Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 61 от 31.VII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

РЕШЕНИЕ № 91 от 16 юли 2009 г.

На основание чл. 25 ЗБНБ Българската народна банка пуска в обращение от 14 септември 2009 г. сребърна възпоменателна монета с нанесено оцветяване “Грънчарство” от серията “Българските занаяти” със следното описание:

Технически параметри:

номинална стойност - 5 лева;

метал - сребро с проба 500/1000 с нанесено оцветяване;

тегло - 23.33 г;

диаметър - 38.61 мм;

гурт - гладък;

качество - мат-гланц, висше;

година на емисия - 2009;

тираж - 6000 броя.

Графични елементи:

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината “1879”, изписана върху лентата. Околовръст са изписани “БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” , номиналната стойност “5 ЛЕВА” и годината на емисия “2009”.

На обратната страна на монетата е изобразена композиция от стилизирано керамично гърне и чиния зад него, обединени от декоративен фриз с орнаменти, характерни за българската керамика. Околовръст е изписано “ТРАДИЦИОННИ БЪЛГАРСКИ ЗАНАЯТИ” и “ГРЪНЧАРСТВО”.

Автори на художествения проект са Елена Тодорова и X.X..

Управител: Ив. Искров

9776

 

РЕШЕНИЕ № 92 от 16 юли 2009 г.

На основание чл. 25 ЗБНБ Българската народна банка пуска в обращение от 20 октомври 2009 г. златна възпоменателна монета “Св. Димитър Чудотворец” от серията “Българска иконография” със следното описание:

Технически параметри:

номинална стойност - 100 лв.;

метал - злато с проба 999/1000;

тегло - 8.64 г;

диаметър - 24 мм;

гурт - гладък;

качество - мат-гланц, висше;

година на емисия - 2009;

тираж - 4000 бр.

Графични елементи:

На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината “1879”, изписана върху лентата. Околовръст са изписани “БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА” и номиналната стойност “100 ЛЕВА”, а годината на емисия “2009” е разположена над емблемата на БНБ.

На обратната страна на монетата е представена съвременна реплика на черно-бяла гравюра върху дърво от 1870 г. на художника Никола З. Клинков. Околовръст е изписано “СВ. ДИМИТЪР ЧУДОТВОРЕЦ”.

Автори на художествения проект са Красимир Ангелов, X.X. и X.X..

Управител: Ив. Искров

9775

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 615 от 20 март 2009 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, както и Решение № 899 от 28.IХ.2007 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 1.IХ.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение в трафопост, ж. к. Стрелбище, до бл. 87, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Триадица”, заедно със съответното право на строеж.

2. Начална цена - 8000 лв. Сделката не се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване - 500 лв.

4. Депозитът за участие - 800 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC - SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите - не по-късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация - до 28.VIII.2009 г. вкл., в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта - всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му време, след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов

9692

 

РЕШЕНИЕ № 623 от 27 март 2009 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, както и Решение № 356 от 26.VI.2008 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 2.IХ.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда с УПИ, с. Житен, ул. Житница 42, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Нови Искър”, заедно с право на собственост върху терен.

2. Начална цена - 120 000 лв. Сделката се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване - 10 000 лв.

4. Депозитът за участие - 12 000 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC - SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите - не по-късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация - до 31.VIII.2009 г.вкл., в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 600 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта - всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му време, след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов

9693

 

РЕШЕНИЕ № 625 от 27 март 2009 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, както и Решение № 356 от 26.VI.2008 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 3.IX.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин № 2, ж.к. Люлин, бл. 805П, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Люлин”, заедно със съответното право на строеж.

2. Начална цена - 64 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване - 2000 лв.

4. Депозитът за участие - 6400 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC - SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите - не по-късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация - до 1.IX.2009 г. вкл., в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 480 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта - всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му време, след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов

9799

РЕШЕНИЕ № 628 от 10 април 2009 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, както и Решение № 177 от 26.III.2009 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 15.IХ.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, кв. Гео Милев, до бл. 57, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Слатина”, заедно със съответното право на строеж.

2. Начална цена - 6000 лв. Сделката не се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване - 500 лв.

4. Депозитът за участие - 600 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC - SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите - не по-късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация - до 11.IХ.2009 г.вкл., в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч., в стая 2.

7. Оглед на обекта - всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му време, след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов

9694

 

РЕШЕНИЕ № 629 от 10 април 2009 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, както и Решение № 177 от 26.III.2009 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 14.IХ.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, кв. Гео Милев, до бл. 58, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Слатина”, заедно със съответното право на строеж.

2. Начална цена - 6000 лв. Сделката не се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване - 500 лв.

4. Депозитът за участие - 600 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC - SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите - не по-късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация - до 10.IХ.2009 г. вкл., в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта - всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му време, след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов

9695

 

РЕШЕНИЕ № 632 от 10 април 2009 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, както и решение № 431 от 24.VII.2008 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 9.IХ.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към хидрофор, ж.к. Люлин, до бл. 740, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Люлин”, бивша обособена част от “Водоснабдяване и канализация” - ЕАД, заедно със съответното право на строеж.

2. Начална цена - 20 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване - 1000 лв.

4. Депозитът за участие - 2000 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC - SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите - не по-късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация - до 7.IХ.2009 г.вкл., в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 240 лева (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет.1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта - всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му време, след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов

9696

 

РЕШЕНИЕ № 633 от 10 април 2009 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, както и решение№ 431 от 24.VII.2008 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 8.IХ.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към хидрофор, ж. к. Люлин, до бл. 343 и 344, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Люлин”, бивша обособена част от “Водоснабдяване и канализация” - ЕАД, заедно със съответното право на строеж.

2. Начална цена - 20 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване - 1000 лв.

4. Депозитът за участие - 2000 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC - SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите - не по-късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация - до 4.IХ.2009 г. вкл., в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет.1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта - всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му време, след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов

9697

 

РЕШЕНИЕ № 634 от 10 април 2009 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, както и Решение № 389 от 10.VII.2008 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 10.IX.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение в трафопост, ж.к. Надежда 1, до бл. 103 и 104, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Надежда”, заедно със съответното право на строеж.

2. Начална цена - 99 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване - 3000 лв.

4. Депозитът за участие - 9900 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC - SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите - не по-късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация - до 8.IX.2009 г. вкл., в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 480 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта - всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му време, след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов

9698

РЕШЕНИЕ № 666 от 8 май 2009 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение № 78 от 16.VI.2003 г. и Решение № 680 от 13.ХI.2008 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 7.IХ.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на двуетажна сграда с терен УПИ I, ул. Кораб планина 6, обособена част от “Софийски имоти” - ЕАД, заедно с право на собственост върху УПИ.

2. Начална цена - 2 100 000 лв. 0,90 % от сделката подлежи на облагане с ДДС.

3. Стъпка на наддаване - 50 000 лв.

4. Депозитът за участие - 210 000 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC: SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите - не по-късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация - до 3.IХ.2009 г. вкл. в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 1200 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч., в стая 2.

7. Оглед на обекта - всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му време след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов

9699

 

РЕШЕНИЕ № 673 от 15 май 2009 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, както и Решение № 428 от 24.VII.2008 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 1.IХ.2009 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение № 5 (магазин № 5), ул. Владимир Минков - Лотко, бл. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Слатина”, заедно със съответното право на строеж.

2. Начална цена - 35 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване - 2000 лв.

4. Депозитът за участие - 3500 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC - SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите - не по-късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация - до 28.VIII.2009 г. вкл. в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта - всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му време след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов

9700

 

РЕШЕНИЕ № 725 от 19 юни 2009 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, както и Решение № 326 от 21.V.2007 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 27.VIII.2009 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техническо помещение № 1, ж. к. Зона Б-5-3, бл. 24, I сутерен, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Възраждане”, заедно със съответното право на строеж.

2. Начална цена - 29 000 лв. Сделката се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване - 1000 лв.

4. Депозитът за участие - 2900 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, София, (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC - SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите - не по-късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация - до 25.VIII.2009 г. вкл. в приемното време на СОАП - от 14 до 16 часа. Цената на тръжната документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч., в стая 2.

7. Оглед на обекта - всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му време след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов

9701

 

РЕШЕНИЕ № 726 от 19 юни 2009 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, както и Решение № 326 от 21.V.2007 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 2.IХ.2009 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техническо помещение № 2, ж. к. Зона Б-5-3, бл. 24, I сутерен, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Възраждане”, заедно със съответното право на строеж.

2. Начална цена - 30 000 лв. Сделката се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване - 1000 лв.

4. Депозитът за участие - 3000 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC - SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите - не по-късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация - до 31.VIII.2009 г. вкл. в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч., в стая 2.

7. Оглед на обекта - всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му време след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов

9702

 

РЕШЕНИЕ № 727 от 19 юни 2009 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите, както и Решение № 326 от 21.V.2007 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 3.IX.2009 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техническо помещение № 3, ж.к. Зона Б-5-3, бл. 24, I сутерен, общински нежилищен имот, стопанисван от район “Възраждане”, заедно със съответното право на строеж.

2. Начална цена - 43 000 лв. Сделката се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване - 2000 лв.

4. Депозитът за участие - 4300 лв. се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC - SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите - не по-късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация - до 1.IХ.2009 г. вкл. в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта - всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му време след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов

9703

РЕШЕНИЕ № 748 от 26 юни 2009 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 381 от 11.VI.2009 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 31.VIII.2009 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин, ъгъла на ул. Гюешево и ул. Камен Андреев (бивша ул. Темелко Ненков 2), общински нежилищен имот, стопанисван от район “Възраждане”, заедно със съответното право на строеж.

2. Начална цена - 61 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.

3. Стъпка на наддаване - 2000 лв.

4. Депозитът за участие - 6100 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” - АД, клон “Врабча”, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC: SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите - не по-късно от работния ден, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация - до 27.VIII.2009 г. вкл. в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация в размер 480 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП - от 14 до 16 ч., в стая 2.

7. Оглед на обекта - всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му време след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов

9704

 

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

РЕШЕНИЕ № 503 от 26 юни 2009 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3 и чл. 7 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет - гр. Берковица, реши:

1. Открива процедура по приватизация за продажба на бившия ДДЛРГ “Закрила” в с. Боровци, община Берковица, дворно място с площ 18 000 кв.м ведно със следните сгради в него:

- сграда - общежитие (пансион) - 354 кв.м, два етажа, масивна, 1964 г.;

- стопанска сграда (хранителен блок и работилница) - 512 кв.м, 1 етаж, масивна, 1964 г.;

- занималня - 135 кв.м, 1 етаж, павилионен тип, 1991 г.

- външна талетна - 54 кв.м, 1 етаж, масивна, 1964 г.;

- общежитие - 216 кв.м, два етажа, масивна, 2003 г.;

- КПП (караулка) - 2,75 кв.м, 1 етаж, масивна, 2003 г.

2. Делегира права на кмета на община Берковица да възложи изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна оценка.

Председател: Б. Цветков

9779

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ЗАПОВЕД № 507 от 17 юли 2009 г.

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10, ал. 6 и 7 ЗНП, чл. 15, ал. 1, 2 и 4 ППЗНП и решения № 535 и 536 от 22.VI.2009 г. на Общинския съвет - гр. Вълчи дол, нареждам:

1. Да се открие целодневна детска градина с адрес с. Михалич, община Вълчи дол, област Варна, с една целодневна група за деца от 3 до 7 години.

2. Дейността на детската градина финансово да се обезпечи чрез общинския бюджет.

3. На основание чл. 60, ал. 1 АПК във връзка с необходимостта от осигуряване на условия за отглеждане, възпитаване и обучение на децата в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищна подготовка допускам предварително изпълнение на заповедта.

4. Изпълнението на заповедта възлагам на дирекция “ОХСД”, а контрола по изпълнението й - на заместник-кмета на община Вълчи дол.

За кмет: М. Ибрямов

9778

 

СЪДИЛИЩА

10. - Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през септември 2009 г. ще се разгледат посочените по-долу дела по отделения и дати, както следва:

НА 14.IХ.2009 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 001816/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1649/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., Пловдив, ул. Тракийски юнак 24, ап. 1, срещу Агенция “Митници”, София, ул. Георги X.X. 47.

Първо гражданско отделение, 001836/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4421/1999 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 1А, кантора 308 - съдебен адрес; X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 1А, кантора 308 - съдебен адрес; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 1А, кантора 308 - съдебен адрес; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 1А, кантора 308 - съдебен адрес; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 1А, кантора 308 - съдебен адрес; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 1А, кантора 308; Анна-X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 1А, кантора 308 - съдебен адрес; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 1А, кантора 308 - съдебен адрес; Венета-X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 1А, кантора 308 - съдебен адрес, срещу “Стара мелница” - ЕООД (в ликвидация), чрез ликвидатор X.X.X., София, ул. Ильо войвода 2; “Стара мелница” - ЕООД (в ликвидация), чрез адвокат X.X., София, ул. Съборна 5, ет. 3 - съдебен адрес; “Стара Мелница” - ЕООД (в ликвидация), чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 53, вх. Б, ет. 2, ап. 7 - съдебен адрес; Министерство на земеделието и продоволствието, София, бул. Христо Ботев 55.

Първо гражданско отделение, 001892/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 838/2007 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от X.X.X., София, ж.к. Младост, бл. 66, вх. 8, ет. 4, ап. 108, срещу X.X.X., Пловдив, ул. Преслав 12, вх. Б, ап. 3; X.X.X., София, ж.к. Младост 1, бл. 66, вх. 8, ет. 4, ап. 108.

Първо гражданско отделение, 002446/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1877/2005 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Братя Миладинови 24 - съдебен адрес; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Братя Миладинови 24 - съдебен адрес; X.X.X., Варна, кв. Владислав Варненчик, бл. 403, вх. 14, ет. 1, ап. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Сливница 98 - съдебен адрес; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 2б, ет. 3 - съдебен адрес, срещу X.X.X., Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 403, вх. 14, ет. 1; X.X.X., Варна, ул. Владислав Варненчик, бл. 403, вх. 14, ет. 1, ап. 1; X.X.X., Варна, кв. Владислав Варненчик, бл. 18, вх. 5, ап. 82.

Първо гражданско отделение, 000661/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 399/2007 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X., София, ул. Елисавета Багряна 1, ет. 2, ап. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Патриарх Евтимий 66А, ет. 1, ап. 3 - служебен адрес, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X. и адвокат X.X., София, ул. Плиска 1, бл. 1, вх. Д, ет. 4, ап. 94, адвокатска къща “Павлова и Бакалов” - съдебен адрес.

Първо гражданско отделение, 000697/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 599/2007 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от X.X.X., Панагюрище, ул. Кръстю Чолаков 31, срещу X.X.X. като майка и законен представител на X.X.X., Панагюрище, ул. Републиканска 44, и контролираща страна Дирекция “Социално подпомагане”, Панагюрище, ул. Доктор Лонг 3.

Първо гражданско отделение, 001001/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 361/2007 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от X.X.X., Хасково, ул. Веслец 5, срещу X.X.X., Хасково, ул. Веслец 5; X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Васил Друмев 13, ет. 4, ап. 5; X.X.X., Пловдив, ул. Благовест 3, ет. 6, ап. 20.

Първо гражданско отделение, 003770/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 987/2007 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от X.X.X., Русе, ул. Петър Берон 21, срещу X.X.X., Русе, ул. Плиска 83, бл. Венера, вх. Б, ет. 9; X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Кирил Старцев 3 - съдебен адрес.

Първо гражданско отделение, 001865/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 768/2007 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от “Техно Тех” - ООД, Велико Търново, ул. Ал. Бурмов 28; “Зьомтрон” - ЕООД, Плевен, ул. Дойран 162, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 30, ап. 25 - съдебен адрес; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ж.к. Христо Смирненски, бл. 301, ап. 25 - съдебен адрес.

Първо гражданско отделение, 001898/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 655/2007 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Застрахователно АД “Виктория”, София, ул. Екзарх Йосиф 65, срещу X.X.X., Крумовград, ул. Васил Левски 3; X.X.X., Крумовград, ул. Христо Ботев 14.

Първо гражданско отделение, 001934/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1046/2006 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от X.X.X., Перник, ул. Петко Каравелов, бл. 6, вх. Г, ап. 66; X.X.X., Перник, ул. Петко Каравелов, бл. 6, вх. Г, ап. 66, срещу X.X.X., София, ж.к. Бели брези, бл. 19, ап. 3; X.X.X., София, ж.к. Бели брези, бл. 19, ап. 3; “Димик” - ООД, София, ж.к. Бели брези, бл. 19, ап. 3.

Първо гражданско отделение, 002878/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 469/2007 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Войнишка 3, вх. А, ап. 12; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Войнишка 3, вх. А, ап. 12; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Войнишка 3, вх. А, ап. 12; X.X.X., Варна, ул. Гео Милев 2, бл. 83, вх. А, ет. 3, ап. 12; “7 дни спорт” - ЕООД, София, чрез адвокат X.X., Шумен, ул. Македония 65, ет. 1, ап. 1; “7 дни спорт” - ЕООД, София, ул. Александър Жендов 6 (Главпроект), срещу X.X.X., Варна, ул. Балатон 10.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 001058/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 377/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1, срещу X.X.X., Созопол, ул. Рибарска 5; X.X.X., Созопол, ул. Рибарска 5.

Второ гражданско отделение, 001115/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1642/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от Кинда Самир Хадая-Любомирова лично и в качеството й на законен представител на X.X.X. чрез адвокат X.X. със съдебен адрес, София, ул. Граф Игнатиев 23, ет. 2; X.X.X. лично и в качеството му на законен представител на X.X.X. чрез адвокат X.X. със съдебен адрес София, ул. Граф Игнатиев 23, ет. 2, срещу ЕТ X.X.X. с фирма “Ден март - X.X.”, София, ул. Кричим 9, вх. Б, ет. 2, ап. 21.

Второ гражданско отделение, 001136/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 419/2007 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от X.X.X., Добрич, ж.к. Дружба, бл. 13, вх. Б, ет. 2, ап. 6, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Добрич, ул. Климент Охридски 31, вх. Г, ап. 2.

Второ гражданско отделение, 001198/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 805/2006 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от СД “Македона - Георгиева и Сие”, Добрич, ул. Захари Стоянов 4, срещу “Ученически отдих и спорт” - ЕАД, София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, ет. 5.

Второ гражданско отделение, 001255/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1614/2007 по описа на Апелативен съд София, подадена от “Пирин - текс продакшън” - ЕООД, X.X., ул. Драма 50, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X. със съдебен адрес София, ул. Опълченска 112А, ет. 6, офис 613; X.X.X. чрез адвокат X.X.X. със съдебен адрес София, ул. Опълченска 112А, ет. 6, офис 613; Джафер Неджип Караемин чрез адвокат X.X.X. със съдебен адрес София, ул. Опълченска 112А, ет. 6, офис 613, и страна Върховна касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.

Второ гражданско отделение, 001275/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 233/2007 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от Халил Ахмед Бекяр чрез адвокат X.X.X., Силистра, ул. Отец Паисий 33; Елиф Хюсеин Бекяр чрез адвокат X.X.X., Силистра, ул. Отец Паисий 33, срещу “Крисбор” - ООД, чрез адвокат X.X., Силистра, ул. Симеон Велики 46.

Второ гражданско отделение, 002023/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 253/2007 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от “Ловешки мелници 2005” - ЕООД, София, чрез адвокат X.X., Ловеч, ул. Търговска 2, ет. 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ловеч, ул. Търговска 2, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ловеч, ул. Търговска 2, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ловеч, ул. Търговска 2, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ловеч, ул. Търговска 2, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ловеч, ул. Търговска 2, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ловеч, ул. Търговска 2, ет. 2; Олга Отейса Де Ротунно чрез адвокат X.X.X., Ловеч, ул. Търговска 2, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ловеч, ул. Търговска 2, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Ловеч, ул. Търговска 2, ет. 2.

Второ гражданско отделение, 002064/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 421/2006 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., със съдебен адрес, София, ул. Стефан Караджа 22, ет. 1; X.X.X., чрез адвокат X.X. със съдебен адрес София, ул. Стефан Караджа 22, ет. 1; X.X.X., гр. Нови пазар, ул. Стара планина 25; X.X.X., София, ж.к. Обеля 1, бл. 104, вх. А, ет. 5, ап. 12, срещу X.X.X., Варна, ул. Ген. Колев 87, вх. А, ет. 8, ап. 21; X.X.X., София, ж.к. Обеля 1, бл. 104, вх. А, ет. 5, ап. 12; “Експрес гаранцион” - ООД, Шумен, чрез адвокат X.X.X., Шумен, ул. Владимир Вичев 23; X.X.X., София, бул. Христо Ботев 119, ет. 2, ап. 8; X.X.X., София, бул. Христо Ботев 119, ет. 2, ап. 8; X.X.X., Шумен, ул. Цар Иван Александър 66, ет. 4, ап. 5; X.X.X., Варна, кв. Чайка, бл. 51, вх. А, ап. 49; X.X.X., Варна, ул. Лозенград 3а, ет. 5, ап. 13.

Второ гражданско отделение, 002108/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 576/2006 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Хасково, ул. Христо Ботев 1, Бизнесцентър, офис 417, срещу X.X.X., Хасково, ул. Бяло море 41; X.X.X., Хасково, ул. Бяло море 41; X.X.X., Хасково, ул. Дунав 13 - 15, вх. Б, ет. 8, ап. 67; X.X.X., Хасково, ул. Дунав 13 - 15, вх. Б, ет. 8, ап. 67.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 001247/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 437/2007 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от X.X.X., с. Таваличево, община Кюстендил, срещу X.X.X., Кюстендил, бул. Македония 12, бл. 51, вх. Г, ет. 3, ап. 62.

Трето гражданско отделение, 001300/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 427/2007 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от X.X.X., Кюстендил, ул. Тодор Каблешков 18А, срещу X.X.X., Кюстендил, ул. Осми март 9; X.X.X., Кюстендил, ул. Осми март 9; X.X.X., Кюстендил, ул. Осми март 9.

Трето гражданско отделение, 001324/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2710/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X., Пловдив, ул. Георги Кирков 61, срещу X.X.X., с. Цалапица, област Пловдив.

Трето гражданско отделение, 001334/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 986/2007 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат Чилингирова със съдебен адрес Пловдив, ул. Райко Даскалов 68, ет. 2, офис 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X. със съдебен адрес Пловдив, ул. Христо Данов 43, партер, и трето лице Застрахователно дружество “Евро инс” - АД, чрез адвокат X.X., Провдив, ул. Стефан Веркович 3, ет. 2, офис 1.

