Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 61 от 31.VII

ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ

АКАДЕМИИ, УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ИНСТИТУТИ

986. - НИС при ВХТИ - София, обявява конкурс за старши научен сътрудник II ст. по автоматично управление и регулиране, управление на технологичните процеси в химичната промишленост (моделиране, оптимизация и управление на ХТО и ХТС) със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи - в института, ул. X.X. 8, сграда "А", стая 205, тел. 62-14-82.

12533

1000. - ВМИ - Варна, обявява конкурси за: професор по физиология на животните и човека (физиология на човека) към катедрата по физиология; доцент по биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества към катедрата по химия и биохимия; старши научени сътрудници II ст. по: неврология към катедрата по неврология и неврохирургия - един; имунопатология и алергология (имунологичен мониторинг) към катедрата по микробиология и вирусология - един, със срок 2 месеца; асистент по хирургия (по чл. 68, т. 3 КТ) към катедрата по хирургични болести (клиника по съдова и ендокринна хирургия) със срок 1 месец; към филиала в Толбухин за: асистенти по: клетъчна биология към катедрата по биология и медицинска генетика - двама; биофизика към катедрата по физика и биофизика - двама; биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества - двама; биохимия - двама; четирите към катедрата по химия и биохимия; анатомия, хистология и цитология към катедрата по анатомия, хистология и ембриология - шестима; физиология на животните и човека (физиология на човека) към катедрата по физиология - трима; анестезиология и реанимация към катедрата по пропедевтика на хирургичните болести (клиника по анестезиология, реанимация и интензивно лечение) - един; неврохирургия към катедрата по неврология и неврохирургия (клиника по неврохирургия) - един; акушерство и гинекология към едноименната катедра - един; педиатрия към катедрата по детски болести - един; преподавател по латински език към катедрата по чужди езици - един, със срок 1 месец от обнародването в Държавен вестник. Документи в института, тел. 22-54-28.

12426

1301. - ВМЕИ - Габрово (ИПКК), обявява конкурс за доцент по методика на обучението (методика на преподаването по технически дисциплини) със срок 3 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи - в института, ул. Хаджи Димитър 4, тел. 2-05-11.

12523

1884. - ВМИ "И. П. Павлов" - Пловдив, обявява конкурси за асистенти по: вътрешни болести към катедрения филиал по пропедевтика на вътрешните болести в Пазарджик - един; ортопедична стоматология към едноименната катедра - един (по чл. 68 КТ), със срок 1 месец от обнародването в Държавен вестник. Документи - в института, бул. В. Априлов 15а, тел. 44-38-01.

12439

815. - ВПИ "Константин Преславски" - Шумен, обявява конкурси за: асистенти по: информатика - един; старобългарски език - един, със срок 1 месец; антична литература - един, със срок 2 месеца; хоноруван асистент по теория и методика на обучението по труд и творчество със срок 1 месец; към ИПКУ .Д-р П. Берон" във Варна за асистент по организация и управление на образованието със срок 1 месец; към ИПУ "Д. Михайлов" в Силистра за доцент по теория и методика на трудовото обучение със срок 3 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи - в института, тел. 6-31-51(323).

12530

6005. - Институтът по история при БАН - София, обявява конкурси за: старши научен сътрудник II ст. по история на България (демография на България след Втората световна война) със срок 2 месеца; научен сътрудник по нова и най-нова история (икономическо развитие на България след Втората световна война) със срок 1 месец от обнародването в Държавен вестник. Документи - в института, ул. Чапаев 52, бл. 17 на БАН.

12532

319. - Институтът по водни проблеми при БАН, обявява конкурси за старши научни с сътрудници II ст. по хидравлика, инженерна хидрология и водно стопанство (нестационарни многофазни напорни течения - един; движение на замърсители в порести среди - един) със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи - в института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1 на БАН, тел. 72-25-72.

12536

815. - Институтът по физика на твърдото тяло при БАН - София, обявява конкурси за: старши научни сътрудници II ст. по: структура, механични и термични свойства на кондензираната материя (фотоструктурни изменения в аморфни германиеви халкогениди) - един; електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя (оптични свойства и спектроскопия на кондензираните среди) - един, със срок 2 месеца; научен сътрудник по физика на вълновите процеси (оптика) - със срок 1 месец от обнародването в Държавен вестник. Документи - в института, бул. Ленин 72, тел. 74-311 (610).

12423

506. - Институтът по балканистика при БАН - София, обявява конкурси за старши научен сътрудник I ст. по: нова и най-нова история (международни отношения на Балканите между двете световни войни) със срок 2 месеца; научен сътрудник по стопанска история (икономически отношения между Австро-Унгария и Балканите) със срок 1 месец от обнародването в Държавен вестник. Документи в института, ул. Цар Калоян 7, тел. 87-63-86.

12416

614. - Институтът по социология при БАН - София, обявява конкурси за старши научни сътрудници II ст. по социология (социологически взаимодействия в системата "човек - социална среда" - един; социология на политиката един) със срок 3 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи - в института", ул. Московска 13а, тел. 87-57-96.

12539

253. - Институтът по физиология на растенията "М. Попов" при БАН - София, обявява конкурс за старши научен сътрудник II ст. по физиология на растенията (растежни регулатори и ултраструктура на клетките) със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи - в института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21.

12411

195. - Централната лаборатория по висша геодезия при БАН - София, обявява конкурс за научен сътрудник по обща, висша и приложна геодезия (оптимизация на геодезическите мрежи) със срок 1 месец от обнародването в Държавен вестник. Документи - в лабораторията, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1 на БАН, стая 206, тел. 71-31 (24-64).

12534

257. - ЦЛ по биофизика при БАН - София, обявява конкурс за старши научен сътрудник I ст. по физиология на човека (физиология на нервномускулната система) със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи - в лабораторията, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21.

12548

413. - НЦ по сърдечносъдови заболявания София, обявява конкурси за: асистенти по: Кардиология към: II кардиологична клиника един; III кардиологична клиника (по чл. 68 КТ) - един; патологоанатомия към едноименния сектор - един; ангиология към едноименната клиника - един; сърдечносъдова хирургия към сектор по електрокардиостимулация - един; научен сътрудник по ангиология към едноименната клиника, всички със срок 1 месец от обнародването в Държавен вестник. Документи - в центъра, ул. Мико Папо 65, ет. 4.

12436

515. - Научният институт по вътрешни болести - София, обявява конкурс за асистент по вътрешни болести (по чл. 68 КТ) към клиниката по вътрешни болести и терапия със срок 1 месец от обнародването в Държавен вестник. Справки - в института, ул. X.X. 1, тел. 51-87-91.

12421

1138. - Научният институт по заразни и паразитни болести - София, обявява конкурси за научни сътрудници по: микробиология към лаборатория за производство на диагностични препарати - един; вирусология към едноименната катедра (лаборатория "Херпесни вируси") един, със срок 1 месец от обнародването в Държавен вестник. Документи - в института, бул. В. Заимов 26, тел. 44-78-96.

