Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 114 от 30.XII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-09-879 от 29 декември 2003 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност във връзка с епизоотичната обстановка по отношение на заболяването спонгиформна енцефалопатия по говедата (“луда крава”) в Съединените американски щати и за предпазване на страната от заболяването нареждам:

Забранявам вноса от щат Вашингтон на Съединените американски щати на: живи говеда, месо, месни продукти и субпродукти от тях, фуражи, фуражни добавки и биоконцентрати, съдържащи протеин от бозайници и птици и преработени животински протеини (с изключение на мляко и млечни произведения и желатин, добит от кожи).

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на заместник генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба.

Заповедта влиза в сила от датата на обнародването й в “Държавен вестник” и не се отнася за посочените обекти, експортирани от щат Вашингтон преди 23.ХII.2003 г.

За министър: Б. Боев

75498

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-1454 от 11 декември 2003 г.

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, т. 1 от Закона за защитените територии заличавам историческо място “Калиакра”, землище на с. Българево, община Каварна, област Добрич, обявено със заповед № 356 от 5.II.1966 г. на министъра на горите и горската промишленост, заведено под № 199 в Държавния регистър на защитените територии, с площ 4,0 ха.

Промените да се отразят в Държавния регистър на защитените територии.

Заповедта влиза в сила от обнародването й в “Държавен вестник”.

Министър: Д. Арсенова

74344

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 239 от 20 август 2003 г.

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ “Чешнегирово”, разположена в землището на с. Чешнегирово, община Садово, област Пловдив

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 30 от 24.VII.2003 г. разрешавам на ЕТ “X.X. - Старт” - с. Чешнегирово, община Садово - титуляр на разрешението, едноличен търговец, регистриран с решение № 1999 от 16.III.1999 г. на Пловдивския окръжен съд по ф.д. № 1343/99, вписано в регистъра за еднолични търговци под номер 39, том 11, стр. 78, ЕФН 1599013431, със седалище и адрес на управление с. Чешнегирово, ул. Стара планина 4, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ “Чешнегирово”, разположена в землището на с. Чешнегирово, община Садово, област Пловдив, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 6 месеца.

2. Размерът на площта е 0,08 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 5, съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г., неразделна част към договора за проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността по проучването и правата и задълженията на титуляря на разрешението се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за проучване.

Министър: Д. Арсенова

73553

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 240 от 20 август 2003 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ “Смолян”, разположена на територията на общините Смолян, Мадан и

Рудозем, област Смолян

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 30 от 24.VII.2003 г. разрешавам на “Болкан Минерал енд Майнинг” - АД, с. Челопеч, титуляр на разрешението, дружество, регистрирано по ф.д. № 1284/97, том 33, стр. 78, парт. 2043 в Софийския окръжен съд, със седалище и адрес на управление: с. Челопеч, София област, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, т.1 от Закона за подземните богатства, в площ “Смолян”, разположена на територията на общините Смолян, Мадан и Рудозем, област Смолян, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 3 години.

2. Размерът на площта е 194 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 30, съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г. - неразделна част към договора за търсене и проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.

5. Видовете и обемите на търсещите и проучвателните работи и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за търсене и проучване.

Министър: Д. Арсенова

73554

РАЗРЕШЕНИЕ № 241 от 20 август 2003 г.

за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ “Свети Иван”, разположена в землището на с. Орешец, община Димово, област Видин

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 30 от 24.VII.2003 г. разрешавам на “Трафик Инженеринг” - ООД, София, титуляр на разрешението, дружество, регистрирано с решение на Софийския градски съд по ф.д. № 10415/98 и вписано в регистъра на търговските дружества под номер 48018, том 523, стр. 100, със седалище и адрес на управление: София, район “Оборище”, бул. Евлоги Георгиев 96, ет. 3, ап. 10, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта “Свети Иван”, разположена в землището на с. Орешец, община Димово, област Видин, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 4 месеца.

2. Размерът на площта е 0,52 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 4, съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора за проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността по проучването и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на проучвателните работи и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за проучване.

Министър: Д. Арсенова

73555

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 242 от 21 август 2003 г.

за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ “Бозалъка”, разположена в землището на с. Багрянка, община Момчилград, област Кърджали

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 30 от 24.VII.2003 г. разрешавам на “Финтекс” - ООД, Хасково - титуляр на разрешението, дружество, регистрирано с решение от 6.II.1995 г. на Хасковския окръжен съд по ф.д. № 26/95, вписано в търговския регистър под номер 25, том 11, стр. 50, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Дунав 55 - 66, вх. А, ап. 3, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ “Бозалъка”, разположена в землището на с. Багрянка, община Момчилград, област Кърджали, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 6 месеца.

2. Размерът на площта е 0,89 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 8, съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г., неразделна част към договора за проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността по проучването и правата и задълженията на титуляря на разрешението се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на проучвателните работи и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за проучване.

Министър: Д. Арсенова

73556

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 243 от 21 август 2003 г.

за търсене и проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ “Елаците”, разположена в землищата на с. Йоаким Груево, община Стамболийски, и гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 30 от 24.VII.2003 г. разрешавам на “Пътинженеринг” - ЕООД, Пловдив, титуляр на разрешението, дружество, регистрирано с решение на Пловдивския окръжен съд по ф.д. № 831/96 и вписано в регистъра на търговските дружества под номер 27, том 3, стр. 54, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Никола Алваджиев 12, да извърши за своя сметка търсене и проучване на строителни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площта “Елаците”, разположена в землищата на с. Йоаким Груево, община Стамболийски, и гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 5 месеца.

2. Размерът на площта е 0,69 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 13 съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора за търсене и проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността по търсенето и проучването и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.

5. Видовете и обемите на търсещо-проучвателните работи и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за търсене и проучване.

Министър: Д. Арсенова

73557

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 244 от 21 август 2003 г.

за търсене и проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ “Каратепе”, разположена в землището на с. Черни рид, община Ивайловград, област Хасково

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 30 от 24.VII.2003 г. разрешавам на “Инмат” - ЕООД, Раднево, титуляр на разрешението, дружество, регистрирано с решение № 2752 от 18.Х.2001 г. на Старозагорския окръжен съд по ф.д. № 1170/1999 и вписано в регистъра на търговските дружества, регистър 1, том 2, стр. 76, партида 38, със седалище и адрес на управление: Раднево, ул. Тачо Даскалов 7, да извърши за своя сметка търсене и проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площта “Каратепе”, разположена в землището на с. Черни рид, община Ивайловград, област Хасково, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 6 месеца.

2. Размерът на площта е 0,58 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 5 съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г., към договора за търсене и проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността по търсенето и проучването и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.

5. Видовете и обемите на търсещите и проучвателните работи и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за търсене и проучване.

Министър: Д. Арсенова

73558

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 245 от 22 август 2003 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ “Барелица”, разположена в землището на с. Камилски дол, община Ивайловград, област Хасково

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 30 от 24.VII.2003 г. разрешавам на “Финтекс” - ООД, Хасково - титуляр на разрешението, дружество, регистрирано с решение от 6.II.1995 г. на Хасковския окръжен съд по ф.д. № 26/1995, вписано в търговския регистър под номер 25, том 11, стр. 50, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Дунав 55 - 66, вх. А, ап. 3, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ “Барелица”, разположена в землището на с. Камилски дол, община Ивайловград, област Хасково, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 18 месеца.

2. Размерът на площта е 1,00 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 6 съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г., неразделна част към договора за проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността по проучването и правата и задълженията на титуляря на разрешението се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на проучвателните работи и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за проучване.

Министър: Д. Арсенова

73559

РАЗРЕШЕНИЕ № 246 от 22 август 2003 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ “Баража”, разположена в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 30 от 24.VII.2003 г. разрешавам на “Финтекс” - ООД, Хасково - титуляр на разрешението, дружество, регистрирано с решение от 6.II.1995 г. на Хасковския окръжен съд по ф.д. № 26/1995, вписано в търговския регистър под номер 25, том 11, стр. 50, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Дунав 55 - 66, вх. А, ап. 3, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ “Баража”, разположена в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 18 месеца.

2. Размерът на площта е 1,00 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 13 съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г., неразделна част към договора за проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността по проучването и правата и задълженията на титуляря на разрешението се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на проучвателните работи и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за проучване.

Министър: Д. Арсенова

73560

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 247 от 26 септември 2003 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ “Лудогорие”, разположена в землището на община Дулово, област Силистра

На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 1, т. 9 и чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 33 от 28.VIII.2003 г. разрешавам на “Каолин” - АД, Сеново - титуляр на разрешението, регистрирано с решение № 72 от 10.VIII.1992 г. на Разградския окръжен съд по ф.д. № 72/92, вписано в търговския регистър под номер 86, том 2, стр. 86, със седалище и адрес на управление Сеново, ул. Дъбрава 8, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ “Лудогорие”, разположена в землището на община Дулово, област Силистра, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е две години.

2. Размерът на площта е 22,36 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 6, съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г., неразделна част към договора за търсене и проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността по търсенето, проучването и правата и задълженията на титуляря на разрешението се определят в договора за търсене и проучване.

5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за търсене и проучване.

Министър: Д. Арсенова

73561

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 248 от 26 септември 2003 г.

за проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ “Кривня - Гецово”, разположена в землищата на община Ветово, област Русе, и общини Цар Калоян и Разград, област Разград

На основание чл. 49, ал. 2 във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 33 от 28.VIII.2003 г. разрешавам на “Флинт - 02” - ЕООД, с. Бисерци, община Кубрат, титуляр на разрешението, дружество, регистрирано с решение № 1 от 26.VII.2002 г. на Разградския окръжен съд по фирмено дело № 302/2002, вписано в регистъра за търговските дружества под № 16, том 11, стр.16, ЕФН 1602003023, със седалище и адрес на управление: с. Бисерци, община Кубрат, област Разград, ул. Хан Кубрат 24, да извърши за своя сметка проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ “Кривня - Гецово”, разположена в землищата на община Ветово, област Русе, и общини Цар Калоян и Разград, област Разград, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 2 години и 6 месеца.

2. Размерът на площта е 131 кв.км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 - 23, съгласно приложение № 1 - карта на площта, и приложение № 2 - списък с координати на точките в координатна система 1970 г. - неразделна част към договора за проучване.

4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на проучвателните работи и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за проучване.

Министър: Д. Арсенова

73562

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ЗАПОВЕД № 320 от 10 декември 2003 г.

