Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 111 от 22.XII

  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 1998 Г. ЗА РЕДА ЗА ПИСМЕНО ДЕКЛАРИРАНЕ НА СТОКИ ПРЕД МИТНИЧЕСКИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (ОБН., ДВ, БР. 2 ОТ 1999 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 23, 51, 64 И 72 ОТ 1999 Г.; ПОПР., БР. 80 ОТ 1999 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 108 Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 27 ОТ 2003 Г. ЗА СТАТИСТИКАТА НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС (ДВ, БР. 69 ОТ 2003 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 1991 Г. ЗА ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ ЗА ВПИСВАНИЯТА (ОБН., ДВ, БР. 62 ОТ 1991 Г.; ДОП., БР. 27 ОТ 1997 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 88 ОТ 2000 Г., БР. 6 ОТ 2001 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕЗ 2004 Г. НА ТАРИФНИ КВОТИ ЗА ВНОС НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ С ПРОИЗХОД ОТ ПОЛША, СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, СЛОВЕНИЯ, УНГАРИЯ И ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292 ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО НА ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ВЗАИМОДЕЙ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕТО И НАИМЕНОВАНИЯТА НА ТЕКСТИЛНИТЕ ПРОДУКТИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. (ДВ, БР. 2 ОТ 2002 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 297 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА СУБСИДИРАНЕ ПОКУПКАТА НА СЕМЕНА ОТ ПШЕНИЦА ЗА РЕКОЛТА 2004 Г. (ДВ, БР. 79 ОТ 2003 Г.) Виж повече