Трето гражданско отделение, 001456/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 329/2007 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от X.X.X., с. Драгановци, област Габрово, ул. Изгрев 2; X.X.X., с. Драгановци, област Габрово, ул. Изгрев 2, срещу X.X.X., Габрово, ул. Христо Ботов 10, вх. Г, ап. 2; X.X.X., Габрово, ул. Христо Ботев 10, вх. Г, ап. 2.

Трето гражданско отделение, 001525/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 261/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X. със съдебен адрес Варна, ул. Поп Харитон 10; X.X.X. чрез адвокат X.X. със съдебен адрес Варна, ул. Поп Харитон 10, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Александър Дякович 45; X.X.X., с. Срем, община Тополовград, област Хасково.

Трето гражданско отделение, 001547/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2607/2004 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., София, кв. Панчарево, ул. Ловджийска чешма 11, срещу Държавна агенция за младежта и спорта, София, бул. Васил Левски 75.

Трето гражданско отделение, 006519/2007 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 184/2007 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от X.X.X., Смолян, кв. Устово, ул. Илия Беловски 41, срещу X.X.X., Смолян, ул. Момчил юнак 27; X.X.X., Смолян, ул. Момчил юнак 27.

Трето гражданско отделение, 006549/2007 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1012/2006 по описа на Окръжен съд София, подадена от X.X.X., Костинброд, ул. Варна 10; X.X.X., Костинброд, ул. Варна 10, срещу X.X.X., Костинброд, ул. Охрид 74 и страна X.X.X., гр. Бухово, ж.к. Бухово, бл. 5а, вх. А, ет. 1, ап. 3.

Трето гражданско отделение, 000018/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 359/2007 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X. със съдебен адрес, Ямбол, ул. Кабиле 10, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Ямбол, адвокатска колегия; X.X.X. чрез адвокат X.X., Ямбол, адвокатска колегия.

Трето гражданско отделение, 002370/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 911/2003 по описа на Софийски градски съд, подадена от Потребителна кооперация “Напред”, представлявана от X.X.X., с. Казичене, област София, ул. Цар Борис III № 68, срещу Столична община, район “Панчарево”, с. Панчарево 1137, ул. Самоковско шосе 52.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 001147/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1075/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., с. Яна, област София, ул. Синчец 3, срещу X.X.X., София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 136, вх. Г, ет. 6, ап. 78.

Четвърто гражданско отделение, 001181/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 496/2007 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от Община Казанлък срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Розова долина 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Розова долина 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Розова долина 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Розова долина 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Розова долина 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Розова долина 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Розова долина 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., Казанлък, ул. Розова долина 4.

Четвърто гражданско отделение, 001245/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2997/2005 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., София, ул. Ген. Суворов 28, бл. 41, ет. 9, ап. 9, срещу X.X.X. чрез адвокат Марков, София, ул. Цар Асен 1, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат Марков, София, ул. Цар Асен 1, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат Марков, София, ул. Цар Асен 1, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат Марков, София, ул. Цар Асен 1, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат Марков, София, ул. Цар Асен 1, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат Марков, София, ул. Цар Асен 1, ет. 3; X.X.X., София, ж.к. Люлин 7, бл. 737, вх. А, ет. 5, ап. 19.

Четвърто гражданско отделение, 006003/2007 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2620/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., София, бул. Скобелев 22, ет. 4, ап. 9; X.X.X., Стара Загора, бул. Руски 1, вх. В, ет. 3, ап. 23, срещу X.X.X. чрез адвокат Циков, София, ул. Алабин 12, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат Циков, София, ул. Алабин 12, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат Циков, София, ул. Алабин 12, ет. 1.

Четвърто гражданско отделение, 001045/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 493/2007 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от X.X.X. със съдебен адрес Шумен, ул. А. Мицкевич 1, ет. 1, офис 2 - адвокат X.X., срещу Община Шумен, бул. Славянски 17, Правен отдел, и контролираща страна Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2.

Четвърто гражданско отделение, 001130/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 278/2007 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от X.X.X., Монтана, ул. В. Априлов 6, срещу X.X.X., Монтана, ул. В. Априлов 6Б; X.X.X., Монтана, ул. Д-р Ст. Илиев 54; X.X.X., Монтана, ул. В. Априлов 6Б; X.X.X., Монтана, ул. В. Априлов 6Б; X.X.X., Монтана, ул. В. Априлов 6Б; X.X.X., Монтана, ул. В. Априлов 6А; X.X.X., Монтана, ул. Г. Данчев 5, ап. 6, ет. 2.

Четвърто гражданско отделение, 001151/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 34/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X., София, бул. Г. М. Димитров 65, вх. Б, ет. 5, ап. 16 - адвокат X.X., срещу X.X.X., Благоевград, ул. Трети март 25; X.X.X.-X., Благоевград, ул. Трети март 25.

Четвърто гражданско отделение, 002320/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 787/2007 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от X.X.X., с. Чирен, област Враца; X.X.X., с. Сенник, община Севлиево, област Габрово, срещу X.X.X., с. Садовец, област Плевен; X.X.X., Враца, ул. Райна Княгиня 18, вх. Б, ап. 43; X.X.X. чрез адвокат X.X., Враца, адвокатска колегия; X.X.X., с. Чирен, област Враца; X.X.X., Враца, ж.к. Дъбника, бл. 34, вх. Б, ап. 34; X.X.X., с. Чирен, област Враца; X.X.X., с. Чирен, област Враца; X.X.X., с. Чирен, област Враца, чрез баща X.X.; X.X.X., Враца, ул. Райна Княгиня 18, вх. Б, ап. 43; X.X.X., с. Чирен, област Враца; X.X.X., с. Чирен, област Враца; X.X.X., с. Чирен, област Враца; X.X.X., Враца, бул. Демокрация 34; X.X.X., Враца, ул. Райна Княгина 18, вх. Б, ап. 43; X.X.X. чрез адвокат X.X., Враца, адвокатска колегия.

Четвърто гражданско отделение, 002437/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1203/2006 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X. със съдебен адрес Бургас, ул. Патриарх Евтимий 20, ет. 2 - адвокат X.X., срещу X.X.X., с. Звездец, област Бургас; X.X.X., Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 8, вх. 4, ет. 6; X.X.X., Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 56, вх. 1, ет. 4, ап. 1; X.X.X., Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 14, вх. 3, ет. 7; X.X.X. със съдебен адрес Бургас, ул. Климент Охридски 1 - адвокат Нейчев.

НА 15.IХ.2009 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 001210/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2128/2006 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X., Благоевград, ул. Иван Михайлов 1, срещу X.X.X., Благоевград, ул. Васил Априлов 7.

Първо гражданско отделение, 001243/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 549/2007 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от X.X.X., с. Лазарово, област Плевен; X.X.X., Кнежа, ул. Батак 20, срещу X.X.X., София, ж.к. Бъкстон 4, вх. Д, ет. 2, ап. 57; X.X.X. чрез адвокат X.X., Кнежа, област Плевен; X.X.X. чрез адвокат X.X., Кнежа, област Плевен; X.X.X. чрез адвокат X.X., Кнежа, област Плевен; X.X.X., с. Оходен, област Враца; X.X.X., с. Челопек, област Враца; X.X.X., с. Лазарово, област Плевен; X.X.X., София, кв. Слатина, бл. 67А, вх. А, ет. 2, ап. 14; X.X.X. (Атанасов), гр. Нови Искър, ул. Лозарско 4; Общинска служба “Земеделие и гори”, Кнежа, област Плевен.

Първо гражданско отделение, 001317/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 93/2007 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от X.X.X., с. Попина, област Силистра, срещу X.X.X., с. Попина, област Силистра; X.X.X., с. Попина, област Силистра, и трето лице X.X.X., с. Попина, област Силистра.

Първо гражданско отделение, 001883/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 498/2006 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от X.X.X. чрез адвокат Печилкова, Смолян, НЦ-бл. 46, вх. Г, ап. 34, срещу Държавно лесничейство “Доспат”, Доспат; председателя на Държавна агенция по горите, София, бул. Христо Ботев 55; Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Областна администрация - Смолян, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 - 19.

Първо гражданско отделение, 002539/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1129/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат Антова, София, ул. Неофит Рилски 22, срещу X.X.X. чрез адвокат Димитров, София, ул. Позитано 3, ет. 3, кантора 28; X.X.X. чрез адвокат Димитров, София, ул. Позитано 3, ет. 3, кантора 28; X.X.X. чрез адвокат Костова, София, ул. Солунска 6.

Първо гражданско отделение, 002806/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4265/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат Спасов, София, ул. Дякон Игнатии 4, срещу X.X.X., София, кв. Горубляне, ул. Пети ноември 15.

Първо гражданско отделение, 002655/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2757/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от “Калифея” - АД, чрез адвокат Дилова, София, ул. Г. С. Раковски 163, ет. 5, ап. 16, срещу Община Хисар, ул. Гурко 14.

Първо гражданско отделение, 002738/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 316/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Регионална дирекция по горите - Пловдив, бул. Санкт Петербург 57, срещу X.X.X., с. Нареченски бани, област Пловдив, ул. Панорама 21; Общинска служба “Земеделие и гори” - Асеновград, ул. Железарска 5; Държавно лесничейство Асеновград, ул. Ал. Стамболийски 25.

Първо гражданско отделение, 002938/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1001/2007 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от X.X.X., гр. Горна Оряховица, ул. Панайот Цвикев 14, срещу Общинска служба “Земеделие и гори”, Велико Търново; Регионално управление по горите - Велико Търново; ДДС “Болярка”, Велико Търново; Върховна касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.

Първо гражданско отделение, 003189/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 24/2008 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от X.X.X. чрез адвокат Христова, Габрово, ул. Радецка 18, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Габрово, Адвокатска колегия.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 001696/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 265/2007 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от “Стив 98” - ООД, с управител X.X.X., Габрово, ул. Съзаклятие 2, срещу “Алеко” - ЕООД, с управител X.X.X., Габрово, ул. Съзаклятие 2; “Ай Джи Ем” - АД, представлявано от X.X.X. и X.X.X., София, район “Средец”, ул. Денкоглу 38.

Трето гражданско отделение, 001738/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 185/2007 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., съдебен адрес Свиленград, ул. Георги Бенковски 15, срещу Община Хасково, пл. Общински 1.

Трето гражданско отделение, 001783/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 161/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., съдебен адрес София, ул. Раковски 127, срещу X.X.X., София, ул. Бенковски, бл. 12А, ап. 21А; “Машиноекспорт” - АД, София, бул. Илиянско шосе 8, и трето лице ЗД “Бул инс” - АД, София, бул. Джеймс Баучер 87.

Трето гражданско отделение, 001873/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1036/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Асеновград, ул. Цар Иван Асен II № 10; X.X.X. чрез адвокат X.X., Асеновград, ул. Цар Иван Асен II № 10, срещу X.X.X., Асеновград, ул. Георги Ангелов 27; X.X.X., Асеновград, ул. Георги Ангелов 27; X.X.X., Асеновград, ул. Георги Ангелов 27; X.X.X., Асеновград, ул. Георги Ангелов 27, ет. 2.

Трето гражданско отделение, 001665/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1426/2004 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X., Поморие, ул. Стара планина 3; X.X.X., Поморие, ул. Стара планина 3; X.X.X., Поморие, ул. Стара планина 3.

Трето гражданско отделение, 002022/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 536/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Николай Хайтов 2, вх. Б, ап. 6; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Николай Хайтов 2, вх. Б, ап. 6, срещу ЕТ “Монарх - X.X.” чрез адвокат X.X., София, кв. Лагера, ул. Хризантема 18 - 20, ет. 2, ап. 6; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Пиротска 33; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Пиротска 33; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Пиротска 33; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Пиротска 33; “Монарх - 56” - ЕООД, чрез адвокат X.X., София, кв. Лагера, ул. Хризантема 12, ет. 5, ап. 19 - 20.

Трето гражданско отделение, 002073/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3092/2005 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X., Асеновград, ул. Панайот Волов 3; X.X.X., Асеновград, ул. Панайот Волов 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Асеновград, ул. Изложение 13; X.X.X. чрез адвокат X.X., Асеновград, ул. Изложение 13; X.X.X. чрез адвокат X.X., Асеновград, ул. Изложение 13; X.X.X. чрез адвокат X.X., Асеновград, ул. Изложение 13; X.X.X. чрез адвокат X.X., Асеновград, ул. Изложение 13; X.X.X. чрез адвокат X.X., Асеновград, ул. Изложение 13.

Трето гражданско отделение, 000366/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 271/2007 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от X.X.X., Рудозем, ул. Васил Априлов 31; X.X.X., Рудозем, ул. Васил Априлов 31, срещу X.X.X., Рудозем, ул. Братя Миладинови 27; X.X.X., Рудозем, ул. Братя Миладинови 27.

Трето гражданско отделение, 000424/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 786/2007 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X., с. Дълбоки, област Стара Загора, ул. Илия Денев 3, срещу X.X.X. чрез законния му представител X.X.X. със съдебен адрес Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 114, вх. Б, ап. 10, адвокат X.X.X.; X.X.X., Стара Загора, ул. Братя Жекови 89, ет. 3, ап. 6; Върховна касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2; Дирекция “Социално подпомагане”, Стара Загора.

Трето гражданско отделение, 000456/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1923/2006 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X. със съдебен адрес София, Търговски дом, кантора 140, срещу Национална следствена служба, София, бул. Г. М. Димитров 42; Столична следствена служба, София, ул. Майор Векилски 2; Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2, и контролираща страна Върховна касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.

Трето гражданско отделение, 000497/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 520/2007 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от X.X.X., Нова Загора, ул. Гоце Делчев 13, срещу X.X.X., Нова Загора, ул. Гоце Делчев 13; X.X.X., Нова Загора, ул. Гоце Делчев 13; X.X.X., Нова Загора, ул. Никола Койчев (Н. Прокопиев) 4, ет. 4, ап. 11; X.X.X. със законен представител X.X.X., Нова Загора, ул. Гоце Делчев 13; X.X.X., Нова Загора, ул. Гоце Делчев 13; Дирекция “Социално подпомагане”, Нова Загора.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 000888/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 483/2007 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от X.X.X., Добрич, бул. Добруджа 26, вх. В, ап. 1, адвокат Миланова; X.X.X., Добрич, бул. Добруджа 26, вх. В, ап. 1, адвокат Миланова; X.X.X., Добрич, бул. Добруджа 26, вх. В, ап. 1, адвокат Миланова; X.X.X., Добрич, бул. Добруджа 26, вх. В, ап. 1, адвокат Миланова; X.X.X., Добрич, бул. Добруджа 26, вх. В, ап. 1, адвокат Миланова; X.X.X., Добрич, бул. Добруджа 26, вх. В, ап. 1, адвокат Миланова; X.X.X., Добрич, бул. Добруджа 26, вх. В, ап. 1, адвокат Миланова; X.X.X., Добрич, бул. Добруджа 26, вх. В, ап. 1, адвокат Миланова; X.X.X., Добрич, бул. Добруджа 26, вх. В, ап. 1, адвокат Миланова; X.X.X., Добрич, бул. Добруджа 26, вх. В, ап. 1, адвокат Миланова; X.X.X., Добрич, бул. Добруджа 26, вх. В, ап. 1, адвокат Миланова; X.X.X., Добрич, бул. Добруджа 26, вх. В, ап. 1, адвокат Миланова; X.X.X., Добрич, бул. Добруджа 26, вх. В, ап. 1, адвокат Миланова; X.X.X., Добрич, бул. Добруджа 26, вх. В, ап. 1, адвокат Миланова; X.X.X., Добрич, бул. Добруджа 26, вх. В, ап. 1, адвокат Миланова; X.X.X., Добрич, бул. Добруджа 26, вх. В, ап. 1, адвокат Миланова; X.X.X., Добрич, бул. Добруджа 26, вх. В, ап. 1, адвокат Миланова; X.X.X., Добрич, бул. Добруджа 26, вх. В, ап. 1, адвокат Миланова; X.X.X., Добрич, бул. Добруджа 26, вх. В, ап. 1, адвокат Миланова; X.X.X., Добрич, бул. Добруджа 26, вх. В, ап. 1, адвокат Миланова; X.X.X., Добрич, бул. Добруджа 26, вх. В, ап. 1, адвокат Миланова, срещу X.X.X., Варна, бул. 8-ми приморски полк 128, чрез адвокат Сутев; X.X.X., Варна, ул. Царевец 55, бл. 2, вх. Д, ет. 5, ап. 89; X.X.X., Добрич, бул. Добруджа 26, вх. В, ет. 1, ап. 1, чрез Иванова; X.X.X., Добрич, бул. Добруджа 26, вх. В, ет. 1, ап. 1, чрез Иванова.

Четвърто гражданско отделение, 000942/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1299/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. със съдебен адрес Варна, бул. Владислав 277, адм. сграда “Елпром” - АД, ет. 4, стая 21, чрез адвокат Георгиева, срещу “Градски транспорт” - ЕАД, Варна, бул. Вл. Варненчик 61, стая 33, представлявано от прокуриста X.X.X..

Четвърто гражданско отделение, 001832/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 664/2007 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от X.X.X., Видин, ул. Христо Ботев, бл. 144, вх. А, ап. 23, срещу X.X.X., София, ж.к. Слатина, бл. 64, вх. В, ет. 2, ап. 51; X.X.X., София, ж.к. Слатина, бл. 64, вх. В, ет. 2, ап. 51; X.X.X., с. Гърляно, област Кюстендил.

Четвърто гражданско отделение, 001912/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 721/2007 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от X.X.X., Шумен, ул. Добри Войников 9 - 13, ет. 2, кантора 23, чрез адвокат Бъчварова; X.X.X., Шумен, ул. Добри Войников 9 - 13, ет. 2, кантора 23, чрез адвокат Бъчварова, срещу X.X.X., с. Преселка, област Шумен.

Четвърто гражданско отделение, 001924/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 394/2007 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от X.X.X., Лом, ул. Дунавска 32, вх. А, ап. 24, срещу Община Лом, ул. Дунавска 12.

Четвърто гражданско отделение, 002854/2005 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4951/2002 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., София, ул. Княз Борис I № 181, ет. 3; X.X.X.-X., София, ул. Княз Борис I № 181, ет. 3, срещу X.X.X., София, ул. Княз Борис I № 181, ет. 3; X.X.X.-X., София, ул. Княз Борис I № 181; X.X.X.-X., Пазарджик, ул. Осми март 3; X.X.X.-X., София, ул. 717 (Витоша) № 1; X.X.X.-X., София, ул. Стефан Караджа 7, вх. А, ап. 7.

Четвърто гражданско отделение, 000420/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 659/2006 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от X.X.X., Нови пазар, срещу X.X.X., Нови пазар.

Четвърто гражданско отделение, 000992/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2739/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. със съдебен адрес София, ул. Княз Борис I № 120, чрез адвокат Вакрилов; X.X.X. със съдебен адрес София, ул. Княз Борис I № 120, чрез адвокат Вакрилов, срещу X.X.X., София, бул. Т. Александров 14, чрез адвокат Г. Хорозов.

Четвърто гражданско отделение, 001086/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1384/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., гр. Сандански, ул. Л. Каравелов 12, срещу Висш съдебен съвет, София, ул. Съборна 9, и контролираща страна Върховна касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.

НА 16.IХ.2009 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 004657/2007 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2620/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., София, ул. Цар Асен 85, чрез адвокат Виодорова; X.X.X., София, ул. Цар Асен 85, чрез адвокат Виодорова; X.X.X., София, ул. Цар Асен 85, ет. 2, ап. 5; X.X.X., София, ул. Цар Асен 85, ет. 2, ап. 5; X.X.X., София, ул. Цар Асен 85, чрез адвокат Виодорова; X.X.X., София, ул. Цар Асен 85, чрез адвокат Виодорова, срещу X.X.X., София, ул. Цар Асен 85, ет. 1, ап. 6; X.X.X., София, ул. Цар Асен 85, ап. 1; X.X.X., София, ул. Цар Асен 85, ап. 4; X.X.X., София, бул. Христо Ботев 11, ет. 6, ап. 7; X.X.X., София, ул. Ген. Гурко 43; X.X.X., София, ж.к. Люлин 5, бл. 517, вх. Г, ет. 2, ап. 97; X.X.X., София, ул. Цар Асен 85, ап. 9; X.X.X., София, ул. Цар Асен 85, ап. 9; X.X.X., София, ул. Цар Шишман 49, ет. 3; X.X.X., София, ул. Цар Асен 85, ап. 12.

Първо гражданско отделение, 001150/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 667/2007 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Община Ямбол, ул. Г. С. Раковски 7, срещу “Роза Импекс” - ООД, Пловдив, ул. Митрополит Натанаил 20, и трето лице Централна кооперативна банка, София.

Първо гражданско отделение, 001182/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 340/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X., Бургас, ул. Рилска 41; X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Иван Богоров 5, срещу X.X.X., Бургас, ул. Гурко 9, ет. 5; X.X.X., Бургас, ул. Гурко 9, ет. 5; X.X.X., Бургас, ул. Гурко 9, ет. 5.

Първо гражданско отделение, 001241/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 806/2007 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от X.X.X. чрез адвокатX.X., София, ж.к. Младост 2, бл. 219, вх. 4, ет. 7, ап. 73, срещу X.X.X. чрез адвокат А. Крапчева, София, ж.к. Младост 2, бл. 219, вх. 4, ет. 7, ап. 73; X.X.X. чрез адвокат А. Крапчева, София, ж.к. Младост 2, бл. 219, вх. 4, ет. 7, ап. 73; X.X.X. чрез адвокат А. Крапчева, София, ж.к. Младост 2, бл. 219, вх. 4, ет. 7, ап. 73; X.X.X. чрез адвокат А. Крапчева, София, ж.к. Младост 2, бл. 219, вх. 4, ет. 7, ап. 73; Община Перник, пл. Св. X.X. 1, и трето лице “Благоустройствени строежи” - ЕООД, Перник, ул. Търговска 13; “Лори” - ООД, Перник, ул. Струма, бл. 14, ап. 2; X.X. ЕТ, Перник, ул. Граово 25; ЕТ “X.X. - Боби Л”, Перник, ул. Петко Каравелов, офиса на “Боби Л”.

Първо гражданско отделение, 002031/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 277/2007 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от “Ловико Лозари” - ЕАД, представлявано от X.X.X., гр. Сухиндол, ул. Росица 156, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Павликени, пл. Свобода 24; X.X.X. чрез адвокат X.X., Павликени, АК, пл. Свобода 24.

Първо гражданско отделение, 002088/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2292/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, АК Пловдив, ул. Трети март 10, срещу X.X.X., Асеновград, ул. Изложение 13; X.X.X., Асеновград, ул. Свобода 7, ет. 3, ап. 3; X.X.X., Асеновград, ул. Речна 29, ет. 6, ап. 18; X.X.X., София, кв. Толстой, бл. 60, вх. Д, ет. 5, ап. 86; X.X.X., София, кв. Красна поляна, бул. Възкресение, бл. 10, ет. 11, ап. 53.

