Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 114 от 30.XII

  • 2003 - СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТОВЕТЕ, ОБНАРОДВАНИ В ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ НА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" ПРЕЗ 2003 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 311 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ОТНОСНО РЕДА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПОЧЕТНИ (НЕЩАТНИ) КОНСУЛСКИ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 312 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ СТОЙНОСТТА НА НОРМАТИВНО РЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ ПЪТУВАНИЯ С ЦЕНОВИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ВЪВ ВЪТРЕШНОГРАДСКИЯ И МЕЖДУСЕЛИЩНИЯ ТРАНСПОРТ В СТРАНАТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 313 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСТРОЙСТВОТО, БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ НАДЗОР НА СТРОИТЕЛНИ ТОВАРО-ПЪТНИЧЕСКИ ПОДЕМНИЦИ И ТОВАРНИ ПЛАТФОРМЕНИ АСАНСЬОРИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 Н Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2004 Г. Виж повече
  • ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2004 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПАКОВАНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКТИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. (ОБН., ДВ, БР. 19 ОТ 2003 Г.; ПОПР., БР. 27 ОТ 2003 Г.; И Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 315 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. (ДВ, БР. 93 ОТ 2002 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 316 ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ В СТРУКТУРАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА КОЛЕЖА ПО БИЗНЕС И ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ В СТРУКТУРАТА НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" Виж повече