

ОБЩИНА - ГР. НЕСЕБЪР

РЕШЕНИЕ № 666 от 12 юни 2002 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3 и чл. 4 от Наредбата за конкурсите и решение № 587 от 30.IV.2002 г. Общинският съвет - гр. Несебър, реши:

1. Приема експертната оценка - 5880 лв., за продажба на Обущарско ателие - Несебър, ул. Тервел 7 - общинска собственост - общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, който се използва за стопански цели.

2. Приватизацията на обекта по т. 1 да се извърши чрез публично оповестен конкурс при следните условия:

2.1. минимална конкурсна цена 5880 лв.;

2.2. запазване предмета на дейност.

3. Конкурсната документация се закупува от стаята на КОбСП, ет. 5, сградата на общината, в срок до 16.IХ.2002 г. всеки работен ден от 8 до 11 ч. и от 14 до 17 ч., срещу квитанция за платена такса 100 лв., по сметка на КОбСП № 3000112217, БИН 7444100004, б. код 62170515 в Булбанк - Слънчев бряг.

4. В срок до 11 ч. на 19.IХ.2002 г. лицата, закупили конкурсна документация, могат да подадат молба до КОбСП за допълнителни разяснения по условията за провеждане на конкурса.

5. Участниците в конкурса изготвят предварителни оферти в съответствие с конкурсната документация, които се подават в стаята на КОбСП - сградата на общината, в срок до 19.IХ.2002 г., 17 ч.

6. Постъпилите предварителни оферти ще се отворят в 10 ч. на 20.IХ.2002 г.

7. Упълномощава КОбСП да изготви и утвърди конкурсната документация, да организира подготовката и провеждането на предварителния етап на публично оповестения конкурс, да определи комисия за провеждане на конкурса, да определи участниците, които се допускат до участие в заключителния етап на конкурса, да организира подготовката и провеждането на заключителния етап на публично оповестения конкурс, в т.ч. да утвърди правила за провеждане заключителния етап на конкурса, както и да определи участника, спечелил конкурса, съгласно доклада на комисията.

Председател: Кр. Косев

48229

X.X. - министър на здравеопазването, на основание чл. 34, т. 2 ЗЛАХМ обнародва:

Списък на лекарствени продукти с изтекъл срок на разрешение за употреба по чл. 31, ал. 1 ЗЛАХМ

Наименование

на продукта

Лек. форма, количество

на лекарственото вещество

за дозова единица,

количество на лек. продукт

Производител

ISOPTIN

sol.inj. 5 mg/2 ml - 2 ml

ABBOTT LABORATORIES

ACTILYSE

powd.inj. 20 mg + solv.

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL

CEDODARD RETARD 40

tabl. 40 mg x 60

BYK GULDEN

CEDODARD RETARD 20

tabl. 20 mg x 60

BYK GULDEN

PERMAX

tabl. 0,05 mg x 30 x 100

ELI LILLY

PERMAX

tabl. 0,25 mg x 30 x 100

ELI LILLY

PERMAX

tabl. 1 mg x 30 x 100

ELI LILLY

NU SEALS 75

tabl. 75 mg x 56

ELI LILLY

RECORMON SE

powd.inj. 10000 IU + solv. x 5

F. HOFFMANN - LA ROCHE

RECORMON SE

powd.inj. 2000 IU + solv. x 5

F. HOFFMANN - LA ROCHE

RECORMON SE

powd.inj. 5000 IU + solv. x 5

F. HOFFMANN - LA ROCHE

RECORMON SE

powd.inj. 1000 IU + solv. x 5

F. HOFFMANN - LA ROCHE

LACIPIL

tabl. 2 mg

GLAXO

LACIPIL

tabl. 4 mg

GLAXO

GLAVERAL

caps. 20 mg x 14

HELP

LIVOSTIN

spray nas. 0,5 mg/ml - 10 ml

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

LIVOSTIN

drops eye 0,5 mg/ml - 4 ml

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

NITROSYLON TTS

5 mg/24 h/7 cm2

LAVIPHARM S.A.

NITROSYLON TTS

10 mg/24 h/14 cm2

LAVIPHARM S.A.

NITROSYLON TTS

15 mg/24 h/21 cm2

LAVIPHARM S.A.

ESTRADERM MX 25

patch 0,75 mg x 6

NOVARTIS PHARMA AG

ESTRADERM MX 100

patch 3 mg x 6

NOVARTIS PHARMA AG

ESTRADERM MX 50

patch 1,5 mg x 6

NOVARTIS PHARMA AG

IPRADOL

spray 0,2 mg - 25 g

NYCOMED AUSTRIA GMBH

IPRADOL

tabl. 0,5 mg x 20 x 100

NYCOMED AUSTRIA GMBH

IPRADOL

sol.inj. 5 mcg/2 ml - 2 ml x 5 x 25

NYCOMED AUSTRIA GMBH

TERFENADIN 60

   

STADA INTERNATIONAL

tabl. 60 mg x 20

STADA ARZNEIMITTEL AG

SOLCOSERYL JELLY

oint. 10 % - 20 g

SOLCO BAZEL - POLAND

SOLCOSERYL

oint. 5 % - 20 g

SOLCO BAZEL - POLAND

SOLCOSERYL

sol.inj. - 2 ml x 25

SOLCO BAZEL - POLAND

EFFORTIL

tabl. 5 mg x 20

“БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА” - АД

PINDOLOL

tabl. 5 mg

“БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА” - АД

ANTIRHINOL

oint. 18 g

“БАЛКАНФАРМА РАЗГРАД” - АД

OXYTETRACYCLINE

caps. 250 mg x 20

“БАЛКАНФАРМА РАЗГРАД” - АД

GRANOFURIN H

sol. 100 ml

“БАЛКАНФАРМА ТРОЯН” - АД

SORBICID

sol.vag. 20 %

“БАЛКАНФАРМА ТРОЯН” - АД

SOLURAN

gran.eff. - 50 g; - 300 g

“БАЛКАНФАРМА ТРОЯН” - АД

URIDAN

gran.eff. - 50 g

“БАЛКАНФАРМA ТРОЯН” - АД

491. - Община - Благоевград, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана за улична регулация на улица от о.т. 25 до о.т. 56 и 58 в кв. 3, 4, 5 и 6 по плана на с. Бело поле, община Благоевград, който е изложен в общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общината.

47782

1125. - Община - гр. Габрово, на основание чл. 30 ЗСПК обявява, че през май и юли 2002 г. са сключени следните приватизационни сделки: дялове в размер 20 % от капитала на “Хлебозавод” - ООД, Габрово, продадени на “Канако и сие” - ООД, Габрово, представлявано от управителите X.X. и X.X., за 323 762 лв. на разсрочено плащане до 10.IV.2004 г.; част от сутерен на блок Г от Складова база на ул. Станционна 14, Габрово, продаден на X.X.X. от Габрово за 27 500 лв., изплатени изцяло от купувача.

48239

35. - Община - гр. Дупница, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава че е изработен проект за подробен устройствен план - генерална схема на газифициране на гр. Дупница, който е изложен в общината, ет. 1, стая 4; след запознаване с него лицата могат да направят писмени възражения, предложения и искания до администрацията в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

47979

12. - Община - гр. Кюстендил, на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУЖВГМЖСВ съобщава, че списъкът на правоимащите по чл. 5, ал. 1 ППЗУЖВГМЖСВ е изложен в местната комисия по УЖВГМЖСВ. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът може да бъде обжалван по реда на ЗАП в 14-дневен срок от датата на обнародване в “Държавен вестник”.

48312

66. - Поземлената комисия - гр. Лозница (ЕКАТТЕ 44166), на основание чл. 25, ал. 5 и чл. 26 ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване на собствеността върху земеделски земи, че е одобрен частично коригираният план за земеразделяне в землищата на: с. Сейдол - кадастрални ед. № 203, 204, 267, 224 и 225; с. Ловско - в частта на масив № 9, парцел 10, и масив № 29, парцел 1; с. Чудомир - в частта на масив № 50, парцел 7; масив № 53, парцели 5 и 6; масив № 56, парцел 5; масив № 58, парцели 1 и 2; масив № 57, парцел 1, и кад. ед. № 174 и 175; с. Бели Лом - кад. ед. № 182 и 229. На основание чл. 25, ал. 6 ППЗСПЗЗ засегнатите от преработката лица имат право да направят писмени възражения по одобрения частично изменен план за земеразделяне в срок 14 дни от обнародването в “Държавен вестник” чрез поземлената комисия до окръжния съд. Жалбата се придружава от скица-проект за изменение, изготвена от лицензиран оценител.

48236

533. - Община - гр. Приморско, на основание чл. 128 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП (ПРЗ) на с. Китен за кв. 52, 54 и 55, който е изложен за разглеждане в сградата на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

47800

538. - Община - гр. Приморско, на основание чл. 130 ЗУТ съобщава, че със Заповед № 412 от 14.VIII.2002 г. на кмета на общината е одобрен проектът за ПУП (ПРЗ) на с. Китен, кв. 50, 51 и 53, който е изложен за разглеждане в сградата на общината. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” недоволните могат да обжалват заповедта чрез кмета на общината пред Бургаския окръжен съд.

48237

538а. - Община - гр. Приморско, на основание чл. 130 ЗУТ съобщава, че със Заповед № 411 от 14.VIII.2002 г. на кмета на общината е одобрен проектът за ПУП (ПРЗ) на с. Китен, кв. 36, 37 и 38, който е изложен за разглеждане в сградата на общината. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” недоволните могат да обжалват заповедта чрез кмета на общината пред Бургаския окръжен съд.

48238

869. - Община - гр. Русе, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен план за улична регулация за ж.к. Възраждане, като обособява нови кв. № 378, 790 и 791.1 за улиците Янтра, X.X., Студентска и Силистра. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общината в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

46803

870. - Община - гр. Русе, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен план за улична регулация за ж.к. Родина III, като обособява нови квартали от кв. 766 - кв. 789 и УПИ на публичната собственост. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общината в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

46556

117. - Поземлената комисия - гр. Сливница, на основание чл. 23б ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделски земи на Сливница (ЕКАТТЕ 67372), м. Мишин камък и Под гората, и с. Гълъбовци (ЕКАТТЕ 18294), Софийска област, м. Пожилян, в срок 14 дни от обнародването в “Държавен вестник” да се явят за съвместно уточняване границите на земеделските земи по § 4 ЗСПЗЗ. Уточняването на тези земи ще се извърши на място по график с посочените дати. Съобщението в “Държавен вестник” и графикът са изложени в Поземлената комисия - Сливница, и кметството на с. Гълъбовци. Анкетирането ще бъде проведено при явили се минимум 50 % от заявителите.

46807

476. - Община - гр. Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен план за регулация и застрояване с попълване на кадастралната основа на кв. № 62, 62а, 62б, 62в, 62 г, 62д, 62е по плана на Стара Загора, който се намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806. В едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината.

46947

27. - Община - гр. Шумен, на основание чл. 128, ал. 2 във връзка с чл. 136, ал. 1 съобщава, че е изработен проект за изменение на ЗРП (подробен устройствен план за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване) с обхват квартали № 223, 233а, 234 и 234в по плана на гр. Шумен - улици X.X., П. Българанов, Червена роза, който е изложен в сградата на общината, стая 346. На основание чл. 128, ал. 4 и 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

47504

 

СЪДИЛИЩА

Бургаският окръжен съд призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, ул. Хан Крум 25, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.Х.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. и на 24.Х с.г. в 10 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 61/2002, заведено от X.X.X. от Бургас, по чл. 240 във връзка с чл. 86 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

46943

Бургаският районен съд, гр. колегия, призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, к/с Меден рудник, бл. 128, вх. 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.Х.2002 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1232/92, заведено от “Българска телекомуникационна компания” - ЕАД, ТР “Далекосъобщения” - Бургас, за иск по чл. 79 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

46944

Бургаският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 40, вх. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 4.ХI.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1506/2002, заведено от X.X.X., за иск по чл. 82 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

46762

Варненският районен съд, 16 състав, призовава X.X.X., ЕГН **********, с последен адрес Варна, ул. Подвис 25, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.Х.2002 г. в 10 ч. и на 1.ХI с.г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 877/2002, заведено от X.X.X., ЕГН **********, за лишаване от родителски права - чл. 75 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

47508

Видинският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Иново, община Видин, област Видин, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 1.ХI.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 407/2002, заведено от БТК - ЕАД, ТРД - София, за сума. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

48247

Дуловският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Вокил, област Силистра, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.Х.2002 г. в 11 ч. като ответник по бр.д. № 39/2002, заведено от X.X.X. от с. Вокил, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

47970

Крумовградският районен съд призовава Мурад Гезен с последен адрес с. Голямо Каменяне, община Крумовград, област Кърджали, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.Х.2002 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 75/2002, заведено от X.X.X. от с. Едрино, по чл. 74, ал. 2 и чл. 75, ал. 1, т. 1 и 2 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

47510

Крумовградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Овчари, община Крумовград, област Кърджали, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.ХII.2002 г. в 10 ч. като ответник по ГД № 76/2002, заведено от X.X.X. от с. Овчари, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес за призоваване, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

47513

Районният съд - гр. Кубрат, призовава X.X.X. с последен адрес с. Савин, област Разград, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.Х.2002 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 285/2002, заведено от “Българска телекомуникационна компания” - ЕАД, София, по чл. 79 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

47620

Районният съд - гр. Кубрат, призовава X.X.X. (Кевсер Азиз Мехмед) с последен адрес гр. Кубрат, ул. Еделвайс 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.ХII.2002 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 71/2002, заведено от X.X.X. от гр. Кубрат, по чл. 99 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

47971

Кърджалийският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Кърджали, ж.к. Възрожденци, бл. 91, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.Х.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 544/2001, заведено от X.X.X. от Кърджали, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

47773

Оряховският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Софрониево, ул. Ц. Драгойчева 13, област Враца, ЕГН **********, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.ХI.2002 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 318/2001, заведено от Национална служба по заетостта - Агенция по заетостта (нова) - София (МТСП) (изп. директор X.X.X.), бул. Княз Дондуков 3 (Д “БТ” - Оряхово), за иск за 288,70 лв. и лихвата, определена за държавните вземания. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

47009

Пещерският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Пещера, ул. Чайка 8, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.Х.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 1/2002, заведено от X.X.X. от Пловдив, по чл. 227 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

47799

Поповският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Попово, ул. Възраждане 116, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.Х.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 487/2002, заведено от X.X.X. от Попово, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

47560

Поповският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес гр. Опака, област Търговище, ул. Хан Омуртаг 32, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 12.ХI.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 288/2002, заведено от X.X.X. от гр. Опака, по чл. 99 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

47558

Русенският районен съд, 4 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. Мария-Луиза 1, бл. “Аксаков”, вх. В, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.Х.2002 г. в 8 ч. и 15 мин. като ответник по гр.д. № 1705/2002, заведено от БТК - ЕАД, София, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

48304

Русенският районен съд, 4 гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. Рига, бл. “Пеликан”, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.Х.2002 г. в 8 ч. и 15 мин. като ответник по гр.д. № 2229/2002, заведено от БТК - ЕАД, София, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

48305

Русенският районен съд, III гр. състав, призовава X.X.X. с последен адрес Русе, ул. Милкова ливада 12, вх. 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.Х.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2348/2002, заведено от X.X.X., за увеличаване на издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

47621

Свищовският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Совата, област Велико Търново, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 31.Х.2002 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 342/2002, заведено от X.X.X. от с. Хаджи Димитрово, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал.2 ГПК.

47094

Сливенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Сливен, бул. Хр. Ботев 23, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.ХI.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответница по гр.д. № 741/2002, заведено от X.X.X. от Сливен, по чл. 79 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

47512

Сливенският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес Сливен, кв. Клуцохор, ул. Поп Йордан 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 28.ХI.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 793/2002, заведено от X.X.X. и др. от Сливен, по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

47511

Софийският районен съд, бр. колегия, 84 състав, призовава Розарио Мандала, гражданин на Италия, ЕГН **********, с последен адрес Тутракан, ул. Балкан 17, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.Х.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по бр.д. № 2209/2002, заведено от X.X.X.-X. от София, за издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

47619

Софийският районен съд, 64 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Дървеница, бл. 13, вх. Г, ет. 2, ап. 101, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 31.Х.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 106634/2001, заведено от ЗД “Юнион инс” - АД, за търговски иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

47404

Софийският районен съд, 64 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Лале 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 31.Х.2002 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 101/2001, заведено от СД “Юнион инс” - АД, за търговски иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

47405

Старозагорският районен съд, ХIV състав, призовава X.X.X. с последен адрес Стара Загора, ул. Иван Кир. Вазов 1, вх. 0, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.Х.2002 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 3366/2001, заведено от X.X.X.-X. по чл. 99, ал. 1 СК от ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

48385

Старозагорският районен съд, III състав, призовава X.X.X. с последен адрес Стара Загора, ул. Ген. Столетов 4, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 30.Х.2002 г. в 9 ч. и 45 мин. като ответница по гр.д. № 1570/2002, заведено от X.X.X. от Стара Загора, по чл. 99 СК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

48303

Старозагорският районен съд, ХIV състав, призовава X.X.X. и X.X.X. с последен адрес Пловдив, ул. Николай Гогол 42, сега с неизвестен адрес, да се явят в съда на 5.ХI.2002 г. в 9 ч. и 10 мин. като ответници по гр.д. № 1009/2002, заведено от X.X.X. от Стара Загора, за иск за 1030 лв. Ответниците да посочат съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

48345а

Старозагорският районен съд, ХIV състав, призовава X.X.X. с последен адрес с. Бояново, ул. Иван Колев 5, област Ямбол, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 5.IХ.2002 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 568/2002, заведено от ОССП - Стара Загора, по чл. 28 ЗЗД. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на. 50, ал. 2 ГПК.

47974

Бургаският окръжен съд, търг. отделение, на основание чл. 630, ал. 1 ТЗ с решение № 106 от 19.VII.2002 г. по т.д. № 373/2001 обявява неплатежоспособността на “X.X. и Ко” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Цар Петър 17, ет. 2, представлявано от X.X.X.; определя начална дата на неплатежоспособността 18.III.2000 г.; обявява длъжника “X.X. и Ко” - ЕООД, Бургас, в несъстоятелност; прекратява производството по несъстоятелност.

48249

Варненският окръжен съд на основание чл. 674, ал. 1 ТЗ с определение от 12.VIII.2002 г. по т.д. № 161/99 свиква събрание на кредиторите на “Варненска корабостроителница” - АД (в несъстоятелност), на 18.Х.2002 г. в 10 ч. и 30 мин. в стола на дружеството с дневен ред - освобождаване на един от членовете на органа на синдиците на длъжника.

47838

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 630, ал. 1 ТЗ с решение от 12.VIII.2002 г. по гр. т.д. 553/2001: обявява неплатежоспособността на “Прима - М” - АД, със седалище Полски Тръмбеш, ул. Индустриална 1, регистрирано по ф.д. № 515/96, с начална дата 31.ХII.1999 г.; открива производство по несъстоятелност; назначава за временен синдик X.X.X., ЕГН **********, от Лясковец, ул. В. Левски 56; насрочва първо събрание на кредиторите на 26.IХ.2002 г. в 11 ч. в съдебната палата на съда при дневен ред: 1. доклад на временния синдик по чл. 668, т. 2 ТЗ; 2. избор на постоянен синдик и предложение за назначаването му; 3. вземане решение за избор на съвет на кредиторите.

47975

Ловешкият окръжен съд обявява, че с определение от 17.VII.2002 г. по гр.д. № 325/2002 допуска предварителна обезпечителна мярка по отношение на “Тет - 5” - ООД, Тетевен, като на основание чл. 629а, ал. 1, т. 1 ТЗ назначава като временен синдик X.X.X., ЕГН **********, от с. Чепинци, Столична община, район Нови Искър, ул. Светльовци 1, с месечно възнаграждение 400 лв. и указва встъпване в длъжност от 22.VII.2002 г.

48248

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 657, ал. 2 ТЗ с определение от 8.VIII.2002 г. по гр.д. № 3/97 освобождава синдика на ЕТ “Перелик - X.X.”, Лом, ул. Кирил Петров 4 - X.X.X.; свиква събрание на кредиторите на ЕТ “Перелик - X.X.” със седалище и адрес на управление Лом, ул. Кирил Петров 4, за избор на нов синдик, което ще се проведе на 15.Х.2002 г. в 14 ч. в сградата на Окръжния съд - Монтана, зала № 4.

47626

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 630, ал. 2 ТЗ с решение от 7.VIII.2002 г. по гр.д. № 36/2000: обявява несъстоятелността на “Автоматика” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Лом; прекратява производството по несъстоятелност на “Автоматика” - ЕООД, Лом.

47637

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 440 от 8.V.2002 г. по ф.д. № 228/2002 вписа прехвърлянето чрез продажба на ЕТ “X.X. - Спайдер - X.X. - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - Спайдер - X.X. - X.X. - X.X.”.

35205

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 735/95 промяна за “Шоптрейдинг” - ЕООД, Перник: деноминира капитала на дружеството на 5050 лв.

35206

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 461 от 16.V.2002 г. по ф.д. № 238/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Робърт” - ООД, със седалище и адрес на управление Радомир, ж.к. Гърляница, бл. 11, ет. 5, ап. 15, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност - внос, износ, бартерни и други специфични операции, производство и продажба на стоки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови сделки, транспортни услуги, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, проучване, проектиране и изграждане на жилищни и промишлени обекти, изграждане, оборудване и експлоатация на заведения за хранене, питейни и развлекателни заведения, лизинг, както и всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

35207

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 743/2000 промяна за “Пътно поддържане - Перник” - ЕООД, Перник: продължаване срока на дейност на управителя X.X.X. считано от 1.VI.2001 г. до 31.V.2002 г.

35326

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 743/2000 промени за “Пътно поддържане - Перник” - ЕООД, Перник: освобождава досегашния управител X.X.X.; вписва за управител X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството.

35327

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 874/96 промени за “Никтер” - ЕООД, Перник: вписа новия съдружник в дружеството X.X.X.; прекратява членството в дружеството на X.X.X. и го освобождава като управител; вписа прехвърляне на дружествени дялове; вписа промяна в начина на представителството и управление на дружеството, което ще се представлява и управлява от X.X.X.; премества адреса на управление в Перник, ул. Отдих 33; вписа изменения в учредителния акт на дружеството към 17.V.2002 г.

36919

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 484 от 27.V.2002 г. по ф.д. № 254/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Плам Пауър Радомир лимитид - България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Свети свети Кирил и Методий 2А, и с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, вкл. производство, преработка и търговия с нефтопродукти и горива и други енергоносители, представителство и агентство, търговско посредничество, транспортна и спедиционна дейност, комисионна търговия, рекламна и маркетингова дейност и всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от управителя X.X.X. с едноличен собственик на капитала “Плам Пауър Радомир Лимитид”, X.X. острови, представлявано от пълномощника си X.X.X..

36920

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 485 от 27.V.2002 г. по ф.д. № 255/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Радомир Метал Трейд енд инженеринг - България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Средец 1А, и с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, вкл. внос и износ на метали, представителство и агентство, търговско посредничество, транспортна и спедиционна дейност, комисионна търговия, рекламна и маркетингова дейност и всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от управителя X.X.X., с едноличен собственик на капитала “Радомир Метал Трейд енд инженеринг лимитид”, Англия и Уелс, представлявано от пълномощника си X.X.X..

36921

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 497 от 29.V.2002 г. по ф.д. № 262/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Транс Метал Експрес” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Отец Паисий, бл. 58, вх. Б, ап. 29, и с предмет на дейност: туристическа дейност в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, охранителна дейност (след издаване на лиценз), импорт, експорт, реекспорт, бартерни и други компенсационни и други специфични сделки и операции, покупка на стоки с цел продажба в страната и в чужбина, производство на стоки с цел продажба в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, вътрешен и международен превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, сделки с недвижими имоти, ремонтна дейност и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон и след издаването на съответното разрешение, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., с неопределен срок и се представлява и управлява от X.X.X..

36922

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 498 от 29.V.2002 г. по ф.д. № 263/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Корал - Индъстрийт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, кв. Тева, ул. Република 38, и с предмет на дейност: производство и търговска реализация на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, всякакви услуги, търговска дейност във всичките й видове и форми, вътрешен и международен транспорт - за превоз на пътници и товари, комисионна, спедиционна и складова дейност, търговско представителство и посредничество, външноикономическа дейност, вкл. външнотърговска в пълен обем, импорт-експорт, бартер, реекспорт, компенсационни и други специфични сделки и операции, всякакви други търговски дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

36923

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 493 от 28.V.2002 г. по ф.д. № 259/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Групова практика за специализирана медицинска помощ - Урология” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Св. св. Кирил и Методий, бл. 12, ап. 8, и с предмет на дейност: първична медицинска извънболнична специализирана помощ в областта на урологията, диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други видове изследвания, извършване на медицински дейности и манипулации, лабораторни и други видове изследвания в областта на урологията, издаване на документи, свързани с предмета на дейност, насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, както и търговски сделки, необходими за осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от управителите съдружници заедно и поотделно.

36924

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 131/94 промени за “Геозащита” - ЕООД, Перник: освобождава досегашния управител X.X.X.; назначава за управител X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството.

36925

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира по ф.д. № 115/99 промяна за “Про Италия” - ЕООД, Перник: деноминира капитала на дружеството на 5000 лв.

36926

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 115/99 промени за “Про Италия” - ЕООД, Перник: освобождава досегашния управител на дружеството X.X.X.; назначава за управител X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството.

36927

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16 ТЗ с решение от 20.V.2002 г. по ф.д. № 326/2002 вписа промени за “Агрозащита ГВ” - ЕООД, Плевен: вписва придобиването от “Агрозащита ГВ” - ЕООД, Плевен, на търговското предприятие на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Агрозащита - ГВ - X.X.”.

35208

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решние от 20.V.2002 г. по ф.д. № 1783/97 вписа промени за “Птици и птичи продукти” - АД, Плевен: вписа преобразуване на дружеството чрез отделяне на новообразувано акционерно дружество “Птичи продукти и птици” - АД, Плевен, съгласно разделителен баланс към 31.ХII.2001 г., приети от извънредното общо събрание на акционерите на “Птици и птичи продукти” - АД, Плевен, проведено на 4.ХII.2001 г., въз основа на който е извършено разпределение на имуществото, активите и пасивите между акционерното дружество и новообразуваното акционерно дружество; вписа намаляване на капитала на акционерното дружество от 142 411 лв. на 71 239 лв., разпределен на 71 239 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.; вписа нов предмет на дейност: производство на еднодневни и едномесечни пилета, птиче месо, птици, разплодни и консумативни яйца, селскостопанско производство и преработка на селскостопанска продукция, консултантска и комисионна дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица, вътрешна и външна търговия, инженеринг, маркетинг и мениджмънт, внос-износ, бартерни и реекспортни операции, както и всякакви други незабранени със закон дейности; вписа освобождаване от длъжност на членовете на надзорния съвет “Албена инвест холдинг” - АД, “Стара планина холд” - АД, и “Нимекс груп” - ООД; вписа съвет на директорите в състав: “Албена инвест холдинг” - АД, к.к. Албена, представлявано от X.X.X., “Стара планина холд” - АД, София, представлявано от X.X.X., “Балканска птицевъдна компания” - ЕООД, Плевен, представлявано от X.X.X.; вписа за изпълнителен директор “Балканска птицевъдна компания” - ЕООД, Плевен, представлявано от X.X.X.; вписа овластяването на членовете на съвета на директорите “Албена инвест холдинг” - АД, “Балканска птицевъдна компаниц” - ЕООД, и “Стара планина холд” - АД, да представляват дружеството само заедно.

35209

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 20.V.2002 г. по ф.д. № 265/2002 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Птичи продукти и птици” - АД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Васил Левски 1, ет. 8, и с предмет на дейност: производство на еднодневни и едномесечни пилета, птиче месо, птици, разплодни и консумативни яйца, селскостопанско производство и преработка на селскостопанска продукция, придобиване и управление на акции, дялови участия и предприятия, факторинг, консултантска и комисионна дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица, вътрешна и външна търговия, предприемаческа и строителна дейност, инженеринг, маркетинг и мениджмънт, внос-износ, бартерни и реекспортни операции, както и всякакви други незабранени от законодателството дейности, и с капитал 71 172 лв., разпределен в 71 172 акции с номинална стойност 1 лв. Дружеството поема активите и пасивите на “Птици и птичи продукти” - АД, Плевен, съгласно разделителен баланс към 31.ХII.2001 г.; вписва надзорен съвет в състав: “Нимекс груп” - ООД, Пловдив (рег. по ф.д. № 2336/2001), представлявано от X.X.X. - председател на надзорния съвет; “Агро мениджмънт консултинг груп” - ЕООД, Плевен (рег. по фд. № 1113/2001), представлявано от X.X.X., и “Сортоизпитване - Дъбене” - ЕООД, с Дъбене, община Карлово, област Пловдив (рег. по ф.д. № 2355/2000), представлявано от X.X.X.; вписва управителен съвет в състав: “Балканска птицевъдна компания” - ЕООД, Плевен (рег. по ф.д. № 1114/2001), представлявано от X.X.X., X.X.X. и “Норч” - АД, гр. Стамболийски (рег. по ф.д. № 5383/97), представлявано от X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от изпълнителния директор “Балканска птицевъдна компания” - ЕООД, Плевен, представлявано от X.X.X..

35210

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 16.V.2002 г. по ф.д. № 833/2000 вписа промени за “Електроразпределение - Плевен” - ЕАД, Плевен: заличава като член на съвета на директорите на дружеството X.X.X. и вписва като член на съвета на директорите на дружеството X.X.X..

35211

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 19.IV.2002 г. по ф.д. № 812/97 допуска прилагането на проверения и приет от общото събрание на дружеството, проведено на 20.III.2002 г., счетоводен отчет за 2001 г. на “Капитал Инженер Проект” - ООД, Плевен.

35212

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60 ТЗ с решение от 3.IV.2002 г. по ф.д. № 900/93 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “X.X. - 93” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа в търговския регистър като едноличен търговец с фирма “X.X. - 93 - X.X.”.

35213

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.V.2002 г. по ф.д. № 383/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Интерзигма” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Радецки 7, ет. 4, ап. 11, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговия в страната и в чужбина с всякакви промишлени стоки, продукти на химическата промишленост и машиностроенето, посредническа дейност и дейност на търговско представителство (без процесуално) на местни и чуждестранни търговци в страната и в чужбина, експортна, импортна, импресарска и рекламна дейност, строителна и предприемаческа дейност в страната и в чужбина, маркетинг, бартерни сделки, вътрешна и международна спедиция и транспорт, складова и лизингова дейност, ноу-хау, търговско представителство (без процесуално), посредничество, агентство, комисионерство, маркетинг, инженерингова, проектно-конструкторска, инвестиционна и изследователска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туристическа дейност и почивно дело, информационна и програмна дейност, сделки с интелектуална собственост, производство и продажба на промишлени стоки, машини и съоръжения, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик Любомир Лишка.

35214

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.V.2002 г. по ф.д. № 372/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Одит - X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Гоце Делчев 20, вх. Г, ап. 6, и с предмет на дейност: изготвяне на годишни счетоводни отчети, счетоводни услуги и заверки на годишни счетоводни отчети, производство, пласмент, търговия, реализация, ремонт и сервиз на стоки с промишлен и битов характер, производство, преработка, пласмент и търговия със собствени и на други производители селскостопанска продукция, посредничество, агентство, представителство (без процесуално), импресарска дейност и услуги, езиково обучение и преводи, комисионна и оказионна дейност (без благородни метали и скъпоценни камъни), покупко-продажба, пласмент и търговия с антиквариати (без предмети с национално значение), производство, обработка, проучване, проектиране, строителство, инвестиционна дейност на обекти от производствената и извънпроизводствената сфера, консултации, прогнози, становища, експертизи, технически прегледи, авторски надзор, рецензии, инженерно-внедрителска, научно-приложна дейност в областта на проектирането, строителството и инвестиционни процеси, ремонт, сервизно обслужване на машини, съоръжения, агрегати и инсталации от промишлен и граждански тип, таксиметрова и автотранспортна дейност и услуги, ресторантьорство, хотелиерство, туристическа дейност и услуги, разносна търговия със собствена и на други производители продукция, организация и осъществяване на спортна, спортно-възпитателна учебно-спортна дейност и услуги, внос и износ на хранителни и нехранителни стоки и селскостопанска продукция, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от собственика на капитала и управител X.X.X..

35215

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 18.V.2002 г. по ф.д. № 753/98 вписа промяна за “Агро” - ЕООД, Плевен: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35216

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 17.V.2002 г. по ф.д. № 357/2002 вписа промени за “Балканкар - Г. Михайлов” - АД, Кнежа: увеличава капитала на дружеството от 58 994 лв. на 117 933 лв., разпределен в 117 933 акции с номинална стойност 1 лв.; заличава като член на съвета на директорите X.X.X. и вписа за член на съвета на директорите X.X.X..

35217

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.V.2002 г. по ф.д. № 961/99 вписа промени за “Фото интернационал” - ООД, Плевен: заличава като съдружник в дружеството X.X.X. и вписва като съдружник в дружеството “ИСГ” - ЕООД, Варна (рег. по ф.д. № 3187/2001), представлявано от X.X.X.; дружеството ще се представлява от досегашния управител X.X.X..

35218

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.V.2002 г. по ф.д. № 404/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Социално предприятие - отворена врата” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Неофит Рилски 56, и с предмет на дейност: изкупуване, производство, преработка и продажба в страната и в чужбина на селскостопанска продукция - растителна и животинска, производство на промишлени, хранителни, селскостопански, битови и други стоки, вътрешна и външна търговия, създаване на обществена пералня, посреднически и комисионни услуги, представителство (без процесуално) на местни и чуждестранни лица, пътнически и товарно-транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, осигуряване на заетост, ресторантьорство и хотелиерство, рекламна и информационна дейност (без кино и печат), счетоводна и консултантска дейност, маркетингови проучвания, организиране на курсове и семинари, с капитал 5000 лв., със собственик на капитала “Център отворена врата” - сдружение с нестопанска цел (рег. по ф.д. № 1567/2000). Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

35219

Плевенският окръжен съд с решение от 20.V.2002 г. по ф.д. № 194/2002 вписа за “Диагностично-консултативен център - Плевен” - ЕООД, Плевен, допускане поправка на очевидна фактическа грешка: дружеството е с капитал 561 240 лв.

35220

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 10.V.2002 г. по ф.д. № 1090/2001 вписа в търговския регистър прехвърляне на търговско предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. с фирма “Тилк и сие - X.X.”, Пазарджик (рег. по ф.д. № 885/91), на “Ди Пи Комерс” - ЕООД, Плевен.

35221

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.V.2002 г. по ф.д. № 387/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Симтекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Лиляна Бърдарова 6, и с предмет на дейност: изкупуване, производство, преработка и продажба в страната и в чужбина на селскостопанска продукция - растителна и животинска, производство на промишлени, хранителни, селскостопански, битови и други стоки, вътрешна и външна търговия, посреднически и комисионни услуги, търговско представителство (без процесуално), пътнически и товарно-транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, автосервизни услуги, ремонт на битови електроуреди, ресторантьорство и хотелиерство, рекламна и информационна дейност (без кино и печат), оказион (без паметници на културата), строителство и ремонт на жилища, офиси и селскостопански сгради, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, счетоводна и консултантска дейност, маркетингови проучвания, организиране на курсове и семинари, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

35222

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.V.2002 г. по ф.д. № 1702/99 вписа промени за “X.X.” - ООД, гр. Левски: заличава като съдружници в дружеството X.X.X. и “Машиностроителна холдингова компания” - АД, Ямбол; вписа актуална структура на капитала на дружеството.

35223

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.III.2002 г. по ф.д. № 172/2001 вписа промени за “Флора - 2001” - ООД, Плевен: премества адреса на управление на дружеството в Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 92-Е-10.

35224

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 4.I.2002 г. по ф.д. № 4616/91 допуска прилагането на проверения и приет с решение, отразено в протокол № РД-14-109 от 23.V.2001 г. от X.X., зам.-министър на икономиката, упълномощена със заповед № РД-16-154 от 23.V.2001 г. на министъра на икономиката X.X., в качеството си на представител на държавата като едноличен собственик на капитала на “Проучване и добив на нефт и газ” - ЕАД, Плевен, на годишен счетоводен отчет към 31.ХII.2000 г.

35225

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 7.V.2002 г. вписа в търговския регистър прехвърляне на търговско предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от ЕТ “X.X., X.X. - Призма” - с. Дисевица (рег. по ф.д. № 1160/97), на “Призма” - ООД, Плевен (рег. по ф.д. № 560/2001).