Първо гражданско отделение, 002102/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1891/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X., Варна, ул. Драгоман 46; X.X.X., Варна, ул. Драгоман 46, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Ангел Георгиев 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 26, вх. В, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 26, вх. В, ет. 3.

Първо гражданско отделение, 001344/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 382/2007 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Шумен, ул. Добри Войников 9 - 13, офис 12; X.X.X., Шумен, ул. Добри Войников 9 - 13, офис 12, срещу X.X.X., с. Мадара, област Шумен, ул. Стойчо Мирчев 2.

Първо гражданско отделение, 001365/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1468/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от “АММ - Инженеринг” - ООД, представлявано от X.X.X., София, ж.к. Красно село, бл. 208, вх. Ж, ет. 6, ап. 15, срещу X.X.X., София, ж. к Лагера, бл. 23, вх. Б, ап. 1; X.X.X., София, ж.к. Лагера, бл. 23, вх. Б, ап. 1; X.X.X., София, ж.к. Лагера, бл. 23, вх. Б, ап. 1.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 002014/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 470/2007 по описа на Окръжен съд Търговище, подадена от X.X.X., Шумен, ул. Висока поляна 5, вх. А, ап. 9, срещу X.X.X., с. Буховци, община Търговище; X.X.X. чрез X.X.X., с. Буховци, община Търговище; X.X.X. чрез X.X.X., с. Буховци, община Търговище; X.X.X., Варна, бул. Ген. Колев 38, вх. 8, ет. 4, ап. 29; X.X.X., Търговище, ул. Ивайло 26; X.X.X., Търговище, ул. Старанджа 25; X.X.X., Търговище, кв. Запад, бл. 51, вх. А, ет. 4, ап. 11; X.X.X., Търговище, ул. Странджа 25; X.X.X., с. Острец, община Търговище; X.X.X., Варна, ж.к. Младост 108, вх. 7, ет. 6, ап. 89; X.X.X., Варна, ж.к. Вл. Варненчик 216, вх. Б, ап. 49; X.X.X., Варна, ул. Странджа 8, вх. А, ет. 5, ап. 42; X.X.X., с. Дамяново, област Габрово; X.X.X., с. Буховци, община Търговище.

Второ гражданско отделение, 000041/2009 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1462/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X., София, ул. Неофит Рилски 47, ет. 2, адвокат X.X., срещу X.X.X., Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 53, вх. Б, ет. 5, ап. 14; X.X.X. чрез адвокат Георгиев, Варна, ул. Бенковски 79, партер; X.X.X. чрез адвокат Георгиев, Варна, ул. Бенковски 79, партер; X.X.X., Варна, ул. Бенковски 79, партер.

Второ гражданско отделение, 001556/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 411/2007 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от X.X.X., Видин, ж.к. Плиска, бл. 6, ет. 5, ап. 29, срещу X.X.X., Видин, ул. Теодосий Търновски 80А.

Второ гражданско отделение, 001583/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 536/2007 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от X.X.X., Хасково, ул. Тимок 87, срещу X.X.X., Хасково, ул. Тимок 87А; X.X.X., Хасково, ул. Тимок 87А.

Второ гражданско отделение, 001653/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 791/2007 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от X.X.X., с. Главиница, област Пазарджик, срещу X.X.X., с. Алеко Констатинов, област Пазарджик.

НА 17.IХ.2009 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 002909/2007 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 937/2003 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X., София, ж.к. Света Троица, бл. 326, вх. Б, ет. 4, ап. 37; X.X.X., София, ж.к. Света Троица, бл. 326, вх. Б, ап. 34; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Екзарх Йосиф 33 - съдебен адрес; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Цар Симеон 39, ет. 1, ап. 3 - съдебен адрес; X.X.X., София, ж.к. Люлин, бл. 715, вх. В, ет5, ап. 53; X.X.X., Балчик, ж.к. Балчик, бл. 4, вх. Б; X.X.X., Балчик, ул. П. К. Яворов 117; X.X.X., Балчик, ул. Христо Смирненски 16; X.X.X., Варна, ул. Македония 97; X.X.X., Балчик, ул. Христо Смирненски 16; X.X.X. чрез адвокат Виденова, София, ул. Цар Симеон 39, ет. 1; X.X.X., Варна, бул. Сливница 40, ет. 2, ап. 4; X.X.X., Балчик, ул. Витоша 13; X.X.X., Добрич, ул. Генерал Колев 7; X.X.X. чрез X.X., Варна, ул. Мария Бацарова 21; X.X.X. чрез X.X., Варна, ул. Мария Бацарова 21; X.X.X., Варна, ул. Мария Бацарова 21; X.X.X., Варна, ул. Хаджи Димитър 7, ет. 5, ап. 14; X.X.X., Варна, местност Свети Никола 1 № 680; X.X.X., Варна, ул. Любен Каравелов 1 - Художествена галерия; Министерство на земеделието и храните, София, бул. Христо Ботев 55; Държавно лесничейство, Балчик, област Варна; Общинска поземлена комисия, Балчик, област Варна; “Агротехимпекс” - АД, Добрич, кв. Рилци; Министерство на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 - 19.

Първо гражданско отделение, 001842/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1015/2006 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X., Петрич, ул. Яне Сандански 22; X.X.X., Петрич, ул. Яне Сандански 22, срещу “Белла - Стил” - АД, Петрич, ул. Капитан X.X. 1.

Първо гражданско отделение, 002008/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 914/2007 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от X.X.X., с. Типченица, област Враца, срещу X.X.X., с. Трудовец, област София, община Ботевград; X.X.X., с. Дърманци, област Враца; X.X.X., с. Дърманци, област Враца.

Първо гражданско отделение, 002111/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 317/2007 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от X.X.X., София, ж.к. Илинден, бл. 57, вх. 3, ап. 8, срещу X.X.X., с. Комощица, област Монтана.

Първо гражданско отделение, 002389/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 57/2000 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат Чолпанов и Николов, София, ул. Ангел Кънчев 28, партер, ап. 1; X.X. чрез адвокат Чолпанов и Николов, София, ул. Ангел Кънчев 28, партер, ап. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3; Столична община, София, ул. Московска 33; Министерство на финансите, София, ул. Раковски 102.

Първо гражданско отделение, 001497/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 570/2007 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от ЕТ “X.X. - ВЕИ” чрез адвокат Николов, Шумен, ул. Добри Войников 9 - 13, кантора 9, срещу “Електра Шумен” - ООД, чрез адвокат Йончева, Шумен, ул. Преслав 2; X.X.X., Русе, ул. К-н лейтенант Евстати Викар 7, вх. Б, ет. 1; X.X.X., Шумен, ул. Драгоман 42.

Първо гражданско отделение, 001533/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 918/2007 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от X.X.X., Велинград, ул. Занога 8, срещу X.X.X., Поморие, почивна станция АЕЦ - Козлодуй.

Първо гражданско отделение, 001685/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1062/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат Илиев, София, ул. Фритьоф Нансен 31, ет. 2, ап. 5, срещу X.X.X. чрез адвокат Цонева, София, ул. Позитано 3, ет. 2.

Първо гражданско отделение, 002669/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 550/2007 по описа на Апелативен съд София, подадена от Патрик Бауърс чрез адвокат Христова, София, бул. Патриарх Евтимий 22; Американски университет в България, Благоевград, пл. Георги Измирлиев - Македончето 1, срещу X.X.X. със съгласието на майка си Донка Милкова чрез адвокат Панайотова, София, бул. Витоша 81, ет. 3; X.X.X. със съгласието на майка си Донка Г. Милкова, Благоевград, ул. Джеймс Баучър 12.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 000380/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 189/2005 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Смолян, ул. Дичо Петров 16, ет. 3; X.X.X., Смолян, ул. Родопи 39.

Второ гражданско отделение, 002130/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 366/2007 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от X.X.X., Хасково, ул. Липа 51, вх. Б, ап. 2; X.X.X., Хасково, ул. Добруджа (Г. Даск. Д. Канев) 31, ап. 24; X.X.X., Хасково, ул. Славянска 19, ап. 7, срещу X.X.X., Хисаря, ул. В. Петрович 3; X.X.X., Стара Загора, бул. Христо Ботев 111, ап. 3; X.X.X., Хисаря, ул. Ал. Стамболийски 1, ап. 9; X.X.X., Хисаря, ул. Ал. Стамболийски 1, ап. 9; X.X.X., гр. Садово, ул. Славянска 5; X.X.X., Велико Търново, ул. България 37, вх. А, ет. 1; X.X.X., Велико Търново, ул. България 37, вх. А, ет. 1; X.X.X., Габрово, ул. Скоболевска 12, ет. 3; X.X.X., с. Тулово, област Стара Загора; X.X.X., с. Тулово, област Стара Загора; X.X.X., с. Тулово, област Стара Загора.

Второ гражданско отделение, 002147/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 848/2005 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Радомир, ул. Голобръдска 82; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Радомир, ул. Голобръдска 82; X.X.X., София, ж.к. Стрелбище, бл. 88, вх. В, ет. 1, ап. 2; X.X.X., София, бул. Петко Каравелов 22; X.X.X., София, ж.к. Стрелбище, бл. 10, вх. Е, ет. 7, ап. 102; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Радомир, ул. Голобръдска 82; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Радомир, ул. Голобръдска 82; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Радомир, ул. Голобръдска 82, срещу X.X.X., София, ул. Проф. X.X., бл. 3, ап. 4, ет. 2; X.X.X. със съгласието на X.X.X. като законен представител, София, ул. Проф. X.X., бл. 3, ап. 4, ет. 2.

Второ гражданско отделение, 002997/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 201/2008 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от X.X.X., Ракитово, ул. Христо Ботев 32, срещу Общинска служба “Земеделие и гори”, Батак; Община Батак, пл. Освобождение 5.

Второ гражданско отделение, 004457/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 625/2005 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от X.X.X., с. Рударци, област Перник, срещу X.X.X., Перник, ул. Искър, бл. 6, вх. А, ап. 3.

Второ гражданско отделение, 004953/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 262/2008 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Плевен, ул. Ресен 4, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Плевен, ул. Ресен 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., Плевен, ул. Ресен 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., Плевен, ул. Ресен 4; X.X.X., с. Рибен, област Плевен.

Второ гражданско отделение, 005126/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1202/2006 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Враца, ул. Лукашов 8, ет. 2, офис 6, срещу “Технометал” - ЕООД, София, бул. Драган Цанков 46, бл. 1, вх. А, ет. 5, ап. 9.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 001141/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 186/2007 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от X.X.X., Видин, ул. Лайош Кошут 14, ет. 2, ап. 4, срещу X.X.X., Видин, ж.к. Александър Стамболийски, бл. 3, вх. Г, ап. 54; X.X.X., Видин, ул. Лайош Кошут 14, ап. 4.

Трето гражданско отделение, 001179/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 176/2007 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от X.X.X., София, ж.к. Дружба 2, бл. 416, вх. Б, ет. 1, ап. 33, срещу X.X.X., Ловеч, ул. Ангел Кънчев 2, ет. 2; X.X.X., Ловеч, ул. Ангел Кънчев 18, ет. 2.

Трето гражданско отделение, 001259/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 665/2007 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, Бизнесцентър I, офис 413; X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, Бизнесцентър I, офис 413, срещу X.X.X., Хасково, ул. Г. Кирков 29.

Трето гражданско отделение, 000290/2006 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 293/2004 по описа на Окръжен съд Търговище, подадена от X.X.X., Търговище, ул. Стара планина 8; X.X.X., Търговище, ул. Ал. Константинов 11а, срещу X.X.X., Търговище, ул. Тодор Каблешков 28; X.X.X., Търговище, ул. Тодор Каблешков 28; X.X.X., Търговище, ул. Трайко Китанчев 19; X.X.X., Търговище, ул. Тодор Каблешков 28.

Трето гражданско отделение, 006184/2007 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 558/2006 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Васил Левски 29 Б; X.X.X.-X., София, кв. Овча купел 2, бл. 20, ет. 9, ап. 43, срещу X.X.X., Велико Търново, ул. Тракия 4; кооперация “ВЗКАЧС - Съгласие 96” чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Възрожденска 2 А.

Трето гражданско отделение, 006226/2007 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 510/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Траянови врата 20; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Траянови врата 20; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Траянови врата 20; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Траянови врата 20; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Траянови врата 20; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Траянови врата 20, срещу “БКС - Карлово” - ЕООД, Карлово, ул. Генерал Карцов 4; “Домостроител - Карлово” - ООД, Карлово, бул. Освобождение 65; Съюз на българските автомобилисти, София, ул. Позитано 3; Областна дирекция полиция, Пловдив, ул. Княз Богориди 7.

Трето гражданско отделение, 006356/2007 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2547/2006 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от “И Новалис” - ЕООД, чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Антим I № 32, срещу Българска академия на науките чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 2; Институт по органична химия с център по фитохимия чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 2, и трето лице държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Кирил и Методий 17 - 19.

Трето гражданско отделение, 002859/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1513/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Свети Климент 24, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Асеновград, ул. Изложение 17.

Трето гражданско отделение, 003265/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 252/2008 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от “Жити” - АД, Русе, бул. Трети март 30, срещу X.X.X., Русе, ул. Мария-Луиза 19, вх. 3, ет. 8.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 005055/2007 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 240/2007 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2; Областна дирекция “Полиция”, Русе, бул. Ген. Скобелев 49, срещу X.X.X. със съдебен адрес Русе, ул. Александровска 71, ет. 1, адвокат X.X..

Четвърто гражданско отделение, 000255/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 352/2007 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Прокуратура на Република България, София; X.X.X., Търговище, ул. Трети март 1, вх. А, ет. 3, ап. 14.

Четвърто гражданско отделение, 000453/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1113/2006 по описа на Окръжен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат Евгения Дашина, София, ж.к. Толстой, бл. 51, ап. 80, кантора: ул. Три уши 2; X.X.X. чрез адвокат Евгения Дашина, София, ул. Бачо Киро 6, кантора: ул. Три уши 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Своге, ул. Александър Вутимски 7, с. Искрец, област София; X.X.X. чрез адвокат X.X., Своге, ул. Александър Вутимски 7, с. Искрец, област София; X.X.X. чрез адвокат X.X., Своге, ул. Александър Вутимски 7, с. Искрец, област София; X.X.X. чрез адвокат X.X., Своге, ул. Александър Вутимски 7, с. Искрец, област София.

Четвърто гражданско отделение, 000484/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1138/2003 по описа на Окръжен съд София, подадена от “Вестранс” - ООД, София, чрез адвокати X.X. и X.X., София, ул. Алабин 33, вх. А, ет. 3, стая 325, срещу X.X.X., с. Скравена, ул. Любен Каравелов 14А; X.X.X., с. Скравена, ул. Любен Каравелов 14А; X.X.X., с. Скравена, ул. Любен Каравелов 14А; X.X.X., с. Скравена, ул. Любен Каравелов 14А.

Четвърто гражданско отделение, 000639/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 206/2007 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от X.X.X., Видин, ул. Иван Кулин 25; X.X.X., Видин, ул. Иван Кулин 25, срещу X.X.X., Видин, ул. Кокошевец 32; X.X.X., Видин, ул. Кокошевец 32.

Четвърто гражданско отделение, 000739/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4153/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., София, ж.к. Сухата река, ул. Емануил Васкидович 34А; X.X.X., София, ж.к. Сухата река, ул. Емануил Васкидович 34А, срещу X.X.X., София, ул. Железни врата 14, бл. 13, вх. А; X.X.X., София, ул. Железни врата 14, бл. 13, вх. А; X.X.X., София, ул. Алдомировска бл. 1, вх. А, ет. 2, ап. 10.

НА 23.IХ.2009 Г. ОТ 9 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 005801/2007 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3020/2005 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., София, ул. Арх. Й. Миланов 30, ет. 1 (къща), срещу X.X.X., София, ул. Арх. X.X. 30; X.X.X., София, ул. Арх. X.X. 30; X.X.X., София, ул. Арх. X.X. 30; X.X.X. чрез адвокат Дудевска, София, ул. Г. С. Раковски 163, ет. 3, ап. 4; X.X.X., София, ул. Арх. X.X. 30.

Трето гражданско отделение, 001506/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3137/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 42, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 42, ет. 2, срещу X.X.X., София, ул. Траянови врата 12; X.X.X., София, ж.к. Надежда, бл. 155, вх. А; X.X.X., София, ул. Траянови врата 12, ет. 3; X.X.X., София, ул. Траянови врата 12, ет. 3.

Трето гражданско отделение, 001592/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3758/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от “Средец” - ООД, чрез управителя X.X.X., София, ул. Ал. Батенберг 6А, срещу Столична община, София, ул. Московска 33.

Трето гражданско отделение, 000500/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 462/2007 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от X.X.X., Смолян, ул. Първи май 42, срещу X.X.X., Смолян, ул. Капитан Петко войвода 29.

Трето гражданско отделение, 000559/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5016/2003 по описа на Софийски градски съд, подадена от Областен управител на Софийска област, София, бул. Витоша 6, срещу X.X.X. чрез адвокат С. Стефанова, София, ул. Ген. Щерю Атанасов 5; X.X.X. чрез адвокат С. Стефанова, София, ул. Ген. Щерю Атанасов 5; X.X.X. чрез адвокат С. Стефанова, София, ул. Ген. Щерю Атанасов 5; X.X.X. чрез адвокат С. Стефанова, София, ул. Ген. Щерю Атанасов 5; X.X.X. чрез адвокат С. Стефанова, София, ул. Ген. Щерю Атанасов 5; Министерство на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Кирил и Методий 17 - 19.

Трето гражданско отделение, 000581/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 492/2007 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от X.X.X., Димитровград, пл. Стара Загора 11, срещу X.X.X., Хасково, ул. Нов живот 8.

Трето гражданско отделение, 000954/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 314/2007 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от X.X.X., Монтана, ул. Чернила 2; X.X.X., Монтана, ул. Чернила 2, срещу X.X.X., с. Якимово, област Монтана.

Трето гражданско отделение, 000999/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 416/2007 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от X.X.X., с. Орляк, община Тервел, ул. Първа 63, срещу X.X.X., с. Загориче, област Шумен, ул. Пирин 63; Дирекция “Социално подпомагане” - Каолиново, гр. Каолиново, област Добрич; Дирекция “Социално подпомагане” - Добрич.

Трето гражданско отделение, 001026/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 175/2007 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от X.X.X., Доспат, ул. Здравец 1А, срещу Държавно лесничейство - Доспат, и контролираща страна председателят на Държавна агенция по горите, София, бул. Христо Ботев 55; Министерство на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Кирил и Методий 17 - 19.

Трето гражданско отделение, 001200/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 752/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X., с. Оризаре, област Бургас, ул. Г. С. Раковски 4, срещу X.X.X. чрез адвокат Д. Коларова, Несебър, ул. Иван Вазов 23.

Трето гражданско отделение, 001302/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 802/2007 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от X.X.X. със съдебен адрес София, ул. Христо Ценов 8, партер, чрез адвокат А. Чаворски; X.X.X. със съдебен адрес София, ул. Христо Ценов 8, партер, чрез адвокат А. Чаворски; X.X.X. със съдебен адрес, София, ул. Христо Ценов 8, партер, чрез адвокат А. Чаворски; X.X.X.-X. със съдебен адрес София, ул. Христо Ценов 8, партер, чрез адвокат А. Чаворски, срещу Община Враца.

Трето гражданско отделение, 004319/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 485/2006 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Земеделска кооперация “Дъбене - 96” чрез председателя X.X.X., с. Дъбене, община Карлово, област Пловдив, срещу СД “АТ - Карлово, Конакчиев, Капашиков, Чанов, Чочева и сие”, Пловдив, ул. Средец 5, чрез адвокат С. Йовков; Министерство на земеделието и горите, София, бул. Христо Ботев 55.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 003175/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 69/2008 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 64, кантора 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., АК, Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 115, ет. 2.

Четвърто гражданско отделение, 001837/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 450/2006 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от “Ведимекс” - ООД, с управител X.X.X., гр. Драгоман, Софийска област, ул. Искър 5, срещу Митница “Кулата”, с. Кулата, община Петрич.

Четвърто гражданско отделение, 001980/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2895/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., София, кв. Абдовица 173; X.X.X., София, ул. Чавдар войвода 7, срещу “Монетен двор” - ЕООД, София, гара Искър, ул. 5006.

Четвърто гражданско отделение, 001165/2006 по описа на 4-А гр. на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 30/2006 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X., Кърджали, ул. Републиканска 83, срещу Издателска къща “Родопи” - ООД, Кърджали, ул. Булаир 2.

Четвърто гражданско отделение, 001517/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 661/2007 по описа на Окръжен съд София, подадена от X.X.X., с. Хераково, област София, срещу X.X.X., София, ж.к. Сухата река, бл. 18, вх. Г, ет. 13, ап. 49; X.X.X., Копривщица, ул. Д. войвода 49.

Четвърто гражданско отделение, 001597/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 588/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X., Асеновград, ул. Славянска 20; X.X.X., Асеновград, ж.к. Баделема 19, ет. 3, ап. 6; X.X.X., Асеновград, ул. Славянска 20; X.X.X., Асеновград, ул. Славянска 20; X.X.X., Асеновград, ул. Славянска 20.

Четвърто гражданско отделение, 001642/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3064/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Опълченска 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Опълченска 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Опълченска 1, ет. 1, срещу X.X.X., Пловдив, ул. Хан Кубрат 13; X.X.X., гр. София, ж.к. Младост 1А, бл. 511, вх. З, ет. 2, ап. 60; X.X.X., Раднево, ул. Д. Благоев 3, ет. 3, ап. 6; X.X.X., Раднево, ул. Д. Благоев 3, ет. 3, ап. 6; X.X.X., Раднево, ул. Д. Благоев 3, ет. 3, ап. 6; X.X.X., Асеновград, ул. Речна 29, бл. Чайка 4, ет. 8, ап. 24; X.X.X., Асеновград, ул. Ал. Стамболийски 21, бл. Орфей, ет. 10, ап. 46; X.X.X., Асеновград, ул. Речна 29, бл. Чайка 4, ет. 8.

Четвърто гражданско отделение, 002152/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 979/2007 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Застрахователна и презастрахователна компания “Лев Инс” - АД, София, бул. Цар Борис III № 41, срещу X.X.X., с. Жинзифово, област Кърджали, ул. Родопи 5; X.X.X., с. Жинзифово, област Кърджали, ул. Родопи 5; Фахри Фаретин Салим, Кърджали, ул. Крайна 28.

НА 24.IХ.2009 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 002316/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 985/2007 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от X.X.X., Перник, ул. Черноризец Храбър 30, срещу X.X.X., Перник, ул. Юрий Гагарин, бл. 42, вх. Г, ап. 71; X.X.X., Перник, ул. Първи май, бл. 51, вх. А, ап. 28; X.X.X., София, ж.к. Младост 2, бл. 220, вх. 6, ет. 7, ап. 115; X.X.X., Перник, ул. Юрий Гагарин, бл. 7, вх. Д, ет. 6, ап. 14.

