Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 56 от 22.VII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-52 от 4 юли 2011 г.

На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 8 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища и молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частен професионален колеж „Бизнес и култура“ – Варна, изменям Заповед № РД-14-19 от 31.03.2011 г. (ДВ, бр. 32 от 2011 г.), както следва:

В т. 1 след думите „специалност код 8110102 „Организация и управление на хотелиерството“ се добавя текстът: „професия код 811060 Ресторантьор, специалност код 8110601 Организация и управление в ресторантьорството;

– професионално направление код 523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника, професия код 523100 Проектант на компютърни мрежи, специалност код 5231001 Компютърни мрежи“.

Министър: С. Игнатов

8399

 

ЗАПОВЕД № РД-14-53 от 5 юли 2011 г.

На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища разрешавам на X.X.X. от София, ул. Цветна градина 31, да открие Частно начално училище „Кристофър Робин“ – Русе.

1. Училището има право да организира и провежда обучение в дневна форма по утвърден учебен план за начален етап на основно образование.

2. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас и удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

3. Официалният адрес на Частно начално училище „Кристофър Робин“ – Русе, е: Русе, ул. Алеи Възраждане 54 (ет. 4 в сградата на ОУ „Братя Миладинови“).

4. Обучението се провежда на адрес: Русе, ул. Алеи Възраждане 54 (ет. 4 в сградата на ОУ „Братя Миладинови“).

5. Училището се управлява и представлява от X.X.X..

Министър: С. Игнатов

8400

ЗАПОВЕД № РД-14-54 от 5 юли 2011 г.

На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища разрешавам на X.X.X., седалище и адрес на управление – София, ж.к. Редута, ул. Калиманци 43, ет. 4, ап. 12, да открие Частна детска градина „Доверие“ – София.

1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание и подготовка.

2. Детската градина има право да издава удостоверение за завършена подготвителна група.

3. Официалният адрес на Частна детска градина „Доверие“ – София, е: София, ж.к. Редута, ул. Калиманци 43, и ул. Детелин войвода 10.

4. Възпитанието и обучението на децата се провеждат на адрес: София, ж.к. Редута, ул. Калиманци 43 и ул. Детелин войвода 10.

5. Детската градина се управлява и представлява от X.X.X..

Министър: С. Игнатов

8401

 

ЗАПОВЕД № РД-14-55 от 6 юли 2011 г.

На основание чл. 10, ал. 6 от Закона за народната просвета и чл. 12, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 24 от Правилника за прилагането на Закона за народната просвета по мотивирано предложение на финансиращия орган № 80-19 от 02.02.2011 г. въз основа на извършена проверка със Заповед № РД-09-452 от 29.03.2011 г., доклад № 80894-146 от 20.04.2011 г. и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., поради невъзможността за провеждане на образователно-възпитателен процес във връзка с липсата на ученици за учебната 2011/2012 г., считано от 15 септември 2011 г. закривам Българо-унгарското средно езиково училище „X.X.“ с адрес: Република Унгария, Будапеща, ул. Байза 44.

1. Трудовите правоотношения на командированите лица да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ, а на местните лица – съгласно унгарското законодателство.

2. Имуществото на Българо-унгарското средно езиково училище „X.X.“ – Будапеща, да се предостави на Министерството на образованието, младежта и науката.

3. Задължителната финансова и счетоводна документация на Българо-унгарското средно езиково училище „X.X.“ – Будапеща, да се съхранява в Министерството на образованието, младежта и науката.

4. Задължителната училищна документация на Българо-унгарското средно езиково училище „X.X.“ – Будапеща, да се съхранява в 1 СОУ „Пенчо П. Славейков“ – София.

5. На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на Националния архивен фонд, които са описани в номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по реда на Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в Централния държавен архив.

6. Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

Министър: С. Игнатов

8402

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

РАЗРЕШЕНИЕ № 82 от 24 юни 2011 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т.  6 от Закона за подземните богатства, в площ „Маноловата воденица“, разположена в землището на с. Брусино и с. Планинец, община Ивайловград, област Хасково

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 17 от 4 май 2011 г. на Министерския съвет разрешавам на ЕТ „Севдин – Шукри Фейзи“, ЕИК 126612895, титуляр на разрешението, едноличен търговец, вписан под номер ЕИК 126612895 в Агенцията по вписванията с удостоверение изх. № 20100315101348, със седалище и адрес на управление – Хасково 6300, ул. Пирин 2, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Маноловата воденица“, разположена в землището на с. Брусино и с. Планинец, община Ивайловград, област Хасково, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 18 месеца.

2. Размерът на площта е 0,08 кв. км.

3. Границите на площта са определени със следните координати на граничните точки от № 1 до № 4 включително в система 1970 г.:

X [m]

Y [m]

1.

4530745

9459010

2.

4530745

9459480

3.

4530520

9459263

4.

4530520

9459010

 

4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договор за проучване с титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Министър: Тр. Трайков

8358

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 83 от 24 юни 2011 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Прогрес“, разположена в землището на с. Брусино, община Ивайловград, област Хасково

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 17 от 4 май 2011 г. на Министерския съвет разрешавам на ЕТ „Прогрес – X.X.“, Крумовград, титуляр на разрешението, едноличен търговец, вписан в регистъра на едноличните търговци под № 17, том 4, стр. 50, по ф.д. № 376/2005 с решение № 657 от 01.08.2005 г. на Кърджалийския окръжен съд, със седалище и адрес на управление – Крумовград, ул. Зорница 9, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Прогрес“, разположена в землището на с. Брусино, община Ивайловград, област Хасково, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 2 години.

2. Размерът на площта е 0,02 кв. км.

3. Границите на площта са определени със следните координати на граничните точки от № 1 до № 6 включително в система 1970 г.:

X [m]

Y [m]

1.

4531210

9459255

2.

4531275

9459325

3.

4531265

9459380

4.

4531043

9459360

5.

4531035

9459240

6.

4531165

9459320

 

4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договор за проучване с титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Министър: Тр. Трайков

8359

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 84 от 24 юни 2011 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Червените скали“, разположена в землището на с. Върхари, община Момчилград, област Кърджали

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 19 от 18 май 2011 г. на Министерския съвет разрешавам на „Булгнайс“ – ООД, ЕИК 108519699, титуляр на разрешението, дружество, регистрирано в Агенцията по вписванията под ЕИК 108519699, със седалище и адрес на управление – Ивайловград 6570, област Хасково, ул. Иван Вазов 10, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Червените скали“, разположена в землището на с. Върхари, община Момчилград, област Кърджали, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 18 месеца.

2. Размерът на площта е 0,08 кв. км.

3. Границите на площта са определени със следните координати на граничните точки от № 1 до № 6 включително в система 1970 г.:

X [m]

Y [m]

1.

4535370.0

9413440.0

2.

4535090.0

9413400.0

3.

4535100.0

9413240.0

4.

4535404.9

9413104.6

5.

4535404.5

9413135.4

6.

4535482.7

9413133.1

 

4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договор за проучване с титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Министър: Тр. Трайков

8360

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 85 от 24 юни 2011 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Калабатско дере“, разположена в землището на с. Стрижба, община Кирково, област Кърджали

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 19 от 18 май 2011 г. на Министерския съвет разрешавам на „X.X.“ – ЕООД, ЕИК 121106354, титуляр на разрешението, дружество, вписано под номер ЕИК 126612895 в Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление – София 1000, район „Оборище“, ул. Г. С. Раковски 111, ет. 3, ап. 15, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Калабатско дере“, разположена в землището на с. Стрижба, община Кирково, област Кърджали, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 18 месеца.

2. Размерът на площта е 0,33 кв. км.

3. Границите на площта са определени със следните координати на граничните точки от № 1 до № 7 включително в система 1970 г.:

X [m]

Y [m]

1.

4509830

9419385

2.

4509695

9419140

3.

4509400

9419045

4.

4509310

9418740

5.

4509500

9418500

6.

4510000

9419000

7.

4510155

9419165

 

4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договор за проучване с титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Министър: Тр. Трайков

8361

РАЗРЕШЕНИЕ № 86 от 24 юни 2011 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Светослав“, разположена в землищата на с. Светослав и с. Бял кладенец, община Стамболово, област Хасково

На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 19 от 18 май 2011 г. на Министерския съвет разрешавам на „Кнауф България“ – ЕООД, София, титуляр на разрешението, дружество, регистрирано с решение № 1 от 22.10.1993 г. на Софийския градски съд, фирмено отделение, по ф.д. № 23271/1993, под № 12280, том 166, стр. 158, със седалище и адрес на управление – София, район „Овча купел“, ул. Ангелов връх 27, ЕИК 831430730, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Светослав“, разположена в землищата на с. Светослав и с. Бял кладенец, община Стамболово, област Хасково, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 1 година.

2. Размерът на площта е 1,6 кв. км.

3. Границите на площта са определени със следните координати на граничните точки от № 1 до № 7 включително в система 1970 г.:

X [m]

Y [m]

1.

4545215

9435360

2.

4546895

9435360

3.

4546895

9434445

4.

4546125

9433985

5.

4546000

9433985

6.

4545960

9434670

7.

4545215

9434707

 

4. Условията за осъществяване на дейностите търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.

5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договор за търсене и проучване с титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Министър: Тр. Трайков

8362

РАЗРЕШЕНИЕ № 87 от 24 юни 2011 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Гургулица“, разположена в землищата на с. Гургулица и с. Постник, община Момчилград, област Кърджали

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 19 от 18 май 2011 г. на Министерския съвет разрешавам на „Динел“ – ЕООД, София, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 122012910, със седалище и адрес на управление – София 1606, район „Красно село“, ул. Ивайло 16, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Гургулица“, разположена в землищата на с. Гургулица и с. Постник, община Момчилград, област Кърджали, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 2 години.

2. Размерът на площта е 0,95 кв. км.

3. Границите на площта са определени със следните координати на граничните точки от № 1 до № 6 включително в система 1970 г.:

X [m]

Y [m]

1.

4539000

9426770

2.

4539800

9426770

3.

4539800

9427000

4.

4540000

9427000

5.

4540000

9427770

6.

4539000

9427770

 

4. Условията за осъществяване на дейностите търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.

5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договор за търсене и проучване с титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Министър: Тр. Трайков

8363

РАЗРЕШЕНИЕ № 88 от 24 юни 2011 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Белица“, разположена в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 19 от 18 май 2011 г. на Министерския съвет разрешавам на „Вергина Стоун“ – ЕООД, гр. Сандански, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 200282651, със седалище и адрес на управление – гр. Сандански, ул. Любен Каравелов 38, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Белица“, разположена в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 2 години.

2. Размерът на площта е 1,76 кв. км.

3. Границите на площта са определени със следните координати на граничните точки от № 1 до № 38 включително в система 1970 г.:

X [m]

Y [m]

1.

4494360

8498266

2.

4494335

8498418

3.

4494050

8498396

4.

4493797

8498422

5.

4493785

8498364

6.

4493690

8498284

7.

4493630

8498312

8.

4493485

8498498

9.

4493365

8498410

10.

4493450

8498254

11.

4492887

8498048

12.

4492653

8498340

13.

4491900

8498248

14.

4492330

8496785

15.

4492850

8497080

16.

4492830

8497135

17.

4492855

8497230

18.

4492990

8497380

19.

4493025

8497230

20.

4493380

8497405

21.

4493360

8497540

22.

4493263

8497500

23.

4493232

8497615

24.

4493178

8497614

25.

4493125

8497781

26.

4493168

8497997

27.

4493380

8497950

28.

4493462

8497896

29.

4493473

8497875

30.

4493458

8497839

31.

4493689

8497972

32.

4493678

8498061

33.

4493688

8498198

34.

4493863

8498295

35.

4493881

8498080

36.

4493910

8497670

37.

4494090

8497760

38.

4494135

8497960

 

4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договор за проучване с титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Министър: Тр. Трайков

8364

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 89 от 24 юни 2011 г.

за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Зидарово – кварц“, разположена в землището на с. Зидарово, община Созопол, област Бургас

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 17 от 4 май 2011 г. на Министерския съвет разрешавам на „Алас България“ – ООД, с. Тънково, община Несебър, област Бургас, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 102992364, със седалище и адрес на управление с. Тънково 8237, община Несебър, област Бургас, да извърши за своя сметка проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства, в площ „Зидаровокварц“, разположена в землището на с. Зидарово, община Созопол, област Бургас, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 6 месеца.

2. Размерът на площта е 1,86 кв.км.

3. Границите на площта са определени със следните координати на граничните точки от № 1 до № 7 включително в система 1970 г.:

X[m]

Y[m]

1.

4622359

9580049

2.

4621621

9580620

3.

4621069

9581797

4.

4620431

9581917

5.

4620586

9580902

6.

4621255

9579917

7.

4622193

9579571

 

4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договор за проучване с титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Министър: Тр. Трайков

8365

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 90 от 24 юни 2011 г.

за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Адалъка“, разположена в землището на с. Червенаково, община Твърдица, област Сливен

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 19 от 18 май 2011 г. на Министерския съвет разрешавам на „Агроцентър“ – ЕООД, Нова Загора, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 119611729, със седалище и адрес на управление – гр. Нова Загора, ул. Георги X.X. 12, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Адалъка“, разположена в землището на с. Червенаково, община Твърдица, област Сливен.

1. Срокът на разрешението е 6 месеца.

2. Размерът на площта е 0,5 кв. км.

3. Границите на площта са определени със следните координати на граничните точки от № 1 до № 7 включително в координатна система 1970 г.:

Х

Y

1.

4653850

9467000

2.

4654100

9467470

3.

4653540

9468450

4.

4653460

9468410

5.

4653370

9468050

6.

4653660

9467520

7.

4653480

9467240

 

4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението влиза в сила от датата на получаване на положителна оценка за съвместимост на методите на проучване в границите на защитена зона „Река Тунджа 1“.

7. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Министър: Тр. Трайков

8366

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 91 от 24 юни 2011 г.

за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Преслана“, разположена в землищата на с. Влахи и гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 17 от 4 май 2011 г. на Министерския съвет разрешавам на „ГПА Инженеринг“ – ООД, София, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 175209381, със седалище и адрес на управление – София, район „Средец“, бул. Евлоги Георгиев 39, ап. 2, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Преслана“, разположена в землищата на с. Влахи и гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 1 година.

2. Размерът на площта е 0,6 кв. км.

3. Границите на площта са определени със следните координати на граничните точки от № 1 до № 6 включително в координатна система 1970 г.:

Х

Y

1.

4495892.0

8488906.0

2.

4495934.0

8489560.0

3.

4495552.0

8489787.0

4.

4495305.0

8489525.0

5.

4495354.0

8488463.0

6.

4495671.0

8488648.0

 

4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението влиза в сила след датата на получаване на положителна оценка за съвместимост на методите на проучване в границите на защитена зона „Кресна“ с код BG0002003.

7. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Министър: Тр. Трайков

8367

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 92 от 24 юни 2011 г.

за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Момчила“, разположена в землищата на с. Сърцево и с. Червенаково, община Твърдица, област Сливен

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 17 от 4 май 2011 г. на Министерския съвет разрешавам на „Агроцентър“ – ЕООД, Нова Загора, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 119611729, със седалище и адрес на управление – гр. Нова Загора, ул. Георги X.X. 12, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Момчила“, разположена в землищата на с. Сърцево и с. Червенаково, община Твърдица, област Сливен, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 6 месеца.

2. Размерът на площта е 0,36 кв. км.

3. Границите на площта са определени със следните координати на граничните точки от № 1 до № 5 включително в координатна система 1970 г.:

Х

Y

1.

4653540

9468700

2.

4654040

9469350

3.

4653700

9469590

4.

4653400

9469870

5.

4653430

9469120

 

4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договор за проучване с титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Министър: Тр. Трайков

8368

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 93 от 24 юни 2011 г.

за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Златна Панега юг“, разположена в землището на с. Брестница, община Ябланица, област Ловеч

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства, § 105, ал. 2 на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 19 от 18 май 2011 г. на Министерския съвет разрешавам на „Златна Панега цимент“ – АД, с. Златна Панега, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 820162213, със седалище и адрес на управление – с. Златна Панега, община Ябланица, ул. Шипка 1, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Златна Панега юг“, разположена в землището на с. Брестница, община Ябланица, област Ловеч, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 1 година.

2. Размерът на площта е 0,35 кв. км.

3. Границите на площта са определени със следните координати на граничните точки от № 1 до № 6 включително в координатна система 1970 г.:

Х

Y

1.

4683145

8575587

2.

4683003

8576300

3.

4683092

8576323

4.

4683019

8576565

5.

4682599

8576055

6.

4682711

8575481

 

4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договор за проучване с титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Министър: Тр. Трайков

8369

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 94 от 24 юни 2011 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Топола“, разположена в землището на с. Брягово, община Първомай, област Пловдив

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 ЗПБ, § 86, § 105, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 19 от 18 май 2011 г. на Министерския съвет разрешавам на „Агрострой 07“ – ООД, гр. Първомай, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 160095915, със седалище и адрес на управление – гр. Първомай, ул. Княз Борис І № 34, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Топола“, разположена в землището на с. Брягово, община Първомай, област Пловдив, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 18 месеца.

2. Размерът на площта е 0,62 кв. км.

3. Границите на площта са определени със следните координати на граничните точки от № 1 до № 5 включително в координатна система 1970 г.:

Х

Y

1.

4584265

9397625

2.

4584940

9398012

3.

4584405

9398635

4.

4583915

9398580

5.

4584085

9397730

 

4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договор за проучване с титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Министър: Тр. Трайков

8370

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 95 от 24 юни 2011 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Момчил 2006“, разположена в землището на гр. Балчик, община Балчик, област Добрич

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и § 105, ал. 2 на Закона за подземните богатства и протоколно решение на Министерския съвет № 19 от 18.05.2011 г. разрешавам на „Скални материали“ – АД, Русе, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 117000486, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Отец Паисий 6, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Момчил 2006“, разположена в землището на гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 1 година.

2. Размерът на площта е 0,3 кв.км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки от № 1 до № 13 включително в система 1970 г.:

X [m]

Y [m]

1.

4708383.02

9655462.52

2.

4708382.02

9655944.12

3.

4708302.00

9655954.31

4.

4708142.72

9656065.26

5.

4708016.85

9655987.82

6.

4707941.85

9655955.29

7.

4707887.13

9655943.72

8.

4707882.00

9655766.15

9.

4707865.14

9655766.12

10.

4707865.14

9655656.12

11.

4707758.93

9655637.89

12.

4707694.78

9655540.40

13.

4707694.78

9655462.52

 

4. Условията за осъществяване на дейностите по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договор за проучване с титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Министър: Тр. Трайков

8371

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 96 от 24 юни 2011 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Розовия бунар“, разположена в землището на с. Соколенци, община Ивайловград, област Хасково

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства, § 86 на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 70 от 2008 г.) и § 105, ал. 2 на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и протоколно решение на Министерския съвет № 19 от 18.05.2011 г. разрешавам на „Булгнайс“ – ООД, Ивайловград, титуляр на разрешението, дружество, регистрирано в Агенцията по вписванията под ЕИК 108519699, със седалище и адрес на управление Ивайловград, ул. Иван Вазов 10, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Розовия бунар“, разположена в землището на с. Соколенци, община Ивайловград, област Хасково:

1. Срокът на разрешението е 18 месеца.

2. Размерът на площта е 0,125 кв.км.

3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки от № 1 до № 6 в координатна система 1970 г.:

X [m]

Y [m]

1.

4527945

9456585

2.

4527895

9456965

3.

4527750

9456950

4.

4527500

9456605

5.

4527500

9456500

6.

4527718

9456568

 

4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договор за проучване с титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Министър: Тр. Трайков

8372

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 97 от 24 юни 2011 г.

за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Латинката“, разположена в землището на с. Гълъбинци, община „Тунджа“, област Ямбол

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 17 от 04.05.2011 г. на Министерския съвет разрешавам на „Интегрирани пътни системи“ – АД, София, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 200408908, със седалище и адрес на управление София 1618, ж.к. Красно село, бл. 199, ет. 1, офис № 1, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Латинката“, разположена в землището на с. Гълъбинци, община „Тунджа“, област Ямбол, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 1 година.

2. Размерът на площта е 0,97 кв. км.

3. Границите на площта са определени със следните координати на граничните точки от № 1 до № 5 включително в система 1970 г.:

X [m]

Y [m]

1.

4628350.0

9485820.0

2.

4628725.0

9485785.0

3.

4629075.0

9486775.0

4.

4628625.0

9487225.0

5.

4628370.0

9487190.0

 

4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договор за проучване с титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Министър: Тр. Трайков

8373

 

РАЗРЕШЕНИЕ № 98 от 24 юни 2011 г.

за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Мравулника“, разположена в землището на с. Веселие, община Приморско, област Бургас

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 17 от 04.05.2011 г. на Министерския съвет разрешавам на „Алас България“ – ООД, Бургас, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 102992364, със седалище и адрес на управление – с. Тънково 8237, община Несебър, област Бургас, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Мравулника“, разположена в землището на с. Веселие, община Приморско, област Бургас, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 6 месеца.

2. Размерът на площта е 1 кв. км.

3. Границите на площта са определени със следните координати на граничните точки от № 1 до № 4 включително в система 1970 г.:

X [m]

Y [m]

1.

4623354.0

9595097.0

2.

4623395.0

9595925.0

3.

4622288.0

9596187.0

4.