12502

1055. - Институтът по ендокринология и геронтология - София, обявява конкурси за научни сътрудници по: клинична лаборатория - един; медицинска биология - един, към Секция "Медико-социални проблеми на старостта" със срок 1 месец от обнародването в Държавен вестник. Документи - в института, бул. Х. Михайлов 6, тел. 87-72-01.

12486

486. - Институтът по ортопедия и травматология - София, обявява конкурси за: старши научни сътрудници II ст. по: ортопедия и травматология за отделение за костни тумори - Горна баня - един; физиотерапия, курортология и рехабилитация за Санаторно-курортен комплекс - Павел баня - един, двата със срок 2 месеца; научен сътрудник по детски болести към детска клиника - Горна баня, със срок 1 месец от обнародването в Държавен вестник. Документи - в института, бул. П. Напетов 56.

12597

334. - Научният институт по неврология, психиатрия и неврохирургия - София, обявява конкурс за асистент по неврология към II детска неврологична клиника със срок 1 месец от обнародването в Държавен вестник. Документи - в института, бул. Ленин, IV км, тел. 70-93-09.

12538

1261. - Научният институт по хигиена и професионални заболявания - София, обявява към Републиканския център по спортна медицина конкурс за старши научен сътрудник I ст. по хигиена (хигиена и профилактика на спортната психопатология и комплексна електронна диагностика) със срок 3 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи - в института, бул. Д. Несторов 15, ет. 3, стая 70, тел. 58-121 (660).

12537

566. - Клиничната база Лозенец - Кардиологичен център при ВМА - София, обявява конкурс за трима асистенти по кардиология към клиниката по кардиология със срок 1 месец от обнародването в Държавен вестник. Документи - в центъра, тел. 62-501 (483, 527).

12644

210. - II кардиологичен център при МА София, обявява конкурси за асистенти по: хирургия - един, анестезиология и реанимация - двама, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи - в центъра, бул. Г. Трайков 2, тел. 65-83-14.

12549

598. - Институтът за повишаване квалификациите на кадрите към СА - София, обявява конкурс за професор по технология на млякото и млечните продукти със срок 3 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи - в института, ул. Шосе Банкя 9, тел. 25-10-28 и 25-08-00 (вътр. 233).

12535

1673. - Научноизследователският строителен институт - София, обявява конкурси за научни сътрудници по: строителни конструкции (автоматизация на експеримента и надеждност на конструкциите) - един, със срок 1 месец; строителни материали и изделия и технология на производството им (хидроизолации в строителството) - един, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи - в института, бул. П. Напетов 36, тел. 56-821 (372).

12435

7. - Централният институт по химична промишленост - София, обявява конкурси за старши научни сътрудници II ст. по: технология на финия органичен и биохимичен синтез (синтез, технология и изследване на металсъдържащи багрила и някои полупродукти за тях) - един; химична технология на влакнестите материали (полупродукти и модифициране) - един, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи - в института, бул. Хо Ши Мин 14, тел. 79-12-49.

12479

115. - Институтът по история на БСП - София, обявява конкурс за старши научен сътрудник II ст. по история на България (история на социалистическото движение в епохата на капитализма) със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи - в института, ул. Пионерски път 21, тел. 5-68-11 (393).

12501

793. - Институтът по оптика - София, обявява конкурси за: старши научен сътрудник II ст. по технология на основния органичен синтез (синтез на дитиокомплексни багрила и пероксиди) със срок 3 месеца; научни сътрудници по: оптични и лазерни уреди и методи (изчисляване на оптични системи за четене и запис на информация) - един; физика на вълновите процеси, вкл. квантова електроника и лазерна техника - един, със срок 1 месец от обнародването в Държавен вестник. Документи - в института, Промишлена зона Орион, ул. 3020 № 34, тел. 21-81-96.

12511

1198. - Институтът по хидротехника и мелиорации - София, обявява конкурси за старши научни сътрудници II ст. по: мелиорации (проектиране и експлоатация на напоителните системи - един; математическо моделиране и програмно осигуряване в хидромелиорациите - един) със срок 3 месеца; научни сътрудници по: мелиорации (автоматизирани - напоителни системи - един, със срок 3 месеца; поливен режим при микронапояване - един, със срок 1 месец); хидромелиоративно строителство (съвременни материали в хидромелиоративното строителство) - един, със срок 3 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи - в института, бул. Девети септември 136, тел. 55-41-65.

12425

316. - Институтът по месопромишленост София, обявява конкурс за научен сътрудник по микробиология (на месото и месните продукти) със срок 1 месец от обнародването в Държавен вестник. Документи - в института, бул. Черни връх 65, тел. 68-33-52 (228).

12420

783. - Центърът по електронизация на строителството и строителната индустрия - София, обявява конкурс за научен сътрудник по системно програмиране със срок 1 месец от обнародването в Държавен вестник. Документи - на адрес: ул. Огнеборец 3, ет. 1, тел, 57-02-78.

12436

834. - НИТИ "Минпроект" обявява конкурс за старши научен сътрудник I ст. по технология на природните и синтетичните горива със срок 3 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи - в института, с. Драгичево, Софийска област.

12494

1141. - Държавната фирма "Геозащита" - Варна, обявява конкурс за двама научни сътрудници по речно и морско строителство (брегоукрепителни и противосвлачищни съоръжения и мероприятия) със срок 1 месец от обнародването в Държавен вестник. Документи - във фирмата, тел. 44-63-00.

12508

934. - ДФ "ТЕСПОМ" - Габрово, обявява конкурси за научни сътрудници по: автоматизация на инженерния труд - двама; технология на нефта и газа (смазки и покрития при обработване чрез пластична деформация) - един, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи - на адрес: ул. Бодра смяна 1, тел. 6-22-71.

12480

355. - Комплексната опитна станция - Пазарджик, обявява конкурс за старши научен сътрудник I ст. по растениевъдство (агротехника на полските култури) със срок 4 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи в станцията, кв. "Ивайло", тел. 6-19-35 и 6-13-78.

12440

61. - Институтът по цветна металургия Пловдив, обявява конкурс за старши научен сътрудник II ст. по електронни преобразуватели (токозахранване на електронни процеси) със срок 3 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи - в института, Асеновградско шосе, тел. 2-34-96 (272).

12509

316. - Научният институт за парфюмерия, козметика и етерични масла - Пловдив, обявява конкурс за научен сътрудник по технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметични препарати (ПК за козметика и ПК за козметични изделия и изделия за бита) със срок 1 месец от обнародването в Държавен вестник. Документи - в института, ул. В. Левски 148, тел. 65-26-51.