На основание чл. 90, ал. 2 от Закона за застраховането нареждам в заповед № 275 от 31.Х.2003 г. (ДВ, бр. 101 от 2003 г.) в т. 2 буква “а” да се измени, както следва: “а) до 31.ХII.2003 г. (вкл.) - до 31.I.2004 г.”

За заместник-председател, ръководещ управление “Застрахователен надзор”: Н. Кафелов

74215

ОБЩИНА МЪГЛИЖ

РЕШЕНИЕ № 454 от 11 август 2003 г.

На основание чл. 22, ал. 1 ЗМСМА и чл. 6, ал. 5 от Наредбата за търговете Общинският съвет - Мъглиж, реши:

1. Намалява продажната начална цена с 20 % от утвърдената начална тръжна цена на: едноетажна масивна сграда (бивша автоспирка) със застроена площ 60 кв. м, заедно със съответното отстъпено право на строеж, съставляващ имот № 404, в УПИ I - за КОО, кв. 38 по плана на с. Ветрен, община Мъглиж, от 9650 лв. на 7720 лв.; поземлен имот № 000254 (рибарник) в землището на с. Дъбово, община Мъглиж, от 9930 лв. на 7944 лв.

2. Възлага на кмета на общината да извърши корекции в първоначалната тръжна документация и да я утвърди при спазване на законовата уредба.

Председател: Ст. Стайков

74269

 

ОБЩИНА ТРОЯН

РЕШЕНИЕ № 13 от 27 ноември 2003 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, 6 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 807 от 24.IV.2003 г., изм. с решение № 828-Б от 29.V.2003 г., Общинският съвет - гр. Троян, реши:

1. Да се продадат чрез публичен търг с явно наддаване 152 дяла, представляващи 100 % от капитала на “Хлебопроизводство и сладкарство” - ЕООД, Троян, наричано по-нататък за краткост “дружеството”.

2. Началната тръжна цена е 576 000 лв., оферира се в левове и се заплаща в деня на подписване на договора за продажба.

3. Начин и срок на плащане - цялата сума на покупната цена се заплаща чрез банков превод по сметка на община Троян, посочена в тръжната документация, в деня на подписване на договора за продажба при предвидените в него условия.

4. Определя стъпка на наддаване 57 600 лв.

5. Определя депозит за участие в търга 57 600, който се внася по сметка на община Троян, посочена в тръжната документация, в срок до 17 ч. на 34-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

6. Тръжната документация за участие в търга се закупува в стая 13 на община Троян срещу 400 лв. без ДДС, платими в брой в касата на общината в срок до 17 ч. на 34-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

7. Оглед на дружеството се извършва всеки работен ден в срок до 17 ч. на 34-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” след закупуване на тръжна документация и представяне на удостоверение за право на извършване на огледа, издадено от община Троян.

8. Предложенията за участие в търга се подават в стая 13 на община Троян в запечатан непрозрачен плик в срок до 17 ч. на 34-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.

9. Търгът ще се проведе на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в заседателната зала на община Троян в 14 ч.

10. Утвърждава тръжната документация и договора за продажба на 152 дяла, представляващи 100 % от капитала на “Хлебопроизводство и сладкарство” - ЕООД, Троян, като част от нея.

11. Възлага на кмета на община Троян да организира и проведе търга, да определи спечелилия търга участник и да сключи приватизационния договор за покупко-продажба с него.

Председател: К. Кацаров

74230

СЪДИЛИЩА

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 1 ТЗ вписа с решение № 2030 от 25.VI.2003 г. по ф.д. № 1393/96 промяна за “АТВ” - ООД: вписва прехвърляне на предприятие с фирма “X.X. - Икар” - Банско, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на “АТВ” - ООД, със седалище и адрес на управление Банско, ул. Мингьо Тодев 4.

57208

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промени с решение № 2034 от 25.VII.2003 г. по ф.д. № 599/99 за “Семково - 99” - АД: освобождава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; избира нов съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; избира за председател на съвета на директорите X.X.X.; избира за изпълнителен директор на дружеството X.X.X..

57209

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна с решение № 2015 от 25.VI.2003 г. по ф.д. № 1582/2000 за “Асара лес” - ООД: вписва намаляване на капитала на дружеството от 17 100 лв. на 14 100 лв. чрез връщане дяловете на изключените съдружници - 30 дяла по 100 лв.

57210

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна с решение № 2227 от 14.VII.2003 г. по ф.д. № 885/2003 за “Лабдерма” - ЕООД: вписва като управител X.X.X..

57211

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2034 от 25.VI.2003 г. по ф.д. № 599/99 допуска прилагането на годишния счетоводен отчет за 2002 г. на “Семково - 99” - ЕАД, гр. Сандански.

57212

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 2021 от 25.VI.2003 г. по ф.д. № 1060/2000 допуска прилагането на годишните счетоводни отчети за 2000, 2001 и 2002 г. на “Семково - 21” - АД, гр. Белица.

57213

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 2311 от 22.VII.2003 г. по ф.д. № 1101/97 допуска прилагането на годишния счетоводен отчет за 2000 г. на “Монолитстрой - Чорбаджийски, Байкушев” - ООД, Благоевград.

57214

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 2312 от 22.VII.2003 г. по ф.д. № 1101/97 допуска прилагането на годишния счетоводен отчет за 2001 г. на “Монолитстрой - Чорбаджийски, Байкушев” - ООД, Благоевград.

57215

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение № 2313 от 22.VII.2003 г. по ф.д. № 1101/97 допуска прилагането на годишния счетоводен отчет за 2002 г. на “Монолитстрой - Чорбаджийски, Байкушев” - ООД, Благоевград.

57216

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2269 от 17.VII.2003 г. по ф.д. № 4471/91 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “Шукар чай - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Шукар чай - X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. Родопа 13.

57217

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна с решение № 2236 от 15.VII.2003 г. по ф.д. № 274/2001 за “Роуд - енерджи” - ООД: вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X..

57218

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2207 от 10.VII.2003 г. по ф.д. № 2858/90 вписа в търговския регистър прехвърляне на фирма “Янор - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Янор - X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление Кресна, ул. Прогрес 17.

57219

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261, ал. 1 ТЗ с решение № 2271 от 17.VII.2003 г. по ф.д. № 2161/91 вписа преобразуването на СД “Кемикос - Манолев и сие” в дружество с ограничена отговорност “Кемикос - Манолев и сие” - ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Георги Попов 40, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, превозни, спедиторски сделки в страната и в чужбина, сделки за извършване на консултативни услуги, свързани с автотранспортна дейност (изготвяне на договори, цени, рекламации, касаещи транспортна дейност), сделки за посредничество, представителство и агентство с български фирми и лица, складови, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, внос, износ, реекспорт, бартер, компенсационни и други сделки, сделки, свързани с туристическа дейност в страната и в чужбина, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, сделки, свързани с експлоатация на забавни и електронни игри, с проектантско-внедрителска, производствена, технологична и ремонтна дейност с промишлено и битово предназначение в областта на транспорта, строителството и архитектурата, машиностроенето и електрониката, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които управляват и представляват дружеството заедно и поотделно, и е с неограничен срок.

57220

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.VII.2003 г. по ф.д. № 1870/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Матрикс Мобайл” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Лазур, бл. 78, вх. Г, ет. 8, ап. 76, и с предмет на дейност: покупко-продажба на промишлени, селскостопански, хранителни и други стоки на едро и дребно, сервиз, ремонт и поддръжка на мобилни апарати и друга техника, козметични и фризьорски услуги, представителство и посредничество, транспортна дейност със собствен и нает транспорт, строителна, складова и спедиционна дейност, производство на стоки и услуги за бита и промишлеността в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство и туристически услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, реекспорт, многостранни, обменни и специфични външнотърговски операции, проектиране, производство и разпространение на компютърна техника и програмни продукти. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

57099

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.VII.2003 г. по ф.д. № 1887/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Аби - Стоянов” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 1, вх. 1, ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция, външнотърговски сделки, внос и износ на стоки, комисионни, спедиционни, превозни, лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, валутни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, проектантски, дистрибуторски и контролни услуги, стоков контрол, складови сделки, вътрешен и международен туризъм, откриване, поддържане и експлоатация на заведения за обществено хранене и развлечения, сервизни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57100

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.VII.2003 г. по ф.д. № 1908/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Вес - Ван” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Средец, ул. Матросов 5, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, лизинг, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски услуги, мениджмънт и маркетинг, организиране на образователни и квалификационни курсове и семинари, външнотърговски сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57101

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.VII.2003 г. по ф.д. № 1907/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ботабара” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Поморие, ул. Солна 64, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, търговия с цигари и спиртни напитки, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, търговия с петролни продукти, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и дружества, сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и нау-хау, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристически, туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57102

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.VII.2003 г. по ф.д. № 1904/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Айтол” - ООД, със седалище и адрес на управление Айтос, ул. Д-р Петър Берон 9А, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки във вътрешно и международно съобщение, рекламни, хотелиерски (извън дома), ресторантьорски, информационни, програмни и импресарски услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, експорт, импорт и реекспорт на стоки, външнотърговски и инвестиционни сделки, покупка, проектиране, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и експлоатация. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

57103

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.VII.2003 г. по ф.д. № 1905/2003 вписа дружество с ограничена отговорност “Боруна” - ООД, със седалище и адрес на управление Созопол, ул. Боруна 15, и с предмет на дейност: туроператорска и туристическа агентска дейност, хотелиерство, производство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, проектиране, озеленяване, търговско представителство и посредничество, реклама, комисионни сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителите Назик Мардирос Пантигян-Крушарова и X.X.X. заедно и поотделно.

57104

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.VII.2003 г. по ф.д. № 2723/2001 вписа промени за “Пир” - ЕООД: освобождава като управител Георгиос Феоракис; вписва като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно.

57105

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 17.VII.2003 г. по ф.д. № 271/2001 вписа промени за “Феста Холдинг” - АД: увеличава капитала от 2 393 000 лв. на 10 000 000 лв., разпределен в 10 000 поименни акции с номинална стойност 1000 лв. всяка; допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2002 г.

57106

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 8.VII.2003 г. по ф.д. № 2603/96 вписа промяна за “Сторад” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.

57107

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 11.VII.2003 г. по ф.д. № 2815/94 вписва промяна за “Снад” - ЕООД: намалява капитала от 19 309 049 лв. (неденоминирани) на 19 300 лв.