Първо гражданско отделение, 001622/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3093/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат Банев, София, ул. Граф Игнатиев 2, срещу X.X.X. чрез адвокат Ботев, София, ул. Алабин 48.

Първо гражданско отделение, 001737/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2057/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от ЕТ “X.X.”, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 100, вх. А, ет. 1, ап. 1, срещу ЕТ “Юли - Бисер 71 - X.X.”, Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 81, ет. 2, вх. В, ап. 6; ЕТ “Юли - Бисер 71 - X.X.” чрез адвокат X.X., Пловдив, бул. Шести септември 54, ет. 5, офис 10; Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1.

Първо гражданско отделение, 001778/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 87/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X., Смолян, ул. Дунево 6; X.X.X. чрез адвокат Георгиев, Пловдив, ул. Сливница 6, ет. 5, срещу X.X.X., Асеновград, ул. Васил Левски 5, вх. Б, ет. 2, ап. 8.

Първо гражданско отделение, 002479/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2222/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., Хасково, ул. Александър Стамболийски 18 - 20, ет. 3, ап. 5, срещу Агенция за държавни вземания, София, ул. Г. С. Раковски 47.

Първо гражданско отделение, 005043/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2/2008 по описа на Камара на частните съдебни изпълнители, подадена от Министерство на правосъдието, София, ул. Славянска 1, срещу Съвета на Камарата на ЧСИ, София, бул. Пиротска 7, ет. 4, и страна ЧСИ с X.X. с рег. № 832 и район на действие ОС - Русе, Русе.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 000009/2009 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 289/2006 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Кюстендил, ул. Неофит Рилски 4, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Перник, ул. Ален мак 72, и трето лице Община Перник, пл. Св. X.X. 1.

Второ гражданско отделение, 000037/2009 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 21/2008 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X., Благоевград, ул. Илинден 16, ет. 1, ап. 2, срещу Община гр. Банско; Общинска служба “Земеделие”, гр. Банско, ул. “Цар Симеон”.

Второ гражданско отделение, 000150/2009 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 6/2008 по описа на Камара на частните изпълнители, подадена от X.X.X., Кърджали, Търговско-развлекателен комплекс “Орфей”, офис № 39, срещу Камара на частните съдебни изпълнители, София, ул. Пиротска 7, ет. 4.

Второ гражданско отделение, 002281/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 858/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X., с. Бродилово, община Царево, област Бургас, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Патриарх Евтимий 2, вх. 1, ет. 1; X.X.X., чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Патриарх Евтимий 2, вх. 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Патриарх Евтимий 2, вх. 1, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Патриарх Евтимий 2, вх. 1, ет. 1.

Второ гражданско отделение, 002290/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1248/2004 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., София, ул. Плевен 1, вх. Б, ет. 3, ап. 26, срещу СУ “Св. X.X.”, София, бул. Цар Освободител 15.

Второ гражданско отделение, 003794/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3302/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Асеновград, ул. Акад. X.X. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., Асеновград, ул. Акад. X.X. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., Асеновград, ул. Акад. X.X. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., Асеновград, ул. Акад. X.X. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., Асеновград, ул. Акад. X.X. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., Асеновград, ул. Акад. X.X. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., Асеновград, ул. Акад. X.X. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., Асеновград, ул. Акад. X.X. 3, срещу X.X.X., с. Марково, община Родопи, област Пловдив, ул. Трети март 17; X.X.X., с. Марково, община Родопи, област Пловдив, ул. Трети март 17; X.X.X., с. Марково, община Родопи, област Пловдив, ул. Трети март 17.

Второ гражданско отделение, 004774/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3229/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Ген. Й. В. Гурко 62 А, ет. 2, ап. 5; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Ген. Й. В. Гурко 62 А, ет. 2, ап. 5; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Ген. Й. В. Гурко 62 А, ет. 2, ап. 5; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Ген. Й. В. Гурко 62 А, ет. 2, ап. 5; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, Търговски дом, кантора 106; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, Търговски дом, кантора 106; X.X.X.-X., София, ж.к. Надежда, бл. 459, вх. В, ет. 2, ап. 49, срещу X.X.X., София, кв. Гоце Делчев, ул. Червена роза, бл. 36, вх. Г, ет. 7, ап. 76; X.X.X., София, кв. Гоце Делчев, ул. Червена роза, бл. 36, вх. Г, ет. 7, ап. 76; “Тролекс” - ООД, гр. София, бул. Ген. Тотлебен 35 - 37.

Второ гражданско отделение, 005084/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 133/2008 по описа на Окръжен съд Кърджали, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Кърджали, бул. България 47, к-с Орфей, ет. 2, офис 2, срещу “Банка ДСК” - ЕАД, София, съдебен адрес, Кърджали, ул. Омуртаг 1.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 000567/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1771/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Четвърти януари 34А; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Четвърти януари 34А, срещу X.X.X., с. Белозем, област Пловдив, ул. Йосиф Чавдаров 13; X.X.X., с. Белозем, област Пловдив, ул. Средна гора 1.

Трето гражданско отделение, 001284/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 679/2007 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Областна дирекция “Полиция”, Пловдив, ул. Княз Богориди 7, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Петко Каравелов 28.

Трето гражданско отделение, 001366/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 201/2007 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от X.X.X., Добрич, ул. Вида Димитрова 57, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Добрич, ул. Независимост 14, офис 504; X.X.X., Добрич, ул. Неофит Бозвели 23; X.X.X., Добрич, ул. Неофит Бозвели 23; X.X.X., Добрич, ж.к. Дружба, бл. 26, вх. Б, ет. 8, ап. 22.

Трето гражданско отделение, 000367/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 353/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Райко Даскалов 48, офис 206, срещу X.X.X., Пловдив, ул. Славееви гори 5, ет. 4, ап. 11; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Йоаким Груев 15А, ет. 2, офис 5 - 6; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Йоаким Груев 15А, ет. 2, офис 5 - 6.

Трето гражданско отделение, 000402/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 775/2007 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от Община Панагюрище чрез адвокат X.X., ул. Георги Бенковски 10, вх. А, срещу “Керамик” - ООД, чрез управител X.X., Панагюрище.

Трето гражданско отделение, 000437/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1063/2005 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X., Провадия, кв. Север, бл. 1, вх. Г, ет. 7, ап. 19; X.X.X., Провадия, кв. Север, бл. 1, вх. Г, ет. 7, ап. 19, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Неофит Бозвели 17, офис 5; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Неофит Бозвели 17, офис 5, и контролираща страна Дирекция социално подпомагане, Провадия, ул. Цар Освободител 69.

Трето гражданско отделение, 002868/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 338/2007 по описа на Окръжен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., съдебен адрес София, ул. Княз Борис I № 96, ет. 1, ап. 3, срещу X.X.X., гр. Пирдоп, ул. Еделвайс 34.

Трето гражданско отделение, 003121/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 504/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X.-X., Пловдив, ул. Христо Станчев 5а; X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Братя Пулиеви 1, срещу “Би Джи Ем” - ЕООД, с управител X.X.X., с. Борец, област Пловдив.

Трето гражданско отделение, 003309/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2531/2006 по описа на Софийския градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 81, вх. Юг, ет. 1, срещу Министерство на образованието и науката, София, бул. Дондуков 2 А.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 000523/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 304/2003 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от X.X.X., Варна, ж. к. Младост, бл. 56, вх. В, ап. 54, срещу “Диагностично-консултативен център I - Стара Загора” - ЕООД, Стара Загора, бул. Руски 52; Община Стара Загора; “Многопрофилна болница за активно лечение - Стара Загора” - ЕАД, Стара Загора; държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Кирил и Методий 17 - 19; X.X.X., Стара Загора, ул. Парчевич 2, вх. А, ет. 5, ап. 37; X.X.X., Стара Загора, ул. Св. Отец Паисий 14, вх. О, ет. 1, ап. 1; X.X.X., Стара Загора, ул. Св. Отец Паисий 14, вх. О, ет. 1, ап. 1; X.X.X., София, ж. к. Младост 4, бл. 439, вх. А, ет. 8, ап. 23.

Четвърто гражданско отделение, 000624/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 68/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X., съдебен адрес Бургас, ул. Александровска 17, ет. 1 - адвокати X.X. и X.X.; X.X.X., Бургас, ул. Юрий Венелин 40, вх. Б, ет. 1, ап. 2; X.X.X., съдебен адрес Бургас, ул. Александровска 17, ет. 1 - адвокати X.X. и X.X.; X.X.X., съдебен адрес Бургас, ул. Александровска 17, ет. 1 - адвокати X.X. и X.X. ; X.X.X., съдебен адрес Бургас, ул. Александровска 17, ет. 1 - адвокати X.X. и X.X.; X.X.X., съдебен адрес Бургас, ул. Александровска 17, ет. 1 - адвокати X.X. и X.X.; X.X.X., съдебен адрес Бургас, ул. Александровска 17, ет. 1 - адвокати X.X. и X.X.; X.X.X., съдебен адрес Бургас, ул. Александровска 17, ет. 1 - адвокати X.X. и X.X.; X.X.X., съдебен адрес Бургас, ул. Александровска 17, ет. 1 - адвокати X.X. и X.X.; X.X.X., съдебен адрес Бургас, ул. Александровска 17, ет. 1 - адвокати X.X. и X.X.; X.X.X., съдебен адрес Бургас, ул. Александровска 17, ет. 1 - адвокати X.X. и X.X.; X.X.X., съдебен адрес Бургас, ул. Александровска 17, ет. 1 - адвокати X.X. и X.X.; X.X.X., съдебен адрес Бургас, ул. Александровска 17, ет. 1 - адвокати X.X. и X.X.; X.X.X., съдебен адрес Бургас, ул. Александровска 17, ет. 1 - адвокати X.X. и X.X.; X.X.X., съдебен адрес Бургас, ул. Александровска 17, ет. 1 - адвокати X.X. и X.X.; X.X.X., съдебен адрес Бургас, ул. Александровска 17, ет. 1 - адвокати X.X. и X.X.; X.X.X., съдебен адрес Бургас, ул. Александровска 17, ет. 1 - адвокати X.X. и X.X.; X.X.X., съдебен адрес Бургас, ул. Александровска 17, ет. 1 - адвокати X.X. и X.X., срещу X.X.X., Бургас, бул. Сан Стефано 107, вх. 1, ет. 9; X.X.X., София, ж. к. Младост 1, бл. 9, вх. А, ап. 42, ет. 12; X.X.X., съдебен адрес Бургас, ул. Шар планина 25, ет. 2 - адвокат X.X.; X.X.X., съдебен адрес Бургас, ул. Шар планина 25, ет. 2 - адвокат X.X..

Четвърто гражданско отделение, 000741/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 755/2007 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 1А, Търговски дом, ет. 3, стая 354, срещу Дирекция за национален строителен контрол, София, бул. Христо Ботев 47; X.X.X., съдебен адрес София, ж. к. Дианабад, бл. 20а, вх. Д, ап. 87; X.X.X., съдебен адрес София, ж.к. Дианабад, бл. 20а, вх. Д, ап. 87; Столична община, София, ул. Московска 33; Върховна касационна прокуратура, София.

Четвърто гражданско отделение, 000818/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 551/2007 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Плевен, ул. Сан Стефано 4, ет. 3, срещу X.X.X., гр. Левски, ул. Ал. Стамболийски 84; X.X.X., Велико Търново, ул. Г. Измирлиев 10, вх. В, ап. 78, ет. 8.

Четвърто гражданско отделение, 000837/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2768/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. лично и в качеството на законна представителка на Жиен Фарух Саяр, Благоевград, ж. к. Запад, бл. 21, ап. 21, срещу Джем Фарух Сайяр, Благоевград, ж. к. Запад, бл. 21, ап. 21; Жиен Фарух Сайяр, Благоевград, ж. к. Запад, бл. 21, ап. 21; Ванина Фарух Сайяр, Благоевград, ж. к. Запад, бл. 21, ап. 21; ЕТ X.X.X. с фирма “Алфа - 92”, София, бул. Александър Стамболийски 163.

Четвърто гражданско отделение, 002424/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 492/2004 по описа на Софийски градски съд, подадена от Паул Мориц Розенберг чрез адвокат X.X., София, ул. Хан Аспарух 39, ет. 2; Паул-Ерих Мориц Розенберг чрез X.X.X. - пълномощник, София, кв. Изток, ул. Незабравка 9, бл. 52, ап. 23; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Васил Левски 92, ет. 2, ап. 6; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Васил Левски 92, ет. 2, ап. 6; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Васил Левски 92, ет. 2, ап. 6; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Васил Левски 92, ет. 2, ап. 6, срещу X.X.X., София, ул. Драгалевска, бл. 23 - 29, вх. Д, ет. 7, ап. 74.

Четвърто гражданско отделение, 002712/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 382/2006 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от X.X.X., Елхово, ул. Цар Асен 27, срещу X.X.X., Елхово, ул. Цар Асен 27; X.X.X., Елхово, ж. к. Изгрев, бл. 14, вх. В, ап. 27; X.X.X., Елхово, ул. Цар Асен 27; X.X.X., Елхово, ж. к. Изгрев, бл. 14, вх. В, ап. 27.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 000070/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 535/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., чрез адвокат X.X., София, ул. Юри Венелин 10, срещу ЗД “Бул инс” - АД, чрез адвокат X.X., София, бул. Джеймс Баучър 87.

Първо търговско отделение, 000092/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2118/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., чрез адвокат X.X., София, бул. Македония 12, ет. 3, срещу ЗПК “Лев инс” - АД, София, бул. Цар Борис III № 41.

Първо търговско отделение, 000355/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1698/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X., Димитровград, ул. Стефан Караджа 3, срещу ЗАД “Алианц България” - АД, София, ул. Проф. X.X. 2.

Първо търговско отделение, 000380/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 541/2008 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от СД “Николов и Сие”, представлявано от X.X.X., гр. Велики Преслав, ул. Ал. Константинов 3, срещу ЕТ X.X.X. с фирма “Сириус - сиг - X.X.” чрез адвокат X.X., Шумен, ул. Добри Войников15.

Първо търговско отделение, 000460/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1293/2003 по описа на Апелативен съд София, подадена от Агенция за приватизация, София, ул. Аксаков 29, срещу “Енергокабел” - АД, София, ул. Владимир Зографов 81; “Енергокабел” - АД, в несъстоятелност, със синдик X.X.X., София, ул. Ивайло 23, ап. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 48; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 48; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 48; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 48; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 48; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 48; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 48.

НА 25.IХ.2009 Г. ОТ 9 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 000548/2008 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 91/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от Агенция за следприватизационен контрол, София, бул. Г. М. Димитров 52А, срещу “Мактранс - 98” - АД, Благоевград, ж. к. Еленово, бл. 33, вх. Б, ап. 10.

Второ търговско отделение, 000650/2008 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2491/2007 по описа на Апелативен съд София, подадена от Агенция за следприватизационен контрол, София, бул. Г. М. Димитров 52А; “М - Б - 94” - ООД, чрез адвокат X.X.X., София, ж. к. Младост 1, бл. 36, вх. 11, ап. 61.

Второ търговско отделение, 000661/2008 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 197/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от ПК “Наркооп”, чрез адвокат Васил Д. Котруков със съдебен адрес, Асеновград, ул. Изложение 13, срещу Община Асеновград, пл. Тракия 9.

Второ търговско отделение, 000667/2008 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 136/2008 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокати Мариана Брага и X.X. с адрес, София, ул. Мизия 23, ет. 4, срещу “Барет” - ООД, чрез адвокат X.X. със съдебен адрес Варна, ул. Парижка комуна 2, ет. 2; “Силвия тур” - ООД, Варна, ул. Ан. Сахаров (В. Пик е. Ат) № 15.

Второ търговско отделение, 000038/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 190/2007 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, Адвокатска колегия; X.X.X., чрез адвокат X.X., Благоевград, Адвокатска колегия; Община Несебър, Несебър, ул. Еделвайс 10, срещу ЕТ X.X.X. с фирма “X.X.” чрез адвокат X.X., Несебър, ул. Еделвайс 2.

Второ търговско отделение, 000088/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 127/2008 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокати X.X. и X.X. със съдебен адрес Бургас, ул. Васил Левски 5, вх. 1, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X. с адрес Бургас, ул. Княз Борис I № 10, вх. Б, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X. с адрес Бургас, ул. Княз Борис I № 10, вх. Б, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X. с адрес Бургас, ул. Княз Борис I № 10, вх. Б, ет. 1.

Второ търговско отделение, 000127/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 241/2008 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от “ССУ - Булгария” - ООД, чрез адвокат X.X.X. с адрес Бургас, бул. Христо Ботев 30, ет. 4, срещу ЗТПК “България” (в ликвидация), чрез адвокат Георги Н. Атанасов с адрес София, ул. Граф Игнатиев 2, ет. 2.

Второ търговско отделение, 000161/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1980/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., чрез особен представител адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 10, ет. 4, ап. 7, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Янко Сакъзов 9, вх. А, ап. 14.

Второ търговско отделение, 000290/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1095/207 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X. със служебен адрес Пловдив, ул. Йоаким Груев 41, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X. със служебен адрес Пловдив, ул. Йоаким Груев 41, ет. 1, срещу “ДЗИ - Общо застраховане” - АД, София, ул. Георги Бенковски 3.

Второ търговско отделение, 000261/2008 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1917/2007 по описа на Апелативен съд София, подадена от “Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки” - ЕООД, София, бул. Цар Борис III № 134, срещу “София - БТ” - АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 33, ет. 3, к. 334.

Второ търговско отделение, 000263/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 9/2008 по описа на 2-ро търговско на ВКС, подадена от X.X.X., София, ж. к. Зона Б-5, бл. 14, вх. Д, ап. 101; X.X.X. чрез адвокат X.X. с адрес София, ул. Гургулят 22А, 2-ри надпартерен етаж, срещу “Екоела” - ООД, чрез адвокат X.X. с адрес София, ул. Ивайло 28, ет. 4, ап. 7; “Трансброд” - ООД, в несъстоятелност, чрез адвокат X.X. с адрес София, ул. Ивайло 28, ет. 4, ап. 7.

НА 28.IХ.2009 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 001921/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2428/2006 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано 9, вх. А, ет. 3, офис 9 - съдебен адрес, срещу Поделение 26 400, Благоевград, ул. Александър Стамболийски 71.

Първо гражданско отделение, 001968/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 695/2007 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от X.X.X. (Бачева) чрез адвокат X.X., Кюстендил, ул. Константинова баня 5 - съдебен адрес; X.X.X. чрез адвокат X.X., Кюстендил, ул. Константинова баня 5 - съдебен адрес, срещу X.X.X. чрез пълномощник X.X., Кюстендил, ул. Козлодуй 2.

Първо гражданско отделение, 002041/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 577/2007 по описа на Окръжен съд София, подадена от X.X.X., Самоков, ул. Тракия 13, срещу X.X.X., Самоков, ул. Спартак 2.

Първо гражданско отделение, 002898/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2368/2005 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано 9, вх. А, ет. 3, офис 9 - съдебен адрес; X.X.X. чрез адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано 9, вх. А, ет. 3, офис 9 - съдебен адрес; X.X.X. чрез адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано 9, вх. А, ет. 3, офис 9 - съдебен адрес; X.X.X. чрез адвокат Павел Смолички, София, ул. Позитано 9, вх. А, ет. 3, офис 9 - съдебен адрес; “Фая Арм” - ООД, София, чрез адвокат X.X., София, бул. Цариградско шосе 19, ет. 2 - съдебен адрес; “Фая Арм” - ЕООД, София, бул. Черни връх 67.

Първо гражданско отделение, 000748/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 826/2007 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Хан Омуртаг 2, ет. 2, срещу X.X.X., Пазарджик, ул. Тодор Каблешков 1; X.X.X., Пазарджик, ул. Завоя на Черна 16, ет. 7.

Първо гражданско отделение, 000801/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 922/2006 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от X.X.X., с. Главиница, област Пазарджик; X.X.X., с. Главиница, област Пазарджик; X.X.X., с. Главиница, област Пазарджик; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Иван Вазов 5, ет. 1, стая 112 - съдебен адрес; X.X.X., с. Главиница, област Пазарджик; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Иван Вазов 5, ет. 1, стая 112 - съдебен адрес, срещу X.X.X., с. Главиница, област Пазарджик; X.X.X., с. Главиница, област Пазарджик; X.X.X., Пазарджик, ул. Стоян Ангелов 91, ет. 5, ап. 20; X.X.X., с. Црънча, област Пазарджик.

Първо гражданско отделение, 000832/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 576/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X., София, кв. Горна баня, ул. Равнище 46, срещу X.X.X., София, ул. Розова долина 9, ет. 1, ап. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., гр. Царево, ул. Хан Аспарух 42 - съдебен адрес.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 001044/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 351/2007 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от “Гранд хотел Варна” - АД, Варна, к. к. Св. Константин и Елена, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Кръстю Мирски 19; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Кръстю Мирски 19, и трето лице X.X.X.-X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Стефан Караджа 25.

Второ гражданско отделение, 001224/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1355/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., София, ж. к. X.X., бл. 29, вх. А, ап. 11, срещу Агенция за държавни вземания, София, ул. Г. С. Раковски 47.

Второ гражданско отделение, 001268/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 735/2007 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от X.X.X., гр. Алфатар, област Силистра, ул. Васил Левски 20, срещу X.X.X., Балчик, ж. к. Балик, бл. 11, вх. Б, ет. 8, ап. 22; X.X.X., Балчик, ж. к. Балик, бл. 11, вх. Б, ет. 8, ап. 22.

Второ гражданско отделение, 001318/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 702/2007 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Яшар Халил Хасан, Добрич, ул. Купен 11, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Добрич, бул. 25-и септември 23, вх. Е, ет. 7, ап. 16; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Добрич, бул. 25-и септември 23, вх. Е, ет. 7, ап. 16.

Второ гражданско отделение, 001349/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 54/2007 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от X.X.X., Ямбол, ул. Диана 23, вх. Е, ет. 4, ап. 116; “Хидравлични елементи и системи” - АД, Ямбол, ул. Пирин 1.

Второ гражданско отделение, 001377/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 880/2007 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от X.X.X., с. Лобош, област Перник; X.X.X., с. Лобош, област Перник, срещу X.X.X., с. Лобош, област Перник.

Второ гражданско отделение, 002176/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 394/2007 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от X.X.X., Елхово, ул. Трети март 52, вх. Г, ап. 12, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Елхово, ул. Търговска 2; X.X.X., Елхово, ул. Трети март 52, вх. Г; X.X.X., Елхово, ул. Трети март 52, вх. Г; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Елхово, ул. Търговска 2; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Елхово, ул. Търговска 2.