4622464.0

9595000.0

 

4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договор за проучване с титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Министър: Тр. Трайков

8374

РАЗРЕШЕНИЕ № 99 от 24 юни 2011 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Кайряците“, разположена в землищата на с. Катуница, община Котел, област Сливен

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 19 от 18.05.2011 г. на Министерския съвет разрешавам на „Булгериън нукс“ – АД, с. Медвен – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 119671651, със седалище и адрес на управление с. Медвен, община Котел, област Сливен, ул. Капитан Мамарчев 36, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Кайряците“, разположена в землищата на с. Катуница, община Котел, област Сливен, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 1 година.

2. Размерът на площта е 0,309 кв. км.

3. Границите на площта са определени със следните координати на граничните точки от № 1 до № 6 включително в система 1970 г.:

X [m]

Y [m]

1.

4675000,0

9506040,0

2.

4675000,0

9506500,0

3.

4674350,0

9506500,0

4.

4674350,0

9506040,0

 

4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договор за проучване с титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Министър: Тр. Трайков

8375

РАЗРЕШЕНИЕ № 100 от 24 юни 2011 г.

за проучване на строителни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Пладнището – Киряево“, разположена в землището на с. Киряево, община Макреш, област Видин

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 19 от 18.05.2011 г. на Министерския съвет разрешавам на „Кичера – 2007“ – АД, с. Макреш, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 105587232, със седалище и адрес на управление с. Макреш 3850, община Макреш, област Видин, да извърши за своя сметка проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Пладнището – Киряево“, разположена в землището на с. Киряево, община Макреш, област Видин, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 1 година.

2. Размерът на площта е 0,302 кв. км.

3. Границите на площта са определени със следните координати на граничните точки от № 1 до № 7 включително в система 1970 г.:

X [m]

Y [m]

1.

4766000.0

8431180.0

2.

4765915.0

8431495.0

3.

4765757.0

8431495.0

4.

4765730.0

8431467.0

5.

4765695.0

8431495.0

6.

4765000.0

8431495.0

7.

4765000.0

8431180.0

 

4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договор за проучване с титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Министър: Тр. Трайков

8376

РАЗРЕШЕНИЕ № 101 от 24 юни 2011 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Бутово – север“, разположена в землищата на с. Медвен, община Котел, област Сливен, и с. Дъбовица, община Сунгурларе, област Бургас

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2 на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 19 от 18.05.2011 г. на Министерския съвет разрешавам на „Булгериън нукс“ – АД, с. Медвен – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 119671651, със седалище и адрес на управление – с. Медвен, община Котел, област Сливен, ул. Капитан Мамарчев 36, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Бутово – север“, разположена в землищата на с. Медвен, община Котел, област Сливен, и с. Дъбовица, община Сунгурларе, област Бургас, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 2 години.

2. Размерът на площта е 2,67 кв. км.

3. Границите на площта са определени със следните координати на граничните точки от № 1 до № 6 включително в система 1970 г.:

X [m]

Y [m]

1.

4678250.0

9511500.0

2.

4678250.0

9512000.0

3.

4677900.0

9512000.0

4.

4677900.0

9514000.0

5.

4676900.0

9514000.0

6.

4676900.0

9511500.0

 

4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.

5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договор за проучване с титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Министър: Тр. Трайков

8377

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-35 от 9 юни 2011 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за част от територията на район „Младост“, Столична община, област София, при граници: район „Слатина“, район „Искър“ и район „Панчарево“, източната граница на ж.к. Младост 4 и ж.к. Младост 3, западната граница на поземлен имот № 3884 от планоснимачен район „Южна градска територия ІІ част“, северната граница на поземлени имоти с планоснимачни номера 3793, 3368, 2252, 2710, 2540, 4023, 3642, 2269, югоизточната граница на поземлени имоти с планоснимачни номера 3683, 3792, 3791, 3790, бул. Цариградско шосе и за територията на в.з. Американски колеж.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 30.ІІІ.2010 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – София.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.

Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са засегнати от подадените до съда жалби, след изтичане на срока за обжалване на заповедта.

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

8384

 

ЗАПОВЕД № РД-18-36 от 17 юни 2011 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за част от землището на с. Железница (без територията на Природен парк „Витоша“), район „Панчарево“, Столична община, област София.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 28.04.2009 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – София.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.

Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са засегнати от подадените до съда жалби, след изтичане на срока за обжалване на заповедта.

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

8385

 

ЗАПОВЕД № РД-18-37 от 4 юли 2011 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Герман, район „Панчарево“, Столична община, област София.

Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 26.05.2009 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – София.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота.

Кадастралната карта и кадастралните регистри влизат в сила за имотите, които не са засегнати от подадените до съда жалби, след изтичане на срока за обжалване на заповедта.

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

8386

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 325 от 26 май 2011 г.

В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-294/2010 г. от „Стенстрой – инженеринг“ – ЕООД, за допускане на устройствена процедура за част от кв. 134 и част от кв. 135, гр. Банкя. Представеното мотивирано предложение е разгледано и прието от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-80 от 21.09.2010 г., т. 35. На основание решението на ОЕСУТ със Заповед № РД-09-50-1432 от 23.09.2010 г. на главния архитект на Столичната община е допуснато изработване на ИПРЗ. Проектът отговаря на предвижданията на общия устройствен план на Столичната община.

Предвиденото с предложеното изменение на плана – създаване на задънени улици, представлява мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри проекта за изменение на плана за регулация и застрояване в случая на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.

Проектът е обявен на заинтересуваните лица, като с писмо вх. № АГ 6602-196 от 11.12.2010 г. на кмета на район „Банкя“ е удостоверено, че в законоустановения срок няма постъпили възражения. След обявяването му проектът е разгледан и приет от Общинския експертен съвет по устройство на територията с протокол № ЕС-Г-16 от 22.02.2011 г., т. 9.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 130, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 ЗУТ, т. 6 и 14 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-16 от 22.02.2011 г., т. 9, Столичният общински съвет реши:

1. Одобрява проект за изменение на план за регулация на гр.Банкя, квартали 134 и 135, както следва:

За кв. 134

Откриване на улица от о.т.824 – о.т.822б до о.т.822а и изменение границите на квартали 134 и 135. Откриване на задънена улица от о.т.822б до о.т.822. Създаване на пешеходна връзка от о.т.822а, северно, западно и южно от УПИ XV-1978, 2020, 2027.

Изменение на улица от о.т.296ж до о.т.296а.

Заличаване на УПИ 1-1966, 2361 – „За параклис“.

Изменение на границите на УПИ: XII-1966; XIII-1971, 1978; XIV-1971, 1978. Изменение на границите на УПИ XV-1978, 2027 и приобщаване на ПИ № 2020 – нов УПИ XV-1978, 2020, 2027. Заличаване на УПИ ХVI-2020 – „За КОО“. Създаване на УПИ: XXIV-1967, 1969, 1978, 2027; XXV-1969, 2083. Изменение границите на УПИ XIII-121 и преотреждането му в УПИ XXVI-2027, 2083. Изменение границите на УПИ XIV-2363 и преотреждането му в УПИ XXVII-2083.

За кв.135

Закриване на улица от о.т.821 до о.т.824.

Отреждане на УПИ XXX-1966 и XXXI-1969, 2361 – „За параклис“, по кафявите и зелените линии, цифри, текст и зачертавания съгласно приложения проект.

2. Одобрява проект за изменение на план за застрояване за УПИ XII, XIII, XIV, XV, XXV, XXVI и XXVII от кв. 134 и УПИ XXX и XXXI от кв. 135, гр. Банкя, съгласно приложения проект.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.

Жалбите се подават до район „Банкя“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика на Столичния общински съвет.

Председател: А. Иванов

8171

 

ОБЩИНА АКСАКОВО

РЕШЕНИЕ № 43.27 от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:

Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Пътна връзка за ПИ 052041 и ПИ 052042“ по КВС на з-ще с. Изворско, община Аксаково, област Варна, засягащ поземлени имоти по КВС на з-ще с. Изворско: 00003 – път на Република България, 065016 – полски път на Община Аксаково, 065017 – полски път на Община Аксаково.

На основание чл. 215, ал. 4, изр. 2 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването чрез Община Аксаково пред Административния съд – Варна.

Председател: Л. Манолов

8172

 

РЕШЕНИЕ № 43.28 от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:

Одобрява подробния устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 000043 по КВС на з-ще с. Ген. Кантарджиево, община Аксаково, област Варна, с цел жилищно строителство, така както е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

Председател: Л. Манолов

8173

РЕШЕНИЕ № 43.29 от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:

Одобрява подробния устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 062014 по КВС на з-ще гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с цел изграждане на пункт за технически прегледи и магазин, така както е указано на ситуацията в изработения ПУП-ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

Председател: Л. Манолов

8174

 

РЕШЕНИЕ № 43.30 от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:

Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Външно електрозахранване на трафопост тип БКТП 20/0,4 kV“ за ПИ № 046071 по КВС на з-ще гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, засягащ поземлени имоти по КВС на з-ще гр. Игнатиево: № 271 – полски път на Община Аксаково, № 321 – полски път на Община Аксаково, № 046071 – „Булминерал“ – ООД, и № 047015 – X.X.X., с обща дължина на трасето 1141,77 м.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

Председател: Л. Манолов

8175

 

РЕШЕНИЕ № 43.31 от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:

Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелно електрозахранване 20 kV от съществуващ ЖБ стълб на ВЕЛ „Новаково“ до КТП“ в ПИ с идентификатор 87518.23.4 по кадастралната карта на з-ще с. Яребична, община Аксаково, област Варна, засягащ поземлени имоти по кадастралната карта на з-ще с. Яребична: 87518.22.65 – полски път на Община Аксаково, 87518.22.66 – полски път на Община Аксаково, и 87518.23.14 – полски път на Община Аксаково, с обща дължина на трасето 296,28 м.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

Председател: Л. Манолов

8176

РЕШЕНИЕ № 43.32 от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:

Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Външен водопровод“ за ПИ с идентификатор 87518.23.4 по КК на з-ще с. Яребична, община Аксаково, област Варна, засягащ поземлени имоти по кадастралната карта на з-ще с. Яребична: 87518.23.14 – полски път на Община Аксаково, и 87518.23.4 – „МИ-12“ – ООД, с обща дължина на трасето 318 м.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

Председател: Л. Манолов

8177

 

РЕШЕНИЕ № 43.33 от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:

Одобрява подробния устройствен план – план за застрояване за ПИ 017170 по КВС на з-ще гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с цел изграждане на автоматизирана газоразпределителна станция „Игнатиево“ така, както е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

Председател: Л. Манолов

8178

 

РЕШЕНИЕ № 43.34 от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:

Одобрява подробния устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 089011 по КВС на з-ще гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с цел изграждане на работилница за изработка на надгробни паметници така, както е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

Председател: Л. Манолов

8179

РЕШЕНИЕ № 43.35 от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:

Одобрява подробния устройствен план – план за застрояване в поземлен имот № 001182 по КВС на з-ще с. Ген. Кантарджиево, община Аксаково, област Варна, с цел отреждане на имота за жилищно строителство така, както е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

Председател: Л. Манолов

8180

 

РЕШЕНИЕ № 43.36 от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:

Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Уличен водопровод за захранване на „Ферма за норки“ „ в имот № 021091 с обща дължина 401,50 л. м по КВС на з-ще с. Любен Каравелово, община Аксаково, област Варна, така, както е указано на ситуацията в изработения ПУП – парцеларен план с червени, сини и черни линии и надписи.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обявяването чрез Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.

Председател: Л. Манолов

8181

 

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

РЕШЕНИЕ № 1241 от 22 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка вх. № ДЗ-264 от 08.06.2011 г. от кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, одобрява парцеларен план за обект: „Водоснабдяване група „40-те извора“ – І етап: реконструкция на участъка от РШ № 1 в местността Каваклийката до РШ № 2 с. Козаново“ съгласно нанесените сини линии и котировки с черен цвят на приложения проект.

Председател: К. Яков

8355

 

ОБЩИНА БЕЛЕНЕ

РЕШЕНИЕ № 43 от 5 юли 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белене, одобрява ПУП – ПП на техническата инфраструктура за обект: „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територията на Община Белене“ с възложител „Нетуоркс – България“ – ООД. Проектът се намира в сградата на общината, стая 12, ет. 2.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Белене до Административния съд – Плевен.

Председател: Г. Трушков

8336

 

ОБЩИНА БОЛЯРОВО

РЕШЕНИЕ № 487 от 27 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Болярово, реши:

1. Одобрява проекта за ПУП – ПРЗ (план за регулация и застрояване) за ПИ 69208.501.77, ПИ 69208.501.78, ПИ 69208.501.79 и ПИ 69208.501.80 по кадастралната карта на с. Стефан Караджово с представените към него схеми.

2. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА задължава кмета на Община Болярово да организира изпълнението на решението на Общинския съвет.

Председател: Ат. Дженков

8333

 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 195 от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 20 във връзка с дейностите по чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, Решение № 13 от протокол № 8 от 02.06.2011 г. на ОЕСУТ и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Ботевград, реши:

1. Одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) на линеен обект на техническата инфраструктура – водопровод за питейно-битови нужди за Депо за неопасни отпадъци от Община Ботевград, Правец и Етрополе.

2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на произтичащите от решението процедури.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването решението подлежи на обжалване чрез Община Ботевград пред Административния съд – София област.

Председател: М. Кирова

8418

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС

РЕШЕНИЕ № I-9 от 7 юли 2011 г.

На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение по протокол № 33 от 22.04.2010 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, и решение по протокол № 16 от 10.05.2011 г. Надзорният съвет на агенцията реши:

1. Да се проведе на 19-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 17 ч. в заседателната залата на Община Бургас, ул. Александровска 26, публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот: офис № 5 на ет. 2 в сграда в УПИ ІХ, кв. 5 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас, със ЗП 22,22 кв. м, с начална тръжна цена в размер 15 000 лв. без ДДС, стъпка на наддаване – 200 лв., и депозит за участие – 1500 лв.

2. Тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и ПЧП, ул. Конт Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки работен ден от 9 до 17 ч. в срок до 18-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ на цена 200 лв., платими в брой в касата на агенцията. Физическите лица закупуват лично или с нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност, ако закупуват лично или с пълномощно, издадено от управителя (директора), което да е нотариално заверено, ако закупува чрез пълномощник.

3. Депозитът за участие в размер 1500 лв. да се внесе по банков път до 18-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ по IBAN сметка на Агенцията за приватизация и ПЧП – Бургас, № BG 28 SOMB 9130 32 23998456, BIC на „Общинска банка“–АД, Бургас – SOMBBGSF. Връщането на депозита се извършва безкасово – с платежно нареждане по банковата сметка на кандидата в срок пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Надзорния съвет на агенцията за определяне на спечелилия участник.

4. Огледът на обекта се извършва с представител на агенцията през всички работни дни до 18-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ след представен платежен документ за закупена тръжна документация.

5. Срок и място за подаване на предложенията за участие в търга – в агенцията всеки работен ден до 18-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“. Изпращане на предложения по пощенски път не се допуска.

6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителнични задължения.

7. Върху достигнатата крайна тръжна цена се начислява 20 % ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 ЗДДС във връзка с § 1, ал. 5б от допълнителните разпоредби на ЗДДС.

Председател на Надзорния съвет: Д. Славов

8228

 

РЕШЕНИЕ № I-10 от 11 юли 2011 г.

На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решение по протокол № 50 от 23.06.2011 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, и решение по протокол № 17 от 07.06.2011 г. Надзорният съвет на агенцията реши:

1. Да се проведе на 16-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 17 ч. в заседателната залата на Община Бургас, ул. Александровска 26, публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот: магазин, ул. Фердинандова 49, Бургас, със ЗП 286,11 кв.м, с начална тръжна цена в размер 505 000 лв., стъпка на наддаване 5100 лв. и депозит за участие 50 500 лв.

2. Тръжната документация се закупува в агенцията, ул. Конт Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки работен ден от 9 до 17 ч. в срок до 15-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ на цена 200 лв., платими в брой в касата на агенцията. Физическите лица закупуват лично или с нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност, ако закупуват лично или с пълномощно, издадено от управителя (директора), което да е нотариално заверено, ако закупува чрез пълномощник.

3. Депозитът за участие в размер 50 500 лв. да се внесе по банков път до 15-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ по IBAN сметка на Агенцията за приватизация и ПЧП– Бургас, № BG 28 SOMB 9130 32 23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF. Връщането на депозита се извършва безкасово – с платежно нареждане по банковата сметка на кандидата в срок пет работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Надзорния съвет на агенцията за определяне на спечелилия участник.

4. Огледът на обекта се извършва с представител на агенцията през всички работни дни до 15-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ след представен платежен документ за закупена тръжна документация.

5. Срок и място за подаване на предложенията за участие в търга – в агенцията всеки работен ден до 15-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“. Изпращане на предложения по пощенски път не се допуска.

6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имота, сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителнични задължения.

Председател на Надзорния съвет: Д. Славов

8415

 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 1391 от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линейна инфраструктура за подземен ел. кабел 1 kV, захранващ обект „Логистичен център на ЦБА Търговия“ – ЕООД, в ПИ № 035026, местност Устито, землище на гр. Дебелец. Трасето на ел. кабела започва от трафопост в ПИ № 039030, пресича ПИ № 030025 – общински полски път, тръгва успоредно и пресича ПИ № 0.390 – общински местен път, продължава в западната част на ПИ № 039025 – общински път, и навлиза в ПИ № 035026.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

Председател: Ал. Чокойски

8382

 

РЕШЕНИЕ № 1392 от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Велико Търново, одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 081005, местност Саламатя, землище на с. Леденик, община Велико Търново, относно промяна предназначението на имота (проектиране на обект: „Складова база, автосервиз и кафене“), план-схеми за електрификация, водоснабдяване и за комуникационно-транспортната мрежа към ПУП, БКТП 1х800 kVА и трасе за външна връзка за ел. кабел 20 kV, и промяна предназначението на части от имоти – общинска собственост, ПИ № 105003 – пасище, мера с площ от 232,77 кв.м и ПИ № 081004 – нива с площ 80 кв.м, и част от ПИ № 000236 – полски път с площ 41,45 кв.м, осигуряващ достъп до ПИ № 081005. За поземлен имот № 081005, местност Саламатя, землище на с. Леденик, община Велико Търново, се определя предназначение за производствено-складови дейности при следните устройствени показатели: височина на сградите – до 10 м; плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %; коефициент на интензивност (Кинт) – до 2,5; минимална озеленена площ – 40 %; начин на застрояване – свободно (е). Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Велико Търново пред Административния съд – Велико Търново.

Председател: Ал. Чокойски

8383

 

ОБЩИНА ВИДИН

РЕШЕНИЕ № 100 от 7 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 129, ал. 1 и чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, одобрява проект за подробен устройствен план – план за регулация – урегулиране на ПИ 020055 и ПИ 020056, местност Зад село, по картата на възстановената собственост землище с. Рупци в УПИ І-20055 – „За жилищно строителство“, и УПИ ІІ-20056 – „За жилищно строителство“, и план за застрояване с указване начин на застрояване и параметрите за съответната територия.

Председател: Св. Славчев

8186

 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

РЕШЕНИЕ № 552 от 28 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гоце Делчев, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за „Магистрален оптичен кабел“ от гр. Гоце Делчев до с. Гърмен в частта, попадаща в границите на община X.X..

Решението може да се обжалва чрез X.X.X. пред Административния съд – Благоевград, в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Председател: А. Башов

8419

 

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ЗАПОВЕД № РД-06-1276 от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА и чл. 25 от Закона за общинската собственост във връзка с изграждане на обект – публична общинска собственост – общински път с. Крум – с. Ябълково, отчуждавам части от следните имоти в землището на с. Крум и с. Ябълково:

1. поземлен имот № 036035 в землището на с. Крум с площ 0,386 дка, собственост на наследници на X.X.X. от с. Крум – X.X.X., X.X.X., X.X. и X.X.;

2. поземлен имот № 070033 в землището на с. Крум с площ 0,030 дка, собственост на наследници на X.X.X. от с. Крум – X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

3. поземлен имот № 070053 в землището на с. Крум с площ 0,044 дка, собственост на наследници на X.X.X. от с. Крум – X.X.X., X.X.X. и X.X.X.;

4. поземлен имот № 105020 в землището на с. Ябълково с площ 0,100 дка, собственост на наследници на X.X.X. от с. Ябълково – X.X.X., X.X. и X.X.X.;

5. поземлен имот № 105021 в землището на с. Ябълково с площ 0,038 дка, собственост на наследници на X.X.X. от с. Ябълково – X.X.X.;

6. поземлен имот № 105024 в землището на с. Ябълково с площ 0,310 дка, собственост на наследници на X.X.X. от с. Ябълково – X.X.X.;

7. поземлен имот № 105027 в землището на с. Ябълково с площ 0,319 дка, собственост на наследници на X.X.X. от с. Ябълково – X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X., X.X.X., X.X. и X.X.;

8. поземлен имот № 142080 в землището на с. Ябълково с площ 1,392 дка, собственост на наследници на X.X.X. от с. Ябълково – X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

Размерът на дължимото обезщетение е:

1. за поземлен имот № 036035 в землището на с. Крум с площ 0,386 дка, собственост на наследници на X.X.X. от с. Крум – 168 лв.;

2. за поземлен имот № 070033 в землището на с. Крум с площ 0,030 дка, собственост на наследници на X.X.X. от с. Крум – 13 лв.;

3. за поземлен имот № 070053 в землището на с. Крум с площ 0,044 дка, собственост на наследници на X.X.X. от с. Крум – 19 лв.;

4. за поземлен имот № 105020 в землището на с. Ябълково с площ 0,100 дка, собственост на наследници на X.X.X. от с. Ябълково – 43 лв.;

5. за поземлен имот № 105021 в землището на с. Ябълково с площ 0,038 дка, собственост на наследници на X.X.X. от с. Ябълково – 16 лв.;

6. за поземлен имот № 105024 в землището на с. Ябълково с площ 0,310 дка,собственост на наследници на X.X.X. от с. Ябълково – 133 лв.;

7. за поземлен имот № 105027 в землището на с. Ябълково с площ 0,319 дка, собственост на наследници на X.X.X. от с. Ябълково – 137 лв.;

8. за поземлен имот № 142080 в землището на с. Ябълково с площ 1,392 дка, собственост на наследници на X.X.X. от с. Ябълково – 711 лв.

