Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 112 от 23.XII

  • НАРЕДБА № 29 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ОТ ЗДРАВНИ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАН ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК Виж повече
  • ДЕКЛАРАЦИЯ НА ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, СЪБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА И ЗА РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ ВЪВ ФОНД "ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, СЪБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА И ЗА РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ ВЪВ ФОНД "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ" Виж повече
  • ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2004 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1997 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ СЕВЕРНОАТЛАНТИ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, СЪБИРАНЕ, РАЗХОДВАНЕ И КОНТРОЛ НА СРЕДСТВАТА И ЗА РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМИТЕ ВНОСКИ ВЪВ ФОНД "ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 303 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ МЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО И ОТ ВНОС ЗА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР (ОБН., ДВ, БР. 112 ОТ 2001 Г.; ИЗМ. И ДОП. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2003 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2003 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Виж повече