Второ гражданско отделение, 002295/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3668/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Три уши 2; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Три уши 2; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Три уши 2; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Три уши 2; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Три уши 2; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Три уши 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, Търговски дом, ул. Позитано 3, вх. Д, ет. 3, кантора 356; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, Търговски дом, ул. Позитано 3, вх. Д, ет. 3, кантора 356; Столична община, район “Панчарево”, с. Панчарево - София, ул. Самоковско шосе 52.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 006462/2007 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 155/2007 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от Окръжен съюз на трудово-производителните кооперации, Стара Загора, ул. Свети Княз Борис 100; X.X.X., Казанлък, ул. Княз Александър Батенберг 5, ет. 2, ап. 6; X.X.X., Казанлък, ул. Княз Александър Батенберг 5, ет. 2, ап. 6; X.X.X., Казанлък, ул. Княз Александър Батенберг 5, ет. 2, ап. 6.

Трето гражданско отделение, 001154/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2373/2006 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X. със съдебен адрес Пловдив, ул. Р. Даскалов 72, ет. 2, офис 10; X.X.X. чрез адвокат X.X. със съдебен адрес Пловдив, ул. Р. Даскалов 72, ет. 2, офис 10; X.X.X. чрез адвокат X.X. със съдебен адрес Пловдив, ул. Р. Даскалов 72, ет. 2, офис 10; X.X.X. чрез адвокат X.X. със съдебен адрес Пловдив, ул. Р. Даскалов 72, ет. 2, офис 10; X.X.X. чрез адвокат X.X. със съдебен адрес Пловдив, ул. Р. Даскалов 72, ет. 2, офис 10; X.X.X. чрез адвокат X.X. със съдебен адрес Пловдив, ул. Р. Дасколов 72, ет. 2, офис 10, срещу Министерство на държавната политика при бедствия и аварии, София, пл. Света Неделя 6; държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Кирил и Методий 17 - 19.

Трето гражданско отделение, 001197/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 494/2007 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от X.X.X., Хасково, ул. Освобождение 41, срещу X.X.X., Хасково, бул. Освобождение 41а; X.X.X., Хасково, бул. Освобождение 41а; X.X.X., Хасково, бул. Освобождение 41а; X.X.X., Хасково, бул. Освобождение 61а.

Трето гражданско отделение, 001575/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2485/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., София, ж. к. Лев Толстой, бл. 3, вх. 1, ет. 4, ап. 20; X.X.X., София, ж. к. Лев Толстой, бл. 3, вх. 1, ет. 4, ап. 20; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, Търговски дом, стая 145; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, Търговски дом, стая 145, срещу X.X.X., София, ж. к. Лозенец, ул. Димитър Димов 14А; X.X.X. чрез адвокат X.X. със съдебен адрес София, ул. Неофит Рилски 34, ап. 2, апартамент вляво от стълбището (без номер).

Трето гражданско отделение, 001649/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2373/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X., Карлово, бул. Освобождение 3; X.X.X., Карлово, бул. Освобождение 3, срещу X.X.X., Карлово, ул. Ген. Заимов 18, вх. Б, ет. 3, ап. 18; X.X.X., Карлово, бул. Освобождение 3, ет. 1, ап. 1; X.X.X., Карлово, бул. Освобождение 4, ет. 4, ап. 10.

Трето гражданско отделение, 001657/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1033/2007 по описа на Окръжен съд София, подадена от X.X.X., София, ул. Граф Игнатиев 44, срещу Общинска служба “Земеделие и гори”, Своге, ул. Ал. Стамболийски 3; Държавно лесничейство, Своге; Регионално управление по горите, София, ул. Аксаков 14.

Трето гражданско отделение, 003244/2007 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 134/2006 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Районен кооперативен съюз “Черноморие”, Бургас, чрез адвокат X.X. със съдебен адрес, Стара Загора, ул. Захарий Княжески 81А, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X. със съдебен адрес, Бургас, ул. Шейново 19; X.X.X. чрез адвокат X.X. със съдебен адрес, Бургас, ул. Шейново 19; X.X.X. чрез адвокат X.X. със съдебен адрес, София, ул. Алабин 48.

Трето гражданско отделение, 000077/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1236/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Добрич, ул. Независимост 14, офис 306; X.X.X., Варна, ж. к. Вл. Варненчик, бл. 13, вх. 5, ап. 55; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Оборище 5.

Трето гражданско отделение, 000121/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 689/2007 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Цар Самуил 28, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Цар Самуил 28, кантора 11.

Трето гражданско отделение, 000156/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2462/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 7Б; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 7Б; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 7Б; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 7Б, срещу X.X.X., София, бул. Никола Вапцаров, бл. 18, вх. В; X.X.X., София, бул. Никола Вапцаров, бл. 18, вх. В.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 001286/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 609/2007 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от X.X.X., Смолян, ул. Снежанка 58, срещу X.X.X., с. Търън, област Смолян; X.X.X., с. Търън, област Смолян; X.X.X., Смолян, ул. Снежанка 58; X.X.X., Пещера, ул. Христо Ботев 12; X.X.X., с. Търън, област Смолян; X.X.X., Смолян, ул. Снежанка 58.

Четвърто гражданско отделение, 001345/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 962/2007 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от X.X.X., Враца, ул. Ген. Леонов 75, ет. 1, ап. 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Враца, ул. Лукашов 10, ет. 3, офис 311, и страна Дирекция “Социално подпомагане”, Враца.

Четвърто гражданско отделение, 001383/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 290/2007 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от X.X.X., с. Мечкарево, област Сливен; X.X.X., с. Мечкарево, област Сливен, срещу X.X.X., с. Мечкарево, област Сливен; X.X.X., с. Мечкарево, област Сливен; X.X.X., с. Мечкарево, област Сливен.

Четвърто гражданско отделение, 001193/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 943/2007 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от X.X.X., Асеновград, ул. Здравец 10, срещу X.X.X., гр. Брацигово, област Пазарджик, ул. 23-и септември 7.

Четвърто гражданско отделение, 001269/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 100/2006 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от X.X.X., София, кв. Бояна, ул. Боянска река 12, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 3.

Четвърто гражданско отделение, 001304/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 377/2007 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от X.X.X., София, ж. к. Хаджи Димитър бл. 190, вх. В, ап. 61, срещу X.X.X., София, ж. к. Дружба 2, бл. 415, вх. В, ап. 54; X.X.X., Враца, ж. к. Дъбника, бл. 19, вх. Д, ап. 105; X.X.X., Враца, ж. к. Дъбника, бл. 19, вх. Д, ап. 105; държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройство, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 - 19; СД - Димана Шик - Лозанов - Пелов - Попова, гр. Криводол, ул. Ю. Гагарин 31.

Четвърто гражданско отделение, 002538/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 766/2007 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от X.X.X., Стара Загора, кв. Зора, ул. Освобождение 9, вх. 0, ап. 23; X.X.X., Стара Загора, кв. Зора, ул. Освобождение 9, вх. 0, ап. 23, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Димитровград, ул. Цар Борис 5, офис 12; X.X.X. чрез адвокат X.X., Димитровград, ул. Цар Борис 5, офис 12.

Четвърто гражданско отделение, 002725/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1703/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат Георгиев, София, Търговски дом, стая 260, срещу X.X.X., с. Доброславци, област София, ул. Ракита 2; X.X.X., с. Балша, област София, ул. Свилен Димитров 5; X.X.X., Монтана, ул. Петко Каравелов 3; X.X.X., Монтана, ул. Петко Каравелов 3; X.X.X., Монтана, ул. Петко Каравелов 3.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 000060/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 184/2008 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от X.X.X., Асеновград, бул. България 3; X.X.X., Пловдив, ул. Охрид 6; X.X.X.-X., София, ул. Якубица 11; X.X.X., Пловдив, бул. Руски 121; X.X.X., Пловдив, ул. Хвойна 12; X.X.X., Пловдив, ул. Георги Измерлиев 53; X.X.X., Чирпан, ул. Яворов 15; X.X.X., София, ул. Раковски 163; X.X.X., София, ул. Любен Каравелов 24, срещу “Инвест и Ко” - ООД, с управител X.X., Ямбол, ул. Николай Петрини 2; “Инвест и Ко” - ООД, с управител X.X., чрез адвокат X.X., Стара Загора, ул. Райна княгиня 65.

Първо търговско отделение, 000068/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 45/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от Агенция за следприватизационен контрол, София, бул. Г. М. Димитров 52А; “Булсофагро сортови семена” - АД, с председател на съвета на директорите X.X.X., София, ж. к. Бели брези, бл. 8, ап. 22; “Булсофагро сортови семена” - АД, със съдебен адрес София, бул. Ал. Стамболийски 61, ет. 3, ап. 3.

Първо търговско отделение, 000090/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1149/2007 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от “Фаримпекс” - ООД, с управител X.X.X., София, ж. к. Хаджи Димитър, ул. Бдин, бл. 104, вх. Б, ет. 1; “Фаримпекс” - ООД, с управител X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Константин Иречек 7, ет. 2, ап. 7, срещу “Елфарма” - АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Ивайло 23, ет. 3, ап. 3; “Корал инвест” - ЕООД, в несъстоятелност, със синдик X.X.X., София, ул. Ивайло 23, ет. 3, ап. 3.

Първо търговско отделение, 000112/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 613/2008 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от СД “Балмек - Тончев и сие”, с. Търнава, с управител X.X.X., чрез адвокат X.X., Враца, ул. Лукашов 11, ет. 3, срещу Земеделска кооперация “Търнава - 2007”, с. Търнава, с председател X.X., чрез адвокати X.X. и X.X., Враца, бул. Никола Вапцаров 3, вх. А, ап. 5.

Първо търговско отделение, 000296/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 661/2008 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от СД “ПАТ - Тачев, Охов и сие”, Сливен, с управител X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Райко Даскалов 6А, офис 2, срещу “Бима” - ЕООД, чрез адвокат X.X., Сливен, бул. Хаджи Димитър 3.

Първо търговско отделение, 000328/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 204/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от Агенция за следприватизационен контрол, София, бул. Г. М. Димитров № 52 А, срещу “Менделеев 78” - ЕООД, Пловдив, с управител X.X.X., чрез адвокат X.X., София, ул. Деян Белишки 54, ет. 4, ап. 13; “Менделеев 78” - ЕООД, Пловдив, ул. Крали Марко 18, вх. Б, ет. 1, ап. 1.

Първо търговско отделение, 000534/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1018/2006 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от ЕТ X.X.X. с фирма “Дидстрой инженеринг - X.X.”, Пловдив, ул. Порто Лагос” 15А; ЕТ X.X.X. с фирма “Дидстрой инженеринг - X.X.”, Пловдив, ул. Харитон Куев 11, ет. 3, ап. 9, срещу “Биомашиностроене” - АД, с изпълнителен директор X.X.X., чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 3, офис 2; “Мембранни технологии” - АД, Пловдив, ул. Васил Априлов 166; “Ритмобул” АД (Пинот” - ЕАД), Пловдив, ул. Васил Левски 150, и трето лице “КЗУ” - АД, София, ул. Узунджовска 12.

Първо търговско отделение, 000091/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1313/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от “Мегатрон холдинг груп” - АД, София, ж. к. Изток, ул. Жолио-Кюри 19, бл. 156, вх. 1, ет. 9, ап. 16; “Мегатрон холдинг груп” - АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Хаджи Димитър 15, срещу ЗПАД “Армеец” - АД, с изпълнителен директор X.X., София, ул. Стефан Караджа 2, и трето лице X.X.X., Варна, ул. Места 8.

НА 28.IХ.2009 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 000037/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 343/2008 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Община Плевен, пл. Възраждане 2, срещу “Химпрогрес - 96” - ООД, Плевен, ул. Вит 3; “Химпрогрес - 96” - ООД, чрез адвокат X.X., Плевен, ул. Бъкстон 5, офис 27.

Първо търговско отделение, 000040/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 58/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., София, ж. к. Младост 1, бл. 30, вх. 5, ет. 6, ап. 185; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ж. к. X.X., ул. Д. Менов 10, бл. 15, ет. 1, ап. 3, срещу “Дженерали застраховане” - АД, София, бул. Княз Ал. Дондуков 68.

Първо търговско отделение, 000140/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 493/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от X.X.X., като представител и едноличен собственик на “Мики” - ЕООД, Доспат, ул. Иглика 2, срещу X.X.X., Доспат, ул. Капитан Петко Войвода № 44.

Първо търговско отделение, 000167/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1921/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от ЗД “Бул Инс” - АД, представлявано от X.X., София, бул. Джеймс Баучър 87, срещу ЗК “Български имоти” - АД, представлявано от X.X.X. и Клаус Мюледер, София, кв. Иван Вазов, ул. Балша, бл. 8.

Първо търговско отделение, 000198/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 86/2008 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”, София, ул. Московска 3; Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”, чрез ТД “ДР” - Варна, ул. София 28, срещу “Топлофикация - Шумен” - ЕАД, Шумен, ул. Съединение 62 А; “Топлофикация - Шумен” - ЕАД, чрез адвокати X.X. и X.X., Шумен, ул. Д. Войников 9 - 13, к-ра 26.

Първо търговско отделение, 000227/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1071/2008 по описа на Софийския градски съд, подадена от “Общинска застрахователна компания” - АД, с изпълнителен директор X.X., София, ул. Света София 7, ет. 5, срещу “ХДИ” - Застрахователно акционерно дружество, София, ул. Г. С. Раковски 99.

Първо търговско отделение, 000271/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1020/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от “Илиада груп” - ЕООД, с представляващ X.X.X., Хасково, бул. България 150, офис 22; “Илиада груп” - ЕООД, с представляващ X.X.X., чрез адвокат X.X., София, ул. Христо Белчев 2, срещу X.X.X., София, ж. к. Бъкстон, бл. 7, вх. В, ет. 7, ап. 53; X.X.X. чрез адвокат X.X., Хасково, ул. Велико Търново 12.

Първо търговско отделение, 000308/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 101/2008 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от “Ком трейдинг” - ООД, представлявано от X.X., София, ул. Димитър Хаджикоцев 7, вх. Б, ап. 22; “Ком трейдинг” - ООД, представлявано от X.X., чрез адвокат X.X., София, бул. Патриарх Евтимий 22, ап. 3, срещу “Ломстрой” - ООД, представлявано от X.X.X., Лом, ул. Пристанищна 48.

Първо търговско отделение, 000312/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 719/2008 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Българската академия на науките чрез председателя й акад. X.X.X., София, ул. 15 ноември 1, срещу ЕТ X.X. с фирма “Гот - С - X.X.”, Варна, ул. Средец № 55, ет. 2; ЕТ X.X. с фирма “Гот - С - X.X.” чрез адвокат X.X., Варна, ул. Граф Игнатиев 17.

НА 29.IХ.2009 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 001280/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2742/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Община Първомай, ул. Братя Миладинови - юг 50, срещу държавата чрез Областен управител на област с административен център Пловдив, чрез адвокат Германов, Карлово, ул. Димитър Събев 1, кантора 1.

Първо гражданско отделение, 001371/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 285/2007 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от X.X.X. чрез адвокат Печилкова, Смолян, НЦ - бл. 46, вх. Г, ап. 34, срещу Държавно горско стопанство Доспат, област Смолян, и контролираща страна Държавна агенция по горите към МС, София, бул. Христо Ботев 55; Министерство на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 - 19.

Първо гражданско отделение, 001414/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2/2008 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат Мандраджиев, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 1, ст. 10, срещу “Ливимс” - ЕООД, чрез адвокат Даскалова, Пловдив, ул. Брезовска 12.

Първо гражданско отделение, 002044/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 621/2007 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Радомир, пл. Свобода 10; X.X.X. чрез адвокат X.X., Радомир, пл. Свобода 10; X.X.X. чрез адвокат X.X., Радомир, пл. Свобода 10, срещу X.X.X., Радомир, ул. Пчелински 18; X.X.X., Радомир, ул. Гаврил Радомир 3, ап. 43; X.X.X., Радомир, ул. Гаврил Радомир 3, ап. 43; X.X.X., Радомир, ул. Пчелински 18; X.X.X., Радомир, ул. Пчелински 18; X.X.X., Радомир, ул. Гаврил Радомир 3, ап. 43.

Първо гражданско отделение, 002075/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 396/2007 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от X.X.X. чрез X.X.X., с. Сланотрън, област Видин, срещу X.X.X., Видин, ж. к. Вида, бл. 14, вх. 3, ап. 156; X.X.X., Видин, ж. к. Вида, бл. 14, вх. 3, ап. 156; X.X.X., Видин, ж. к. X.X., бл. 19, вх. В, ап. 67; X.X.X., Видин, ж.к. Крум Бъчваров, бл. 19, вх. В, ап. 67; X.X.X., с. Сланотрън, област Видин; X.X.X., с. Сланотрън, област Видин; X.X.X., с. Сланотрън, област Видин; X.X.X., София, ж. к. Дружба 1, бл. 49, вх. 1, ет. 2, ап. 8; X.X.X., София, ж. к. Младост 1А, бл. 503, ет. 2, ап. 32; X.X.X., с. Сланотрън, област Видин; X.X.X., Видин, ж. к. Вида, бл. 5, вх. Б, ап. 41; Община Видин.

Първо гражданско отделение, 002126/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 964/2007 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат Дашина, София, ул. Три уши 2; X.X.X. чрез адвокат Дашина, София, ул. Три уши 2; X.X.X. чрез адвокат Дашина, София, ул. Три уши 2; X.X.X. чрез адвокат Дашина, София, ул. Три уши 2, срещу Столична община, София, ул. Московска 33.

Първо гражданско отделение, 002457/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 733/2007 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от X.X.X. чрез адвокат Колева, Сливен, ул. Раковски 3; X.X.X. чрез адвокат Колева, Сливен, ул. Раковски 3; X.X.X. чрез адвокат Христова, Сливен, ул. Великокняжевска 38-А-1, срещу X.X.X., Сливен, ул. Тяна Недева 14.

Първо гражданско отделение, 003379/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3605/2005 по описа на Софийския градски съд, подадена от X.X.X., София, кв. Гео Милев, ул. Асен Халачев, бл. 149, вх. В, ет. 4, ап. 34; X.X.X. лично и със съгласието на майка си Петранка Дерменджиева, София, кв. Гео Милев, ул. Асен Халачев, бл. 149, вх. В, ет. 4, ап. 34, срещу X.X.X., с. Прибой, област Перник; X.X.X., с. Прибой, област Перник; X.X.X., с. Прибой, област Перник.

Първо гражданско отделение, 003003/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 52/2008 по описа на Окръжен съд Ямбол, подадена от X.X.X., Ямбол, к-с Г. Бенковски, бл. 17, вх. В, ап. 61, срещу “Мирали РМГ” - ЕООД, чрез адвокат Йовчева, Ямбол, ул. Жорж Папазов 14, ет. 5, кантора 508.

Първо гражданско отделение, 003085/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 585/2007 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от X.X.X. чрез адвокат Дончев, Русе, ул. Хан Аспарух 31, ет. 3; Министерство на земеделието и храните, София, бул. Христо Ботев 55.

Първо гражданско отделение, 003466/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2202/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от “Интеравто” - ООД, Варна, чрез адвокат Станев, Варна, ул. Княз Борис I № 115, срещу X.X.X. чрез адвокат Кръстева, Варна, ул. Драгоман 25.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 001818/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 671/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., съдебен адрес Пловдив, ул. Софроний Врачански 4, ет. 2, ап. 4, срещу Столична община, София, ул. Московска 33; Върховна касационна прокуратура, София.

Трето гражданско отделение, 001850/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1450/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., Банкя, ул. Петко Д. Петков 13, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X. със съдебен адрес, София, ж. к. X.X., бл. 30, ап. 25; X.X.X. чрез адвокат X.X. със съдебен адрес, София, ж. к. X.X., бл. 30, ап. 25.

Трето гражданско отделение, 001999/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 297/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X., Бургас, к/с Лазур, бл. 72, ет. 12, ап. 71; X.X.X., с. Банево, област Бургас, ул. Минерална 17, срещу X.X.X., Бургас, к/с Братя Миладинови, бл. 117, вх. 2, ет. 4, ап. ляв; X.X.X., Бургас, к/с Изгрев, бл. 8, вх. В, ет. 6; X.X.X., с. Ветрен, община Бургас, ул. Българка 24; X.X.X., с. Ветрен, ул. Вежен 12; X.X.X., Бургас, к/с Братя Миладинови, бл. 117, вх. 3, ет. 5; X.X.X., гр. Българово, област Бургас, ул. Шипка 3; X.X.X., Бургас, бул. Ст. Стамболов 71, ет. 6, ап. 22; X.X.X., Бургас, к/с Изгрев, бл. 20, вх. 4, ет. 3, ап. 12; X.X.X., с. Ветрен, община Бургас, ул. Китен 19; X.X.X., с. Ветрен, община Бургас, ул. Черногорово 7; X.X.X., Сливен, ул. Стефан Караджа, бл. 12, ет. 4, ап. 12; X.X.X., с. Ветрен, община Бургас, ул. Българка 26; X.X.X., с. Ветрен, община Бургас, ул. Българка 26; X.X.X., с. Ветрен, община Бургас, ул. Българка 26; X.X.X., с. Ветрен, община Бургас, ул. Китен 8; X.X.X., с. Ветрен, община Бургас, ул. Ропотамо 12; X.X.X., с. Ветрен, община Бургас, ул. Огоста 9; X.X.X., Бургас, к/с Лазур, бл. 81, ет. 1, ап. 27.

Трето гражданско отделение, 001603/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 299/2007 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от X.X.X., Габрово, кв. Етъра, бул. Дзерджински, 104, срещу X.X.X., Габрово, ул. Брянска 50.

Трето гражданско отделение, 002166/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2910/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат Мандиков, София, ул. Цар Иван Шишман 36, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат Мандиков, София, ул. Цар Иван Шишман 36, ет. 3, срещу Столична община, София, ул. Московска 33.

Трето гражданско отделение, 002270/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 284/2007 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X. със съдебен адрес Пловдив, ул. Хан Кубрат 2, ет. 3, срещу Държавно лесничейство чрез адвокат X.X., гр. Девин, област Смолян; председателя на Държавна агенция по горите, София, бул. Христо Ботев 55, и контролираща страна Министерството на регионалното развитие и благоустройство, София, ул. Кирил и Методий 17 - 20.

Трето гражданско отделение, 000521/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 151/2005 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., София, ж. к. Младост 1, бл. 40, вх. А, ет. 2, ап. 5 (сем. Тоневи), срещу X.X.X., София, ул. Цар Асен 7Б, адвокат Стефанова.

Трето гражданско отделение, 000584/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 288/2007 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от X.X.X., Габрово, ул. Мир 35, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Габрово, ул. Скобелевска 28 А.

Трето гражданско отделение, 000613/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 303/2007 по описа на Окръжен съд София, подадена от X.X.X., София, ж. к. Надежда, бл. 125, вх. Б, ап. 35, срещу Наркооп “X.X.” чрез адвокат X.X., София, бул. Македония 7, ет. 1, ап. 3; Областен управител - София област, София, бул. Витоша 6.