57108

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.VII.2003 г. по ф.д. № 1903/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Мелани” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Странджа планина 20, вх. 3, ет. 9, ап. 16, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и/или в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови сделки, спедиция, сделки по обслужване на кораби (стифадоринг), агентиране, митнически консултации, лицензионни сделки, стоков контрол, лизинг, хотелиерство, търговия с нефтопродукти, строителство и ремонт на недвижими имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57109

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.VII.2003 г. по ф.д. № 1906/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Вантрейд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, кв. Лозово, ул. 3 март 7, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел експлоатация и продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57110

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.VII.2003 г. по ф.д. № 1858/2003 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Биляна” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Сан Стефано 2, и с предмет на дейност: сделки по покупко-продажба на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, спедиционни, комисионни, складови и лизингови сделки, сделки по търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, ресторантьорски и рекламни сделки, сделки по внос, износ и реекспорт и бартерни сделки, сделки по превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, сделки по дърводобив и дървопреработка, сделки по извършване на таксиметров превоз на пътници, сделки по авторемонт, автотенекеджийство, автобояджийство, регулиране и балансиране на гуми, автомивки, пътна помощ, консултиране и сделки с движимо и недвижимо имущество. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

57111

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.VII.2003 г. по ф.д. № 1998/2003 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Драм” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Преслав 47, и с предмет на дейност: покупко-продажби и отдаване под наем на всякакви разрешени със закон движими и недвижими вещи, ценни книжа и обекти на интелектуалната собственост, транспортни услуги - вътрешни и международни, стопанска дейност в свободните митнически зони, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на разрешена със закон селскостопанска, животинска и растителна продукция, внос и износ, както и специфични операции, бартерни, реекспортни и компенсационни сделки (след получаване на разрешение от съответните органи), производство, търговия и дизайн на облекла. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

57122

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.VII.2003 г. по ф.д. № 2617/94 вписа промяна за “Ефект” - ООД: заличава като съдружници, управители и представляващи X.X.X. и X.X.X.; вписва като едноличен собственик, управител и представляващ X.X.X.; вписва ново наименование - “Ефект” - ЕООД; вписва ново седалище и адрес на управление - Велико Търново, ул. Негованка 1.

57123

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 20.VI.2003 г. по ф.д. № 1630/2002 вписа промяна за “Медико Инвест” - АД: вписва увеличение на капитала от 730 000 лв. на 1 080 000 лв., разпределен в 108 000 акции по 10 лв., чрез издаване на нови 35 000 акции с номинал 10 лв.; вписва нов адрес на управление - Варна, ул. Мир 1; вписва промяна в броя на членовете на съвета на директорите от 3 на 5; вписва като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва като втори представляващ X.X.X., която ще представлява дружеството с изпълнителния директор X.X. заедно и поотделно; вписва промяна в устава.

57124

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VII.2003 г. по ф.д. № 2862/2000 вписа промяна за “Вип - И.П.” - ЕООД: заличава като едноличен собственик, управител и представляващ X.X.X.; вписва като едноличен собственик, управител и представляващ X.X.X.; вписва нов адрес на управление - Варна, ул. Митрополит Симеон 7.

57112

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.V.2003 г. по ф.д. № 3439/2000 вписа промяна за “Мега полис 2000” - ООД: заличава като съдружници X.X.X. и X.X.X..

57113

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.VI.2003 г. по ф.д. № 3439/2000 вписа промяна за “Мега полис 2000” - ООД: заличава като съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като едноличен собственик X.X.X.; вписва ново наименование - “Мега полис 2000” - ЕООД; вписва нов адрес на управление - с. Любен Каравелово, област Варна; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

57114

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.VII.2002 г. по ф.д. № 3439/2000 вписа промяна за “Мега полис 2000” - ООД: вписва нов адрес на управление - Варна, Западна промишлена зона, парцел “Феникс реком” - АД-II.

57115

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.VII.2003 г. по ф.д. № 1831/2003 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Енжи - Диси” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Страхил войвода 6, ет. 1, ап. 3, и с предмет на дейност: организиране на счетоводно отчитне и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети, независим финансов одит на годишен финансов отчет, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска или туристическа агентска дейност (след лиценз), посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и в чужбина (след лиценз), рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставянето на услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

57116

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VII.2003 г. по ф.д. № 1919/2003 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Евроенержистрой” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Възраждане, бл. 74, вх. Б, ап. 33, и с предмет на дейност: всякакви строителни дейности: строително предприемачество, инвестиции в нови строителни технологии, сделки с недвижими имоти - застроени и незастроени, вътрешна и международна търговия с всякакви незабранени със закон стоки и услуги, посредничество и агентство пред международни финансови институции, информационна, консултантска, лизингова дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякакви други дейности, незабранени със закон, като дейностите ще се извършват в страната, в чужбина и в свободните безмитни зони. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Констант Зайверат и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

57117

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.VII.2003 г. по ф.д. № 1918/2003 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Новоенержи” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Възраждане, бл. 74, вх. Б, ап. 33, и с предмет на дейност: изграждане на високотехнологични съоръжения за производство на електрическа енергия и на електропреносими системи, вътрешна и международна търговия с всякакви незабранени със закон стоки и услуги, посредничество и агентство пред международни финансови институции, банки и фондове, разкриване на предприятия, складове и магазини, хотелиерство и ресторантьорство (след разрешение), мениджмънт в областта на вътрешния и международния туризъм, транспортна, спедиторска, рекламна, информационна, консултантска, лизингова дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Констант Зайверат и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

57118

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 2.VII.2003 г. по ф.д. № 1640/2003 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично акционерно дружество “Пикадили” - ЕАД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Битоля 1А, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, развитие на верига от супермаркети, производство и преработка на хранителни и промишлени стоки, покупко-продажба на стоки и вещи в страната и в чужбина, комисионна, сервизна, ремонтна, транспортна, спедиционна, складова, рекламна, туристическа, хотелиерска, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, консултантска дейност, производство и търговия със селскостопанска продукция, вкл. животинска, сделки с интелектуална собственост, външнотърговска дейност - внос-износ, гражданско проектиране и строителство, покупко-продажба на недвижими имоти и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., разпределен в 500 поименни акции с номинал 100 лв., с едноличен собственик X.X.X., управлява се от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

57119

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение от 11.VII.2002 г. по ф.д. № 3154/98 вписа промяна за “Извор” - ООД, в ликвидация: заличава като ликвидатор X.X.X.; вписва като ликвидатор X.X.X..

57120

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.VII.2003 г. по ф.д. № 974/97 вписа промяна за “Гевис” - ООД: заличава като съдружници Герд Йозун, Валтер Шойерман и X.X.X.; вписва като съдружници Еврин Хемел и X.X.; заличава като управители Герд Йозун, Валтер Шойерман и X.X.X.; вписва като управители Еврин Хемел и X.X., които ще управляват и представляват дружеството заедно и поотделно; заличава от предмета на дейност “с цел продажба”; допълва предмета на дейност с “производство, търговия и монтаж на отоплителни и санитарни системи”; вписва нов адрес на управление - Варна, бул. Вл. Варненчик 42, вх. Б, ет. 1, ап. 6.

57121

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 825 от 17.VII.2003 г. по ф.д. № 389/90 вписа в търговския регистър промяна за “Вилмекс - 98” - ЕООД, в ликвидация: освобождава като ликвидатор X.X.X.; вписва като ликвидатор X.X.X..

57165

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 820 от 16.VII.2003 г. по ф.д. № 11/96 вписа в търговския регистър промени за “Витин - В” - ООД: вписва освобождаването на управителя X.X.X.; вписва като управители X.X.X. и X.X.X., които ще представляват и управляват дружеството заедно и поотделно.

57166

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 843 от 21.VII.2003 г. по ф.д. № 170/2003 вписа в търговския регистър промени за “Насладакооп” - ЕООД: вписва освобождаването на управителя X.X.X.; вписва като управител X.X.X., която ще представлява и управлява дружеството.

57167

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира по ф.д. № 6077/2001 промяна за “Мултилевъл груп” - ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Лозенец”, бул. Джеймс Баучер 87, ет. 3.

57861

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 5396/99 за “Трефф” - ЕООД: заличава като едноличен собственик X.X.X.; вписва като едноличен собственик X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Илинден”, ж.к. Илинден, бл. 79, вх. В, ет. 6, ап. 15; променя наименованието на “Ел Би 94” - ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от собственика X.X.X..

57862

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 5991/2003 за “Призма - Н” - ООД: вписва промяна в представителството: дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X.заедно и поотделно.

57863

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 7898/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Нова линия” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 2, бл. 221А, вх. 1, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: производство на алуминиева дограма, изработка на ел. инсталации, строителство, внос, износ, експорт и реекспорт, транспортна, спедиторска дейност, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, за които не се изисква разрешение от държавен орган преди съдебната регистрация на дружеството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

57864

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 11752/2002 за “Хит Хипермаркет” - ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район “Лозенец”, бул. Черни връх 43, ет. 2; вписва промени в учредителния акт.

57865

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ вписва промени по ф.д. № 19799/92 за “Соринно” - ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете; премества седалището и адреса на управление в София, район “Слатина”, пазар “Слатина”, търговски комплекс, магазин 3, бл. 17 и 18.

57866

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира с решение от 22.VII.2003 г. по ф.д. № 25840/91 промени за “Металснаб холдинг” - АД: вписва промяна в предмета на дейност: търговия с метали (черни, цветни, свежи и вторични), метални изделия, суровини и материали, външнотърговски операции, инженерингова, сервизна и производствена дейност, участие в български и чуждестранни дружества, управление на акционерното участие и на финансовите ресурси, всякаква друга незабранена със закон дейност; вписва промени в устава, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 30.VI.2003 г.

57867

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 21.VII.2003 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 25840/91 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2002 г. на “Металснаб холдинг” - АД.

57868

Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ във връзка с § 5 ЗДЛ вписва промяна по ф.д. № 2833/89 за “Стъкло и фина керамика” - ООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.

57869

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промени по ф.д. № 6865/2003 за “Изо Стил Ел” - ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик и управител X.X.X.; премества седалището и адреса на управление в София, район “Оборище”, ул. Асен Златаров 17; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

57870

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 7322/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Биа Билдинг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ж.к. Дианабад, бл. 45, вх. Б, ап. 28, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност с всякакви стоки, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна и комисионна дейност, туризъм и хотелиерство, сделки от всякакъв вид, в т.ч. с интелектуална собственост (патенти, ноу-хау и др.), както и всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно.

57871

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8128/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Крито Комерс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, кв. Владая, ул. Витошки гранит 35, с предмет на дейност: търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява като управител.