12477

479. - Институтът "Електрон" - Плевен, обявява конкурс за старши научен сътрудник II ст. по комуникационна мрежа и системи със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи - в института, ул. Ген. И. Винаров 31, тел. 2-81-45.

12424

74. - Научноизследователският и проектно-конструкторски институт по свиневъдство - Шумен, обявява конкурс за старши научен сътрудник II ст. по свиневъдство със срок 1 месец от обнародването в Държавен вестник. Документи - в института.

12507

НАРОДНИ СЪВЕТИ

Общински народен съвет - гр. Брезник, на основание чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ съобщава, че със заповед № 319 от 25.VI.1990 г. на председателя на ИК на ОбНС - Брезник, е одобрено изменението на регулационния план на с. Д. Секирна, Софийска област, като разширява регулационния план в кв. 16 и 20, съставляващи значителна част по плана на селото. Одобреният план е изложен в кметството на с. Кошарево. На основание чл. 83, ал. 1 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в Държавен вестник недоволните могат да обжалват дворищнорегулационния план пред окръжния съд - Перник, съгласно чл. 138, ал. 1, т. 2 и чл. 145 и сл. ЗТСУ. Застроителният и регулационен план за обществени мероприятия не подлежи на обжалване.

12509

Пловдивският районен съд, 5 гр. състав, призовава X.X.X., гражданин на Дагестанска АССР, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.IX.1990 г. в 10 ч. като ответник по гр. д. № 1805/90, заведено от X.X.X., от Пловдив, ул. Лазо Войвода 11, по чл. 86 СК. Призованият да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11503

2403. - Общинският народен съвет - гр. Генерал Тошево, на основание чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че е изработен проект за застроителен и регулационен план на с. Кардам, Варненска област, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 70 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в Държавен вестник заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта до съвета.

12528

259. - Общинският народен съвет - гр. Котел, на основание чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че в изработен кадастрален план и проект за застроителен и регулационен план на с. Седларево, Бургаска област, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 70 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в Държавен вестник заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекти до съвета.

12529

4022. - Общинският народен съвет - гр. Луковит, на основание чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че е изработен проект за застроителен и регулационен план на с. Петревене, Ловешка област, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 70 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в Държавен вестник заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта до съвета.

12527

5. - Общинският народен съвет - гр. Мездра, на основание чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че е изработен проект за застроителен и регулационен план на с. Брусен, Михайловградска област, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 70 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в Държавен вестник заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта до съвета.

12473

6. - Общинският народен съвет - гр. Мездра, на основание чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че е изработен проект за застроителен и регулационен план на с. Моравица, Михайловградска област, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 70 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в Държавен вестник заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта до съвета.

12474

157. - Общинският народен съвет - гр. Разлог, на основание чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ съобщава, че със заповед № РД-19-0334 от 5. VII. 1990 г. на председателя на ИК на ОбНС - Разлог, е одобрен застроителният и регулационен план на с. Баня, Софийска област, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 83, ал. 1 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в Държавен вестник недоволните могат да обжалват дворищнорегулационния план пред окръжния съд - Благоевград, съгласно чл. 138, ал. 1, т. 2 и чл. 145 и сл. ЗТСУ. Застроителният и регулационен план за обществени мероприятия, не подлежи на обжалване.

12518

5. - Общинският народен съвет - гр. Раковски, на основание чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че е изработен проект за застроителен и регулационен план на центъра на града, между кв. Секирово и Ген. Николаево, който съставлява значителна част по плана на града и е изложен в съвета. На основание чл. 70 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в Държавен вестник заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта до съвета.

12478

15. - Общинският народен съвет - гр. Сандански, на основание чл. 82, ал. 2 ППЗТСУ, съобщава, че със заповед № 57 от 21. V. 1990 г. на председателя на ИК на ОбНС Сандански, е одобрен застроителният и регулационен план на с. Ново Делчево, Софийска област, който е изложен в кметството на селото. На основание чл. 83, ал. 1 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в Държавен вестник недоволните могат да обжалват дворищнорегулационния план пред окръжния съд - Благоевград, съгласно чл. 138, ал. 1, т. 2 и чл. 145 и сл. ЗТСУ. Застроителният и регулационен план за обществени мероприятия не подлежи на обжалване.

12419

89. - Общинският народен съвет - гр. Толбухин на основание чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че е изработен проект на регулационен и застроителен план на ж. к. "Изгрев", съставляващ значителна част по плана на града, в граници: улиците Тракия, Купен, Ружа и Детелина. Проектът е изложен в съвета. На основание чл. 70 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в Държавен вестник заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта до съвета.

12483

89а. - Общинският народен съвет - гр. Толбухин, на основание чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че е изработен проект за застроителен и регулационен план на ж. к. "Строител - 2", съставляващ значителна част по плана на града, в граници: Ралица, Сухе Батор, Зорница. Проектът е изложен в съвета. На основание чл. 70 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в Държавен вестник заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта до съвета.

12483а

9. - Общинският народен съвет - гр. Червен бряг, на основание чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че е изработен проект за застроителен и регулационен план на гр. Червен бряг - V квартал, Ловешка област, представляващ значителна част по плана на града, който е изложен в съвета. На основание чл. 70 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в Държавен вестник заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта до съвета.

12500

СЪДИЛИЩА

Толбухинският окръжен съд призовава X.X.X., с последен адрес Толбухин, ж. к. Балик, бл. 57, вх. Б, ет. 3, ап. 8, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.IX.1990 г, в 9 ч. като ответник по гр. д. № 106/90, заведено от X.X.X. от гр. Толбухин по чл. 32, ал. 2 СК - оспорване на бащинство. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50. ал. 2 ГПК.

11504

Асеновградският районен съд призовава X.X.X., с последен адрес Асеновград, кв. Долни Воден, ул. X.X. 20, сега в Турция с неизвестен адрес, да се яви в съда на 11.IX.1990 г. в 9 ч. като ответница по гр. д. № 62/90, заведено от X.X.X. от Асеновград, кв. Долни Воден, ул. X.X. 20, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11910

Белослатинският районен съд призовава X.X.X.X., с последен адрес с. Вировско, Михайловградска област, сега с неизвестен адрес, да се яви а съда на 12.IX.1990 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 96/90, заведено от X.X.X. от с. Соколаре, Михайловградска област, за делба на наследството, останало след смъртта на майка им X.X.X., парцел IV в кв. 3 на с. Габаре, Михайловградска област. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11663

Великотърновският районен съд призовава X.X.X., с последен адрес Чехословакия, гр. Немище (код 40331 ), ул. Мойжирж 10, сега в Чехословакия с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.IX.1990 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. № 1703/88, заведено от X.X.X. от с. Каранци, община Полски Тръмбеш, Ловешка област, за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11732

Великотърновският районен съд призовава X.X.X., с последен адрес с. Каранци, община Полски Тръмбеш, Ловешка област, сега в Уругвай с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.IX.1990 г. в 8 ч. и 30 мин. като ответница по гр. д. № 1703/88, заведено от X.X.X. от същото село, за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11733

Омуртагският районен съд призовава X.X.X., с последен адрес с. Змейно, Разградска област, сега в Турция с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.IX.1990 г. и на 20. IX. с. г. в 8 ч. като ответник по гр. д. № 202/90, заведено от X.X.X. от с. Илийно, по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2, ГПК.