В отчуждаващите се имоти не попадат законно построени сгради, подобрения и трайни насаждения.

На основание чл. 25, ал. 2 ЗОС допускам предварително изпълнение на заповедта при условията на чл. 60 АПК.

Обезщетенията са внесени в „УниКредит Булбанк“ – Димитровград, и изплащането на обезщетенията на правоимащите ще започне след 01.09.2011 г.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на X.X. – заместник-кмет на Община Димитровград.

Кмет: Ст. Димитров

8237

ОБЩИНА КАМЕНО

РЕШЕНИЕ № 13 от 9 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, одобрява ПУП – парцеларен план на обект: „Кабел 20 kV от съществуващ ЖБ стълб 168 на електропровод ВЛ 20 kV „Пролет“ до нов БКТП в ПИ 015045, местност Алтъ юг, в землището на с. Трояново, община Камено.

Председател: Т. Добрева

8182

 

РЕШЕНИЕ № 14 от 9 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, одобрява ПУП – парцеларен план на обект: „Кабел 20 kV от съществуващ ЖБ стълб 161 на електропровод ВЛ 20 kV „Пролет“ до нов БКТП в ПИ 015040, местност Алтъ юг, в землището на с. Трояново, община Камено.

Председател: Т. Добрева

8183

 

РЕШЕНИЕ № 15 от 9 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, одобрява ПУП – парцеларен план на обект: „Кабел 20 kV от нов СРС стълб на мястото на ЖБ стълб 29 на електропровод ВЛ 20 kV „Хаджиите“ подземно по трасето на ВЛ 20 kV „Хаджиите“ и ВЛ 20 kV „Пролет“ до нов БКТП в ПИ 015039, местност Алтъ юг, в землището на с. Трояново, община Камено.

Председател: Т. Добрева

8184

 

РЕШЕНИЕ № 16 от 9 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 59, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, реши:

1. Одобрява частично изменение на ПУП – план за регулация и застрояване на обект: „Изграждане на регионално депо за битови отпадъци“, в ПИ 000014, ПИ 000046, ПИ 000047 и ПИ 000043 в землището на с. Полски извор, община Камено, съгласно сините и червените черти, надписи и щрихи.

След извършеното коригиране площите на УПИ са следните: УПИ І-47 – 42 099 кв. м, УПИ ІІ-46 – 186 125 кв. м, УПИ ІІІ-14 – 29 909 кв. м, УПИ ІV-43 – 22 171 кв.м.

Устройствената зона е „чисто производствена Пч“. Предназначението на УПИ е „За депо за битови отпадъци“, запазват се градоустройствените параметри: плътност на застрояване – 80 %, озеленяване – 20 %.

2. Одобрява ПУП – парцеларен план на обект: „Кабели 20 kV“ в ПИ № 000001 в землището на с. Полски извор, община Камено, захранващ нов БКТП, който ще бъде изграден в УПИ ІІ-46 в землището на с. Полски извор, община Камено, отреден „За депо за битови отпадъци“.

Председател: Т. Добрева

8185

 

ОБЩИНА КОСТИНБРОД

РЕШЕНИЕ № 875 от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 7/2011 г. на ОЕСУТ, т. 4, Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за ниско жилищно строителство за имот 349002, местност Лъката, с. Голяновци, община Костинброд, зона жилищно строителство с (Жм), кота корниз 10 м, 3 етажа, плътност 60 %, Кинт 1,2 озеленяване 40 % и свободно застрояване.

Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

Председател: В. Михайлов

8321

 

РЕШЕНИЕ № 876 от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 20/2010 г. на ОЕСУТ, т. 22, Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява проекти ПЗ (план за застрояване) за ниско жилищно строителство за 031059, местност Локвата, с. Чибаовци, община Костинброд, зона жилищно строителство с (Жм), кота корниз 10 м, 3 етажа, плътност 60 %, Кинт 1,2, озеленяване 40 % и свободно застрояване.

Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

Председател: В. Михайлов

8322

 

РЕШЕНИЕ № 877 от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 08/2011 г. на ОЕСУТ, т. 17, Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за склад промишлени стоки за имот 173007, местност Герено, с. Петърч, община Костинброд, зона предимно промишлена с (Пп) кота корниз 10 м, 3 етажа, плътност 50 %, Кинт 1,2, озеленяване 40 % и свободно застрояване.

Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

Председател: В. Михайлов

8323

 

РЕШЕНИЕ № 878 от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 05/2011 г. на ОЕСУТ, т. 2 и 6, Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява проекти ПЗ (план за застрояване) за складова база за промишлени стоки за 053051, 052061, гр. Костинброд, зона предимно промишлена с (Пп), кота корниз 10 м, 3 етажа, плътност 80 %, Кинт 1,8, озеленяване 20 % и свободно застрояване.

Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

Председател: В. Михайлов

8324

 

РЕШЕНИЕ № 880 от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 05/2011 г. на ОЕСУТ, т. 1 и 4, Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за складова база за селскостопанска продукция за имот 036021, с. Петърч, община Костинброд, зона предимно промишена с (Пп) кота корниз 10 м, 3 етажа, плътност 60 %, Кинт 1,2, озеленяване 40 % и свободно застрояване.

Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

Председател: В. Михайлов

8326

 

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

ЗАПОВЕД № 127 от 27 юни 2011 г.

На основание чл. 129, ал. 2 ЗУТ във връзка с чл. 22, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОЗЗ по искане на X.X.X., молба с вх. № 94-К-20 от 31.05.2011 г., Решение на Общинския експертен съвет по устройството на територията – Кочериново, с протокол № 7, Решение № 4.1 от 15.06.2011 г. одобрявам подробния устройствен план – план за отреждане и застрояване на поземлен имот № 049025 по КВС на с. Мурсалево, м. Чуката, община Кочериново, както следва:

1. Отрежда се за приемно-предавателна GSM и MTS станция от мрежата на БТК – АД – SO-1788 „Мурсалево“ с площ 500 кв. м.

2. Застрояването е със стоманено-решетъчна кула с височина Н=30,50 м; технологично помещение контейнер Н = 10 м и по червените линии, надписи и цифри на скицата, неразделна част от заповедта.

Заповедта подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215 ЗУТ.

За кмет: Ив. Минков

8580

 

ЗАПОВЕД № 128 от 27 юни 2011 г.

На основание чл. 129, ал. 2 ЗУТ, чл. 22, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОЗЗ по искане на X.X.X. със заявление вх. № 94-В-28 от 07.06.2011 г., Решение на Общинския експертен съвет по устройството на територията – Кочериново, с протокол № 7, Решение № 4.2 от 15.06.2011 г. одобрявам подробния устройствен план – план за отреждане и застрояване на поземлен имот № 014163 по КВС на с. Мурсалево, община Кочериново, м. Селището, както следва:

1. Отрежда се за заведение за бързо хранене, сграда за вулканизация, смяна на масла и гуми, помещения за обслужващ персонал и автомивка.

2. Застрояването е по ограничителни линии с височина на сградите Н=10 м по черните, червените и сините линии, надписи и цифри на скицата, неразделна част от заповедта.

Заповедта подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215 ЗУТ.

За кмет: Ив. Минков

8581

 

ОБЩИНА КУКЛЕН

РЕШЕНИЕ № 740 от 29 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА и чл. 25, т. 1 във връзка с чл. 24 и чл. 3, ал. 4 ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Куклен, реши:

1. Дава съгласие да бъде създадено ново селищно образувание:

1.1. с наименование – „Индустриална зона Куклен“;

1.2. с територия – територията на урегулираните имоти в м. Капсида, землище на гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив, в обхвата на:

1.2.1. ПУП, одобрен със Заповед № 125 от 03.04.2006 г. на кмета на Община Куклен, за имотите с променено предназначение с Решение № КЗЗ-3 от 17.05.2006 г. на МЗГ:

– имот № 011 316 с площ 42,977 дка, м. Капсида, землище на гр. Куклен;

– имот № 011 315 с площ 18,439 дка, м. Капсида, землище на гр. Куклен;

– имот № 011 319 с площ 16,694 дка, м. Капсида, землище на гр. Куклен;

– имот № 011 317 с площ 12,145 дка, м. Капсида, землище на гр. Куклен;

– имот № 011 322 с площ 244,448 дка, м. Капсида, землище на гр. Куклен;

– имот № 011 321 с площ 53,266 дка, м. Капсида, землище на гр. Куклен;

– имот № 011 345 с площ 48,055 дка, м. Капсида, землище на гр. Куклен,

всички с обща площ 436,024 дка;

1.2.2. ПУП, одобрен със Заповед № 125 от 03.04.2006 г. на кмета на Община Куклен, за имотите с променено предназначение с Решение № 11 от 16.09.2005 г. на МЗГ – Областна дирекция „ЗГ“, гр. Пловдив:

– имот № 011 243 с площ 34,810 дка, м. Капсида, в землището на гр. Куклен;

1.2.3. ПУП, одобрен със Заповед № 52 от 05.02.2007 г. на кмета на Община Куклен, за имотите с променено предназначение с Решение № 10 от 16.08.2007 г. на МЗГ – Областна дирекция „ЗГ“, гр. Пловдив:

– имот № 0011001 с площ 71,117 дка, м. Капсида, в землището на гр. Куклен;

– имот № 0011006 с площ 36,192 дка, м. Капсида, в землището на гр. Куклен;

1.3. с граници – строителните граници на имотите, посочени в т. 1.2, съгласно заповедите, визирани в т. 1.2.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародване на решението в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Куклен пред Административния съд – Пловдив.

Председател: Й. Вълчева

8245

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ЗАПОВЕД № 180 от 1 юли 2011 г.

На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ одобрявам подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на община Дупница и община Сапарева баня за обект „Кабелна електропреносна мрежа 110 kV от поземлен имот 39339.0.210 в землището на с. Крайници, община Дупница, до поземлен имот 53254.10.77 в землището на с. Овчарци, община Сапарева баня“.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ чрез областната администрация – Кюстендил, пред Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Областен управител: Л. Анчев

8187

 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

ЗАПОВЕД № 185 от 20 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 2 от Закона за общинската собственост и влязъл в сила подробен устройствен план за реконструкция и разширяване на пътя, водещ до обект „Депо за твърди битови отпадъци“ в м. Мечкобиево, отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 46663.45.13 в землището на гр. Малко Търново – отредена като път, съгласно влязъл в сила ПУП, с площ 0,018 дка в землището на гр. Малко Търново, целият с площ 3,003 дка, собственост на наследниците на X.X.X.: X.X.X. – Малко Търново, ул. Зеленика 8; X.X.X. – Малко Търново, ул. Патриарх Евтимий 11; X.X.X. – Малко Търново, ул. Я. Карагяуров, бл. 1, вх. 1, ет. 2, ап. 4; X.X.X. – Малко Търново, ул. Ивайло 2; X.X.X. – Малко Търново, ул. Т. Бояджиев 23; Дарина Ст. Харбалиева – Малко Търново, ул. Вишняев, бл. 6, вх. 1, ет. 1, ап. 3; Станка Ст. Кирова – Малко Търново, ул. Трети март 13; Валентина Ст. Николова – Бургас, ж.к. Славейков, бл. 6, вх. 2, ет. 3, ап. 21; Силвия Кал. Бояджиева – Айтос, ул. Славянска 1а, вх. 1, ет. 1, ап. 1, за реализирането на следната общинска нужда: реконструкция и разширяване на пътя, водещ до обект „Депо за твърди битови отпадъци“ в м. Мечкобиево, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план. Като обезщетение за гореописания имот нареждам собствениците да получат сумата общо от 3,78 лв., разпределена между тях, както следва: X.X.X. – 0,47 лв.; X.X.X. – 0,47 лв.; X.X.X. – 0,47 лв.; X.X.X. – 0,47 лв.; X.X.X. – 0,63 лв.; Дарина Ст. Харбалиева – 0,21 лв.; Станка Ст. Кирова – 0,21 лв.; Валентина Ст. Николова – 0,21 лв.; Силвия Кал. Бояджиева – 0,63 лв., представляваща стойността на имота в съответствие с оценка на лицензиран оценител.

Определеното в заповедта обезщетение след влизането й в сила ще бъде внесено от Община Малко Търново в посочените от правоимащите лица банкови сметки в съответната посочена от тях търговска банка или в брой на касата на общината.

Заповедта да се връчи на собствениците по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Изпълнението й възлагам на главния счетоводител на общината и началник-отдел „Общинска собственост“.

Заповедта подлежи на обжалване пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от връчването й.

Кмет: Ив. Иванов

8340

 

ЗАПОВЕД № 186 от 20 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 2 от Закона за общинската собственост и влязъл в сила подробен устройствен план за реконструкция и разширяване на пътя, водещ до обект „Депо за твърди битови отпадъци“ в м. Мечкобиево, отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 46663.45.8 в землището на гр. Малко Търново – отредена като път, съгласно влязъл в сила ПУП, с площ 0,149 дка, в землището на гр. Малко Търново, целият с площ 11,000 дка, собственост на наследниците на X.X.X.: X.X.X. – Велинград, ул. Осми март 24; X.X.X. – Малко Търново, к-с Изток, бл. 16, вх. Б, ет. 3; X.X.X. – Малко Търново, ул. Шипка 23; X.X.X. – Малко Търново, ул. Г. С. Раковски 25; X.X.X. – Бургас, к-с Лазур, бл. 75, ет. 11; X.X.X. – Бургас, к-с Меден рудник, бл. 32, вх. 3, ет. 1, за реализирането на следната общинска нужда: реконструкция и разширяване на пътя, водещ до обект „Депо за твърди битови отпадъци“ в м. Мечкобиево, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план. Като обезщетение за гореописания имот нареждам собствениците да получат сумата общо от 31,29 лв., разпределена между тях, както следва: X.X.X. – 3,13 лв.; X.X.X. – 3,13 лв.; X.X.X. – 6,26 лв.; X.X.X. – 6,26 лв.; X.X.X. – 6,26 лв.; X.X.X. – 6,26 лв., представляваща стойността на имота в съответствие с оценка на лицензиран оценител.

Определеното в заповедта обезщетение след влизането й в сила ще бъде внесено от Община Малко Търново в посочените от правоимащите лица банкови сметки в съответната посочена от тях търговска банка или в брой на касата на общината.

Заповедта да се връчи на собствениците по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Изпълнението й възлагам на главния счетоводител на общината и началник-отдел „Общинска собственост“.

Заповедта подлежи на обжалване пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от връчването й.

Кмет: Ив. Иванов

8341

 

ЗАПОВЕД № 187 от 20 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 2 от Закона за общинската собственост и влязъл в сила подробен устройствен план за реконструкция и разширяване на пътя, водещ до обект „Депо за твърди битови отпадъци“ в м. Мечкобиево, отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 46663.45.9 в землището на гр. Малко Търново – отредена като път, съгласно влязъл в сила ПУП, с площ 0,263 дка, в землището на гр. Малко Търново, целият с площ 4,000 дка, собственост на наследниците на X.X.X.: X.X.X. – Пловдив, ул. Тракия 59, вх. Б, ет. 3, ап. 16; X.X.X. – Пловдив, ул. Асен Христофоров 4, ет. 10, ап. 57; X.X.X. – с. Радко Димитриево, област Шумен, ул. Провадийско шосе 33; X.X.X. – Шумен, ул. Осми март 26, вх. 1, ет. 3, ап. 8, за реализирането на следната общинска нужда: реконструкция и разширяване на пътя, водещ до обект „Депо за твърди битови отпадъци“ в м. Мечкобиево, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план. Като обезщетение за гореописания имот нареждам собствениците да получат сумата общо от 55,23 лв., разпределена между тях, както следва: X.X.X. – 13,80 лв.; X.X.X. – 13,80 лв.; X.X.X. – 13,80 лв.; X.X.X. – 13,80 лв.; представляваща стойността на имота в съответствие с оценка на лицензиран оценител.

Определеното в заповедта обезщетение след влизането й в сила ще бъде внесено от Община Малко Търново в посочените от правоимащите лица банкови сметки в съответната посочена от тях търговска банка или в брой на касата на общината.

Заповедта да се връчи на собствениците по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Изпълнението й възлагам на главния счетоводител на общината и началник-отдел „Общинска собственост“.

Заповедта подлежи на обжалване пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от връчването й.

Кмет: Ив. Иванов

8342

 

ЗАПОВЕД № 188 от 20 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 2 от Закона за общинската собственост и влязъл в сила подробен устройствен план за реконструкция и разширяване на пътя, водещ до обект „Депо за твърди битови отпадъци“ в м. Мечкобиево, отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 46663.45.11 в землището на гр. Малко Търново – отредена като път, съгласно влязъл в сила ПУП, с площ 0,480 дка, в землището на гр. Малко Търново, целият с площ 10,000 дка, собственост на наследниците на X.X.X.: X.X.X. – Малко Търново, ул. Зеленика 12; X.X.X. – Малко Търново, ул. Цар Калоян 3; X.X.X. – Бургас, ж.к. Зорница, бл. 5, вх. 3, ет. 1, ап. 1; X.X.X. – Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 87, вх. 2, ет. 7,ап. 37; X.X.X. – Малко Търново, ул. България 42, за реализирането на следната общинска нужда: реконструкция и разширяване на пътя, водещ до обект „Депо за твърди битови отпадъци“ в м. Мечкобиево, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план.

Като обезщетение за гореописания имот нареждам собствениците да получат сумата общо от 100,80 лв., разпределена между тях, както следва: X.X.X. – 11,20 лв.; X.X.X. – 11,20 лв.; X.X.X. – 11,20 лв.; X.X.X. 33,60 лв.; X.X.X. 33,60 лв., представляваща стойността на имота в съответствие с оценка на лицензиран оценител.

Определеното в заповедта обезщетение след влизането й в сила ще бъде внесено от Община Малко Търново в посочените от правоимащите лица банкови сметки в съответната посочена от тях търговска банка или в брой на касата на общината.

Заповедта да се връчи на собствениците по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Изпълнението й възлагам на главния счетоводител на общината и началник-отдел „Общинска собственост“.

Заповедта подлежи на обжалване пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от връчването й.

Кмет: Ив. Иванов

8343

 

ЗАПОВЕД № 189 от 20 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 2 от Закона за общинската собственост и влязъл в сила подробен устройствен план за реконструкция и разширяване на пътя, водещ до обект „Депо за твърди битови отпадъци“ в м. Мечкобиево, отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 46663.45.12 в землището на гр. Малко Търново – отредена като път, съгласно влязъл в сила ПУП, с площ 0,267 дка, в землището на гр. Малко Търново, целият с площ 6,000 дка, собственост на наследниците на X.X.X.: X.X.X. – Бургас, ж.к. Зорница, бл. 2, вх. 1, ап. 28; X.X.X. – Бургас, ж.к. Зорница, бл. 15, вх. 3, ет. 3; X.X.X. – Бургас, ул. К. Величков 29, вх. Д, ет. 5, ап. 9; X.X.X. – Бургас, ул. Г. С. Раковски 66; X.X.X. – Бургас, ул. К. Величков 29, вх. 4, ет. 8, ап. 15, за реализирането на следната общинска нужда: реконструкция и разширяване на пътя, водещ до обект „Депо за твърди битови отпадъци“ в м. Мечкобиево, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план. Като обезщетение за гореописания имот нареждам собствениците да получат сумата общо от 56,07 лв., разпределена между тях, както следва: X.X.X. – 18,69 лв.; X.X.X. – 18,69 лв.; X.X.X. – 9,35 лв.; X.X.X. – 4,67 лв.; X.X.X. – 4,67 лв., представляваща стойността на имота в съответствие с оценка на лицензиран оценител.

Определеното в заповедта обезщетение след влизането й в сила ще бъде внесено от Община Малко Търново в посочените от правоимащите лица банкови сметки в съответната посочена от тях търговска банка или в брой на касата на общината.

Заповедта да се връчи на собствениците по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Изпълнението й възлагам на главния счетоводител на общината и началник-отдел „Общинска собственост“.

Заповедта подлежи на обжалване пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от връчването й.