57872

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 8257/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Арчимел” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Васил Левски 53, базар “Чадърите”, с предмет на дейност: изкупуване, производство и търговия в страната и в чужбина със захарни храни и продукти от преработката им, транспортна дейност, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно.

57873

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписва промяна по ф.д. № 184/2003 за “Институт по специална електроника - ИСЕ” - ЕООД: вписва като управител X.X.X..

57874

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 5042/2003 за “Кортинор 03” - ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; променя адреса на управление на ул. Майор Томпсън, бл. 74, вх. А, ап. 4; дружеството ще се управлява и представлява от управителя X.X.X..

57875

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 3037/2000 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Аспект 2000” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Хемус 28, бл. 26, вх. В, ет. 4, ап. 48, с предмет на дейност: финансово-счетоводни услуги, консултантска дейност в областта на данъчното и счетоводното законодателство, курсове и обучение, вътрешна и външна търговия, транспортни и туристически услуги в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство (след получаване на лиценз), както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

57876

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 13203/99 за “Биг Борд” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.-X.; дружеството ще се управлява и представлява от управителите Яков Нив и X.X.X.-X. заедно.

57877

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6735/2003 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Коммерсиа България” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин 1, бл. 004, вх. Б, ап. 59, с предмет на дейност: придобиване, стопанисване, отдаване под аренда, ползване, администриране, управление, учредяване на права, реклама, строеж и отчуждаване на недвижими имоти от градски и селски тип, земеделски и горски, а също така и недвижими имоти на промишлени, транспортно-логистични комплекси, търговски, развлекателни и бизнес центрове и паркове, изготвяне, изпълнение и реализиране на проекти - директно, с доизпълнители, с конкурси или публични или частни търгове, както и всякакви дейности, необходими за предоставянето на цялостни търговски консултантски услуги, свързани със сектора на недвижимите имоти, развитие и градоустройствено планиране, управление на имения и жилищни зони, посредничество при наеми, покупко-продажби, прехвърляния, замяна и промоции, измервания и планиметрия, допълнителни услуги и съвети в областта на недвижимите имоти, като изброените дейности могат да бъдат развивани от дружеството по косвен начин, изцяло или частично и посредством участието на други дружества с аналогични или идентични предмети на дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мануел Алфонсо Мояно Рейес и “Комерсиа Актуасионес Комерсиалес и де Осио” - ООД, и се управлява и представлява от Мануел Алфонсо Мояно Рейес.

57878

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 7059/2003 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Ел Ес Би Си Лимитид” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Калоян 8, ет. 5, офис 38, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

57371

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266 ТЗ вписва с решение от 11.VII.2003 г. по ф.д. № 3435/2000 прекратяването на “Стоматологичен център ХХХ - София” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Искър 22, и го обявява в ликвидация с ликвидатори X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и със срок за ликвидация 1 година.

57372

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ по ф.д. № 9373/99 вписа поемане на предприятието на ЕТ “X.X. - 99”, собственост на X.X.X., от неговия наследник X.X.X. и го вписва като едноличен търговец с фирма “X.X. - 99”.

57373

 

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

1. - Управителният съвет на Сдружение “Толерантност” - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението, което ще се проведе на 6.II.2004 г. в 10 ч. в София, Конгресен център, зала № 1 на хотел “Родина”, бул. Тотлебен 8, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението; 2. финансов отчет; 3. приемане на програма за работа на сдружението за 2004 г.; 4. приемане на бюджет за 2004 г.; 5. приемане на нови членове; 6. избор на нов управителен съвет; 7. други.

73154

11. - Управителният съвет на Клуб по алпинизъм НСА, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 6.II.2004 г. в 12 ч. в НСА, кабинет 425, при следния дневен ред: 1. промени в устава на сдружението; проект за решение - ОС изменя устава; 2. избор на управителен съвет; 3. приемане на бюджета на сдружението; проект за решение - ОС приема бюджета на сдружението; 4. разни. При липса накворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място при обявения дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в седалището на сдружението.

70092

3. - Управителният съвет на Дружество “Европейско право”, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 6.II.2004 г. в 12 ч. в София, ул. Пиротска 7, при следния дневен ред: 1. промени в устава на сдружението; проект за решение - ОС изменя устава; 2. приемане на бюджета на сдружението; проект за решение - ОС приема бюджета на сдружението; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч. на същото място при обявения дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на адрес София, ул. Пиротска 7.

70090

49. - Съветът на директорите на “ИП Фаворит” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 6.II.2004 г. в 16 ч. в София, ул. Хан Кубрат 2, при следния дневен ред: 1. доклад на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; предложение за решение - ОС приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет за 2002 г., доклада на одитора и разпределяне на печалбата; предложение за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2002 г., доклада на одитора и разпределя печалбата; 3. освобождаване членовете на СД от отговорност за дейността им през 2002 г.; предложение за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 4. избор на одитор за 2003 г.; предложение за решение - ОС избира предложения от СД одитор за 2003 г.; 5. определяне на възнаграждението на членовете на СД на дружеството; предложение за решение - ОС определя възнаграждението на членовете на СД на дружеството; 6. други. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Регистрацията ще започне в 15 ч. и ще приключи в 15 ч. и 30 мин. Материалите за събранието и съответните проекторешения по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството в София. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 27.II.2004 г. в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

69605

7. - Съветът на директорите на “Нова търговска компания” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 6.II.2004 г. в 10 ч. в административния офис на дружеството в София, ул. Г. Бенковски 7, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. приемане годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 4. освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 5. разпределяне печалбата за 2002 г.; проект за решение - ОС приема предложеното от съвета на директорите разпределение на печалбата за 2002 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение - ОС приема предложения от съвета на директорите експерт-счетоводител за 2003 г.; 7. промяна на фирмата на дружеството от “Нова търговска компания” - АД, на “КМ 2004” - АД; проект за решение - ОС приема предложението на СД за промяна на фирмата на дружеството от “X.X. компания” - АД, на “КМ 2004” - АД; 8. разни. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители в съответствие с ТЗ да присъстват на събранието. Регистрацията на участниците започва в 9 ч. и 30 мин. срещу документ за самоличност, а за упълномощените представители и изрични пълномощни. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 23.II.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите за събранието са на разположение в административния офис на дружеството в София, ул. Г. Бенковски 7.

69270

2. - Управителният съвет на Сдружение “Българска федерация по мотоциклетизъм” (БФМ), на основание чл. 26, ал. 2 ЗЮЛНЦ свиква заседание на общото събрание на 6.II.2004 г. в 11 ч. в салона на парк-хотел “Москва”, при следния дневен ред: 1. отчет на БФМ и управителния съвет за периода февруари 2003 г. - януари 2004 г.; 2. отчет на контролния съвет; 3. разисквания по отчетите; 4. съобщения. При липса на кворум на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

70039

9. - Управителният съвет на Национална асоциация “ХоРеКа” - София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на асоциацията на 6.II.2004 г. в 13 ч. в София, хотел “Форум” (бившия хотел “Славия”), бул. Цар Борис III № 41, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на Националната асоциация “ХоРеКа” за периода януари 2003 г. - януари 2004 г.; 2. отчет на контролния съвет на асоциацията за същия период; 3. освобождаване от отговорност членовете на УС за дейността им през периода януари 2003 г. - януари 2004 г.; 4. приемане на бюджета на НА “ХоРеКа” за 2004 г.; 5. съвместни участия в предстоящи изложения; 6. предложения за приемане на нови членове; 7. избор на ръководни органи на асоциацията - председател, управителен и контролен съвет; 8. общи и оперативни въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно независимо от броя на присъстващите членове.

73003

8. - Съветът на директорите на “Холдинг Нова 21” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 6.II.2004 г. в 11 ч. в административния офис на дружеството в София, ул. Бенковски 7, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за решение: ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. приемане годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проект за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет за 2002 г.; 4. освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2002 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 5. разпределяне на печалбата за 2002 г.; проект за решение: ОС приема предложеното от съвета на директорите разпределение на печалбата за 2002 г.; 6. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение: ОС приема предложения от съвета на директорите експерт-счетоводител за 2003 г.; 7. промяна в състава на съвета на директорите; проект за решение: ОС приема предложените промени в съвета на директорите; 8. Разни. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители в съответствие с ТЗ да присъстват на събранието. Регистрацията на участниците започва в 10 ч. и 30 мин. срещу документ за самоличност, а за упълномощените представители - и изрични пълномощни. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 23.II.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите за събранието са на разположение в административния офис на дружеството в София, ул. Бенковски 7.

69271

141. - Управителният съвет на Спортен клуб за инвалиди “Перловец” - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на 7.II.2004 г. в 11 ч. в сградата на Съюза на военноинвалидите в България, ул. Хр. Белчев 21, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба за 2003 г.; 2. отчет от комисията за клубен контрол за финансовото състояние на клуба; 3. приемане на програма и спортен календар за 2004 г.; 4. приемане на бюджет за 2004 г.; 5. промени в устава на клуба; 6. избор на ръководни органи - управителен съвет и комисия за клубен контрол; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

72564

1. - Управителният съвет на Спортен клуб “Робин Худ” - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 7.II.2004 г. в 10 ч. в седалището на сдружението, София, ж.к. Овча купел, бл. 604, вх. В, ет. 6, ап. 52, при следния дневен ред: 1. отчет на УС на сдружението за дейността през 2003 г.; 2. приемане на бюджета на сдружението за 2004 г.; 3. избор на делегати за общо събрание на БФСЛ. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

71004

1. - Съюзът на руските инвалиди в България - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 7.II.2004 г. в 10 ч. в сградата на РКИЦ - ул. Шипка 34, София, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за 2002 - 2003 г., вкл.; 2. отчет на ревизионната комисия; 3. избор на нови членове на УС; 4. разни.

70307

12. - Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Българска сбирка” - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 7.II.2004 г. в 14 ч. в седалището на сдружението в София, район “Средец”, ул. Патриарх Евтимий 25, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението през 2002 и 2003 г.; 2. приемане на нови членове на сдружението по подадени писмени молби до УС; 3. промени в състава на управителния съвет. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез упълномощен свой представител на общото събрание. Писмените материали във връзка с провеждането на общото събрание са на разположение на всички членове в седалището на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание е се проведе същия ден в 17 ч., и се счита редовно независимо от броя на присъстващите членове.