11565

406. - Общинският народен съвет - гр. Варна, на основание чл. 69, ал. 1 ППЗТСУ съобщава, че е изработен проект за вертикално планиране на кв. Виница - гр. Варна. Проектът представлява значителна част по плана на града и е изложен в съвета. На основание чл. 70 ППЗТСУ в 14-дневен срок от обнародването в Държавен вестник заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта до съвета.

12503

Сливенският районен съд призовава X.X.X., с последен адрес с. Бяла паланка, община Твърдица, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.IX.1990 г. в 8 ч. като ответник по гр. д. а 1027/90, заведено от ДЗИ - районен клон, гр. Сливен, за иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

12373

V районен съд - София, 6 гр. състав, призовава X.X.X., с последен адрес София, бул. Сливница 181, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда в 9 ч. и 30 мин. на 14.IX.1990 г. и на 26.IX. с. г. като ответница по гр. д. № 490/90, заведено от X.X.X., от София, ул. Бачо Киро 35, за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11016

Старозагорският районен съд, гражданско отделение, призовава X.X.X. от гр. Стара Загора, ул. Раковска 146 А, ап. 39, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.IX.1990 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр. д. 220/90, заведено от X.X.X. от гр. Стара Загора, ул. X.X. 2А, ап. 69, и X.X.X. със същия адрес, за увеличаване на издръжка. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11743

Шуменският районен съд призовава X.X.X. от Шумен, ул. Ген. Драгомиров 11, ап. 79, сега в Турция с неизвестен адрес, да се яви в съда на 13.IX.1990 г. в 8 ч. на I с. з. като ответница по гр. д. № 630/90, заведено от X.X.X. от Шумен, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

11940

Шуменският районен съд призовава X.X.X. от Шумен, ул. Райна Княгиня 48, сега в Турция с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.IX.1990 г. а 8 ч. на I с. з. като ответница по гр. д. № 693/90, заведено от X.X.X. от Шумен, за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

12066

Благоевградският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за трудовокооперативни земеделски стопанства под № 68 от 27.VI.1990 г. Агрофирма "Щайер" със седалище с. Марикостиново, Софийска област с предмет на дейност: производство и реализация на селскостопанска продукция, механизирани селскостопански услуги, автотранспортна и ремонтна дейност, отдаване на селскостопанска техника под аренда, и с уставен фонд 404 хил. лв. Агрофирмата се представлява от X.X.X.. От обнародването в Държавен вестник на решението се прекратява дейността на Селскостопанската бригада за механизация и автотранспорт към ПАК "Беласица" - гр. Петрич, като агрофирмата поема активите и пасивите на прекратената бригада по баланса й към 30 април 1990 г., както и другите права и задължения.

12396

Бургаският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа с решение № 1896 от 5.VI.1990 г. по ф. д. № 1896/90 в регистър № 1 Държавна фирма "Дюни" със седалище ВС "Дюни", община "Созопол", Бургаска област, с предмет на дейност: международен и вътрешен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, външна и вътрешна търговия, вкл. в конвертируема валута, туристическа информация и резервации, инвестиционна дейност, строителство и ремонт на МТБ, свързана с предмета на дейност, внос на стоки за туризма по първо и второ направление, покупка и продажба на акции, бартерни сделки, специфични операции, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, предоставяне на транспортни, анимационни, хоби-културни видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешния туризъм, комунално-битови, рекламни, спортни, обучение на изпълнителски кадри за туризма, научна, развойна и внедрителска дейност в областта на туризма, ноу-хау, франчайзинг, производство на потребителски стоки и туристическо оборудване и обзавеждане, производство и преработка на селскостопански суровини и хранителни продукти и безалкохолни напитки, в основна сфера на дейност - отрасъл "Туризъм" и с уставен фонд 72 325 хил. лв. Фирмата се представлява от X.X.X.. Прекратява се като юридическо лице от обнародването в Държавен вестник на решението за регистриране на фирмата ТК "Балкантурист" - Созопол, като поема активите и пасивите му, както и другите права и задължения към датата на обнародване регистрирането на фирмата.

12445

Бургаският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за чуждестранни фирми под № 2774 от 24.VII.1990 г. Чуждестранен филиал "Карго Контрол Консълтинг" със седалище Бургас, ул. Карл Маркс 1, вх. Д. ет. 2, и с предмет на дейност: консултации и контрол (инспекции на товарно-разтоварни операции), подготовка на рапорти и уреждане на претенции, свързани с товарните и разтоварните операции, качествени и количествени анализи на товарите в областта на транспорта, особено в корабоплаването, за всякакъв вид кораби и товари. Филиалът има право на вносно-износна и търговска дейност. Уставният фонд на филиала е 50 хил. щатски долара и се представлява от X.X.X..

12775

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение от 25.VI.1990 г. по ф. д. № 1111/90 регистрира Дружествена фирма "Електрон - Комерс" със седалище Велико Търново, ул. Ф. Симидов 3, вх. В, тел. 4-78-68, с предмет на дейност: маркетингови проучвания по задания на клиенти; консултации в областта на външната търговия и съдействие на фирми при осъществяване на външнотърговски операции; самостоятелна външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агенство; внос и продажба на автомобили; водене на търговска кореспонденция на заинтересувани фирми с техни контрагенти и оказване съдействие при провеждане на технически и търговски преговори; преводи на техническа, икономическа литература от и на чужди езици; рекламна, издателска, пласментно-снабдителска, инвестиционна дейност; проектиране и изработка на електронни изделия; създаване и разпространение на софтуерни продукти; сервиз на персонални компютри, електронни пишещи машини и други електронни изделия, обработка на метали и производство на метални изделия; производство на стоки за бита; дейности в областта на общественото хранене, хотелиерство и туризма; разкриване на на търговски обекти и търговия на дребно; транспортни, копирна-размножителни и битови услуги; разкриване на спортни обекти и заведения за развлекателно-увеселителна дейност и експлоатация на същите; производство, изкупуване, преработка и реализация на растителна и животинска продукция, и с уставен фонд 10 200 лв. Фирмата се представлява от X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

12395

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 9, ал. З от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение от 6.IV.1990 г. по ф. д. 431/90 регистрира Трудово-кооперативно земеделско стопанство със седалище с. Леденик, Ловешка област, с предмет на дейност: производство, преработка, изкупуване и реализация на селскостопански произведения и продукция; търговия; промишлена дейност; услуги на населението, и е уставен фонд 983 280 лв. Стопанството се представлява от X.X.X..

