Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 114 от 30.XII

  • ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА Виж повече
  • ЗАКОН ЗА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД Виж повече
  • ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА ОТ 1991 Г. Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 114 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2004 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 63 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 13.08.2010 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД Виж повече
  • ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА Виж повече
  • КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.) Виж повече