Кмет: Ив. Иванов

8344

ЗАПОВЕД № 190 от 20 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 2 от Закона за общинската собственост и влязъл в сила подробен устройствен план за реконструкция и разширяване на пътя, водещ до обект „Депо за твърди битови отпадъци“ в м. Мечкобиево, отчуждавам част от поземлен имот с идентификатор 46663.45.6 в землището на гр. Малко Търново – отредена като път, съгласно влязъл в сила ПУП, с площ 0,215 дка, в землището на гр. Малко Търново, целият с площ 3,003 дка, собственост на наследниците на X.X.X.: X.X.X. – Малко Търново, ул. Княз Борис І № 39; X.X.X. – Малко Търново, ул. Генерал Столетов 3; X.X.X. – Стара Загора, кв. Трите чучура, бл. 101, вх. Б, ет. 1, ап. 54; X.X.X. – Стара Загора, кв. Трите чучура, бл. 104, вх. В, ет. 1, ап. 53; X.X.X. – Малко Търново, ул. Възраждане 4; X.X.X. – Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 56, вх. 1, ет. 2, ап. 4; X.X.X. – Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 21, вх. 5, ет. 1; X.X.X. – Малко Търново, ул. Възраждане 4; X.X.X. – Пловдив, ул. Петко Д. Петков 16, ет. 3, ап. 15; X.X.X. – Пловдив, ул. Ручей 15, ет. 4, ап. 73; X.X.X. – Бургас, ул. Г. С. Раковски 84а; X.X.X. – Царево, ул. Преображенска 28, вх. 1, ет. 3, ап. 9; X.X.X. – Малко Търново, ул. Възраждане 4; X.X.X. – Бургас, ул. Гео Милев 14; X.X.X. – Бургас, ул. Антим І № 12; X.X.X. – София, район „Подуяне“, ж.к. Сухата река, бл. 97, вх. А, ет. 5, ап. 50; X.X.X. – София, ж.к. Дружба, бл. 422, вх. Б, ет. 7, ап. 5; X.X.X. – Бургас, ул. Морска 25; X.X.X. – Бургас, ул. Иван Богоров 20, вх. 2, ет. 6, ап. 18, за реализирането на следната общинска нужда: реконструкция и разширяване на пътя, водещ до обект „Депо за твърди битови отпадъци“ в м. Мечкобиево, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план. Като обезщетение за гореописания имот нареждам собствениците да получат сумата общо от 45,15 лв., разпределена между тях, както следва: X.X.X. – 2,82 лв.; X.X.X. – 2,82 лв.; X.X.X. – 2,82 лв.; X.X.X. – 2,82 лв.; X.X.X. – 0,95 лв.; X.X.X. – 0,95 лв.; X.X.X. – 0,95 лв.; X.X.X. – 2,82 лв.; X.X.X. – 1,41 лв.; X.X.X. – 1,41 лв.; X.X.X. – 0,95 лв.; X.X.X. – 0,95 лв.; X.X.X. – 0,95 лв.; X.X.X. – 5,64 лв.; X.X.X. – 5,64 лв.; X.X.X. – 2,82 лв.; X.X.X. – 2,82 лв.; X.X.X. – 2,82 лв.; X.X.X. – 2,82 лв., представляваща стойността на имота в съответствие с оценка на лицензиран оценител.

Определеното в заповедта обезщетение след влизането й в сила ще бъде внесено от Община Малко Търново в посочените от правоимащите лица банкови сметки в съответната посочена от тях търговска банка или в брой на касата на общината.

Заповедта да се връчи на собствениците по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Изпълнението й възлагам на главния счетоводител на общината и началник-отдел „Общинска собственост“.

Заповедта подлежи на обжалване пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от връчването й.

Кмет: Ив. Иванов

8346

 

ОБЩИНА МЕЗДРА

РЕШЕНИЕ № 615 от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Мездра, одобрява подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, парцеларен план с комуникационно-транспортна схема и ел. схема за изграждане на МВЕЦ „Гара Елисейна“, обхващащ ПИ № 000754, ПИ № 000755, ПИ № 000777, ПИ № 27317.706.4, ПИ № 27317.706.50, ПИ № 27317.707.92, ПИ № 27317.937.1, ПИ № 27317.937.2, ПИ № 27317.937.3, местност Аршино в землището на с. Елисейна, община Мездра, област Враца.

Допуска предварително изпълнение на решението.

Планът е на разположение на заинтересованите лица в стая 106 в сградата на общината. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ и чл. 45, ал. 3 ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Председател: Д. Дамяновски

8349

 

ОБЩИНА НИКОПОЛ

РЕШЕНИЕ № 514 от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 8 ЗОС Общинският съвет – гр. Никопол, реши:

І. Одобрява:

1. Проект на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) извън границите на урбанизираните територии за реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол), площадка „Санадиново“, община Никопол, област Плевен, на новообразувани имоти, както следва:

– ПИ № 280011 с площ 173,981 дка – за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски от имоти с номера 279007, 279009, 280001, 280002, 280003, 280006, 280010, 281001, 281002, 281003, 281004, 281005, 281006, 287001, 287002, 287003, 287004, 287005, 287006, 287007, 287008, 289001, 289002, 289003, 289004, 289005, 289006, 289007, 289008, 290003, 290004, 290005, 290006, 291005, 291006, 291007, 291008, 291009 и части от имоти 000183, 000184, 000186, 000197, 000224, 000225, 000226, 000227, 000228, 000232, 000233, 279001, 279002, 279003, 279006, 280004, 280005, 280007, 280008, 280009, 282001, 282010, 285006, 290001, 290002, 291001, 291002, 291003, 291004, 291010 и 291011 по КВС на с. Санадиново;

– ПИ № 280012 – за обслужващ път от части на имоти 000183, 000197, 000224, 000225, 000226, 000227, 000228, 000232, 000233, 279001, 279002, 279003, 279006, 279008, 280004, 280005, 280007, 280008, 280009, 290001, 290002 по КВС на с. Санадиново;

– ПИ № 282013 – образуван от остатъчни части от имоти 282001 и 282010 по КВС на с. Санадиново;

– ПИ № 291016 – образуван от имоти 291012, 291013, 291014 и остатъчни части от имоти 291001, 291002, 291003, 291004, 291010 и 291011 по КВС на с. Санадиново.

2. Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура:

– водопровод, преминаващ през ПИ 000179, 000181, 000183, 000192, 000197 и 000235 по КВС на с. Санадиново;

– електропровод, преминаващ през ПИ 000193, 000206, 000307, 095007, 248001, 248003, 249001 и 280012 по КВС на с. Санадиново

извън границите на урбанизираните територии за реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол), площадка „Санадиново“, община Никопол, област Плевен.

ІІ. Разпорежда предварително изпълнение на одобрения ПУП по т. І.

ІІІ. Възлага на кмета на Община Никопол изпълнение на решението.

Председател: П. Стоянов

8236

 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

РЕШЕНИЕ № 1347 от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 3, ал. 2, изр. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и 2 и чл. 31, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК Общинският съвет – гр. Плевен, реши:

1. Допълва списъка, приет с Решение № 581 от 09.10.2002 г. на Общинския съвет – гр. Плевен, в т. ІІ.3 със следния недвижим имот: поземлен имот с идентификатор 56722.651.540, с площ 30 244 кв. м, начин на трайно ползване: за друг вид обществен обект, комплекс в Плевен, Западна индустриална зона.

2. Открива процедура за приватизация чрез публичен търг на общински недвижим нежилищен имот: поземлен имот с идентификатор 56722.651.540, с площ 30 244 кв. м, начин на трайно ползване: за друг вид обществен обект, комплекс, а по действащия план за регулация на гр. Плевен – незастроен УПИ І, кв. 604, отреден за производствена дейност, обществено-обслужващи дейности и трафопост, в гр. Плевен, Западна индустриална зона. Граници на имота по кадастрална карта: 56722.10.20, 56722.651.126, 56722.651.125, 56722.651.49, 56722.651.25, 56722.11.11, 56722.11.18, 56722.11.14, 56722.11.13, 56722.651.148. Граници на имота по план за регулация: на север – ул. Метро, на изток – УПИ L VІІ-651.49, на юг – УПИ XІІІ, на запад – край за регулация.

Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 36858 от 01.06.2011 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 16 от 03.06.2011 г., том 20, рег. № 8323.

3. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите правни и фактически действия за провеждане на съответните процедури по реда на чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката на приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство, за възлагане анализ на правното състояние и приватизационна оценка на имота, както и да сключи съответните договори със спечелилите участници в проведените процедури.

Председател: Г. Спартански

8315

 

РЕШЕНИЕ № 1348 от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:

1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот: „Масивна едноетажна сграда с идентификатор 56722.660.302.11, със застроена площ 49,00 кв. м, построена през 1981 г., с предназначение: за друг вид обществена сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.660.302 (стар идентификатор УПИ І, кв. 352), в Плевен, ул. Даскал Димо 7, по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 45 000 лв. и стъпка на наддаване 3000 лв.

Граници на имота: от изток – трафопост; от запад, север и юг – УПИ І.

Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 36815 от 10.05.2011 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 139 от 17.05.2011 г., том 17, рег. № 7224.

1.1. Определя депозит за участие в търга в размер 4500 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена такса в размер 150 лв. без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG31 UNCR 9660 3211 9710 16, BIC UNCRBGSF, код на плащане 44 7000 в УниКредит Булбанк, клон Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до 28-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

1.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в Центъра за административно обслужване на Община Плевен в срок до 17 ч. на 33-тия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

1.4. Търгът да се проведе от 10 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

1.5. В случай на неявяване на кандидат да се обяви нов търг за продажба на имота при същите условия на решението, но със следните срокове:

1.5.1. срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“;

1.5.2. срок за подаване на предложения – до 17 ч. на 63-тия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“;

1.5.3. търгът да се проведе от 10 ч. на 66-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.

1.6. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.

1.7. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и 1.5.1 до 1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

2. Възлага на кмета на общината да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор за продажба като част от нея.

3. В срок 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия да представи на кмета на общината протокола от търга. Възлага на кмета на общината в срок 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.

4. Възлага на кмета на общината да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

Председател: Г. Спартански

8316

 

ОБЩИНА САМОКОВ

РЕШЕНИЕ № 868 от 30 април 2009 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и 7 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Самоков, реши:

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на общински нежилищен имот – поземлен имот № 65231.901.356 с площ 15 000 кв.м., трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, съгласно одобрената кадастрална карта на гр. Самоков, актуван с Акт за частна общинска собственост № 7539 от 19.06.2008 г., вписан на 20.06.2008 г. под № 1589 под № 46, том VІІІ, д. 1589, парт. книга том 37 в Службата по вписванията – гр. Самоков.

2. Конкурсът се провежда при определена минимална конкурсна цена в размер 225 000 лв. без ДДС и при следните конкурсни условия:

2.1. имотът се предоставя за производствени и търговски нужди с цел изграждане на производствен обект;

2.2. участниците в конкурса да представят инвестиционен план за изграждане на производствен обект при минимален размер на вложени инвестиции в размер на 1 500 000 евро;

2.3. развиваната дейност да отговаря на всички европейски изисквания относно санитарно-хигиенните норми и опазване на околната среда;

2.4. минимален брой разкрити работни места при въвеждане на обекта в експлоатация – 100 броя средносписъчен състав, като в срок 2 години след въвеждане на обекта в експлоатация средносписъчният състав да достигне до 150 души и тази бройка да се поддържа три години;

2.5. срок за въвеждане на обекта в експлоатация – 1 година от датата на издаване на разрешение за строеж;

2.6. купувачът поема задължения да не прехвърля закупения по реда на конкурса недвижим имот за срок 3 години от датата на сключване на договора за покупко-продажба без изричното съгласие на продавача;

2.7. участниците в конкурса заплащат цената в деня на сключване на договора, като в случай на отказ на участника за сключване на договора в 30-дневен срок от обявяването му за спечелил конкурса внесеният от него депозит не се възстановява.

3. Конкурсната документация се закупува в стая 420 на общината след заплащане на такса 100 лв. без ДДС в брой в касата на общината.

4. Срок за закупуване на конкурсна документация – до 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

5. Условия за закупуване на конкурсната документация: конкурсната документация се получава след представяне на:

а) документ за самоличност;

б) оригинал или нотариално заверено копие от документ за актуално правно състояние на юридическото лице;

в) нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, в случай че конкурсната документация се закупува от името на друго лице или ако представителната власт на лицето, закупуващо документацията, не може да се установи от документа за регистрация;

г) при получаване на конкурсната документация лицата подписват декларация за неразгласяване на информация; в случаите на упълномощаване пълномощникът подписва декларация за неразгласяване на информация лично от свое име, а от името на упълномощителя се представя нотариално заверена декларация за неразгласяване на информация.

Лицата, закупили конкурсна документация и подписали декларация за неразгласяване на информация, получават сертификат за регистрация.

6. Лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят писмени искания за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса до 21-вия ден считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“. Разясненията по предходното изречение се изготвят в писмена форма в срок 3 работни дни, съхраняват се от председателя на конкурсната комисия и се предоставят при поискване на всички лица, закупили конкурсна документация.

7. Депозит за участие в конкурса в размер 20 % от началната конкурсна цена, посочен в документацията, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон гр. Самоков, до 27-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

8. Офертите за участие в публично оповестен конкурс се депозират в запечатан непрозрачен плик до 14 ч. на 28-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в деловодството на Община Самоков – гише № 3 – стопански услуги.

9. Утвърждава конкурсната документация и проектодоговора като част от нея и следните критерии за оценяване на офертите:

9.1. цена – 60 %;

9.2. работни места – 25 %;

9.3. инвестиции– 15 %.

10. Дава съгласие общината да изготви ПУП – план за застрояване на поземлен имот № 65231.901.356, намиращ се в м. Рашид бегов чифлик и е с площ от 15 000 кв.м, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено предназначение, съгласно одобрената кадастрална карта на гр. Самоков и отреждането на същия за произвоствени и търговски нужди.

11. Упълномощава кмета на общината да издаде заповед за назначаване на конкурсна комисия, да определи размера на възнаграждението на членовете й, да издаде сертификат за регистрация на лицата, закупили конкурсна документация, да проведе публично оповестения конкурс при посочените в решението условия и съгласно документацията, да определи купувача и да сключи договор за покупко-продажба.

Председател: Л. Янкова

8312

 

РЕШЕНИЕ № 1897 от 26 май 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл. 3, 5 и 7 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Самоков, допълва приетата с Решение № 1712 от 27.01.2011 г. Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, през 2011 г., като допълва т. 2.2.1 – таблица 2, както следва: „т. 16 – ПИ № 23491.8.364 – с. Драгушиново, АОС № 9515/2010 г.“.

1. Да се проведе публично оповестен конкурс за продажба на общински нежилищен имот – поземлен имот с идентификатор № 23491.8.364 с площ 11 468 кв. м, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: нива, съгласно одобрената със Заповед № 300-5-49 от 18.06.2004 г. на изпълнителния директор на АК кадастрална карта на с. Драгушиново, актуван с Акт за частна общинска собственост № 9515/2010 г., вписан в служба по вписванията.

2. Конкурсът се провежда при определена минимална конкурсна цена в размер 24 770 лв. без ДДС и при следните конкурсни условия:

2.1. имотът се предоставя за изграждане на производствен обект;

2.2. участниците в конкурса да бъдат регистрирани по международен стандарт за регулиране на дървен опаковъчен материал в международната търговия, като притежават удостоверение по Стандарт 15 IPРС;

2.3. участниците в конкурса да представят инвестиционен план за изграждане на производствен обект с минимален размер на вложени инвестиции 100 000 лв.;

2.4. срок за въвеждане на обекта в експлоатация – 18 месеца от датата на издаване на разрешение за строеж;

2.5. минимален брой разкрити работни места при въвеждане на обекта в експлоатация – 20 бр. средносписъчен състав;

2.6. купувачът поема задължение да използва закупения по реда на конкурса недвижим имот за изграждане на производствен обект и да не го прехвърля за срок 5 години от датата на сключване на договора за покупко-продажба без изричното съгласие на продавача;

2.7. участниците в конкурса заплащат цената в деня на сключване на договора, като в случай на отказ на участника за сключване на договора в 30-дневен срок от обявяването му за спечелил конкурса внесеният от него депозит не се възстановява.

3. Конкурсната документация се закупува в стая 420 на общината след заплащане на такса 100 лв. в брой в касата на общината.

4. Срок за закупуване на конкурсна документация – до 21-вия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

5. Условия за закупуване на конкурсната документация: конкурсната документация се получава след представяне на:

а) документ за самоличност;

б) оригинал или нотариално заверено копие от документ за актуално правно състояние на юридическото лице;

в) нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, в случай че конкурсната документация се закупува от името на друго лице или ако представителната власт на лицето, закупуващо документацията, не може да се установи от документа за регистрация;

г) при получаване на конкурсната документация лицата подписват декларация за неразгласяване на информация; в случаите на упълномощаване пълномощникът подписва декларация за неразгласяване на информация лично от свое име, а от името на упълномощителя се представя нотариално заверена декларация за неразгласяване на информация.

Лицата, закупили конкурсна документация и подписали декларация за неразгласяване на информация, получават сертификат за регистрация.

6. Лицата, закупили конкурсна документация, могат да отправят писмени искания за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса до 21-вия ден считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“. Разясненията по предходното изречение се изготвят в писмена форма в срок 3 работни дни, съхраняват се от председателя на конкурсната комисия и се предоставят при поисване на всички лица, закупили конкурсна документация.

7. Депозит за участие в конкурса в размер 50 % от началната конкурсна цена, посочен в документацията, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон Самоков, до 27-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

8. Офертите за участие в публично оповестен конкурс се депозират в запечатан непрозрачен плик до 14 ч. на 28-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в деловодството на Община Самоков, гише № 3 – стопански услуги.

9. Утвърждава конкурсната документация, проектодоговора като част от нея и следните критерии за оценяване на офертите:

9.1. цена – 60 %;

9.2. инвестиции – 30 %;

9.3. работни места – 10 %.

10. Упълномощава кмета на общината да издаде заповед за назначаване на конкурсна комисия, да определи размера на възнаграждението на членовете й, да издаде сертификат за регистрация на лицата, закупили конкурсна документация, да проведе публично оповестения конкурс при посочените в решението условия и съгласно документацията, да определи купувача и да сключи договор за покупко-продажба.

Председател: Л. Янкова

8313

 

РЕШЕНИЕ № 1925 от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 ЗОС, чл. 37 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Самоков, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти:

а) самостоятелен обект с идентификатор № 65231.914.454.1.30, намиращ се на адрес: ул. Л. Чакалов 1, вх. А, ет. 0, обект сладкарница, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение на обекта: за търговска дейност, брой нива на обекта: един, площ по документ: 169,11 кв. м, прилежащи части: общи части: 33,02 кв. м, актуван с Акт за частна общинска собственост № 10003/2010 г., вписан в служба по вписванията, при начална тръжна цена 244 470 лв. без ДДС;

б) самостоятелен обект с идентификатор № 65231.914.454.1.31, намиращ се на адрес: ул. Л. Чакалов 1, вх. А, ет. 0, обект 3, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение на обекта: за офис, брой нива на обекта: един, площ по документ: 50,75 кв. м, прилежащи части: общи части: 9,91 кв. м, актуван с Акт за частна общинска собственост № 10004/2010 г., вписан в служба по вписванията, при начална тръжна цена 73 500 лв. без ДДС;

в) самостоятелен обект с идентификатор № 65231.914.454.1.50, намиращ се на адрес: ул. Л. Чакалов 1, вх. Б, ет. 0, обект 1, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение на обекта: за офис, брой нива на обекта: един, площ по документ: 40,20 кв. м, прилежащи части: общи части: 9,63 кв. м, актуван с Акт за частна общинска собственост № 10023/2010г., вписан в служба по вписванията, при начална тръжна цена 58 400 лв. без ДДС;

г) самостоятелен обект с идентификатор № 65231.914.454.1.51, намиращ се на адрес: ул. Л. Чакалов 1, вх. Б, ет. 0, обект 2, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение на обекта: за офис, брой нива на обекта: един, площ по документ: 63,83 кв. м, прилежащи части: общи части: 15,28 кв. м, актуван с Акт за частна общинска собственост № 10024/2010 г., вписан в служба по вписванията, при начална тръжна цена 92 500 лв. без ДДС;

д) самостоятелен обект с идентификатор № 65231.914.454.1.52, намиращ се на адрес: ул. Л. Чакалов 1, вх. Б, ет. 0, обект 3, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение на обекта: за офис, брой нива на обекта: един, площ по документ: 42,13 кв. м, прилежащи части: общи части: 10,09 кв. м, актуван с Акт за частна общинска собственост № 10025/2010 г., вписан в служба по вписванията, при начална тръжна цена 60 924 лв. без ДДС;

е) самостоятелен обект с идентификатор № 65231.914.454.1.53, намиращ се на адрес: ул. Л. Чакалов 1, вх. Б, ет. 0, обект 4, в сграда 1, разположена в ПИ № 65231.914.454, с предназначение на обекта: за офис, брой нива на обекта: един, площ по документ: 45,75 кв. м, прилежащи части: общи части: 10,96 кв. м, актуван с Акт за частна общинска собственост № 10026/2010 г., вписан в служба по вписванията, при начална тръжна цена 66 180 лв. без ДДС.

2. Начин и срок на плащане – достигнатата цена на обекта се заплаща еднократно чрез банков превод по банкова сметка на Община Самоков в 30-дневен срок от решението за определяне на купувач или чрез разсрочено плащане за срок от 5 години на равни месечни вноски с оскъпяване в размер на 10 %, при условия, посочени в приложения предварителен договор за покупко-продажба.

3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от началната тръжна цена.

4. Определя депозит за участие в търга – 20 % от началната тръжна цена, който следва да бъде внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

5. Тръжната документация се закупува от стая 420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими в брой в касата на общината до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

6. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка.

8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч. в заседателната зала на ІІІ етаж в сградата на общината.

9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея, проекта на предварителен договор и упълномощава кмета на Община Самоков да издаде заповед за назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението на членовете й, да подготви и проведе търга, да одобри спечелилия търга участник и да сключи договор за покупко-продажба или предварителен договор за покупко-продажба на обекта.