12394

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение от 14.V.1990 г. по ф. д. 201/89 регистрира промяна в уставния фонд на Фирма "Фаворит - М" - гр. Свищов (обявление № 6787, ДВ, бр. 65/89), който се намалява на 165 025,24 лв. предоставено имущество от ОбК на ДКМС - Свищов, и ЦК на ДКМС - София. За генерален директор на фирмата е избран X.X.X.. От регистрирането на промяната се прекратява дейността на Младежко предприятие "Риско - М" - Свищов, като фирмата поема активите и пасивите му от 18 юли 1989 г.

12393

Видинският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 262 от 5.VII.1990 г. по ф. д. № 49/90 регистрира промени на регистрираната с решение № 51 от 9.VI.1989 г. Държавна фирма "Видия" (обявление № 4265, ДВ, бр. 49/89), като фирмата се именува "Видия - В", и допълва предмета на дейност със: "извършване на външнотърговска дейност". Представител на фирмата е новоизбраният генерален директор инж. X.X.X.. Уставният фонд е намален на 14 710 хил. лв., като фирмата поема активите и пасивите към 28 март 1990 г. на заводи и цехове от ДФ "Видия" - гр. Видин, а именно: Завод за режещи инструменти - Видин, Цехът - с. Дреновец, от МЗС "Бързица" - Димово, Цех "Макреш" на Завод "Импулс" - Видин.

12520

Видинският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 259 от 4.VII.1990 г. по ф. д. № 31/89 регистрира допълване в предмета на дейността на Държавна фирма "Дунав - автотранспорт" - Видин (обявление № 2702, ДВ, бр. 38/89), както следва: "предлагане автобуси под наем, продаване на билети за автобусния, речно-морския и въздушния транспорт за сметка на трети лица в страната и в чужбина, ремонт и поддържане на прецизна механика, ремонт и поддържане на радиоапарати на моторни превозни средства, ремонт и поддържане на електромотори и зареждане на акумулатори, ремонтни услуги на всички видове моторни превозни средства, сарашки и тапицерски услуги, ковашко-пресови и заваръчни услуги, дърводелски услуги, стендове за проверка на газовете на нафтови и бензинови автомобили, ремонтът, поддържането и услугите са за държавни, общински, колективни, еднолични фирми, предприятия, организации и граждани, търговия на дребно с хранителни и нехранителни стоки, търговия с плодове, зеленчуци и техните производни, туристическо посредничество в страната и в чужбина и друга посредническа дейност в областта на туризма, услуги при организирането и посредничеството в организацията на превозване на пътища, пътни излети, екскурзии и др., ресторантьорство, рент-а-кар, комисионни и бартерни сделки, услуги в организацията и посредничеството при организирането и сключването на договори при превоз на стоки, художествена украса, вътрешен и външен интериор, изработка на предмети от метал и реализацията им, обучение на кандидати за шофьори и полагане на изпити за категория М, А, В, С, Д, Е, трактористи и опреснителни курсове.

12521

Видинският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 298 от 20.VII.1990 г. по ф. д. № 278/90 регистрира Общинска фирма "Рациария" със седалище Видин, ул. Т. Петров 25, с предмет на дейност: производство и търговия със стоки за обществено хранене, както и внос и износ на такива стоки, и с уставен фонд 2 807 000 лв. От обнародването на решението в Държавен вестник се прекратява дейността на Териториално предприятие "Обществено хранене" - Видин, като общинската фирма поема активите и пасивите по баланса му към 30 септември 1989 г., както и другите права и задължения. Фирмата се представлява от X.X.X..

12762

Врачанският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение от 16.VI.1990 г. по ф. д. № 294/90 регистрира ТКЗС "Съединение - 90" със седалище гр. Бяла Слатина, Михайловградска област, с предмет на дейност: производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция от растениевъдни и животински продукти, преработка на фуражи, извършване на селскостопански услуги: тракторни, растителнозащитни, транспортни, ремонтни, подготовка на изпълнителски кадри в ПУЦ на стопанството, лабораторно-правни и други характерни за селското стопанство, промишлено производство, помощно стопанство и дейности, свързани със самозадоволяването на стопанството и общината, производство на стоки за стоковия фонд на населението и др. извън стопанството, и с уставен фонд 4 558 хил. лв. към 1 януари 1990 г. Стопанството се представлява от X.X.X.. Прекратяват се като юридически лица СРЖБ - с. Комарево, с. Буковец, Предприятие за материално-техническо обслужване и Промишлено-строителна бригада - гр. Бяла Слатина, като ТКЗС "Съединение - 90" поема всички активи, пасиви, права и задължения на прекратените юридически лица към 15 декември 1989 г.

12392

Врачанският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение от 26.VI.1990 г. по ф. д. № 413/90 регистрира ТКЗС "Малък Искър" със седалище гр. Роман, Михайловградска област, с предмет на дейност: производство на зърно, животинска продукция и зеленчукопроизводство, и с уставен фонд 338 хил. лв. Стопанството се представлява от X.X.X.. От обнародването на решението за регистриране в Държавен вестник се прекратява като юридическо лице Селскостопанска бригада - гр. Роман, чиито активи и пасиви, както и другите й права и задължения по баланса й към 23 април 1990 г. преминават към ТКЗС "Малък Искър" - гр. Роман.

12391

Габровският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 578 от 31.V.1990 г. по ф. д. № 647/90 вписа в регистъра за дружествени фирми на граждани Дружествена фирма "Техноинженеринг - ПЕГД" със седалище Габрово и с предмет на дейност: инженерингови услуги на фирми и граждани в страната и в чужбина чрез проектиране, конструиране, производство, пускане в действие на машини и съоръжения, технологии и инструменти, екипировка, нестандартно оборудване; стоки от памучен, вълнен и копринен текстил, шивашки услуги, ръчно и машинно плетиво; изделия от битова и техническа керамика; производство на дърводелски стоки, ковано желязо, дърворезба и други художествени занаяти; производство на пчелен мед, гъби и билки; външно- и вътрешнотърговска дейност със стоки и услуги, произвеждани от фирмата или други фирми и от внос; представителство и комисионерски услуги на граждани и фирми от страната и от чужбина; производство на стоки и услуги за хотелиерска и ресторантска дейност в страната и в чужбина; преподаване на уроци по хуманитарни и технически дисциплини, чужди езици, преводи от и на чужди езици, размножаване на документация, административно-правни услуги в рамките на посочените в Наредба № 7/88 г. на МП и други интелектуални услуги; търговия със стоки и услуги у нас и в чужбина, представителство и комисионерски услуги на граждани и фирми от страната и от чужбина; производство на разрешена селскостопанска продукция, търговия и посредничество в страната и в чужбина (при издадено разрешение от съответния държавен орган); транспортни, таксиметрови и авторемонтни, видео- и аудиозаписи и презаписи, услуги на фирми и граждани. Фирмата се представлява от X.X.X..