35226

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.V.2002 г. по ф.д. № 2023/95 вписа промени за “Строй Експрес” - ООД, Плевен: заличава като съдружници в дружеството X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; заличава като седалище и адрес на управление Плевен, ул. Иван Вазов 72; заличава като управляващ и представляващ дружеството X.X.X.; вписа ново седалище и адрес на управление - Плевен, бул. Васил Левски 15, ет. 5, офис 11; променя наименованието на дружеството на “Монт Консулт” - ЕООД; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

35227

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 16.V.2002 г. по ф.д. № 1930/97 вписа промени за “Българска захар” - АД, Долна Митрополия: заличава като член на управителния съвет на дружеството X.X.X. и вписва като член на управителния съвет на дружеството X.X.X.; заличава X.X.X. като изпълнителен директор и представляващ дружеството; дружеството ще се представлява еднолично от досегашния изпълнителен директор X.X.X..

35228

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.V.2002 г. по ф.д. № 529/99 вписа промени за “Плевен проект консулт” - ЕООД, Плевен: допълва предмета на дейност с “организиране и дейност на служба по трудова медицина (след регистрация по реда на чл. 16 и сл. от Наредба № 14 от 1998 г. за службите по трудова медицина - ДВ, бр. 95 от 1998 г.)”; вписва решение на едноличния собственик на капитала от 19.IV.2002 г. за изменение на учредителния акт в частта относно предмета на дейност на дружеството.

35229

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.V.2002 г. по ф.д. № 390/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Кнежа 2002” - ООД, със седалище и адрес на управление Кнежа, ул. Цанко Церковски 24, и с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени, селскостопански и битови стоки на едро и дребно, внос, износ и реекспорт на тези стоки, производство и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход, търговия и реализация на вторични суровини, таксиметрова, спедиторска дейност (без пощенски пратки), транспортни услуги в страната и в чужбина, складова и лизингова дейност, разкриване и поддръжка на фирмени магазини, рекламна и туристическа дейност в страната и в чужбина, организация на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, както и всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5200 лв. Дружеството се представлява и управлява от съдружниците X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

35230

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 1 ТЗ с решение от 17.V.2002 г. по ф.д. № 317/2002 вписа прехвърляне на търговското предприятие от едноличния търговец X.X.X. с фирма “X.X.” (рег. по ф.д. № 728/96 на Ловешкия окръжен съд) на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.”.

35231

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 7.V.2002 г. по ф.д. № 38/2001 вписа прехвърляне на предприятието с фирма “Веси - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния собственик X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Веси - X.X.”.

35232

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 18.IV.2002 г. допуска по ф.д. № 1290/96 проверка на годишния счетоводен отчет на “Месокомбинат - Плевен” - АД, в ликвидация, за 2000 и 2001 г. от експерт-счетоводител.

35233

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 24.ХI.2000 г. по ф.д. № 1958/97 вписа деноминиране на капитала на “Зърнени храни 97” - АД, Плевен, от 160 000 000 лв. на 160 000 лв., разпределен в 16 000 акции с номинална стойност 10 лв.

36928

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.V.2002 г. по ф.д. № 400/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Екосим” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 1, вх. Е, ап. 2, с предмет на дейност: производство на електронни апарати и устройства с приложение в бита и производството, ремонт и поддръжка на слаботокова техника и битови електроуреди, изграждане и експлоатация на кабелни и телевизионни мрежи (след предоставяне на лиценз), вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, превозваческа и спедиторска дейност в страната и чужбина - вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия, рекламна, строителна, предприемаческа дейност, производство, преработка и търговия с промишлени стоки, стоки за широко потребление, промишлена и битова електроника и електротехника, хранителни и селскостопански стоки, поддръжка на машини и съоръжения, комисионна, складова и лизингова дейност, валутни сделки (след разрешение и при спазване изискванията на ЗСВЦВК), информационни и програмни услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи (след лиценз), издателска и печатарска дейност, консултантска дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от собственика X.X.X..

36929

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.V.2002 г. по ф.д. № 389/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Рай Ком” - ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. К. Величков, бл. Юпитер, ап. 3, и с предмет на дейност: търговско представителство (без процесуално) и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба в страната и чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, както и всички други разрешени от закона търговски дейности, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници “Саткоом” - ООД, Плевен, представлявано от X.X.X. и X.X.X., и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

36930

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 18.V.2002 г. по ф.д. № 1691/97 вписа прехвърляне на търговското предприятие с фирма “X.X. - Винс” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - Винс”.

36931

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 23.V.2002 г. по ф.д. № 720/94 вписа прехвърлянето на предприятие с фирма “Бис - 74 - X.X.” чрез покупко-продажба от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Бис - 74 - X.X.”.

36932

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 22.V.2002 г. по ф.д. № 22/98 вписа промени за “Интерростов” - АД, Плевен: заличава вписания състав на съвета на директорите и вписа за членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; увеличава капитала на дружеството 50 200 лв. на 397 000 лв. чрез издаване на нови 3468 акции с номинал 100 лв. срещу апортна вноска на “Ка груп” - ООД, Плевен - вземане в размер 346 860 лв. срещу “Интерростов” - АД, Плевен, от 2.I.2002 г.; вписа приемане на годишен счетоводен отчет за приходите и разходите на дружеството за 2001 г., заверен от експерт-счетоводител.

36933

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 10.V.2002 г. по ф.д. № 531/2001 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие с фирма “X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - X.X.”.

36934

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 31.V.2000 г. по ф.д. № 203/98 вписа деноминиране на капитала на “Билд Инвест” - ООД, Плевен, от 10 000 000 лв. на 10 000 лв.

36935

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 23.V.2002 г. по ф.д. № 599/98 вписа прехвърляне чрез дарение на търговско предприятие с фирма ЕТ “Ориноко - X.X.” от X.X.X. и X.X.X. на X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения и я вписа като едноличен търговец с фирма “Ориноко - X.X.”.

36936

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 28.V.2002 г. по ф.д. № 109/2002 вписа прехвърляне на предприятие ЕТ “Монолит - X.X.” - Плевен, представляван от X.X.X., безвъзмездно като съвкупност от права и задължения на “Монолит” - ООД, Плевен, представлявано от управителя X.X.X. (активът на прехвърляното предприятие ЕТ “Монолит - X.X.” - Плевен, е 172 000 лв. съгласно баланса от 22.III.2002 г.).

36937

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.V.2002 г. по ф.д. № 405/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “М - ком” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Иван Вазов 10, ет. 2, офис 7, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в пърованачален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

36938

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.V.2002 г. по ф.д. № 401/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Алтер Его” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Св. св. Кирил и Методий 10, вх. Б, ап. 1, и с предмет на дейност: рекламна дейност, изготвяне на рекламни материали и други услуги в областта на рекламата (без кино и печат), покупка на стоки и продажба в първоначален, преработен или обработен вид, разкриване на магазини за хранителни и промишлени стоки, производство и продажба на промишлени и селскостопански стоки, търговия с химически и петролни продукти, ресторантьорство, хотелиерство, разкриване на кафе-аперитиви, складова, лизингова и спедиционна дейност, консултанска дейност, информационна, програмна, мипресарска дейност, сделки с интелектуална собственост (след лицензиране), издателска и печатарска дейност, видеоуслуги, звукозаписна дейност, фотографски услуги, машинописни услуги, преводи от и на чужди езици, оптика, външнотърговска дейност (внос и износ) във връзка с предмета на дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

36939

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.V.2002 г. по ф.д. № 368/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ванекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Ангел войвода 12, ап. 1, и с предмет на дейност: търговия с черни и цветни метали (след лиценз), изработка и обработка на метални конструкции, производство на промишлени, хранителни, селскостопански, битови и други видове стоки, вътрешна и външна търговия, търговско представителство (без процесуално) и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни превози в страната и в чужбина, автосервизни и битови услуги, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, рекламна дейност, оказион (без паметници на културата), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

36940

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.V.2002 г. по ф.д. № 388/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “База авточасти” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Парашкев Цветков 16А, и с предмет на дейност: внос, износ и търговия с авточасти в страната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, превозваческа и спедиторска дейност в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия, реклама, строителна и предприемаческа дейност, производство, преработка и търговия с промишлени стоки, стоки за широко потребление, промишлена и битова електроника и електротехника, хранителни и селскостопански стоки, поддръжка на машини и съоръжения, комисионна, складова и лизингова дейност, валутни сделки (след разрешение при спазване изискванията на ЗСВЦВК), информационни и програмни услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи (след лиценз), издателска и печатарска дейност, консултантска дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

36941

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.V.2002 г. по ф.д. № 391/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Мики трейд” - ООД, със седалище и адрес на управление Плевен, ул. Шейново 7, и с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, търговия на едро и разносна търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство (без процесуално), посредничество и агентство на наши и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строителство, ремонт, поддръжка или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингова дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

36942

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 675, ал. 2 ТЗ свиква събрание на кредиторите на “Тримоинвест холдинг” - АД, Пловдив, в открито производство по несъстоятелност по т.д. № 564/2001, при следния дневен ред: 1. разглеждане и приемане на предложеният от длъжника оздравителен план в производството по несъстоятелност за “Тримоинвест холдинг” - АД, Пловдив; 2. разглеждане и приемане на предложения от X.X., X.X., X.X. и X.X., оздравителен план в производството по несъстоятелност за “Тримоинвест холдинг” - АД, Пловдив. Насрочва събранието за 20.IХ.2002 г. в 9 ч., Пловдивски окръжен съд, зала 310.

47618

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3085 от 17.V.2002 г. по ф.д. № 3275/2000 вписа промени за “Трансмак” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва за управител на дружеството X.X.X.; вписва нов дружествен договор; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

35234

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3095 от 18.V.2002 г. по ф.д. № 338/2001 вписа промени за “X.X.X. - Стоматологичен център за извънболнична специализирана стоматологична помощ” - ЕООД: заличава стария предмет на дейност и вписва нов предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична стоматологична помощ и търговски сделки за нуждите на стоматологичния център и пациентите по смисъла на Закона за лечебните заведения; вписа нов устав.

35235

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3094 от 18.V.2002 г. по ф.д. № 3815/99 вписа промени за “Ауто Стар 99” - ЕООД: вписа Нурал Ташкъран като съдружник; променя фирмата на “Ауто стар 99” - ООД; премества адреса на управление в Пловдив, бул. Христо Ботев 99; дружеството ще се представлява и управлява от Йомер Ташкъран.

35236

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3109 от 18.V.2002 г. по ф.д. № 3058/2000 вписа промени за “Елпида 2000” - ООД: допълва предмета на дейност с “проектантски, строителни, доставни и монтажни услуги за обекти с гражданско и промишлено предназначение”; заличава X.X.X. като съдружник и управител; вписва X.X.X. за съдружник; вписва X.X.X. за управител; вписва актуализиран дружествен договор; дружеството ще се представлява и управлява от Кутракис Лазарос Асимис.

35237

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 3096 от 18.V.2002 г. по ф.д. № 427/93 вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на “Септима” - ООД, с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 6 месеца считано от вписването на решението за прекратяването на дружеството.

35238

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3112 от 20.V.2002 г. по ф.д. № 4344/99 вписа промени за “Хемус груп” - ООД: заличава X.X.X. като съдружник и управител; вписва ново наименование на дружеството - “Хемус груп” - ЕООД; вписа за едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписа приемане на учредителен акт; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

35239

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 3100 от 18.V.2002 г. по ф.д. № 3295/99 вписа заличаването на “Информационно изчислителен център Инвест - 99” - АД.

35240

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 3107 от 18.V.2002 г. по ф.д. № 2499/2000 вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на “Скорпион - СС” - ЕООД, с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 6 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

35241

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3101 от 18.V.2002 г. по ф.д. № 1725/99 вписа промени за “Вига Комерс” - ЕООД: допълва предмета на дейност с “туроператорска и турагентска дейност в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство”; вписа актуализиран учредителен акт.

35242

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 3091 от 17.V.2002 г. по ф.д. № 1402/97 вписа промени за “Аракс - 90” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписа Алис Вахан Мардиросян като съдружник; вписа нов дружествен договор (устав).

35243

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 3099 от 18.V.2002 г. по ф.д. № 3508/96 вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на кооперация “Кооперация Коопинвест” - Пловдив, със срок за ликвидация 3 месеца и с ликвидатор X.X.X..

35244

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3021 от 14.V.2002 г. по ф.д. № 1474/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Брейн Геймс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. Ал. Стамболийски 34, ет. 3, с предмет на дейност: продажба на стоки от собствено производство, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

35245

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 3177 от 22.V.2002 г. по ф.д. № 1551/2002 вписа еднолично акционерно дружество “Бирлинг България” - ЕАД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Княз Богориди 5, ет. 2, с предмет на дейност: търговия с промишлени и хранителни стоки, импорт, експорт, рекламна, оказионна, туристическа, строителна, транспортно-спедиторска, складова, ресторантьорска, хотелиерска дейност, представителство и посредничество, разкриване на магазинна мрежа и ателиета за продажба на стоки и услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност, производство и продажба на селскостопанска продукция, материали и техника, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 1000 поименни акции с номинална стойност 50 лв., собственост на X.X.X., със съвет на директорите: X.X.X. - изп. директор, X.X.X. и X.X.X. - председател, и се представлява и управлява от изп. директор X.X.X..

35246

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 3196 от 22.V.2002 г. по ф.д. № 1397/2002 вписа акционерно дружество “Стоматологичен център 2 Пловдив 2002” - АД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Велико Търново 24, с предмет на дейност: участие в приватизацията на “Стоматологичен център 2 Пловдив” - ЕООД, осъществяване на специализирана извънболнична помощ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 200 000 лв., разпределен в 20 000 поименни акции с номинална стойност 10 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X. - изп. директор, X.X.X. - председател, и X.X.X., и се представлява и управлява от изп. директор X.X.X. и председателя на СД X.X.X. заедно и поотделно.

35247

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 3171 от 22.V.2002 г. по ф.д. № 1048/2002 вписа промяна за “Поля - 63” - ООД: вписа прехвърляне на търговското предприятие на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Поля - 63 - X.X.” - с. Трилистник, област Пловдив, като права, задължения и фактически отношения на “Пола - 63” - ООД.

35248

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3195 от 22.V.2002 г. по ф.д. № 1563/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Протос Системс” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Евлоги Георгиев 5а, с предмет на дейност: поддържане и ремонт на аудио-визуални уреди, електронна техника, сглобяване и изработка на компютри, компютърна и друга електронна офистехника (копирни апарати, принтери, климатици и др.) и търговия с части за тях, организиране в зала на компютърни игри и компютърни услуги, зала за интернет услуги, покупка на стоки и вещи за препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, дистрибуторство, туристически, хотелиерски, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни и преводачески услуги, както и други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

35249

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2767 от 26.IV.2002 г. по ф.д. № 4281/2001 вписа промени за “Химекс индустрис” - ООД: вписа ново седалище и адрес на управление - Пловдив, бул. Мария-Луиза 27, ет. 1, ап. 1; вписа промяна в дружествения договор; дружеството ще се представлява от управителите Фикри Акиф Дделиали и Чизенел Зафер заедно, когато се теглят пари от банковите сметки на дружеството, когато се теглят кредити за сметка на дружеството, когато се сключват договори, в които дружеството поема финансови задължения, и поотделно от всеки един от управителите във всички останали случаи.

35250

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3159 от 21.V.2002 г. по ф.д. № 1499/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Прима - 81” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Димитър Талев 130, бл. 1100, вх. Б, ет. 7, ап. 94, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина - импорт, експорт, реекспорт на стоки, комисионна търговия, бартерни сделки, производствена дейност, консултантска и посредническа дейност, транспортни услуги - вътрешни и международни, търговско представителство, проектиране и производство на нестандартно оборудване, организиране на курсове и производство на нестандартно оборудване, на курсове за изучаване на чужди езици, преводаческа дейност, както и всякакви незабранени със закон дейности и услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

35254

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 3199 от 22.V.2002 г. по ф.д. № 1313/2002 вписа в търговския регистър преобразуването на СД “ВАВ - 1 - Стайков, Иванов с-ие” в дружество с ограничена отговорност “ВАВ 1” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Никола Делев 7, с предмет на дейност: търговска и външнотърговска дейност, производство и търговия със стоки и услуги в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, продажба на тютюневи изделия и алкохол, търговско представителство и посредничество, импресарска и продуцентска дейност, както и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които представляват и управляват дружеството заедно и поотделно.

35252

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 3139 от 21.V.2002 г. по ф.д. № 7884/94 вписа прехвърляне на ЕТ “Източен чинар - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Източен чинар - X.X.”.

35253

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3134 от 20.V.2002 г. по ф.д. № 1469/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Дефанс” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Копривщица 27, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: застрахователен брокер (след издаване на съответните лицензии), производство, търговия със стоки и услуги в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество, комисионерство, маркетинг, хотелиерство, рекламна, консултантска дейност, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

35254

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3136 от 20.V.2002 г. по ф.д. № 1570/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Реокс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Асеновград, ул. Никола Кръстев 75, административна сграда на “Аскон” - АД, с предмет на дейност: търговия в стрната и в чужбина, превоз на пътници и товари, производство на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, мениджмънт и управление на стопански субекти, външнотърговска дейност - внос, износ, реекспорт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

35255

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 1627 от 5.III.2002 г. по ф.д. № 3956/93 вписа заличаването на “Апко” - ООД.

35256

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 2469 от 15.IV.2002 г. по ф.д. № 1345/98 вписа заличаването на “Сърнена гора - 98” - ЕООД.

35257

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 1017 от 7.II.2002 г. по ф.д. № 11729/92 вписа заличаването на “БИП” - ООД.

35258

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 1628 от 5.III.2002 г. по ф.д. № 1586/92 вписа заличаването на “Спил” - ООД.

35259

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 2488 от 16.IV.2002 г. по ф.д. № 2112/95 вписа заличаването на “Елитстрой” - ООД.

35260

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 2395 от 10.IV.2002 г. по ф.д. № 3162/96 вписа заличаването на “Бисстрой” - ООД.

35261

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3160 от 21.V.2002 г. по ф.д. № 1502/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Колина” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Коматевско шосе 21А, с предмет на дейност: търговска, производствена, предприемаческа и други дейности и услуги, незабранени със закон, вкл. строителство, ремонт на сгради и съоръжения. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

35262

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3161 от 21.V.2002 г. по ф.д. № 1503/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Слав” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Коматевско шосе 21, с предмет на дейност: търговска, производствена, предприемаческа и други дейности и услуги, незабранени със закон, вкл. строителство, ремонт на сгради и съоръжения. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

35263

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3154 от 21.V.2002 г. по ф.д. № 4397/2001 вписа промени за “Билдинг вайзер” - ООД: заличава X.X.X. като управител; вписва X.X.X. за управител; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

35264

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3132 от 20.V.2002 г. по ф.д. № 1434/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “В и Я” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Никола Алваджиев 12, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

35265

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3162 от 21.V.2002 г. по ф.д. № 1511/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “АХГ” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Варна 35, с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени, хранителни и битови стоки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, туристически, рекламни, информационни и други услуги, лизинг, ресторантьорство и хотелиерство, консултантски услуги, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, като дейността на дружеството ще се извършва в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

35266

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3173 от 22.V.2002 г. по ф.д. № 99/2002 вписа промени за “Бултекс 2000” - ООД: вписва за съдружник Наир Бурак; заличава съдружниците Бейтуллах Челик, Гюрбюз Инан и Мустафа Джебеджи; прекратява функциите като управители на съдружниците Мустафа Джебеджи, Гюрбюз Инан, Синан Чоклар, Ахмет Инан, Бейтуллах Челик, Шахин Бирсен и Саваш Юрюр; вписва изменения на дружествения договор; дружеството ще се представлява и управлява от съдружника Локман Кардеш.

35267

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3172 от 22.V.2002 г. по ф.д. № 943/96 вписа промяна за “Месокомбинат - Садово” - ООД: вписва актуализиран дружествен договор.

35268

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2780 от 29.IV.2002 г. по ф.д. № 1316/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “СС - Троникс” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Сан Стефано 49, с предмет на дейност: производство, развой, продажба на едро и дребно, внос и износ и всякакви други дейности относно електрически и електронни устройства, незабранени от действащото законодателство, в страната и в чужбина по всякакъв подходящ начин и намерение, търговски и промишлени сделки, сделки с недвижими имоти за своя сметка и с трети лица, сътрудничество и участие във всякакви фирми и предприятия със същите, подобни или относими цели, осигуряващи суровини или улесняващи продажбата на стоките, посредством придобиване на акции, вноски, сливане, разделяне или по какъвто и да е начин, изпълняване на функциите на директор или ликвидатор на други фирми. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 40 000 лв., със съдружници Йос Раскин, X.X.X. и “Сентера Европа” - ООД, Белгия, и се представлява и управлява от Йос Раскин и X.X.X. заедно и поотделно.

35269

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 3158 от 21.V.2002 г. по ф.д. № 6200/95 вписа промени за “Джил Интернешънъл” - ООД: заличава Бенито Бруно Танкреди като съдружник и Лучиано Мерани като съдружник и управител; вписва промяна на фирмата на “Джил Интернешънъл” - ЕООД, с едноличен собственик на капитала X.X.X.; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписва промяна в адреса на управление - Пловдив, бул. Александър Стамболийски 84, ет. 6, ап. 17; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X.; приема нов устав.

35270

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 3237 от 23.V.2002 г. по ф.д. № 9084/93 вписа промени за “Пловдив - Юрий Гагарин - БТ” - АД: заличава X.X.X. като член на СД; вписва X.X.X. и X.X.X. като членове на СД; вписва съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от изп. директор X.X.X.; вписва промяна в устава.

36218

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3251 от 27.V.2002 г. по ф.д. № 2727/2000 вписа промени за “Пластек” - ООД: вписва X.X.X. и “Бластбор” - ООД, Асеновград, като съдружници; вписа нов дружествен договор.

36219

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 3198 от 22.V.2002 г. по ф.д. № 3872/99 вписа промени за “Тракия Гарант” - АД: заличава X.X.X. и X.X.X. като членове на СД; вписва X.X.X. и X.X.X. като членове на СД; премества адреса на управление в Пловдив, бул. Марица 122; вписва актуализиран устав.

36220

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3252 от 27.V.2002 г. по ф.д. № 1593/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Механосервиз КЦМ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Асеновградско шосе, с предмет на дейност: монтаж, ремонт и сервизно поддържане на механосъоръжения и съоръжения с повишена опасност, научноизследователска и приложна дейност, както и търговия с всякакви средства за производство и технологии за тях, предназначени за всички стопански отрасли, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, като дейността ще се извършва в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен соственик на капитала “КЦМ” - АД, Пловдив, и се представлява и управлява от X.X.X..

36221

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 3240 от 23.V.2002 г. по ф.д. № 2014/95 вписа промени за “Каменица” - АД: заличава Жорж Сеньон като член на СД; вписва Катрин Ноарфалис като член на СД; вписва промени в устава.

36222

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 4999 от 23.VII.1999 г. по ф.д. № 3140/99 вписа промяна за “Братя Мирчеви” - ООД: вписва прехвърляне на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “X.X.” на “Братя Мирчеви” - ООД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

36223

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 3235 от 23.V.2002 г. по ф.д. № 1268/97 вписа промени за “Феникс - юг” - АД: заличава “Агросет” - ООД, като член на НС; вписва “Финансово индустриален концерн АКБ - Форес” - ХАД, като член на НС; заличава X.X.X. като член на УС и изп. директор; вписва X.X.X. като член на УС; овластява X.X.X. с правото да управлява и представлява дружеството в качеството й на изпълнителен директор.

36224

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3273 от 28.V.2002 г. по ф.д. № 3934/2000 вписа промени за “Медико-диагностична лаборатория - ЕС” - ООД: допълва предмета на дейност с “морфологични, цитологични, биохимични, имунологични, серологични и хистологични изследвания на биологични материали, търговски сделки за нуждите на лабораторията и пациентите по смисъла на ЗЛЗ”; заличава X.X.X. като управител; вписва X.X.X. за управител; вписва промяна на дружествения договор; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

36438

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3253 от 27.V.2002 г. по ф.д. № 1594/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “АМТ Сервиз КЦМ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Асеновградско шосе, с предмет на дейност: сервизно техническо обслужване на средства, системи за автоматизация и микропроцесорна техника, проектиране, внедряване и тестване на системи за автоматизация, софтуерно обслужване на системи за автоматизация, изработване на нестандартни средства и резервни части за автоматизация, организация на метрологична дейност и метрологична проверка на средства за измерване, консултантски услуги, проучване и доставка на средства за автоматизация и микропроцесорна техника, научноизследователска дейност, както и търговия с всякакви средства за производство и технтологии за тях, предназначени за всички стопански отрасли и всякаква друга дейност, незабранена със закон, като дейността ще се извършва в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., собственост на “КЦМ” - АД, Пловдив, и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

36439

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3313 от 29.V.2002 г. по ф.д. № 1537/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “СИБ - 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Иван Ст. Гешев 7, ет. 1, с предмет на дейност: продажба на стоки на едро и дребно, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, лизинг, складова дейност, стоков контрол, както и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

36440

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3243 от 27.V.2002 г. по ф.д. № 1522/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Плутон” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.р. Тракия, бл. 33, ап. 14, с предмет на дейност: издателска дейност, изготвяне на годишни счетоводни отчети и публикуването им, консултантска дейност в областта на финансите, данъчните въпроси, инвестициите, рекламата и маркетинга, административно-правни услуги, създаване на програмни продукти и търговия с тях, изготвяне на локални мрежи, обучение за работа с компютри и софтуер, организиране на маркетингови проучвания и търговски сделки с всякакви средства за производство, средства за потребление, материали и други стоки, разрешени със закон, вътрешна и външна търговия и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

36581

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3244 от 27.V.2002 г. по ф.д. № 1524/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Асара Турс” - ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Николица войвода 10, с предмет на дейност: хотелиерство и ресторантьорство, строителство и предприемачество, разкриване и експлоатация на магазини и заведения, туристическа, рекламна и консултантска дейност и услуги, търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, вкл. алкохол и цигари (след снабдяване с лиценз), внос и износ на стоки, транспортна дейност в страната и в чужбина, представителство и посредничество, консигнационна и комисионна търговия, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

36582

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3245 от 27.V.2002 г. по ф.д. № 1558/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Теди - 99” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Благовест 3, ет. 5, ап. 16, с предмет на дейност: ремонт и поддръжка на асансьори, внос и износ на хранителни и промишлени стоки, търговия на дребно и на едро в страната, търговско представителство и посредничество, комисионерство, маркетинг и мениджмънт, логистика, транспортна, спедиторска и таксиметрова дейност, куриерски услуги, хотелиерство и ресторантьорство и всякаква друга незабранена със закон търговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

36583

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 3207 от 23.V.2002 г. по ф.д. № 847/97 вписа прехвърляне на фирма “Узунова 96 - X.X.” и предприятието на едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Узунова - 96 - X.X.”.

36584

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 3272 от 27.V.2002 г. по ф.д. № 528/2002 вписа прехвърляне на предприятието с фирма ЕТ “X.X. 2” от едноличния търговец X.X.X. на “Димет” - ЕООД.

36905

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3248 от 27.V.2002 г. по ф.д. № 7614/92 вписа промени за “К и Г - импорт-експорт” - ООД: заличава съдружника и управител X.X.X.; ново наименование на дружеството “К и Г - импорт-експорт” - ЕООД; вписва учредителен акт. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Гаро Агоп Караматосян.

36906

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 3208 от 23.V.2002 г. по ф.д. № 4131/97 вписа прехвърлянето на предприятие с фирма ЕТ “Ива 1 - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма ЕТ “Ива 1 - X.X..

36907

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 3184 от 22.V.2002 г. по ф.д. № 6751/94 вписа прехвърляне на предприятието с фирма ЕТ “X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма ЕТ “X.X. - X.X.”.

36908

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 3278 от 28.V.2002 г. по ф.д. № 822/97 вписа прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ “Даршанс - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на “Буран - 1” - ООД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

36909

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3254 от 27.V.2002 г. по ф.д. № 1595/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Електросервиз КЦМ” - ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Асеновградско шосе, с предмет на дейност: монтаж, ремонт и сервизно поддържане на електросъоръжения и съоръжения с повишена опасност, научноизследователска и приложна дейност, както и търговия с всякакви средства за производство и технологии за тах, предназначени за всички стопански отрасли, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона, дейността ще се извършва в страната и чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., собственост на “КЦМ” - АД, Пловдив, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

36910

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3137 от 21.V.2002 г. по ф.д. № 3123/2001 вписа промени за “Балансматик” - ООД: вписва за съдружник Ахмет Зор; вписва актуализиран дружествен договор.

36911

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 3104 от 18.V.2002 г. по ф.д. № 12941/91 вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на “Студентска кооперация Нипал” - Пловдив, със срок за ликвидация 6 месеца и ликвидационна комисия в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., която се представлява от X.X.X..

36912

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3236 от 23.V.2002 г. по ф.д. № 1567/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Траките” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Скутаре, област Пловдив, ул. Христо Ботев 44, с предмет на дейност: внос, износ, производство, разфасовка и търговия с препарати за растителна защита, торове и биорегулатори, търговско представителство и услуги в областта на растителната защита, продажби в агроаптеки, внос и търговия на леки и товарни автомобили, търговия с авточасти за леки и товарни автомобили, вътрешна и външна търговия и търговия на едро и дребно със стоки в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки - собствено производство, ресторантьорство, хотелиерство и експлоатация на заведения за обществено хранене, посредническа и комисионерска дейност, спедиционна и транспортна дейност в страната и чужбина, автосервиз, консултантска, маркетингова, рекламна, импресарска и продуцентска дейност, издателска дейност, дизайнерство, аранжиране, интериорни и екстериорни услуги, преводаческа, инженерингова дейност, проектиране, строителство и ремонт на всякакъв вид сгради и други строителни обекти, строителна, заложна, информационна дейност, извършване на всякакви производствени и непроизводствени услуги, извършване на всякакъв вид дейност и услуги, разрешени от действащото в Република България законодателство. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

36913

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2806 от 30.IV.2002 г. по ф.д. № 1210/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Радияна” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Братя Шкорпил, бл. 1104, вх. Б, ет. 4, ап. 6, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на нехранителни стоки, превозни сделки, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки и сделки по предоставянето на други услуги, търговско представителство и посредничество, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос, износ и реекспорт на всякакъв вид стоки, ясновидство, консултантска дейност, както и всякаква друга търговска дейност и услуги, незабранени със закон, а при разрешителен режим - след съответното разрешение, с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.и се представлява и управлява от X.X.X..

36914

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3312 от 29.V.2002 г. по ф.д. № 1535/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Родопи - С” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, бул. Христо Ботев 65А, с предмет на дейност: комисионни сделки, лизинг, търговско представителство и посредничество и всички останали сделки и услуги, непротиворечащи на закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X..

36915

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 3276 от 28.V.2002 г. по ф.д. № 3059/99 вписа промени за “Напредък - Д” - ООД: вписва вливане по ф.д. № 7632/94 на “Терма - 95” - ООД, в дружество с ограничена отговорност “Напредък - Д” - ООД; вписва прекратяване на “Терма - 95” - ООД, без ликвидация; увеличава капитала на 30 000 лв. вследствие вливането на “Терма - 95” - ООД; промяна на дружествения договор.

36916

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3267 от 27.V.2002 г. по ф.д. № 4235/96 вписа промени за “НД Чинчила” - ООД: заличава съдружника “Молдхил ентърпрайсиз” - ООД, X.X. острови; вписва за съдружник “Алфа 4000” - ЕООД, Пловдив; промяна на дружествения договор.

36917

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3268 от 27.V.2002 г. по ф.д. № 1280/99 вписа промени за “Минпас” - ООД: промяна на дружествения договр; вписва нов адрес на управление Пловдив, бул. Мария-Луиза 27, ет. 1, ап. 1; изписване на фирмата и на латиница. Дружеството ще се представлява от досегашните управители Фикри Акиф Делиали и Зафер Тахсин Чизенел заедно: когато се теглят пари от банковите сметки на дружеството, когато се теглят кредити за сметка на дружеството, когато се сключват договори, в които дружеството поема финансови задължения, и поотделно - от всеки един от управителите във всички останали случаи.

36918

Русенският окръжен съд допуска поправка на вписани обстоятелства в решение № 1535 от 1.VII.2002 г. по ф.д. № 2303/90 за “Винпром - Русе” - АД, които да се четат, както следва: “освобождава Малкълм Къмингс от длъжността изпълнителен директор, избира и назначава за изпълнителен директор “Бойар Истейтс С.А.”, представлявано от управляващия директор X.X.X.”.

47787

Русенският окръжен съд допуска поправка на явна фактическа грешка в решение № 858 от 11.IV.2002 г. по ф.д. № 353/2002 за “Елико” - ООД: името на съдружника и управител да се чете “X.X.X.”.

35271

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1130 от 16.V.2002 г. по ф.д. № 1144/2000 промени за “Булмакс” - ЕООД: освобождава собственика и управител X.X.X.; вписва новия собственик и управител X.X.X..

35272

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1020 от 9.V.2002 г. по ф.д. № 399/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Инфобизнес” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Прага 9, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия на едро и на дребно с всякакъв вид промишлена и селскостопанска продукция, производство, доставка и търговия с електрическа и топлинна енергия, транспортна дейност в страната и в чужбина със собствени или наети транспортни средства, оказионна и комисионна търговия, представителство, посредничество, комисионерство, агентиране, производство и пласмент на селскостопанска продукция и изделия от хранително-вкусовата промишленост (в законоустановена форма и след получаване на надлежните разрешителни, когато се изискват такива), хотелиерство, туристически мениджмънт, валутни сделки, сервизно обслужване, складова дейност, строително-ремонтни и монтажни работи в областта на строителството, газозаваръчни услуги, търговия с недвижими имоти, посредничество при наемане на работна сила, производство, търговия и преработка на билки и етеричномаслени култури и производните им, проектантска, спедиторска, преводаческа дейност, агротехнически и счетоводни услуги, програмиране и поддръжка на компютърни системи, рекламна и издателска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

35273

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 893 от 18.IV.2002 г. по ф.д. № 262/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Квалификационен център 5” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Рига 38, и с предмет на дейност: организиране на образователна, квалификационна и консултантска дейност и извършваните в тази връзка услуги, издателска дейност, книгоразпространение, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел препродажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, лицензионни, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба/препродажба и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със собственик “Квалификационен и консултантски център - Русе” - ООД, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

35274

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1080 от 14.V.2002 г. по ф.д. № 270/98 преобразуването на “Арбис” - ООД, в акционерно дружество “Арбис” - АД, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, производство, спедиция и транспорт, посредническа дейност и услуги, и с капитал 200 000 лв., разпределен в 2000 поименни акции с номинална стойност 100 лв. Дружеството се управлява от съвет на директорите с мандат на управление 3 г. в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., управлява се от изпълнителния директор X.X.X. и се представлява заедно от X.X.X. и X.X.X..

35556

Русенският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 1048 от 13.V.2002 г. по ф.д. № 441/95 вписа в кооперативния регистър промяна за “Производствена потребителна кооперация - Черни Лом - Червен”, с. Червен, община Иваново: вписва освобождаването на X.X.X. като председател на ликвидационната комисия; вписва като председател на ликвидационната комисия X.X.X..

35557

Русенският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 1049 от 13.V.2002 г. по ф.д. № 638/94 вписа в кооперативния регистър промяна за “Производствена кооперация - Изгрев - Червен”, с. Червен, община Иваново: вписва освобождаването на X.X.X. като председател на ликвидационната комисия; вписва като председател на ликвидационната комисия X.X.X..

35558

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписа в търговския регистър с решение № 1099 от 16.V.2002 г. по ф.д. № 1302/94 промени за “Заложна и лизингова къща Транскомерс” - ООД: променя вида и наименованието на дружеството на “Заложна и лизингова къща” - ЕООД; премества адреса на управление на бул. Цар Освободител 44, вх. В, ет. 1; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; освобождава съдружниците и управители X.X.X. и X.X.X.; вписва новия собственик и управител X.X.X..

35559

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1170 от 21.V.2002 г. по ф.д. № 1183/94 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “X.X. - Нико - Сим” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - Нико - Сим - X.X.” със седалище и адрес на управление Русе, ж.к. Дружба 1, ул. Мальовица 46.