10. При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“, при същите условия, като сроковете по точки 4, 5, 6 и 7 са съответно 31-вият ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

Председател: Л. Янкова

8314

 

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

РЕШЕНИЕ № 367 от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Симеоновград, одобрява ПУП (подробен устройствен план) – ПЗ (план за застрояване) със специализирани план-схеми и ПП (парцеларни планове) по части „Ел“ и „В и К“ на обект „Овчарник“ в имот 000235 в землището на с. Троян, община Симеоновград.

Председател: Д. Симеонов

8225

 

ОБЩИНА СОПОТ

РЕШЕНИЕ № 301 от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 и 5 ЗУТ и чл. 16, т. 1 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Общинският съвет – гр. Сопот, реши:

1. Одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване на ПИ 174013 – жилищно строителство в м. Над техникума, землище на гр. Сопот, ведно с В и К и ел. схеми за захранването им във връзка с промяна предназначението на земеделската земя.

2. Образува УПИ 174013 – жилищно строителство, за ПИ 174013 в м. Над техникума в землището на гр. Сопот при допустимост на застрояване – преобладаващо ниско застрояване с максимална височина до 7 м.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Сопот пред Административния съд – Пловдив.

Председател: В. Попов

8334

 

РЕШЕНИЕ № 302 от 23 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 и 5 ЗУТ и чл. 16, т. 1 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони Общинският съвет – гр. Сопот, реши:

1. Одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване на ПИ 090010, 087014 и 087037 и ПУП – парцеларен план (ПП) за обект: трасе за кабелно захранване на средно напрежение (СН) в м. Малкия друм, землище на гр. Сопот, ведно с В и К и ел. схеми за захранването им във връзка с промяна предназначението на земеделската земя.

2. Образува УПИ 090010, УПИ 087014 и УПИ 087037 – производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични генератори за ПИ 090010, 087014 и 087037 в м. Малкия друм в землището на гр. Сопот при допустимост на застрояване – преобладаващо свободно ниско застрояване с максимална височина до 7 м.

3. С ПУП – ПП се определя трасе и сервитут на кабелно ел. захранване – СН, което преминава през ПИ 83 и ПИ 89 – местни пътища, до ПИ 090010, 087014 и 087037.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Сопот пред Административния съд – Пловдив.

Председател: В. Попов

8335

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

РЕШЕНИЕ № 14 от 30 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 64, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за поземлени имоти № 000075 и 004002 по картата на възстановената собственост за землището на с. Буховци, община Търговище, като част на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Реконструкция на напорен водопровод 140 м3, с. Буховци, и напорен водопровод  150 С от водоснабдителна система „Макариопол ІІІ“.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Търговище пред Административния съд – Търговище.

Председател: Н. Даскалов

8235

 

ОБЩИНА С. СТАМБОЛОВО, ОБЛАСТ ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № 524 от 15 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Стамболово, одобрява ПУП – ПЗ подробен устройствен план – план за застрояване за промяна на предназначение на ПИ 174005, местност Токмакли, землището на с. Стамболово, община Стамболово, с площ 4,484 дка – за селскостопански нужди – съхранение и преработване на селскостопанска продукция, с показатели: етажност – до 3 ет. вкл.; височина – до 10 м вкл.; Пл. застр. – от 50 % до 80 %; Позел. – от 20 % до 40 %; КИНТ – от 1,0 до 2,5; начин на застрояване – свободно.

Председател: М. Сербест

8240

 

РЕШЕНИЕ № 525 от 15 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Стамболово, одобрява ПУП – ПЗ подробен устройствен план – план за застрояване за промяна на предназначение на ПИ 000050, местност До село, землището на с. Малък извор, община Стамболово, с площ 3,000 дка – за жилищно строителство, с показатели: етажност – до 3 ет. вкл.; височина – до 10 м вкл.; Пл. застр. – от 20 % до 60 %; Позел. – от 40 % до 60 %; КИНТ – от 0,5 до 1,2; начин на застрояване – свободно.

Председател: М. Сербест

8241

 

РЕШЕНИЕ № 526 от 15 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Стамболово, одобрява ПУП – ПЗ подробен устройствен план – план за застрояване за промяна на предназначение на ПИ 032003, местност Тукатя, землището на с. Стамболово, община Стамболово, с площ 0,500 дка – за жилищно строителство, с показатели: етажност – до 3 ет. вкл.; височина – до 10 м вкл.; Пл. застр. – от 20 % до 60 %; Позел. – от 40 % до 60 %; КИНТ – от 0,5 до 1,2; начин на застрояване – свободно.

Председател: М. Сербест

8242

РЕШЕНИЕ № 527 от 15 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Стамболово, одобрява ПУП – ПП подробен устройствен план – парцеларен план за застрояване за „Външно електрозахранване на фотоволтаични централи“ в местност Кабак тарла, землището на с. Светослав, община Стамболово.

Председател: М. Сербест

8243

 

РЕШЕНИЕ № 528 от 15 юни 2011 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Стамболово, одобрява ПУП – ПП подробен устройствен план – парцеларен план за застрояване за отвеждащ колектор от ПСОВ с. Лясковец, община Стамболово, до заустване.

Председател: М. Сербест

8244

66. – Националната академия за театрално и филмово изкуство „X.X.” – София, обявява конкурси за: професор по 05.08.01 Театрознание и театрално изкуство (сценична реч) и за докторанти по професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство и научни специалности: 05.08.01 театрознание и театрално изкуство: гласово-говорната характеристика в съвременния подход при изграждане на сценичния образ – 1 редовно; спецификата на българската народна песен във вокалното възпитание на актьора – 1 редовно; паралели между драматичния театър и театъра на движението на ХХI век – 1 редовно; 05.08.03 кинознание, киноизкуство и телевизия: съвременното българско кино след 1989 г. – 1 редовно; специални ефекти в постпродукцията и тяхната роля при режисурата на сцени и каскади – 1 редовно, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. За информация – тел. 9231 271, 9231 275, подаване на документи – на ул. Раковски 108 А, ет. 3, стая А 301.

8595

15. – Софийският университет „Св. X.X.“ обявява конкурс за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2011 – 2012 г. в съответствие с Решение № 320 от 19.05.2011 г. на Министерския съвет (приложение № 1) и за приемане на редовни и задочни докторанти платена форма на обучение (приложение № 2). От 01.09.2011 г. до 31.10.2011 г. кандидатите подават следните документи до ректора на СУ „Св. X.X.“: 1. заявление по образец; 2. автобиография; 3. ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея; завършилите при степенна структура на обучение представят копия на дипломите за завършени образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях; 4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс (30 лв. за първи изпит по специалност и 30 лв. по западен език) – плащането се извършва в касата на СУ „Св. X.X.“ (ректорат – северно крило) или по банков път: сметката на СУ „Св. X.X.“ е: Българска народна банка – Централно управление, банкова сметка: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01, BIC CODE: BNBGBGSD, титуляр: СУ „Св. X.X.“, вносител: кандидат-докторантът. Задължителната информация, която трябва да съдържа банковият документ, е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултета, към който е обявена докторантурата, и кандидатдокторантската такса. Таксата се внася във всеки клон на банка по избор! Всички документи се представят приложени в папка! Документи се приемат в кабинет 214, ректорат – северно крило, тел.: 8462185, 9308445.

Приложение № 1

Предложения за приемане на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка в СУ „Св. X.X.“ за учебната 2011 – 2012 г., утвърдени с Решение № 320 от 19.05.2011 г. на Министерския съвет

(брой)

Шифър

Професионално направление

Образователна и научна степен „доктор“

редовно

задочно

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

1

4.5.

Математика (Математическа логика)

2

2

4.5.

Математика (Алгебра и теория на числата)

1

1

3

4.5.

Математика (Математически анализ)

1

4

4.5.

Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика)

1

1

5

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката)

1

1

6

4.5.

Математика (Изчислителна математика)

1

7

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката)

1

8

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Бази от данни)

1

1

9

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Изкуствен интелект)

3

1

10

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Разпределени системи и грид)

1

11

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Вградени системи)

1

12

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Информационни и комуникационни технологии)

1

1

13

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Биомедицинска информатика)

1

1

14

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Софтуерни архитектури)

1

1

15

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Софтуерни технологии)

4

1

16

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Управление на знания)

1

17

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика – Технологично предприемачество и иновации в ИТ)

1

1

18

1.3.

Педагогика на обучението по (Методика на обучението по математика и информатика – Извънкласна работа)

1

ОБЩО

24

10

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

19

1.3.

Педагогика на обучението по (Методика на

обучението по физика)

2

20

4.1.

Физически науки (Теоретична и математическа физика)

1

21

4.1.

Физически науки (Физика на атомите и молекулите)

5

22

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)

3

23

4.1.

Физически науки (Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя)

1

24

4.1.

Физически науки (Физика на елементарните частици и високи енергии)

2

25

4.3.

Биологически науки (Биофизика – Физични модели на биологични молекули)

2

26

4.1.

Физически науки (Радиофизика и физическа електроника)

1

27

4.1.

Физически науки (Физика на плазмата и газовия разряд)

1

28

4.1.

Физически науки (Физика на вълновите процеси)

1

29

4.1.

Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)

1

30

4.4.

Науки за Земята (Метеорология)

1

ОБЩО

18

3

ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

31

4.2.

Химически науки (Аналитична химия)

5

32

4.2.

Химически науки (Теоретична химия – квантова химия)

1

33

4.2.

Химически науки (Теоретична химия – макрокинетика)

3

34

4.2.

Химически науки (Теоретична химия)

2

35

4.2.

Химически науки (Органична химия)

4

36

4.2.

Химически науки (Неорганична химия)

2

37

4.2.

Химически науки (Химия на високомолекулярните съединения)

2

38

4.2.

Химически науки (Физикохимия – твърдо тяло)

1

39

4.2.

Химически науки (Физикохимия – биофизикохимия)

1

40

4.2.

Химически науки (Физикохимия – повърхностни явления)

1

41

4.2.

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

42

1.3.

Педагогика на обучението по (Методика на обучението по химия)

1

1

ОБЩО

24

1

БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

43

4.3.

Биологически науки (Зоология – Зоология на безгръбначните животни)

1

44

4.3.

Биологически науки (Зоология – Зоология на гръбначните животни)

3

45

4.3.

Биологически науки (Ботаника)

1

46

4.3.

Биологически науки (Ентомология)

1

47

4.3.

Биологически науки (Микробиология)

3

48

4.3.

Биологически науки (Вирусология)

1

49

4.3.

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите – Функционална биоценология)

1

50

4.3.

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите – Фитоекология)

1

51

4.3.

Биологически науки (Физиология на растенията)

1

52

4.3.

Биологически науки (Физиология на растенията – Ин витро култивиране на лечебни растения)

1

53

4.3.

Биологически науки (Хидробиология – Ихтиология)

1

54

5.11.

Биотехнологии (Технология на биологично активни вещества)

1

ОБЩО

16

ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

55

4.4.

Науки за Земята (Петрология)

1

56

4.4.

Науки за Земята (Регионална геология)

1

57

4.4.

Науки за Земята (Структурна геология и геотектоника)

1

58

4.4.

Науки за Земята (Геология и проучване на полезни изкопаеми – въглищна геология)

1

59

4.4.

Науки за Земята (Картография, вкл. Тематично географско картографиране – Географски информационни системи)

2

60

4.4.

Науки за Земята (Картография, вкл. Тематично географско картографиране – Дистанционни изследвания)

1

61

4.4.

Науки за Земята (Картография, вкл. Тематично географско картографиране)

1

62

4.4.

Науки за Земята (Геоморфология и палеогеография)

1

1

63

4.4.

Науки за Земята (Климатология)

1

1

64

4.4.

Науки за Земята (Хидрология)

2

1

65

4.4.

Науки за Земята (Физическа география и ландшафтознание)

2

1

66

4.4.

Науки за Земята (Планиране и управление на териториалните системи – Управление на околната среда)

1

67

4.4.

Науки за Земята (Планиране и управление на териториалните системи – Информационно осигуряване на регионалното планиране и устройство на територията)

1

68

4.4.

Науки за Земята (Политическа география на страните)

1

69

4.4.

Науки за Земята (География на населението и селищата – Геодемография)

1

70

4.4.

Науки за Земята (Икономическа и социална география – Регионално развитие и иновации)

1

71

4.4.

Науки за Земята (Икономическа и социална география – Развитие на географската идентичност на рурализма в България)

1

72

4.4.

Науки за Земята (Икономическа и социална география – Регионално развитие на урбанизираните ареали)

1

73

4.4.

Науки за Земята (Икономическа и социална география – регионално управление)

1

74

4.4.

Науки за Земята (Икономическа и социална география – проблеми на регионалната организация на селските райони)

1

75

4.4.

Науки за Земята (География на населението и селищата – Геодемографско райониране)

1

ОБЩО

22

6

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

76

3.8.

Икономика (Политическа икономия)

1

2

77

3.8.

Икономика (Икономика и управление по отрасли – образование, наука, иновации)

1

78

3.8.

Икономика (Икономика и управление по отрасли – енергетика, инфраструктура, публични услуги)

1

79

3.8.

Икономика (Икономика и управление по отрасли – публичен сектор)

1

2

80

3.7.

Администрация и управление (Социално управление)

3

81

3.8.

Икономика (Приложение на изчислителната

техника в икономиката)

1

82

3.8.

Икономика (Статистика и демография)

1

1

ОБЩО

8

6

БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

83

2.4.

Религия и теология (Тълкуване на Свещеното писание на Новия Завет)

1

1

84

2.4.

Религия и теология (История на Българската православна църква)

1

85

2.4.

Религия и теология (Обща история на Църквата)

1

1

86

2.4.

Религия и теология (Катехетика)

1

1

87

2.4.

Религия и теология (Литургика)

1

1

88

2.4.

Религия и теология (Християнска апологетика)

1

1

89

2.4.

Религия и теология (Инославни изповедания)

1

90

2.4.

Религия и теология (Църковна археология)

1

1

ОБЩО

8

6

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

91

2.3.

Философия (Философска антропология)

1

92

2.3.

Философия (Въведение във философията)

1

93

2.3.

Философия (Философия на религията)

1

94

2.3.

Философия (Теория на познанието)

1

95

2.3.

Философия (Източна философия)

1

96

2.3.

Философия (Антична философия)

1

97

2.3.

Философия (Философия на Средновековието и Ренесанса)

1

98

2.3.

Философия (Философия на Новото време)

2

99

2.3.

Философия (Философия на Новото време – ХІХ век)

1

100

2.3.

Философия (Съвременна философия)

1

101

2.3.

Философия (Логика)

1

102

2.3.

Философия (Етика)

1

103

2.3.

Философия (Социални изследвания на пола)

1

104

2.3.

Философия (Философия с преподаване на английски език)

2

105

3.2.

Психология (Диференциална психология)

1

106

3.2.

Психология (Когнитивна психология)

1

107

3.2.

Психология (Организационна психология)

2

108

3.2.

Психология (Икономическа психология)

2

109

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология)

2

2

110

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология. Икономическа социология)

1

1

111

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология.Медии и медийни комуникации)

1

112

3.3.

Политически науки (Международни отношения)

1

113

3.3.

Политически науки (Съвременна българска политика)

1

1

114

3.3.

Политически науки (Сравнителна политология)

2

115

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Теория и история на национализмите)

1

116

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Културна история на съвременността)

1

117

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата. Изкуства и съвременност. Съвременно кино)

1

118

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки

(Книгознание, библиотекознание, библиография)

1

119

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография. История на книгата)

1

120

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Информационно-търсещи системи)

1

1

121

3.3.

Политически науки (Публична администрация)

1

1

122

3.3.

Политически науки (Европеистика. Право на ЕС)

1

123

3.3.

Политически науки (Европеистика. Икономически изследвания на ЕС)

1

1

124

3.3.

Политически науки (Европеистика. Политологични изследвания на ЕС)

1

1

125

3.3.

Политически науки (Европеистика. Политологични изследвания на ЕС – европейска идентичност)

1

126

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата – Градска антропология)

1

ОБЩО

40

10

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

127

2.2.

История и археология (История на България – История на Средновековна България)

1

128

2.2.

История и археология (История на България – История на българските земи ХV – ХVІІ в.)

1

129

2.2.

История и археология (История на България – История на Българското Възраждане)

1

130

2.2.

История и археология (История на България – Нова българска история (1878-1944)

2

131

2.2.

История и археология (История на България – Съвременна българска история)

2

132

2.2.

История и археология (Средновековна обща история – Военна организация и военни технологии в късна Византия)

1

133

2.2.

История и археология (Средновековна обща история – Саръ Салтък и неортодоксалният ислям на Балканите)

1

134

2.2.

История и археология (Средновековна обща история – Средиземноморието през Средновековието – среща на култури)

1

135

2.2.

История и археология (Нова и най-нова обща история – Нова обща история)

2

136

2.2.

История и археология (Нова и най-нова обща история – Съвременна история)

2

137

2.2.

История и археология (Нова и най-нова обща история – История на Русия)

2

138

2.2.

История и археология (Нова и най-нова обща история – Социална история на Балканите 19 – 20 в.)

1

139

2.2.

История и археология (Нова и най-нова обща история – Българомохамеданите в Западна Тракия (втората половина на ХХ в.)

1

140

2.2.

История и археология (Нова и най-нова обща история – Гърция и македонският въпрос (1975 – 2000)

1

141

2.2.

История и археология (Стара история – Праистория – Неолит и Енеолит)

1

142

2.2.

История и археология (Стара история – Праистория – Бронзова епоха)

1

143

2.2.

История и археология (Стара история – Стара история)

1

144

2.2.

История и археология (Стара история – Тракология)

1

145

2.2.

История и археология (Археология – Тракийска археология)

1

146

2.2.

История и археология (Археология – Класическа археология: Гърция)

1

147

2.2.

История и археология (Археология – Класическа археология: Рим)

1

148

2.2.

История и археология (Документалистика, архивистика, палеография, вкл. историография и източникознание – Историография)

1

149

2.2.

История и археология (Документалистика, архивистика, палеография, вкл. историография и източникознание – Обща документалистика)

1

150

2.2.

История и археология (Документалистика, архивистика, палеография, вкл. историография и източникознание – Архивистика)

1

151

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Етнография – Етнология – Извъневропейска етнология)

1

152

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Етнография – Етнология – Политическа етнология)

1

153

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Етнография – Етнология – Традиционна култура)

1

ОБЩО

32

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

154

2.1.

Филология (Класически езици – Средновековен гръцки език)

1

155

2.1.

Филология (Романски езици – Френски език)

1

156

2.1.

Филология (Германски езици – Съвременен немски език – Синтаксис)

1

157

2.1.

Филология (Германски езици – Съвременен немски език – Лингвистика на текста)

1

1

158

2.1.

Филология (Германски езици – Фонетика и фонология на английския език)

1

159

2.1.

Филология (Общо и сравнително езикознание – Приложна лингвистика с английски език)

1

160

2.1.

Филология (Германски езици – Историческа лингвистика на английския език)

1

161

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – Британска литература: Средновековие)

1

162

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – Британска литература: Просвещение)

1

163

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – Британска литература и култура)

1

164

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – Съвременна американска литература)

1

165

2.1.

Филология (Романски езици – Испански език – Фонетика и фонология)

1

166

2.1.

Филология (Романски езици – Испански език – Стилистика)

1

167

2.1.

Филология (Романски езици – Испански език – Синтаксис)

1

168

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – Испано-американска литература)

1

169

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – Испано-американска литература ХІ – ХVІІ век)

1

170

2.1.

Филология (Теория и практика на превода – Португалски език)

1

171

1.3.

Педагогика на обучението по (Методика на чуждоезиковото обучение – Немски език)

1

1

172

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – Арабска литература)

1

173

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – Арабско обществознание)

1

174

2.1.

Филология (Езици на народите на Азия, Африка и Америка – Съвременен японски език)

1

175

2.1.

Филология (Езици на народите на Азия, Африка и Америка – Нови индоарийски езици)

1

176

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – Съвременна индийска литаратура и култура)

1

177

2.1.

Филология (Езици на народите на Азия, Африка и Америка – Персийски език)

1

178

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – Съвременна персийска литература)

1

ОБЩО

23

4

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

179

2.1.

Филология (Теория и история на литературата – Теория на литературата)

2

180

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – Западноевропейска литература)

1

181

2.1.

Филология (Руска литература и литература на народите на ОНД – Стара руска литература)

1

182

2.1.

Филология (Руска литература и литература на народите на ОНД – Руска литература на XVIII и XIX век)

1

183

2.1.

Филология (Руска литература и литература на народите на ОНД – Руска литература на XIX век)

1

184

2.1.

Филология (Руска литература и литература на народите на ОНД – Руска литература на XX – XXІ век)

1

185

2.1.

Филология (Български език – История на българския език)

1

186

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – Образи на Ориента с френски и гръцки език)

1

187

2.1.

Филология (Славянски езици – чешки език)

1

188

2.1.

Филология (Славянски езици – полски език)

1

189

2.1.

Филология (Славянски езици – сръбски и хърватски език)

1

190

2.1.

Филология (Славянски езици – словенски език)

1

191

2.1.

Филология (Теория и практика на превода)

1

192

1.3.

Педагогика на обучението по (Методика на обучението по български език)

2

193

1.3.

Педагогика на обучението по (Методика на обучението по литература)

2

1

194

2.1.

Филология (Български език – Морфология)

1

195

2.1.

Филология (Български език – Синтаксис)

1

196

2.1.

Филология (Българска литература – Възрожденска литература)

1

197

2.1.