69612

1. - Управителният съвет на Българско сдружение на участници в програмите на ИДЛО - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 7.II.2004 г. в 11 ч. в София, бул. Витоша 85, ет. 4, ап. 11, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на управителния съвет за дейността през 2003 г.; 2. приемане на годишните счетоводни отчети на сдружението за 2003 г.; 3. промени в броя и състава на управителния съвет; 4. избор на председател на УС; 5. промени в устава на сдружението; 6. разни. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез упълномощено от тях лице. Регистрацията на участниците за събранието започва в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

68522

1. - Координационното бюро на Независим клуб “Многостранна международна инициатива” - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на 8.II.2004 г. в 14 ч., в новия офис на клуба, София, ул. Юри Венелин 16, в приемната на ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет на координационното бюро за дейността на клуба до и през 2002 г.; предложение за решение - ОС приема отчета на КБ; 2. отчет за финансовото състояние на клуба; предложение за решение - ОС приема предложения от координационното бюро отчет за финансовото състояние на клуба; 3. освобождаване членовете на координационното бюро от отговорност за осъществяваната от тях дейност през изминалия период и 2002 г.; предложение за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на КБ за осъществяваната от тях през изминалия период и 2002 г. дейност; 4. промяна на наименованието, седалището и адреса на управление на клуба; предложение за решение - ОС приема предложенията на координационното бюро за промяна на наименованието, седалището и адреса на управление на клуба; 5. изменения и допълнения на устава; предложение за решение - ОС приема предложените от координационното бюро изменения и допълнения на устава; 6. създаване на клон и избор на ръководител на клон; предложение за решение - ОС приема предложението на координационното бюро за създаване на клон и избира ръководител на клона; 7. освобождаване членовете на координационното бюро и избор на нов управителен орган; проект за решение - ОС освобождава членовете на координационното бюро и избира предложения състав на УС; 8. разни. Поканват се всички членове с право на глас да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени представители. Упълномощените представители се легитимират с лична карта и изрично писмено пълномощно, а представителите на юридическите лица представят удостоверение за актуалното състояние на юридическото лице. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред се предоставят на разположение на акционерите в управлението на клуба.

73294

3. - Съветът на директорите на “Спартак интер холдинг - С.И.Х.” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовното годишно общо събрание на акционерите на 9.II.2004 г. в 14 ч. в офиса на дружеството в София, бул. Петко Каравелов 5, при следния дневен ред: 1. отчет на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; проекторешение - ОС приема отчета на СД за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад по проверката на годишния счетоводен отчет за 2002 г. от назначения експерт-счетоводител; проекторешение - ОС приема доклада на назначения експерт-счетоводител; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; проекторешение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; проекторешение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 5. промени в СД на дружеството; проекторешение - ОС приема предложените промени в СД; 6. изменения и допълнения в устава на дружеството; проекторешение - ОС приема предложените изменения и допълнения; 7. назначаване на експерт-счетоводител за 2003 г.; проекторешение - ОС назначава предложения от СД експерт-счетоводител за 2003 г.; 8. разни. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в София, бул. Петко Каравелов 5. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ събранието ще се проведе на 27.II.2004 г. в 14 ч. независимо от представения капитал на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички акционери или писмено упълномощените им представители да вземат участие в събранието.

68481

40. - Председателят на съвета на фондация “Предпазване от мозъчни инсулти” - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 9.II.2004 г. в 13 ч. в седалището на фондацията в София, бул. Цариградско шосе IV км, ул. Д-р Л. Русев 1, при следния дневен ред: 1. привеждане устава на фондацията в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ; 2. приемане отчета и баланса на фондацията за 2002 и 2003 г.; 3. приемане доклада на контролния съвет на фондацията за 2002 и 2003 г.; 4. освобождаване членовете на контролния съвет; 5. освобождаване на председателя, зам.-председателя и секретаря; 6. избор на нови председател, зам.-председател и секретар на фондацията. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

72193

1. - Съветът на директорите на “Звезда - К97”-АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на 10.II.2004 г. в 10 ч., в седалището на дружеството, бул. Христо Смирненски 32, при следния дневен ред: 1. одобряване на отчета и баланса за дейността на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС одобрява отчета и баланса за дейността на дружеството за 2003 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2003 г.; 3. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложенията на съвета на директорите за промени в устава на дружеството; 4. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема предложенията на съвета на директорите за промени в състава на СД; 5. разни. Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез упълномощени техни представители. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 10.II.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

74247

935. - Съветът на директорите на “Застрахователна компания Орел” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 10.II.2004 г. в 10 ч. в сградата на дружеството, София, бул. Княз Ал. Дондуков 68, при следния дневен ред: 1. освобождаване на X.X.X. като член на съвета на директорите по негова молба; проект за решение - ОС приема освобождаването на X.X.X. като член на СД; 2. намаляване броя на членовете на СД от 6 на 5 лица; проект за решение - ОС приема намаляването на броя на членовете на СД от 6 на 5 лица; 3. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложените от СД промени в устава; 4. разни. Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез упълномощени представители. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 25.II.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал. Материалите за събранието са на разположение на акционерите в сградата на дружеството.

70674

5. - Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Спортен клуб по Джудо и Джу-Джуцу “Лотос” - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.II.2004 г. в 10 ч. в кв. Лозенец, ул. Николай Лилиев 10, ет. 2, ап. 3, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване на Спортен клуб по Джудо и джу-джуцу “Лотос”; 2. избор на ликвидатор. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.

70738

2. - Управителният съвет на дружеството за защита на хищните птици (ДЗХП) - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.II.2004 г. в 18 ч. на адрес София, бул. В. Левски 40, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на дружеството за периода януари 2001 - декември 2003 г.; 2. финансов отчет за текущите и приключилите през отчетния период проекти; 3. избор на нов управителен съвет; 4. промени в устава; 5. изработване на вътрешен правилник; 6. прием на нови членове.

70086

32. - Съветът на директорите на “Фючър Корпорация” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 10.II.2004 г. в 9 ч. в Костинброд, ул. Ломско шосе 35, при следния дневен ред: 1. преобразуване на дружеството от АД в ООД; проект за решение - ОС преобразува “Фючър Корпорация” - АД, в ООД; 2. избор на управителни органи на дружеството; проект за решение - ОС избира управителни органи на дружеството с ограничена отговорност; 3. промяна на седалището на дружеството; проект за решение - ОС променя седалището; 4. изменение устава на дружеството; проект за решение - ОС променя устава на дружеството; 5. избор на дипломирани експерт-счетоводители за 2001, 2002, 2003 г.; проект за решение - ОС избира дипломирани експерт-счетоводители за 2001, 2002 и 2003 г.; 6. приемане на годишните счетоводни отчети за 1999, 2000, 2001, 2002 г.; проект за решение - ОС приема годишните счетоводни отчети за 1999, 2000, 2001, 2002 г.; 7. приемане докладите на дипломираните експерт-счетоводители за годишните счетоводни отчети за 1999, 2000, 2001, 2002 г.; проект за решение - ОС приема докладите на дипломираните експерт-счетоводители за годишните счетоводни отчети за 1999, 2000, 2001, 2002 г.; 8. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 1999, 2000, 2001, 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за 1999, 2000, 2001, 2002 г.; 9. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; проект за решение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за 2004 г.; 10. приемане на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 11. приемане доклада на дипломирания експерт-счетоводител за годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 12. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 2003 г.; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за 2003 г.; 13. разни. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в Костинброд, ул. Ломско шосе 35, всеки присъствен ден от 14 до 16 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 24.II.2004 г. в 9 ч. на същото място и при същия дневен ред.

71709

40. - Съветът на директорите на “Българска импресарско-рекламна агенция” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 10.II.2004 г. в 13 ч. в София, ул. Незабравка 25, сградата на Парк-хотел “Москва”, стая 108, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството от учредяването му през 2002 г. до края на финансовата 2003 г.; проект за решение: ОС приема отчета за дейността на дружеството от учредяването му през 2002 г. до края за финансовата 2003 г.; 2. обсъждане и приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството от учредяването му до края на 2002 г. и за финансовата 2003 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител: проект за решение: ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството от учредяването му до края на 2002 г. и за финансовата 2003 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3. приемане на решение за разпределение на печалбата за 2002 и 2003 г.; проект за решение: ОС приема предложението на СД за разпределение на печалбата за 2002 и 2003 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им от учредяване на дружеството до края на 2002 г. и за дейността им през 2003 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им от учредяване на дружеството до края на 2002 г. и за дейността им през 2003 г.; 5. определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението, за 2003 и 2004 г.; проект за решение: ОС приема решение за определяне възнагражденията на членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението, за 2003 и 2004 г.; 6. оправомощаване на лице от общото събрание на акционерите, което да сключи договорите за възлагане на управлението от името на дружеството с членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението; проект за решение: ОС приема предложението за оправомощаване на лице, което да сключи договорите за възлагане на управлението от името на дружеството с членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението; 7. избиране на експерт-счетоводител за проверка и заверка на счетоводния отчет на дружеството за 2004 г.; проект за решение: ОС избира предложения от съвета на директорите експерт-счетоводител за 2004 г.; 8. промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема предложените промени в устава на дружеството; 9. промени в състава на съвета на директорите на дружеството; проект за решение: ОС приема предложението за промяна в състава на съвета на директорите на дружеството; 10. разни. Поканват се всички акционери да участват в заседанието на общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 12 ч. и 30 мин. и приключва в 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 26.II.2004 г. в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 10 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови представители с нотариално заверени пълномощни.

71975

235. - Съветът на директорите на “Винимпекс” - ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 10.II.2004 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, София, ул. Лавеле 19, ет. 3, при следния дневен ред: 1. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема (не приема) предложените промени в устава на дружеството; 2. приемане на годишния баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството; проект за решение - ОС приема (не приема) годишния баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството; 3. освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството; проект за решение - ОС освобождава (не освобождава) СД на дружеството от отговорност; 4. избор на нови членове на СД на дружеството; проект за решение - ОС избира нови членове на СД на дружеството; 5. избор на одитор на дружеството; проект за решение - ОС избира одитор на дружеството; 6. разни. Регистрацията за ОС на дружеството започва в 9 ч. на 10.II.2004 г. в офиса на “Винимпекс” - ЕАД, София, ул. Лавеле 19, ет. 3. Акционерите представят актуалното състояние на дружеството - ако се представляват от законния си представител, или актуално състояние на дружеството и писмено пълномощно за представителя на законния представител на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОС се насрочва за 24.II.2004 г. в 10 ч. и ще се проведе при наличния кворум.