35560

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1137 от 21.V.2002 г. по ф.д. № 161/89 промени за “Оргахим” - АД: освобождава членовете на управителния съвет Мариус Голопенца, Джон Бол и Карстен Бергкуист; приема като член на управителния съвет X.X.X..

35561

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1154 от 18.V.2002 г. по ф.д. № 3765/91 промени за “Зора” - АД: намалява броя на членовете на съвета на директорите от 5 на 3 членове; освобождава членовете на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X. и “Оддоне инвестмънтс лимитед”, представлявано от X.X.X.; приема членовете на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X..

35562

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1161 от 18.V.2002 г. по ф.д. № 2581/90 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие с фирма “Банкер - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Банкер - X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление с. Басарбово, община Русе, ул. Овцеферма 2.

35563

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа в търговския регистър с решение № 1131 от 21.V.2002 г. по ф.д. № 699/97 промяна за “Елит - Ем” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35564

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписа в търговския регистър с решение № 1163 от 18.V.2002 г. по ф.д. № 157/89 промяна за “Изома” - АД (в несъстоятелност): деноминира капитала от 219 307 000 лв. на 219 307 лв., разпределен в 219 307 поименни акции с номинална стойност 1 лв.

35565

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1097 от 16.V.2002 г. по ф.д. № 3065/92 промени за “Интра - Карго” - ООД: приема съдружника X.X.X.; освобождава съдружника X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

35566

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1173 от 22.V.2002 г. по ф.д. № 1097/90 промяна за “Първа частна конфекционна фабрика - Арда - Русе” - ООД: приема съдружниците X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

35567

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 1209 от 20.V.2002 г. по ф.д. № 541/90 вписа в търговския регистър прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ “Викас - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на “Викас” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Тодор Александров 18.

35568

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1135 от 21.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 42/89 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Юта” - АД.

35569

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1172 от 22.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 3669/93 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Свинекомплекс Николово” - АД.

35570

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 1162 от 18.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 69/89 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Хляб и хлебни изделия” - ЕООД.

35571

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1095 от 16.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 3769/91 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Дунавски драгажен флот” - АД.

35572

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1106 от 20.V.2002 г. по ф.д. № 425/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Мароси” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Богдан войвода 8, и с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

35573

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1212 от 20.V.2002 г. по ф.д. № 466/2002 дружество с ограничена отговорност “Булфрукт” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Едуард Винтер 6, вх. 3, ет. 4, ап. 12, и с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка и търговия с всякаква селскостопанска продукция, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, складови, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други сделки с индустриална и интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и “АТА - Тандем” - ООД, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

35574

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1102 от 20.V.2002 г. по ф.д. № 367/2002 дружество с ограничена отговорност “Валмекс” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Хаджи Димитър 18, и с предмет на дейност: покупка на всякакви стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

35575

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1118 от 20.V.2002 г. по ф.д. № 440/2002 дружество с ограничена отговорност “Суниверс” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Сливо поле, ул. Тракия 6, и с предмет на дейност: покупка на всякакви стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство в областта на сладкарската и хранително-вкусовата промишленост, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Сунай Мустафа Мехмед и Гюнай Мустафа Мехмед и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

35576

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1117 от 20.V.2002 г. по ф.д. № 439/2002 дружество с ограничена отговорност “Веси” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Ново село, ул. Мургаш 9, и с предмет на дейност: покупка на всякакви стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, изкупуване, преработка и продажба на мляко - собствено производство, и продажба на млечни продукти - сирене, кашкавал, извара, майонеза, масло, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги и лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно.

35577

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1136 от 17.V.2002 г. по ф.д. № 422/2002 дружество с ограничена отговорност “Еврокосмос” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Орлова чука 4, и с предмет на дейност: емайлиране на санитарна керамика, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на промишлени и непромишлени стоки и изделия, вкл. продукти на интелектуалната собственост, вътрешна и външна търговия, реекспорт, транспорт на пътници и товари в страната и в чужбина, спедиционна дейност, комисионни, лизингови и складови сделки, ресторантьорство, хотелиерство и туризъм, рекламна, издателска и импресарска дейност, консултантски, битови, ремонтни и други услуги, търговско посредничество и представителство, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и Маркис Петрос и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

35578

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписа в търговския регистър с решение № 1150 от 16.V.2002 г. по ф.д. № 2245/92 промени за “Роял - Бали” - ООД: премества адреса на управление в ж.к. Дружба 3, ул. Илинден 11; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

35579

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1167 от 22.V.2002 г. по ф.д. № 142/98 промени за “Фантастико - Мебел” - ООД: увеличава капитала от 156 208 лв. на 156 420 лв.; освобождава съдружниците ЕТ “Фантастико - X.X.” и ЕТ “Конкурент - X.X.”; вписва съдружниците X.X.X. и X.X.X..

35580

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1168 от 21.V.2002 г. по ф.д. № 1605/98 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “Атис - X.X.” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. заедно с всичките му права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Атис - X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление Русе, ул. Капитан Маринов 2, вх. 2, ет. 4.

35581

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1121 от 21.V.2002 г. по ф.д. № 1180/2000 промяна за “Даскалов Кар” - ЕООД: премества адреса на управление на ул. Борисова 56.

35582

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1166 от 21.V.2002 г. по ф.д. № 378/2001 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “X.X.” заедно с предприятието от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление Русе, ул. Духовно възраждане 16, вх. А.

35583

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1111 от 15.V.2002 г. по ф.д. № 431/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Корект СД” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Църковна независимост 3, и с предмет на дейност: всякакви търговски дейности и услуги, незабранени със закон, информационни и консултантски услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, счетоводни услуги, внос и износ, търговско представителство и посредничество, таксиметрови, транспортни и спедиционни сделки, сервизна дейност на МПС, селскостопанска, битова, електронна и друга техника, търговия с МПС, хотелиерство и ресторантьорство, рекламна дейност, магазини за продажба на едро и дребно, предприемаческа дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

35584

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1022 от 9.V.2002 г. по ф.д. № 401/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Дори Сист” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Петрохан 92, бл. Марица, вх. В, ет. 1, и с предмет на дейност: търговия с хранителни и нехранителни стоки, производство на готово облекло, модни аксесоари и предмети на бита, проектиране, програмиране и внедряване на програмни продукти (софтуер), информационни услуги, в т.ч. обработка на данни, текстообработка, счетоводство и посредничество, търговия с офисоборудване и програмни продукти, производствени дейности в областта на металообработването, машиностроенето, дървообработването, мебелната, хранителната и химическата промишленост, селското стопанство, търговия, ремонт и поддръжка на автомобили и селскостопанска техника, търговия, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, производство на суровини за фармацевтичната промишленост, дейности в областта на туризма, екскурзии, хотелиерство и ресторантьорство, организиране на ревюта, бизнессрещи, курсове, семинари, художествени галерии, рекламно-импресарска и издателска дейност, превози, комисионна, лизингова и спедиторска дейност и дейност на търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, импорт, експорт и реекспорт на стоки и вещи в първоначален, преработен или обработен вид,вътрешно- и външнотърговска дейност, както и всякаква друга дейност, за която няма законова забрана. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

35585

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 986 от 7.V.2002 г. по ф.д. № 194/2002 дружество с ограничена отговорност “Обест” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Обретеник, община Борово, ул. Мургаш 10, и с предмет на дейност: производство и търговия с всякакви резервни части за всички видове товарни и леки автомобили и селскостопански машини, покупко-продажба на двигателни и моторни масла, антифриз, внос-износ, търговия с дребна железария, стандартно и нестандартно оборудване, производство и търговия със селскостопански продукти - растителни, животински, млечни продукти в сурово и преработено състояние, производство и търговия с пластмасови и гумени изделия, мебели и оборудване, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, сделки с недвижими имоти, проектиране и строителство - ниско, високо и промишлено строителство, ремонт на сгради и съоръжения, проектиране, изграждане и поддръжка на отоплителни, топлопроводни, водопроводни, газопроводни и канализационни, електро- и други инсталации и системи, транспортни и превозни услуги на пътници и товари в страната и в чужбина, селскостопански и битово-ремонтни услуги, всякакви дейности и услуги, незабранени със закон, след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Басри Туналъ и X.X.X., управлява се и се представлява от управителя Басри Туналъ и се представлява от X.X.X. заедно и поотделно с управителя Басри Туналъ.

35586

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 561 от 19.III.2002 г. по ф.д. № 1/2000 промени за “Адра” - ООД: освобождава съдружника X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X..

36962

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1177 от 22.V.2002 г. по ф.д. № 444/2002 дружество с ограничена отговорност “Стоп Ичгиим” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ж.к. Дружба 1, бл. 2, вх. В, ет. 2, и с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, производство и продажба на промишлени и хранителни стоки и търговия с тях, посредническа и комисионна дейност, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Ерьок Лятиф, Дуран Талип Зекерия и X.X.X. и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и Ерьок Лятиф заедно.

36963

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1180 от 22.V.2002 г. по ф.д. № 447/2002 дружество с ограничена отговорност “Престиж” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Чипровци 58, вх. А, ет. 2, и с предмет на дейност: изследователска и приложна дейност и инвестиции, създаване на селскостопански насаждения, производство и търговия с газ, масла, петролни продукти, селскостопанска и промишлена продукция, експлоатация на зърнохранилища и животновъдни стопанства, строителство и търговия с недвижими имоти, представителство и комисионерство, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно за сделки над 5000 лв. и поотделно за сделки под 5000 лв.

36964

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1184 от 22.V.2002 г. по ф.д. № 451/2002 дружество с ограничена отговороност “Продуктагро” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Плиска 78, вх. 4, ет. 3, ап. 6, и с предмет на дейност: внос, търговия на едро и дребно, разфасоване и опаковка на продукти за растителна защита (след лицензиране), растително-защитни услуги (след лицензиране), производство и търговия със семена и посадъчен материал, търговия с торове и други агропродукти, агротехнически мероприятия, производство и търговия с всякаква селскостопанска продукция, търговия с течни горива и смазочни материали, производство и търговия с промишлени стоки, непромишлени стоки и изделия, вкл. продукти на интелектуалната собственост, транспорт на пътници и товари в страната и в чужбина, спедиционна дейност, комисионни, лизингови и складови сделки, ресторантьорство, хотелиерство и туризъм, рекламна, издателска и импресарска дейност, консултантски, битови, ремонтни и други услуги, търговско посредничество и представителство. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

36965

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1188 от 23.V.2002 г. по ф.д. № 456/2002 дружество с ограничена отговорност “Ник билдинг прим” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Рила 27, ет. 3, ап. 9, и с предмет на дейност: проектиране, строителство и обзавеждане на недвижими имоти, строителство и строително-ремонтни услуги, преприемаческа дейност, сделки с недвижими имоти, инвестиране, строителство и експлоатация на газови станции, бензиностанции, водни и вятърни електроцентрали, продажба и сервизно обслужване на автомобили, вътрешен и международен транспорт на пътници и товари, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, производство и търговия със селскостопанска продукция, производство на промишлени и потребителски стоки, вътрешна и външна търговия, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, изграждане, разпространение и експлоатация на радио-, телевизионни, кабелни и интернет системи, издателска дейност, битови и занаятчийски услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

36966

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1189 от 23.V.2002 г. по ф.д. № 457/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Спектър ХН” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Кап. лейтенант X.X. 10, ет. 3, офис 72 и 73, и с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително-монтажна и инженерингова дейност на промишлени, енергийни и граждански обекти, производство, търговия, преработка и продажба на зърнени храни, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книжа с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско посредничество и представителство, валутни сделки, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, предоставяне на услуги, сделки с интелектуална и индустриална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска и печатарска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

36967

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1190 от 23.V.2002 г. по ф.д. № 458/2002 дружество с ограничена отговорност “Релакс 1” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Чипровци 21, вх. 2, ет. 3, и с предмет на дейност: консултантска и издателска дейност, обучение и подготовка на специалисти в областта на философията, психологията, медицината, историята и физическата култура, организиране на курсове, клубове, семинари, школи, лекции, беседи, бизнесобучение, бизнес, семейна и организационна медиация, търговия на едро и дребно, оказионна търговия, транспортна и складова дейност, вътрешна и външна търговия с промишлени и селскостопански стоки, комисионна, консигнационна търговия, посредничество, търговско представителство на български и чуждестранни транспортни, търговски и производствени фирми, предприемаческа, рекламна, информационна, лизингова, инженерингова дейност, хотелиерство и туристически услуги, импресарска дейност, всякаква друга неазбарнена със закон стопанска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

36968

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1193 от 23.V.2002 г. по ф.д. № 461/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “X.X. - Дейв” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Асен Златаров 13, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с различни видове стоки в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в пъровначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки, менителници, запис на заповед и чекове, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, импресарски, програмни, информационни и компютърни и забавни електронни игри (без хазарт), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други сделки и услуги, незабранени със закон (всички при спазването на ограниченията на законодателството). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

36969

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1195 от 23.V.2002 г. по ф.д. № 463/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Николов - 2” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Зайчар 2, вх. 2, ет. 4, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с промишлени, селскостопански стоки, стоки за бита в страната и в чужбина, вътрешна и международна търговия, производство и преработка на селскостопанска продукция, животновъдство, растениевъдство, билкарство и зеленчукопроизводство, счетоводни услуги, разработка на маркетингови и социологически проучвания, транспортна дейност в страната и в чужбина, със собствен и нает транспорт, разкриване на магазини и складове, внос-износ, маркетинг, лизингови бартерни, комисионни и посреднически сделки, строителна, ремонтна, туристическа дейност, хотелиерство, разкриване на кафе-барове, ресторанти, мотели. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

36970

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1252 от 30.V.2002 г. по ф.д. № 475/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “ХВГ Комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Петър Берон 14, и с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, маркетингова, информационна и производствена дейност, търговско представителство и посредничество, комисионна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

36971

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 944 от 30.IV.2002 г. по ф.д. № 128/99 промени за “Авто инвест” - ЕООД: нов предмет на дейност: производство на стоки и услуги, търговия, комисионна дейност, търговско представителство и посредничество, международна дейност с микробуси, автобуси, товарни автомобили, международна спедиция на товари, продажба на кафе, безалкохолни и алкохолни напитки, производство и продажба на кухненска продукция, полуфабрикати и други стоки, собствено производство, ресторантьорска и хотелиерска дейност, търговия с тютюневи изделия на едро и дребно, хлебопроизводство и сладкарство, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, счетоводни, финансови, компютърни, маркетингови, експертни, консултантски, рекламни и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг или отдаване под наем, строителни услуги, транспортни и таксиметрови услуги в страната и чужбина, посреднически и комисионерски услуги, складови сделки, бутилиране на безалкохолни напитки и минерална вода и всички други дейности, незабранени от закона.

36972

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1203 от 27.V.2002 г. по ф.д. № 1607/2000 промени за “Алфавит - 1” - ООД: променя вида и наименованието на дружеството на “Алфавит - 1” - ЕООД; премества адреса на управление - ул. Княжеска 20, ет. 4; освобождава съдружниците X.X.X. и X.X.X.; приема съдружника X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от собственика X.X.X..

36973

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписа в търговския регистър с решение № 1219 от 28.V.2002 г. по ф.д. № 618/97 промени за “Адамов” - ООД: приема съдружниците X.X.X. и X.X.X.; освобождава съдружниците X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.; освобождава управителя X.X.X.; освобождава от представителни функции X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; приема управителя X.X.X.; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

36974

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1201 от 28.V.2002 г. по ф.д. № 1136/2000 промени за “Ескулап норд” - ООД: премества адреса на управление - ул. Славянска 2А, ет. 2; освобождава съдружниците X.X.X. и X.X.X..

36975

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1204 от 27.V.2002 г. по ф.д. № 1720/2000 промени за “Дива - 2” - ООД: освобождава съдружника X.X.X.; приема съдружника X.X.X.; допълва предмета на дейност със “туристически услуги - вътрешен и международен туризъм, изкупуване и търговия с вторични суровини, организиране на увеселителни тържества”.

36976

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1224 от 28.V.2002 г. по ф.д. № 1296/95 промени за “Амекс - 2” - ООД: допълва предмета на дейност със “сделки с недвижими имоти”.

36977

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1210 от 27.V.2002 г. по ф.д. № 111/89 промени за “Белапластик” - АД: освобождава члена на съвета на директорите X.X.X.; приема члена на съвета на директорите X.X.X.; дружеството се представлява от изпълнителния директор X.X.X. и Яков Мизрахи само заедно.

36978

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1016 от 8.V.2002 г. по ф.д. № 360/2002 дружество с ограничена отговорност “Русе мебел” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Акад. М. Арнаудов 4, и с предмет на дейност: производство и търговия с мебели, мебелни услуги, превозни сделки със собствени и наети превозни средства, спедиционни сделки, покупка на стоки и вещи в страната и чужбина с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, лицензионни сделки, валутни сделки, сделки за стоков контрол, различни видове услуги, в т.ч. хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, проектантски, импресарски, консултантски, преводни и др. - след лицензиране, търговско представителство, посредничество и агентство, в т.ч. и корабно на чуждестранни и местни физически и юридически лица, комисионни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови и франчайзингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

36979

Русенският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 1057 от 10.V.2002 г. по ф.д. № 1541/93 вписа в кооперативния регистър прекратяването и обявяването в ликвидация на “Потребителна кооперация - Агрокооп” - Русе, с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация до 31.ХII.2002 г.

36980

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1129 от 21.V.2002 г. по ф.д. № 1146/2001 промени за “Борово транскомфорт” - ООД: приема съдружника X.X.X.; освобождава съдружника X.X.X..

36982

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1248 от 28.V.2002 г. по ф.д. № 472/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Полет” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Доростол 81, бл. Росица, вх. В, ет. 6, и с предмет на дейност: авиационни и въздухоплавателни услуги, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, складови сделки, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други сделки с индустриална и интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

36983

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър с решение № 1250 от 28.V.2002 г. по ф.д. № 474/2002 дружество с ограничена отговорност със седалище и адрес на управление Русе, ул. Пирот 9, вх. Б, ет. 4, с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка и пласмент на стоки и продукти от леката и хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, вътрешна и външна търговия, търговско посредничество и търговско представителство, агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, ресторантьорство и хотелиерство, оказион, инженерингова дейност, таксиметрова дейност - превоз на пътници и товари в страната и чужбина, битови услуги за населението, строителство, сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти, реклама. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

36984

Силистренският окръжен съд на основание чл. 491 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 46 от 3.VI.2002 г. по ф.д. № 1981/92 за “Негрита” - ООД, Силистра, определи: приема и прилага към делото представения годишен счетоводен отчет на дружеството за 2001 г., приет от ОС на 28.V.2002 г.

35275

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ регистрира с решение № 480 от 30.V.2002 г. по ф.д. № 204/2002 промяна за ЕТ “Фонтан - 90 - X.X.” на едноличния търговец X.X.X.: поемане на търговското предприятие като права и задължение от X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “Фонтан - 90 - X.X.”.

35376

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ регистрира с решение № 469 от 28.V.2002 г. по ф.д. № 200/2002 промяна за ЕТ “Ив - 13 - X.X.” на едноличния търговец X.X.X.: прехвърляне на търговското предприятие като права и задължение на X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма “Ив - 13 - X.X.”.

35277

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 463 от 23.V.2002 г. по ф.д. № 196/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Евро - етил” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Дулово, ул. Йордан Йовков 18, и с предмет на дейност: производство, получаване, преработка и търговия на спирт и спиртни напитки, вина, дестилати и други алкохолни напитки, на тютюн и тютюневи изделия, на селскостопанска продукция, животновъдство и птицевъдство, внос, износ и реекспорт на автомобили и резервни части за автомобилния транспорт, търговия на едро и на дребно, ресторантьорство, туроператорска дейност, хотелиерство, консултантски и информационни услуги, търговско посредничество и представителство, наемане и арендоване на земя с цел земеделско производство, таксиметрови услуги, както и извършване на друга търговска дейност, непосочена в чл. 5, ал. 1 от настоящия договор, при спазване на особените изисквания на приложимия закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., разпределен в 50 дяла по 100 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика Радослав Вилхелм Шунк.

35278

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 455 от 20.V.2002 г. по ф.д. № 192/2002 дружество с ограничена отговорност “Валдини” - ООД, със седалище и адрес на управление Силистра, бул. Македония 146, ет. 7, ап. 22, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност със селскостопански, промишлени и строителни стоки и материали, производство и търговия с акцизни и други стоки, вкл. и селскостопански, вътрешна и международна транспортна дейност, сервизни услуги, строителство и строителни услуги, строителен надзор, инженерингова дейност във всички отраслови производства, маркетингова дейност, счетоводно обслужване на търговци и физически лица, посредническа и комисионна дейност, складова дейност и търговия на едро с промишлени и непромишлени стоки, вкл. и селскостопанска продукция, туристическа и рекламна дейност, търговско представителство и посредничество, ресторантьорство и хотелиерство, посредническа дейност при осъществяване на разпоредителни сделки с недвижими имоти, производство и търговия - вътрешна, международна, със строителни материали, вкл. и полуфабрикати, необходими за строителната дейност, развитие на маркетингови проучвания на пазара, финансови анализи, изучаване на фондовете за снабдяване, етапите на инвестиционния процес, проучване на нивата на финансиране чрез публични и частни учреждения, провеждане на курсове по икономическо управление и професионална квалификация, вкл. посредством издаване на специализирани печатни материали в посочените сектори за реклама на извършваната дейност, както и всякакви други дейности, позволени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. - управител, който го управлява и представлява.

35724

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 49 от 14.II.2000 г. по гр.д. № 755/99 прекратяването и обявяването в ликвидация на “Братя Филеви” - ООД, с. Нова Черна, община Тутракан; с решение № 1200 от 1.ХI.2000 г. по ф.д. № 961/95 вписа за ликвидатор X.X.X., срок за ликвидация 7 месеца.

36725

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 42 от 28.V.2002 г. по ф.д. № 140/95 приема и прилага към делото представения годишен счетоводен отчет на “Заводски строежи - ПС - Силистра” - АД, за 2001 г., приет от ОС на 8.V.2002 г.

35726

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 44 от 28.V.2002 г. по ф.д. № 636/99 приема и прилага към делото представения годишен счетоводен отчет на “Заводски строежи - 99” - АД, Силистра, за 2001 г., приет от общото събрание на 10.V.2002 г.

35727

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 43 от 28.V.2002 г. по ф.д. № 744/96 приема и прилага към делото представения годишен счетоводен отчет на “Тутракански фериботен комплекс” - АД, Тутракан, за 2000 г., приет от общото събрание на 9.Х.2001 г.

35728

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 449 от 20.V.2002 г. по ф.д. № 186/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Елит 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Тутракан, ул. Трансмариска 31, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, с петролни продукти, както и свързаните с това спомагателни видове дейности, транспортна дейност, таксиметрови услуги, автосервизни, селскостопански и транспортни услуги, производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция от животински и растителен произход, ресторантьорство и хотелиерство, услуги за населението, строителство, както и всички други позволени от закона дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., разпределен в 500 дяла по 10 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

36225

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 471 от 28.V.2002 г. по ф.д. № 201/2002 дружество с ограничена отговорност “Слънце - 2002” - ООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Добрич 101, вх. Б, ап. 23, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, оказионна дейност, продажба на стоки от собствено производство, производство и продажба на ядки, вътрешна и външна търговия, производство и търговия със селскостопански и промишлени стоки, комисионна и складова дейност, търговско представителство, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, сервизни услуги, ресторантьорство, хотелиерство, производство и разпространение на видео- и звукозаписи, развлекателни игри и спортни съоръжения, търговия с горивни продукти, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизингови сделки, както и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Керим Бююкелиас и Йигит Кьоксал, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

36846

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 472 от 29.V.2002 г. по ф.д. № 202/2002 дружество с ограничена отговорност “К.Б.М.” - ООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Баба Тонка 4, вх. А, ет. 5, ап. 13, п.к. 60, и с предмет на дейност: далекосъобщителна дейност по смисъла на Закона за далекосъобщенията, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, транспортни услуги в страната и в чужбина и всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

36847

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ регистрира с решение № 462 от 22.V.2002 г. по ф.д. № 550/93 промени за “Еми” - АД, Силистра: освобождава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва за член на съвета на директорите X.X.X.; с определение № 36 от 11.V.2002 г. приема и прилага към делото годишния счетоводен отчет на дружеството за 2001 г.

36848

Силистренският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира с решение № 410 от 8.V.2002 г. по ф.д. № 619/98 промени за “Общински превози” - ЕООД, гр. Главиница: деноминира капитала от 42 222 000 лв. на 42 220 лв.; освобождава като управител X.X.X.; вписва за управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

36849

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 825 от 31.V.2002 г. по ф.д. № 767/2001 вписа промени за “Свиневъдство - Стамболово” - АД: вписва изменения и допълнения в устава на дружеството, приети на общото събрание, проведено на 7.V.2002 г.; вписа надзорен съвет в състав: X.X.X., “ФЗ - Тополи” - ООД, с. Тополи, представлявано от X.X.X., “Медия Инвест Холдинг” - АД, Сливен, представлявано от X.X.X., и “Хотел Сливен” - АД, представлявано от X.X.X.; вписа управителен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и “Мел Инвест - Холдинг” - АД, представлявано от X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителните директори X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. четиримата винаги заедно.

36750

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 78 от 31.V.2002 г. по ф.д. № 767/2001 приема годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Свиневъдство - Стамболово” - АД.

36751

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 72 от 21.V.2002 г. по ф.д. № 170/89 приема годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Светлина” - АД.

36752

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 772 от 21.V.2002 г. по ф.д. № 902/2001 вписа промени за “Витапрот” - АД: вписа изменения и допълнения в устава на дружеството, приети на общото събрание, проведено на 7.V.2002 г.; вписа надзорен съвет в състав: X.X.X., “ФЗ - Тополи” - ООД, с. Тополи, представлявано от X.X.X., “Конимо” - АД, Сливен, представлявано от X.X.X., “Медия Инвест Холдинг” - АД, Сливен, представлявано от X.X.X., и “Мел Инвест - Холдинг” - АД, представлявано от X.X.X.; вписа управителен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителните директори X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. четиримата винаги заедно; вписа промяна в наименованието на дружеството: “Витапрот - Славяново” - АД.

36753

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 71 от 21.V.2002 г. по ф.д. № 902/2001 приема годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Витапрот - Славяново” - АД.

36754

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 737 от 15.V.2002 г. по ф.д. № 286/97 вписа промени за “Мел фураж - Сунгурларе” - ООД; заличава като съдружници ЗКПУ “Манолич” - с. Манолич, и X.X.X.; заличава като представители X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от управителите X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. винаги четиримата заедно.

36755

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 70 от 21.V.2002 г. по ф.д. № 286/97 приема годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Мел фураж - Сунгурларе” - ООД.

36756

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 694 от 7.V.2002 г. по ф.д. № 319/2002 вписа промени за “Мелор” - АД: вписа ново седалище и адрес на управление - Сливен, ул. Самуиловско шосе 1, п.к. 75; вписа изменения и допълнения в устава на дружеството, приети на общото събрание, проведено на 15.III.2002 г.; вписа надзорен съвет в състав: X.X.X., “Мелница - Варна” - АД, представлявано от X.X.X., “ФЗ - Славяново” - ООД, Славяново, представлявано от X.X.X., “ФЗ - Тополи” - ООД, с. Тополи, представлявано от X.X.X., и “Феникс - Сливен” - ООД, Сливен, представлявано от X.X.X..

36757

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 758 от 18.V.2002 г. по ф.д. № 353/2002 вписа промяна за “Инмат” - ООД: вписа ново седалище и адрес на управление - Нова Загора, хотел “Яница”, стая 108.

36758

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 67 от 17.V.2002 г. по .фд. № 1035/2000 приема годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Търговия - Нова Загора - Инвест” - АД.

36759

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 763 от 20.V.2002 г. по ф.д. № 861/2001 вписа промени за “Птицевъдство - Ломци” - АД: вписа изменения и допълнения в устава на дружеството, приети на общото събрание, проведено на 8.V.2002 г.; вписа надзорен съвет в състав: X.X.X., “ФЗ - Тополи” - ООД, с. Тополи, представлявано от X.X.X., “Хотел Сливен” - АД, Сливен, представлявано от X.X.X., “Конимо” - АД, Сливен, представлявано от X.X.X., “Медия Инвест Холдинг” - АД, Сливен, представлявано от X.X.X.; вписа управителен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

36760

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 68 от 20.V.2002 г. по ф.д. № 861/2001 приема годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Птицевъдство - Ломци” - АД.

36761

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 61 от 30.IV.2002 г. по ф.д. № 1673/95 приема годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “ЗММ - Сливен” - АД.

36762

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 62 от 8.V.2002 г. по ф.д. № 1691/95 приема годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Търговия на едро - Сливен” - АД.

36763

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 63 от 8.V.2002 г. по ф.д. № 2394/93 приема годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Миролио България” - АД.

36764

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 64 от 9.V.2002 г. по ф.д. № 774/99 приема годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Газоснабдяване Нова Загора” - АД.

36765

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определине № 53 от 22.IV.2002 г. по ф.д. № 298/2002 приема заверения годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Бобошево - ФЗ” - АД.

36766

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 704 от 8.V.2002 г. по ф.д. № 965/2000 вписа промени за “Инвест Инженеринг” - ООД: заличава съдружниците X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписа новия съдружник X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от съдружниците X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписа нов адрес на управление на дружеството - Сливен, ул. Т. Димитриев 9.

36767

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 720 от 10.V.2002 г. по ф.д. № 331/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Маргарита - 2002” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Братя Миладинови 2, ап. 35, с предмет на дейност: рекламна дейност, търговско представителство и посредничество, организиране и експлоатация на интернет зали и зали за компютърни игри, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, външно- и вътрешнотърговска дейност, международен транспорт, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, предоставяне на хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, с капитал 5000 лв. и със съдружници X.X.X. и X.X.X.. Дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

36768

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 696 от 7.V.2002 г. по ф.д. № 321/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Милк Ко” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Речица, ул. Кошарите 12, с предмет на дейност: изкупуване, съхраняване, обработка и търговия с мляко, вътрешно- и външнотърговска дейност с мляко, развиване, внедряване и трансфер на съвременни технологии (ноу-хау) и на оборудване в производството и преработката на мляко и млечни произведения, инженерингова дейност в предприятия от хранително-вкусовата промишленост, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни търговски фирми и предприятия, работещи в областта на млекопроизводството и млекопреработването и търговията с млечни продукти и храни, комисионни, превозни, складови и лизингови сделки, с капитал 5000 лв. и със съдружници “Тирбул” - АД, Сливен, и “Йотови” - ООД, Сливен. Дружеството се управлява и представлява от управителите Василиос Йоанис Гяциос и X.X.X. заедно и поотделно.

36769

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 723 от 11.V.2002 г. по ф.д. № 335/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Кимбул” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Йосиф Щросмайер 59, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, в т.ч. диворастящи гъби, дървесина за промишлени и битови цели и производите й - дървени въглища, брикети и други подобни, продажба на стоки от собствено производство, в т.ч. и селскостопанска продукция, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, запис на заповед и чекове, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, разкриване на валутно-обменно бюро, транспорт на пътници и товари, охранителни и детективски услуги, авторемонтни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

36770

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 638 от 18.IV.2002 г. по ф.д. № 298/2002 вписа промени за “Бобошево - ФЗ” - АД: заличава досегашното седалище Бобошево; вписа ново седалище и адрес на управление Сливен, ул. Стефан Караджа 5; увеличава капитала от 53 200 лв. на 66 500 лв., разпределен в 33 250 акции с номинална стойност 2 лв.; вписа управителен съвет в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., “Мел Инвест - Холдинг” - АД, представлявано от X.X.X., и X.X.X.; вписа надзорен съвет в състав: X.X.X., “Мелхолдинг” - АД, представлявано от X.X.X., “Конимо” - АД, представлявано от X.X.X., “Мелничен комплекс - Сливен” - АД, представлявано от X.X.X., и “Хлебопроизводство и търговия” - АД, представлявано от X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от изп. директори X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. винаги заедно.

36771

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 706 от 8.V.2002 г. по ф.д. № 326/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Самостоятелна медико-диагностична лаборатория - Дита” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Стоян Заимов, бл. 80, ап. 2, с предмет на дейност: извършване на специализирани медицински изследвания в областта на рентгенологията и образната диагностика, с капитал 5000 лв. и със съдружници X.X.X. и X.X.X.. Дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X.-X..

36772

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 693 от 30.IV.2002 г. по ф.д. № 229/2000 вписа промяна за “Поп 2000” - ООД: допълва предмета на дейност с “извършване на валутни сделки, разрешени със закон, например обмяна на валута (при спазване на законовите изисквания)”.

36773

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 732 от 15.V.2002 г. по ф.д. № 1176/99 вписа промяна за “Диагностично-консултативен център - 1” - ЕООД: вписа увеличаване на капитала от 485 600 лв. на 494 390 лв.

36774

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 735 от 15.V.2002 г. по ф.д. № 1209/99 вписа промени за “Медицински център I - Нова Загора” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала Община - Нова Загора; вписа новия собственик на капитала “Медицински център “Хипократ” - АД, Нова Загора; вписа намаляване на капитала от 62 990 лв. на 47 074 лв.

36775

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 66 от 15.V.2002 г. по ф.д. № 423/97 приема годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Кронос” - ООД.

36776

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 705 от 8.V.2002 г. по ф.д. № 1479/91 вписа промени за “Пътнически превози” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписа новия управител X.X.X..

36777

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 715 от 9.V.2002 г. по ф.д. № 329/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Посейдон” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Речица, ул. Латинка 2А, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна дейност в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всякаква друга незабранена търговска дейност; дейността ще се извършва в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Сократис Панайотис Атматцидис и X.X.X. и се представлява от управителите съдружници заедно и поотделно.

36778

Смолянският окръжен съд на основание чл. 692, ал. 1 ТЗ обявява, че с протоколно определение № 4-1 от 30.VII.2002 г. по т.д. № 1/2002: приема и прилага изготвения от синдика X.X. доклад на 30.VII.2002 г. ведно с допълнение към списъка на предявени и неприети вземания по реда на чл. 686, ал. 1, т. 3 ТЗ; одобрява окончателния списък на приетите вземания на кредиторите към длъжника “Горубсо - ГМП” - ЕООД, Мадан (в несъстоятелност).

47791

Смолянският окръжен съд на основание чл. 4 ЗК с решение № 488 от 22.V.2002 г. по ф.д. № 249/2002 вписа в кооперативния регистър горовладелска производителна кооперация “Карачелебийца - Инджекаровско” със седалище и адрес на управление гр. Чепеларе, ул. Братан Шукеров 7, с предмет на дейност: събиране на семена, производство на фиданки от горскодървесни, храстови и декоративни видове, залесяване, отглеждане на млади горски насаждения, рекултивация на терени, управление, стопанисване и ползвания на горите и земите от горския фонд, дърводобив, дървопреработка, търговия с дървесина, обработен дървен материал и изделия от дърво, събиране, изкупуване и преработка на диворастящи билки, гъби и други горски продукти, ловен и риболовен туризъм, търговия, транспортни услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Кооперацията създава и поддържа фонд “Резервен”, попълващ се от отчисления от печалбата в размер 20 % ежегодно от размера на дяловия капитал, фонд “Лесокултурни мероприятия”, размерът на средствата се предлага от управителния съвет и се одобрява от общото събрание, фонд “Ловно-рибарски мероприятия”, размерът на средствата се предлага от управителния съвет и се одобряват от общото събрание, фонд “Противопожарни мероприятия”, размерът на средствата се предлага от управителния съвет и се одобрява от общото събрание; фонд “Строителство на пътища и съоръжения”, размерът на средствата се предлага от управителния съвет и се одобрява от общото събрание, други фондове, създадени с решение на общото събрание, което определя и реда за определяне на размера им; дивиденти: “Паричен”, формиращ се на база на договора за годишен наем, определян от УС по лесоустройствен проект ежегодно и одобрен от общото събрание. Кооперацията е с управителен съвет в състав: X.X.X. - председател, X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и с контролен съвет в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и ще се представлява и управлява от председателя на управителния съвет X.X.X..

35839

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 490 от 22.V.2002 г. по ф.д. № 250/2002 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Вес” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Смолян, ул. Бяла море 4, бл. Извор, вх. Б, ап. 20, с предмет на дейност: фотографска дейност, фотореклами и търговия с фотоматериали, фототехника, видеотехнически и фотографски принадлежности, видеозаписи, складова, лизингова, посредническа, рекламна дейност, както и всички останали дейности, незабранени от закона, с капитал 5000 лв. Дружеството ще се представлява и управлява от управителя X.X.X..