12390

Кюстендилският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение от 20.VI.1990 г. по ф. д. № I- 447/90 вписа в регистъра за държавни и общински фирми и фирми на обществени организации, т. I, парт. 38, стр. 188, Държавна фирма "Рилена" със седалище гр. Станке Димитров, Кюстендилска община, Софийска област, с предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, външноикономическа дейност, продажба на стоки от внос и местно производство в левове и валута, организиране на екскурзии в страната и в чужбина, предоставяне транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешния туризъм, и с уставен фонд 1 406 000 лв. Фирмата се представлява от X.X.X..

12451

Кюстендилският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение от 20.VI.1990 г. по ф. д. № II- 446/90 вписа в регистъра за дружествени фирми, т. I, парт. 10, стр. 47, Дружествена фирма с ограничена Отговорност на ДФ "Елпром" - ИЕП "Н. Белопитов" - София, и ПК "Труд - с. Драговищица, с наименование "Деяновец" (ООФ), със седалище с. Драговищица, община Кюстендил, Софийска област, с предмет на дейност: изкупуване, съхранение, преработка и продажба в страната и в чужбина на плодове, зеленчуци и други селскостопански продукти в прясно и преработено състояние, внос на суровини, материали, съоръжения, резервни части и технологии, внос на стоки за широко потребление, реекспортни, бартерни и други външнотърговски сделки и операции, и с уставен фонд 101 125 лв., като Фирма "Елпром" внася 51 600 лв., а ПК "Труд" - с. Драговищица - 49 525 лв. Фирмата се представлява от X.X.X. и X.X.X..

12388

Михайловградският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност регистрира под № 9 от 18.VII.1990 г. Дружествена фирма на граждани "Абанос - Андреев и с-ие" със седалище с. Славотин, Михайловградска област, с предмет на дейност: производство на стоки - дограма, мебели; търговия в страната и в чужбина на стоки собствено производство и на други нехранителни стоки; услуги - автотранспортни, спедиторски, монтаж на мебели, и с уставен фонд - 10 200 000 лв. Фирмата се представлява от X.X.X..

12704

Пазарджишкият окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 528 от 21.VI.1990 г. по ф. д. 532/90 вписа във фирмения регистър Държавна фирма "Бесатур" със седалище гр. Пазарджик, с предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, външноикономическа дейност, продажба на стоки от вносно и от местно производство срещу левове и валута; организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, организиране на екскурзии в страната и в чужбина, предоставяне транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешния туризъм, и с уставен фонд 5 973 лв. Фирмата се представлява от X.X.X..

12489

Пазарджишкият окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 535 от 3.VII.1990 г. по ф. д. № 564/90 вписа във фирмения регистър фирма с ограничена отговорност "СИМА - 90" ООФ със седалище гр. Пазарджик, ул. Ленин 6, с предмет на дейност: обществено хранене, туристическа, хотелиерска и търговска дейност, централизирано производство на готови ястия, полуфабрикати, сладкарски изделия и др., търговия с хранителни и нехранителни стоки, външнотърговска дейност, маркетинг и реклама, проектиране, инвестиране, разработване нови технологии и асортименти, обучение на кадри, производство на селскостопанска продукция и търговия, и с уставен фонд 183 000 лв. Фирмата се представлява от X.X.X..

12488

Пернишкият окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 395 от 21.VI.1990 г. по ф. д. № 357/90 вписа в регистъра за смесените фирми (за акционерните фирми и фирмите с ограничена отговорност с чуждестранно участие), т. VI, стр. 2, парт. № 1, Смесена българо-съветска фирма с ограничена отговорност "Елкор" - ООФ със седалище гр. Земен, Софийска област, с предмет на дейност: разработка, пускане и реализация на ел. техническа продукция с промишлено предназначение, производство и пласмент на стоки за народно потребление, преработка на остатъци от производството и суровините, в т. ч. на вторичните суровини, оказване на инженерингови сервизни услуги, реклама, участие в панаири и издаване на рекламни материали, маркетингова дейност и организиране на туристически услуги и сервиз, изграждане на туристически бази в страната и в чужбина, туристически операции, производство и реализация на видео и аудиопродукти и услуги, комуникативни системи, сателитни антени, монтаж и сервиз, извършване на самостоятелна външноикономическа дейност, специфични операции, експорт и импорт на материали, полуфабрикати, компоненти, готови изделия с производствено и потребителско предназначение, и с уставен фонд 100 000 лв. Фирмата се представлява от X.X.X. и X.X.X.. Срок на действие на фирмата 2000-та година включително.

12434

Пернишкият окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 392 от 20.VI.1990 г. и допълнително решение № 424 от 28.VI.1990 г. по ф. д. № 358/90 вписа във II фирмен регистър за дружествените фирми (за акционерните фирми, фирми с ограничена и с неограничена отговорност), т. IV, стр. 42, пар. № 5, Фирма с ограничена отговорност "ИСАП" със седалище гр. Земен, Софийска област, с предмет на дейност: научноизследователска, проектантска, конструктивна, технологична, експериментална, внедрителска, инвестиционна, консигнационна, търговска, финансова, консултантска, инженерингова, маркетингова, сервизна, монтажно-наладъчна, пускова и ремонтна дейност в страната и в чужбина; производство на машини, съоръжения, инсталации, апарати, инструментална и леярска екипировка, технологично и нестандартно оборудване, дребносерийни възли, детайли и резервни части в областта на екологията, селското стопанство, тежката, леката, химическата, хранително-вкусовата, енергетиката, строителството, транспорта и други промишлености; изкупуване, преработка и реализация на вторични суровини; производство и продажба на стоки за ширпотреба и тип "Бутик"; обменни, бартерни, специфични и реекспортни операции, промишлено коопериране и представителство в страната и в чужбина, трансфер на технологии "ноу-хау", лицензии, лизингова дейност, реклама, организиране на делови срещи, семинари и изложби; внос и оборудване на болници, поликлиники, медицински пунктове, медицински лаборатории с необходимата апаратура, инструменти, медикаменти и материали; производство на всякакви видове строителни елементи и конструкции и строеж на жилищни, административни и промишлени сгради; проектиране и изпълнение на електро-, водопроводни и топлопроводни, хидравлични, пневматични и газови инсталации и извършване на строителни услуги - фаянс, теракот, изолации, тапети, балатуми, мокети и др., производство и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход; извършване на всички видове металообработващи и дървообработващи, стругаро-фрезистки, шлосерски, оксиженни и електроженни заваръчни, копирни, размножителни, чертожни, машинописни, финансово-счетоводни и експертно-консултантски услуги на граждани, фирми и предприятия; преводи на техническа документация от и на западни езици; обслужване, ремонт и сервиз на хидравлични и пневматични системи, възли и детайли; комплексни транспортни и таксиметрови услуги в страната и в чужбина; даване на автомобили под наем; организиране на аварийна пътна служба и сервизи; товароподемни и товаро-разтоварни услуги; туристическа, хотелиерска, ресторантьорска, къмпингова и екскурзионна дейност в страната и в чужбина, и с уставен фонд 95 500 лв., разпределен на 100 равни по стойност дяла, гарантиран в парична наличност и движими и недвижими имоти. Фирмата се представлява от ръководителя й X.X.X..