71712

3. - Управителният съвет на Националната асоциация за дизайн и реклама - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани своите членове на общо събрание на 11.II.2004 г. в 15 ч. в заседателната зала на сградата на СБХ на адрес ул. Шипка 6, при следния дневен ред: 1. отчет за 2003 г.; 2. програма за 2004 г.; 3. обсъждане на предстоящото участие на Пловдивския панаир - пролет и есен 2004 г.; 4. разни.

71426

1. - Управителният съвет на Сдружение “Училищно настоятелство на 20-то ОУ “X.X.”, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 11.II.2004 г. в 16 ч. и 30 мин. във физкултурния салон на 20-о ОУ “X.X.”, София, ул. Княз Борис I № 27, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове на училищното настоятелство; 2. отчет за дейността на настоятелството през 2003 г.; 3. освобождаване на членове от управителния съвет на настоятелството и избор на нови членове на управителен съвет на настоятелството; 4. приемане на насоки за дейността на настоятелството за 2004 г.; 5. разни. Материалите по дневния ред са на разположение на членовете в канцеларията на 20-о ОУ “X.X.”, София, ул. Княз Борис I № 27. Съгласно устава на училищното настоятелство, ако в определения ден и час не се събере необходимият брой членове, събранието се отлага с един час и се смята за редовно проведено с участието на присъстващите на заседанието членове на училищното настоятелство.

70104

10. - Управителният съвет на сдружение “Фридрих Шилер за разпространение и подпомагане на изучаването на немски език и култура в република България - ЮЛНЦЧП” - София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 11.II.2004 г. в 17 ч. и 30 мин. в актовата зала на 55 СОУ “X.X.” в София, ул. Дъбница 3, при следния дневен ред: 1. прекратяване на членство и изключване на членове на сдружението съгласно устава; 2. приемане на нови членове; 3. отчет за дейността на управителния съвет за 2003 г.; 4. доклад на контролния съвет; 5. утвърждаване на щатно разписание на персонала, работещ по трудов договор със сдружението; 6. приемане на бюджета на сдружението за 2004 г.; 7. попълване състава на управителния съвет на сдружението; 8. други въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред. Материалите за провеждане на общото събрание са на разположение на членовете на сдружението в канцеларията на ул. Дъбница 3, София.

69611

219. - Съветът на директорите на “Телевизионни и радиосервизи” - ЕАД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 12.II.2004 г. в 14 ч. в седалището на дружеството - София, ул. Христо Белчев 8, ет. 4, при следния дневен ред: 1. приемане на нов устав на дружеството; проект за решение - ОС приема новия устав на дружеството; 2. избор на членове на съвета на директорите; проект за решение - ОС избира предложените членове на съвета на директорите; 3. определяне размера на възнаграждение на членовете на съвета на директорите; проект за решение - ОС определя предложения размер на възнаграждение на членовете на съвета на директорите; 4. разни. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството в София. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 1.III.2004 г. в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред.

72736

1. - Съветът на директорите на “Булавтотранс - 99” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 12.II.2004 г. в 10 ч., в седалището на дружеството, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; проекторешение - ОС приема доклада; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 2002 г.; проекторешение - ОС приема годишния счетоводен отчет; 3. назначаване на експерт-счетоводител за 2003 г.; проекторешение - ОС назначава предложения от съвета на директорите експерт-счетоводител; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 27.II.2004 г. в 10 ч., на същото място при същия дневен ред. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

72681

1. - Съветът на директорите на “Агротех 86” - АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ във връзка с чл. 24, букви “в”, “г” и “к” от устава на дружеството свиква извънредно общо събрание на акционерите на 2.II.2004 г. в 11 ч. в Поморие, в административната сграда на “Черноморско злато” - АД, зала “Дегустационна”, при следния дневен ред: 1. освобождаване на членовете на съвета на директорите; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите; 2. освобождаване от отговорност на членовете на СД за досегашната им работа в това им качество; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за досегашната им работа в това им качество; 3. приемане на решение за прекратяване на дружеството и провеждане производство по ликвидация; проект за решение - ОС взема решение за прекратяване на дружеството и провеждане производство по ликвидация, като определя срок за завършване на ликвидация 6 месеца; 4. приемане на решение за избор и назначаване на ликвидатор (и) на дружеството и определяне на възнаграждението му (им); проект за решение - ОС избира и назначава предложения ликвидатор (и) и приема предложеното му (им) възнаграждение. Поканват се всички акционери с право на глас или писмено упълномощени техни представители да вземат участие в събранието. Писмените материали са на разположение на акционерите в сградата на “Черноморско злато” П-е и се предоставят срещу подпис на акционерите или изрично писмено упълномощени за получаването им техни представители. Регистрацията на акционерите за участие започва в 9 ч. срещу представен документ за самоличност - личен паспорт/лична карта, за юридическите лица - удостоверение за актуално правно състояние, депозитарна разписка в оригинал, а в случай на упълномощаване - и писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ извънредното общо събрание ще се проведе на 17.II.2004 г. в 11 ч. при същия дневен ред и на същото място.

75221

1. - Съветът на директорите на “Бриз - 95” - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 9.II.2004 г. в 10 ч. в административната сграда на дружеството, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на СД на дружеството за дейността им през 2003 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2003 г.; 3. освобождаване членове на СД и избор на нови членове на СД и определяне на тяхното възнаграждение; проект за решение - ОС освобождаване членове на СД и избира нови членове на СД както и определя тяхното възнаграждение. Регистрацията за участие в ОС на акционерите и техните пълномощници ще се извършва от 8 ч. и 45 мин. до 9 ч. и 45 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 25.II.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията за участие в ОС на акционерите и техните пълномощници ще се извършва от 8 ч. и 45 мин. до 9 ч. и 45 мин. Писмените материали са на рзположение на акционерите в седалището на дружеството. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват на събранието.

72459

125. - Съветът на директорите на “РМП - Дима” - АД, Димово, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 7.II.2004 г. в 11 ч. в Димово в управлението на дружеството при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2002 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет и доклада на одитора за 2002 г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет и доклада на одитора за 2002 г.; 3. приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2002 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД за разпределение на финансовия резултат за 2002 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД за 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2002 г.; 5. избор на одитор за 2003 г.; проект за решение - ОС приема предложението на СД; 6. промяна в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложението на СД; 7. избор на членове на СД и определяне на възнаграждението им; проект за решение - ОС приема предложението на СД. Регистрацията на акционерите ще се извършва от 10 ч. и 30 мин. на същата дата в управлението на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 21.II.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

69958

159. - Съветът на директорите на “Монтстрой” - АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 7.II.2004 г. в 10 ч. в дружеството, бул. 3-ти март 59, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството и приемане баланса за 2002 г.; проекторешение - ОС приема баланса за 2002 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя; проекторешение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. допълнение в устава; проекторешение - ОС приема предложеното допълнение на устава; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД; проекторешение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД; 5. избор на експерт-счетоводител за 2004 г.; проекторешение - ОС избира предложения експерт-счетоводител. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 21.II.2004 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред.

71013

12. - Управителният съвет на спортен клуб “Динамика” - Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на 8.II.2004 г. в 10 ч. в спортна зала “Русалка” - Добрич, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на клуба; 2. отчет на контролния съвет; 3. приемане на промени в устава на клуба в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ; 4. избор на ръководни органи; 5. разни. Писмените материали, свързани със събранието, са на разположение на членовете на клуба в спортна зала “Русалка” - Добрич. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

65428

132. - Съветът на директорите на “Гранит Домостроене” - АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 10.II.2004 г. в 10 ч., в Добрич, бул. Трети март 60, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за 2002 г.; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2002 г.; 4. избор и назначаване на експерт-счетоводител; 5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 6. избор на съвет на директорите; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 27.II.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.

71010

253. - Съветът на директорите на “Свободна безмитна зона Драгоман” - АД, Драгоман, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 10.II.2004 г. в 10 ч. в заседателната зала на община Драгоман в гр. Драгоман при дневен ред - промяна в състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема предложените промени в съвета на директорите. Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители в съответствие с ТЗ да присъстват на събранието. Регистрацията на участниците започва в 9 ч. срещу документ за самоличност, а за упълномощените представители - и изрични пълномощни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 25.II.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите за събранието са на разположение в административния офис на дружеството - София, бул. Македония 40, ет. 4, ап. 12.

71660

40. - Съветът на директорите на “Платекс” - АД, Дряново, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 11.II.2004 г. в 13 ч. в гр. Дряново в залата на дружеството, ул. Бачо Киро 13, при дневен ред: 1. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС приема предложените помени в състава на съвета на директорите. Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 12 ч. и 30 мин. в деня и на мястото за провеждане на събранието срещу представяне на депозитарна разписка и лична карта, удостоверение за актуално съдебно състояние на акционери - юридически лица, а за упълномощените лица - лична карта и писмено пълномощно, издадено от акционера. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 26.II.2004 г. в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал, при същия ред, начин и начален час за регистрация. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в сградата на дружеството в гр. Дряново, ул. Бачо Киро 13.

71718

1. - Съветът на директорите на “Етропал” - АД, Етрополе, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 10.II.2004 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, Етрополе, ул. Руски 191, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2003 г.; проект за решение - ОС приема за сведение отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2003 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение - ОС приема за сведение доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2003 г; 3. приемане на годишния счетоводен отчет за 2003 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет за 2003 г.; 4. приемане на решение за начина на разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2003 г. при наличие на положителен финансов резултат; проект за решение - ОС приема предложението за решение на съвета на директорите в зависимост от наличието или отсъствието на печалба от дейността на дружеството през 2003 г.; 5. избор на регистриран одитор за 2004 г.; проект за решение - ОС избира X.X.X., диплома № 0299 за регистриран одитор на дружеството за 2004 г.; 6. освобождаване членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2003 г.; проект за решение - ОС освобождава членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2003 г.; 7. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за промени в устава на дружеството, включително за овластяване на съвета на директорите по реда на чл. 204, ал. 3 ТЗ за издаване на облигации на дружеството с обща номинална стойност в размер до 1 000 000 евро за срок до 5 години; 8. приемане на решение за издаване на облигации на дружеството и овластяване на съвета на директорите за издаване на облигации; проект за решение - ОС приема решение за издаване на една или повече емисии обикновени, поименни, безналични, лихвоносни и свободнопрехвърляеми облигации на дружеството с обща номинална стойност до 1 000 000 евро; общото събрание на акционерите овластява съвета на директорите по реда на чл. 204, ал. 3 ТЗ да приеме решение за общия размер на облигационния заем в границите, посочени в това решение, за общия брой на всички облигации от всички емисии и номиналната стойност на една облигация, за броя на емисиите, както и да определи всички останали параметри на емисиите облигации, включително, но не само: емисионната стойност на всяка емисия и на всяка облигация от всяка емисия, срока до падежа на облигациите, схемата за погасяване на облигационния заем, включително гратисния период, лихвените плащания, начина на изчисляването им, начина и периодичността на изплащането им, начина и срока за изплащане на главницата, началната и крайната дата, мястото, реда и условията за записване на облигациите, вида и размера на предоставеното обезпечение, ако има такова, условията на застрахователната полица, която ще обезпечава изплащането на сумите по дължимите главница и лихви, ако има такава, условията, при които заемът ще се счита сключен, включително, но не само минимален и максимален размер на набраните парични вноски, при които заемът ще се счита сключен, както и всички останали задължителни и факултативни параметри на облигационния заем; 9. разни. Регистрацията на участниците в заседанието започва в 9 ч. на мястото на събранието. Поканват се всички акционери лично или чрез упълномощен с писмено пълномощно представител да участват на заседанието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ заседанието ще се проведе на 25.II.2004 г. на същото място в 10 ч. Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч.