35840

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 492 от 23.V.2002 г. по ф.д. № 251/2002 вписа в регистъра за търговски дружества преобразуването на еднолично дружество с ограничена отговорност “Тексима - Трейдинг” - ЕООД, с. Баните, в дружество с ограничена отговорност “Тексима - Трейдинг” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Баните, област Смолян, с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска и животинска продукция, вкл. и диворастящи плодове, зеленчуци, гъби, билки, посадъчен материал, пчелни продукти, животни, кожи и кожени изделия, хотелиерство и ресторантьорство, външно- и вътрешнотърговска дейност, транспортни услуги - превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство, оказионна, комисионна и консигнационна търговия, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 902 700 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.и ще се представлява и управлява от управителя X.X.X.; вписа по партидата на “Тексима - Трейдинг” - ЕООД, с. Баните, неговото прекратяване поради преобразуването му в дружество с ограничена отговорност “Тексима - Трейдинг” - ООД, с. Баните.

35841

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 484 от 21.V.2002 г. по ф.д. № 492/96 вписа промяна за “Родопи лес” - АД, Девин: допуска прилагане на проверения и приет на общото събрание на акционерите на 29.IV.2002 г. годишен счетоводен отчет за периода 1.I - 31.ХII.2001 г. на дружеството.

35842

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 496 от 27.V.2002 г. по ф.д. № 860/98 вписа промяна за “Корона” - ЕООД, Мадан: промяна в седалището и адреса на управление на дружеството - Смолян, ул. Соколица 59, бл. 2, вх. Б, ап. 12.

35843

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 481 от 21.V.2002 г. по ф.д. № 1731/91 допуска прилагане на проверения годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Хидро” - ЕООД, Девин.

35844

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 497 от 27.V.2002 г. по ф.д. № 171/96 вписа промени за “Родопи - автотранспорт” - АД, Девин: вписва освобождаването на X.X.X. от длъжността изпълнителен директор; избирането на X.X.X. за изпълнителен директор на дружеството.

35845

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ вписа по ф.д. № 1449/92 в регистъра за еднолични търговци прехвърляне на търговско предприятие с фирма ЕТ “Стиф - X.X.” - Смолян, на “Стиф” - ЕООД, Смолян, безвъзмездно като съвкупност от права, задължения и фактически отношения с всички активи и пасиви към 16.V.2002 г.

35846

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ вписа по ф.д. № 1561/92 в регистъра за еднолични търговци прехвърляне на търговско предприятие с фирма ЕТ “Ирен - X.X.” - Смолян, на “Ирен” - ЕООД, Смолян, безвъзмездно като съвкупност от права, задължения, фактически отношения с всички активи и пасиви към 20.V.2002 г.

35847

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 478 от 20.V.2002 г. по ф.д. № 246/2002 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Фисеа - одит” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Смолян, ул. Малчика 11, с предмет на дейност: извършване на независим финансов одит на финансови отчети на предприятия, изготвяне на годишни и междинни финансови отчети, текущо счетоводно обслужване на предприятия, консултации по счетоводно, търговско, данъчно законодателство и социално и здравно осигуряване, финансово-счетоводни анализи и проверки, финансово-икономически обосновки за кредит, организиране на курсове и школи, както и извършване на всякакъв вид дейност, незабранена със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X.-X..

35848

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 482 от 21.V.2002 г. по ф.д. № 247/2002 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Нера консулт” - ООД, със седалище и адрес на управление Смолян, ул. Евридика 10, бл. 13, ап. 31, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, хотелиерство и ресторантьорство, туристическа, транспортна и спедиционна дейност, валутна търговия, консултантски услуги, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени от закона, с капитал 5100 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и ще се представлява и управлява от управителя X.X.X..

35849

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 487 от 22.V.2002 г. по ф.д. № 248/2002 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Евро лес” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Смолян, ул. Хан Аспарух 4, с предмет на дейност: дърводобив, дървообработване и търговия с дървен материал, елементи и конструкции, както и тяхното проектиране, изработка и монтаж, технологично обновление и маркетинг и всички други дейности, незабранени със закон, дейността ще се осъществява в страната и в чужбина със или без посредничество, вкл. и в свободните безмитни зони, с капитал 5000 лв. Дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

35850

Софийският окръжен съд търг. отделение, на основание чл. 622 ТЗ обявява, че с решение от 13.VIII.2002 г. по т.д. № 9/2000 г.: обявява в несъстоятелност ЕТ “X.X. - Аци” - с. Пролеша, Софийска област, постановява обща възбрана и запор върху имуществото на ЕТ “X.X. - Аци” - с. Пролеша, Софийска област; постановява прекратяване на дейността на ЕТ “X.X. - Аци” - с. Пролеша, Софийска област; лишава ЕТ “X.X. - Аци” - с. Пролеша, Софийска област, от правото да управлява и се разпорежда с имуществото от масата на несъстоятелността; постановява започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността; допълва на основание чл. 9 ТЗ фирмата на длъжника с добавката - “в несъстоятелност” - ЕТ “X.X. - Аци - в несъстоятелност” - с. Пролеша, Софийска област; свикна на основание чл. 674, ал. 2 ТЗ общо събрание на кредиторите на ЕТ “X.X. - Аци”, в несъстоятелност” със седалище с. Пролеша, Софийска област на 12.ХI.2002 г. в 14 ч., в София, бул. Витоша 2, Съдебната палата, при дневен ред - определяне на метода и условията на оценка на имуществото на длъжника и размера на възнаграждението на оценителите.

47779

Софийският окръжен съд, търг. отделение, на основание чл. 623 ТЗ обявява, че с определение от 18.VII.2002 г. назначава X.X.X. от Самоков, Софийска област, ул. Христо Максимов 50, за синдик на “Самоковконсулт 1” - ЕООД, в несъстоятелност и определя дата за встъпване на синдика в длъжност 22.VII.2002 г.

47804

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 28.V.2002 г. по ф.д. № 669/2001 вписа промени за “Арми Форс - 2” - ООД, Ботевград: вписва X.X.X. за съдружник в дружеството; прекратява участието на X.X.X. и X.X.X. като съдружници в дружеството; вписва X.X.X. и X.X.X. за управители на дружеството, които ще го представляват заедно и поотделно; вписва промени в дружествения договор, приети от общото събрание на съдружниците с решение от 29.III.2002 г.

35604

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6 от 20.V.2002 г. по ф.д. № 1320/98 вписа промени за “Ивал 2000” - ООД, с. Голяновци, Софийска област: приема за съдружник в дружеството “Кирхдорфен Индустрихолдинг” - ООД, Австрия, представлявано от Макс Игнац Маханек; избира Макс Игнац Маханек за управител на дружеството, който ще го представлява с X.X.X. заедно и поотделно; вписва приемането на нов дружествен договор.

35279

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 23.V.2002 г. по ф.д. № 539/2002 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Билд 2002” - ООД, със седалище и адрес на управление Самоков, ул. Софроний Врачански 10, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: строителна дейност, производство и търговия със строителни материали, търговия, с черни и цветни метали и отпадъци от тях, производство, преработка и търговия на едро и дребно с промишлени, непромишлени и селскостопански стоки, хотелиерска и ресторантьорска дейност, вътрешен и международен туризъм, транспортна дейност, комисионна, оказионна и антикварна търговия, търговско посредничество и представителство, външноикономическа дейност, свързана с предмета на дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителите съдружници заедно и поотделно.

35280

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 9 от 22.V.2002 г. по ф.д. № 495/90 вписа промени за “Хотел Ботевград” - АД, Ботевград: вписва промяна във фирмата на дружеството: “Хотел Ботевград” - ЕАД; вписва придобиването на всички акции на дружеството от “Тихин” - ООД, с. Врачеш, Софийска област; избира съвет на директорите с 3-годишен мандат в състав: “Тихин” - ООД, представлявано от X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател и изпълнителен директор, и X.X.X. - член; вписва нов устав на дружеството.

35281

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 20.V.2002 г. по ф.д. № 282/2002 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Спортист - Скала” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Своге, градски стадион, с предмет на дейност: придобиване, оценка и отстъпване на права за реклама, телевизионно и радиоразпространение на спортни състезания, покупка, строеж и обзавеждане на недвижми имоти с цел продажба, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., собственост на Община - Своге, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

35282

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 20.V.2002 г. по ф.д. № 281/2002 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “ВЕЦ Своге” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Своге, ул. Александър Стамболийски 3, с предмет на дейност: проектиране, изграждане и експлоатация на водноелектрически централи, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., собственост на Община - Своге, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

35283

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 22.V.2002 г. по ф.д. № 429/2002 вписа промени за “Албертина” - ЕООД, Сливница: вписва като едноличен собственик на капитала на дружеството X.X.X.; прекратява участието в дружеството на X.X.X.; освобождава X.X.X. като управител на дружеството; вписва приемането на нов учредителен акт на дружеството; избира X.X.X. за управител на дружеството; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик и управител на дружеството X.X.X..

35284

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 22.V.2002 г. по ф.д. № 523/2002 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Дан - Транс 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Костенец, ул. Тунджа 2, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия с транспортни, строителни, селскостопански, дървообработващи машини, оборудване за хранително-вкусовата промишленост и резервни части за тях, селскостопански и хранителни продукти и стоки за бита, хотелиерство, ресторантьорство, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, инженерингова, лизингова и транспортна дейност в страната и в чужбина, дърводобив, строителство, производство и търговия със строителни материали и стоки на химическата и дърводобивната промишленост, научноизследователска и развойна дейност, полиграфически услуги, както и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

35285

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 2 ТЗ с определение от 23.V.2002 г. допуска прилагането по ф.д. № 15/91 на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Малц” - АД, гара Елин Пелин, Софийска област.

35286

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 15.V.2002 г. по ф.д. № 516/2002 вписа поемането на предприятие с фирма “Фампи - X.X.” на едноличния търговец X.X. от X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Фампи - X.X.”.

35729

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1 от 22.V.2002 г. по ф.д. № 504/2002 вписа прехвърлянето на предприятие с фирма “X.X.” - Самоков, от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - X.X.”.

35730

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. чл. 16, ал. 1 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 27.V.2002 г. по ф.д. № 533/02 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Геборг - Гачев” - ООД, със седалище и адрес на управление Етрополе, ул. Раковска 9, с предмет на дейност: дървообработване, покупка и продажба на дървен материал и различни вещи от дърво, производство и търговия с хранителни продукти, селскостопански машини и такива за хранително-вкусовата промишленост, посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и в чужбина, спедиторска, транспортна и сервизна дейност в страната и в чужбина, внос, износ, реекспорт, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с всякакви разрешени стоки във всички разрешени форми, бартерни операции, производствена и търговска дейност във всички области, международен и вътрешен туризъм, проектиране и строителство на обекти, производство и търговия със строителни материали, посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни фирми, лизинг, ноу-хау, информационна и инженерингова дейност, придобиване и отчуждаване на движими вещи и недвижими имоти и вещни права върху тях, права върху интелектуалната собственост, патенти, търговски марки, изобретения, инвестиране в селското стопанство и животновъдството, търговия със селскостопански и животински продукти, ресторантьорство, хотелиерство, търговия с петрол и петролни продукти, рекламна дейност, финансово-счетоводни и бизнесконсултации, мениджмънт в областта на рекламата, спорта и развлекателната индустрия и предлагане услуги в тези области, както и всякаква друга стопанска или търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно; вписва прехвърляне на търговско предприятие с фирма “Геборг - X.X.” (регистриран по ф.д. № 3908/92) от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Геборг - Гачев” - ООД.

35731

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 22.V.2002 г. допуска прилагането по ф.д. № 495/90 на годишния счетоводен отчет за 2000 г. на “Хотел Ботевград” - АД, Ботевград.

35732

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 21.V.2002 г. по ф.д. № 420/2002 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Рубин - Ем” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Гурмазово, община Божурище, Софийска област, с предмет на дейност: всякакви дейности за производство и търговия със стъкло, стъклени изделия, суровини и машини за тях, изработване на декоративни стъклопластики от многоцветно стъкло, витражи, мозайки, стъклопластики от топено стъкло, химическа и механична обработка на стъкло, свободни декоративни форми, духана битова стъклария и декорация, емайли и тяхната декорация, изграждане на декоративни мозайки от природни материали, гранит, мрамори, варовици, пясъчници и други преработени материали, организационна, консултантска, рекламно-информационна дейност, изкупуване, продажба, внос и износ на изделия от керамика и стъкло, изделия (стоки) от природни материали на едро и дребно, транспортна дейност, представителна и комисионерска дейност на чужди фирми и физически лица, изграждане на производствени мощности, строителство, всякаква търговска дейност, внос, износ, бартер, посредничество, производство, транспортна дейност, производство на стоки за бита, спедиторска дейност, превоз на товари и пътници, инженеринг и реализация, развитие на хранително-вкусова промишленост, организиране на магазинна мрежа за продажба на всякакви хранителни и други стоки на едро и дребно, ресторантьорство, хотелиерство, участие в инвестиционни процеси в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, като и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X.-X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X.-X..

35733

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5 от 29.V.2002 г. по ф.д. № 887/2000 вписа промяна за “Медицински център I - Своге” - ООД, Своге: освобождава X.X.X. като управител на дружеството.

35734

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 11.IV.2002 г. по ф.д. № 405/2002 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Ензими и фармация” - ООД, със седалище и адрес на управление Ботевград, ул. Индустриална 1, с предмет на дейност: разработка, производство и търговия с ензими и фармацевтични продукти, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 1 540 500 лв., със съдружници “Индустриална корпорация “Зелин” - АД, София, и X.X.X. и се управлява и представлява от управителите й X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

35735

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1 от 22.V.2002 г. по ф.д. № 531/2002 вписа прехвърлянето на предприятие заедно с фирмата “X.X.” - гр. Долна баня, от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - X.X.”.

35736

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 2 от 30.V.2002 г. по ф.д. № 977/95 вписа промяна за “Елматранс” - ООД, Ихтиман: увеличава капитала на дружеството от 50 000 неденоминирани лв. на 5000 деноминирани лв.

36226

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 10 от 29.V.2002 г. по ф.д. № 66/94 вписа промени за “Фриго - ХМ” - АД, Сливница: освобождава досегашните изпълнителни членове; освобождава X.X.X. от съвета на директорите; вписва за член на съвета на директорите X.X.X. и за изпълнителни членове X.X.X. и X.X.X., които ще управляват и представляват дружеството заедно.

36227

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 9 от 29.V.2002 г. по ф.д. № 3934/91 вписа промяна за “Слатина” - АД, Самоков: вписа изменение на устава на дружеството с решение на общото събрание на акционерите от 13.V.2002 г.

36228

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 29.V.2002 г. допуска прилагането по ф.д. № 3934/91 на годишния счетоводен отчет на “Слатина” - АД, Самоков, за 2001 г., който е представен в търговския регистър.

36229

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 2 от 16.V.2002 г. по ф.д. № 1389/98 вписа промени за “Давко груп” - ЕООД, гр. Елин Пелин: увеличава капитала на дружеството от 5000 лв. на 50 000 лв. чрез внасяне на непарична вноска; преобразува дружеството в еднолично акционерно дружество “Давко груп” - ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Елин Пелин, ул. Здравец 15, което поема активите и пасивите му; дружеството е с предмет на дейност: производство и търговия със стоки за бита на гражданите, хранителни продукти, промишлени изделия, производство и разпространение на непериодични и периодични печатни издания и всякакви незабранени със закон стоки, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на собствени патенти, и с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 обикновени поименни акции с номинална стойност 1000 лв.; дружеството ще се управлява от съвет на директорите с 3-годишен мандат в състав: X.X.X. - изпълнителен директор, X.X.X. и X.X.X. - председател, и ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X.; вписва нов устав на дружеството с решение на общото събрание на акционерите от 3.I.2002 г.

36230

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение № 1 от 28.V.2002 г. по ф.д. № 321/2002 вписа промени за “Косатка” - ЕООД, София: премества седалището и адреса на управление на дружеството от София, кв. Витоша, ул. 441, бл. 3, вх. Б, ап. 19, в Костинброд, ул. Г.С. Раковски 119; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписва нов учредителен акт на дружеството с решение на едноличния собственик на капитала от 19.III.2002 г.

36231

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 29.V.2002 г. допуска прилагането по ф.д. № 72/92 на годишния счетоводен отчет на “Мина Бели брег” - АД, със седалище с. Габер, Софийска област, за 2001 г.

36232

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 29.V.2002 г. допуска прилагането по ф.д. № 36/2000 на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Бели брег - Бурел” - АД, с. Габер, Софийска област.

36233

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 28.V.2002 г. по ф.д. № 545/2002 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Емди - Е” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Самоков, ул. Софроний Врачански 10, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: строителна дейност, производство и търговия със строителни материали, производство, преработка и търговия на едро и дребно с промишлени и селскостопански стоки, хотелиерска и ресторантьорска дейност, вътрешен и международен туризъм, транспортна дейност, комисионна, оказионна и антикварна търговия, търговско посредничество и представителство, външноикономическа дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

36234

Софийският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 5 от 28.V.2002 г. по ф.д. № 1035/95 вписа прекратяването на кооперацията “Стратос - Своге” - Своге, и я обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и срок на ликвидация 4 месеца считано от датата на вписване на решението в търговския регистър.

36235

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 5 от 28.V.2002 г. по ф.д. № 1417/97 вписа прекратяването на “Технопласт” - ЕООД, Правец, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X., като допълва фирмата на дружеството “Технопласт” - ЕООД, в ликвидация, и 6-месечен срок на ликвидация считано от датата на обнародването на поканата до кредиторите в “Държавен вестник”.

36236

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от 29.V.2002 г. по ф.д. № 680/95 вписа в търговския регистър промени за “Източноевропейска електроника - България” - ООД, Ботевград: адресът на управление се премества от бул. Трети март 87 на “Индустриална зона” - Микроелектроника; приемане на нов учредителен акт на дружеството с решение на едноличния собственик от 9.V.2002 г.

36985

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 2 от 30.V.2002 г. по ф.д. № 250/2002 вписа в търговския регистър промяна за “Хладилник Костенец” - АД, гр. Костенец: увеличаването на капитала на дружеството от 50 000 лв. на 750 000 лв. чрез издаването на нови 700 000 акции на приносител с право на глас с номинална стойност 1 лв.

36986

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 30.V.2002 г. по ф.д. № 563/2002 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Ивенти Груп” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Ихтиман, ул. Княз Борис I № 5, вх. В, ет. 6, ап. 23, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с всякакви стоки и услуги, търговско представителство, посредничество и агентство, консултантска, спедиционна, превозна, лизингова дейност, както и всякаква друга стопанска дейност, за която няма законова забрана. Дружеството се учредява без срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно.

36987

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 31.V.2002 г. по ф.д. № 529/2002 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Автотранспорт - Пирдоп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Пирдоп, ул. Георги Бенковски 3, с предмет на дейност: организация на пътнически превози, спедиция и годишни технически прегледи на МПС, други дейности, незабранени от законодателството на Република България. Дружеството се учредява без срок, с капитал 5000 лв., собственост на Община - Пирдоп, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

36988

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1 от 29.V.2002 г. по ф.д. № 494/2002 вписа в търговския регистър прехвърлянето на предприятие с фирма “АДВ - X.X.” - гр. Костенец, от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “АДВ - X.X. - X.X.”.

36989

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6 от 30.V.2002 г. по ф.д. № 1853/94 вписа в търговския регистър промени за “Конел” - ООД, Ботевград: заличаване на X.X.X. като съдружник в дружеството; приемане на X.X.X. за съдружник в дружеството; промяна на адреса на управление на дружеството от Ботевград, ул. Гурко 21, в Ботевград, Индустриална зона - Микроелектроника; увеличаване на капитала на дружеството от 50 000 лв. на 110 000 лв. чрез увеличаване размера на дяловете от 100 лв. на 220 лв. всеки; нов дружествен договор, приет от общото събрание на съдружниците, проведено на 22.II.2002 г.

36990

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 3.VI.2002 г. по ф.д. № 327/95 вписа в търговския регистър промяна за “Рубикон” - ООД, с. Трудовец, Софийска област: увеличаване на капитала на дружеството от 50 000 лв., неденоминирани, на 5000 лв., разпределен в 100 дяла по 50 лв.

36991

Софийският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 4 от 19.III.2002 г. по ф.д. № 217/97 вписа промяна за кооперация “Маслово” - в ликвидация, Костинброд: удължава срока на завършване на ликвидацията на кооперацията с 6 месеца считано от 22.I.2002 г.

36992

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 29.V.2002 г. по ф.д. № 483/2002 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Герум - Р” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ихтиман, ул. Люлебургаз 17, с предмет на дейност: производство и търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, стоки за бита и стоки за широко потребление, търговия с тютюн и тютюневи изделия, алкохолни концентрати, вино и бира, хотелиерство и ресторантьорство, международен и вътрешен туризъм и свързаните с тях услуги, външнотърговска дейност, вътрешна и международна транспортна и спедиционна дейност, превоз на товари и пътници и свързаните с тях услуги, експлоатация на автопаркинги, рент-а-кар, пътна помощ, репатриране на автомобили, покупко-продажба на нови и употребявани моторни превозни средства и на резервни части за тях, автосервиз, производство, преработка, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция, строителство и строително предприемачество, проектиране и въвеждане на нови технологии в строителството, залесителна дейност, производство и търговия с горски посадъчен материал, дърводелски и дървообработващи услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всички други дейности, които не са забранени със закон. Дружеството се учредява без срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

36993

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4265 от 7.ХI.2000 г. по ф.д. № 1971/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Рентген - Консулт 2000” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Ген. Гурко 100, вх. Б, ет. 7, ап. 54, с предмет на дейност: дозиметричен контрол на източници на йонизиращи лъчения, общ и индивидуален дозиметричен контрол, дозиметрично калибриране на рентгенови терапевтични уреди, дозиметрия на рентгенови диагностични уреди, дозиметричен контрол при радиоекологични проблеми, дозиметричен контрол на стоки през митниците, подготовка и инструктаж на персонал за работа в среда на йонизиращи лъчения и консултативна дейност, изготвяне на лъчезащитни проекти за кабинети, използващи източници на йонизиращи лъчения, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

35287

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4219 от 6.ХI.2000 г. по ф.д. № 1942/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Идея” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 48, ет. 5, ап. 7, с предмет на дейност: ресторантьорство и всякакви развлекателни дейности, предприемачество, производство и търговия със стоки и услуги, външнотърговска и външноикономическа и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

35288

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4232 от 6.ХI.2000 г. по ф.д. № 1954/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Бизнес софтуер консулт - СЗ” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Стефан Стамболов 39, ап. 23, с предмет на дейност: програмни, информационни, консултантски, рекламни услуги, продажба на стоки от собствено производство, комисионни сделки и услуги по създаване, внедряване и поддържане на програмни продукти и информационни системи, сделки с интелектуална собственост, лицензионни сделки, покупка на стоки или вещи за техническо осигуряване на информационни системи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и “Бизнес софтуер консулт” - АД, представлявано от изпълнителния директор X.X.X., и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

35289

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4192 от 1.ХI.2000 г. по ф.д. № 1933/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Хеба 2000” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 67, вх. В, ап. 90, с предмет на дейност: търговия с промишлени стоки и селскостопанска продукция в страната и в чужбина, посредническа, строителна и предприемаческа дейност, хотелиерство, производство и продажба на стоки за масово потребление, транспортна и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

35290

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4280 от 8.ХI.2000 г. по ф.д. № 1985/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Ю - Виста” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Никола Петков 20, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на хранителни и промишлени стоки и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., Василева Алина Вячеславовна, X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

35291

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 277 от 24.I.2001 г. по ф.д. № 155/2001 вписа дружество с ограничена отговорност “Олимп - К” - ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, пл. Севтополис 17, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионна, складова дейност, превозни сделки, вкл. международни превози, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

35292

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4184 от 3.ХI.2000 г. по ф.д. № 1928/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Шопова и Ко” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Еделвайс 3, ап. 7, с предмет на дейност: проверка и заверка на годишни счетоводни отчети (одит), консултантски услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X.-X..

35293

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4130 от 27.Х.2000 г. по ф.д. № 1906/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Заводски строежи - Електроинженеринг” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Славянски 47, с предмет на дейност: проектиране, конструиране и внедряване на системи за автоматизация в областта на машиностроенето, електрониката, енергетиката и бита, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комплексно изпълнение на сгради и инженерингови съоръжения, комисионна, складова, транспортна, лизингова и всякаква друга дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници “Заводски строежи - Марица-изток” - АД, представлявано от изпълнителния директор X.X.X., X.X.X. и “Заводски строежи Марица-изток 97” - АД, представлявано от X.X.X., и се представлява и управлява от X.X.X..

35294

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4127 от 2.ХI.2000 г. по ф.д. № 1903/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Лагуна - 2000” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Тунджа 3, вх. Г, ап. 57, с предмет на дейност: кафетерия, търговия с промишлени стоки и образци, търговска, производствена дейност със стоки и услуги от всякакъв вид в страната и в чужбина и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

35295

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4124 от 2.ХI.2000 г. по ф.д. № 1900/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Нова поща” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Хаджи X.X. 91, ап. 5, с предмет на дейност: абонаментна и разносна дейност за периодични и непериодични печатни издания и материали, неуниверсални и универсални пощенски услуги, консултантска, маркетингова, комисионна, рекламна, информационна, транспортно-спедиторска, външно- и вътрешнотърговска, реекспортна, дистрибуторска, бартерна, лизингова, патентна, рентиерска, наемна, инвеститорска, посредническа, проучвателна, изследователска, инженерингова, проектантска и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

36237

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4012 от 19.Х.2000 г. по ф.д. № 1845/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Телекомстрой - 2000” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 17, с предмет на дейност: участие в приватизационните процеси чрез допустимите от закона начини, средства и методи, консултантска (без юридическа), маркетингова, комисионна, рекламна, информационна, транспортно-спедиторска (без поща), външно- и вътрешнотърговска, реекспортна, дистрибутивна, бартерна, лизингова, лицензионна, патентна, рентиерска, наемна, инвеститорска, посредническа, проучвателна, изследователска, инженерингова, проектантска и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., Мустафа Хасан Смаил, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., Рамадан Хасан Ахмед, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., Ислям Осман Смаил, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

36238

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4019 от 23.Х.2000 г. по ф.д. № 1850/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Милениум” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Розова долина 1, ет. 3, с предмет на дейност: маркетингови изследвания и проучвания, компютърни услуги и интернет услуги, сглобяване и ремонт на информационно-изчислителни и компютърни системи, лабораторни измервания и изпитания на всички информационно-изчислителни и компютърни системи съгласно заводските и фирмените изисквания, импорт, реекспорт, бартерни, външноикономическа дейност, търговия на едро и дребно и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

36239

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4056 от 23.Х.2000 г. по ф.д. № 1865/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Рудин” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Евлоги Георгиев 68, ап. 38, с предмет на дейност: всякаква транспортна дейност в страната и в чужбина, таксиметрови услуги, специализирани превози на пътници и товари в страната и в чужбина, рент а кар, предприемачество, производство и търговия със стоки и услуги, външнотърговска и външноикономическа и всякаква друга дейност в страната и в чужбина, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

36240

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4059 от 24.Х.2000 г. по ф.д. № 1868/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Атлас - НТ” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Руски 43, ап. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, външноикономическа, посредническа дейност по информиране и наемане на работа на български граждани в страната и в чужбина, търговия на дребно с промишлени стоки и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно.

36241

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4082 от 30.Х.2000 г. по ф.д. № 1878/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Гарант - 21” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Братя Жикови 60, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, проектиране, строеж, ремонт и реконструкция на недвижими имоти, сделки с недвижими имоти и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

36242

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4089 от 30.Х.2000 г. по ф.д. № 1884/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Счетоводна кантора Акаунт” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Граф X.X. 53, вх. В, ап. 38, с предмет на дейност: счетоводни услуги и консултации на юридически и физически лица, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, лизингова, транспортна и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

36243

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4090 от 27.Х.2000 г. по ф.д. № 1885/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Анимексс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Генерал Столетов 82, вх. А, ап. 20, с предмет на дейност: производство на стоки с цел продажба, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, спедиторска, комисионна, лизингова, рекламна, транспортна, складова и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

36244

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4123 от 31.Х.2000 г. по ф.д. № 1899/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Верея - 2001” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Методи Кусев 9, вх. Б, с предмет на дейност: проектиране, оценка на недвижими имоти, посредническа, търговска дейност, проектиране и извършване на взривни дейности и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

36245

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3790 от 4.Х.2000 г. по ф.д. № 1751/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Галатея” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Петко Стайнов 9, ет. 2, с предмет на дейност: търговия със стоки от собствено производство, закупени с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос и износ и реекспорт, търговия с всякакви услуги на граждани и фирми, външнотърговска, външноикономическа дейност, експорт-импорт, търговско представителство, агентство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, мениджмънт, маркетингова дейност, лизинг, разпространение, внедряване и търговска дейност с програмни и информационни продукти и системи, програмно-технически средства, технологии, ноу-хау, интелектуална собственост, обучение за работа с тях и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

36246

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3788 от 29.IХ.2000 г. по ф.д. № 1749/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Заводски строежи - Верея 1” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Славянски 47, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комплексно изпълнение на сгради и инженерингови съоръжения, комисионна, складова, транспортна, лизингова и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и със съдружници X.X.X., “Заводски строежи Марица-изток - 97” - АД, представлявано от X.X.X., “Заводски строежи Марица-изток” - АД, представлявано от X.X.X., X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

36247

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3698 от 25.IХ.2000 г. по ф.д. № 1703/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Викторис - ЕООД” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Цар Калоян 29, вх. А, ет. 11, ап. 92, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки на едро и дребно за бита, населението и промишлеността, производство на стоки, външнотърговска дейност - внос, износ, реекспорт, бартер и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представялва и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

36248

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3701 от 25.IХ.2000 г. по ф.д. № 1705/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Амадеус - ЕООД” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Атанас Кожухаров 5, ап. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на селскостопански и промишлени стоки от собствено производство в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, спедиционни сделки, транспортна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

36249

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3713 от 25.IХ.2000 г. по ф.д. № 1709/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ричи Ауто - ЕООД” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Христо Ботев 2, вх. 0, ет. 5, ап. 9, с предмет на дейност: покупка на авточасти и други стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, предприемаческа, консултантска дейност, комисионни, спедиционни, превозни сделки в страната и в чужбина и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

36250

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3727 от 26.IХ.2000 г. по ф.д. № 1714/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Мушаков” - ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Инж. Вожели 2, вх. Б, ап. 16, с предмет на дейност: производство, преработване и продажба на промишлени изделия и стоки за бита, ремонтни услуги, търговия, внос и износ, разкриване и експлоатация на собствена търговска мрежа, строителство и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и със съдружници X.X.X. и X.X.X.-X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

36251

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3732 от 26.IХ.2000 г. по ф.д. № 1719/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Национална бизнеспоща” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Иван Асен II № 129, ателие 2, с предмет на дейност: издаване на специализирано икономическо издание за финанси и бизнес, друга издателска и рекламна дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

36252

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3746 от 27.IХ.2000 г. по ф.д. № 1726/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Доктор Ветко - ЕООД” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Славянски 15, ет. 6, ап. 13, с предмет на дейност: производство, външна и вътрешна търговия на едро и дребно на всякакви промишлени, потребителски и битови стоки, консервни продукти, незабранени със закон, експорт, импорт, ресторантьорство и хотелиерство, туристическа, транспортна, спедиторска дейност в страната и извън нея, търговия с транспортни средства, автосалон, автосервиз, посредническа, комисионна, рекламна, информационна дейност, търговско представителство, маркетинг и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

36253

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3745 от 26.IХ.2000 г. по ф.д. № 1725/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Анивал” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Славянски 47, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова, транспортна, лизингова дейност, производство и монтаж на стъклопакети и ПВЦ дограма, търговия с ПВЦ профили, търговия със стъкла и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници “Ивал” - ООД, представлявано и управлявано от X.X.X. и X.X.X., “Заводски строежи Марица-изток 97” - АД, представлявано от изпълнителния директор X.X.X., и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

36254

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3789 от 29.IХ.2000 г. по ф.д. № 1750/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Заводски строежи - Марица 2000 - ООД” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Славянски 47, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комплексно изпълнение на сгради и инженерингови съоръжения, комисионна, складова, транспортна, лизингова и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и със съдружници “Заводски строежи Марица-изток 97” - АД, представлявано от изпълнителния директор X.X.X., “Заводски строежи - Марица-изток” - АД, представлявано от изпълнителния директор X.X.X., X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

36255

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3839 от 3.Х.2000 г. по ф.д. № 1764/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Фенерите - ООД” - ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, кв. Индустриален 32, с предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, туристическа дейност, търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и със съдружници X.X.X., X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

36256

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4079 от 27.Х.2000 г. по ф.д. № 1875/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Загора груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 120, вх. 0, ап. 20, с предмет на дейност: производство и търговия на едро и дребно, строителство, строително-ремонтни, транспортни услуги, обществено хранене, туристически услуги, придобиване и търговия с недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, импорт, експорт, реекспорт и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

36258

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3676 от 20.IХ.2000 г. по ф.д. № 1690/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Тюрхас” - ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Тракия 6, вх. А, ап. 12, с предмет на дейност: производство и търговия на едро и дребно с изделия от дърво, внос и износ, търговско представителство и посредничество и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Тюрхан Гюрел, Хасан Йълдълъм, Ибрахим Кайа и се представлява и управлява от Тюрхан Гюрел и Хасан Йълдълъм заедно и поотделно.

36257

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3921 от 12.Х.2000 г. по ф.д. № 1798/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Комфорт - 2000” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Трети март 23, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, търговия с автомобили и отдаването им под наем, спедиционни, складови, бартерни и консигнационни сделки, превозни сделки в страната и в чужбина, производство, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5010 лв. и със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

36259

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3715 от 10.Х.2000 г. по ф.д. № 1711/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Чар Такси - ООД” - ООД, със седалище и адрес на пуравление Стара Загора, ул. Свети княз Борис I № 93, ет. 16, Дом на строител, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, превозна и таксиметрова дейност, консултантска, оказионна, лизингова, посредническа дейност, комисионни и спедиционни сделки, търговско представителство и посредничество, стопанска и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

36260

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3987 от 18.Х.2000 г. по ф.д. № 1833/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Ар Тед” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Георги X.X. 43, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова и лизингова дейност, копирни, машинописни, компютърни и консултантски услуги, превод и легализации, търговия с книги, канцеларски материали, стоки за бита, промишлени стоки, търговия с консумативи за копирни машини и компютри, рекламна, издателска и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

36261

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3975 от 18.Х.2000 г. по ф.д. № 1821/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Институт за следдипломно обучение” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Св. княз Борис 91, ет. 1, с предмет на дейност: сделки с интелектуална собственост, научноизследователска дейност, образование, квалификация, преквалификация и следдипломно обучение на различни групи обучаващи се, импресарски, програмни, информационни, хотелиерски, туристически, рекламни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

36262

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2109 от 26.V.2000 г. по ф.д. № 1173/2000 вписа дружество с ограничена отговорност “Мах 2000 ООД” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 43, вх. Б, ет. 6, ап. 51, с предмет на дейност: търговия и сервизна дейност на компютърна и офистехника, услуги, търговска дейност, търговия с промишлени стоки и селскостопанска продукция, посредническа, предприемаческа, строителна дейност, хотелиерство, производство на стоки за масово потребление, транспортни и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв. и със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

36263

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3257 от 26.VI.2000 г. по ф.д. № 1347/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Рада” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Св. княз Борис I № 126, ет. 7, ап. 28, с предмет на дейност: производство и търговия със сладкарски изделия, търговско представителство и посредничество, комисионни, хотелиерски, ресторантьорски услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

36264

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3478 от 12.IХ.2000 г. по ф.д. № 1617/2000 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Многопрофилна болница за активно лечение - Чирпан” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Чирпан, ул. Георги Димитров, с предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 548 000 лв., собственост на Община - гр. Чирпан, и се представлява и управлява от X.X.X..