Трето гражданско отделение, 000691/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2008/2007 по описа на Софийския градски съд, подадена от X.X.X., София, ул. Цанко Церковски 25, ет. 4, ап. 7, срещу X.X.X., София, ул. Цанко Церковски 25, ет. 3, ап. 6.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 001034/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1822/2005 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X., Варна, ул. Цар Борис III № 139; X.X.X., Варна, ул. Константин Павлов 20; X.X.X., Варна, ул. Димитър Солунски 1; X.X.X., Варна, ул. Димитър Солунски 1; X.X.X., Варна, ул. Димитър Солунски 1; X.X.X., Варна, ул. Димитър Солунски 15, срещу X.X.X., Варна, ул. Драгоман 5, ет. 1; X.X.X., Варна, ул. Драгоман 5, ет. 1.

Четвърто гражданско отделение, 001054/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 431/2007 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X. със съдебен адрес Бургас, ул. Силистра 1, ет. 1, чрез адвокат X.X.; X.X.X., Бургас, ул. Силистра 1, ет. 1, чрез адвокат X.X., срещу Община Царево, ул. Хан Аспарух 36.

Четвърто гражданско отделение, 001122/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 723/2007 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от X.X.X. със съдебен адрес Радомир, СИБанк, стая 16, чрез адвокат X.X., срещу X.X.X., Перник, ул. Търговска 46/2, чрез адвокат X.X. и страна Дирекция “Социално подпомагане”, отдел “Закрила на детето”, Перник, ул. Радомир 1.

Четвърто гражданско отделение, 002000/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1051/2006 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от “Слънчев бряг” - АД, Несебър, к. к. Слънчев бряг, област Бургас, срещу X.X.X., Пловдив, ул. Волга 44; X.X.X., Пловдив, ул. Волга 44; X.X.X., Пловдив, ул. Иван Ст. Гешев 34; X.X.X., Пловдив, ул. Иван Ст. Гешев 34; X.X.X., Варна, ул. Любен Каравелов 79, ет. 4, ап. 9; ЕТ X.X.X. с фирма “ТДК - X.X.”, Несебър, ул. Еделвайс 1, вх. А, ап. 3; ЕТ X.X.X. с фирма “X.X.”, Бургас, ж. к. Братя Миладинови, бл. 117, вх. 7, ет. 4; X.X.X., Несебър, ул. Еделвайс 1, вх. А, ап. 3; X.X.X., Бургас, ж. к. Братя Миладинови, бл. 117, вх. 7, ет. 4.

Четвърто гражданско отделение, 002034/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 766/2006 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от X.X.X., Радомир, ул. Христо Ботев 20, адвокат X.X., срещу X.X.X., София, ж.к. Гоце Делчев, бл. 102, вх. Е, ет. 2, ап. 109; X.X.X., София, ж. к. Люлин 2, бл. 202, вх. Е, ет. 8, ап. 130; X.X.X., София, ж.к. Люлин, бл. 224, вх. Б, ап. 35, улица 214, чрез X.X.; X.X.X., София, ж. к. Люлин 2, бл. 202, вх. Е, ет. 8, ап. 130.

Четвърто гражданско отделение, 002117/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 737/2005 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. със съдебен адрес София, ж. к. Лагера, бл. 7, вх. Б, ап. 6; X.X.X. със съдебен адрес, София, ж. к. Лагера, бл. 7, вх. Б, ап. 6; X.X.X. със съдебен адрес София, ж. к. Лагера, бл. 7, вх. Б, ап. 6; X.X.X. със съдебен адрес София, ж. к. Лагера, бл. 7, вх. Б, ап. 6; X.X.X. със съдебен адрес София, ж. к. Лагера, бл. 7, вх. Б, ап. 6; X.X.X. със съдебен адрес София, ж. к. Лагера, бл. 7, вх. Б, ап. 6; X.X.X. със съдебен адрес София, ж. к. Лагера, бл. 7, вх. Б, ап. 6, срещу X.X.X., София, ул. Княз Борис I № 98, чрез адвокат X.X.; X.X.X., София, ул. Княз Борис I № 98, чрез адвокат X.X..

Четвърто гражданско отделение, 000351/2006 по описа на 4-Б гр. на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 558/2005 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от “Кондор и сие - мелници - Червен бряг” - АД, София, ж. к. Разсадника, бл. 20б, вх. Б, ет. 8, ап. 40, срещу Централен кооперативен съюз, София, ул. Г. С. Раковски 99; “Кондор и сие - мелници - Червен бряг” - АД, София, ж. к. Разсадника, бл. 20б, вх. Б, ет. 8, ап. 40.

Четвърто гражданско отделение, 000932/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1030/2008 по описа на Висш адвокатски съвет, подадена от X.X.X., Габрово, ул. Алеко Константинов 65А, и адрес за кореспонденция: София, бул. Цар Освободител 14, ет. 2, срещу Висш адвокатски съвет, София, ул. Цар Калоян 1а.

Четвърто гражданско отделение, 001035/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1266/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. със съдебен адрес Варна, ул. Неофит Бозвели 13, чрез адвокат Стратиева; X.X.X. със съдебен адрес Варна, ул. Неофит Бозвели 13, чрез адвокат Стратиева; X.X.X. със съдебен адрес Варна, ул. Неофит Бозвели 13, чрез адвокат Стратиева; X.X.X. със съдебен адрес Варна, ул. Неофит Бозвели 13, чрез адвокат Стратиева, срещу X.X.X. със съдебен адрес Варна, бул. Вл. Варненчик 16 Б, ет. 1, ап. 3; X.X.X. със съдебен адрес Варна, бул. Вл. Варненчик 16Б, ет. 1, ап. 3.

Четвърто гражданско отделение, 001166/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1131/2005 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X., Благоевград, ж. к. Еленово, бл. 25, вх. Б, ап. 22, срещу X.X.X., с. Първомай, област Благоевград; X.X.X., с. Първомай, ул. Македония 5; X.X.X., гр. Лозница, кв. Найден Кючуков, бл. 4, област Разград; X.X.X., с. Първомай, област Благоевград; X.X.X., с. Първомай, област Благоевград; X.X.X., с. Първомай, област Благоевград; X.X.X., с. Първомай, област Благоевград; X.X.X., с. Първомай, област Благоевград; X.X.X., с. Първомай, област Благоевград; X.X.X., с. Първомай, област Благоевград; X.X.X., с. Първомай, област Благоевград; X.X.X., с. Първомай, област Благоевград; X.X.X., с. Първомай, област Благоевград; X.X.X., с. Първомай, област Благоевград; X.X.X., с. Първомай, област Благоевград; X.X.X., с. Първомай, област Благоевград; X.X.X., с. Първомай, област Благоевград; X.X.X., с. Първомай, област Благоевград; X.X.X., с. Ръждак, област Благоевград; X.X.X., Пловдив, бул. Ал. Стамболийски 64, бл. 115, ап. 16; X.X.X., с. Долна Рибница, област Благоевград; X.X.X., с. Долна Рибница, област Благоевград; X.X.X., с. Долна Рибница, област Благоевград, чрез X.X.; X.X.X., с. Долна Рибница, област Благоевград; X.X.X., с. Долна Рибница, област Благоевград; X.X.X., с. Долна Рибница, област Благоевград; X.X.X., Петрич, ул. Брегалница 10.

Четвърто гражданско отделение, 001196/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 996/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., София, ж. к. Надежда 5, бл. 530, вх. Б, ет. 3, ап. 33, срещу X.X.X., София, ул. Лавеле 30, ет. 2, стая 13, чрез адвокат Виодорова.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 000532/2008 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1777/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество “ДЗИ - Общо застраховане”, София, ул. Г. Бенковски 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Витоша 25, ет. 1.

Второ търговско отделение, 000766/2008 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1727/2007 по описа на Апелативен съд София, подадена от “ЖМБ - 1” - АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Христо Смирненски 32, срещу “Уникредит Булбанк” - АД, София, пл. Света Неделя 7; X.X.X., чрез X.X.X., София, кв. Дианабад, бл. 24, и трето лице X.X.X., София, ж. к. Бъкстон, ул. Вихрен 39А, вх. А, ап. 4; X.X.X., София, ул. Опълченска 112; X.X.X., София, бул. Цар Борис III № 54, бл. 5, вх. Е.

Второ търговско отделение, 000798/2008 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1161/2007 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X., Кърджали, бул. Беломорски 26, бл. Теменужка, вх. В, ап. 26, срещу X.X.X., Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 37, вх. В, ет. 7, ап. 56.

Второ търговско отделение, 000811/2008 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1255/2007 по описа на Апелативен съд София, подадена от “ЖМБ1” - АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Христо Смирненски 32, срещу “Уникредит Булбанк” - АД, София, пл. Св. Неделя 7, и трето лице X.X.X., София, ж. к. Бъкстон, ул. 39А, вх. А, ап. 4; X.X.X., София, ул. Опълченска 112, “Верея Кабел”; X.X.X., София, бул. Цар Борис III № 54, бл. 5, вх. Е.

Второ търговско отделение, 000077/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1604/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от БАРП “Булатка” чрез адвокат Светозар Литман, Пловдив, ул. Густав Вайганд 2, срещу X.X.X., София, ж.к. Младост 1, бл. 3, вх. 10, ет. 2.

Второ търговско отделение, 000079/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 590/2008 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от “Булхарт” - ООД, с. Главница, община Пазарджик, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пазарджик, ул. Хан Омуртаг 2, ет. 2.

Второ търговско отделение, 000085/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4071/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от ЗД “Бул Инс” - АД, София, бул. Витоша 17, срещу ЗПАД “ДЗИ - Общо застраховане” - АД, София, ул. Бенковски 3.

Второ търговско отделение, 000342/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 306/2008 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от “МЗ - 60” - ЕООД, в несъстоятелност, със синдик X.X.X. чрез адвокатско дружество “Скочев и съдружници”, Варна, ул. Мусала 9, ет. 2; “Варна пропъртис” - ЕООД, чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Иван Вазов 35; “Електра 2000” - ЕООД, Варна, ул. М. Дринов 47; “Електра 2000” - ЕООД, чрез адвокат X.X., Варна, ул. Скайлер 4.

Второ търговско отделение, 000375/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 774/2008 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Община Своге, ул. Александър Стамболийски 7; Община Своге чрез адвокат X.X.X., София, ул. Брегалница 40, ет. 1, ап. 3, срещу “Мал Мук” - ООД, чрез адвокат X.X., Перник, ул. Черешово топче 2.

Второ търговско отделение, 000399/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 315/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от “Дизайнерска къща ХИТ” - ЕООД, чрез адвокати Н. Чакърова и Н. Хаинбоазка, София, ул. 20 април 12, ет. 1, ап. 2, срещу “Ел - Из 2002” - ЕООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Солунска 6, ет. 2.

Второ търговско отделение, 000405/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2322/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от “Общинска застрахователна компания” - АД, София, ул. Света София 7, ет. 5, срещу Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество “Булстрад” - АД, София, ул. Позитано 5.

Второ търговско отделение, 000774/2008 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 774/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от “Герчо Комерс” - ООД, с управител X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Стефан Караджа 9, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Петър Богдан 13.

НА 30.IХ.2009 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 001270/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1395/2006 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. България 6 А; X.X.X. чрез адвокатX.X., В. Търново, ул. България 6 А, срещу X.X.X., с. Ресен, община Велико Търново; Общинска служба “Земеделие и гори”, В. Търново.

Първо гражданско отделение, 001314/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 701/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Люси Левон Хайрабедян чрез адвокат X.X., Варна, ул. Ген. Колев 66; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Ген. Колев 66, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Генерал Столипин (М. Калини) 27, ет. 1, ап. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Генерал Столипин/ (М. Калини) 27, ет. 1, ап. 1.

Първо гражданско отделение, 001380/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 277/2007 по описа на Окръжен съд Търговище, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Търговище, АК Търговище, срещу X.X.X., Шумен, бул. Симеон Велики 69, вх. А, ап. 17.

Първо гражданско отделение, 001463/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 364/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат Пенев, София, бул. Христо Ботев 57, ет. 3, срещу X.X.X., София, ж. к. Надежда 1, бл. 113, вх. Б, ет. 7, ап. 43.

Първо гражданско отделение, 002220/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1608/2007 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от “Сийланд пропъртис” - АД, представлявано от X.X.X., Варна, ул. Ген. Колев 92; СУ X.X., София, бул. Цар Освободител 15, срещу Манастир “Св. св. Константин и Елена” чрез адвокат X.X., Варна, ул. Узунджовска 16, ет. 3.

Първо гражданско отделение, 002279/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1113/2006 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X., София, ж. к. Славия, бл. 12 А, вх. Б, ап. 14; X.X.X., София, ж. к. Славия, бл. 12 А, вх. Б, ап. 14, срещу X.X.X. чрез адвокат Л. Цветков, Бургас, ул. Ген. Гурко 7а, ет. 1; X.X.X., Бургас, ул. Васил Левски 27; X.X.X. чрез адвокат Л. Цветков, Бургас, ул. Гурко 7А, ет. 1, офис 3А; X.X.X. чрез адвокат Л. Цветков, Бургас, ул. Гурко 7а, ет. 1, офис 3А.

Първо гражданско отделение, 003186/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 245/2008 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от “Макс” - ООД, чрез адвокат X.X., Плевен, ул. Катя Попова 2, срещу X.X.X., Плевен, ул. Шипка 26, бл. 8, ет. 3, ап. 11; X.X.X., Плевен, ул. Шипка 26, бл. 8, ет. 3, ап. 11.

Първо гражданско отделение, 001176/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 306/2007 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от X.X.X., с. Момчиловци, община Смолян, ул. Евридика 6, срещу Държавно горско стопанство, Смолян; Държавно горско стопанство, Пампорово, к. к. Пампорово; Териториална дирекция по горите, Смолян; Общинска служба “Земеделие и гори”, Смолян, бул. България 12.

Първо гражданско отделение, 001411/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 620/2007 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от X.X.X., Търговище, ул. Палаузов 28, ет. 1, ап. 1, срещу X.X.X., Шумен, ул. Република 27; X.X.X., Шумен, ул. Черно море 7, А, ет. 3.

Първо гражданско отделение, 001447/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 431/2007 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от X.X.X., Севлиево, ул. Стефан Пешев 61, срещу ЕТ “Едел - 2000 - X.X.”, представлявано от X.X.X., Севлиево, ул. Опълченска 32.

Първо гражданско отделение, 001514/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 854/2006 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от X.X.X., Добрич, ул. Ст. Чилингиров (Ал. Стамболийски) 7, подн. А, кв. Рилци, срещу X.X.X., Добрич, ул. Ст. Чилингиров(Ал. Стамболийски) 7, подн. А, кв. Рилци; X.X.X., Добрич, ул. Ст. Чилингиров, кв. Рилци 7, подн. А.

Първо гражданско отделение, 003103/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 890/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X., с. Бегунци, община Карлово, област Пловдив, ул. 4-та, номер 33, срещу X.X.X., с. Бегунци, област Пловдив, ул. 8 № 3; X.X.X., с. Бегунци, област Пловдив, община Карлово.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 002173/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2526/2005 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X., София, ул. Граф Игнатиев 54; “Дженерали Застраховане” - АД, София, бул. Дондуков 68, срещу X.X.X., София, ул. Света гора 17, ет. 6, ап. 17, и трето лице ЗАПД “Булстрад”, София, пл. Позитано 5; “Солар” - ООД /Еркек-2002” - ЕООД, София, ул. Цар Асен 60.

Второ гражданско отделение, 001679/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 466/2007 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от X.X.X., Хасково, ул. Иван Асен 23 - 27, вх. Б, ап. 8, срещу X.X.X., Хасково, ул. Одрин 18, вх. Б, ет. 5, ап. 18; X.X.X., Хасково, ул. Одрин 18, вх. Б, ет. 5, ап. 18.

Второ гражданско отделение, 003229/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 214/2008 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от X.X.X., с. Орехово, община Чепеларе, област Смолян; X.X.X., с. Орехово, община Чепеларе, област Смолян; X.X.X., с. Орехово, община Чепеларе, област Смолян, срещу Държавно лесничейство - Хвойна, с. Хвойна, област Смолян; Общинска служба по земеделие и гори - Чепеларе; Регионално управление на горите - Смолян, ул. Първи май 2.

Второ гражданско отделение, 003354/2008 по описа на пето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 323/2005 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X.-X., съдебен адрес Варна, ул. Баба Тонка 14 Б, адвокат X.X., срещу X.X.X., едноличен търговец с фирма ЕТ “Спел - X.X.”, Варна, бул. Хр. Ботев 3, адвокат X.X..

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 001343/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 506/2007 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат С. Стефанова, Пловдив, ул. Хан Кубрат 2, ет. 3, срещу Окръжна следствена служба - Пловдив, Пловдив, ул. Петко Д. Петков 9; Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2.

Трето гражданско отделение, 001433/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 970/2007 по описа на Окръжен съд София, подадена от X.X.X., с. Томпсън, община Своге, област София, ул. Топола 17; X.X.X., с. Томпсън, община Своге, област София, ул. Топола 17, срещу X.X.X., София, ул. Евлоги Георгиев 71.

Трето гражданско отделение, 001461/2008 по описа на първо гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1089/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат А. Максимова, София, ул. Х. Димитър 19А, ет. 1, ап. 2, срещу ЕТ X.X.X. с фирма “Мирал - X.X.”, София, ул. 20-и април 12, чрез адвокат Хаимбоазка; X.X.X. чрез адвокат Хаимбоазка, София, ул. 20-и април 12.

Трето гражданско отделение, 000643/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 512/2007 по описа на Окръжен съд Враца, подадена от Земеделска кооперация “Единство” (в ликвидация), Враца, Адвокатска колегия чрез адвокат X.X., срещу ППЗК “Скът - 93”, с. Голямо Пещене, област Враца.

Трето гражданско отделение, 000671/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 325/2007 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X. чрез адвокат Е. Попова, гр. Сандански, ул. Мара Бунева 18, срещу X.X.X., гр. Сандански, ул. Свети Врач 9, и контролираща страна Отдел “Закрила на детето” - гр. Сандански.

Трето гражданско отделение, 000740/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 67/2007 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от X.X.X., Добрич, ж. к. Дружба, бл. 39, вх. А, ап. 4, срещу Земеделска кооперация “Сплотеност” чрез председателя X.X.X., с. Владимирово, област Добрич.

Трето гражданско отделение, 000815/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3050/2006 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат Е. Запрянова, Пловдив, бул. Васил Априлов 90, ап. 9; X.X.X. чрез адвокат Е. Запрянова, Пловдив, бул. Васил Априлов 90, ап. 9; X.X.X. чрез адвокат Е. Запрянова, Пловдив, бул. 6-и септември 169, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат А. Запрянов, Пловдив, бул. 6-и септември 169, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат Е. Запрянова, Пловдив, бул. Васил Априлов 90, ап. 9; X.X.X. чрез адвокат Е. Запрянова, Пловдив, бул. Васил Априлов 90, ап. 9; X.X.X. чрез адвокат Е. Запрянова, Пловдив, бул. Васил Априлов 90, ап. 9; X.X.X. чрез адвокат Е. Запрянова, Пловдив, бул. Васил Априлов 90, ап. 9; X.X.X. чрез адвокат Е. Запрянова, Пловдив, бул. Васил Априлов 90, ап. 9; X.X.X., Пловдив, бул. Васил Априлов 90, ап. 9; X.X.X., Пловдив, ул. Ген. Кюркчиев 20, ет. 3, ап. 6, срещу X.X.X., Пловдив, ул. Захари Стоянов 18, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат И. Марков, Пловдив, ул. Антим I № 11; X.X.X. чрез адвокат Г. Несторов, Пловдив, ул. Цар Калоян 8, ет. 4; X.X.X. чрез адвокат Ю. Рангелова, Пловдив, ул. Кап. Райчо 70, ет. 6, ап. 35, и трето лице Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов 1.

Трето гражданско отделение, 000883/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 485/2007 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от X.X.X., Видин, ж. к. Химик, бл. 25, вх. Б, ап. 28, срещу Община Видин.

Трето гражданско отделение, 001062/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 583/2007 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от X.X.X., Сливен, бул. Христо Ботев 25-Б-17, срещу X.X.X., Сливен, пл. Ал. Стамболийски 1, к-с Печ, ет. 6, стая 1.

Трето гражданско отделение, 001101/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 958/2006 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от X.X.X., Балчик, ул. Бачо Киро 2, срещу X.X.X. чрез адвокат Ю. Отузбирова, Добрич, бул. 25-и септември 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2.

Трето гражданско отделение, 001340/2008 по описа на трето гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 128/2007 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат М. Георгиева, Пловдив, бул. Шести септември 173, ет. 4, срещу X.X.X. чрез адвокат Ив. Гогов, Асеновград, ул. Изложение 11.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 002115/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1445/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от Столична дирекция “Полиция”, София, ул. Антим I № 5, срещу X.X.X., с. Литаково, област София, ул. Хр. Ботев 18; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Славянска 20, ет. 2, ап. 6.

Четвърто гражданско отделение, 002170/2008 по описа на второ гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2326/2003 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., София, ул. 253-та 14; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 33, Търговски дом, стая 439, срещу X.X.X., София, кв. Орландовци, ул. 253-та 12; X.X.X., София, ж.к. Сердика, бл. 15А, вх. А, ет. 6, ап. 15; X.X.X., София, кв. Орландовци, ул. 253-та 12.

Четвърто гражданско отделение, 001672/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 971/2004 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от “Смесени превози” - ЕООД, гр. Две могили, област Русе, ул. Черно море 12, срещу X.X.X., гр. Две могили, област Русе, ул. Дунав 9.

Четвърто гражданско отделение, 001681/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 263/2007 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Шумен, бул. Велики Преслав 42, ап. 19; X.X.X., Панагюрище, ул. Бреза 2, срещу X.X.X., Варна, ул. Подвис, бл. 33, вх. 1, ет. 1, ап. 8; X.X.X., Варна, ул. Подвис, бл. 33, вх. 1, ет. 1, ап. 8.

Четвърто гражданско отделение, 001745/2008 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 187/2007 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Силистра, ул. Христо Ботев 2, офис 2, срещу Сабри Сейдали Алиш, Белене, област Плевен, Затвора; Сабри Сейдали Алиш, с. Нова Черна, област Силистра, ул. Кирил и Методий 95; Разие Хюсеин Алиш, с. Нова Черна, област Силистра, ул. Кирил и Методий 95; Басри Сейдали Алиш, с. Нова Черна, област Силистра, ул. Кирил и Методий 95; Юлфет Федаил Алиш, с. Нова Черна, област Силистра, ул. Кирил и Методий 95.

Четвърто гражданско отделение, 000133/2009 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5401/2003 по описа на Софийски градски съд, подадена от “Петрол” - АД, с изпълнителен директор X.X.X., София, бул. Черни връх 43, срещу X.X.X., София, ж. к. Люлин бл. 915, ет. 6, ап. 15.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 000691/2008 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3630/2008 по описа на 2 ГО на ВКС, подадена от X.X.X. чрез адвокат Йосиф Герон, София, ул. Искър 16, вх. Б, ет. 3; X.X.X., чрез адвокат Йосиф Герон, София, ул. Искър 16, вх. Б, ет. 3, срещу X.X.X., Несебър, ул. Хан Крум 39; X.X.X., Несебър, ул. Хан Крум 39.