75222

4. - Управителният съвет на сдружение “Център за развитие на земеделието” в общините Левски и Пордим - гр. Левски, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 11.II.2004 г. в 15 ч. в зала 304 на община гр. Левски, бул. България 58, при следния дневен ред: 1. отчет за периода 2001 - 2003 г.; 2. приемане на нови членове на сдружението; 3. частични промени в устава на сдружението; 4. избор на нов УС и КС; 5. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч. при същия дневен ред.

70740

3. - Съветът на директорите на “Феникс Инверс’ 97” - АД, Ловеч, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на дружеството на 12.II.2004 г. в 10 ч. и 30 мин. в базата за вторични суровини в Ловеч при дневен ред - приемане на промени в устава и избор на нов съвет на директорите на “Феникс Инверс ’97” - АД, Ловеч. Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание на акционерите лично или чрез упълномощени представители. Писмените материали по дневния ред с проекторешенията са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в Ловеч, бул. Освобождение 10, всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.

71955

559. - Съветът на директорите на “Ломавтотранспорт” - АД, Лом, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 6.II.2004 г. в 12 ч. в Лом, ул. Миланези 5, в залата на дружеството при следния дневен ред: 1. утвърждаване на концепция за развитие на дружеството за периода 2004 - 2006 г. и на бизнес задача за 2004 г.; проект за решение - ОС утвърждава концепцията за развитие на дружеството за периода 2004 - 2006 г. и бизнес задача за 2004 г.; 2. утвърждаване на изменения и допълнения към договорите за възлагане на управлението на членовете на съвета на директорите; проект за решение - ОС утвърждава предложените изменения и допълнения към договорите за възлагане на управлението на членовете на съвета на директорите; 3. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС утвърждава предложените промени в състава на съвета на директорите. Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез писмено упълномощен от тях представител. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в 11 ч. и ще завърши в 12 ч. в деня и на мястото, където ще се проведе събранието. Акционерите ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците - с писмено пълномощно с минималното съдържание, определено с наредба, и документ за самоличност. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. в офиса на дружеството в Лом, ул. Миланези 5, до 5.II.2004 г. вкл. Запознаването с материалите може да бъде лично или чрез пълномощник. При поискване материали се предоставят срещу писмена молба, заведена в деловодството на “Ломавтотранспорт” - АД.

69045

109. - Съветът на директорите на “Напредък - товарни превози” - АД, Нова Загора, свиква редовно общо събрание на акционерите на 12.II.2004 г. в 12 ч. в Нова Загора, ул. Асеновско шосе 2, в залата на дружеството при следния дневен ред: 1. утвърждаване на концепция за развитие на дружеството за периода 2004 - 2006 г. и на бизнес задача за 2004 г.; проект за решение - ОС утвърждава концепция за развитие на дружеството за периода 2004 - 2006 г. и бизнес задача за 2004 г.; 2. утвърждаване на изменения и допълнения към договорите за възлагане на управлението на членовете на СД; проект за решение - ОС утвърждава предложените изменения и допълнения към договорите за възлагане на управлението на членовете на СД; 3. промени в състава на СД; утвърждава предложените промени в състава на СД. Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез писмено упълномощен от тях представител. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в 11 ч. и ще завърши в 12 ч. в деня и на мястото, където ще се проведе събранието. Акционерите ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците - с писмено пълномощно с минималното съдържание, определено с наредба, и документ за самоличност. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. в офиса на дружеството в Нова Загора, ул. Асеновско шосе 2, до 11.II.2004 г. вкл. Материалите се предоставят срещу писмена молба, заведена в деловодството на дружеството.

67529

198. - Съветът на директорите на “Транс-юг” - АД, Петрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно събрание на акционерите на 9.II.2004 г. в 12 ч. Петрич, ул. Свобода 6, в залата на дружеството, при следния дневен ред: 1. утвърждаване на концепция за развитие на дружеството за периода 2004 - 2006 г. и на бизнес задача за 2004 г.; проект за решение - ОС утвърждава концепция за развитие на дружеството за периода 2004 - 2006 г. и бизнес задача за 2004 г.; 2. утвърждаване на изменения и допълнения към договорите за възлагане на управлението на членовете на съвета на директорите; проект за решение - ОС утвърждава предложените изменения и допълнения към договорите за възлагане на управлението на членовете на съвета на директорите; 3. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение - ОС утвърждава предложените промени в състава на съвета на директорите. Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез писмено упълномощен от тях представител. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в 11 и ще завърши в 12 ч. в деня и на мястото, където ще се проведе събранието. Акционерите ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците - с писмено пълномощно с минимално съдържание, определено с наредбата, и документ за самоличност. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до 12 и от 13 до 16 ч. в офиса на дружеството в Петрич, ул. Свобода 6, до 22.I.2004 г. вкл. Запознаването с материалите може да бъде лично или чрез пълномощник. При поискване материалите се предоставят срещу писмена молба, заведена в деловодството на “Транс-юг” - АД.

71076

5. - Настоятелството на читалище ЛИК - Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо годишно отчетно събрание на организацията на 6.II.2004 г. в 17 ч. и 30 мин. в залата на читалището при следния дневен ред: 1. отчет - дейностен и финансов за 2003 г.; 2. отчетен доклад на проверителната комисия за 2003 г.; 3. приемане бюджета на организацията за новата бюджетна година; 4. други организационни въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч. и 30 мин. на същото място и при същия дневен ред.

74029

1. - Съветът на директорите на “ПФК Спартак” - АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 9.II.2004 г. в 13 ч. в административната сграда на дружеството, Плевен, ул. Кала тепе 3, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.; проект за решение - ОС приема отчета на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г., включително годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г., вкл. годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите; 3. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2002 г.; 4. разпределение на печалбата за 2002 г.; проект за решение - ОС приема предложението за разпределение на печалбата на дружеството за 2002 г., в случай че е отчетена такава; 5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г. и на изпълнителния директор за дейността му през 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г. и изпълнителния директор за дейността му през 2002 г.; 6. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; проект за решение - ОС назначава предложения дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за 2003 г.; 7. промени в състава на съвета на директорите на “ПФК Спартак” - АД; проект за решение - ОС освобождава предложените членове на съвета на директорите и избира нови членове на съвета на директорите на мястото на освободените. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите и се намират в административната сграда на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 26.II.2004 г. в 13 ч. на същото място.

71014

165. - Съветът на директорите на “Фил - 2000” - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 7.II.2004 г. в 13 ч. в административната сграда на дружеството в Пловдив, бул. Дунав 1, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема годишния отчет на дружеството за 2002 г.; 2. доклад на дипломиран експерт-счетоводител; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3. вземане на решение за разпределение на печалбата; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за разпределението на печалбата; 4. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 2002 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение - ОС избира предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. промени в устава на дружеството; 7. разни. Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да вземат участие в общото събрание. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на посочения адрес. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 21.II.2004 г. в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.

71977

246. - Съветът на директорите на “Филикон - 97” - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 7.II.2004 г. в 10 ч. в административната сграда на дружеството в Пловдив, бул. Дунав 1, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема годишния отчет на дружеството за 2002 г.; 2. доклад на дипломиран експерт-счетоводител; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3. вземане на решение за разпределение на печалбата; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за разпределението на печалбата; 4. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 2002 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение - ОС избира предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. промени в устава на дружеството; 7. разни. Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да вземат участие в общото събрание. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на посочения адрес. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 21.II.2004 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.

71979

602. - Съветът на директорите на “Пловдивска консерва” - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 7.II.2004 г. в 15 ч. в административната сграда на дружеството в Пловдив, бул. Дунав 1, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния отчет на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема годишния отчет на дружеството за 2002 г.; 2. доклад на дипломиран експерт-счетоводител; проект за решение - ОС приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 3. вземане на решение за разпределение на печалбата; проект за решение - ОС приема предложението на съвета на директорите за разпределението на печалбата; 4. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 2002 г.; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение - ОС избира предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 6. промени в устава на дружеството; 7. разни. Поканват се всички акционери или упълномощени техни представители да вземат участие в общото събрание. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на посочения адрес. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 21.II.2004 г. в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

71978

4876. - Съветът на директорите на “Филтранс” - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 11.II.2004 г. в 12 ч. в Пловдив, ул. Кукленско шосе 34, в офиса на дружеството при следния дневен ред: 1. утвърждаване на концепция за развитие на дружеството за периода 2004 - 2006 г. и на бизнес задача за 2004 г.; проект за решение - ОС утвърждава концепция за развитие на дружеството за периода 2004 - 2006 г. и бизнес задача за 2004 г.; 2. утвърждаване на изменения и допълнения към договорите за възлагане на управлението на членовете на съвета на директорите; проект за решение: ОС утвърждава предложените изменения и допълнения към договорите за възлагане на управлението на членовете на съвета на директорите; 3. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение: ОС утвърждава предложените промени в състава на съвета на директорите. Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез писмено упълномощен от тях представител. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва в 11 ч. и ще завърши в 12 ч. в деня и на мястото, където ще се проведе събранието. Акционерите ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците - с писмено пълномощно с минималното съдържание, определено с наредба, и документ за самоличност. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. в офиса на дружеството в Пловдив, ул. Кукленско шосе 34, до 10.II.2004 г. вкл. Запознаването с материалите може да бъде лично или чрез пълномощник. При поискване материалите се предоставят срещу писмена молба, заведена в деловодството на “Филтранс” - АД.