36265

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 228 от 25.I.2002 г. по ф.д. № 121/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Бултойс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Цар Иван Шишман 23, вх. В, ап. 49, с предмет на дейност: производство и търговия с изделия от дърво, търговско представителство, предприемачество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица и всякаква друга дейност, незабранена със закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

36994

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 209 от 21.I.2002 г. по ф.д. № 107/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Ники” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Петър Парчевич 33, вх. А, ет. 2, с предмет на дейност: организиране на курсове за професионална подготовка, консултантски услуги по подбор на кадри, покупка на стоки и други вещи с цел продажба и препродажба в първоначален, преработен или друг вид, вкл. и внос и износ, реекспорт, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, сделки с недвижими имоти и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

36995

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 211 от 25.I.2002 г. по ф.д. № 109/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Техностройизол” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Славянски 47, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книжа с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, импресарска, маркетингова, инвестиционна, инженерингова дейност, търговско посредничество и представителство, валутни сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектантска дейност, строително-монтажни и сделки с интелектуална и индустриална собственост и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

36996

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 212 от 18.I.2002 г. по ф.д. № 110/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Боги” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 74, ет. 7, ап. 52, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна дейност (без поща), изграждане и експлоатация на търговски обекти, рекламна, информационна, транспортна дейност в страната и в чужбина, селскостопански услуги със собствена или наета техника, автосервизна и авторемонтна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, производство и продажба на битови и промишлени стоки и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

36997

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 220 от 25.I.2002 г. по ф.д. № 113/2002 вписа дружество с ограничена отговорност “Павлови Ойл” - ООД, със седалище и адрес на управление Чирпан, ул. Васил Левски 114, с предмет на дейност: търговия и транспорт на петролни продукти, таксиметрови услуги с всички видове МПС в страната и в чужбина, търговия с хранителни и промишлени стоки в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионерство, спедиторска дейност (без поща), ресторантьорство и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

36998

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 223 от 21.I.2002 г. по ф.д. № 116/2002 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Полипласт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Стефан Стамболов 39, ет. 6, ап. 6, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова и дейност на търговско представителство и посредничество, хотелиерство и ресторантьорство, превоз на пътници и товари, вкл. таксиметрова дейност в страната и в чужбина, внос, износ, външнотърговска дейност, изработване на изделия от полимери и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

36999

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 701 от 2.VIII.2002 г. по ф.д. № 241/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “Витавет - ЦГ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Бойчиновци 1, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: извършване на ветеринарномедицински услуги, свързани с лечение и профилактика на животни, както и продажба на лекарства при упражняване на тази дейност, ветеринарна аптека, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, външно- и вътрешнотърговска дейност с всички стоки, разрешени от закона, бартерни сделки, селскостопанска дейност, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредстичество, валутни сделки, превозна и туристическа дейност, транспортна дейност в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява от управителя X.X.X..

47624

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 722 от 13.VIII.2002 г. по ф.д. № 28/2000 вписа промени за “Евлоги - 59” - ЕООД: вписва прехвърлянето на предприятието с фирма “Жорж - 60 - X.X.” със седалище Търговище, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на “Евлоги - 59” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Търговище, кв. Запад 3, бл. 65, вх. А, ап. 14, ет. 5.

47625

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 434 от 28.V.2002 г. по ф.д. № 171/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Озирис - 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Търговище, ул. В. Левски 1, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, строителство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, хотелиерска, ресторантьорска дейност и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти, лизинг, както и всякакви други сделки, изрично незабранени със закон (след снабдяване с необходимите разрешения, когато се изискват такива). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от X.X.X..

35296

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 394 от 13.V.2002 г. по ф.д. № 484/99 вписа промяна за “Булет - 2000” - ООД, Попово: заличава X.X.X. и X.X.X. като съдружници в дружеството.

35297

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 430 от 23.V.2002 г. по ф.д. № 170/2002 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Авангард Про” - АД, със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Антим I № 29, вх. А, ет. 3, ап. 14, с предмет на дейност: производство на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, търговия с моторни превозни средства и резервни части за тях. Дружеството е с капитал 50 000 лв., разпределен в 500 поименни акции с номинална стойност 100 лв., с неопределен срок, управлява се от съвет на директорите в състав: “Ловен туризъм” - АД, Варна, изпълнителен директор - X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от изпълнителните директори “Ловен туризъм” - АД, Варна, представлявано от изпълнителния директор X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. само заедно.

35298

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 429 от 23.V.2002 г. по ф.д. № 169/2002 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Авангард ХД” - АД, със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Антим I № 29, вх. А, ет. 3, ап. 14, с предмет на дейност: производство на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, търговия с моторни превозни средства и резервни части за тях, ремонтна дейност на моторни превозни средства. Дружеството е с капитал 50 000 лв., разпределен в 500 поименни акции с номинална стойност 100 лв., с неопределен срок, управлява се от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от изпълнителните директори X.X.X., X.X.X. и X.X.X. само заедно.

35299

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 404 от 15.V.2002 г. по ф.д. № 427/98 вписа заличаването на “Пейкови” - ООД, Търговище.

35300

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 406 от 16.IV.2002 г. по ф.д. № 156/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Биоелит” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Омуртаг, ул. Генералска 20, с предмет на дейност: изкупуване, преработка и продажба в страната на селскостопанска продукция, стоки, материали, суровини, незабранени със закон, бартерни сделки, оказион, комисион и антиквариат (без паметници на културата), оборудване и експлоатация на магазини и складове за собствени нужди и отдаване под наем, хотелиерство и ресторантьорство, разкриване на филиали в чужбина, импорт, експорт и реекспорт на селскостопанска продукция и други стоки, представителство и агентство на местни и чуждестранни фирми, транспортни и таксиметрови услуги, екология, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

35301

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 22 от 21.V.2002 г. приложи по ф.д. № 75/94 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Ему” - АД, с. Разбойна, община Търговище.

35302

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 428 от 23.V.2002 г. по ф.д. № 117/2002 вписа промени за “Бахадир - 2002” - ООД, с. Алваново: вписва освобождаването на Ирфан Пирадем като съдружник и управител; вписва Акън Караджаир за съдружник и управител; дружеството се представлява от съдружниците съуправители Ниязи Пирадем, Ахмет Бахадър и Акън Караджаир заедно и поотделно.

35303

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 407 от 16.V.2002 г. по ф.д. № 155/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ел свят” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Омуртаг, ул. Цар Освободител 4А, с предмет на дейност: компютърни и информационни услуги, обучение, издателска дейност, финансови и счетоводни операции и услуги, рекламна дейност, търговия с всякакви стоки, разрешени със закон, в страната и в чужбина и всякакви други дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

36266

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1 и чл. 266 ТЗ обявява, че с решение № 272 от 8.VIII.2001 г. по гр.д. № 401/2001 е прекратена дейността на “Булпрод” - ООД, Търговище; с решение № 836 от 10.IХ.2001 г. по ф.д. № 658/96 е открита процедура по ликвидация с едногодишен срок на ликвидация считано от 25.VIII.2001 г. и с ликвидатор X.X.X., ЕГН **********.

36267

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 437 от 30.V.2002 г. по ф.д. № 1107/93 вписа промени за “Каплан” - ООД: вписва заличаването на X.X.X. като съдружник; вписва Ибрахим Пала за съдружник и управител в дружеството; заличава X.X.X. като управител; дружеството ще се управлява и представлява от съдружниците съуправители Хасан Каплан и Ибрахим Пала заедно и поотделно.

36268

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 427 от 23.V.2002 г. по ф.д. № 167/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Арти - стил” - ООД, със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Славянска 6, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: търговска дейност (комисионна, лизингова, бартерна и други разновидности) на едро и дребно с всякакви разрешени със закон стоки за бита, суровини (чрез магазини, павилиони, едрови складове), внос и износ на стоки, маркетинг, посредничество и представителство на чуждестранни и наши фирми в страната и в чужбина (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

36269

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 436 от 30.V.2002 г. по ф.д. № 130/94 вписа промени за “Токсинт” - ООД: вписва заличаването на X.X.X. като съдружник; вписва X.X.X. и X.X.X. за съдружници в дружеството.

36270

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 431 от 27.V.2002 г. по ф.д. № 1329/92 вписа промени за “Лисец” - ЕООД: вписва заличаването на Ахмед Мехмед Али като управител; вписва X.X.X. за управител на дружеството; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

36271

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.V.2002 г. по ф.д. № 224/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Бул - Харт” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Съединение 68, ет. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, търговия на едро и дребно, внос-износ с животни и животинска продукция, селскостопански и общотехнически машини и съоръжения, химически препарати и изкуствени торове, петрол и петролни продукти, строителни материали, текстилни произведения и конфекция, мебели, книжарски произведения, производство на хартия и хартиени изделия - салфетки, амбалажна, тоалетна, канцеларска, офсетова, ксероксна, ресторантьорство, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, хотелиерство, вътрешен и международен туризъм, производство на аудио- и видеозаписи, издателска и печатарска дейност, производство и търговия с пластмаса, каучук и полиетиленови изделия - домашни прибори, найлонови торби и опаковъчни материали, производство и търговия - внос и износ на автомобилни гуми, маркучи, тръби и съоръжения, производство, търговия и монтаж на водопроводни инсталации за топла и студена вода, парни инсталации, напоителни и канализационни системи, производство и монтаж на всякаква дограма - дървена, метална, алуминиева, пластмасова, транспортни и спедиционни сделки, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителство и монтаж на сглобяеми конструкции, павилиони, складови, жилищни и вилни сгради. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Мустафа Моллаоглу и Хюсеин Мустафа Алимолла, които го представляват заедно и поотделно.

35304

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.IV.2002 г. регистрира по ф.д. № 180/2002 дружество с ограничена отговорност “Даскалови” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Г. Кирков 3, ап. 6, с предмет на дейност: покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски (с изключение на случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, складови и сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, счетоводни услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

35305

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.IV.2002 г. регистрира по ф.д. № 181/2002 дружество с ограничена отговорност “Микбул” - ООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Захари Зограф 10А, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови, превозни и сделки с интелектуална собственост, строително-монтажна и ремонтна дейност, производство и търговия със селскостопанска продукция, покупко-продажба и търговия с петролни продукти, продажба на козметични и санитарно-хигиенни средства, таксиметрови услуги (като предприятие), международен транспорт на стоки, пътници и товари (като предприятие), и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

35306

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.IV.2002 г. регистрира по ф.д. № 182/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Солид” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, кв. Бадема, бл. 23, вх. В, ап. 22, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, посредническа дейност по информиране и наемане на работа на български граждани в страната и в чужбина, организиране на езикови курсове, преводи от български на чужди езици и от чужди езици на български (преводаческа дейност) и легализация на документи (под формата на предприятие), комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

35307

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.IV.2002 г. регистрира по ф.д. № 183/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Билд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Серес 12, вх. Б, ет. 3, ап. 11, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, лизинг, хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги (под формата на предприятие съгласно чл. 1, ал. 3 ТЗ), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност (след разрешение), и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

35308

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.IV.2002 г. регистрира по ф.д. № 185/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Катерини” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Цар Иван Асен II № 24, вх. А, ап. 9, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

35309

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.IV.2002 г. регистрира по ф.д. № 193/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Ти енд Джи - Мастер Клиин” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Беласица 21, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, логистика, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

35310

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.V.2002 г. по ф.д. № 223/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “М и Д” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Клокотница, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), ресторантьорски дейности, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. които го представляват и управляват заедно и поотделно.

35311

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.V.2002 г. по ф.д. № 226/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Тата” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Драгоман 15, ет. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги (като всички се извършват под формата на предприятие), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос-износ, реекспорт, бартерни сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., Уардия Ларуби, Брахим Ел Гази и X.X.X. и се представлява и управлява от Брахим Ел Гази.

35312

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.V.2002 г. по ф.д. № 225/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Интернационал - Джан - Окутан” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Орлово, община Хасково, област Хасково, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, търговско посредничество и представителство, туристически услуги в страната и в чужбина, шивачески, кроячески, плетачески услуги (под формата на предприятие), откриване и експлоатация на магазини, ресторанти, барове, производство и търговия с всякаква селскостопанска продукция, външнотърговски сделки - импорт, експорт, реекспорт и бартерни сделки (разрешени със закон). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Нуреттин Джан и Мелих Окутан, които го представляват и управляват заедно и поотделно.

35313

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.V.2002 г. по ф.д. № 216/98 вписа в търговския регистър промени за “Дарданели” - ООД: вписва новия съдружник Вели Али Ахмед; вписва освобождаване на съдружника Ергюн Ариф Мустафа; дружеството ще се представлява и управлява от Али Дауд Баш.

35314

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.V.2002 г. по ф.д. № 227/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Тим ойл” - ООД, със седалище и адрес на управление Харманли, ул. Сакар планина 30, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, външнотърговска дейност (след съответно разрешение). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват заедно или поотделно

35315

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.V.2002 г. по фд. № 221/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Делвита” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Черногорово, община Димитровград, област Хасково, с предмет на дейност: производство на всякакви стоки и всякакви услуги, незабранени със закон, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговия с гориво-смазочни материали, представителство на физически и юридически лица, посредничество, комисионна, спедиционна и транспортна дейност в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

35316

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 21.V.2002 г. по ф.д. № 5/89 приема и прилага към делото представения годишен счетоводен отчет на “Коприна” - АД, Свиленград, за 2001 г.

35317

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 21.V.2002 г. по ф.д. № 5/89 вписа в търговския регистър промени за “Коприна” - АД: вписва като член на съвета на директорите X.X.X. и за председател на съвета на директорите X.X.X.; дружеството ще се представлява от X.X.X..

35318

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.V.2002 г. по ф.д. № 297/2001 вписа в търговския регистър промени за “Жус” - ООД: вписва нов адрес на управление - ул. Крали Марко 11а; вписва освобождаване на управителя X.X.X.; вписва новия управител X.X.X..

35319

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХI.2001 г. по ф.д. № 297/2001 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Жус” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Бузлуджа 67, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

35320

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.V.2002 г. по ф.д. № 155/98 вписа в търговския регистър промяна за “Ай Ти Ес” - ООД: вписва новоизбрания управител X.X.X., който ще представлява и управлява дружеството заедно и поотделно с X.X.X. и X.X.X..

35321

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.V.2002 г. по ф.д. № 164/2001 вписа в търговския регистър промени за “Тавекс импорт-експорт” - ООД: вписва новоприетия съдружник X.X.X.; вписва заличаване на съдружниците Ведат Йозтюрк и Агоп Тезекджи.

35322

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 22.V.2002 г. по ф.д. № 134/93 вписа в търговския регистър промяна за “Веслец” - ООД: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

35323

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.V.2002 г. по ф.д. № 27/95 вписа в търговския регистър промени за “Булгарплод” - ООД: вписа промяна в дружествения договор, като срокът на дружеството се определя до 4.II.2003 г.

35324

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.V.2002 г. по ф.д. № 314/2000 вписа в търговския регистър промяна за “Еда - Транс” - ООД: вписва новоприетия съдружник X.X.X..

35325

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.IV.2002 г. регистрира по ф.д. № 178/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Гефикс - Г” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Христо Ботев 35-А-4, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки и стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски (извън случаите по чл. 2, ал. 3 ТЗ), счетоводни и консултантски услуги (по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ като предприятие), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, издателски, дърводелски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингова и строително-монтажна дейност, ремонтни и възстановителни услуги, проектантски и инвестиционни услуги, производство и продажба на стоки, търговска дейност в страната и в чужбина, авторемонтни и автотенекеджийски услуги (всички услуги като предприятие), продажба, внос, износ на индустриална техника, резервни части за нея, дейност в сферата на вътрешния и международния транспорт, наемане на коли със или без шофьор, поправка на коли, експлоатация на автомобилния парк за тежкотоварни автомобили и всякаква дейност, свързана с наемане на търговска дейност по транспорта, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

35329

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.V.2002 г. по ф.д. № 5/91 приема и прилага към делото представения годишен счетоводен отчет на “Унимет - 73” - АД, за 2001 г.

35330

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.IV.2002 г. регистрира по ф.д. № 194/2002 дружество с ограничена отговорност “Юниън Транс” - ООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. Крайречна 23, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

35331

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.IV.2002 г. регистрира по ф.д. № 195/2002 дружество с ограничена отговорност “Опал Инвест” - ООД, със седалище и адрес на управление Харманли, ул. Алеко Константинов 146, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, вътрешен и международен транспорт, производство и продажба на селскостопански продукти, търговия с пилета, пилешки разфасовки, субпродукти и др., външнотърговска дейност, и с капитал 6000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

35332

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.IV.2002 г. регистрира по ф.д. № 197/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Медицински център по естетична пластична хирургия и дерматология “Есте 100” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Гросето 3 - 5, с предмет на дейност: организиране на извънболнична специализирана медицинска дейност като медицински център съгласно чл. 11, ал. 1 ЗЛЗ, както и всякакви търговски сделки, необходими за задоволяване осъществяването на медицинска дейност по обслужване на пациенти, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

35333

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IV.2002 г. регистрира по ф.д. № 198/2002 дружество с ограничена отговорност “Импорт Експорт - ЧИЧ” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Христо Ботев 3, ет. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, вкл. кожи от различен животински произход и кожени изделия, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, хотелиерски (без предоставяне на стаи в обитавани жилища), туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги (под формата на предприятие), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Ален Херман Чобанолларъ, Хайри Йлмаз и Мурат Чамоглу и се представлява и управлява от Ален Херман Чобанолларъ.

35334

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IV.2002 г. регистрира по ф.д. № 199/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Йосифов и сие” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Цар Страшимир 3, вх. Г, ет. 3, ап. 39, с предмет на дейност: дейност като независим технически орган по контрол на безопасни условия на труд (след издадено разрешение - лицензия, от надлежния държавен орган), покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговска дейност, експортно-импортни, бартерни и компенсационни сделки с български и чуждестранни физически и юридически лица, производство на стоки с цел продажба, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, превозни сделки в страната и в чужбина, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

35335

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IV.2002 г. регистрира по ф.д. № 200/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Гефикс - ГГ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, бул. Христо Ботев 35-А-4, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки и стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски (извън случаите по чл. 2, ал. 3 ТЗ), счетоводни и консултантски услуги (по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ като предприятие), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, издателски, дърводелски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингова, строително-монтажна дейност, ремонтни и възстановителни услуги, проектантски и инвестиционни услуги, производство и продажба на стоки, търговска дейност в страната и в чужбина, авторемонтни и автотенекеджийски услуги (всички услуги като предприятие), продажба, внос, износ на индустриална техника, резервни части за нея, дейност в сферата на вътрешния и международния транспорт, наемане на коли със или без шофьор, поправка на коли, експлоатация на автомобилния парк за тежкотоварни автомобили и всякаква дейност, свързана с наемане на търговска дейност по транспорта, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

35336

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.IV.2002 г. регистрира по ф.д. № 201/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Мр” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, бул. Сан Стефано, бл. 32, вх. Б, ап. 26, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с хранителни, промишлени, текстилни стоки, бартерни сделки, оказион, логистично осигуряване на полеви лагери и учения (осигуряване на транспорт, хранителни и нехранителни стоки, поддържане на хигиената на войскови формирования), откриване и експлоатация на магазини, ресторанти, кафе-аперитиви, бар, дискотека, производство и продажба на продукти за бита и строителството, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество (без процесуално), туристическа, рекламна и информационна дейност, счетоводни, шивашки, шлосерски, електротехнически, санитарно-хигиенни, фризьорски и консултантски услуги в сферата на екологията (при условията на чл. 1, ал. 3 ТЗ), външнотърговска дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

35337

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.IV.2002 г. регистрира по ф.д. № 203/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Гопи” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Петър Берон 6, вх. В, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки, складова, лизингова, рекламна дейност, вътрешна и външна търговия, търговия със селскостопанска продукция и техника, внос, производство, дистрибуция на компютри, продажба на едро и дребно на компютърни части и офисматериали, сделки с интелектуална собственост и други разрешени със закон, кинология, хотелиерски (извън случаите по чл. 2, ал. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

35338

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 18.V.2002 г. по ф.д. № 35/99 вписа в търговския регистър промени за “Феникс Гама Инвест 99” - АД: вписва нов съвет на директорите: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Дружеството ще се представлява и управлява от изпълнителния директор X.X.X..

35339

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 20.V.2002 г. по ф.д. № 110/98 вписа в търговския регистър промяна за “Юрук” - ООД: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

35340

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.V.2002 г. по ф.д. № 120/2000 вписа в търговския регистър промяна за “Медико-стоматологичен център за специализирана медицинска помощ Здравец” - ООД: вписва приемането на новия съдружник X.X.X.; вписва освобождаване на съдружника X.X.X..

35340а

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.IV.2002 г. регистрира по ф.д. № 204/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Юнер” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ж.к. Бадема 29-А-30, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови, превозни и сделки с интелектуална собственост, лизинг, вътрешна и външна търговия, импорт, експорт, реекспорт, хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), ресторантьорство, разкриване на заведения за обществено хранене, кафе-аперитиви, бар, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от Хасан Юнер.

35587

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.IV.2002 г. регистрира по ф.д. № 205/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Мери” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Елбрус 14, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки на пътници и товари в страната и в чужбина, дистрибуторство, складови сделки, ресторантьорство, хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, строително-монтажна дейност, рекламна и издателска дейност (като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ), производство и търговия със селскостопанска продукция, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

35588

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.IV.2002 г. регистрира по ф.д. № 207/2002 дружество с ограничена отговорност “Виан” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Липа 49-Б-12, ет. 4, с предмет на дейност: производство и покупка на всякакви стоки и други вещи с цел продажба и препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, туристическа, рекламна, таксиметрова, транспортна и програмна дейност, хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), ресторантьорство, мотел, обществено хранене, кафетерия, сладкарство, аперитив, бар, дискотека, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, външнотърговска дейност по целия предмет на дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

35589

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.V.2002 г. регистрира по ф.д. № 208/2002 дружество с ограничена отговорност “Хирон” - ООД, със седалище и адрес на упраление Хасково, ул. Найчо Цанов 20, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на стоки с цел продажба (след реставрирането им), внос, износ и реекспорт, продажба на стоки от собствено производство, проектиране, изработка, създаване и реализация на авангардни технологии, ноу-хау, авторски произведения, промишлени образци и други обекти на интелектуална собственост (след разрешение), консултантска, инженерингова, маркетингова, информационна дейност и услуги, външно- и вътрешнотърговска дейност с всякакви разрешени стоки, покупка на ценни книжа с цел продажба (след разрешение), представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, комисионни и складови сделки, покупка, строеж, реставрация, озеленяване и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, предприятие за производство и продажба на продукти от традиционни занаяти, произведения на изкуството и бижутерия (след разрешение), хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристическа, продуцентска, издателска дейност и услуги, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

35590

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.V.2002 г. регистрира по ф.д. № 209/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Хера” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, бул. Васил Левски 7, с предмет на дейност: производство и търговия с обувки и кожени изделия в страната и в чужбина, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, превози на пътници и товари в страната и в чужбина (организирано като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ), и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

35591

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.V.2002 г. регистрира по ф.д. № 212/2002 дружество с ограничена отговорност “К и К” - ООД, със седалище и адрес на управление Харманли, ул. Рила 8, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, внос и износ на такива стоки и вещи, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, международен транспорт и туризъм, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, шивашки и други услуги (при условията на чл. 1 ТЗ), и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

35592

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.V.2002 г. регистрира по ф.д. № 213/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Арес - 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Преображение 7, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, бартерни, международнотранспортни, складови и сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и консултантски услуги (извършвани под формата на предприятие), хотелиерство (с изключение на чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

35593

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.V.2002 г. регистрира по ф.д. № 215/2002 дружество с ограничена отговорност “Автогаз” - ООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. България 211, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на други стоки от собствено производство, сделки с течни горива, масла, смазочни материали и петролни продукти, външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт, бартерни и комисионни сделки, търговско представителство (без процесуално) и посредничество, спедиционни, превозни и транспортни сделки в страната и в чужбина, складови и сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници “Свиленград - Автотранспорт” - АД, Свиленград, представлявано от X.X.X., и “Газтрейд” - ООД, Свиленград, представлявано от X.X.X., и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

35594

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.V.2002 г. регистрира по ф.д. № 216/2002 дружество с ограничена отговорност “Бирлик” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Враца 12, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в страната или в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, вътрешен и международен транспорт, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерство (извън случаите по чл. 2 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, търговия - вътрешна и външна, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Алан Аптилязим Емин и Хюсеин Билгич, които го управляват и представляват заедно и поотделно.

35595

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.V.2002 г. регистрира по ф.д. № 217/2002 дружество с ограничена отговорност “Диример” - ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Местност гара движение 17А, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско посредничество и представителство, туристическа дейност в страната и в чужбина, разкриване и експлоатация на магазини, ресторанти и барове, превоз на пътници в страната и в чужбина, внос, износ (разрешени със закон) и други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Илхан Дирикер и Зейнелин Йозтюрк и се представлява и управлява от Илхан Дирикер.

35596

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.V.2002 г. регистрира по ф.д. № 218/2002 еднолично дружество с ограничена отговорност “Гама” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Св. св. Кирил и Методий 40, с предмет на дейност: производство и покупка на всякакви стоки и други вещи с цел продажба и препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, туристическа, рекламна, таксиметрова и програмна дейност, хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), мотел, обществено хранене, кафетерия, сладкарство, аперитив, бар, дискотека, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, външнотърговска дейност по целия предмет на дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

35597

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.IV.2002 г. регистрира по ф.д. № 179/2002 дружество с ограничена отговорност “Адай България международен транспорт” - ООД, със седалище и адрес на управление Харманли, ул. Петко и Пенчо Славейкови 18А, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, медицински услуги (след разрешение), инженерингова, производствена, маркетингова, посредническа и комисионна дейност, хотелиерство, ресторантьорство и туризъм (след лиценз), строителна, ремонтна, монтажна и сервизна дейност, превоз на пътници и товари, сделки с интелектуална собственост, покупко-продажба на движими и недвижими имоти, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Аднан Айдемир, Салих Ерсак и Али Тюфекчи, който го представлява и управлява.

35598

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2001 г. регистрира по ф.д. № 274/2001 дружество с ограничена отговорност “Диагностичен фактор” - ООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, бул. Христо Ботев 19, с предмет на дейност: самостоятелна медико-диагностична лаборатория, клинично-лабораторни анализи, хематологични, серологични, имунологични, хормонални и други биологични течности и материали, търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите (по чл. 3, ал. 4 ЗЛЗ), както и всякакви други медицински дейности, съобразени с изискванията на чл. 1 от Наредба № 19 от 1999 г. на МЗ, и с капитал 5100 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X.-X., X.X.X.-X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

35599

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.III.2002 г. регистрира по ф.д. № 101/2002 дружество с ограничена отговорност “Вито 22” - ООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Панайот Хитов 21, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки на пътници и товари в страната и в чужбина, дистрибуторство, складови сделки, рекламна дейност, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, дървообработване, строително-монтажна дейност, ремонт на ел. уреди, таксиметрови и счетоводни услуги (като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ), и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

35600

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 29.V.2002 г. по ф.д. № 8/91 вписа в търговския регистър промени за “Бисера” - АД: вписва заличаване на управителя X.X.X. и вписва като управител X.X.X..

36578

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 30.V.2002 г. по ф.д. № 3619/92 вписа прехвърляне на фирма “Орион - X.X.” на едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и я вписва като едноличен търговец с фирма “Орион - X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Васил Левски 55.

36579

Хасковският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва с решение от 28.V.2002 г. по ф.д. № 346/97 промени за “Маргаритов” - ЕООД: променя наименованието на “Маком” - ЕООД; допълва предмета на дейност със “строителни и ремонтни дейности”.

36580

Шуменският окръжен съд на основание чл. 734, ал.1 ТЗ по гр.д. № 908/99 свиква заключително събрание на кредиторите на “Технометал” - АД, Шумен, в несъстоятелност, на 16.IХ.2002 г. в 8 ч. и 30 мин. в съдебна зала № 5 на съда.

47977

Шуменският окръжен съд на основание чл. 630 ТЗ по гр.д. № 132/2002 обявява неплатежоспособността на “Китка” - АД, Нови пазар, със седалище и адрес на управление Нови пазар, ул. Цар Освободител 36, вписано в регистър № 1 за търговските дружества под парт. № 88, том 2, стр. 188, ЕФН 2794200881, като определя начална дата - 14.ХII.2001 г.; открива производство по несъстоятелност за “Китка” - АД, Нови пазар; назначава за временен синдик X.X.X. от ШАК; допуска обезпечение чрез налагане на запор и възбрана на цялото движимо и недвижимо имущество на “Китка” - АД; определя дата на първото събрание на кредиторите - 9.IХ.2002 г. в 14 ч. в съдебна зала № 5 на Шуменския окръжен съд. Решението подлежи на обжалване пред Апелативния съд - гр. Варна, в 7-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”. Решението подлежи на незабавно изпълнение.

47794

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че “Протеин - 98” - АД, Шумен, е представило в търговския регистър по ф.д. № 159/98 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г.

37981

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че “Винекс - Преслав” - АД, гр. Велики Преслав, е представило в търговския регистър по ф.д. № 147/96 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г.

37982

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 29.V.2002 г. по ф.д. № 149/92 вписа промени за “Телеинженерингстрой” - ЕАД, Шумен: освобождава като членове на съвета на директорите Вахаршак Хачадур Хачадурян, X.X.X. и X.X.X.; вписва като изпълнителен директор X.X.X.; вписва съвет на директорите в състав: X.X.X. - изпълнителен директор, X.X.X. - председател, и X.X.X.; дружеството ще се представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

37983

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 28.V.2002 г. по ф.д. № 159/98 вписа промени за “Протеин - 98” - АД, Шумен: заличава X.X.X. като член на съвета на директорите и вписва като такъв X.X.X.; заличава X.X.X. като изпълнителен директор; вписва промени в устава; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

37984

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.V.2002 г. по ф.д. № 87/92 вписа промени за “Ефос Фууд България” - ООД, Шумен: вписва нов адрес на управление - Шумен, ул. Цар Асен I № 2; заличава X.X.X. и X.X.X. като съдружници; заличава X.X.X. като управител и представител на дружеството и вписва като такъв X.X.X.-X..

37995

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 13.V.2002 г. по ф.д. № 543/2001 заличава от търговския регистър “Вила Европа” - ООД, Шумен.

37986

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.V.2002 г. по ф.д. № 786/98 вписа промяна за “Лъки Лейди” - ООД, Шумен: заличава като съдружник ЕТ “Дейзи - X.X.”, Шумен, представляван от X.X.X.; увеличава капитала от 21 250 лв. на 21 260 лв.; вписва промени в дружествения договор.

37987

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че “Фикосота Холдинг” - АД, Шумен, е представило в търговския регистър по ф.д. № 192/98 проверените и приети годишни счетоводни отчети за 2000 и 2001 г.

37988

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 20.V.2002 г. по ф.д. № 623/97 вписа промяна за “Частни аптеки Даниела” - ЕООД, Шумен: деноминира капитала от 5 050 000 лв. на 5050 лв.

37989

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.V.2002 г. по ф.д. № 1115/2000 вписа промени за “Гама 2000” - ООД, Шумен: заличава като съдружници Ахмет Митхат Гючбилмез и Мехмед Азиз Мехмедемин; вписва като съдружник Неждет Мехмед Хюсеин.

37990

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 20.V.2002 г. по ф.д. № 188/2001 вписа промени за “Вихас” - ООД, Шумен: преобразува дружеството чрез отделяне от него на ново юридическо лице “Симони” - ООД, Шумен; намалява капитала от 10 100 лв. на 5000 лв.; заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X..

37991

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.V.2002 г. по ф.д. № 763/99 вписа промяна за “Мойра” - ООД, Шумен: вписва като съдружник Четин Али Нергис.

37992

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 22.V.2002 г. по ф.д. № 1178/97 вписа промени за “Лида” - АД, Шумен: освобождава X.X.X. като член на съвета на директорите и вписва като такъв X.X.X..

37993

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че “Смеда” - АД, Смядово, е представило в търговския регистър по ф.д. № 156/96 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г.

37994

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че “Вариант - 6” - АД, Шумен, е представило в търговския регистър по ф.д. № 54/94 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г.

37995

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 14.V.2002 г. по ф.д. № 1138/98 вписа промяна за “Диавена Инвест” - ООД, Шумен: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

37996

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 13.V.2002 г. по ф.д. № 242/96 вписа промяна за “Дино” - ООД, Шумен: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

37997

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че “Барс” - ООД, Шумен, е представило в търговския регистър по ф.д. № 20/95 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г.

37998

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.V.2002 г. по ф.д. № 99/93 вписа промяна за “Херти” - ООД, Шумен: заличава X.X.X. и X.X.X.-X. като съдружници в дружеството.

37999

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.V.2002 г. по ф.д. № 1269/97 вписа промени за “Тимшел” - ООД, Шумен: заличава X.X.X. като съдружник; вписва X.X.X. като управител; дружеството ще се представлява от управителите X.X.X. и X.X.X., които имат право да действат поотделно.

38000

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.V.2002 г. по ф.д. № 700/98 вписа промяна за “Търговия на едро и дребно Приват” - ООД, Шумен: заличава починалия съдружник X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X. по силата на осъщественото универсално правоприемство на наследниците на починалия съдружник.

38001

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решние от 18.V.2002 г. по ф.д. № 292/96 вписа промяна за “Китка 1” - АД, Нови пазар: вписва упълномощаване на прокуриста X.X.X..

38002

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 8.V.2002 г. по ф.д. № 134/91 вписа в търговския регистър удължаване срока на ликвидация на “Плиска - Фак” - ЕАД (л), Нови пазар, до 31.ХII.2002 г.

38003

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.V.2002 г. по ф.д. № 3546/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Лъки” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Шумен, пл. Освобождение 1, ет. 3, офис 328, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически и рекламни, информационни, програмни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала, представител и управител X.X.X..

38004

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.V.2002 г. по ф.д. № 355/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Фортуна” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Христо Смирненски 17, ет. 4, ап. 10, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, ресторантьорство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, валутни сделки, хазартни игри (след съответно разрешение), външно- и вътрешнотърговска дейност във всички разрешени от закона форми и с всички разрешени от закона стоки и други дейности и услуги съгласно чл. 1, ал. 3 ТЗ. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала, представител и управител X.X.X..

38005

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.V.2002 г. по ф.д. № 362/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Белами” - ООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Кольо Фичето 6, вх. Б, ет. 5, ап. 34, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, консултантски, счетоводни и проучвателни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., с управител и представител X.X.X..

38006

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.V.2002 г. по ф.д. № 347/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “ГС Фруит Маркетинг - България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Венец, област Шумен, ул. Шипка 10, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на млечни, животински продукти, селскостопанска продукция от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, внос-износ на всякакви разрешени стоки, хотелиерски, туристически, рекламни, програмни, импресарски или други услуги съобразно изискванията на чл. 1, ал. 3 ТЗ. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представител Джан Ийигюн.

38007

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.V.2002 г. по ф.д. № 343/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Медицински център МБАЛ - Шумен” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Васил Априлов 63, и с предмет на дейност: специализирана медицинска извънболнична помощ, диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други изследвания, предписване и извършване на медицински дейности и манипулации под лекарски контрол и отговорност в обем, необходим за лечебния процес, предписване на лекарства, превързочни материали и медицински пособия, извършване на експертизи за временна нетрудоспособност, наблюдение на бременни и лица под 18 години, извършване на дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи и манипулации, издаване на документи, свързани с дейността на лекарите, консултации и насочване на пациенти за консултативна и болнична помощ, извършване на лечение на болни в дома им, когато състоянието им налага това, санитарен транспорт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен” - АД, Шумен, с неопределен срок, с управител и представител X.X.X..

38008

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.V.2002 г. по ф.д. № 364/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Дъга 21” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Дедеагач 17, вх. 3, ет. 7, ап. 69, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови сделки, стоков контрол, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представител X.X.X..

38009

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.V.2002 г. по ф.д. № 350/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Калчев” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Ильо войвода 3, ап. 4, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, външнотърговска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, увеселителни заведения с електронни и други развлекателни игри, заведения за обществено хранене, производство на стоки и услуги с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, туристическа, туроператорска, рекламна и информационна дейност, обучение на водачи на МПС от всички категории, предоставяне на компютърни, интернет и други услуги, производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция, транспортна дейност, автосервизни услуги, предприемачество, строителство и продажба на стопански обекти. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представител X.X.X..

38010

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.V.2002 г. по ф.д. № 351/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “УСМ - 2002” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Наум, област Шумен, ул. Свобода 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, транспортна дейност с всички видове транспорт, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни и дърводелски услуги, изкупуване, преработка и продажба на билки и гъби, покупко-продажба в страната и в чужбина на МПС и части за тях, строително-монтажна и ремонтна дейност, търговия с тютюн, тютюневи изделия, спирт и алкохолни напитки (след получаване на лиценз), търговия с дървен материал, изкупуване, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход, лизинг, външнотърговска дейност, бартерни сделки и реекспорт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., с управител и представител X.X.X..