Филология (Българска литература – Българска литература от Освобождението до наши дни)

1

198

2.1.

Филология (Славянски езици – Съвременен руски език. Лексикография)

1

199

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – Словашка литература)

1

200

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – История на славянските литератури)

1

201

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – Сръбска, хърватска и словенска литература)

1

202

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия – Нова полска драматургия)

1

ОБЩО

27

1

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ

203

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Бизнескомуникация)

1

204

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Връзки с обществеността)

2

205

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Убеждаваща комуникация)

1

206

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Вътрешна политика и медии)

1

207

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Графичен дизайн)

2

208

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Детско книгоиздаване)

1

209

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Журналистическа етика)

1

210

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Журналистически жанрове)

1

211

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Изграждане на имидж)

1

212

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Икономическа журналистика)

1

213

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Интеркултурна комуникация)

1

214

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – История на българската журналистика)

1

215

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Книгознание)

1

216

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Култура и медии)

1

217

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Масово книгоиздаване)

1

218

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Медиен мениджмънт)

1

219

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Медии и социална промяна)

1

220

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Международна журналистика)

1

221

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Пресжурналистика)

1

222

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Пресфотография)

1

223

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Радио)

1

224

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Съвременна българска журналистика)

1

225

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Редактиране)

1

226

3.5.

Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Телевизия)

1

1

ОБЩО

26

1

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

227

3.6.

Право (Международно частно право)

2

228

3.6.

Право (Международно право и международни отношения – Международни отношения)

1

1

229

3.6.

Право (Международно публично право)

1

230

3.6.

Право (Международно право и международни отношения – Право на Европейския съюз)

1

231

3.6.

Право (Наказателен процес)

1

232

3.6.

Право (Правна социология. Правна информатика)

1

233

3.6.

Право (Трудово право и обществено осигуряване)

1

234

3.6.

Право (Гражданско и семейно право – Семейно и наследствено право)

1

1

235

3.6.

Право (Гражданско и семейно право)

1

1

236

3.6.

Право (Гражданско и семейно право – Търговско право)

1

1

237

3.6.

Право (Граждански процес)

1

ОБЩО

11

5

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА

238

1.1.

Теория и управление на образованието (Образователен мениджмънт)

1

1

239

1.2.

Педагогика (Превантивна педагогика)

1

240

1.2.

Педагогика (Оценяване в обучението)

1

241

1.2.

Педагогика (Образователен театър)

2

242

1.2.

Педагогика (Социална педагогика)

1

243

1.2.

Педагогика (Социална работа по проект)

1

ОБЩО

7

1

ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

244

1.2.

Педагогика (Предучилищна педагогика)

4

245

1.2.

Педагогика (Теория на възпитанието)

1

246

1.2.

Педагогика (Дидактика)

1

247

1.2.

Педагогика (Социална педагогика)

1

1

248

1.2.

Педагогика (Сравнително образование)

1

249

1.2.

Педагогика (Специална педагогика – Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност)

2

3

250

1.2.

Педагогика (Специална педагогика – Педагогика на деца с невросоматични заболявания)

2

1

251

1.2.

Педагогика (Специална педагогика – Слухово-речева рехабилитация)

2

252

1.3.

Педагогика на обучението по (Методика на обучението по информационни технологии в началното училище)

1

253

1.3.

Педагогика на обучението по (Методика на обучението по домашен бит и техника в началното училище)

1

254

1.3.

Педагогика на обучението по (Методика на обучението по български език и литература в началните класове)

1

255

1.3.

Педагогика на обучението по (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт в началните класове)

1

256

1.3.

Педагогика на обучението по (Методика на обучението по изобразително изкуство)

2

257

1.3.

Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика)

1

1

ОБЩО

21

6

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

258

2.1.

Филология (Общо и сравнително езикознание – български език)

1

ОБЩО

1

ЦСВП „ДУЙЧЕВ“

259

2.1.

Филология (Старобългарска литература)

1

260

3.1.

Социология, антропология и науки за културата

(История на балканската средновековна култура)

1

ОБЩО

1

1

ОБЩО

309

61

 

Приложение № 2

Предложения за приемане на докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз, платена форма на обучение за учебната 2011/2012 г.

(брой)

Шифър

Професионално направление

Образователна и научна степен „доктор“

 

 

 

редовно

задочно

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

1

3.2.

Психология (Психология на детско-юношеската възраст)

1

 

ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА

2

1.2.

Педагогика (Специална педагогика – педагогика на деца с интелектуална недостатъчност) – обучение на английски език

 

3

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

3

3.7.

Администрация и управление (Социално управление) – обучение на английски език

 

1

8638

Медицинският университет – Пловдив, на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитие на академичния състав на Република България обявява конкурси за академични длъжности по област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионални направления, както следва: професори по: 7.1. медицина (обща хирургия 03.01.37) към катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“ – един; 7.1. медицина (пластична и естетична хирургия 03.01.43) към катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“ – един; 7.1. медицина (обща хирургия 03.01.37) към катедра „Специална хирургия“ – двама; 7.1. медицина (офталмология 03.01.36) към катедра „Очни болести“ – двама; 7.1. медицина (кардиология 03.01.47) към Първа катедра по вътрешни болести, секция „Кардиология“ – един; 7.1. медицина (нефрология 03.01.15) към Втора катедра по вътрешни болести, секция „Нефрология“ – един; 7.1. медицина (ото-рино-ларингология 03.01.35) към катедра „УНГ болести“ – един; 7.1. медицина (съдебна медицина 03.01.59) към катедра „Съдебна медицина“ – един; 7.1. медицина (фармакология, вкл. фармакокинетика и химиотерапия 03.01.24, вкл. клинична фармакология) към катедра „Фармакология и клинична фармакология“ – един; 7.1. медицина (имунология 01.06.23, за преподаването по дисциплините „Клинична имунология“ и „Микробиология“ – раздел „Имунитет“) към катедра „Микробиология и имунология“ – един; 7.1. медицина (социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията 03.01.53) към катедра „Социална медицина и обществено здраве“ – един; 7.1. медицина (педиатрия 03.01.50) към катедра „Педиатрия и медицинска генетика“ – двама; доценти по: 7.2. стоматология (терапевтична стоматология 03.03.01, за преподаване по дентална алергология) към катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия“ – един; 7.2. стоматология (терапевтична стоматология 03.03.01, за преподаване по орална патология) към катедра „Пародонтология и ЗОЛ“ – един; 7.2. стоматология (терапевтична стоматология 03.03.01) към катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ – един; 7.2. стоматология (ортодонтия 03.03.00) към катедра „Ортодонтия“ – двама, всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи–в ректората, Научен отдел, бул. Васил Априлов 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 602-224.

8405

11. – Русенският университет „X.X.“ обявява конкурси за докторанти по акредитирани професионални направления и специалности за учебната 2011/2012 г.:

Шифър

Професионално направление

Научна специалност

Форма, брой

Обучаваща

катедра

редовна

задочна

1.2.

Педагогика

Теория на възпитанието и дидактика

1

-

Педагогика, психология и история

Методика на обучението по математика

1

-

Теория на възпитанието и дидактика (социална работа)

1

-

Кинезитерапия

1.3.

Педагогика на обучението по

Методика на обучението по физика

1

-

Физика

3.7

Администрация и управление

Организация и управление на производството

1

-

Мениджмънт и бизнес развитие

Икономика и управление

2

-

3.8.

Икономика

Политическа икономия

2

-

Икономика

4.6.

Информатика и компютърни науки

Информатика

1

1

Информатика

5.1.

Машинно инженерство

Механизация и електрификация на растениевъдството

2

1

Земеделска техника

Селскостопански и хидромелиоративни машини

2

2

Механизация и електрификация на растениевъдството

2

2

РНХТ

Промишлена топлотехника

-

1

ТХПТ

Хидравлични и пневматични машини и съоръжения

1

-

Технология на машиностроенето

1

-

Технология на машиностроенето

Рязане на материалите и режещи инструменти

1

1

Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране

1

-

Материалознание и технология на металите

 

 

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика

Електроснабдяване и електрообзавеждане

3

2

ЕСЕО

Механизация и електрификация на растениевъдството

1

1

Теоретична и измервателна електротехника

Електронизация (микроелектроника)

1

-

Електроника

 

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

Комуникационни мрежи и системи

3

1

Телекомуникации

Теоретични основи на комуникационната техника

1

Телекомуникации

Автоматизация на области от нематериалната сфера

1

-

Компютърна техника и технологии

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация

Автомобили, трактори и кари

2

-

Автомобили, трактори и кари

Двигатели с вътрешно горене

1

1

Двигатели с вътрешно горене

Управление и организация на автомобилния транспорт

1

-

Транспорт

5.6.

Материали и материалознание

Материалознание и технология на машиностроителните материали

2

2

Материалознание и технология на металите

5.13.

Общо инженерство

Метрология и метрологично осигуряване

1

-

ТММРМ

7.5.

Обществено здраве

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка и ЛФК

1

-

Кинезитерапия

Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка и ЛФК

1

-

Числени методи и статистика

 

Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в отдел „Развитие на академичния състав“, тел. 082/888-455. Справки – www.uni-ruse.bg. – кадрово развитие – конкурси за прием на докторанти.

8596

70. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Велико Търново, на основание чл. 239, ал. 2 и 3 ДОПК съобщава за извършена продажба по ИД № 112/2010 на следните недвижими имоти:

1. нежилищен парцел с площ 1150 кв. м, съставляващ УПИ ІХ в кв. 68 по плана на гр. Долна Митрополия, област Плевен, отреден за „обществено обслужване“, незастроен, при съседи: от изток – УПИ VІІІ; от запад – улица; от север – УПИ Х; от юг – УПИ ХІІ, ограден от запад с масивна бетонова ограда, продаден на СД „Же – Ве – Ен – Ненов с-ие“ с ЕИК 825018875, по реда на чл. 251 – 254 ДОПК – чрез публичен търг с тайно наддаване, проведен на 30.05.2011 г., за сумата 18 901,14 лв., изплатени изцяло;

2. нежилищен парцел с площ 2140 кв. м, съставляващ УПИ Х в кв. 68 по плана на гр. Долна Митрополия, област Плевен, отреден за „обществено обслужване“, застроен, при съседи: от изток – тупик; от запад – улица; от север – УПИ ІІІ; от юг – УПИ VІІІ и УПИ ІХ, ограден от запад с масивна бетонова ограда, ведно със започнатата недоизградена в него постройка за съхранение на зърно – склад № 1, с частично изпълнена носеща стоманобетонова конструкция, със степен на завършеност от 40 %, продаден на СД „Же – Ве – Ен – Ненов с-ие“ с ЕИК 825018875, по реда на чл. 251 – 254 ДОПК – чрез публичен търг с тайно наддаване, проведен на 30.05.2011 г., за сумата от 200 200 лв., изплатени изцяло;

3. нежилищен парцел с площ 2000 кв. м, съставляващ УПИ VІІІ в кв. 68 по плана на гр. Долна Митрополия, област Плевен, отреден за „обществено обслужване“, незастроен, при съседи: от изток – тупик; от запад – УПИ ІХ; от север – УПИ Х; от юг – УПИ ХІІ, продаден на СД „Же – Ве – Ен – Ненов с-ие“ с ЕИК 825018875, по реда на чл. 251 – 254 ДОПК – чрез публичен търг с тайно наддаване, проведен на 30.05.2011 г., за сумата 32 679,96 лв., изплатени изцяло;

4. нежилищен парцел с площ 5600 кв. м, съставляващ УПИ ІІІ в кв. 68 по плана на гр. Долна Митрополия, област Плевен, отреден за „резервен терен“, при съседи: от североизток – УПИ ХІ – „За вторични суровини“; от югоизток – УПИ ІV; от северозапад – улица; от югозапад – УПИ Х, ограден от запад и северозапад с масивна бетонова ограда, а от север и изток с метални пана от ЛТ ламарина, ведно със започнатите недоизградени постройки за съхранение на зърно – склад № 2 с изпълнена носеща стоманобетонова конструкция със степен на завършеност от 48 % и склад № 3 с изпълнена носеща стоманобетонова конструкция със степен на завършеност от 55 %, продаден на СД „Же – Ве – Ен – Ненов с-ие“ с ЕИК 825018875, по реда на чл. 251 – 254 ДОПК – чрез публичен търг с тайно наддаване, проведен на 30.05.2011 г., за сумата 448 200 лв., изплатени изцяло;

5. дворно място с площ 2045 кв. м, съставляващо УПИ ХІІ в кв. 68 по плана на гр. Долна Митрополия, област Плевен, незастроен, при съседи: от север – УПИ VІІІ и УПИ ІХ, от изток – улица, от юг – улица, от запад – улица, ограден от юг и запад с масивна бетонова ограда, продадено на СД „Же – Ве – Ен – Ненов с-ие“ с ЕИК 825018875, по реда на чл. 251 – 254 ДОПК – чрез публичен търг с тайно наддаване, проведен на 30.05.2011 г., за сумата 33 415 лв., изплатени изцяло.

8389

 

СЪДИЛИЩА

Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка чл. 181 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от X.X.X. от Бургас на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас в частта, с която е приета разпоредбата на чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2, § 19, приета с решение на Общинския съвет – гр. Бургас, по протокол № 24 от 17.09.2009 г. По оспорването е образувано административно дело № 1377/2011 по описа на Административния съд – Бургас.

8407

Административният съд – Добрич, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване на Заповед № 226 от 18.03.2005 г. на кмета на Община Каварна за одобряване на ПУП – ПРЗ за поземлени имоти № 386, 387 и 388 по плана за земеразделяне на землището на с. Българево, община Каварна, с която се отреждат имотите за изграждане на ветрогенератори. Заинтересуваните лица, за които заповедта се явява благоприятен акт, могат в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението за оспорване да подадат заявление в изискуемата съгласно чл. 218, ал. 4 ЗУТ форма, за да се конституират като ответници по делото. По оспорването е образувано адм. дело № 42/2011 по описа на Административния съд – Добрич, насрочено за 14.09.2011 г.

8408

Административния съд – Добрич, съобщава, че на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ е постъпило оспорване с вх. № 1520 от 10.06.2011 г. от X.X.X. от Варна, бул. Сливница 143, ап. 13, срещу Заповед № 107 от 19.03.2011 г. на кмета на Община Тервел за одобряване на изработения проект ПУП–ПЗ за ПИ 72271.47.42 по КК на гр. Тервел с настоящ начин на трайно ползване „депо за битови отпадъци – сметище“, с който проект се предвижда отреждане на имота за „претоварна станция за отпадъци“ в рамките на проект „Регионално депо за отпадъци с. Стожер“, със следните устройствени показатели: височина до 10 м, плътност за застрояване до 70 %, Кинт – до 1.8, озеленена площ минимум 25 %, във връзка с което оспорване е образувано адм. д. № 400/2011 по описа на Административния съд – Добрич, с указание, че заинтересуваните лица, за които заповедта се явява благоприятен акт, могат в едномесечен срок от деня на обнародването на съобщението за оспорване да подадат заявление в изискуемата съгласно чл. 218, ал. 4 ЗУТ форма, за да бъдат конституирани като ответници по делото. По оспорването е образувано адм. дело № 400/2011 г. по описа на Административния съд – Добрич, насрочено за 26.08.2011 г.

8594

Административният съд – София-град, съобщава, че е образувано административно дело № 8530/2010 г. на Второ отделение, 25 състав, насрочено за 24.10.2011 г. от 9,30 ч., по жалба на „Проперти консулт“ – АД, ЕИК 175185126, срещу Решение № 110 от 11.03.2010 г. на Столичния общински съвет (СОС), с което са одобрени: 1) изменение на плана за регулация на кв. 82б, за създаване на УПИ VІІ-915 – за офиси, адм. обсл. жилища, ТП и ПГ; изменение на плана за улична регулация на улица от о. к. 307е до о. к. 307ж, за създаване на улица от о. к. 307ж до о. к. 307л и улица-тупик от о. к. 307л до о. т. 307н на кв. 82б, м. Манастирски ливади – изток – обслужващи обекти на околовръстен път, София; и 2) план за застрояване на УПИ VІІ-915 – за офиси, адм. обсл. жилища, ТП и ПГ, кв. 82б, м. Манастирски ливади – изток – обслужващи обекти на околовръстен път, София. Всяко заинтересовано лице може да поиска конституирането му като ответник по делото със заявление, подадено до съда по номера на делото в едномесечен срок от обнародването, което да съдържа следната информация: 1. трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; 2. трите имена и личния номер на чужденец и адреса, заявен за съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва и органа, който го е издал; 6. заявление, че заинтересованото лице иска да бъде конституирано в производството като ответник; 7. подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересованото лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към подадени жалби в законоустановения срок.

8406

Момчилградският районен съд призовава Йенер Язъджъ, с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в съда на 04.10.2011 г. в 10 ч. като ответник по гр. д. № 222/2011, заведено от X.X.X. от гр. Джебел, община Джебел, област Кърджали, по чл. 49, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.

8593

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4589 от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2619/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Колийн“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Рила 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство, посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, проектиране, изграждане, поддръжка, ремонт и експлоатация на електро-, водно-, отоплителни, вентилационни, климатизационни и газови уреди, инсталации, мрежи и съоръжения, обща консултантска и инженерингова дейност, всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.

13984

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4587 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2617/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Альо – Агро“ – ООД, със седалище и адрес на управление Петрич, 22 октомври 25, с предмет на дейност: производство, преработка и търговия със селскостопански продукти, животновъдство, търговия със селскостопански животни и продукцията от тях в натурално и преработено състояние, ресторантьорство, хотелиерство, вътрешен и международен туризъм, търговия с промишлени стоки, комисионна и оказионна търговия, транспортни, складови, спедиторски и ремонтно-сервизни услуги, изкупуване, преработка и реализация на вторични суровини, сделки с интелектуална собственост, ноу-хау, програмни продукти, маркетинг, лизинг, консултантски и информационни услуги, производство, преработка и търговия с дървесина и мебели в страната и в чужбина, строително-монтажни услуги и търговия със строителни материали, внос и търговия с нефтопродукти, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, инженеринг и сервиз в сферата на селското стопанство, леката и хранително-вкусовата промишленост, търговско посредничество, представителство и агентство на български и чуждестранни лица в страната и в чужбина, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., представлява се и се управлява от X.X.X. и е с неограничен срок.

13985

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4543 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2608/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Ремондис аква – Банско“ – ООД, със седалище и адрес на управление Банско, пл. Никола Вапцаров 1, с предмет на дейност: изграждане, оборудване и експлоатация на пречиствателна станция за отпадни води в Банско и оперативно управление и експлоатация на канализационната мрежа в Банско, всякакви сделки, дейности и услуги, необходими или целесъобразни с оглед постигането предмета на дейност – лично или чрез трето лице. Дружеството е с капитал 10 000 лв., със съдружници Община Банско и „Ремондис Аква и Ко“, Кг, Германия, представлява се и се управлява от X.X.X. и Кристиян Краузер заедно и е с неограничен срок.

13986

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4608 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2638/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Интерспед“ – ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Тодор Александров 41, ет. 1, с предмет на дейност: продажба на стоки от собствено производство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X. и X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно, и е с неограничен срок.

13987

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4544 от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2609/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Петелов – транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. Полковник X.X. 43, с предмет на дейност: комисионни, спедиционни и превозни сделки, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, проектиране, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, счетоводни, преводачески и други услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.

13988

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4533 от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2602/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Къмплийт веджитейшън мейнтенънс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Банско, ул. Тевно езеро 3, ет. 2, ап. 8, с предмет на дейност: придобиване, управление и продажба на недвижими имоти, търговия в страната и в чужбина, строителна, инвеститорска, монтажна и ремонтна дейност, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Джули Сара Тайлър и Робин Кенеди Тайлър, които го управляват и представляват заедно и поотделно, и е с неограничен срок.

13989

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4416 от 14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2534/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Чардаклиев“ – ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 72, вх. А, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, ресторантьорски и импресарски услуги, таксиметрови услуги, всякакви друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го управляват и представляват заедно и поотделно, и е с неограничен срок.

13990

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4413 от 14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2531/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Цокова“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Петър Зографски 6Б, ап. 1, с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява, и е с неограничен срок.

13991

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4425 от 15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2536/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Митушеви и синове“ – ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ж.к. Струмско, ул. Яне Сандански 21А, ет. 6, ап. 18, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, авторемонтни услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., представлява се и се управлява от X.X.X. и е с неограничен срок.

13992

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4429 от 15.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2540/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Бистар“ – ООД, със седалище и адрес на управление Разлог, ул. Цар Асен ІІ № 9, вх. А, с предмет на дейност: строителна дейност, проектиране, строеж и реставрация на сгради, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, лизинг, счетоводни, обущарски, кожарски, дърводелски и шивашки услуги, външнотърговска дейност, дърводобив, дървопреработване, производство на мебели и продажбата им, производство и търговия с животинска и селскостопанска продукция, търговия с нови и употребявани леки и товарни автомобили, автобуси, селскостопанска техника и резервни части за тях, предприемаческа дейност, проектиране, изработване, монтаж и търговия с цялостни обекти и елементи за промишлен, архитектурен и рекламен дизайн, всички други стопански дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., представлява се и се управлява от X.X.X. и е с неограничен срок.

13994

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4439 от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2549/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Джей Ел Пи транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Тодор Александров 47, офис 8, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, транспортна дейност в страната и в чужбина, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултантски услуги и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Панагиотис Саис, който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.