67289

1. - Управителният съвет на “Лазурен бряг” - АД, Приморско, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно ОС на дружеството на 4.II.2004 г. в 11 ч. в Приморско, в залата на читалище “Самообразование”, ул. Кирил и Методий, при следния дневен ред: 1. освобождаване на членовете на НС на “Лазурен бряг” - АД, “Булгар чех инвест” - АД, Смолян, “Акционер - Фаворит холдинг” - АД, и X.X.X., избор на нов надзорен съвет в състав: “Еуратек” - ООД, София, “ИФ Фаворит” - ООД, Бургас, “Булгар чех инвест” - АД, Смолян, и “ЗММ - Свиленград” - АД, Свиленград, и определяне на възнаграждението на членовете на надзорния съвет; проект за решение - ОС освобождава членовете на НС на “Лазурен бряг” - АД, “Булгар чех инвест” - АД, Смолян, “Акционер - Фаворит холдинг” - АД, и X.X.X., избира нов надзорен съвет в състав: “Еуратек” - ООД, София, “ИФ Фаворит” - ООД, Бургас, “Булгар чех инвест” - АД, Смолян, и “ЗММ - Свиленград” - АД, Свиленград, и определя възнаграждението на членовете на надзорния съвет; 2. разни. Поканват се всички акционери да участват лично или чрез писмено упълномощен представител. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в управлението на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 19.II.2004 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

71723

14. - Съветът на директорите на “Нови енергийни източници” - АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 9.II.2004 г. в 9 ч. в Разград, Индустриална зона, в сградата на дружеството при следния дневен ред: 1. потвърждаване на решението на съвета на директорите за увеличение на капитала; проект за решение - ОС потвърждава решението на съвета на директорите от 7.ХII.2001 г. за увеличаване на капитала на дружеството; 2. вземане на решение за продажба на активи на дружеството; проект за решение - ОС дава съгласие за продажба на активи на дружеството; 3. промяна на седалището на дружеството; проект за решение - ОС дава съгласие за промяна на седалището на дружеството; 4. оттегляне на иска за несъстоятелност на “Нови енергийни източници” - АД, Разград; проект за решение - ОС дава съгласие за оттегляне на иска за несъстоятелност на дружеството; 5. подаване на сигнал до прокуратурата против X.X.X.; проект за решение - ОС дава съгласие за подаване на сигнал до прокуратурата. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. Поканват се всички акционери да участват в общото събрание лично или чрез редовно упълномощен представител. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва същия ден в 8 ч. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 ТЗ общото събрание ще се проведе на 24.II.2004 г. в 9 ч., на същото място и при същия дневен ред.

72988

1. - Управителният съвет на сдружението с нестопанска цел в частна полза на пчеларите “Пчела” - Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на дружеството на 7.II.2004 г. в 18 ч. в клуба на сдружението, Русе, ул. Гурко 1, бл. “Строител”, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението за 2003 г.; 2. отчетен доклад на ревизионната комисия на сдружението за 2003 г.; 3. разглеждане на оферти за пчеларските продукти и вземане на решения за тях; 4. организационни въпроси и предложения. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред и се счита редовно проведено, колкото й членове да се явят.

63815

65. - Управителният съвет на Съвета по туризъм “Самоков” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 10.II.2004 г. в 11 ч. в Самоков, ул. Хан Кубрат 4, в офиса на сдружението, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на сдружението през 2003 г.; 2. отчет на контролния съвет за 2003 г.; 3. промени в състава на управителния съвет; 4. приемане на нови членове в сдружението; 5. вземане на решение за откриване на клон на съвета по туризъм в к.к. Боровец и определяне на управителя му. Поканват се всички членове на сдружението или техни упълномощени представители да участват в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.

69955

3. - Управителният съвет на СК “Мотоциклетен спортен клуб “Севлиево” - Севлиево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на клуба на 12.II.2004 г. в 17 ч. и 30 мин. в служебните помещения на “АББ Авангард” - АД, Севлиево, ул. Никола Петков 332, при следния дневен ред: 1. отчет на постигнатите спортни резултати през сезон 2002 г.; 2. финансов отчет; 3. обсъждане на дейността на управителния съвет на МСК “Севлиево” и приемане на решение за освобождаване от длъжност на членовете му; 4. приемане на решение за избор на нови членове на управителния съвет на МСК “Севлиево”. Поканват се всички членове или писмено упълномощените им представители да участват. Поканата ще бъде поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, в срок 1 месец преди насрочения ден за общото събрание. Проверката на кворума ще започне от 17 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч. на същото място и при същия дневен ред.

74306

1. - Управителният съвет на сдружение “Християни” - Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 7.II.2004 г. в 14 ч. в офис № 14 на бул. България, Смолян, при следния дневен ред: 1. избор на член на УС; 2. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред. Документите за провеждане на общото събрание са на разположение на членовете на сдружението и се намират в офис № 14, бул. България 7, Смолян.

71017

770. - Съветът на директорите на “Петро оил” - АД, Смолян, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 12.II.2004 г. в 11 ч. в седалището на дружеството, Смолян, ул. Хан Аспарух 4, при дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството за 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2002 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс за 2002 г.; 3. приемане на доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 4. освобождаване от отговорност на СД за дейността им през 2002 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност СД за дейността им през 2002 г.; 5. предложение за разпределение на печалбата; проект за решение - ОС приема разпределението на печалбата; 6. избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проект за решение - ОС приема предложения от СД експерт-счетоводител за 2003 г.; 7. увеличаване капитала на дружеството; проект за решение - ОС приема увеличението на капитала; 8. промени в числеността и състава на СД и определяне на възнаграждението им; проект за решение - ОС приема направените промени в състава на СД и възнаграждението им; 9. промени в устава на дружеството; проект за решение - ОС приема направените промени в устава на дружеството; 10. разни. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. Поканват се акционерите или писмено упълномощените от тях представители да вземат участие в събранието. Регистрацията на участниците и проверка на пълномощията ще се проведе в деня на събранието в 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 27.II.2004 г. в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на представените акции.

73136

101. - Съветът на директорите на “Статист” - АД, Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 10.II.2004 г. в 10 ч. на адреса на управление и седалище на дружеството: Стара Загора, бул. Руски 30, ет. 4, което ще се проведе при следния дневен ред: 1. разглеждане на отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; проекторешение - ОС приема отчета за дейността на дружеството през 2002 г.; 2. разглеждане на доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка за 2002 г.; проекторешение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя за 2002 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2002 г.; проекторешение - ОС приема отчета и баланса на дружеството за 2002 г.; 4. вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството; проекторешение: ОС приема предложения от СД начин за разпределение на печалбата на дружеството; 5. вземане на решение за освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; проекторешение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2002 г.; 6. вземане на решение за промени в броя на членовете и състава на съвета на директорите; проекторешение - ОС приема направеното предложение за промени в броя и състава на съвета на директорите; 7. вземане на решение за определяне на месечното възнаграждение на членовете на съвета на директорите; проекторешение - ОС приема направеното предложение за определяне на месечното възнаграждение на членовете на съвета на директорите; 8. вземане на решение за избор на експерт-счетоводител за 2003 г.; проекторешение - ОС избира дипломиран експерт-счетоводител за 2003 г.; 9. приемане на промени в устава на дружеството; проекторешение - ОС приема промени в устава на дружеството; 10. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 24.II.2004 г. в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в Стара Загора, бул. Руски 30, ет. 4.

69043

704. - Съветът на директорите на “Троян - Автотранспорт” - АД, Троян, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 3.II.2004 г. в 12 ч. в Троян, ул. Дунав 2, в залата на дружеството при следния дневен ред: 1. утвърждаване на концепция за развитие на дружеството за периода 2004 - 2006 г. и на бизнес задача за 2004 г.; проект за решение: ОС утвърждава концепция за развитие на дружеството за периода 2004 - 2006 г. и бизнес задача за 2004 г.; 2. утвърждаване на изменения и допълнения към договорите за възлагане на управлението на членовете на съвета на директорите; проект за решение: ОС утвърждава предложените изменения и допълнения към договорите за възлагане на управлението на членовете на съвета на директорите; 3. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение: ОС утвърждава предложените промени в състава на съвета на директорите. Поканват се акционерите да вземат участие лично или чрез писмено упълномощен от тях представител. Регистрацията на акционерите и пълномощниците започва от 11 ч. в деня и на мястото на провеждане на събранието. Акционерите ще се регистрират срещу документ за самоличност, а пълномощниците - с писмено пълномощно с минимално съдържание, определено с наредба, и документ за самоличност. Писмените материали за събранието са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. в офиса на дружеството в Троян, ул. Дунав 2, до 2.II.2004 г. включително. Запознаването с материалите може да бъде лично или чрез пълномощник. При поискване материалите се предоставят срещу писмена молба, заведена в деловодството на дружеството.

67544

10. - Управителният съвет на Младежкия културно-информационен център - Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 6.II.2004 г. в 12 ч. в Хасково, ул. Г.С. Раковски 28 - 37, при следния дневен ред: 1. промени в устава на сдружението; проект за решение - ОС изменя устава; 2. приемане на бюджета на сдружението; проект за решение - ОС приема бюджета на сдружението; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място при обявения дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в офиса на сдружението.

70091

845. - Съветът на директорите на “Ямбол - БТ” - АД, Ямбол, на основание чл. 223 ТЗ по искане на акционер, притежаващ поне 5 на сто от капитала, свиква извънредно общо събрание на акционерите на 6.II.2004 г. от 14 ч. в Ямбол, ул. Ямболен 7, в административната сграда на дружеството, при дневен ред: разглеждане на предложение за финансиране на изкупната кампания на “Ямбол - БТ” - АД; проект за решение: ОС одобрява предложението за финансиране на изкупната кампания на тютюни реколта 2003 г. и потвърждава решението на СД на “Ямбол - БТ” - АД, за сключване на договор за банков кредит с ТБ “Алианц България” - АД, и действията, произтичащи от кредита. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството, Ямбол, ул. Ямболен 7, в административната сграда на дружеството, всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. и 30 мин. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Регистрацията на акционерите и упълномощените представители ще се извърши от 12 до 14 ч. в деня на събранието. Акционерите или упълномощените от тях лица представят документ за самоличност, удостоверение за актуална съдебна регистрация (за юридическите лица), а упълномощените лица - писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 20.II.2004 г. в същия час, при същия дневен ред и на същото място.

74153