38011

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.V.2002 г. по ф.д. № 365/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Черноморстрой” - ООД, със седалище и адрес на управление Шумен, хотел “Мадара”, стая 111, и с предмет на дейност: производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство и посредничество, търговия с промишлени стоки, полуфабрикати, суровини, материали, оборудване, резервни части, транспортна техника, моторни превозни средства, петрол и петролни продукти и всякакви стоки, за които не съществува изрична законова забрана, производство на стоки с цел продажба, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, превоз на пътници и товари със сухопътен, воден или въздушен транспорт в страната и в чужбина, както и свързаните с това товарно-разтоварни дейности, спедиционна, складова, комисионна, лизингова и хотелиерска дейност, експлоатация на административни сгради, спортно-развлекателни комплекси, ресторанти и други подобни заведения, рекламна дейност, сервизни и други услуги, незабранени със закон, туристическо обслужване в страната и в чужбина, програмна и информационна дейност, инженеринг и маркетинг, проучване, проектиране, авторски и технически контрол, изпълнение, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туризъм и туроператорска дейност съобразно действащото законодателство. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., с управител и представител X.X.X..

38012

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.V.2002 г. по ф.д. № 363/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Моуса” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Северна 10, бл. 4, вх. 3, ап. 55, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически услуги, покупко-продажба и отдаване под наем на моторни превозни средства, селскостопански машини и съоръжения и части за тях, изкупуване, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция от животински и растителен произход, външнотърговска дейност, бартерни сделки и реекспорт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представител Мустафа Ахмед Муса.

38013

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.V.2002 г. по ф.д. № 366/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Рута - Ан 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Георги Кирков 12, и с предмет на дейност: производство на фуражи и разплоден материал, търговия с животни, фуражи и фуражни компоненти, маркетинг, внос и износ, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски, детективски и други услуги, покупка, проектиране, строителство, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, изкупуване, преработка и търговия със селскостопански стоки. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представител X.X.X..

38014

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.V.2002 г. по ф.д. № 357/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Дора - Лайвсток” - ООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Опълченец 1, ет. 2, ап. 4, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, внос и износ на стоки от хранително-вкусовата промишленост и промишлени стоки, производство и търговия със селскостопанска продукция, внос и износ, посредничество и представителство на наши и чуждестранни физически и юридически лица, бартерна експортна и реекспортна дейност, транспортна и лизингова дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Нажи Елиас Дахруж и Жорж Таннус Искандар, които ще представляват и управляват дружеството заедно и поотделно.

38015

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.V.2002 г. по ф.д. № 367/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Медика 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Нови пазар, ул. Цар Освободител 36, и с предмет на дейност: комплексно обслужване на физически и юридически лица по въпросите за здравето и безопасността на работа в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, организация и провеждане на обучение за дейност по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в съответствие с изискванията на нормативните документи и трудовото законодателство в Република България (след надлежно разрешение от съответното ведомство), покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или други услуги, консултантска дейност, организиране на школи и курсове (след получаване на съответното разрешение от надлежните държавни органи), издателска и печатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала, управител и представител X.X.X..

38016

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 28.V.2002 г. по ф.д. № 70/96 вписа промени за “Маяк - КМ” - АД, Нови пазар: променя броя на членовете на съвета на директорите от 4 на 5; вписва като член на СД X.X.X.; заличава X.X.X. като зам.-председател на СД и вписва като такъв X.X.X..

38017

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че “Маяк - КМ” - АД, Нови пазар, е представило в търговския регистър по ф.д. № 70/96 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г.

38018

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.V.2002 г. по ф.д. № 359/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Джи Пи” - ООД, със седалище и адрес на управление Шумен, бул. Симеон Велики 19, вх. 3, ап. 57, и с предмет на дейност: осъществяване на извънболнична първична медицинска помощ като групова практика. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., с управители и представители X.X.X. и X.X.X., които имат право да действат самостоятелно (поотделно).

38019

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.V.2002 г. по ф.д. № 375/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Автотранспорт, ремонт и поддръжки МБАЛ - Шумен” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Васил Априлов 63, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, валутни сделки (след съответно разрешение), менителници, записи на заповед и чекове, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, външнотърговска дейност по целия предмет на дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, с едноличен собственик на капитала “МБАЛ - Шумен” - АД; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

38020

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.V.2002 г. по ф.д. № 384/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Моде Груп Интернационал” - ООД, със седалище и адрес на управление Шумен, бул. Мадара 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 6000 лв., с неопределен срок, със съдружници Иса Геличи, Геврие Кантекин и Бурхан Джошкун, с управител и представител Иса Геличи.

38021

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение от 4.VI.2002 г. по ф.д. № 230/2000 и ф.д. № 623/97 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на ЕТ “X.X.” - Шумен, на “Частни аптеки “Даниела” - ЕООД, Шумен.

38022

Шуменският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение от 7.ХII.2001 г. по ф.д. № 23/92 вписа в кооперативния регистър прекратяването на кооперация “Зотик” - с. Пет могили, област Шумен, и я обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и със срок на ликвидация 3 години.

38023

Шуменският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение от 9.V.2002 г. по ф.д. № 19/92 вписа в кооперативния регистър прекратяването на кооперация “Пробуда” - с. Могила, област Шумен, и я обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и със срок на ликвидация 1 година.

38024

Шуменският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение от 22.V.2002 г. по ф.д. № 18/95 вписа в кооперативния регистър удължаване срока на ликвидация на ЗК “Заря” (л) - с. Изгрев, област Шумен, до 31.ХII.2002 г.

38025

Шуменският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение от 29.II.2002 г. по ф.д. № 1100/97 вписа в кооперативния регистър прекратяването на кооперация “Хелиос - 97” - Шумен, и я обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и със срок на ликвидация 3 месеца.

38026

Шуменският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение от 15.V.2002 г. по ф.д. № 35/93 вписа в кооперативния регистър прекратяването на ППК “Тича” - с. Ивански, област Шумен, и я обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и със срок на ликвидация 15 месеца.

38027

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.V.2002 г. по ф.д. № 169/93 вписа промяна за “ЕОС” - ООД, Шумен: вписва нов адрес на управление - Шумен, ул. Христо Смирненски 1, ап. 1а.

38028

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.VI.2002 г. по ф.д. № 128/92 вписа промени за “Калимара” - ООД, Шумен: заличава X.X.X. като управител и представител; вписва като едноличен собственик на капитала, управител и представител X.X.X.; вписва промяна във фирмата на “Калимара” - ЕООД, Шумен.

38029

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 22.V.2002 г. по ф.д. № 158/96 вписа промени за “Филиз” - ЕООД, Шумен: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; заличава управителя Хюсеин Салим Абдулах; дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик Абдуллах Акчай.

38030

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.V.2002 г. по ф.д. № 358/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Симони” - ООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Христо Ботев 18, и с предмет на дейност: производство и продажба на хранителни стоки, внос, износ и всякаква друга незабранена със закон дейност, която по предмет и обем изисква воденето да става по търговски начин (след съответно разрешение). Дружеството е с капитал 5100 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., с управител и представител X.X.X.; дружеството е правоприемник на част от активите и пасивите съгласно разделителен протокол на “Вихас” - ООД, Шумен, и е образувано чрез отделяне от това дружество.

38031

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.VI.2002 г. по ф.д. № 389/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Пинакъл студио” - ООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Софийско шосе, бл. 6, ап. 30, и с предмет на дейност: производство на промишлени стоки с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, външнотърговска дейност, транспортна, хотелиерска, туристическа, рекламна и информационна дейност, сделки с интелектуална собственост, производство и продажба на софтуерни продукти, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство и продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински произход в непреработен и преработен вид. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., Тофт Джулиан и “Европасифик” - ООД, представлявано от Тофт Джулиан; дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и Тофт Джулиан заедно и поотделно.

38032

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.V.2002 г. по ф.д. № 383/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Вива - В” - ООД, със седалище и адрес на управление Шумен, ул. Самара 14, вх. 2, ет. 4, ап. 39, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, консултантски, счетоводни и проучвателни услуги, охранителна дейност и персонална охрана - по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ (след снабдяване с необходимия лиценз), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

38033

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 29.V.2002 г. по ф.д. № 1095/99 вписа промени за “Агроойл” - ЕООД, Шумен: вписва преобразуване на дружеството в дружество с ограничена отговорност; променя наименованието на “Арес” - ООД; вписва ново седалище и адрес на управление - с. Илия Блъсково, област Шумен, ул. Георги Димитров 3; заличава като собственик на капитала X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

38034

Шуменският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение от 7.V.2002 г. по ф.д. № 3/94 вписа в кооперативния регистър прекратяването на кооперация “Брестова” - с. Веселиново, област Шумен, и я обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и със срок на ликвидация 1 година.

38035

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.V.2002 г. по ф.д. № 376/2001 вписа промени за “Енергоснабдяване” - ООД, Шумен: вписва като съдружници “Еетек България Енерго Ефективни Технологии” - ЕООД, Варна, представлявано от X.X.X., и X.X.X.; вписва като втори управител X.X.X.; дружеството ще се представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно, а при теглене на кредити и сключване на сделки на стойност над 50 000 лв. дружеството ще се представлява от управителите заедно.

38036

Шуменският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 22.V.2002 г. по ф.д. № 105/91 вписа промени за “Преслав - АН” - АД, гр. Велики Преслав: заличава X.X.X. като представител на “Акционер Фаворит Холдинг” - АД, в съвета на директорите на “Преслав - АН” - АД; вписва като едноличен представител на “Акционер Фаворит Холдинг” - АД, в съвета на директорите на “Преслав - АН” - АД, X.X.X.; заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; заличава като изпълнителен директор на “Преслав - АН” - АД, “Акционер Фаворит Холдинг” - АД, София; вписва нов член на съвета на директорите на “Преслав - АН” - АД, и като изпълнителен директор X.X.X. и го овластява да управлява и представлява самостоятелно “Преслав - АН” - АД, за сделки на стойност до 50 000 лв., а за сделки над 50 000 лв. заедно с председателя на съвета на директорите - “Акционер Фаворит Холдинг” - АД, представляван от X.X.X.; заличава като председател на съвета на директорите на “Преслав - АН” - АД, X.X.X.; вписва нов председател на съвета на директорите на “Преслав - АН” - АД, “Акционер Фаворит Холдинг” - АД, София, представляван от X.X.X., като го овластява да представлява самостоятелно “Преслав - АН” - АД, за сделки до 50 000 лв., а за сделки над 50 000 лв. - заедно с изпълнителния директор X.X.X.; вписва нов устав на дружеството.

38064

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 698 от 17.V.2002 г. по ф.д. № 575/2001 вписа прехвърляне предприятие с фирма “Маринов - X.X.X.” от едноличния търговец X.X.X. като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Маринов - X.X.X.” със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Атанас Кратунов 57А.

35851

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ с решение № 411 от 26.III.2002 г. по ф.д. № 685/2001 вписа прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ “X.X.” (рег. по ф.д. № 175/92 на ЯОС) на “Александров и Ко” - ООД.

35852

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 699 от 17.V.2002 г. по ф.д. № 552/99 вписа в търговския регистър заличаване на “Фото Венера” - ООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Ал. Стамболийски 13.

35853

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 706 от 20.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 1027/94 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Папас - Олио” - АД, Ямбол.

35341

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 705 от 20.V.2002 г. по ф.д. № 1027/94 вписа промени за “Папас - Олио” - АД, Ямбол: допълва предмета на дейност с “внос, съхранение и търговия с продукти за растителна защита и минерални торове”; увеличава капитала от 200 000 лв. на 280 000 лв. чрез нова емисия от 400 обикновени поименни акции, всяка с номинална стойност 200 лв.; вписва промени в устава на дружеството, приети с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 4.IV.2002 г.

35342

Ямболският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 713 от 21.V.2002 г. по ф.д. № 1353/93 вписа прекратяване на дейността на ПК “Пиргуля” - с. Генерал Тошево, област Ямбол, и я обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и срок за извършване на ликвидацията до 31.ХII.2002 г.

35343

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение № 692 от 17.V.2002 г. по ф.д. № 624/96 вписа промяна за “КК Ягода” - АД, Ямбол: деноминира капитала от 161 511 000 лв. на 161 511 лв., разпределен в 161 511 акции с номинална стойност 1 лв.

35344

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 714 от 22.V.2002 г. по ф.д. № 458/2000 вписа промяна за “Финанс - тех надзор” - ЕООД, Ямбол: вписва промяна в адреса на управление - Ямбол, ж.к. Хале, бл. 13, вх. А, ап. 51.

35345

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 742 от 29.V.2002 г. по ф.д. № 232/96 вписа промяна за “Жекови - Тенево” - ЕООД, Ямбол: вписва допълване на предмета на дейност с “производство, изкупуване и търговия с растителна и селскостопанска продукция, производство, заготовка и търговия със семена и посадъчен материал от всички звена на семепроизводната схема и от всички култури, сортове и хибриди, търговия с торове, препарати, горива и нефтопродукти”.

37547

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 722 от 27.V.2002 г. по ф.д. № 89/99 вписа промени за “Зорница 99” - ООД, Ямбол: вписва прехвърляне на 250 дружествени дяла по 10 лв. от X.X.X. на X.X.X.; вписва прекратяване участието в дружеството и заличава като съдружник X.X.X.; вписва като едноличен собственик X.X.X.; вписва дружеството като еднолично дружество с ограничена отговорност “Зорница 99” - ЕООД, при запазване наименованието, предмета на дейност и адреса на управление; дружеството ще се представлява от X.X.X..

37548

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 679 от 15.V.2002 г. по ф.д. № 2000/93 вписа промени за “Ямбол БТ” - АД, Ямбол: освобождава като член и зам.-председател на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член и зам.-председател на съвета на директорите Иб Мустафа Иб.

37549

Ямболският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение № 681 от 15.V.2002 г. по ф.д. № 1937/93 вписа промени за ЗПК “Болярка”, Болярово, в ликвидация: удължава срока на ликвидацията до 30.IХ.2002 г.; вписва за ликвидатор преизбрания председател на ликвидационната комисия X.X.X.; заличава X.X.X. и X.X.X. като членове на ликвидационната комисия.

37550

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 747 от 29.V.2002 г. по ф.д. № 831/92 вписа в търговския регистър заличаването на “Транспорт - Сервиз - Б и Д” - ООД, Ямбол.

37551

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 8976/98 за “Визит” - ЕООД: вписва промяна в предмета на дейност: организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, търговска и консултантска дейност, посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство и търговия със строителни материали, консултации, маркетинг, лизингова дейност, агентство и всякаква друга дейност, незабранена със закон; премества седалището и адреса на управление в София от район “Красно село”, ж.к. Борово, ул. Св. Марина 32, в район “Оборище”, бул. Евлоги Георгиев 173, ет. 2, ап. 5.

36792

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 3718/98 прекратяване дейността на “Мартен и Стив” - ООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и 6-месечен срок за ликвидация.

36793

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 12562/99 за “Екотекника” - ООД: заличава като съдружник “Бексим” - ООД; вписва като съдружник X.X.X..

36794

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3902/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “СитекоБУЛ” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. Пенчо Славейков 5, с предмет на дейност: проектиране, научноизследователска, развойна, инженерингова, маркетингова и производствена дейност, услуги в областта на електрониката, електротехниката, осветлението и климатичната техника, строителна, строително-монтажна и строително-ремонтна дейност, представителство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, посреднически и комисионни, правни, финансово-счетоводни и данъчни услуги, консултации, организиране и изпращане на работници в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Исмет Чаушоолу и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

36795

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4863/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бенефикс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ж.к. Изток, бл. 87, ет. 7, ап. 27, с предмет на дейност: атракционна и развлекателна дейност, строително-монтажна дейност, производство и търговия с различни видове стоки, външна търговия, международен и вътрешен транспорт, покупка, строеж и сделки с недвижими имоти, сервизна дейност, хотелиерство, консултантска и рекламна дейност и различни видове услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

36796

Софийският градски съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК вписва по ф.д. № 12262/99 прекратяване на кооперация “Инко 2000” и я обявява в ликвидация със срок за ликвидация 6 месеца и с ликвидатор X.X.X., ЕГН **********.

36797

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4720/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ди Ей Джи” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 1, бл. 52, вх. 1, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: международен транспорт на товари и пътници (след снабдяване с необходимите разрешителни и извършване на необходимите регистрации съгласно действащото законодателство), консултантска дейност, вътрешна търговия във всички форми и с всички стоки, разрешени със закон, външна търговия, комисионна дейност, представителство и агентство на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, организиране, изграждане и функциониране в страната на търговски обекти, както и всякаква друга търговска дейност, за която няма законова забрана съгласно действащото законодателство. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която управлява и представлява дружеството.

36798

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4721/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Васконт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, бул. Мария-Луиза 114, вх. В, ет. 2, ап. 9, с предмет на дейност: счетоводни услуги, консултантска дейност, вътрешна търговия във всички форми и с всички стоки, разрешени със закон, външна търговия, комисионна дейност, представителство и агентство на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, организиране, изграждане и функциониране в страната на търговски обекти, както и всякаква друга търговска дейност, за която няма законова забрана съгласно действащото законодателство. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която управлява и представлява дружеството.

36799

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4952/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Комерс Концерт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, бул. Евлоги Георгиев 22, с предмет на дейност: организиране на концерти, турнета, импресарска, продуцентска дейност, както и всякаква друга дейност и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

36800

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4989/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Фиоре - Комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, ж.к. Младост 1, бл. 98В, вх. Б, ап. 52, с предмет на дейност: производство и търговия в страната и в чужбина с кожи и кожени изделия, лизинг и лизингова дейност, търговска и външнотърговска дейност, посредничество, митническо представителство и агентство, транспортна и сервизна дейност, консултантска дейност, организация, координиране и коопериране в областта на производството, дистрибуцията, продажбата и маркетинга на стоки за бита, търговия с алкохол и цигари, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала НадеждаX.X., която управлява и представлява дружеството.

36801

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 6288/90 за “Сигматрон” - ООД: вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 10 000 лв.; заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

36802

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 27.V.2002 г. вписва промени по ф.д. № 1567/2000 за “Транс Ти Ви” - АД: вписва нов устав, приет на общото събрание на акционерите, проведено на 10.IV.2002 г.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Лозенец”, ул. Света гора 17; вписва нов предмет на дейност: придобиване на лицензи и разпространяване по кабел, ефир или с други технически средства на филми и телевизионни програми на територията на страната, операторство на платени телевизионни програми и канали, продуцентство, производство и покупко-продажба на филми, озвучаване, дублаж, специални ефекти, търговия с аудио- и видеопродукция и поспродукция, транспортна дейност и специализирани транспортни услуги в страната и в чужбина, отдаване на моторни превозни средства под наем (рент-а-кар), сервизна дейност на всички видове моторни превозни средства, лизингова дейност, спедиционни и превозни сделки, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица, външноикономическа дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон; заличава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва нов съвет на директорите за срок 3 години в състав: X.X.X. - председател, X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. - зам.-председател; дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X..

36803

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 28.V.2002 г. вписва промени по ф.д. № 3802/2000 за “Евростартфарма - 2000” - АД: вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 12.IV.2002 г.; заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X..

36804

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 24277/93 за “Булред - 4” - ООД: вписва промени в дружествения договор съгласно протокол от общото събрание на съдружниците от 18.II.2002 г.; вписва като съдружник X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно.

36805

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 15856/94 за “Обединени оранжерии” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; допълва решението си от 28.V.2001 г. с “вписва промени в дружествения договор, приети на общото събрание на съдружниците от 15.V.2001 г.”.

36806

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 22.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 7198/94 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “В и В - Изоматик” - ООД.

36807

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 4242/2002 за “Лифтсервиз” - ООД: премества адреса на управление в ж.к. Студентски град, бл. 17, ап. 2; вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ “Лифтсервиз - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Лифтсервиз” - ООД.

36808

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 13.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 13730/94 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “СК - 13 Трансстрой” - АД.

36809

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 13.V.2002 г. по ф.д. № 13730/94 промени за “СК - 13 Трансстрой” - АД: вписва промени в устава на дружеството, приети с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 20.IV.2002 г.; вписва увеличение на капитала от 127 049 лв. на 319 000 лв. чрез издаване на нови 191 951 поименни акции; вписва промяна в представителството: дружеството ще се управлява от всеки от двама от членовете на съвета на директорите.

36810

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 5595/99 за “Бизнес парк София” - ЕООД: вписва отделяне от “Бизнес парк София” - ЕООД, на ново дружество - “Бизнес Технопарк” - ЕООД (рег. по ф.д. № 4665/2002), съгласно разделителен протокол; намалява капитала на “Бизнес парк София” - ЕООД, от 10 000 000 лв. на 8 650 000 лв.; вписва увеличение на капитала от 8 650 000 лв. на 10 000 000 лв.

35375

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 17.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 8410/98 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Терем” - ЕАД, с държавно имущество.

35376

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 11003/98 за “Портре” - ЕООД: вписва като съдружници Бюлент Тъкназ и Джошкун Йълдъз; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Портре” - ООД; вписва като управител Бюлент Тъкназ; дружеството ще се представлява от Хюсейин Ийигьор и Бюлент Тъкназ заедно и поотделно.

35377

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 23.V.2002 г. по ф.д. № 4717/2002 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Волф Лизинг” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, бул. Цариградско шосе 48 - 50, с предмет на дейност: оперативен лизинг на моторни превозни средства, машини, съоръжения и други вещи, финансов лизинг, консултиране по лизингови сделки, търговско представителство и посреднически услуги по лизингови договори, вътрешно- и външнотърговска дейност с всякакви стоки, транспортна, комисионна дейност, туризъм и хотелиерство, сделки от всякакъв вид, в т.ч. с интелектуална собственост (патенти, ноу-хау и др.), както и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 5000 акции на приносител с номинална стойност 10 лв., със съвет на директорите, избран за срок 3 г., в състав от 3 членове: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X., и се представлява от председателя на съвета на директорите и изпълнителен директор X.X.X..

35378

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 1335/2002 за “Еврогрейд” - ООД: вписва нов предмет на дейност: вътрешен и международен туризъм, туроператорска и агентска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване и преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети за бита, както и всякаква друга незабранена със закон дейност.

35379

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 4235/2002 за “Интек” - ООД: премества седалището и адреса на управление от гр. Тервел в София, район “Оборище”, ул. Поп Богомил 6; заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.; дружеството ще е управлява и представлява от Кейл Арне Лилеас и X.X.X. заедно и поотделно.

35380а

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4580/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Енерго Ват Сервиз” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Галичица 54Б, с предмет на дейност: проучване, проектиране, рехабилитиране, модернизиране, ремонтно-възстановителни работи, инженерингова и консултантска дейност, експлоатация и управление на енергийни обекти, производство и покупка на стоки и вещи с цел продажба, представителство и посредничество, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 6000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

35380

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4509/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Пара” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Кадемлия 35, с предмет на дейност: внос и износ, бартерни сделки, реекспорт, търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, оказионна, комисионна и консигнационна търговия, комисионерство, агентство и търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем и продажба, инженерингова и рекламна дейност, лизингови услуги, маркетингови проучвания в страната и в чужбина, транспортни и спедиторски услуги с лек и товарен превоз, складова дейност, предоставяне на всякакви услуги, незабранени със закон, и всякаква друга незабранена със закон търговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

35381

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4547/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Трай Старс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ж.к. Слатина, ул. 599 № 7, с предмет на дейност: производство и търговия със стоки в първоначален и преработен вид от всички сфери на търговията, търговия на едро и дребно със строителни материали, посредничество и представителство (без процесуално), внос и износ на стоки, дейности и предоставянето на услуги във всички области, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Софоклеус Панаьотис и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

35382

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4856/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Каролина Дизайн” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Славянска 28, ет. 1, с предмет на дейност: производство и търговия в страната и в чужбина с дрехи и други стоки от текстилната промшленост, дизайн - текстилен, промишлен, архитектурен моден и всякакъв друг, външно- и вътрешнотърговска дейност, дистрибуция, складови и лизингови сделки, посредничество и агентство на чуждестранни физически и юридически лица, покупка на недвижими имоти, стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

35364

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 21.V.2002 г. по ф.д. № 4677/2002 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Ливест” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, бул. Джеймс Баучер 87, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, комисионерство, представителство, туризъм, рекламна и консултантска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 142 000 лв., разпределен в 1420 обикновенни акции с право на глас с номинална стойност 100 лв., от които 1410 поименни акции и 10 акции на приносител, с едностепенна система на управление - съвет на директорите от 3 членове, избрани за срок 3 години, в състав: X.X.X. - изпълнителен директор “Феермонт” - ООД, представлявано от X.X.X., и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

35365

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4637/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Силва дел мода колекшън” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Сухата река, бул. Ботевградско шосе 46, с предмет на дейност: производство на текстил и текстилни изделия, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X., която го управлява и представлява.

35366

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4638/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бигро” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Връбница”, ж.к. Обеля 2, бл. 236, вх. Б, ет. 1, ап. 11, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски и проектантски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителна дейност и услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

35367

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4345/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Рашмор Технолоджис” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Солунска 40, ет. 2, ап. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, консултации, проучвания, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство, посредничество и комисионерство, предоставяне на услуги, лизинг, външноикономическа дейност и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Алексис Даниел Сендаун Прен, който го управлява и представлява.

35368

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 431/2002 за “Цар Рез” - ЕООД: вписва като съдружници X.X.X.-X. и “Евролекс България” - ООД (рег. по ф.д. № 8587/97); дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Цар Рез” - ООД; вписва като прокурист X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X. и прокуриста X.X.X. заедно и поотделно.

35369

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 2836/2002 за “Сървикар” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 734, вх. А, ет. 3, ап. 7; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

35370

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 23.V.2002 г. по ф.д. № 9658/2001 промени за “Еърпорт секюрити клиаранс” - ЕАД: вписва промени в устава съгласно протоколно решение на едноличния собственик на капитала от 16.V.2002 г.; заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X..

35371

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 14102/2000 за “Гига Електроникс” - ЕООД: вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ “Гигаелектроникс - X.X.” (рег. по ф.д. № 9261/99) като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Гига Електроникс” - ЕООД.

35372

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 22.V.2002 г. по ф.д. № 5621/2000 промяна за “Железопътен завод - София - ЕАД” - ЕАД: вписва като прокурист X.X.X..

35373

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 4050/99 за “Виртуален свят” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

35374

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4276/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Булинфо груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Цар Самуил 29, ет. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книжа с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско посредничество и представителство, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставянето на други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на видео- и звукозаписи, както и други подобни дейности, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска и външноикономическа дейност във връзка с предмета на дейност, както и всякаква друга търговска дейност, която не противоречи на действащото законодателство. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

37159

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 4.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 4151/2001 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Специализирана болница за рехабилитация - Здраве” - АД.

37160

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4954/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Сибил 7” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ж.к. Зона Б-5, бл. 10, вх. А, ет. 15, ап. 57, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими имоти, както и всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X. и се управлява и представлява от прокуристите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

37161

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4953/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Мираж - Стил” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ж.к. Яворов, бл. 41, вх. Б, ет. 2, ап. 19, с предмет на дейност: производство и търговия, внос и износ, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Ивона Алсокар.

37162

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 4265/2002 за “Хидрострой - Панагюрище” - ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление от Панагюрище в София, район “Средец”, бул. Витоша 63, ет. 2; вписва промяна в наименованието: “Хидрострой - П” - ЕООД; вписва промени в учредителния акт.

37163

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4043/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Хре” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Московска 27, вх. А, ет. 6, ап. 13, с предмет на дейност: школа за изучаване на чужди езици, проектантски и архитектурни услуги, строителство, обзавеждане и дизайн, правни, счетоводни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, търговско представителство и посредничество, винопроизводство, дейност като частен земеделски производител, производство и търговия с предмети и изделия, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

37164

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4635/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Аймс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Костенски водопад 55, вх. 1, ет. 3, с предмет на дейност: технически разработки и консултации, производство и продажба на стоки, вътрешна и международна спедиторска и транспортна дейност (след предоставяне на лиценз), таксиметрови услуги, хотелиерство и ресторантьорство (след лицензиране), строителство, ремонт и обслужване на промишлени и битови сгради, инсталации и съоръжения към тях, проектиране и изграждане на промишлени битови топлоснабдителни и газоснабдителни мрежи, топлоснабдителна и газоснабдителна дейност (след предоставяне на лиценз), търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка и продажба на стоки и сувенири, бартер и реекспорт, комисионна, дистрибуторска, складова и лизингова дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници “Орбис България” - ЕООД, и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

37165

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4812/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Манца” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Илинден”, ж.к. Света Троица, бл. 14, вх. Б, ап. 6, с предмет на дейност: ремонт и реглаж на автомобилни гуми и продажба, търговия на едро и дребно, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, производство и търговия с хранителни и промишлени стоки, вътрешно- и външнотърговски сделки, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, рекламна дейност, както и всякакви други търговски дейности и сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

37166

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4498/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Чемч актив” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Денкоглу 2, ап. 2, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, производство и търговия с животинска и селскостопанска продукция, търговия с движими и недвижими имоти, организиране на търгове, базари и изложби в страната и в чужбина, всякаква строителна дейност, производство и търговия с всякакви строителни материали, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерство, мотелиерство и ресторантьорство, експлоатация на заведения за обществено хранене, вътрешна и международна туристическа, транспортна дейност и автомонтьорски услуги, търговия с транспортни средства и петролни продукти и всякакви други дейности и услуги, разрешени със закон, както и внос и износ на всякакви стоки, издателска и разпространителска дейност, преводи и легализации, рекламна дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Еркан Чемч и Ердем Чемч и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

37167

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4556/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Стора - Стил” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел 2, бл. 17, вх. А, ет. 9, ап. 27, с предмет на дейност: моделиерство и дизайн на облекла, компютърна графика, козметични консултации, фризьорство, козметични услуги, търговско представителство и посредничество, рекламни услуги и всякакви незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която управлява и представлява дружеството.

37168

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4688/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Екоплан 2000” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 2, бл. 239, вх. 1, ет. 7, ап. 20, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, спедиция, международен транспорт, търговия с петролни продукти, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, промишлени, битови, занаятчийски и сервизни услуги, комплексна туристическа дейност във и извън страната, спортно-развлекателна и хотелиерска дейност, изграждане, експлоатация, поддръжка, даване под наем и под аренда на търговски и други обекти в страната и в чужбина, всякаква друга дейност, непротиворечаща на закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

37169

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1086/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Юнион транс сървиз България 2000” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Банат 10, ет. 4, с предмет на дейност: разработка и осъществяване на конкретни научни, опитно-конструктивни и експериментални работи за усвояване на въздушните пространства и комерсиализирането на тази дейност, разработка, внедряване и експлоатация на нови информационни технологии, компютърни и други информационни системи, мрежи и информационни центрове, производствено-монтажни и други строителни работи, реконструкция и експлоатация на здания и съоръжения с жилищно, комунално-битово, спортно-оздравително и хотелиерско предназначение, проектантска, научноизследователска дейност, провеждане на технически, технико-икономически, финансови и други експертизи и консултации, вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със собственик “Демба Трейдинг” - ЕООД, и се управлява и представлява от X.X.X..

37170

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 1086/2002 за “Юнион транс сървиз България 2000” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

37171

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4711/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Киип Клиин” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Илинден”, ж.к. Илинден, бл. 129, вх. А, ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност: внос и износ на сапуни, шампоани и всякакъв вид миещи препарати, изграждане и експлоатация на търговски обекти от всякакъв вид, търговска дейност в страната и в чужбина, представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, както и всякаква незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Мухамад Мехди Шамседин, който управлява и представлява дружеството.

37172

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4051/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Експрес консулт 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 1, бл. 3, вх. 6, ап. 92, с предмет на дейнос: финансово-счетоводни услуги, реклама, търговска дейност на едро и дребно, информационни, консултантски, маркетингови, комисионни и програмни услуги, внос и износ, реекспорт и бартерни сделки, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост и всякакви незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която управлява и представлява дружеството.

37173

Софийският градски съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК вписва по ф.д. № 21967/94 прекратяването на кооперация “Софийска спестовна каса” и я обявява в ликвидация със срок за ликвидация 1 година и с ликвидатор X.X.X., ЕГН **********.

37174

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4636/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Рени стил 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Янко Сакъзов 44, с предмет на дейност: производство на стоки за бита, административни и счетоводни услуги, реклама и маркетинг, спедиторска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туристически услуги, търговско представителство и посредничество, посредничество на български и чуждестранни фирми, вътрешна и външна търговия (без търговия с благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата), както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която управлява и представлява дружеството.

37175

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ вписва по ф.д. № 6090/90 заличаването на “Арсенал инженеринг” - ЕООД.

37176

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ вписва по ф.д. № 6864/90 заличаването на “Нитиат” - ЕООД, с държавно имущество.

37177

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 14.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 6155/90 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Просвета - София” - АД.

37178

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 14.V.2002 г. вписва промени по ф.д. № 6155/90 за “Просвета - София” - АД: премества адреса на управление в София, район “Оборище”, бул. Дондуков 45; вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите, проведено на 22.IV.2002 г.

37179

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 14203/90 за “ПроЛинк” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X. - ЕТ “X.X. - комерсиал” (рег. по ф.д. № 27640/91); вписва промени в дружествения договор.

37180

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 9677/90 за “Танко - 2” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X., която поема наследствения дружествен дял в размер 45 дяла по 100 лв.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

37181

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 5.VI.2002 г. вписва промени по ф.д. № 25464/91 за “Информационно обслужване” - АД: заличава като членове на управителния съвет X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на управителния съвет X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва промяна в броя на членовете на управителния съвет на 5 членове; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

37182

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 27.V.2002 г. вписва промени по ф.д. № 4885/91 за “Пексим АД холдинг” - АД: вписва промяна на наименованието: “Пексим” - АД; вписва промяна в предмета на дейност: производство на кожено-галантерийни изделия, обувки и компоненти за тях, изкупуване и преработка на кожи, търговия в страната и в чужбина, вътрешни и международни превози, търговско представителство и посредничество.

37183

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 18.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 30338/91 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Ойрошпед” - ЕООД.

37184

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 595/91 за “Ефект - 3” - ООД: допълва предмета на дейност с “извършване на сделки с чуждестранна валута в брой (обменно бюро)”; вписва промени в дружествения договор.

37185

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 28638/92 за “Надя” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Лозенец”, ул. Кричим 3, вх. Б, ап. 24.

37186

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ вписва по ф.д. № 20013/93 преобразуването на СД “Пронитекс - Шушулова и с-ие” в дружество с ограничена отговорност “Пронитекс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, ул. Прохлада 5, ет. 2, ап. 2, и с предмет на дейност: проучване, проектиране, производство и продажба на продукти на умствения и физическия труд, създаване на нови изделия, извършване на научни изследвания, на технически и технологични експертизи и обосноваване на технически, организационни и управленски решения в областта на производството, търговията и услугите, вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5010 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., управлява се и се представлява от X.X.X. и поема активите и пасивите на СД “Пронитекс - Шушулова и с-ие”.

37187

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 29.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 28788/93 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Деликатесен” - ООД.

37188

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 3749/95 прекратяването на “Етоал” - ООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и срок за ликвидацията 31.ХII.2002 г.

37189

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 4649/94 прекратяването на “Ирис - Трейд” - ООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатори X.X.X. и X.X.X. и срок за ликвидацията 6 месеца.

37190

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 5377/95 за “Лети - 95” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Лети - 95” - ЕООД, с едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва промяна на седалището и адреса на управление - София, район “Люлин”, кв. Филиповци, ул. Бузлуджа 7; дружеството ще се представлява от управителя X.X.X..

37191

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4945/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Бългериън Холидейз” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, бул. Шипченски проход 7, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, туроператорска, агентска и посредническа дейност в страната и в чужбина, управление на хотели и ресторанти, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, разработване на програми и консултантска дейност по проблемите на туризма, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и други дейности и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

37192

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4469/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Метал трийдинг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, ж.к. Западен парк, бл. 100А, ет. 5, ап. 9, с предмет на дейност: производство и търговия, търговско представителство, посредническа дейност и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, външно- и вътрешнотърговска дейност, реекспорт, сделки с недвижими имоти, спедиторска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

37193

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4601/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Медицински център - Св. X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, бул. Акад. X.X. 15, с предмет на дейност: извършване на специализирана извънболнична медицинска помощ съгласно Закона за лечебните заведения. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Многопрофилна болница за активно лечение “Св. X.X.” - ЕАД, и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

37194

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 11474/2001 за “Минута е много” - ООД: премества адреса на управление на бул. Патриарх Евтимий 48А, ет. 3, ап. 20.

37195

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 2273/2000 за “Мони - 2000” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.; вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 10 000 лв.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва промени в дружествения договор.