Второ търговско отделение, 000832/2008 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 455/2008 по описа на Апелативен съд София, подадена от “Институт по заваряване” - АД, София, ул. Асен Йорданов 10, срещу “Кетмаш” - АД, Велико Търново, ул. Н. Габровски 90; “Наш дом - България холдинг” - АД, София, ул. Ангел Кънчев 3.

Второ търговско отделение, 000013/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4234/2007 по описа на Софийски градски съд, подадена от “Тектоника - 5” - ООД, с управител X.X.X., София, ж. к. Люлин, бл. 702, вх. А, ап. 49, срещу X.X.X.-X., чрез адвокат X.X., София, бул. Дондуков 7а, партер.

Второ търговско отделение, 000039/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 587/2008 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от Застрахователна компания “Уника” - АД, София, ул. Юнак 11 - 13, срещу Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”, ОПУ, Пазарджик, ул. Александър Стамболийски 20.

Второ търговско отделение, 000116/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 251/2008 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X., Шумен, ул. Драгоман 8, вх. Б, ет. 3; “Дикси” - ООД, Шумен, ул. Христо Ботев 18; “Тед - Шумен” - АД, Шумен, ул. Калиакра 2, срещу X.X.X., Шумен, ул. Цар Освободител 64; “Симони” - ООД (в ликвидация), с ликвидатор X.X., Шумен, ул. Ген. Драгомиров 38, ап. 71.

Второ търговско отделение, 000154/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 231/2008 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от “Геомар” - ЕООД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. 8-и Приморски полк 128, ст. 118, срещу “Агро ден” - ЕООД, чрез адвокат X.X., Добрич, бул. Добруджа 28.

Второ търговско отделение, 000194/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2435/2007 по описа на Апелативен съд София, подадена от “Мерк” - КДА, Германия, с пълномощник X.X.X., София, ул. Бузлуджа 64, срещу “Мерк” - ЕООД, Добрич, бул. 25-и септември 43, ет. 3.

Второ търговско отделение, 000198/2009 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 596/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от Застрахователно дружество “Бул Инс” - АД, София, бул. Витоша 17; Застрахователно дружество “Бул Инс” - АД, чрез адвокат X.X., София, бул. Джеймс Баучър 87, срещу “Общинска застрахователна компания” - АД, София, ул. Света София 7.

Второ търговско отделение, 000569/2007 по касационна жалба срещу решението по гр. дело 275/2006 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от Земеделска кооперация “Златен плод”, с управител X.X.X., с. Горна Гращица, област Кюстендил, срещу X.X.X., с. Горна Гращица, област Кюстендил.

9526

Административният съд - София-град, II отделение, 26 състав, призовава X.X.X. с последен известен адрес София, ул. Загребска 30, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.Х.2009 г. в 14 ч. като заинтересувана страна по адм.д. № 6377/2008, образувано по жалба на X.X.X. срещу заповед № РД-09-50-561 от 8.VI.2005 г. на главния архитект на София, с която е отменена заповед № РД-09-50-465 от 14.IХ.1994 г. Призованата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на ГПК.

9791

Административният съд - София-област, III състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж. к. Младост 1А, бл. 527, вх. 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.IХ.2009 г. в 14 ч. като заинтересувана страна по адм. д. № 319/2009, образувано по оспорване на областния управител на Софийска област на решение № 799 на Общинския съвет - Самоков, от протокол № 20 от 19.III.2009 г.

9820

Пловдивският окръжен съд, гр. колегия, призовава X.X.X. с последен известен адрес Пловдив, ул. Никола Козлев 6, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.Х.2009 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 437/97, заведено по искова молба на “УниКредит Булбанк” - АД, Пловдив. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).

9792

Софийският градски съд, I гр. отделение, 6 състав, призовава Йорго Пецас, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.II.2010 г. в 14 ч. като ответник по гр.д. № 3970/2008, заведено от “Такси - С - експрес” - АД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.

9821

Софийският градския съд, гр. колегия, I - 5 състав, призовава X.X.X. с последен известен постоянен и настоящ адрес София, ул. Връх Манчо, бл. 36, вх. Б, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 10.III.2010 г. в 13,30 ч. като ответник по гр. д. № 2477/2007, заведено от X.X.X.. Призованият да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).

9822

Варненският районен съд, XXI състав, призовава X.X.X. с последен известен адрес Варна, кв. Галата, ул. Галатея 46, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 2.X.2009 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 727/2007, заведено от X.X.X. и X.X.X., по чл. 42, буква “в” ЗН. Ответникът да посочи съдебен адрес за призоваването, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).

9793

Златоградският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Сухата река, бл. 219, ет. 12, ап. 170, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 3.IХ.2009 г. в 9,15 ч. на I с.з. като ответник по гр.д. № 68/2009, заведено от X.X.X. от Златоград, бул. България 128, вх. А, ет. 2, ап. 6, като майка и законна представителка на малолетното дете X.X.X., по чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

9840

Пловдивският районен съд, 17 гр. с., призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, ул. Панагюрище 11, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.IХ.2009 г. в 13,30 ч. като ответница по гр.д. № 648/2008, заведено от X.X.X., за иск по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ във връзка с чл. 97, ал. 1 ГПК. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).

9842

Тервелският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес гр. Нови пазар, ул. Сливница 55, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 5.Х.2009 г. в 10 ч. като ответница по гр.д. № 119/2009, заведено от X.X.X.. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа приусловията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).

9823

Тутраканският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес София, кв. Ботунец 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 1.Х.2009 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 8/2009, заведено от X.X.X. от с. Падина, област Силистра, по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

9841

Благоевградският окръжен съд обявява, че има образувано гр. д. № 263/2009 с ищец Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност - София, и ответници X.X.X. с постоянен адрес с. Катунци, ул. Стоян Гущеров 6, X.X.X. с постоянен адрес с. Катунци, ул. Стоян Гущеров 6, ЕТ “Крейзи Холидей - X.X. - X.X.” със седалище и адрес на управление с. Катунци, с правно основание чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД с цена на иска 959 685 лв., с което да се отнеме в полза на държавата следното попадащо в патримониума на ответника имущество: от ЕТ “Крейзи Холидей - X.X. - X.X.”, с ЕИК 101734390, собственост на X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД: парцел VIII в кв. 46 по регулационния план на с. Катунци, област Благоевград, с площ 1150 кв. м, при граници: от три страни улици и парцел VII ведно с построената в него триетажна масивна административна сграда, със застроена площ 295 кв. м, преустроена в хотел с механа и кафе-бар; от X.X.X., ЕГН **********, и X.X.X., ЕГН **********2, на основание чл. 10 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД: имот ПЛСНМ № 686, парцел VII в кв. 46 по регулационния план на с. Катунци, област Благоевград, целият 1190 кв. м; имот № 745 в кв. 74 с площ 400 кв. м, по плана на с. Катунци, община Сандански, област Благоевград, образуван от нива в м. Черквата; пасище, мера 1375 кв. м, V категория, местност Прях, имот № 000113 по картата на землището на с. Катунци, община Сандански, област Благоевград; от X.X.X., ЕГН **********, на основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД: лек автомобил марка “Опел Калибра” 2000, рег. № Е 5667ВВ, рама W0L000085N1197896, двигател С 20NE25572587; лек автомобил марка “Мерцедес 200” с ДК Е 0455АВ, рама № WDB12404018967231. Делото е насрочено за разглеждане в съдебно заседание на 17.ХI.2009 г. в 11,30 ч. в зала № 1 на Окръжния съд - Благоевград, и заинтересуваните лица могат да представят своите претенции върху имуществото на ответника.

9795

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3300 от 3.Х.2007 г. по ф.д. № 1928/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Шадоу - 2006” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Зарево 7,ет. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, лицензионни сделки, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.

40065

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3278 от 3.Х.2007 г. по ф.д. № 1917/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “ИБТ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Симитли, ул. Чайка 6, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, продажба на едро и дребно на компютри и компютърни компоненти, телефони и аксесоари, проектиране, разработване и внедряване на софтуерни продукти, изграждане, ремонт и поддръжка на локални мрежи, далекосъобщителни дейности, предоставяне достъп до интернет, изработка и поддръжка на уебстраници, всякакви законни услуги, извършвани по интернет, покупка на ценни книжа с цел препродажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически (туроператорска и турагентска дейност), рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем, продажба и посредничество при сделки с тях, всякакви други дейности и услуги в страната и в чужбина, незабранени със закон, а за дейност, за която се изисква разрешение или лиценз, след получаването му, лизингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.

40066

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г. по ф.д. № 2169/2000 вписва промяна за “Уърлд травел БГ” - ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; вписва нов учредителен акт.

40068

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по ф.д. № 1832/2000 вписва промени за “Булсол” - АД: освобождава съвета на директорите; вписва нов съвет на директорите в състав X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала “Пи Еф Ейч Си естаблишмент”; заличава като изпълнителен директор X.X.X.; вписва като изпълнителен директор X.X.X.; вписва промяна в наименованието от “Булсол” - АД, на “Булсол” - ЕАД; вписва нов устав.

40069

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по ф.д. № 3316/2005 вписва промени за “Мунславин” - ООД: заличава като управител Роджър Алфред Мун; вписва като управител X.X.X.; вписва ново седалище и адрес на управление - Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 49, вх. 7, ет. 8, ап. 2; вписва нов дружествен договор.

40070

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г. по ф.д. № 3043/2005 вписва промени за “Аники” - ЕООД: вписва като съдружник X.X.; вписва промяна на наименованието от “Аники” - ЕООД, на “Аники” - ООД; вписва нов дружествен договор.

40071

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по ф.д. № 454/2002 вписва промяна за “Стройконсулт” - ООД: освобождава като съдружник “Жордия” - ООД; вписва като съдружник “С.В. трейдинг” - ООД; вписва нов дружествен договор.

40072

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г. по ф.д. № 896/2006 вписва промени за “Вивас” - ООД: освобождава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

40073

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г. по ф.д. № 509/2006 вписва промени за “Стройкомерс 2007” - ООД: освобождава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

40074

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по ф.д. № 224/2006 вписва промени за “Диваслес” - ООД: освобождава като съдружници X.X.X. и Васос Андреу; вписва като едноличен собственик на капитала Ираклеус Савас; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител Ираклеус Савас; вписва промяна в наименованието от “Диваслес” - ООД, на “Диваслес” - ЕООД; вписва ново седалище и адрес на управление - Бургас, ул. Съединение 5; вписва нов учредителен акт.

40075

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по ф.д. № 3416/2007 вписва промяна за “Ай Ен Джи инвест” - ООД: вписва като съдружник X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

40076

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по ф.д. № 3143/2007 вписва промяна за “Смарт инвестмънт лимитид” - ЕООД: вписва нов учредителен акт.

40077

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по ф.д. № 1166/2007 вписва промяна за “Тилия - Д. И.” - ЕООД: вписва нов предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти; вписва нов учредителен акт.

40078

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г. по ф.д. № 1146/2007 вписва промяна за “Валтер” - ООД: вписва нов адрес на управление - Бургас, ул. Александровска 50, ет. 3; вписва нов дружествен договор.

40079

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г. по ф.д. № 1026/2007 вписва промени за “Петер инвестмънт дивелъпмънт къмпани” - ООД: освобождава като съдружник X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

40080

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по ф.д. № 529/2007 вписва промени за “Макстрон” - ЕООД: вписва като съдружник X.X.; вписва като управител X.X.X.; вписва промяна на наименованието от “Макстрон” - ЕООД, на “Макстрон” - ООД; вписва нов дружествен договор.

40081

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.IХ.2007 г. по ф.д. № 3866/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Адзура имобилиаре” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Айтос, Индустриална зона “Булгара”, склад 2, и с предмет на дейност: вътрешнотърговска дейност - изкупуване и реализация, външнотърговска дейност - внос, износ, реекспорт, бартерни операции, комисионна търговия, посредническа дейност в областта на вътрешната и външната търговия, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна, спедиторска, маркетингова, консултантска и лизингова дейност, битови услуги, архитектурни, художествени, строителни, монтажни, ремонтни, довършителни дейности, вътрешен и външен дизайн, строителни облицовки, фасадно и интериорно оформление, търговия с недвижими имоти, сервизна дейност, производство и търговия с електронна техника и творби на художествени занаяти, вътрешен и международен туризъм, кафетерия, ресторантьорство, хотелиерство, таксиметрови превози, разкриване и експлоатация на магазини за продажба на хранителни стоки и стоки за бита, производство и търговия със селскостопанска продукция в първоначален и преработен вид. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Мирна Мария Чеволани.

40082

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.IХ.2007 г. по ф.д. № 3873/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Дорнел” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Цар Калоян 8, ет. 2, ап. 5, и с предмет на дейност: консултантска дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство и строително-ремонтни работи, проектиране и инженерингова дейност, производство и търговия със строителни материали, туристически услуги, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, селски и алтернативен туризъм, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, организация, кетъринг и декорация на празненства, бизнес срещи, конференции, семейни тържества, сватби, балове, официални вечери, музикални участия на изпълнители и групи, кастинг и прослушвания, подбор на персонал, финансово-счетоводна и одиторска дейност, продажба на стоки от собствено производство, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни услуги, складови сделки,лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40083

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.IХ.2007 г. по ф.д. № 3878/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Системи за автоматизация и сигурност” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 26, вх. 1, ет. 7, ап. 20, и с предмет на дейност: производство и търговия със селскостопанска продукция, търговия с петролни продукти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, бартерни и лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, валутни сделки, внос и износ, складови сделки, туристически, хотелиерски, ресторантьорски, туроператорски, фитнес, рекламни, информационни, програмни, импресарски и транспортни услуги, продажба, монтаж и поддръжка на охранителни, известителни и задвижващи системи, извършване на строителни и строително-ремонтни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40084

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.IХ.2007 г. по ф.д. № 3844/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Берьозка голд” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, кв. Сарафово, ул. Баба Тонка 8, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лизингови сделки, туристически, рекламни, информационни и програмни услуги, туроператорска дейност, валутни сделки, стоков контрол, счетоводни услуги, хотелиерски и ресторантьорски услуги, сделки с недвижими имоти и свързани с тях консултантски и посреднически услуги, проектиране, строителство и ремонтно-възстановителни работи на недвижими имоти, покупко-продажба, наеми и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с движимо имущество, комунално-битови услуги, експорт-импорт, сделки с интелектуална собственост в страната и в чужбина, търговско представителство на местни и чуждестранни лица, вътрешен и международен транспорт на стоки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40085

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.IХ.2007 г. по ф.д. № 3852/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Тео монтаж инженеринг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Лазур, ул. Батак 15, ет. 4, ап. 11, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лизингови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, осъществяване на конструкторска, проектантска и научноизследователска дейност, изработване и монтаж на всякакъв вид метални изделия, машини и съоръжения, строително-монтажни дейности и ремонт, възстановяване и изработка на резервни части за всякакъв вид машини и съоръжения, информационни и консултантски услуги, като тези, за които се изисква специално разрешение или са обект на специално регулиране, се извършват след снабдяване с такова или при съответно спазване на нормативните разпоредби, внос-износ на стоки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина и външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40086

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 24.IХ.2007 г. по ф.д. № 3848/2007 вписа акционерно дружество “Салена” - АД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Гладстон 52, ет. 4, и с предмет на дейност: придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които акционерното дружество участва, финансиране на дружества, в които акционерното дружество участва, собствена производствена и търговска дейност, покупка на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, бартерни и външнотърговски сделки, комисионни и консигнационни сделки, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, транспортни и спедиционни сделки и услуги, експлоатация на складови бази и складови сделки, маркетингова и рекламна дейност, както и всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., разпределен в 5000 налични поименни акции с номинална стойност 10 лв., управлява се от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от X.X.X. - изпълнителен директор.

40087

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г. по ф.д. № 2833/97 вписа промени за “Александър - кар” - ООД: вписва увеличаване капитала на дружеството от 6000 лв. на 46 080 лв.; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

40088

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г. по ф.д. № 1954/97 вписа промени за “Нигри” - ООД: освобождава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

40089

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.IХ.2007 г. по ф.д. № 3880/2007 вписа дружество с ограничена отговорност “Комфорт системс” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 16, вх. 2, ет. 7, ап. 19, и с предмет на дейност: търговия с ел. материали и алармени системи, монтаж, ремонт и поддръжка на слаботокови и силнотокови инсталации, строително-ремонтни дейности, ремонт на машини, търговия с машини и резервни части, строителство и възстановяване на сгради и предприятия, транспортна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, консултантска дейност, сделки с интелектуална собственост, софтуер, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, лизинг и други незабранени със закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40090

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 3202/96 вписа промени за “Слънчев бряг” - АД: освобождава стария съвет на директорите; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател на СД, X.X.X. - изп. директор, Ели Леон Анави, X.X.X. и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

40567

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 3379/2005 вписва промяна за “Трейшън хайрайз естейтс” - ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

40568

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.IХ.2007 г. по ф.д. № 3744/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Каия” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 65, вх. 1, ет. 6, и с предмет на дейност: покупка на стоки, за да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид за постигане на печалба, извършване на продажба на стоки от собствено производство, извършване на търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, валутни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, електро- или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40569

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.IХ.2007 г. по ф.д. № 3617/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Росиана 85” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 72, вх. А, ет. 5, ап. 10, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, превозни сделки (превоз на пътници и товари в страната и в чужбина със собствен или нает транспорт (вкл. и таксиметрова дейност), комисионни и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки или сделки по предоставянето на други услуги, търговско представителство и посредничество, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, складови сделки, стоков контрол, както и всички останали незабранени със закон дейности, организирани като предприятие, което по предмет и обем изисква делата му да се водят по търговски начин, при спазване на съответните разрешителни и лицензионни режими. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40570

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 и § 7 и 8 ПЗР ЗИД на ТЗ във връзка с чл. 154, т. 5, чл. 155, т. 2 и чл. 266 ТЗ на 16.I.2002 г. съгласно решение по гр.д. № 677/2000 прекратява дейността на “Бултанк” - ООД, открива производство по ликвидация на дружеството със срок на ликвидацията шест месеца и определя за ликвидатор X.X.X..

40571

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 3966/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Мариана” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 114, вх. А, ет. 7, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, превозни, комисионни, спедиционни, лизингови сделки, търговско представителство и посредничество на местни или чуждестранни лица, ресторантьорство, хотелиерски, туристически, рекламни, програмни, информационни или други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40572

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 3967/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Грудев” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Балкан 54, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, строителство, строително-довършителни работи, ремонт, обзавеждане, покупка, строеж на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, спедиторски услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, авторемонтни и други услуги, вътрешен и международен транспорт, внос, износ и реекспорт. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40573

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 3969/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Стройконсулт 2007” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Хан Телериг 34, и с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, валутни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, туристическа дейност, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност, рекламни, информационни, програмни, импресарски, външнотърговски, дистрибуторски сделки, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40574

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 3968/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Караиванов - 95” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Трайчо Китанчев 15, и с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки и други вещи, вкл. собствено производство или след преработването и обработването им, търговско представителство на местни и чуждестранни лица, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, лизинг, предоставяне на хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и програмни услуги, предоставяне на кораборемонтни, корабостроителни, стругарски, шлосерски, водопроводни, заваръчни услуги, предоставяне на строително-монтажни и строително-ремонтни услуги, импресарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, маркетинг, външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40575

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 3970/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Джей Чапмън холдингс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Булаир 9, ет. 6, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни сделки, отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Джон Уилям Чапмън.

40576

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 3971/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Грейс пропърти” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Булаир 9, ет. 6, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни сделки, отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Николай Кочуевский.

40577

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 3982/2007 вписва дружество с ограничена отговорност “Свен” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 72, вх. 3, ет. 6, и с предмет на дейност: рекламни услуги и вътрешен дизайн и всички други видове дейности, за които законът предвижда воденето им по търговски начин, както и да извършва в страната и в чужбина всички допустими от закона сделки, вкл. след получаване на евентуално изискуема лицензия или концесия, вкл. да придобива и отчуждава в съответствие със закона движими, недвижими вещи, вещни права, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40578

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г. по ф.д. № 4028/2007 вписва дружество с ограничена отговорност “ВР - инвестмънтс” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Жени Патева 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки, други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вкл. търговия със строителни материали, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, вносно-износни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски (след получаване на лиценз), туристически, туроператорски и турагентски (след получаване на лиценз), рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Уилям Пол Раян.

40579

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г. по ф.д. № 4005/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Шираз 1” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Велика и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, строителство, туроператорство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Голдин Ханна Ошра.

40580

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г. по ф.д. № 4003/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Тони 01” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Несебър, ул. Любен Каравелов, бл. 7, вх. А, ет. 2, ап. 4, и с предмет на дейност: производство на селскостопанска продукция, търговия на едро и дребно, вкл. външнотърговски сделки с хранителни, промишлени и селскостопански стоки в първоначален, преработен или обработен вид, вкл. продажба на стоки от собствено производство, туроператорски, хотелиерски сделки, валутни сделки, транспортни, спедиторски, ресторантьорски и сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижим имоти с цел продажба и посреднически сделки при продажба на недвижими имоти, рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40581

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г. по ф.д. № 4002/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Хоумтекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Поморие, ул. Петър Берон 9, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, туристически, туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, външнотърговски сделки, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Базил Фернандес Норгроув.

40582

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г. по ф.д. № 4000/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ванес - М” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Фердинандова 57, и с предмет на дейност: хотелиерство и ресторантьорство, туристическа агентска дейност, туроператорска дейност, предоставяне на допълнителни туристически услуги, създаване на квартирни бюра, търговско представителство, посредничество, комисионерство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна дейност (вътрешни и международни превози), търговия със стоки и услуги, авторемонтни услуги, автомивки, информационна, консултантска и маркетингова дейност, строителна дейност, търговия с недвижими имоти, производство, изкупуване, продажба, доставка, внос и износ на селскостопанска продукция, хранителни и промишлени стоки, битови услуги и всички други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40583

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 3978/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Тимекс - Поморие” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Поморие, ул. Солна 11, вх. Б, ет. 4, ап. 11, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, комисионни, спедиционни и складови сделки, превозна дейност, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, външнотърговски сделки, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, строителна дейност и консултантски услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40584

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 3984/2007 вписа дружество с ограничена отговорност “Ем Джи Ен строй инвест” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, пл. Баба Ганка 4, ет. 6, офис 6, и с предмет на дейност: производство на стоки с цел търговия на едро и дребно, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строеж и подобрения, управлението им, отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им, комисионни, спедиционни, складови, туроператорски и лизингови сделки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, външнотърговски сделки - внос, износ, реекспорт и бартерни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

40585

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 3986/2007 вписа дружество с ограничена отговорност “Тонио” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. НХК, бл. 346, вх. 1, ет. 2, ап. 3, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, ресторантьорство, туроператорска дейност и туристическо агентиране, други услуги, които по предмет и обем изискват да се водят по търговски начин, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

40586

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 3987/2007 вписа дружество с ограничена отговорност “Бест ланд България” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Шейново 120, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, внос и износ, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

40587

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 3988/2007 вписа дружество с ограничена отговорност “Дейвид Ейлийн холдинг” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Жени Патева 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вкл. търговия със строителни материали, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, вносно-износни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, туроператорски и турагентски (след получаване на лиценз), рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Дейвид Артур Хач.