12402

Пернишкият окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 403 от 21.VI.1990 г. регистрира под № 366/90 ТКЗС "Кошарево" със седалище с. Кошарево, Брезнишка община, Софийска област, с предмет на дейност: производство и пласиране на селскостопанска продукция: зърнени храни, зърнени култури, зеленчуци, месо, мляко, вълна, търговия със селскостопанска продукция, странична и промишлена дейност и услуги на населението, и с уставен фонд 1 347 000 лв. Стопанството се представлява от председателя X.X.X.. От обнародването в Държавен вестник се прекратява дейността на Комплексната бригада - с. Кошарево, към АПК "Граово" гр. Брезник, като ТКЗС приема активите и пасивите на прекратеното юридическо лице по протокол.

12401

Русенският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за дружествени фирми на граждани под № 18 от 6.VI.1990 г. Дружествена фирма "Гиси" на X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. със седалище Русе, Разградска област, и с предмет на дейност: разкриване или наемане на заведения за обществено хранене и увеселения, питейни заведения, къмпинги, мотели, хотели и осъществяване на дейност от такива заведения, търговия, лек таксиметров превоз на пътници и товари и куриерски услуги, автомонтьорски, стругаро-фрезистки и заваръчни услуги, строителство, архитектура и ремонт на сгради, производство и продажба на селскостопанска продукция, машинописни услуги, шев и кройки. Фирмата се представлява от X.X.X..

12397

Русенският окръжен съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа във фирмения регистър за дружествени фирми с ограничена отговорност под № 1/2, т. I, стр. 1, като постоянен ръководител - президент на Дружествена фирма с ограничена отговорност "Агробиопрогрес" (обявление № 12817, ДВ, бр. 93/89), X.X.X..

12398

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за държавни фирми под № 174 от 19.VII.1990 г. Държавна фирма "Кореком" - София, община "Средец", ул. Калоян 8, с предмет на дейност: внос и продажба на едро и дребно в левове и валута на неограничена номенклатура български и вносни стоки, леки автомобили и недвижими имоти, осъществяване на износни, реекспортни, обвързани и други специфични сделки, продажба на стоки от номенклатурата си на международни панаири, изложби и др. в страната и в чужбина, сервизна дейност, промишлено коопериране, производствена и инженерингова дейност в страната и в чужбина, транспортни услуги, представителска и посредническа дейност в страната и в чужбина, и с уставен фонд 34 003 хил. лв. Фирмата се образува на основата на външнотърговско предприятие "Кореком" - София, което се прекратява като юридическо лице от обнародването в Държавен вестник, и поема съответно активите и пасивите, както и другите му права и задължения към датата на обнародването на решението за регистриране на фирмата. Фирмата се представлява от временно управляващия X.X.X..

12778

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за държавни фирми под № 141 от 7.V.1990 г. Държавна фирма "Фохар" със седалище София, община "Витоша", кв. Бояна, и с предмет на дейност: светлочувствителни материали, като основната сфера на дейност е химическата и нефтохимическата промишленост. Фирмата е с уставен фонд 3 959 хил. лв. и се представлява от временно управляващия X.X.X..

12614

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за държавни фирми под № 161 от 4.VI.1990 г. Държавна Фирма "Леспроминженеринг" със седалище София, община "Възраждане", ул. Г. Вашингтон 12, и с предмет на дейност: проучване и проектиране на заводи за производство на дървени материали, мебели, дограма, детски играчки и метални изделия, пречиствателни станции и съоръжения за опазване на околната среда; сгради за авторемонтни предприятия, гаражи, хотели, общежития, вили и почивни станции, складови комплекси; изготвяне на експертни технически оценки и консултации в страната и в чужбина; разработване и внедряване на технологии и съоръжения в дървообработващата, мебелната и горската промишленост; разработване и производство на нестандартно оборудване и изделия от метал и дърво; внос и износ на технологии и оборудване; търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни лица в страната и в чужбина; в основна дейност: горско стопанство, дървообработваща и мебелна промишленост. Фирмата е с уставен Фонд 236 хил. лв. и се представлява от временно управляващия X.X.X..

12616

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за държавни Фирми под № 146 от 16.V.1990 г. Държавна фирма "Строймекс" със седалище София, община "Лозенец", бул. Г. Трайков 127а, с предмет на дейност: проучвателна, проектантска, инженерингова, инвеститорска и строително-ремонтна дейност на обекти от ниско и високо строителство; изработка и монтаж на дограма и обзавеждане, тенекеджийски работи, хидро- и топлоизолации, отоплителни инсталации, климатични инсталации и др., в основна сфера на дейност - строителство, и с уставен фонд 4 200 хил. лв. Фирмата се представлява от временно управляващия X.X.X., като получава уставния си фонд като правоприемник на звената за строителство, ремонт и обзавеждане към Службата за охрана при ДС по баланса към 31 март 1990 г. и поема активите и пасивите, както и другите права и задължения по разделителен протокол.

12606

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за фирми на обществени организации под № 56 от 23.VII.1990 г. Фирма на Постоянното присъствие на Българския земеделски народен съюз "Аутотранскомерс" със седалище София, община Искър, ул. X.X. 2, с предмет на дейност: комплексни транспортни услуги с леки, лекотоварни и товарни автомобили, автобуси, микробуси в страната и в чужбина, стопански туризъм - вътрешен и международен, организиране, обзавеждане и експлоатация на заведения за обществено хранене, хотелиерство, автосервизна дейност със заплащане в левове и валута, изкупуване, възстановяване и продажба на употребявани моторни превозни средства в левове и валута, дърводелски и тапицерски услуги, спедиторска дейност, търговия, представителство и посредничество, комисионна и оказионна дейност на стоки и услуги в страната и в чужбина (без стоки от благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата, както и други стоки, търговията с които е забранена от закона), даване на машини, съоръжения и вещи под наем, външнотърговска дейност, внос-износ, експорт и реекспорт, бартерни сделки, маркетинг, информационна и рекламна дейност (без кино и видеореклама), инженерингова дейност в областта на транспорта, туризма и търговията, в основни сфери на дейност - търговия, транспорт и туризъм, и с уставен фонд 2 045 696 лв. Фирмата се представлява от временно управляващия X.X.X..