37196

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 8448/2000 за “Мин Джу” - ООД: вписва като съдружник Ченг Мингчиао.

37197

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 13696/96 за “Силует М” - ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител X.X.X., като дяловете му се поемат от неговата наследница X.X.X.; вписва като едноличен собственик и управител X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството.

37198

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 31.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 6080/97 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Тремонд” - АД.

37199

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 10334/97 за “А Теам” - ООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

37200

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 16.V.2001 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 4697/98 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Хомоген” - АД.

37201

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 31.V.2002 г. по ф.д. № 14556/99 промени за “София Мед” - АД: заличава като член на СД Теодосиу Константинос Стилианос; заличава като зам.-председатели на СД X.X.X. и X.X.X. вписва като член на СД и председател Ефстратиос Евангелос Стратигис; вписва за зам.-председатели на СД Атанасиос Йоанис Атанасопулос и X.X.X..

37202

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4970/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “ВИП - Билдинг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, ж.к. Бъкстон, бл. 35, вх. Б, ет. 3, ап. 31, с предмет на дейност: инженерингова, проектантска, строително-монтажна и строително-ремонтна дейност и свързаните с това услуги, вътрешнотърговска и външноикономическа дейност, представителство, посредничество, комисионерство, лизинг, маркетинг, консултантски услуги, както и всякакви други дейности, за които няма изрична забрана със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

37203

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 4.VI.2002 г. по ф.д. № 2835/98 вписва промени за “ЗММ Приват” - АД: вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 22.III.2002 г.; деноминира капитала от 50 000 000 лв. на 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв.; вписва увеличение на капитала от 50 000 лв. на 250 000 лв. чрез издаване на нови 200 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв.; заличава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва нов съвет на директорите в състав: Ивайло X.X. - председател, X.X. Добрева-Иванова, X.X.X. - зам.-председател, X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

37204

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 29.V.2002 г. по ф.д. № 14108/98 вписва промени за “Централни хали” - АД: вписва решение на ОС на акционерите от 5.III.2002 г. за промени в устава; вписва промяна в представителството: дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Йозеф Голан, който ще има право самостоятелно да сключва договори и разпорежда със средства в полза на всички дружества, управлявани от Ащром В.V.”, Холандия, вкл. и с “Абротеа интернешънъл” - АД, “Холикон” - АД, “Абротеа България” - АД, “Абротеа трейдинг” - Лимитид, Кипър, “Кондети холдингс” - ООД, Кипър, “Ащром” - Лимитид, Кипър, както и в полза на официалните български органи и институции, вкл. данъчни служби и митнически органи; всякакви други сделки и банкови операции със средства на дружеството в размер над 10 000 щ.д. ще бъдат извършени валидно от изпълнителния директор Йозеф Голан само с изричното писмено съгласие на едно от следните лица: Дан Герон, Моше Перлсон или Ицках Софер.

37205

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 27.V.2002 г. по ф.д. № 3553/98 вписва промени за “Каритекс Лъки” - АД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София от район “Триадица”, ж.к. Стрелбище, бл. 3, вх. Г, ет. 7, ап. 69, в район “Оборище”, ул. Искър 14; вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите от 20.V.2002 г.

37206

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 1047/99 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Скай Линк” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, ж.к. Студентски град, спортна зала “Бонсист”, с предмет на дейност: внос, износ, търговия на едро и дребно с промишлени и битови стоки и суровини, проектантска дейност, строителство на жилищни и административни сгради, хотели, хотелиерство и ресторантьорство, туристически услуги, спедиторска и транспортна дейност, предпечатна подготовка на периодични и непериодични издания, реклама, телекомуникации, внос, износ, реекспорт и специфични външнотърговски операции, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всякаква друга търговска дейност, за която няма изрична законова забрана. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

37207

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 1047/99 промяна за “Скай Линк” - ООД: вписва промени в дружествения договор.

37208

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписва по ф.д. № 1047/99 промени за “Скай Линк” - ООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление - София, район “Младост”, ж.к. Младост 1, битов комбинат (до бл. 67), ет. 2, помещение 10; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

37209

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 13825/99 промени за “Естакада” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; заличава като управители X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

37210

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 21.II.2002 г. по ф.д. № 5383/2000 вписва промяна за “Шампионите 2000” - АД: вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите от 8.II.2002 г.

37211

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 25.II.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 5383/2000 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Шампионите 2000” - АД.

37212

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 6960/2000 промени за “Кесси” - ЕООД: вписва като съдружник и управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Кесси” - ООД; вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Надежда”, ж.к. Надежда 4, бл. 463, вх. А, ет. 16, ап. 1; дружеството ще се управлява и представлява от Ален Кесси и X.X.X. заедно и поотделно.

37213

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 8944/2000 промени за “Хай Тайм 1” - ЕООД: заличава като едноличен собственик X.X.X.; вписва като едноличен собственик X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

37214

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5123/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Хелт - Кио” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел 2, бл. 39, вх. Б, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия на едро с лекарствени средства и медицински изделия, дистрибуция, търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, клинични изпитвания, проучвания и изследвания, консултантска дейност в областта на здравеопазването и в други области, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и “Хелт Консулт” - ООД, и се управлява и представлява от X.X.X..

37215

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 15492/98 за “Шун Инг” - ООД: вписва като съдружници Дзин Сукан и Джан Сяофън.

37216

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 12744/98 за “Профайлд” - ООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление - София, район “Красно село”, бул. Цар Борис III № 126, партер.

37217

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 15470/98 за “Доми - БГ” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва промени в дружествения договор.

37218

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 3115/99 за “Джу - Джан” - ООД: заличава като съдружник Джан Ханмин; вписва промени в дружествения договор.

37219

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 10196/2000 за “Консултантска къща - Контакс” - ООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, бул. Евлоги Георгиев 39, ет. 1, ап. 2; заличава като съдружници и управители X.X.X. и X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

37220

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 22.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 27655/91 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Интерхотел Гранд-хотел София” - АД.

37221

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 23.V.2002 г. по ф.д. № 27655/91 вписва промени за “Интерхотел Гранд-хотел София” - АД: заличава като член на съвета на директорите и изпълнителен директор Карл Лоурънт Блаха; вписва като член на съвета на директорите Марк Стивън Кранц; вписва като изпълнителен директор Стивън Джеймс Мур; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор Стивън Джеймс Мур.

37222

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 2533/93 промяна за “Стил - 93” - ЕООД: вписва промяна в предмета на дейност: придобиване по установения в закона ред, вкл. чрез приватизация, или изграждане на електростанции, производство и продажба на електроенергия в съответствие със законовите изисквания, търговия, внос и износ, производство на стоки и услуги, строителство.

37223

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 17.V.2002 г. по ф.д. № 13958/93 вписва промени за “Индекс” - АД: деноминира капитала от 50 000 000 лв. на 50 000 лв., разпределен в 10 000 поименни акции с номинална стойност 5 лв.; заличава като член на съвета на директорите Мартин Стивънсън Кросби Фрейм; вписва като член на съвета на директорите Едуард Фредерик Хьофлинг; дружеството е със съвет на директорите в състав: Майкъл Антъни Къркхам, Антъни Браян Коулинг и Едуард Фредерик Хьофлинг; дружеството ще се представлява от председателя на съвета на директорите Антъни Браян Коулинг.

37224

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 30.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 24430/93 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Акт Софт” - ООД.

37225

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 16169/94 прекратяването на “Здравпроект” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Будапеща 16, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и срок за ликвидацията 12 месеца.

37226

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 11727/2001 за “Инк Колор” - ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Студентски”, бул. Климент Охридски 16, ет. 2.

37227

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 3.VI.2002 г. по ф.д. № 5026/2002 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество “Аксес България” - ЕАД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, бул. Джеймс Баучер 51, с предмет на дейност: хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги, покупка, изграждане и обзавеждане на недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв., с едноличен собственик на капитала Панос Панос Германос; дружеството е със съвет на директорите в състав: Панос Панос Германос - председател, Георгиос Панайотис Диамантис - изпълнителен директор, и Димитриос Георгиос Петинакис, и се управлява и представлява от изпълнителния директор Георгиос Панайотис Диамантис.

37228

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5003/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ван Бис” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда 1, бл. 172, вх. И, ап. 178, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство и търговия с обувки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ванг Йуее, Юан Цян и Ву Цуепинг и се управлява и представлява от Ванг Йуее.

37229

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 9002/99 промени за “Балканфарма Секюрити” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

37249

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 12492/2000 промени за “Карелия - РТ” - ООД: заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

37250

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 4051/2000 промяна за “Видеотон - Бългериан холдингс” - ЕООД: вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 5 383 000 лв.

37251

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 9623/2001 промяна за “Алфа и омега Консулт” - ООД: вписва като съдружник X.X.X..

37252

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 11935/2001 промяна за “Ваян Трейдинг” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Красно село”, ул. Нишава 47 - 51, вх. В, ет. 2, ап. 3.

37253

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ вписва по ф.д. № 578/2002 промяна за “Скидис - 90” - ЕООД: вписва прехвърляне на търговско предприятие СД “Скидис - 90 - Владов и съдружие” (рег. по ф.д. № 2315/90) като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Скидис - 90” - ЕООД.

37254

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4451/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Медицински център “Свети Наум” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ул. Д-р X.X. 1, с предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия “Св. Наум” - ЕАД, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

37255

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4461/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Джъмп спорт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Връбница”, ж.к. Обеля 1, бл. 110, вх. Г, ап. 72, ет. 4, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия с хранителни и нехранителни стоки, както и стоки за бита, организация и мениджмънт в областта на промишленото и градското строителство, покупко-продажба на промишлени стоки, машини и съоръжения, търговско представителство и посредничество, агентство на български и чуждестранни юридически и физически лица у нас и в чужбина, реклама и маркетинг, транспортна и спедиторска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

37256

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4553/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Фриимейзанри” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Марин Дринов 30, с предмет на дейнос: научна, образователна, развойна и консултантска дейност, търговия, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

37257

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4673/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Степойл” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Странджа 108, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, внос и износ, производство на всякакви незабранени със закон промишлени, хранителни и селскостопански стоки, търговия, доставка и разпространение на горива и горивни материали, търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, кафетерии, превозна и транспортна дейност, превоз на пътници и товари, издателска и спедиторска дейност, комисионерство, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

37258

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4676/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Водоканалпроект - чисти води” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, бул. Цар Борис III № 136В, с предмет на дейност: проектно-проучвателни работи за водоснабдяване и канализация, пречиствателни станции, хидротехнически съоръжения и язовири, свлачища и укрепвания, инженерно-хидрогеоложки проучвания, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), проекти за опазване на околната среда, въздуха и водата, пътища и пътни съоръжения, геодезически работи, външни ел. проводи до 35 kV, ел. подстанции и трафопостове до 35 kV, кабелни мрежи до 35 kV, архитектурно-градоустройствени решения и благоустройствена дейност, експертно-техническа и консултантска помощ, авторски надзор на СМР, комплексни доставки на оборудване и технически материали, обучение на обслужващ персонал и сервиз на съоръженията, компютърни услуги, дизайн, посредничество, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионерство, агентство, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5400 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

37259

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4689/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “ОКБ План Инвест” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. Македония 19, вх. А, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: посредническа дейност при сделки с недвижими имоти и отдаването им под наем, производство и продажба на софтуер и софтуерно обслужване, печат и разпространение на печатни издания, уеб дизайн, производство и търговия с незабранени със закон стоки, външноикономическа, транспортна, спедиторска и рекламна дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, консултантски и други услуги и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

37260

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4844/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Б.А.П. България” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. Георги Софийски 14 - 20, вх. Б, ет. 2, ап. 13, с предмет на дейност: вътрешна и международна търговия, внос и износ на промишлени и битови изделия, апаратура и стоки за широко потребление, обща вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество, комисионерство, консигнационна търговия, маркетингова и рекламна дейност, превоз на товари в страната и в чужбина, строителство, производство на промишлени и селскостопански стоки и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

37261

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4854/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ай Ти Ел Билдинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Доспат 42, ет. 1, с предмет на дейност: строителство, покупко-продажба на недвижими имоти, вътрешна и външна търговия със стоки за бита, хотелиерство и ресторантьорство, транспортни, счетоводни, компютърни и преводачески услуги, както и всякаква друга търговска дейност, сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

37262

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4884/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “БГ Ниско - Високо” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда, бл. 270, вх. Д, ет. 5, ап. 99, с предмет на дейност: извършване на независим строителен надзор, производство и търговия с всякакви стоки и услуги, за които няма разрешителен или лицензионен режим, търговско представителство, посредничество и агентство, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, финансова, лизингова, транспортна, спедиционна, рекламна дейност, консултантски услуги, хотелиерство, ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

37263

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4962/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Европроект 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ж.к. Дианабад, бл. 23, вх. Г, ет. 6, ап. 85, с предмет на дейност: внос, износ, бартер, реекспорт и специфични търговски операции, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица (без процесуално представителство), строителство, ремонтна, лизингова и складова дейност, вътрешен и международен транспорт, спедиция, както и всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

37264

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 31.V.2002 г. по ф.д. № 4983/2002 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Сиприйм” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Аксаков 16, с предмет на дейност: разработка, дизайн, реклама, маркетинг, разпространение, внедряване, обучение, консултации и поддръжка на информационни системи в областта на управление отношенията с клиентите, маркетинг, продажби, центрове за поддръжка, управление на договори, изграждане и управление на търговски мрежи, управление на персонал, счетоводство, финанси, интегрирани информационни системи за управление на бизнеса, консултации, обучение и други услуги в областта на маркетинга, продажби, финанси, счетоводство, снабдяване, логистика, управление на търговски мрежи, информационни и комуникационни технологии, връзки с обществеността, компютърно и комуникационно оборудване, участие в търговски дружества, представителство, агентство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, изграждане, разпространение, внос и износ на софтуер, комуникационно, компютърно и друго информационно и офисоборудване, информационни и бизнесуслуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 акции на приносител с номинална стойност 1 лв., с едностепенна система на управление - съвет на директорите, избран за 3 години, в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X. - изпълнителен директор, и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

37265

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5042/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ми Филм” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Криволак 6, с предмет на дейност: продуцентство, представителство, реклама, както и всякакви други незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

37266

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5043/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Еос 2005” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, ж.к. Западен парк, бл. 135, вх. Г, ет. 5, ап. 69, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, ресторантьорство и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

37267

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5045/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “К1 груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Батенберг 1, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, дистрибуция, логистика, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в пъровначален, преработен или обработен вид, складови и лизингови сделки, производствена дейност, посредничество и агентство на чуждестранни физически и юридически лица, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

37268

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписва по ф.д. № 12779/97 промени за “Фризия Строителство” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете; заличава като съдружници Хинрих Бауман и “Ехаст Интернационал” - ЕООД; дружеството продължава дейността си като “Фризия Строителство” - ЕООД; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството; вписва учредителен акт на дружеството.

37269

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 3942/2000 промени за “Мусала Софт” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва промени в дружествения договор.

37270

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4727/2000 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Монтгомъри Уотсън” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Евлоги Георгиев 99, с предмет на дейност: специализирана консултантска дейност по отношение на физически и юридически лица в страната и в чужбина, свързана по всички въпроси, отнасящи се до инженерни и управленски услуги по отношение на индустриални и опасни отпадъци, твърди отпадъци, канализация и дренаж, третиране на отпадъчни води, водни ресурси, водоснабдяване и третиране на води, речно и крайбрежно инженерство, управление на околната среда, аквакултури и аквариуми, вкл. планиране и одобрения, проучвания за осъществяване, моделиране на системи, пилотни проекти и изпитания, оценки и проверки на околната среда, влияние върху околната среда, управление на проекти, концептуален дизайн, осъществяване на проекти, възстановяване на земя, строителни услуги (граждански, електрически, механични и архитектурни), дизайнерски и конструктивни услуги, документация по договори, доставка, конструктивен и инсталационен надзор, въвеждане в експлоатация, експлоатация и обучение, конструктивно управление, възстановяване и подновяване, управление на програми, управленски договори, управление на риска и стойността, управленско планиране на активите, управление на водни инфраструктури и съоръжения, многосекторно техническо съдействие, всякаква друга дейност, независимо дали е допълваща или не, която по преценка на дружеството може да бъде подходящо или изгодно развивана във връзка с дейността на дружеството. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със собственик “Монтгомъри Уотсън” - АД, и се управлява и представлява от едноличния собственик и от управител, като първият управител на дружеството е Мартин Уай.

37271

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ вписва по ф.д. № 403/2002 промяна за “Булмес - Трейдинг” - ЕООД: вписва прехвърляне на ЕТ “Аква - Р - X.X.” (рег. по ф.д. № 15154/2000) като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Булмес - Трейдинг” - ЕООД.

37272

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4315/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Астра - Перла” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ж.к. Дианабад, бл. 5, вх. Г, ап. 76, с предмет на дейност: производство и търговия с благородни метали и скъпоценни камъни, мениджмънт, маркетинг, търговско представителство и посредничество, внос, износ, комисионерска и посредническа дейност при търговски операции в страната и в чужбина, търговска дейност с всякакви стоки и услуги, за която няма нормативен ограничителен режим, ракламна дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

37273

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4700/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Анда 2002” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ж.к. Дианабад, бл. 28, вх. Б, ет. 2, ап. 23, с предмет на дейност: посредническа дейност по информиране и наемане на работа на работници за работа в Гърция, Кипър, Малта, Украйна и Русия, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни, превозни и бартерни сделки, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, експорт, импорт, реекспорт, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

37274

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4724/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “М.П.Ел” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, ул. Васил Петлешков, бл. 90, вх. Д, ап. 130, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с всякакви стоки, разрешени със закон, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство на хранителни и нехранителни стоки, посредническа и комисионерска дейност, както и всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

37275

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4870/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Алберто 68” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ул. Васил Петлешков 8, с предмет на дейност: откриване и експлоатация на печатница, издателска дейност, разпространение на печатни издания, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

37276

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4908/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Сигароне - България” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, кв. Павлово, ул. Белмекен 27, с предмет на дейност: внос и износ, представителство и търговия с цигари и тютюневи изделия, хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска дейност, занаятчийски услуги, транспортна дейност, вкл. таксиметрови услуги, покупка и производство на хранителни, промишлени и селскостопански стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, оказионна и антикварна търговия, търговско представителство и посредничество, външноикономическа дейност и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

37277

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4947/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Глобал Консулт 2001” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 116, вх. Е, ет. 6, ап. 126, с предмет на дейност: консултантски и счетоводни услуги, маркетинг и проучване на пазари, ресторантьорство, разкриване и експлоатация на магазинни мрежи и заведения за обществено хранене, търговия на дребно и едро с хранителни и нехранителни стоки, внос, износ, вкл. реекспорт, туроператорска и туристическа агентска дейност, допълнителни туристически услуги, таксиметрови услуги, транспортна и спедиторска дейност, дистрибуторство, комисионерска дейност, бартерни сделки, посредничество и търговско представителство на наши и чуждестранни физически и юридически лица, всякакви услуги в областта на рекламата и информационното обслужване, както и други сделки и дейности, незабранени със закон, като предметът на дейност ще се осъществява в страната и в чужбина без ограничение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

37278

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 21.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 7279/97 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Флавин” - АД.

37279

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 14435/97 промени за “Нет Ис Сат” - ООД: заличава като управители X.X.X. и X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

37280

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 10415/98 промени за “Трафик Инженеринг” - ООД: премества адреса на управление в София, район “Оборище”, бул. Евлоги Георгиев 96, ет. 3, ап. 10; вписва нов предмет на дейност: пътно строителство, изграждане на пътища и пътни съоръжения и В и К, архитектурно и строително проектиране, ниско и високо строителство, търговия, внос, износ и реекспорт, производство на всякакви стоки и услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, маркетинг, мениджмънт, научноизследователска, внедрителска и производствена дейност, трансфер на технологии, техническа и консултантска дейност, транспортна дейност в страната и в чужбина, гаражна и сервизна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и друга стопанска дейност, незабранена със закон.

37281

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ вписва по ф.д. № 10415/98 преобразуване на СД “Трафик Инженеринг - Цветанов и с-ие” в дружеството с ограничена отговорност “Трафик Инженеринг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Гълъбец 3, и с предмет на дейност: търговия, внос, износ и реекспорт, производство на всякакви стоки и услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, маркетинг, мениджмънт, научноизследователска, внедрителска и производствена дейност, трансфер на технологии, техническа и консултантска дейност, пътно строителство, архитектурно и строително проектиране, ниско и високо строителство, транспортна дейност в страната и в чужбина, гаражна и сервизна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5 000 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

37282

Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира промяна по ф.д. № 10415/98 за “Трафик Инженеринг” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

37283

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 31.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 2128/99 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Международен изложбен център Булгарреклама” - АД.

37284

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 27.V.2002 г. по ф.д. № 8888/99 вписва промени за “Сградостроене - Инженеринг” - АД: вписва преобразуване на дружеството в “Сградостроене - Инженеринг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, кв. Илиянци, ул. Петър Панайотов 12, и с предмет на дейност: строително предприемачество, строителен инженеринг, търговски сделки с недвижими имоти и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 12 500 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

37285

Софийският градски съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК вписва по ф.д. № 24304/91 прекратяване на кооперация “Теркооп” и я обявява в ликвидация със срок за ликвидация 6 месеца и с ликвидатор X.X.X..

37286

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 30.V.2002 г. вписва промени по ф.д. № 7458/90 за “Ви - Веста холдинг” - АД: дружеството продължава дейността си като “Ви - Веста холдинг” - ЕАД; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва промени в устава съгласно протоколно решение на едноличния собственик от 15.V.2002 г.; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, “Котрон” - ЕООД (рег. по ф.д. № 10130/97), представлявано от X.X.X., и “Вимет” - АД (рег. по ф.д. № 17143/97), представлявано от X.X.X.; дружеството ще се представлява от председателя на съвета на директорите и изпълнителен директор X.X.X.; с определение от 30.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Ви - Веста холдинг” - АД.

37287

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 5761/94 за “ФТС България” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X. и от едноличния собственик X.X.X. заедно и поотделно.

37288

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 14242/95 за “Гумтрак” - ООД: заличава като съдружник “Гумтрак - Пловдив Н.К.” - ЕООД (рег. по ф.д. № 4735/96); вписва като съдружник “Ауто Макс” - ООД (рег. по ф.д. № 5449/97).

37289

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 14242/95 за “Гумтрак” - ООД: заличава като съдружник Константинос Евангелос Халофтис; вписва нов дружествен договор.

37290

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 3.VI.2002 г. вписва промени по ф.д. № 9484/96 за “Бизнес - Иновационен център “СИМЕ” - АД: заличава като председател на съвета на директорите и представляващ дружеството X.X.X.; вписва като зам.-председател на съвета на директорите X.X.X.; заличава като зам.-председател на съвета на директорите X.X.X.; вписва като председател на съвета на директорите X.X.X.; вписва съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X. - изпълнителен директор; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

37291

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 207/96 за “Трансконсулт Инженеринг” - ООД: премества седалището и адреса на управление от София, район “Младост”, ж.к. Младост 3, бл. 354, вх. 1, ап. 11, в София, район “Красно село”, ул. Лайош Кошут 8.

37292

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ вписва по ф.д. № 14160/97 заличаване на “Силкомс” - ЕООД.

37293

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 11298/97 за “Шант” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява от собственика X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

37294

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 30.V.2002 г. вписва промени по ф.д. № 5083/99 за “Карина СПС” - АД: заличава като член на съвета на директорите Антон Вилхелм Краус; вписва като член на съвета на директорите X.X.X.; заличава като изпълнителен директор X.X.X.; вписва като изпълнителен директор X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

37295

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 13464/99 за “Голфо геймс” - ЕООД: заличава като едноличен собственик X.X.X.; вписва като съдружници “Гейм Технолъджис” - ООД (рег. по ф.д. № 4616/2002), “ЮМС” - АД (рег. по ф.д. № 23160/94), и X.X.X.; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Голфо геймс” - ООД; вписва дружествен договор; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

37296

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 6324/2000 за “Маркетинг. Медии. Анализи” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, ул. Мизия 7, ет. 1.

37297

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 28788/93 за “Деликатесен” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Люлин”, ул. Обелско шосе 7.

37298

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ вписва промени по ф.д. № 16576/93 за “Булавто” - ЕООД: вписва вливане на “Булавто - София” - ООД (рег. по ф.д. № 4957/97), в “Булавто” - ЕООД, при условията на универсалното правоприемство; заличава “Булавто - София” - ООД, като едноличен собственик на “Булавто” - ЕООД; вписва като съдружници в “Булавто” - ЕООД, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; “Булавто” - ЕООД, продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Булавто” - ООД; вписва увеличение капитала на дружеството от 40 000 лв. на 50 000 лв.; вписва нов предмет на дейност: покупка и производство на промишлени и селскостопански стоки с цел продажба в страната и в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, транспортни и таксиметрови услуги и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

37299

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 23.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 8926/94 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Пролет” - ООД.

37300

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 9.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 7988/99 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “ГБС - София” - АД.

37301

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 9.V.2002 г. вписва промени по ф.д. № 7988/99 за “ГБС - София” - АД: заличава досегашните членове на съвета на директорите поради изтичане на мандата им; вписва съвет на директорите за срок 5 г. в състав: X.X.X. - изпълнителен директор, X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, X.X.X. - главен изпълнителен директор, и X.X.X.; дружеството ще се представлява заедно от двама измежду X.X.X. - главен изпълнителен директор, X.X.X. - изпълнителен директор, и X.X.X. - зам.-председател.

37302

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 5874/2000 прекратяването на “ВС Вик - ПМ” - ООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 6 месеца.

37303

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 5873/2000 прекратяването на “ВС Вик - Пасов” - ООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 6 месеца.

37304

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 5.VI.2002 г. вписва промени по ф.д. № 4385/2001 за “Инфомедия” - АД: вписва като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 25.III.2002 г.

37305

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4951/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Вессан - X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Васил Друмев 26, с предмет на дейност: фризьорство и козметика, вътрешна и външна търговска дейност, представителска и посредническа дейност, услуги, както и всякаква друга незабранена със закон търговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

37306

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5017/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Реставрация 02” - ООД, със седалище и адрес на упраление София, район “Подуяне”, ж.к. Левски В, бл. 7, вх. Г, ап. 58, с предмет на дейност: строителство, проектиране, консервация, реставрация на движими и недвижими паметници на културата, организиране на изложби, аукциони и спектакли, търговия с произведения на изкуството, строителни материали и изделия, културен туризъм, търговия със стоки на едро и дребно в страната и в чужбина, производство с цел продажба, комисионна, спедиционна, превозна, складова дейност, търговско представителство и посредничество, рекламна, информационна, транспортна дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

37307

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5150/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Амман 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 153, вх. 1, ет. 3, ап. 11, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Жума М.С. Даруиш, който го управлява и представлява.

37308

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4904/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Сним” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Коста Лулчев 10Б, 9, с предмет на дейност: счетоводни услуги и финансово-счетоводни анализи и данъчни консултации, всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

37309

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4253/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Бул Профи” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Иван Щерев 18 - 20, ет. 7, ап. 21, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, строителна дейност, инженеринг, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна дейност, всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

37310

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5057/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ки Ди груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Цар Самуил 52, ет. 1, с предмет на дейност: туризъм, вътрешна и външна търговия, комисионерство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, лизингова, рекламна и импресарска дейност, хотелиерство, ресторантьорство и продажба на самолетни билети (след получаване на лиценз), рент-а-кар услуги, търговско представителство и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон (след издаване на съответни разрешения), туроператорска дейност, както и дейност по информиране и наемане на работници в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

37311

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4797/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Пилфудс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 82, вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: производство и пакетиране на храни за животни и др., експортна, импортна, консултантска, посредническа и рекламна дейност, представителство на лица в страната и в чужбина, търговска дейност и дистрибуция, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон и за която не се изисква предварително разрешение (лицензия) от държавен орган. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

37312

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4988/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Аврора - България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел 1, бл. 510, вх. А, ет. 2, ап. 7, с предмет на дейност: консултантска дейност, маркетингови проучвания и анализи, управление на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, търговия с битови и промишлени стоки и суровини, внос, износ и реекспорт, търговско посредничество и представителство. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

37313

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4896/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Интермонт Консалтинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Три уши 2, ет. 2, с предмет на дейност: учредяване, функциониране и експлоатация на магазини за търговия на едро и дребно с хранителни стоки и други продукти за консумация, търговия с всякакви хранителни стоки и стоки за широка употреба, както и вноса им, представителство на търговски и промишлени предприятия от страната и чужбина, внос и разпространение на техните стоки, предоставяне на стоки и услуги посредством системата франчайзинг на свързаните с дружеството за тази цел предприятия, износ на стоки, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала “Пару Контейнър Сървис Лимитид” - Кипър, Лимасол, и се управлява и представлява от управителя X.X..

37314

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 4715/2002 за “Център за интегративна здравна стратегия и медицинска компютърна диагностика - Орланкор” - ООД (ЦИЗС - Орланкор): променя наименованието на “Център за интегративна здравна стратегия - Орланкор” - ООД.

37315

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4640/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Файстоун груп” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Котел 2, с предмет на дейност: местна и международна търговия, консултантски услуги, комисионерство и представителство, производство, транспорт, други търговски услуги и всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мохд Хасан Ал-Емади, Сафи Саид Харб и Набил Халил Исса и се управлява и представлява от Мохд Хасан Ал-Емади и Сафи Саид Харб заедно и поотделно.

37316

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5180/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ремотех” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел, ул. Рачка 24, с предмет на дейност: инженерингова и маркетингова дейност, проектиране, конструиране, възстановяване на възли и детайли чрез заваряване и наваряване, механична обработка, разкрояване и други технологични операции, участие в други дружества в страната и в чужбина, външна и вътрешна търговия, посредничество и търговско представителство, комисионни, спедиционни, превозни, лизингови и бартерни сделки, както и други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

37317

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4877/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорост “Ви енд Джи Пауър” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Суха река, бл. 51, вх. А, ет. 8, ап. 31, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, авторемонтни и автотенекеджийски услуги, продажба на резервни части за леки и товарни автомобили, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, търговия с петрол и петролни продукти, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

37318

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 29.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 17085/90 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Карат - С” - АД.

37319

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 30.V.2002 г. по ф.д. № 14519/91 промени за “Туристреклама” - АД: вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 29.IV.2002 г.; заличава досегашния съвет на директорите; вписва намаляване броя на членовете на съвета на директорите от 5 на 3; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - изпълнителен директор, и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

37320

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ регистрира заличаване по ф.д. № 3386/92 за “Каримекс Комерс” - ООД.

37321

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 27.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 18820/92 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Емко” - ЕООД.

37322

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 28.V.2002 г. по ф.д. № 3193/92 промени за “Летище София” - ЕАД, с държавно имущество: заличава като член и председател на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член и председател на съвета на директорите X.X.X..

37323

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 29.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 12592/2000 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Златен лев Капитал” - АД.

37324

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 1754/2001 промени за “Глобал Сток” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, бул. Витоша 45.

37325

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 3066/2001 промени за “Нет ФМ” - ООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството.

37326

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 16.V.2002 г. по ф.д. № 1615/2002 вписа промени за “МТБ Еврокапитал” - АД: деноминира капитала от 50 000 000 000 лв. на 50 000 000 лв., разпределен в 50 000 000 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.; вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 26.II.2000 г.; вписва увеличение на капитала от 50 000 000 лв. на 50 000 000 000 лв. чрез увеличение на номиналната стойност на акциите от 1 лв. на 1000 лв.; заличава като членове на управителния съвет X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. Макфорън и X.X.X.; вписва управителен съвет в състав: X.X.X. - председател и изпълнителен директор, X.X.X. - зам.-председател и изпълнителен директор, X.X.X. - зам.-председател и изп. директор, X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от председателя на управителния съвет X.X.X. като изпълнителен директор, а също от упълномощените лица X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

37327

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4825/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Еди 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ж.к. Христо Смирненски, бл. 31А, ет. 7, ап. 36, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, строителство, ремонт и реконструкция, представителство и посредничество, комисионна дейност, ремонт и монтаж на водопроводни и отоплителни инсталации, спедиционни, превозни сделки, транспортна дейност, както и всякаква друга дейност, която съответства на чл. 1 ТЗ и не противоречи на закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

37328

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 3 ТЗ вписва по ф.д. № 6735/90 промени за “Отечество” - ЕООД, с държавно имущество, в ликвидация: заличава като ликвидатор X.X.X. и вписва като ликвидатор X.X.X..

37329

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 6735/90 промени за “Отечество” - ЕООД, с държавно имущество, в ликвидация: удължава срока за ликвидация до 31.ХII.2002 г.

37330

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 29.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 7940/90 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Пазари - Младост” - ЕАД.

37331

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 15340/90 промени за “Булфиш” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

37332

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписва по ф.д. № 25316/91 промени за “Експрестурист - Трейдинг” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете; премества седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, бул. Васил Левски 75, ет. 5; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

37333

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 4.VI.2002 г. по ф.д. № 3680/91 вписва промени за “Авиокомпания Балкан” - АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X..

37334

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 30.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 5501/93 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “София филм” - АД.

37335

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 30.V.2002 г. по ф.д. № 5501/93 вписва промени за “София филм” - АД: вписва решението на общото събрание на акционерите от 10.V.2002 г. за увеличение на капитала от 71 739 лв. на 750 000 лв. чрез издаване на 678 261 нови поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.; вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите, проведено на 10.V.2002 г.

37336

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 3495/94 промени за “Сони България” - ЕООД: заличава като управител Кожи Уакайзуми; вписва като управител Кимихиро Итоки, който ще управлява и представлява дружеството.

37337

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 30.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 19442/94 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Вестранс” - ООД.

37338

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 9475/95 прекратяването на “Самотлор” - ООД, и го обявява в ликвидация, с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидацията 6 месеца.

37339

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 9498/95 промени за “Филмова реклама” - ООД: заличава като съдружник и управител Степан Манук Ерамян; вписва като съдружник X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

37340

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 29.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 20614/95 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Станилов” - ЕООД.

37341

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 30.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 13530/96 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Наш дом - България АД - холдинг” - АД.

37342

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 29.V.2002 г. по ф.д. № 13530/96 вписва промени за “Наш дом - България АД - холдинг” - АД: вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 17.V.2002 г.; вписва преизбиране на членовете на надзорния съвет X.X.X., X.X.X. и X.X.X. за нов петгодишен мандат.

37343

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ вписва по ф.д. № 13388/97 промени за “Анджи 96” - ЕООД: вписва прехвърляне на търговско предприятие с фирма ЕТ “Стабо - X.X.” (рег. по ф.д. № 991/92 на Видинския окръжен съд) като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Анджи - 96” - ЕООД.

37344

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273 ТЗ вписва по ф.д. № 14980/97 заличаване на “Олинел - Шипинг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, ж.к. Бъкстон, бл. 14, вх. В, ет. 3.

37345

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 15587/97 промяна за “Полек” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление от София, район “Слатина”, ж.к. Яворов, бл. 26, вх. А, в София, район “Възраждане”, ул. Цар Самуил 50.

37346

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 28.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 4107/98 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “М.Д. Консулт” - ЕООД.

37347

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 12257/2000 промени за “Маркони 2” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Маркони 2” - ЕООД, с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

37348

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 2544/2001 промяна за “Милениум шус” - ООД: заличава като съдружник Томазо Дамато.

37349

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 7852/2001 промени за “Даш - 01” - ООД: вписва като съдружници Моше Столар и Рой Муссаяффи; вписва нов дружествен договор.

37350

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 12252/2001 промени за “Унис - Х” - ЕООД: вписва като съдружник и управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност “Унис - Х” - ООД; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

37351

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 2919/2002 промени за “С. Ройал” - ЕООД: променя наименованието на “Интернешънал лотари и тотализатор системс” - ЕООД; допълва предмета на дейност с “внос и реекспорт на компоненти, системи, хардуер и софтуер за игрални автомати, лотарии и тотализатори”.