13995

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4434 от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2545/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Карагиа – транс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Синчец 6, ет. 4, с предмет на дейност: транспортна дейност в страната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност, външноикономическа дейност, търговия с дървесина, дърводобив и дървообработване, търговско представителство, посредничество, агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, операции по реекспорт, консигнационни, бартерни сделки, комисионна търговия, ресторантьорство и хотелиерство, организиране на развлекателни игри и заведения, обменни бюра, спедиторска дейност, вкл. и организация на превози по море, търговия с петролни продукти, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружици Николаос Петридис, Харалампос Петридис и Николаос Пападопулос, представлява се и се управлява от Николаос Петридис и е с неограничен срок.

13996

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4610 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2640/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Жанет“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Горна Брезница, община Кресна, хотел-ресторант „Воденицата“, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, таксиметрови услуги в страната и в чужбина със собствен и нает превоз, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява, и е с неограничен срок.

13997

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4614 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2644/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Даяком“ – ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ж.к. Освобождение 25, ул. Славянска 69, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, оборудване и експлоатация на места за паркиране на МПС, внос и продажба на всякакъв вид моторни превозни средства и мотопеди – нови и втора употреба, сервизна дейност, свързана с автомобилите, действия по пътнотранспортна помощ, търговия с нови и употребявани авточасти, специализиран превоз на леки и товарни автомобили, услуги в областта на козметиката, фризьорство и маникюр, откриване на салони и центрове за красота. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., представлява се и се управлява от X.X.X. и е с неограничен срок.

13998

Благоевградският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4507 от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2585/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Абрест“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Огняново, община Гърмен, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на наши и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна, складова, лицензионна, транспортна, превозна дейност, сделки с интелектуална собственост, външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., представлява се и се управлява от съдружниците заедно и поотделно и е с неограничен срок.

13999

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.І.2008 г. по ф.д. № 5229/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Компас – МК“ – ООД, със седалище и адрес на управление Приморско, ул. Русалка 11А, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, фризьорство, козметика, маникюр, педикюр, масажи, СПА услуги, изработка и поставяне на алуминиева и пластмасова дограма, извършване на счетоводни услуги, одиторски и данъчни консултации, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството в съответствие с чл. 15 ТЗ и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

13374

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 146, ал. 4 ТЗ с решение от 31.І.2008 г. по ф.д. № 782/95 вписа промени за „Кап. Генчев“ – ООД: освобождава като съдружник и управител X.X.X.; вписва нов адрес на управление – Бургас, ул. Цар Симеон І № 52, ет. 4; допуска прилагането на представените проверени и приети годишни счетоводни отчети за 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006 г.; вписва нов дружествен договор.

13375

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 31.І.2008 г. по ф.д. № 4596/2007 вписа промени за „Ахелой къмършъл“ – АД: освобождава като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на съвета на директорите Арилд Инге Ауберт и Томи Йоргенсен; вписва нов устав.

13376

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.І.2008 г. по ф.д. № 3516/2005 вписа промени за „Нордик холидей резорт“ – ООД: вписва като съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва ново седалище и адрес на управление – Варна, местност Свети Никола, имот № 1490 в кв. 44; вписва нов дружествен договор.

13377

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 31.І.2008 г. по ф.д. № 395/2005 вписа промени за „Билдинг инвестмънт“ – АД: освобождава като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; освобождава като изпълнителен директор X.X.X.; вписва като изпълнителен директор X.X.X.; допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2006 г.

13378

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.І.2008 г. по ф.д. № 1778/2006 вписа промени за „Марти“ – ООД: вписва като съдружник X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

13379

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.І.2008 г. по ф.д. № 5213/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Евронал“ – ООД, със седалище и адрес на управление Айтос, ул. Струма 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки, импресарски услуги, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство на местни и чуждестранни лица и дружества, придобиване участие в търговски дружества в страната и в чужбина, извършване на сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристически, туроператорски сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки. Дружеството е с капитал 200 000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

13380

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.І.2008 г. по ф.д. № 5237/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Юнайтед вижън“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Несебър, ул. Иван Вазов 9, бл. 2, магазин 8, и с предмет на дейност: търговски сделки във всички разрешени със закон форми с всички разрешени със закон стоки, отдаване под наем на вещи и имоти, производствени, маркетингови, спедиционни, транспортни, складови, лизингови сделки, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорски и турагенстски, рекламни, консултантски услуги, внос, износ, реекспорт и посредничество на български и чуждестранни фирми и физически лица в страната и в чужбина, закупуване на обособени и оставащи части от обекти в приватизация и всички други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Федир Дунебабин.

13381

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.І.2008 г. по ф.д. № 5238/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Асистънс БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Несебър, к.к. Слънчев бряг, Лагуна апартмънтс, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, сделки с интелектуална собственост, извършване на дейностите, туристическа, рекламна и консултантска, търговско представителство и посредничество, вкл. посредничество в областта на медицинското обслужване и застраховане, комисионни, спедиционни и превозни, складови сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, други сделки, услуги и дейности, за чието извършване няма изрична нормативна забрана. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

13382

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.І.2008 г. по ф.д. № 5250/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Есперанса – X.X.“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Пиротска 29, ет. 5, ап. десен, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, вътрешно- и външнотърговска дейност (след получаване на съответните разрешения), хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

13383

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.І.2008 г. по ф.д. № 5234/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Бългериън ливинг фор ю“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Хан Крум 15Б, ет. 2, и с предмет на дейност: сделки по покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, сделки по продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки по търговско представителство и посредничество, сделки по покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Пол Бах.

13384

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.І.2007 г. по ф.д. № 5224/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Златен бряг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Октомври 72, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, външнотърговски сделки, внос-износ на всякакъв вид стоки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, комисионни, спедиционни, превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, търговско посредничество и представителство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, сервизни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, лизинг и/или други услуги и дейности, разрешени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

13385

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 146, ал. 4 ТЗ с решение от 31.І.2008 г. по ф.д. № 506/2005 вписа промени за „Лиана“ – ООД: заличава като управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; вписва нов адрес на управление – Бургас, ул. Дебелт 44, ет. 3, ап. 5; допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2006 г.; вписва нов дружествен договор.

13386

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.І.2007 г. по ф.д. № 5233/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Вид“ – ООД, със седалище и адрес на управление Поморие, ул. Генерал Скобелев 1А, и с предмет на дейност: покупка, строеж на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, строителство, строителнодовършителни работи, ремонт, обзавеждане, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, спедиторски услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, авторемонтни и други услуги, вътрешен и международен транспорт, внос, износ и реекспорт. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

13387

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.І.2008 г. по ф.д. № 617/2001 вписа промени за „Вин.С.Индустрийс“ – ООД: освобождава като съдружник „ВКЗ холдинг БВ“; вписва нов дружествен договор.

13671

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 16.І.2008 г. по ф.д. № 4163/92 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Атлантик – X.X.“ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „X.X.“ – ЕООД, Бургас.

13672

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.І.2008 г. по ф.д. № 5253/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Старт 2008“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 446, вх. И, ет. 3, ап. 67, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, козметични и фризьорски услуги, таксиметрови услуги, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически – туроператорски и турагентски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, кафетерия и ресторантьорство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговски сделки, търговия с горива и нефтопродукти, земеделие и земеделска продукция, а също така и извършването на всякакъв друг вид търговска дейност, незабранена със закон, а когато се изисква лиценз или разрешителен режим – след издаване на лиценз или съответното разрешение. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

13673

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.І.2008 г. по ф.д. № 5352/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Атаста“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Меден рудник, бл. 33, вх. 1, ет. 3, ап. 7, и с предмет на дейност: търговия с петролни продукти, разкриване на собствена мрежа от бензиностанции, външна и вътрешна търговия, внос и износ на стоки, разкриване и експлоатация на собствена търговска мрежа, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска и хранително-вкусова продукция, на машини и съоръжения за хранително-вкусовото производство, на всички видове промишлени изделия и стоки за бита, ремонтна и сервизна дейност, обществено хранене, ресторантьорство и услуги, вътрешен и международен туризъм и хотелиерство (след лиценз), разкриване и експлоатация на забавни и увеселителни заведения, развиване на импресарска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни лица, транспорт и спедиция, таксиметрови услуги (след съответно разрешително), строителство, реализация на готов строителен продукт, маркетинг, инженеринг и инвестиции в посочените дейности в страната и в чужбина, както и извършване на всички други търговски дейности, допустими от законодателството, които не са забранени със закон, а за тези, за които е предвиден разрешителен или лицензионен режим – след получаване на съответно разрешение или лиценз. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

13674

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.І.2008 г. по ф.д. № 5267/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Портент“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Св. св. Кирил и Методий, бл. 55, вх. 2, ет. 4, ап. 11, и с предмет на дейност: дизайн, производство и търговия с покривни конструкции за тенис кортове, консултантски, информационни, програмни, импресарски, рекламни, хотелиерски, туристически, ресторантьорски или други услуги, сделки с интелектуална собственост, лицензионни сделки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и дистрибуторски сделки, автомобилен транспорт в страната и в чужбина, стоков контрол, строителни инвестиции, строително предприемачество, строителство и реконструкция на сгради, строително-ремонтни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, лизинг и външнотърговски сделки по разрешения от закона начин и всички останали дейности, незабранени със закон и непопадащи под специален законоустановен режим. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

13675

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 28.І.2008 г. по ф.д. № 580/2001 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „МВМ – X.X.“ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Дар 2007“ – ЕООД, Несебър.

13676

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.І.2008 г. по ф.д. № 2219/2005 вписа промени за „Тангра – строй“ – ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; вписва като управител X.X.X.; вписва ново седалище и адрес на управление – Поморие, ул. Крайбрежна 53; вписва нов дружествен договор.

13677

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 24.І.2008 г. по ф.д. № 1589/2002 вписа промяна за „Винарско имение Санта Сара“ – АД: заличава като прокурист X.X.X..

13678

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.І.2008 г. по ф.д. № 864/2004 вписа промени за „Лозята на Санта Сара“ – ЕООД: заличава като управител X.X.X.; вписва нов учредителен акт.

13679

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 5225/2007 вписа акционерно дружество „Марина Асетс“ – АД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Индустриална 3, ет. 9, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, вътрешен и международен транспорт, морски превоз на товари, пътници и колетни пратки със собствени и наети кораби, стоков контрол, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, търговско представителство и посредничество, покупка, проектиране, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, маркетингова, инвестиционна, складова, лизингова и иновационна дейност. Дружеството е с капитал 1 594 200 лв., разпределен в 1 594 200 обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лв., управлява се от съвет на директорите в състав: X.X.X. – председател, X.X.X. и X.X.X., и се представлява от X.X.X. – изпълнителен директор.

13680

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 1 ТЗ с решение от 29.І.2008 г. по ф.д. № 2677/98 вписа прекратяване на дейността на „Бари Бург – Бургас“ – ООД; открива производство по ликвидация на дружеството с ликвидатор X.X.X..

13681

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 23.ІV.2007 г. по ф.д. № 1263/2005 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Хавай – X.X.“ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Хавай – X.X.“ – ЕООД, Бургас.

13682

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ІХ.2007 г. по ф.д. № 2599/93 вписа промени за „Флокс“ – ЕООД: заличава като управител и едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва като управител и едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва нов учредителен акт.

13683

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.І.2008 г. по ф.д. № 5227/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Риомале“ – ООД, със седалище и адрес на управление Поморие, ул. Нео Анхиало 8 – 9, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Стелиос Стилианидис.

13684

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 31.І.2008 г. по ф.д. № 8/2004 вписа промени за „Бургаски захарен завод“ – ЕАД: заличава като едноличен собственик на капитала „Нерино“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик на капитала „Турайп лимитид“; вписва нов устав.

13685

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.І.2008 г. по ф.д. № 934/2004 вписа промени за „ТТ транс“ – ООД: заличава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като съдружник и управител X.X.; вписва нов дружествен договор.

13686

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.І.2008 г. по ф.д. № 1447/2006 вписа промени за „Рафаел риъл естейтс – България“ – ООД: освобождава като съдружници X.X.X. и Васос Андреу; заличава като управители X.X.X. и X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала „Рафаел дивелъпмънтс“ – ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Васос Андреу; вписва промяна в наименованието от „Рафаел риъл естейтс – България“ – ООД, на „Рафаел риъл естейтс – България“ – ЕООД; вписва нов адрес на управление – Бургас, ул. Съединение 5; вписва нов учредителен акт.

13687

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.І.2008 г. по ф.д. № 604/2000 вписа промяна за „Медицински център ІІІ – Бургас“ – ЕООД: вписва промяна във фамилното име на управителя от X.X.X. на „X.X.X.“.

13688

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.І.2008 г. по ф.д. № 8/2008 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Напредък 2004“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Шейново 108, ет. 1, ап. 3, и с предмет на дейност: производство на земеделска продукция върху арендувани (наети) земи, животинска продукция, тяхната преработка и реализация, извършване на производствени услуги – механизирани, агрохимически, транспортни, строителни, търговски, преработка на земеделски продукти, промишлени и други дейности, незабранени със закон, вътрешно- и външнотърговска дейност със земеделски стоки и производните им, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

13689

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 24.І.2008 г. по ф.д. № 7976/91 вписа промени за „Победа“ – АД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.-X.; намалява броя на членовете на съвета на директорите от 5 на 4 членове; допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет за 2006 г.; вписва нов устав.

13690

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.І.2008 г. по ф.д. № 8218/92 вписа промени за „Стандарт“ – ООД: освобождава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; заличава като управители X.X.X. и X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

13691

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.І.2008 г. по ф.д. № 554/2004 вписа промени за „Форум холидей“ – ООД: вписва ново седалище и адрес на управление – Бургас, ул. Цар Симеон І № 59, ет. 1; вписва нов дружествен договор.

13692

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.І.2008 г. по ф.д. № 361/2004 вписа промени за „Флекси транс“ – ООД: вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 100 000 лв.; вписва нов дружествен договор.

13693

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.І.2008 г. по ф.д. № 2798/2005 вписа промени за „Ти Ен Джи“ – ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

13694

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.І.2008 г. по ф.д. № 3066/2007 вписа промени за „Оранти“ – ЕООД: вписва като съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 10 000 лв.; вписва промяна на наименованието от „Оранти“ – ЕООД, на „Оранти“ – ООД; вписва нов дружествен договор.

13695

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.І.2008 г. по ф.д. № 2271/2006 вписа промени за „Ди енд Ти пропъртис“ – ООД: освобождава като съдружник X.X.X.-X.; вписва промяна в наименованието от „Ди енд Ти пропъртис“ – ООД, на „Ди енд Ти пропъртис“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт.

13696

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.І.2008 г. по ф.д. № 5291/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Биг инвест“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Александър Велики 36, и с предмет на дейност: строителство, продажба на стоки от собствено производство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

13697

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.І.2008 г. по ф.д. № 5323/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Медицински център Св. Николай“ – ООД, със седалище и адрес на управление Несебър, к.к. Слънчев бряг, хотел „Лагуна апартмънтс“, и с предмет на дейност: специализирана извънболнична медицинска помощ и извършване на търговски сделки за нуждите на лечебното заведение. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

13698

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.І.2008 г. по ф.д. № 5328/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Прима дент“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Михаил Герджиков 12, офис 1, и с предмет на дейност: лекар по дентална медицина, терапевтична, хирургична, ортопедична, пародонтология и детска дентална помощ, ортодонтология и имплантология, продажба на дентални материали, медикаменти, медицинска апаратура и индивидуални хигиенни средства, внос и износ на стоки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

13699

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г. по ф.д. № 5226/2007 вписа акционерно дружество „Бургас център инвест“ – АД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Вардар 26, и с предмет на дейност: придобиване на земи и парцели за строителство, инвестиране в проектиране и строителство на жилищни, административни и стопански сгради, отдаването им под наем и други форми на управление, продажбата им изцяло или на обособени части, строително-монтажни, строително-ремонтни дейности, търговия със строителни материали, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 50 000 лв., разпределен в 5000 поименни акции с номинална стойност 10 лв., управлява се от съвет на директорите в състав: Ертан Гюркан – председател, Феридун Джемил Гюркан – изпълнителен директор, и X.X.X.-X., и се представлява от Ертан Гюркан – председател, и Феридун Джемил Гюркан – изпълнителен директор, заедно и поотделно.

137000

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.І.2008 г. по ф.д. № 2233/2007 вписа промени за „Дост 1“ – ООД: вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 377 400 лв.; вписва нов дружествен договор.

13701

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.І.2008 г. по ф.д. № 447/2002 вписа промяна за „Стоян Т. Куцаров“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала и управител X.X.X.; вписва нов учредителен акт.

13702

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 31.І.2008 г. по ф.д. № 3123/93 вписа промени за „Номат“ – АД: заличава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X. – председател, X.X.X. – зам.-председател, и X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X..

13703

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.І.2008 г. по ф.д. № 1497/2006 вписа промени за „Плади“ – ЕООД: вписва ново седалище и адрес на управление – Варна, ж.к. Чайка, бл. 180, ет. 3, ап. 11; вписва нов учредителен акт.

13704

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.І.2008 г. по ф.д. № 4383/95 вписа промени за „Лилит“ – ООД: заличава като съдружник и управител Анаит Акопян; вписва нов дружествен договор.

13705

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.І.2008 г. по ф.д. № 2177/2001 вписа промени за „Теневи“ – ООД: заличава като съдружник X.X.X.; вписва нов дружествен договор.

13706

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.І.2008 г. по ф.д. № 6672/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Родел – 1106“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Цар Освободител, бл. 79А, ет. 6, ап. 35, и с предмет на дейност: проектиране, изграждане и поддръжка на електрически, комуникационни, слаботокови системи, системи за контрол и сигурност, изграждане на кабелни мрежи, строителство, строително-ремонтни дейности, търговска дейност – вътрешна и външна търговия, внос и износ, посредническа дейност, дистрибуторска дейност, комисионна дейност, сделки с недвижими имоти, транспортна дейност, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, хотелиерски, туристически, рекламни, програмни, импресарски и други услуги, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

13388

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6270/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Ками – 2008 – 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Карамфил 38, и с предмет на дейност: търговия, строителство, вътрешна и международна транспортна и таксиметрова дейност за превоз на пътници и товари, пътна помощ, туристическа и туроператорска дейност, всички видове услуги за населението, производство и търговия с хранителни и промишлени стоки и селскостопанска продукция, търговско представителство, агентство и посредничество, вътрешна и външна търговия. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

13389

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.І.2008 г. по ф.д. № 6551/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Стройпласт“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Св. Никола, бл. 108, вх. Б, ап. 6, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия на едро и дребно с всички стоки, вкл. и собствено производство, търговия със стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупко-продажба, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на сгради, техника и оборудване, консултантска, превозна, комисионна, консигнационна, спедиционна, складова, туристическа, предприемаческа, строителна, ремонтна, външноикономическа дейност, инвестиции и управление на активи (без инвестиционно посредничество) (след лиценз), рекламна, консултантска, хотелиерска и ресторантьорска дейност, търговско представителство и посредничество, агентство, издателска и печатна дейност, управление на дружества, предоставяне на услуги на населението. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

13390

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.І.2008 г. по ф.д. № 3006/2007 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Кони“ – ЕООД: вписва като съдружник и управител X.X.X.; вписва промяна в наименованието – „Кони“ – ООД; заличава като управител и представляващ X.X.X..

13391

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.І.2008 г. по ф.д. № 4512/2007 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за „Ево 3“ – ООД: заличава като съдружник X.X.X..

13392

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.І.2008 г. по ф.д. № 6662/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Голд коуст истейтс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Цар Борис ІІІ № 8, и с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид, сделки с недвижими имоти, маркетинг на пазара на недвижими имоти, консултантски услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

13393

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.І.2008 г. по ф.д. № 3386/2004 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Уан уърлд клоутс трейд България“ – ООД: вписва като управител Гилда Лидия Муендане; дружеството ще се представлява от управителите Пер Якоб Албинус и Карин Маргарета Уолин заедно и поотделно и от управителя Гилда Лидия Муендане само заедно с Пер Якоб Албинус или Карин Маргарета Уолин.

13394

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.І.2008 г. по ф.д. № 2170/2000 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Стопанска и спомагателна дейност“ – ЕАД: заличава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

13395

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 23.І.2008 г. по ф.д. № 6396/2007 вписа в регистъра прехвърляне на предприятието на ЕТ „Дента – X.X.“ от X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма „Дента – X.X.“.

13396

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.І.2008 г. по ф.д. № 455/2005 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Би енд Би проперти“ – ЕООД: заличава като седалище Варна; вписва ново седалище и адрес на управление – гр. Аксаково, област Варна, ж.к. Надежда 6, вх. 2, ет. 4, ап. 32.

13397

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.І.2008 г. по ф.д. № 3870/2005 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Кей Си Ар“ – ЕООД: заличава като управител и представляващ Колин Джеймс Дойл; вписва като управител Линда Милисънт Левай; вписва нов адрес на управление – ул. Евлоги Георгиев, бл. 24, ет. 6, ап. 86.

13398

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.І.2008 г. по ф.д. № 1106/99 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „ЗК“ – ООД: заличава като съдружници и управители X.X.X. и X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; вписва нов адрес на управление – ул. Петър Райчев, бл. 36, вх. Б, ет. 2, ап. 29.