12753

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за чуждестранни фирми под № 41 от 16.VII.1990 г. Филиал на чуждестранна фирма "Филмур" със седалище София, община "Панчарево", с. Горни Лозен, ул. Градище 1, с предмет на дейност: автосервизни услуги, отдаване под наем на моторни превозни средства, производство на мебели, елементи и детайли за тях, вкл. комплексно вътрешно обзавеждане на обекти и сгради, преработка на строителна дървесина, съвместни инвестиции и реализация в страната и в чужбина, саниране и обновяване на съществуващи помещения и сгради, битови услуги и търговска дейност, свързана с дейността на фирмата, с уставен фонд 1 500 щатски долара и се представлява от X.X.X..

12725

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за чуждестранни фирми под № З4 от 21.V.1990 г. Филиал на чуждестранна фирма "Тюркмен Естаблишмънт" със седалище София, община "Триадица", ул. Хан Аспарух 8, и с предмет на дейност: инвестиционна, производствена, проектантска, маркетингова, дизайнерска и търговска дейност в областта на кожаро-кожухарската промишленост, строителството и туристическите услуги. Филиалът е с уставен фонд 700 000 щатски долара и 1 400 000 лв. и се представлява от Емине Хадаят и Исмет Тюркмен.

12603

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за чуждестранни фирми, т. I, парт. 40, стр. 80, Чуждестранна фирма - филиал "Брелко - София" със седалище София, ж.к. Младост 3, бл. 349, с предмет на дейност: разработка и внедряване на нови технологии, внос и адаптиране на прогресивни технологии в България, производство на селскостопанска продукция, строителство, а така също внос, износ и реекспорт, необходими за дейността на филиала, и с уставен фонд 3 000 щатски долара и се представлява от Франческо Пагани Пагани.

12788

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за дружествени фирми на граждани под № 333 от 19.VII.1990 г. Дружествена фирма "Сатурн - експрес" със седалище София, община "Средец", ул. Цар Иван Асен II 63, с предмет на дейност: научно-приложни изследвания, трансфер на технологии и научни продукти, проектиране, конструиране, дизайн и инженерингова дейност; производствена, сервизна и инвестиционна дейност; представителство на чужди фирми у нас и на български фирми в чужбина; търговска дейност в страната и в чужбина; проучвателна и консултантска дейност; подготовка и квалификация на кадри, фирмено обучение (без издаване на документ за правоспособност), учебни пособия, видеофилми, дидактически материали, софтуер, преводи, организация на конференции, симпозиуми, семинари, изложби у нас и в чужбина, рекламна (без кино и печат) и посредническа дейност, вътрешен и международен туризъм, транспортна дейност и таксиметрови услуги в страната и в чужбина; промишлено и жилищно строителство; странична дейност, за която няма нормативна забрана, и с уставен фонд 10 000 лв. Фирмата се представлява от инж. X.X.X..

12776

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за дружествени фирми под № 312 от 9.VII.1990 г. Дружествена фирма "Българка - ИК" със седалище София, ОбНС "Лозенец", ул. Бигла 31, вх. Б, ет. 2, ап. 16, с предмет на дейност: инвестиране в придобиване, реконструкция" модернизация, изграждане и експлоатация на обекти в селското стопанство за производство, изкупуване, преработка и реализация на земеделски произведения; в леката и хранително-вкусовата промишленост; в търговията, общественото хранене и туризма (вътрешен и международен); в сферата на промишлените, битовите, транспортните, таксиметровите, инженеринговите, проектантските, строителните, строително-ремонтните, здравно-рекреативните и други необходими видове услуги и сервизна дейност; вътрешна (на едро и на дребно) и външнотърговска дейност (експорт-импорт, реекспорт, обвързани и други сделки), свързани както с основния предмет на дейност, така и с други стоки, художествени и интелектуални продукти без паметници на културата; посредническа, банково-кредитна, представителска, комисионерска, консигнационна, лизингова, фрахтова и други сродни стопански дейности, и с уставен фонд 10 000 лв. Фирмата се представлява от X.X.X. или от упълномощено от него лице.

12765

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за дружествени фирми на граждани под № 306 от 6.VII.1990 г. Дружествена фирма "Еврокомерс" със седалище София, община "Оборище", ул. Сан Стефано 40, с предмет на дейност: производство на стоки за широко потребление, търговия на едро и дребно с разрешени стоки, обществено хранене в разрешени за фирмата заведения, производство и търговия със сладкарски изделия, експлоатация на заведения за детски и увеселителни игри, ремонт на игрални автомати от всички видове, маркетинг, посредничество и услуги по юридически, финансово-счетоводни въпроси, видео- и аудиовизуални записи, хотелиерство, туризъм, оптика, товарен и таксиметров превоз, външнотърговска дейност - внос-износ, и с уставен фонд 10 000 лв. и се представлява от X.X.X. и X.X.X..

12724

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност вписа в регистъра за дружествени фирми на граждани под № 193, от 4.V.1990 г. Дружествена фирма "ИМАКС" (изписва се и на латиница) със седалище София, община Младост, ж. к. Младост II, бл. 223, вх. 8, ет. 4, ап. 237, и с предмет на дейност: рекламна (без собствено видео, кино и печат), продуцентска и импресарска дейност, създаване и разпространение на културна и информационна продукция, инженерингова дейност, програмни продукти и осигуряване, забавни игри и развлечения, езиково обучение и преводачески услуги, хотелиерство; туризъм, ресторанти, кафенета, закусвални, транспортни услуги, производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция, външно- и вътрешнотърговска дейност. Фирмата е с уставен фонд 14 000 лв. и се представлява от X.X.X..

12779

Софийският градски съд обявява, че на основание чл. 7 и 9 ЗКО вписа в кооперативния регистър под № 260 от 14.V.1990 г. Информационно-издателска кооперация "Преско" - София, община "Лозенец", ул. Яворец 11, с предмет на дейност: издаване на художествени, научнопопулярни и методически издания, информационни и рекламни материали (без кино и видео), дипляни, търговски справочници, организиране на панаири, изложби, ревюта, концерти; архитектурно-проектантска и дизайнерска дейност, галерия за експониране и продажба на произведения на изящното и приложното изкуство и антиквариат (без благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата); консигнационна търговия; производство и продажба на предмети за бита, резервни части, облекла; кафе-аперитив и закуски; организиране и провеждане на курсове за изучаване на чужди езици, танци, естетика в бита (без издаване на документ за правоспособност); машинописно-размножителни, автотранспортни, курортни и импресарски услуги в страната и в чужбина; външнотърговска дейност. Кооперацията се представлява от председателя X.X.X., а в нейно отсъствие от зам.-председателя X.X.X. заедно с члена на управителния съвет X.X.X..

12