37352

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4364/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Респект Комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, бул. Ломско шосе 108, с предмет на дейност: вътрешно- и външноикономическа дейност, внос, износ, строеж, отдаване под наем и продажба на недвижими имоти, покупка и продажба на стоки и вещи, оказион, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

37353

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4905/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Гренвил - България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Янко Забунов, бл. 50А, ет. 11, ап. 33, с предмет на дейност: проектиране, строителство, покупка и продажба на недвижими имоти, транспортна и спедиторска дейност, производство и търговия с всякакви разрешени със закон хранителни и промишлени стоки и селскостопанска продукция, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, рекламна дейност, вътрешна и външна търговия, търговско представителство, агентство и посредничество, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Дейвид Хю Хемпсън и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

37354

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4950/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Паралакс Тур” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Плиска 46 - 50, ет. 5, ап. 12, с предмет на дейност: туристически, туроператорски, хотелиерски, рекламни, маркетингови, информационни, програмни, импресарски и други услуги, посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и в чужбина (след получаване на съответните разрешения), издателска дейност, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни, превозни, сделки с интелектуална собственост, производство и търговия с всякакви стоки, външнотърговска дейност - внос и износ, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

37355

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 30.V.2002 г. по ф.д. № 17514/90 промени за “Автосервиз София” - АД: променя наименованието на “София Ауто БГ” - АД; вписва решението на ОС на акционерите от 21.V.2002 г. за промени в устава.

37356

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 30.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 18693/93 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Компютър Продъктс” - ООД.

37357

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 23859/94 за “Тодоров - Кожухаров” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Триадица”, ул. Цар Асен 38; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно; вписва промени в дружествения договор.

37358

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 7.II.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 13321/96 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Бул холдинг” - АД.

37359

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 11628/97 за “Емпе” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва като едноличен собственик X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Емпе” - ЕООД; премества седалището и адреса на управление в София, район “Лозенец”, ул. Попово 3 - 5, бл. 60, вх. В, ет. 5, ап. 30; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

37360

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 9222/97 за “Астратек” - ЕООД: заличава като едноличен собственик “Астра Информейшън Технолоджис” - САЩ; вписва за едноличен собственик “Техно - Инфо - груп” - Лас Вегас.

37361

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ регистрира промени по ф.д. № 6931/97 за “Транс - БГВ” - ООД: премества седалището и адреса на управление от София, район “Възраждане”, ул. Княз Борис I № 138Б, в София, район “Искър”, ж.к. Дружба 2, бл. 314, вх. Г, ет. 6, ап. 89; деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете; вписва нов дружествен договор.

37362

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 29.V.2002 г. по ф.д. № 4762/98 промени за “Хелиос - къмпани” - АД: заличава като изпълнителен директор и представляващ дружеството X.X.X.; вписва като изпълнителен директор Луиза Арезки Амруш-Алтънова, която ще представлява дружеството.

37363

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 31.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 9693/99 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “ВДК - 1” - ЕООД.

37364

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4878/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ла долче вита” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ж.к. Гоце Делчев, ул. Костенски водопад 57, ет. 4, ап. 7, с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия на едро и дребно с всякакви стоки за промишлено и лично потребление, разрешени със закон, производство на стоки с цел продажба, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, предприемаческа дейност, маркетингова, консултантска и издателска дейност, туроператорска и туристическа агентска дейност, строителство, реконструкция и мениджмънт на хотели и ресторанти, крайпътни обекти, къмпинги и други туристически обекти, откриване и управление на питейни и увеселителни заведения, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

37365

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 4504/2001 за “Лекси” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление от София, район “Искър”, ж.к. Дружба, бл. 57, вх. Г, ет. 1, ап. 53, в София, район “Младост”, ж.к. Младост 1, бл. 56, ет. 11, ап. 55; вписва промяна в предмета на дейност: вътрешна и външна търговия, търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, проектиране на граждански и промишлени сгради, строителство и инженерингова дейност, маркетинг, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.

37366

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 264/2001 за “Елтранс - Р” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Студентски”, бул. Климент Охридски 16; вписва промени в учредителния акт.

37367

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 9811/2001 за “Слободен облик” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление от с. Касъка, община Доспат, в София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 632, вх. А, ет. 1, ап. 3.

37368

Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа грешка в решението си от 9.V.2002 г. по ф.д. № 8909/2001 за “Интегрейтид Маркет Солюшънс” - ЕООД: името на управителя X.X.X. да се чете “X.X.X.”.

37369

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ брегистрира промени по ф.д. № 1901/2002 за “ВИП 21” - ООД: вписва нов предмет на дейност: производство и търговия със стоки и услуги, ресторантьорска, хотелиерска, лизингова, туристическа, сервизна, ремонтна, строителна, транспортна, програмно-техническа, посредническа дейност, внос, износ, ноу-хау, счетоводни услуги, представителство (без процесуално) на физически и юридически лица в страната и в чужбина, проучване, проектиране, изграждане, експлоатация и поддръжка на кабелни системи и мрежи за кабелни телевизии и кабелно операторство, изграждане, експлоатация и поддръжка на видеотеки, създаване на компютърни клубове, създаване и експлоатация на интернет клубове, на интернет компютърни клубове с кафене, структурно окабеляване, телевизионна дейност (след получаване на лиценз), както и всякаква стопанска дейност, незабранена със закон.

37370

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4669/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ди Ес Ди Корпорейшън” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Добри Христов, бл. 3, ап. 2, с предмет на дейност: внос и износ на стоки, производство на стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица, консултантска, комисионна и спедиторска дейност и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват поотделно.

37371

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 31.V.2002 г. по ф.д. № 1960/2002 промени за “Апимел” - АД: премества седалището и адреса на управление от Хасково в София, район “Изгрев”, ул. Антон П. Чехов 43; вписва решението на общото събрание на акционерите от 6.II.2002 г. за промени в устава.

37372

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 2044/2002 прекратяването на “Ихтибар” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, бул. Монтевидео 21А, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и със срок за ликвидация 6 месеца.

37373

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 23772/94 промяна за “Нола - 7” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Слатина”, ул. Манастирска 42 - 48, вх. Б, ет. 4, ап. 12.

37374

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписва по ф.д. № 152/95 прехвърляне на фирма “Венера - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Венера - X.X.” със седалище и адрес на управление София, район “Нови Искър”, с. Негован, ул. Васил Левски 14.

37375

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 274 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписва по ф.д. № 1394/95 промени за “Сингъл” - ЕООД: вписва продължаване дейността на дружеството; вписва увеличение на капитала от 50 000 неденоминирани лв. на 5000 деноминирани лв.

37376

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 22.V.2002 г. по ф.д. № 11970/95 вписва промени за “Томеа” - АД: променя наименованието на “Ровел ТМ” - АД; вписва изменения в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 20.IV.2002 г.

37377

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписва по ф.д. № 2337/97 промени за “Булстав” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

37378

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение от 3.VI.2002 г. промени по ф.д. № 3548/2001 за “Леярмаш” - АД: вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 19.IV.2002 г.; вписва увеличение на капитала от 1 000 000 лв. на 1 500 000 лв. чрез издаване на нови 500 000 поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 лв.; заличава като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като изпълнителен директор X.X.X., който ще представлява дружеството.

37379

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ регистрира по ф.д. № 15608/93 прехвърляне на предприятие ЕТ “Анхира - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения заедно с предприятието на “Анхира” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ж.к. Дианабад, бл. 43, вх. Б, ап. 18.

37380

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 18.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 12991/91 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2000 г. на “Балканкерамик” - АД.

37381

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 21.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 12991/91 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Балканкерамик” - АД.

37382

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 22.V.2002 г. по ф.д. № 12991/91 вписва промени за “Балканкерамик” - АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва промени в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 8.V.2002 г.

37383

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение от 29.V.2002 г. по ф.д. № 3082/99 регистрира промени за “Света София - Легаконсулт” - ЕООД: вписва като съдружник X.X.X.; вписва преобразуването на “Света София - Легаконсулт” - ЕООД, в акционерно дружество “Софлега - Консулт” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, бул. Черни връх 47, и с предмет на дейност: счетоводни услуги, консултации в областта на правото и икономиката - анализи, проучвания и прогнози, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни юридически и физически лица, рекламна дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 305 000 лв., разпределен в 3050 акции на приносител с номинална стойност 100 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - изпълнителен директор, и X.X.X., и се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X.; дружеството поема активите и пасивите на “Света София - Легаконсулт” - ЕООД; вписва прехвърляне на дружествени дялове - X.X.X. прехвърля 10 дяла по 10 лв. на X.X.X..

37536

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5041/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Джабер Комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Кирил и Методий 6, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Джамал Субхи Джабер, който управлява и представлява дружеството.

37537

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 5046/2002 за “Висконт В” - ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление от Сливница в София, район “Средец”, бул. Фр. Нансен 33, ап. 13.

37538

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4925/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Риджънт груп - България” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, бул. Патриарх Евтимий 57, ет. 5, с предмет на дейност: продажба и строеж на жилища и други строителни обекти, управление на недвижими имоти, посредничество при покупко-продажба, наемане, отдаване за ползване или отдаване на лизинг на недвижими имоти, покупка на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, превозна, спедиционна, посредническа, агентска, рекламна, хотелиерска, външнотърговска дейност, внос и износ на стоки, както и всички останали дейности, незабранени с нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X.-X., Брендън Джоузеф Мерън и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X.заедно и поотделно.

37539

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4744/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Дидда” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 3, бл. 341, вх. 1, ет. 7, ап. 27, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, услуги, хотелиерство и ресторантьорство, мода и дизайн, представителска и посредническа дейност, както и всякаква друга незабранена със закон търговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

37540

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 30.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 430/2002 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Магма - 97” - АД.

37541

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 6.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 26521/91 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Нестле София” - АД.

38324

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписва по ф.д. № 23967/92 промени за “Витоша - 1” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписва като съдружник и управител X.X.X.-X.; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност; вписва промяна в наименованието - “Средец турс” - ООД; допълва предмета на дейност с “хотелиерство и ресторантьорство, сделки с недвижими имоти”; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X.-X. заедно и поотделно.

38325

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 25254/92 за “Топ експрес” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление от София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 637, вх. Б, ет. 3, ап. 28, в София, район “Красно село”, ж.к. Бели брези, ул. Звъника 1 - 3.

38326

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 22.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 7734/92 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “СФБ Капиталов пазар” - АД.

38327

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 10.VI.2002 г. вписва промени по ф.д. № 27599/93 за “Ви - Веста Инвест” - АД: вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите, проведено на 10.V.2002 г.; заличава досегашния съвет на директорите; заличава като изпълнителен директор X.X.X.; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, “Ви - Веста холдинг” - АД (рег. по ф.д. № 7458/90), представлявано от X.X.X., и “Ви - Веста Инженеринг” - АД (рег. по ф.д. № 27598/93), представлявано от X.X.X.. Дружеството се представлява от председателя на съвета на директорите и изпълнителен директор X.X.X..

38328

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 27599/93 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Ви - Веста Инвест” - АД.

38329

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 10.VI.2002 г. вписва промени по ф.д. № 27598/93 за “Ви - Веста Инженеринг” - АД: вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 9.V.2002 г.; вписва преизбиране на съвета на директорите за срок 5 години в състав: X.X.X. - председател, “Ви - Веста холдинг” - АД (рег. по ф.д. № 7458/90), представлявано от X.X.X., “Ви - Веста Гард” - АД (рег. по ф.д. № 16976/95), представлявано от X.X.X.. Дружеството се представлява от председателя на съвета на директорите X.X.X. и изпълнителния директор X.X.X. заедно и поотделно.

38330

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 10.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 27598/93 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Ви - Веста Инженеринг” - АД.

38331

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 15595/94 за “Интегра” - ООД: вписва като съдружник и управител Драженко Аджич. Дружеството се управлява и представлява от Гордана Матич, Радиша Миладинович, X.X.X. и Владимир Миладинович заедно и поотделно и Драженко Аджич, който може да управлява и представлява дружеството само заедно с един от останалите управители Гордана Матич, Радиша Миладинович, X.X.X. и Владимир Миладинович.

38332

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 12917/94 за “Аси Инженеринг” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.. Дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Аси Инженеринг” - ЕООД, с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

38333

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 20891/94 промени за “Екстрем” - ООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление - София, район “Витоша”, ж.к. Стрелбище, ул. Тулча 41, партер; заличава като съдружник и управител X.X.X.. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно, а при сключване на сделки за суми над левовата равностойност на 5000 щ.д. по фиксинга на БНБ към деня на сключването дружеството ще се представлява само заедно от двамата управители.

38334

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 8618/94 промяна за “Ситипол” - ЕООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление - София, район “Изгрев”, ул. Елемаг 34.

38335

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ вписва по ф.д. № 19591/95 прехвърляне на предприятието с фирма ЕТ “Боив - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Боив 30” - ЕООД (рег. по ф.д. № 3786/2002 по описа на СГС).

38336

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 8686/96 за “Медика 67” - ООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление в София, район “Триадица”, ул. Мила Родина 17, ет. 1; заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

38337

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 3030/97 прекратяване дейността на “Дойран - 97” - ООД, и го обявява в ликвидация; вписва като ликвидатор X.X.X.; определя срок за ликвидация 6 месеца.

38338

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 7.VI.2002 г. вписва по ф.д. № 16172/99 промени за “Софийска вода” - АД: заличава като членове на съвета на директорите Дидие Пол Луи Кент, X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на съвета на директорите Роберт Уолтър Пеирс - председател и изпълнителен директор, X.X.X. и X.X.X.. Дружеството ще се представлява от изпълнителните директори Роберт Уолтър Пеирс и Лесли Антъни Бел заедно и поотделно.

38339

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписва по ф.д. № 2635/2000 прехвърляне на предприятието с фирма ЕТ “Строй - Импекс - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма ЕТ “Строй - Импекс - X.X.”.

38340

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 7899/2001 промяна за “Галакси ком” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление от София, район “Искър”, ул. Асен Йорданов 8, сграда на Институт “Промстрой Проект”, ет. 9, стая 3, на София, район “Лозенец”, бул. Черни връх 86, ет. 1, ап. 2; вписва нов дружествен договор.

38341

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5053/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “ЗН експрес” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Мила родина 22, вх. Б, ет. 8, ап. 39, с предмет на дейност: авторемонтна дейност и услуги, транспортна дейност, спедиторска и сервизна дейност, вътрешно-, външнотърговска дейност и производствена дейност, разкриване и експлоатация на търговска мрежа, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, съответстваща на чл. 1 ТЗ, за която не съществува изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

38342

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5245/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ем Джи Ес” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, ж.к. Разсадника - Коньовица, бл. 26, вх. В, ет. 2, ап. 49, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, спедиционна, складова, лизингова, дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска или предоставянето на други услуги, издателска или печатарска дейност, както и всякаква друга дейност, разрешена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

38343

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4144/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Строймарк - 02П” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, кв. Дървеница, бул. Климент Охридски 19-Б-48, с предмет на дейност: осъществяване на инженерингова, инвестиционна, проектантска, благоустройствена и градоустройствена дейност - изграждане на промишлени и граждански обекти, монтажна дейност и хидрогеоложки проучвания, сондажи и укрепване на земни маси, В и К, хидро- и топлоизолации в страната и в чужбина, маркетингови проучвания, търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, външнотърговска дейност, внос и износ на стоки, супервайзорска дейност, бартерни, обменни, обвързани, реекспортни и други специфични външнотърговски операции, отдаване, наемане, лизинг, покупка и продажба на продукция, машини, резервни части и материали, технологии, ноу-хау и лицензии, движими и недвижими имущества, транспортни и спедиторски услуги в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

38344

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5049/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Анастасов - 2” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ж.к. Дружба 2, бл. 307, вх. Б, ет. 4, ап. 34, с предмет на дейност: доставка, производство, търговия в страната и в чужбина с луксозни стоки и стоки за широко потребление, преработка, производство и търговия в страната и в чужбина със селскостопанска продукция, посадъчен материал, препарати за растителна защита и хранителни стоки, експлоатация на хотели, ресторанти и други заведения, мотели, къмпинги, туристически услуги и дейности, транспортни операции, организиране, оборудване, поддържане и експлоатация на паркинги, сервизи и гаражи, откриване на магазини за хранителни стоки, стоки за широко потребление, забавни, компютърни и електронни игри (без хазарт и лотария), маркетинг, посредничество и предприемачество и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

38345

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5296/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Медико-техническа лаборатория Емили” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Бъкстон, ул. Майор Горталов, бл. 31Б, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: извършване на специфични дейности, свързани с изработката на зъбни протези, снабдяване със зъботехнически материали и консумативи за тях, зъботехнически консултации по предписание на стоматолог. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

38346

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 10.VI.2002 г. по ф.д. № 1076/90 вписва промени за “Метеко” - АД: заличава като изпълнителен директор X.X.X.; вписва като изпълнителен директор X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

38347

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписва по ф.д. № 924/90 промени за “Лаборбио” - ООД: заличава като съдружници “Софитформпродукт” - ООД, X.X.X. и X.X.X.; деноминира капитала от 6 500 000 лв. на 6500 лв.

38348

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 13.VI.2002 г. вписва промени по ф.д. № 138/90 за “Машиноекспорт” - АД: вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите, проведено на 3.VI.2002 г.; заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

38349

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 13.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 138/90 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Машиноекспорт” - АД.

38350

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ вписва по ф.д. № 25844/92 прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ “Бой - Мар - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “Бой - Мар” - ООД (рег. по ф.д. № 4366/2002).

38351

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 261, ал. 1 ТЗ вписва по ф.д. № 21322/91 преобразуване на СД “Рангелова и Харачерев” в дружество с ограничена отговорност “Харачерев и син” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, бул. Сливница 223, и с предмет на дейност: вътрешнотърговска и външноикономическа дейност, представителство, посредничество, комисионерство, лизинг, маркетинг, консултантски услуги, както и осъществяване на други дейности, за които няма изрична забрана със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X., поема активите и пасивите на СД “Рангелова и Харачерев”.

38352

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 11281/93 за “Мертекс вест” - ООД: вписва изключване на съдружника X.X.X.; вписва промени в дружествения договор.

38353

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 10.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 10979/93 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Ал Битар трейдинг естаблишмънт” - ЕООД.

38354

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 1472/94 за “Ассо” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.. Дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

38355

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 29.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 7965/95 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Застрахователна компания Юпитер” - АД.

38356

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 11.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 1246/95 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Сулис - България” - ООД.

38357

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 1246/95 промяна за “Сулис - България” - ООД: премества седалището и адреса на управление - София, район “Триадица”, бул. Витоша 115 - 117.

38358

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 10.VI.2002 г. вписва промени по ф.д. № 13393/96 за “Ем Джи Елит холдинг” - АД: вписва като член на управителния съвет X.X.X..

38359

Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира промяна по ф.д. № 10456/96 за “Равел - строй” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

38360

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 6618/97 за “Радо строй инженеринг” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност “Радо строй инженеринг” - ЕООД; едноличен собственик на капитала и управител е X.X.X., която ще управлява и представлява дружеството.

38361

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписва промени по ф.д. № 856/98 за “Блиян корпорейшън 97” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X. и X.X.X., които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

38362

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 9641/98 за “Авиатранс” - ООД: премества седалището и адреса на управление - София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел, бл. 33, вх. Г, ет. 7, ап. 100.

38363

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 5418/99 за “Евролайф България” - ЕООД: вписва промяна в наименованието на едноличния собственик на капитала от “ОЦ Окцидент” - АД, Швейцария, на “ОЦ Окцидент холдинг” - АД, Швейцария; вписва промени в учредителния акт на дружеството; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител Патрик Алоис Колб, Австрия. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X.заедно и поотделно.

38364

Софийският градски съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК вписва по ф.д. № 22466/94 прекратяването на кооперация “Елен” и я обявява в ликвидация със срок за ликвидацията 1 месец и с ликвидатор X.X.X., ЕГН **********.

38402

Софийският градски съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК вписва по ф.д. № 20366/95 прекратяването на земеделска производствена кооперация “Златен клас” и я обявява в ликвидация със срок за ликвидация 6 месеца и с ликвидатор X.X.X., ЕГН **********.

38403

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 5844/90 за “Ембул” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Слатина”, ж.к. Яворов, бл. 59, вх. Б, ет. 4, ап. 15; заличава като управител X.X.X.; вписва като управители X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

38404

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 18777/91 за “Рандева” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X..

38405

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 7.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 6972/92 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Финансова къща ВИД - АБВ” - ООД.

38406

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 16994/93 за “Розели - АН” - ЕООД: заличава като едноличен собственик X.X.X.; вписва като едноличен собственик X.X.X.-X.; вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Възраждане”, ул. Стефан Стамболов 1; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X.-X..

38407

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 14942/94 прекратяването на “Българо-американска строителна компания” - ООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатори X.X.X. и X.X.X. и със срок за ликвидацията 6 месеца.

38408

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 7.VI.2002 г. по ф.д. № 26641/93 промени за “Монтажи” - ЕАД, с държавно имущество: вписва промени в устава съгласно протокол № ТЗ-17 от 28.V.2002 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството; вписва увеличение на капитала на дружеството от 479 979 лв. на 494 763 лв. чрез издаване на нови 14 784 поименни акции с номинална стойност 1 лв.; заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като председател на СД и изпълнителен директор X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

38409

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 6.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 7389/98 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Прима - Продуцентска, рекламна, информационна и медийна агенция” - АД.

38410

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 11230/99 прекратяването на “Групова практика за първична медицинска помощ “Панацея” - ООД, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и 9-месечен срок за завършване на ликвидацията от датата на обнародването в “Държавен вестник” на поканата до кредиторите.

38411

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 2006/2002 за “Аграр - Ленарт” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; премества адреса на управление на ул. Цар Асен 5, ет. 2, ап. 11.

38412

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 3808/2002 за “МД Шоумениджмънт” - ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Лозенец”, кв. Лозенец, ул. Цветна градина 31, ет. 4.

38413

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5036/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Селтел БГ” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Шипченски проход 61, с предмет на дейност: далекосъобщителни дейности чрез изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителни мрежи и предоставяне на далекосъобщителни услуги, телекомуникации, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена с нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 6000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., Йозеф Фрииберг и Генади Харлип и се управлява и представлява от X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

38414

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 7.VI.2002 г. регистрира промени по ф.д. № 2459/90 за “МДЗ - Балша” - ЕАД: вписва увеличение на капитала от 458 065 лв. на 678 065 лв. чрез издаване на нови 220 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв.; вписва промени в устава.

38415

Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира промяна по ф.д. № 14492/90 за “Цанев и син” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

38416

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 15138/95 за “Глория - Н” - ООД: заличава като съдружник X.X.X..

38417

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 4933/2002 за “Свелинекс” - ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Витоша”, ул. Чемшир 4.

38418

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 19478/95 за “Бекар” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

38419

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 5.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 15358/95 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “ВК - Комерсиал” - ООД.

38420

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 10.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 16849/95 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Жиел” - ЕООД.

38421

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5027/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Агра - Ал” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, кв. Горна баня, ул. Урал 1, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, внос, продажба, ремонт и сервизна поддръжка на селскостопанска, транспортна и строителна техника, внос и износ на селскостопанска продукция, храни и хранителни продукти, транспортна и спедиторска дейност (след получаване на съответните лицензи), проучване, проектиране и строителство, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

38429

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5315/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Алвекс - 85” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Луи Леже 10, с предмет на дейност: финансово-счетоводни услуги и консултации, вътрешна и външна търговия, производство и търговия с всякакви стоки и услуги, търговско представителство, посредничество и агентство, строителна, транспортна, спедиционна, рекламна, информационна дейност, консултантски услуги, хотелиерство, ресторантьорство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която управлява и представлява дружеството.

38430

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5263/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Гю Хол оф Мастерис” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ж.к. Дружба 1, бл. 8, вх. В, ет. 2, ап. 41, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, кетъринг и организиране на тържества, производство на стоки с цел продажба, комисионерска, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска и печатарска дейност (без собствен печат), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство и търговия на едро и дребно, производство и продажба на текстилни произведения, както и всякакви други незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

38431

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5054/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Арт 02” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, бул. Черни връх 70 - 72, ет. 2, ап. 9, с предмет на дейност: строителни услуги, сделки с недвижими имоти, вкл. изграждане, продажби и външнотърговски операции, както и всякакви други незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

38432

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5014/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Гелфарма.БГ” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. Цар Борис III № 25, ет. 1, с предмет на дейност: продажба на собствена продукция, спедиторска, транспортна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посреднически услуги на местни и чуждестранни физически и юридически лица, внос, износ и реекспорт, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни и други услуги, търговски сделки и дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и Владимир Дризал и се управлява и представлява от X.X.X..

38433

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 2345/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Кобра 01” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Бели брези, ул. Проф. д-р X.X., бл. 15, вх. 1, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, комисионна дейност, представителство и агентство на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, рекламна дейност, организиране, изграждане и функциониране в страната на търговски обекти, производство и продажба на електроарматура, както и всякаква друга търговска дейност, за която няма законова забрана съгласно действащото законодателство. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

38434

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3851/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Юнайтед пропърти” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, ул. Кавала 23, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, рекламна, маркетингова, консултантска и издателска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и други стопански дейности в страната и в чужбина, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

38435

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 6079/96 за “Универсал Медия дизайн” - ЕООД: заличава като едноличен собственик X.X.X.; вписва като едноличен собственик X.X.X.; вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Подуяне”, ж.к. Суха река, бл. 89, вх. В, ет. 5, ап. 35; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

38422

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 8037/2000 за “Геолан асистанс брокер” - ООД: вписва промяна на наименованието: “Асист Брокер” - ООД; вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Средец”, ул. Г.С. Раковски 120, ет. 4, ап. 10; заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., Лука Кастанети, Роберто Скена, X.X. Караджов и “Алфа брокер С.Р.Л.”, Италия; вписва промени в дружествения договор.

38423

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 7.VI.2002 г. по ф.д. № 11167/2000 промени за “Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести “Проф. X.X.” - ЕАД, с държавно имущество: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X..

38424

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4799/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Сиамекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ул. Проф. X.X. 38, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, представителство и посредничество на наши и чуждестранни фирми, както и всякакви други търговски сделки, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

38425

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5232/2002 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Лъки Джем 2002” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ж.к. Дружба 2, бл. 322, вх. В, ет. 7, ап. 18, с предмет на дейност: автотенекеджийски услуги, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешна и външна търговия, обвързани и бартерни сделки, лизинг, инженерингова дейност, изкупуване, преработка, производство и търговия на едро и дребно, транспортна, спедиторска, таксиметрова и превозна дейност, вътрешен и международен транспорт, предоставяне на движими и недвижими вещи и имоти под наем, както и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който управлява и представлява дружеството.

38426

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5195/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Консулта 21” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 3, бл. 328, вх. 1, ет. 4, ап. 14, с предмет на дейност: консултантска дейност, счетоводство, одитинг, в т.ч. и международен, маркетингови проучвания, маркетингови и финансови анализи, икономически и правни консултации, посредническа дейност, комисионерство, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, рекламна дейност, търговия с ноу-хау, транспортна дейност в страната и в чужбина, международна спедиторска дейност, производство на стоки с цел продажба, преподавателска дейност, извършване на устни и писмени преводи, туристическа дейност, вкл. организиране на туристически екскурзии в страната и в чужбина, екскурзоводство, организиране и провеждане на специализирани курсове по различни дисциплини, организиране на конференции, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

38427

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5254/2002 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Графис - Дизайн” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, ж.к. Дървеница, ул. Дъбница 16, с предмет на дейност: производство и търговска дейност в страната и в чужбина с всякакъв вид стоки и услуги, внос, износ, реекспорт, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и складови сделки, сделки с интелектуална собственост, маркетинг, инженеринг и транспорт, лизингова, рекламна и консултантска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

38428

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 6.VI.2002 г. по ф.д. № 10646/91 вписва промени за “Българска пощенска банка” - АД: заличава като членове на надзорния съвет Хараламбос Киркос и Робинсън Кендал Нотингам; вписва като членове на надзорния съвет Дейвид Артър Уотсън и Андреас Василиу; вписва промени в устава, приети на общо събрание на акционерите, проведено на 23.IV.2002 г.

38590

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 6.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 10646/91 на проверения и приет годишен счетовден отчет за 2001 г. на “Българска пощенска банка” - АД.

38591

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписва по ф.д. № 4011/97 прехвърляне на ЕТ “Таня - 97 - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Таня - 97 - X.X.”.

38592

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписва по ф.д. № 8140/97 прехвърляне на ЕТ “Болина инженеринг - X.X.” като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Болина инженеринг - X.X.”.

38593

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 7.VI.2002 г. по ф.д. № 629/89 вписва промяна за “Стинд” - АД: вписва като прокурист Ханан Пик.

38594

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 и 3 ТЗ вписва по ф.д. № 13392/91 промени за “Конверсконсулт” - ЕООД (в ликвидация): заличава като ликвидатор X.X.X.; вписва като ликвидатор X.X.X.; удължава срока за ликвидация до 31.ХII.2002 г.

38595

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 3.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 14094/92 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Финансова къща Аела - 21” - АД.

38596

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 5.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 11632/93 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Банкова организация за разплащания с използване на карти - Борика” - ЕООД.

38597

Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира промяна по ф.д. № 24675/93 за “Сентър фор лоджистикс енд кооперейшън” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

38598

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 29792/93 промяна за “БСД България” - ЕООД: вписва промяна в адреса на управление - ж.к. Стрелбище, ул. Кестенова гора, бл. 113, вх. В, ап. 73.

38599

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписва по ф.д. № 15440/94 промени за “Родопска експлоатационна компания” - ООД: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете; заличава като съдружници “Първа финансова брокерска къща” - ООД, X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Родопска експлоатационна компания” - ЕООД; вписва като едноличен собственик X.X.X., който ще управлява и представлява дружеството.

38600

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 6.VI.2002 г. по ф.д. № 16552/94 вписва промени за “Ивега” - АД: заличава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. - изпълнителен директор, и X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X..

38601

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписва по ф.д. № 8420/95 промени за “Норд - Комерс” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете; заличава като съдружник и управител X.X.X.; дружеството продължава дейността си като “Норд - Комерс” - ЕООД, което ще се управлява и представлява от собственика X.X.X..

38602

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 3765/96 промяна за “Пирин - 96” - ООД (в ликвидация): удължава срока за ликвидация с 6 месеца.

38603

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 12318/96 промени за “Итал пейпърс” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и Каравати Вирджинио; вписва като съдружници Мауро Д’Адамо и Микеле Ладиза; дружеството е със съдружници Еннио Д’Адамо, Мауро Д’Адамо и Микеле Ладиза; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител Еннио Д’Адамов и Мауро Д’Адамо; дружеството се управлява и представлява от Еннио Д’Адамо и Мауро Д’Адамо заедно и поотделно.

38604

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 3.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 1432/98 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Агромениджмънт” - АД.

38605

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 10.VI.2002 г. по ф.д. № 4636/99 вписва промени за “Монбат” - АД: заличава като членове на управителния съвет X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на управителния съвет X.X.X. и X.X.X.; заличава като изпълнителен директор X.X.X.; вписва като изпълнителен директор X.X.X., който ще представлява дружеството.

38606

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 23.IV.2002 г. по ф.д. № 13135/2000 промени за “Телеком Инженеринг” - АД: вписва промени в устава на дружеството, приети с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 27.ХII.2001 г.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Лозенец”, ул. Крум Попов 10; заличава като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва новите членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; дружеството се управлява от съвет на директорите в състав: X.X.X. - изпълнителен директор, X.X.X. - председател, и X.X.X. - зам.-председател; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

38607

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 5676/95 промени за “Ардес ИТ” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител Пергиман Бруно, който ще управлява и представлява дружеството.

38608

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 5676/95 промени за “Ардес ИТ” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала “Астра Информейшън Текнолоджис”; вписва като едноличен собственик на капитала “Техно - Инфо - Груп”, САЩ; вписва промени в учредителния акт на дружеството. Дружеството се управлява и представлява от Пергиман Бруно.

38609

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 10.VI.2002 г. по ф.д. № 1873/96 вписва промени за “Софстройпроект” - АД: вписва увеличение на капитала от 50 505 лв. на 115 521 лв. чрез увеличение номиналната стойност на издадените акции от 2,60 лв. на 3 лв. и чрез издаване на 19 082 нови обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност 3 лв.; вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 20.V.2002 г.

38610

Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ регистрира промяна по ф.д. № 3109/97 за “Аркомс” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

38611

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 3109/97 промени за “Аркомс” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; дружеството ще се представлява от X.X.X..

38612

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 2674/2001 промяна за “Силви Стройкомерс” - ООД: вписва промяна на наименованието: “ВИП Интернешънъл” - ООД.

38613

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 11947/2001 промяна за “Аурора България” - ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София от район “Средец”, ул. Солунска 5, в район “Младост”, бул. Самоковско шосе 2.

38614

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 11228/2000 промени за “Братя Матеви” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

38615

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 7.VI.2002 г. по ф.д. № 9791/2000 вписва промени за “Невон” - АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X..

38616

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 5875/2000 прекратяването на “ВС В и К” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Цар Асен 5, ап. 8, и го обявява в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и срок за ликвидацията 6 месеца.

38617

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 4853/2000 промени за “Консултативен център по приемането на България в Европейския съюз” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва новия управител X.X.X..

38618

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 4433/2000 промени за “Унитех 2000” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Подуяне”, ж.к. Суха река, бл. 89, вх. В, ет. 5, ап. 35; вписва промени в учредителния акт на дружеството; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

38619

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 14045/99 промяна за “Технол - ПЕ” - ООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София, район “Оборище”, ул. Анджело Ронкали 7, ет. 1, ап. 1.

38620

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 13930/2000 за “Балканика Тийм” - ООД: вписва промени в дружествения договор.

38621

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 5.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 9759/97 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Юмикор България” - ЕАД.

38622

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 5.VI.2002 г. по ф.д. № 9759/97 вписва промени за “Юмикор България” - ЕАД: заличава като член на съвета на директорите Геерт Флорент Ана Бенс; вписва като член на съвета на дирекорите Барт Дж. П. Верлинден.

38623

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 29.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 8280/98 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Терснаб - 98” - АД.

38624

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 38/99 промени за “Еврофутболпринт” - ЕООД: вписва като управители Николаос Константинос Арсенопулос и X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от най-малко от двама от управителите X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно освен в случаите, в които учредителният акт предвижда друго; вписва промени в учредителния акт на дружеството съгласно протокол от 17.V.2002 г.

38625

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 1235/99 промени за “Ата адвъртайзинг” - ООД: заличава като съдружници Германакос Харалампос Ксантос, X.X.X. и X.X.X.; заличава като управители Германакос Харалампос Ксантос и X.X.X.; вписва като съдружници и управители X.X.X. и X.X.X.; вписва промени в дружествения договор. Дружеството се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

38626

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 22.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 1524/99 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Авто - ойл” - АД.

38627

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 29.V.2002 г. по ф.д. № 1524/99 вписва промени за “Авто - ойл” - АД: вписва нов устав, приет на общо събрание на акционерите, проведено на 10.V.2002 г.

38628

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписва по ф.д. № 1761/99 прекратяване на “Партньорство” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Бунтовник 52, и го обявява в ликвидация; вписва като ликвидатор X.X.X.; определя срок за ликвидацията 6 месеца от датата на обнародване в “Държавен вестник” на поканата до кредиторите.

38629

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 30.V.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 6854/99 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Дженерал констракшън енджинеринг България” - ООД.

38630

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 9001/99 промени за “Калин карго енд турс” - ЕООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление в София, район “Слатина”, Аерогара, бл. 2, вх. 1, ет. 3, ап. 10.

38631

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва по ф.д. № 9204/99 промени за “Весмил” - ЕООД: вписва прехвърляне на предприятие “Весмил” - ЕООД, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от X.X.X. на X.X.X.; заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва промени в учредителния акт на дружеството. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

38632

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 11035/99 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ей Ти енд Ти Глоубъл Нетуърк Сървисиз България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Света София 8, с предмет на дейност: в съответствие със законите и доколкото е разрешено от съответните органи за лицензиране на търговия в страната, представителство, пласмент, внос, износ, закупуване, продажба, маркетинг, сервиз, работа, инсталиране, поддръжка, производство, обучение, изследвания и развиване и връзки с обществеността в областта на оборудването за телекомуникации и услуги с добавена стойност, развитие, промоция или продажба на продукти и услуги, доставяни съвместно от телекомуникационни юридически лица от САЩ и България, доставяне на информация, касаеща телекомуникационни продукти и услуги, осигуряване на упоменатите дейности за филиални дружества, вкл. лиазон-дейности с промишлени групи, правителствени институции и други комуникационни организации, участие в други дружества независимо дали са търговски или граждански, като партньор, акционер или държател на квота и оказване на всякакви други услуги, които могат да бъдат допълващи към посочените. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със собственик “Ей Ти енд Ти Глоубъл Нетуърк холдингс ЛЛС” - САЩ, и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

38633

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 6.VI.2002 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 11035/99 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2001 г. на “Ей Ти енд Ти Глоубъл Нетуърк Сървисиз България” - ЕООД.

38634

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определ