40588

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 1272/98 заличава от търговския регистър “Автотрафик 1” - АД, в ликвидация.

40589

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 4523/95 вписа промени за “Агрокорн” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

40590

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 4300/94 вписа промени за “Антоми” - ООД: освобождава като съдружници и управители Ева-Мария Ингеярд Льофквист и Карл-Андерс Льофквист; вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; вписва ново седалище и адрес на управление - Велико Търново, ул. Плиска 3, вх. А, ет. 4, ап. 8; вписва нов дружествен договор.

40591

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 3786/2007 вписа промени за “ААА пропъртис” - ЕООД: заличава като управител и едноличен собственик на капитала Алън Дейвид Даймънд; вписва като управител и едноличен собственик на капитала Андрю Камерън Берисфорд; вписва нов учредителен акт.

40592

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г. по ф.д. № 2703/2007 вписа промени за “Крепост” - ООД: освобождава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

40593

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 1040/2007 вписа промени за “Вив 07” - ООД: освобождава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

40594

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г. по ф.д. № 2328/2001 вписа промяна за “Си Си стиил шипинг енд лоджистикс” - АД: освобождава като член на съвета на директорите X.X.X..

40595

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.IХ.2007 г. по ф.д. № 3720/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Систъм контрол” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 76, вх. 6, ет. 3, ап. 8, и с предмет на дейност: проектантски услуги, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, продажба на стоки от собствено производство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, рекламни и информационни услуги, покупка, строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристически и туроператорски сделки, в т.ч. хотелиерски и ресторантьорски услуги, транспортни сделки, оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор при изпълнението на строежите, прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация (след издаване на лиценз по съответния законов ред). Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40596

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г. по ф.д. № 1622/2003 вписа промени за “Нир България” - ООД: вписва като съдружник Аджет Джошкун; вписва нов дружествен договор.

40597

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г. по ф.д. № 4029/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Марал” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Поморие, ул. Солна 13, вх. А, ет. 2, ап. 5, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки по суша, въздух и вода в страната и в чужбина, вкл. таксиметрови превози на хора и товари, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, лизинг, сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство, хотелиерство, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40598

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 3972/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Запад” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Ахелой и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни сделки, отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40599

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 3976/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Христакис Агатангелу трейдинг енд девелопинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Съединение 5, и с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, цялостно строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, агентство и реклама, вътрешна и външна търговия, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Христакис Агатангелу.

40600

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 3975/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Съксес груп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Царево, ул. Чайка 18а, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, дърводелски или други услуги, туроператорство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40601

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 3977/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Нефели инвестмънт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Шейново 120, и с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Еленица Агатоклеус.

40602

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 3979/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Торп строй” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 408, вх. 2, ет. 7, ап. 19, и с предмет на дейност: покупка, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, ремонтни и възстановителни дейности, вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, внос-износ, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, хотелиерство и ресторантьорство, бартерни сделки, туроператорски и турагентски услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40603

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 3983/2007 вписа дружество с ограничена отговорност “Арх стайл” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Царево, ул. Хан Аспарух 42, и с предмет на дейност: сделки за покупко-продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, експлоатация, строителство, търговия, продажба и отдаване под наем на машини за напитки, производство и търговия със селскостопанска продукция, хотелиерски и туроператорски сделки, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, франчайзингови сделки и такива по търговско представителство и посредничество, хотелиерство, сделки по внос, износ, реекспорт и бартерни сделки, автотенекеджийски услуги, фризьорски услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

40604

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 3985/2007 вписа дружество с ограничена отговорност “X.X.” - ООД, със седалище и адрес на управление Карнобат, ул. Ганчо Хардалов 18, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия със селскостопанска и животинска продукция, търговия на едро и дребно, импорт, експорт, реекспорт със средства и оборудване, промишлени и хранителни стоки, търговия с алкохолни напитки и продукти на пивоварното производство, с химически продукти (минерални торове), с автомобили и резервни части за селскостопански и промишлени предприятия и всякакви други стоки и вещи, продажба на стоки от собствено производство, търговски, превозни сделки, валутни сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, маркетинг, сделки с интелектуална собственост, превод и легализация на документи, търговия с черни и цветни метали, заложна дейност, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателство, печат и разпространение на печатни произведения, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки и услуги, предоставяне на услуги в туристическата област, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, извършване на всякакви видове строителни услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

40605

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 4019/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Хирокин” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Несебър, к.к. Слънчев бряг, комплекс “Прима 1”, ап. 602, и с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти по предвидения в закона ред в страната и в чужбина, консултантски услуги, внос, износ и реекспорт, ресторантьорство и хотелиерство, комисионни, посреднически, бартерни и консигнационни сделки в страната и в чужбина с всички стоки, позволени със закон, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Йойстен Бласвар.

40606

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 4020/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Малинки” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Созопол, ул. Извън регулация 1, комплекс “Санта Марина”, бл. 401, ап. 16, и с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, консултантски услуги, фризьорски и козметични услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и всякакви други сделки и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с капитал 448 000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40607

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 4021/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Планас” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Транспортна, бизнес център “Кондоско”, и с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на недвижими имоти, лизинг, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия с алкохол и алкохолни произведения (след лиценз), търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, записи, презаписи и търговия с аудио- и видеопродукти, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, кафе-аперитив, транспортни услуги и отдаване под наем на автомобили (рент-а-кар) (след получаване на разрешение), рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, туроператорство и турагентство (след получаване на разрешение), външнотърговски сделки с всякакъв вид стоки в пълен обем - импорт, експорт, реекспорт, производство на селскостопанска продукция, плодове и зеленчуци, сделки по обмяна на валута в наличност като обменно бюро (след получаване на разрешение), корабно и митническо агентиране (след получаване на разрешение). Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Йосеп Планас Естапе.

40608

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 4022/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Седем сосити БГ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Транспортна, бизнес център “Кондоско”, и с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия с алкохол и алкохолни произведения (след лиценз), търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, записи, презаписи и търговия с аудио- и видеопродукти, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, кафе-аперитив, транспортни услуги и отдаване под наем на автомобили (рент-а-кар) (след получаване на разрешение), рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, туроператорство и турагентство (след получаване на разрешение), външнотърговски сделки с всякакъв вид стоки в пълен обем - импорт, експорт, реекспорт, производство на селскостопанска продукция, плодове и зеленчуци, сделки по обмяна на валута в наличност като обменно бюро (след получаване на разрешение), корабно и митническо агентиране (след получаване на разрешение). Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Хуан Антонио Гонзалез Мартинез.

40609

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 4023/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Фортуна реал естейт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Транспортна, Бизнес център “Кондоско”, и с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на недвижими имоти, лизинг, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия с алкохол и алкохолни произведения (след лиценз), търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, записи, презаписи и търговия с аудио- и видеопродукти, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, кафе-аперитив, транспортни услуги и отдаване под наем на автомобили (рет-а-кар) (след получаване на разрешение), рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, туроператорство и турагентство (след получаване на разрешение), външнотърговски сделки с всякакъв вид стоки в пълен обем - импорт, експорт, реекспорт, производство на селскостопанска продукция, плодове и зеленчуци, сделки по обмяна на валута в наличност като обменно бюро (след получаване на разрешение), корабно и митническо агентиране (след получаване на разрешение). Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Франсиско Олгадо Пенялба.

40610

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 4024/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Мей Уест” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Алеко Богориди 10, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, стоков и/или съдов и карго контрол, складови сделки, лицензионни сделки, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или експлоатация, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг и всички други услуги и дейности, разрешени със закон и съгласно изискванията на действащото законодателство. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40611

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г. по ф.д. № 4001/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност “Жожо - пробул” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Иван Богоров 20, вх. Д, ет. 6, ап. 21, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, магазинерство, ресторантьорство, кафетерия, хотелиерски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, управление и стопанисване, строителни услуги, както и всякаква друга дейност, за която няма законова забрана и която по предмет и обем изисква делата да се водят по търговски начин; когато има разрешителен режим - след съответното разрешение. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

40612

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г. по ф.д. № 4013/2007 вписва дружество с ограничена отговорност “Ка Ем Би инвестмънтс” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Цар Самуил 7, и с предмет на дейност: вътрешен и международен транспорт, отдаване на автомобили под наем, покупко-продажба, строителство и ремонт на недвижими имоти, рекламни услуги и всякакъв друг вид търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен документ. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Карин Ан Бел.

40613

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г. по ф.д. № 4011/2007 вписва дружество с ограничена отговорност “Имот консулт БГ” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Цар Симеон I № 70, ет. 1, и с предмет на дейност: покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, информационни и консултантски услуги, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X. и X.X.X. - прокурист, заедно и поотделно.

40614

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г. по ф.д. № 4010/2007 вписва дружество с ограничена отговорност “Юръп емирейтс консултинг” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков, бл. 21А, вх. 2, ет. 5, ап. 13, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и дружества, извършване на сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, туристически, туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

40615

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 4025/2007 вписва дружество с ограничена отговорност “Био фарм трейд” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Свети Влас, ул. Цар Симеон 52, и с предмет на дейност: сключване на договори за обработване на земеделски земи, продажба на стоки от собствено производство, търговия с торове и препарати за растителна защита в страната и в чужбина, производство и търговия с посевен и посадъчен материал, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация в страната и в чужбина на селскостопанска продукция - растителна и животинска, търговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни лица, транспортна дейност в страната и в чужбина, доставка и търговия с производствено оборудване, транспортни средства, селскостопанска техника и други дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

40828

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 4026/2007 вписва дружество с ограничена отговорност “Медово хилс” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Сердика 2, Търговски център “Триа”, офис 3, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, строителни и ремонтни дейности, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и други търговски сделки, незабранени с нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

40829

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 4027/2007 вписва акционерно дружество “Марина Валпараисо” - АД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Транспортна, Бизнес център “Кондоско”, и с предмет на дейност: покупка, продажба и препродажба или отдаване под наем на земя и друго недвижимо имущество, строителство и управление на недвижими имоти, туристически дейности и всякакви други дейности, които не са забранени със закон. Дружеството е с капитал 3 226 800 лв., разпределен в 32 268 акции на приносител с номинална стойност 100 лв. и се управлява от съвет на директорите в състав: Франсиско Давид Пара Фернандез, Хуан Антонио Гонзалес Мартинез и Диего Лопез Редондо, и се представлява от Франсиско Давид Пара Фернандез - изпълнителен директор.

40830

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г. по ф.д. № 1184/2006 вписва промяна за “Инверсионес дуеро - България” - ЕООД: заличава като управител Мануел Виля Перес; вписва като управител Мануел Муньис Вия; вписва ново седалище и адрес на управление - София, Столична община, район “Оборище”, ул. 11 август 17, партер; вписва нов учредителен акт.

40831

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г. по ф.д. № 2294/2006 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2006 г. на “Съни хил” - ЕАД.

40832

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г. по ф.д. № 4227/2006 вписва промени за “Ориент трейдинг пропъртис” - ЕООД: заличава като едноличен собственикна капитала “Ориент трейд интернашънъл” - ООД; вписва като едноличен собственик на капитала “Алфалинк сейлс кампани” - ООД; вписва нов учредителен акт.

40833

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 3455/2007 вписва промяна за “Транс експрес 07” - ЕООД: вписва увеличаване капитала на дружеството от 5000 лв. на 34 400 лв.; вписва нов учредителен акт.

40834

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г. по ф.д. № 968/2007 вписва промени за “Селект груп” - ООД: освобождава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

40835

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г. по ф.д. № 1129/2006 вписва промени за “Белица” - ЕООД: заличава като управител и едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва като управител и едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва нов адрес на управление - Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 48, вх. 4, ет. 8, ап. 23; вписва нов учредителен акт.

40836

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г. по ф.д. № 3704/2005 вписва промени за “Булгаба” - ООД: вписва като управител Хуан Антонио Гонзалез Мартинез; дружеството ще се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X.Мартинез заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.

40837

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 2954/2000 вписва промени за “ВАС - 2000” - ООД: освобождава като съдружници X.X.X. и X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; вписва промяна в наименованието от “ВАС - 2000” - ООД, на “ВАС - 2000” - ЕООД; вписва ново седалище и адрес на управление - Бургас, ж.к. Зорница, бл. 21, вх. 7, ет. 5, ап. 13; вписва нов учредителен акт.

40838

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г. по ф.д. № 4084/97 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “Астра тур” - ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва промяна в наименованието - “Астра тур” - ЕООД; вписва нов адрес на управление - ул. Кап. лейт. X.X. 25.

40618

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г. по ф.д. № 4976/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Дунида” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Близнаци, УПИ № ХIII-455, и с предмет на дейност: търговия с компютри, сервиз на компютри, консултантска дейност, логистика, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Найл Пайъс О’Конър, който го управлява и представлява.

40619

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г. по ф.д. № 5029/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Елитон” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Кирил Шиваров 6, и с предмет на дейност: производство и търговия с осветителни тела и ел. материали, ремонт и строителство на недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, фризьорски услуги, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, импорт, експорт, реекспорт, външнотърговска дейност (след получаване на лиценз за тези, за които е необходимо). Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

40620

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 4949/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Магнит” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Трошево, бл. 40, вх. Г, ет. 5, ап. 60, и с предмет на дейност: консултантска дейност, покупка на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешна и външна търговия с всички видове стоки, бартер и реекспорт, инженеринг и маркетинг, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговска индустриална и интелектуална собственост, хотелиерска и ресторантьорска дейност, транспортна дейност, туристически услуги, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаването им под наем и продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., Миндаугас Норейка и Кястас Пятрутис и се управлява и представлява от X.X.X..

40621

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г. по ф.д. № 3875/2007 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “Агрия груп холдинг” - АД: вписва нови членове на съвета на директорите: X.X.X. и X.X.X.; вписва промяна във вида и номиналната стойност на акциите - безналични поименни с право на глас и номинална стойност 1 лв. всяка; вписва актуален устав на дружеството.

40622

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 976/2007 вписа в регистъра за търговски дружества промени за “Шорисайд Вале” - ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител X.X.X. и вписва като такава X.X.X..

40623

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 3914/2005 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за “Санбар” - ООД: вписва като съдружник Дийн Антъни Хил.

40624

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г. по ф.д. № 4864/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност “Стелми 75” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Възраждане, ул. Владимир Висоцки 4, вх. 6, ап. 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, вътрешно и външно строителство, вътрешна и външна търговска дейност, строително-ремонтна дейност, търговия с недвижими имоти, предоставяне на заеми срещу залог или ипотека на вещи, износ на строителни работници, строително-ремонтна дейност в чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки, строителна дейност, демонтаж, ремонт, обучение в дейността на фирмата, търговска дейност със строителни материали, услуги и стоки от машиностроенето, предприемачество. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

40625

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 15 от Закона за сдруженията за напояване и чл. 596, ал. 2 ГПК и решение № 112 от 25.VI.2009 г. по ф. д. № 227/2005 вписа промени в обстоятелствата по регистрацията на “Сдружение за напояване “Горски Сеновец” - с. Горски Сеновец, както следва: заличава вписаните членове на УС, КС и представляващия сдружението; вписа нов УС в състав: председател - X.X.X., ЕГН **********, от Стражица, ул. Михаил Друмев 2, и членове - X.X.X., ЕГН **********, от с. Горски Сеновец, община Стражица, ул. Оборище 1, и X.X.X., ЕГН **********, от с. Горски Сеновец, община Стражица, ул. Г. Бенковски 10; вписан е нов КС в състав: X.X.X., ЕГН **********, от с. Горски Сеновец, община Стражица, ул. Кирил и Методий 6; X.X.X., ЕГН **********, от с. Горски Сеновец, община Стражица, ул. Училищна 3, и X.X.X., ЕГН **********, с постоянен адрес с. Горски Сеновец, община Стражица, ул. Максим Горки 16. Сдружението за напояване се представлява пред трети лица от председателя на УС X.X.X. от Стражица, ул. Михаил Друмев 2.

9794

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14226/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Топ Дизел 999” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ул. Абдовица 55, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, посредническа, авторемонтна, транспортна, консултантска дейност, търговия със стоки и услуги и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., която го управлява и представлява.

37845

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14665/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ем.О.Си” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Белите брези, бул. Гоце Делчев 49, ет. 4, ап. 19А, с предмет на дейност: търговия с всякакъв вид стоки и дейности на търговско представителство, посредничество и агентство, комисионна, консигнационна и оказионна търговия, експлоатация на заведения за обществено хранене от всякакъв вид, ресторантьорство и хотелиерство, предприемаческа, издателска, консултантска, транспортна, спедиционна, туристическа, лизингова, инженерингова, рекламна и импресарска дейност, мениджмънт и маркетинг, външнотърговска дейност, внос, износ на стоки, счетоводно обслужване и всякаква друга дейност, разрешена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

37846

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.IX.2007 г. по ф.д. № 6116/2007 вписва промени за “Емавто ЕС” - ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от X.X.X. на X.X.X.; заличава като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик и управител X.X.X.; вписва промяна на наименованието от “Емавто ЕС” - ЕООД, на “Бигла груп” - ЕООД; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X.; вписва нов учредителен акт.

37857

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 13996/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Център за неформално образование” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Бисер 2, ап. 57, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, образователни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

37858

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14262/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отоворност “Ставри” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Панчарево”, с. Бистрица, ул. Вилна зона Бункера 999, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, вътрешна и външна търговия, рекламна дейност, консултантска дейност, комисионна дейност, транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, търговско представителство и посредничество и всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Павлос Йенияс, който го управлява и представлява.

37859

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14200/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Турист консултинг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Лавеле 15, с предмет на дейност: разработване и внедряване на иновационен продукт - виртуален туроператор, разработване и внедряване на иновационни продукти в областта на туризма и информационните и комуникационните технологии, професионално обучение, консултантска дейност, разработка и управление на проекти, туроператорска и турагентска дейност, друга, незабранена от закона търговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

37860

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 14268/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Транс ленд България” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 2, бл. 205, вх. А, ет. 4, ап. 7, с предмет на дейност: комисионерски, транспортни, логистични, спедиторски услуги, външноикономическа дейност, търговия на едро и дребно, вкл. внос-износ, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска и туристическа агентска дейност, вкл. допълнителни услуги, маркетинг и информационно обслужване, посредническа дейност, предприемачество и представителство (без процесуално) на български и чуждестранни фирми и граждани, отглеждане, промишлена обработка и търговия със селскостопански продукти от растителен и животински произход, битови услуги на населението - ремонт и поддръжка на битова техника, строително-ремонтни и електроуслуги, производство на стоки и предмети с производствено-техническо предназначение и за потребление, както и извършването на всякакви други търговски сделки и дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител X.X.X., който го управлява и представлява.

37861

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. - Управителният съвет на сдружение “Енергия 21” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 18.IХ.2009 г. в 14 ч., в заседателната зала на ЦЛ СЕНЕИ - БАН, при следния дневен ред: 1. промяна на вписаното определение за сдружение за “извършване на дейност в частна полза” в такова за “извършване на общественополезна дейност”; 2 . допълнения и изменения на устава на сдружението; 3. прием на нови членове; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден, на същото място един час по-късно и при същия дневен ред.

9642

1. - Управителният съвет на сдружение “Футболен клуб “Вихър - 1926” - гр. Вълчи дол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 14.IХ.2009 г. в 18 ч. във Вълчи дол, пл. Христо Ботев 1, при следния дневен ред: 1. промяна на устава отчастна полза в общественополезна дейност за физическа култура и спорт; 2. приемане на нови членове; 3. избор на управител и управителен съвет. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.

9684

1. - Управителният съвет на общински футболен клуб “Миньор”, Раднево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.IX.2009 г. в 17 ч., в зала 315 на общинска администрация Раднево, при следния дневен ред: 1. избор на управителен съвет; 2. избор на председател на управителния съвет; 3. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.

9788

1. - Управителният съвет на сдружение Мотоциклетен спортен клуб “Севлиево 2004” на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание на 10.IХ.2009 г. в 17 ч., в служебните помещения на сдружението - Севлиево, ул. Асен Златаров 11, при следния дневен ред: 1. доклад на председателя на УС за дейността на сдружението през 2008 г.; 2. приемане на годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите за 2008 г.; 3. избор на нов управителен съвет поради изтичане на мандата; 4. освобождаване от отговорност членовете на УС за дейността им през отчетния период; 5. обсъждане и приемане на промени в устава на сдружението; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите за събранието ще бъдат на разположение на членовете след 10.VII.2009 г. в служебните помещения на сдружението. Поканват се всички членове на сдружението или писмено упълномощените им представители да участват в общото събрание.

9641

X.X.X. - ликвидатор на Сдружение “На многопрофилните болници за активно лечение - ЕООД, и болничните бази в Република България” - Плевен, в ликвидация по ф.д. № 810/2003, на основание чл. 227 ТЗ и чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на дружеството да предявят вземанията си.

9567

X.X.X. - ликвидатор на сдружението “Спортен клуб по художествена гимнастика Локомотив 1997” - в ликвидация по ф. д. № 607/98 на Пловдивския окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ кани всички кредитори на сдружението да предявят вземанията си в шестмесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

9724

X.X.X. - ликвидатор на фондация “Фехтовката - спорт за всички възрасти” - София, в ликвидация по ф. д. № № 4756/2007, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 267 ТЗ кани всички кредитори на фондацията да предявят вземанията си в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

9646

X.X.X. - ликвидатор на сдружение “Звездици” - Русе, в ликвидация по ф. д. № 267/2002, на основание чл. 276 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в “Държавен вестник”.

9645

X.X.X. - ликвидатор на сдружение “Арт продакшън” - София, в ликвидация по ф. д. № 183/2008, на основание чл. 13 и 14 ЗЮЛНЦ и чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството и заинтересуваните лица да предявят вземанията си в шестмесечен срок.

9832

X.X.X. - ликвидатор на сдружение с нестопанска цел “Българска федерация по спортно Ушу”, Бургас, в ликвидация по ф.д. № 954/2002, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 267 ТЗ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си.

9838

Поправка. В обявения конкурс за доцент на Икономическия университет - Варна (ДВ, бр. 56 от 2009 г., стр. 47), се прави следната поправка: думите “05.02.08 приложение на изчислителната техника в икономиката (информация)” да се четат “05.02.08 приложение на изчислителната техника в икономиката (информатика)”.

Промени настройката на бисквитките