13399

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6262/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Бест хауз“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Драгоман 47, ет. 2, ап. 3, и с предмет на дейност: придобиване, управление, разпореждане, всякакви други сделки с недвижими имоти, търговско посредничество, представителство и агентство, транспортна, спедиторска, инженерингова, строителна, рекламна и туристическа дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

13400

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.І.2008 г. по ф.д. № 2558/2004 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за „Д и П – строй“ – ЕООД:вписва ново наименование на дружеството – „ВИП билдинг“ – ЕООД.

13401

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.І.2008 г. по ф.д. № 6427/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Никлайн“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Сливница 105, вх. А, ет. 2, ап. 22, и с предмет на дейност: хотелиерство и ресторантьорство, външно- и вътрешнотърговска дейност, транспорт на пътници и товари в страната и в чужбина, транспортни, комисионни, спедиционни и превозни сделки, вътрешен и международен туризъм, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, производство, обработка и реализация на селскостопанска продукция, промишлени и хранителни стоки, строително-монтажна и проектантска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, агенция за посреднически услуги или покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, производство, сервиз и поддръжка на домакинска и промишлена техника, битови услуги на гражданите, импресарска, рекламна дейност, лизинг, внос, изработка и монтаж на алуминиеви и PVC профили, автосервизна дейност (след съответния лиценз, където е необходимо). Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

13402

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2006 г. на „Метал – инвест“ – АД, по ф.д. № 4389/95 е представен в търговския регистър.

13403

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 23.І.2008 г. по ф.д. № 1214/2002 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за „Кронос груп инвест“ – АД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 250 000 лв. на 1 200 000 лв. чрез издаване на нови 924 поименни акции и нови 26 акции на приносител с номинална стойност 1000 лв.

13404

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.І.2008 г. по ф.д. № 6447/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Стинелпол“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Младост, бл. 131, вх. 7, ет. 5, ап. 138, и с предмет на дейност: маркетинг, разработване на софтуер, търговия с потребителски стоки, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, внос и износ, транспортни услуги, сделки с недвижими имоти, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

13405

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.І.2008 г. по ф.д. № 6618/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Импулс 13“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Хан Крум 42, ет. 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, ресторантьорство, хотелиерство (след лиценз), фризьорски услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала X.X.X., която го управлява и представлява.

13406

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 6365/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Тимон“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Илинден, бл. 2, вх. А, ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност: транспортна дейност, вътрешна и външна търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки или сделки по предоставянето на други услуги, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

13407

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.І.2008 г. по ф.д. № 1134/2002 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Транстриумф медия“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик „Транстриумф холдинг“ – АД; вписва като едноличен собственик X.X.X..

13408

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.І.2008 г. по ф.д. № 6669/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Миро – НН“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Македония 102, вх. А, ет. 6, ателие 4, и с предмет на дейност: производство и търговия с дрехи и други стоки на леката промишленост, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, дейност на търговско представителство, посредничество, агентство, превозна, хотелиерска, туристическа дейност (след лиценз), предоставяне на счетоводни и други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, както и други подобни дейности, издателска и печатарска дейност, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, образователни и преквалификационни курсове, ресторантьорство, организиране на шоу програми, отдаване на автомобили под наем. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

13409

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.І.2008 г. по ф.д. № 6583/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Дечо“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 230, вх. 8, ет. 8, ап. 32, и с предмет на дейност: производство и монтаж на алуминиева и друга дограма, строителни услуги, преводи от и на чужди езици, търговия. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала X.X.X., който го управлява и представлява.

13410

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 140 от 28.І.2008 г. по ф.д. № 745/2005 вписа в търговския регистър поемане на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма „Пресвет – X.X.“, Полски Тръмбеш, от нейния наследник X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма „Пресвет – X.X.“, Полски Тръмбеш (по ф.д. № 8/2008).

13171

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1 и чл. 266 ТЗ с решение от 16.ІХ.2002 г. по ф.д. № 2992/91 вписа в търговския регистър прекратяване на „Онек“ – ООД, с. Михалци, и обявяването му в ликвидация с ликвидатор X.X.X. и със срок за извършване на ликвидацията 6 месеца, считано от датата на обнародване на поканата до кредиторите по чл. 267 ТЗ; добавя към фирмата на дружеството „в ликвидация“.

13172

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3851 от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1114/2004 вписа в търговския регистър промени за „Пирс – Д Павликени“ – ООД, Павликени: заличава като съдружник в дружеството „Пирс – Д холдинг“ – ЕООД, Пловдив; вписва като съдружник в дружеството X.X.X..

13173

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 128 от 21.І.2008 г. по ф.д. № 1714/2005 вписа в търговския регистър промяна за „Големанов“ – ООД, Велико Търново: вписва ново седалище и адрес на управление – София, ул. Царибродска 59, вх. 1, ет. 1, ап. 1.

13174

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 119 от 16.І.2008 г. по ф.д. № 606/2004 вписа в търговския регистър промени за „Евро престиж“ – ООД, Велико Търново: заличава като съдружник в дружеството „Барези 1“ – ЕООД, Етрополе; вписва като съдружник в дружеството X.X.X.; вписва промяна в наименованието на съдружника „Интер престиж“ – ЕООД, Велико Търново, на „Интер престиж“ – ООД, Велико Търново.

13175

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3865 от 19.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2036/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Крис – Рум“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Трети март 25, вх. Г, ет. 6, ап. 17, с предмет на дейност: производство и покупка на стоки и вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, хотелиерство, ресторантьорство и свързаните с тях помощни дейности, транспорт, импорт, експорт, реекспорт, търговия в страната и в чужбина със стоки от местно производство и внос, комисион, консигнация, бартерни сделки, вътрешен и международен туризъм, туристически услуги, рекламни, програмни и други услуги, маркетинг, мениджмънт, комплексни услуги, строителство на жилища, търговски обекти, складови помещения и други обекти или закупуване на такива и обзавеждането им с цел продажба или отдаване под наем, други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

13176

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 6 от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2068/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Маги 2005“ – ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Пролет 2, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия на едро и дребно с хранителни стоки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, услуги в областта на мениджмънта, спорта и туризма, бартерни и лизингови сделки, транспорт, реекспорт, ноу-хау и лицензии, сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X.-X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

13411

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3914 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2088/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Вато“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Панайот Ангелов 6, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителство и проектиране и консултантска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книжа и производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско посредничество и представителство, валутни сделки (при спазване на валутните разпоредби и след получаване на съответно разрешение за този вид дейност), превозна дейност, сделки с интелектуална собственост, външнотърговска дейност, както и други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

13412

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3836 от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2028/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Биотермал“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление гр. Златарица, ул. Стефан Попстоянов 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, както и други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

13413

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3542 от 27.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1860/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Викмарт“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление с. Ресен, област Велико Търново, ул. Александър Стамболийски 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, производство и търговия със селскостопански стоки, строителство, ремонт и поддръжка на сгради, пътища и магистрали, търговия с климатични инсталации за промишлеността и бита, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни, превозни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, бартерни и лизингови сделки, транспорт, реекспорт, ноу-хау и лицензии, сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител X.X.X..

13414

Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3846 от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 2033/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ситистрой“ – ООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Васил Левски 27, вх. Б, ет. 1, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност във всички разновидности, внос, износ, бартер, реекспорт, дистрибуторска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, разкриване и експлоатация на магазини, ателиета, паркинги и гаражи за собствени нужди, за отдаване под наем, на оказионни, комисионни магазини и антиквариат, разкриване и експлоатация на туристически комплекси и заведения за обществено хранене във всичките им разновидности, аудио-, видео- и фотоуслуги, рекламна дейност, организиране на предпечатна подготовка, набор и печат на всякакви произведения и литература, консултантски услуги, продажба на материали и касети, вътрешен и международен туризъм, туристически и преводачески услуги, транспортни услуги със собствен и нает транспорт, международен транспорт, авторемонтни услуги, отдаване под наем на МПС и вещи, спедиторска дейност, складова, ноу-хау, лизингова дейност, агентство, посредничество, представителство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, както и всякакви други дейности и услуги в страната и в чужбина, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

13415

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 898/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Щурм“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Криводол, ул. Ботуня 13, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, производство и търговия със строителни материали, строителство, проектиране и изграждане на електрически инсталации, комисионна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, спедиторска дейност в страната и в чужбина, транспортна дейност в страната и в чужбина, вкл. и международен транспорт, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, информационна, рекламна, програмна, импресарска, шивашка, ремонтна дейност и услуги, изолации на фасади, монтаж и демонтаж на алуминиева, пластмасова и дървена дограма, бояджийски услуги, проектантски и консултантски услуги в областта на строителството, импорт, експорт, реекспорт, бартерни сделки, сделки с интелектуална собственост, търговия със софтуер и хардуер, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска или печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешно- и външнотърговска дейност и услуги със стоки и вещи, незабранени с нормативен акт или представляващи монопол на държавата, агентство и маркетингова дейност и услуги, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

13438

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 938/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кунгалови и синове“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, ж.к. Сениче, бл. 70, вх. В, ап. 60, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, покупко-продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид с цел препродажба, рекламна дейност, транспортна дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, консултантска и посредническа дейност в областта на строителството и търговията с недвижими имоти, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, всякаква друга дейност, незабранена със закон, като дейностите, за които се изисква разрешение, ще се извършват след издаване на такова от съответните компетентни органи и служби, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

13177

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 940/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ВИП – еврострой“ – ООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Петропавловска 1, с предмет на дейност: строителна и ремонтна дейност, външнотърговска и външноикономическа дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство и продажба на препарати за растителна защита, лекарствени средства, административни услуги, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция, придобиване и управление на дялови участия, всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

13178

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 944/2007 вписа в търговския регистър промяна за „Суонроу пропъртис“ – ООД, гр. Бяла: премества седалището и адреса на управление от гр. Бяла, област Варна, ул. Втора 2, във Враца, ул. Стефанка 21.

13179

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 947/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Сафрон“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Братя Миладинови, бл. 7, вх. А, ап. 20, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги и всички други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Сафрон Мари Джоунс.

13180

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 964/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Дикострой“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Попица, ул. Хаджи Димитър 16, с предмет на дейност: строителство и строително-ремонтни дейности, вътрешен и външен дизайн, зеленчукопроизводство и търговия със зеленчуци, търговия със стоки и услуги в страната и в чужбина, рекламна дейност, покупко-продажба на недвижима собственост, сделки с интелектуална собственост и всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. се управлява и представлява от X.X.X..

13181

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 927/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Демарх“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Козлодуй, ж.к. 2, бл. 63, вх. Г, ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: посредническа дейност за осигуряване на работа в страната и в чужбина, обучение на кадри, превод и легализация на документи, посредничество при търговия с недвижими имоти, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, транспортна и лизингова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, рекламни и маркетингови услуги, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, монтажни услуги, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

13182

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 862/2000 вписа промени за „Пътно поддържане Враца“ – ЕООД, Враца: вписва като едноличен собственик на капитала „Поддържане и възстановяване“ – АД, София; прилага нов устав.

13183

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.І.2008 г. по ф.д. № 3/2008 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „РВП – Гербокс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Раковска 41, ет. 1, офис 7, с предмет на дейност: представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица и организации, външна и вътрешна търговия, производство, търговско посредничество и търговско агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, търговия на едро, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия с резервни части за автомобили, авторемонтна дейност, транспортна дейност в страната и в чужбина, международни превози, спедиторска дейност, информационни, програмни и други услуги, всякаква друга дейност, незабранена от законодателството, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

13184

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.І.2008 г. по ф.д. № 380/2007 вписа промени за „Сто – вен“ – ЕООД, Враца: заличава като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала „Зет електроникс“ – ЕООД, Враца, представлявано от управителя X.X.X.; вписва нов актуализиран учредителен акт; заличава като управител X.X.X.; вписва като управител „Зет електроникс“ – ЕООД, Враца; дружеството ще се управлява и представлява от управителя „Зет електроникс“ – ЕООД, Враца, чрез управителя му X.X.X..

13185

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 417/2007 вписа промени за „Е логистик“ – ООД, Враца: увеличава капитала на дружеството от 20 000 лв. на 100 000 лв.; вписва приетата промяна в дружествения договор.

13186

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 941/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Фреш филдс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Лукашов 10, офис 502, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, покупко-продажба на недвижими имоти, строителна дейност, туристическа дейност, транспортна дейност, всякаква друга дейност, незабранена от законодателството, и с капитал 6320 лв., набран от непарична вноска, с едноличен собственик на капитала „Вратца“ – ЕООД, София. Дружеството се управлява и представлява от управителя Андрея Форестър, Великобритания.

13187

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.І.2008 г. по ф.д. № 941/2007 вписа промени за „Фреш филдс“ – ЕООД, Враца: заличава „Вратца“ – ЕООД, София, като едноличен собственик на капитала на „Фреш филдс“ – ЕООД, Враца; вписва Андрея Форестър като едноличен собственик на капитала на „Фреш филдс“ – ЕООД, Враца; прилага устройствения акт на „Фреш филдс“ – ЕООД, Враца.

13188

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение от 8.ХІ.2007 г. по ф.д. № 849/2007 вписа в търговския регистър промяна за „Стабил“ – ООД, Казанлък: премества седалището и адреса на управление от Казанлък, бул. Никола Петков 37, вх. А, във Враца, ул. Лукашов 10, ет. 5, офис 502.

13189

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 19.ХІ.2007 г. по ф.д. № 873/2007 вписа в търговския регистър промяна за „Сания“ – ООД, София: премества седалището и адреса на управление от София, район „Оборище“, ул. Поп Богомил 31, ет. 1, ап. 2, в Мездра, ул. Петко Каравелов 1, вх. А, ет. 2, ап. 4.

13190

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.ХІ.2007 г. по ф.д. № 873/2007 вписа промени за „Сания“ – ООД, Мездра: заличава като съдружник в дружеството X.X.X.; вписва изменение на задължителната добавка към фирмата на дружеството „Сания“ – ЕООД, Мездра; вписва нов учредителен акт.

13191

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 873/2007 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на ЕТ „X.X.“, Мездра, на „Сания“ – ЕООД, Мездра; вписва промяна в наименованието на дружеството от „Сания“ – ЕООД, на „ДБН“ – ЕООД.

13192

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 156/2007 вписа промяна за „X.X.“ – ЕООД, Мездра: вписва нов предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти.

13193

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХІ.2007 г. по ф.д. № 843/2007 вписа промени за „Хермес трейдинг“ – ООД, Враца: заличава като съдружници в дружеството X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала X.X.X.; вписва промяна в наименованието на фирмата и в задължителната добавка към фирмата на дружеството – „Хермес трейдинг 07“ – ЕООД; вписва ново седалище и адрес на управление – София, ул. Черковна 78 (партер); вписва учредителен акт на дружеството; заличава седалището и адреса на управление на дружеството във Враца, ул. Поп X.X. 8.

13194

Врачанският окръжен съд на основание чл. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1 ЗК с решение от 28.І.2008 г. по ф.д. № 3026/92 вписа в съответния регистър прекратяване и обявяване в ликвидация на ЗКПУ „Сговор“ – с. Градешница, с ликвидационна комисия в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и краен срок за ликвидация 31.ХІІ.2008 г.

13195

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 784/2007 вписа промени за „Руми“ – ЕООД, Враца: вписва нов предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти; вписва промяна в учредителния акт на дружеството.

13196

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.І.2008 г. по ф.д. № 823/2007 вписа промени за „Суифт Ривендж“ – ЕООД, Бяла Слатина: заличава като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала, управител и представляващ дружеството X.X.X.; вписва нов учредителен акт.

13197

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.VІ.2007 г. по ф.д. № 492/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ГПгруп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Кръстьо Българията 18, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти и отдаване под наем на недвижими имоти, внос и търговия с автомобили, таксиметрови услуги, търговия на едро и дребно в страната с хранителни и нехранителни стоки и други промишлени стоки, алкохол, хотелиерство и ресторантьорство, транспортна и туристическа дейност в страната и в чужбина, преводачески услуги, комисионни сделки, рекламна и маркетингова дейност, производство и търговия със селскостопанска продукция, охранителна дейност, търговско представителство и посредничество, всякаква друга дейност, незабранена от законодателството, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

13198

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.ХІ.2007 г. по ф.д. № 834/2007 вписа промени за „Джорджо 1“ – ЕООД, Враца: заличава като едноличен собственик на капитала, управляващ и представляващ дружеството X.X.X.; вписва като едноличен собственик на капитала, управляващ и представляващ дружеството X.X.X.; премества адреса на управление на ул. Цар Асен 2, ет. 1, ап. 3; вписва промени в учредителния акт на дружеството.

13199

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г. по ф.д. № 794/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ления експорт“ – ООД, със седалище и адрес на управление Козлодуй, ж.к. 2А, бл. 80, вх. А, ап. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, транспортна и лизингова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, рекламни и маркетингови услуги, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, монтажни услуги, производство и реализация на селскостопанска продукция, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5100 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., Фернандо Криация и Винченцо Челесте и се управлява и представлява от X.X.X..

13200

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 542/90 вписа промени за „Енемона“ – АД, Козлодуй: вписва увеличаване на капитала от 9 933 600 лв. на 11 933 600 лв. чрез издаване на 2 000 000 нови безналични акции с право на 1 глас в общото събрание на дружеството, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акциите, с номинална стойност един лев; вписва променения устав на дружеството.

13201

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 542/90 вписа в търговския регистър промени за „Енемона“ – АД, Козлодуй: вписва нов предмет на дейност: проектантска, инвеститорска, строително-монтажна, пусково-наладъчна, ремонтна, сервизна, инженерингова, маркетингова, туристическа, обществено хранене, хотелиерска, къмпингова, посредническа, рекламна, търговска дейност (вкл. внос, износ, покупко-продажба на недвижими имоти, вкл. земеделски земи, покупко-продажба на вземания, обменни, компенсационни, лизингови, наемни, бартерни, консигнационни сделки), производство, изкупуване, реализация, сервиз и търговия с машини, съоръжения, материали, детайли и резервни части и стоки за широко потребление, производство, пренос, разпределение и търговия с топлинна и електрическа енергия, вкл. и произведена от възобновяеми енергийни източници, производство и търговия с енергийни носители (след получаване на съответното разрешение, лицензия в предвидените от закона случаи), проектиране и изграждане на енергийни и енергоспестяващи съоръжения, енергоефективни услуги (вкл. обследване, консултиране, проучване, проектиране, конструиране, инсталиране, модернизация, поддръжка, управление и мониторинг на машини, съоръжения и сгради), търсене, проучване, разработване, добив и използване на подземни богатства по смисъла на чл. 2 от Закона за подземните богатства, биологични, минерални, енергийни ресурси и води, придобиване на концесии за хидромелиоративни и водоснабдителни съоръжения и системи, терминали от пристанища, републикански пътища, обекти на железопътната инфраструктура, консултантски, преводачески, автосервизни, транспортни, таксиметрови, туристически, комуникационни и битови услуги, селскостопанска дейност (вкл. производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопански продукти) в страната и в чужбина, ветеринарномедицински услуги и консултации, акционерни и дялови участия, вкл. придобиване на дялове и акции от други дружества, участие в смесени дружества, придобиване на акции, дялове и/или дружества чрез сливане и вливане, както и тяхната продажба, магазинна търговия, както и всички незабранени от законодателството; вписва приетата промяна в устава на дружеството.

13202

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 28.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 844/2007 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на ЕТ „Вега – X.X.“, Враца, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Вега“ – ЕООД, Враца.

13203

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.І.2008 г. по ф.д. № 955/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Екоен“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Долна Бешовица, ул. Държанов дол 3, с предмет на дейност: инженеринг, проектиране, изграждане и експлоатация на електроцентрали, производство и операторство на електроенергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници чрез използване на енергията на слънцето, на вятъра, на водата, на биогорива и други възможни източници за производство на електрическа енергия, дейности, свързани с постигане на екологично равновесие и биоразнообразие при опазване на околната среда и гарантиране на устойчиво развитие на територията, при които се осъществяват, строителство и хидростроителство, вкл. изпълняване на строежи от първа до пета категория по чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията или отделни видове строителни или монтажни работи, посочени в националната класификация на икономическите дейности, позиция „строителство“ (след вписване в централния професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите), транспорт и спедиция в страната и в чужбина, монтажни, ремонтни и експлоатационни видове работи, производство на стоки и търговия с тях, каталожна търговия, дистрибуторство, внос, износ, реекспорт, мениджърски, експертни, консултантски, оценителски, финансови, счетоводни и други дейности при управлението в страната и в чужбина на дружества, холдинги, консорциуми, икономически групи, сдружения, агентство и бизнес представителство на български дружества в чужбина и на чуждестранни юридически и физически лица в България, посредничество, комисионерство, международен информационен делови бизнес обмен и квалификации, дейности, незабранени от законодателството, осъществявани в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

13204

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.І.2008 г. по ф.д. № 956/2008 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Екоек“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Долна Бешовица, ул. Държанов дол 3, с предмет на дейност: устройство на извънурбанизирани територии, включващо и добив на дървесина от съществуващи залесени територии с реализация на лесоустройствени проекти, чрез изграждане на съпътстваща инфраструктура, последващо залесяване на площи от горския фонд, териториалноустройствени, горскостопански, инфраструктурни, строителни, хидростроителни, транспортни и съпътстващите ги видове дейности, водещи до постигане на екологично равновесие и до развитие на биоразнообразието при опазване и при осъвременяване на околната среда, с цел гарантиране на устойчиво развитие на територията, съответстващо на съвременните стандарти и на нормативната уредба на Европейския съюз, монтажни, експлоатационни и ремонтни дейности, вкл. при осъществяване на инженеринг, инвестиционно проектиране и устройствено планиране в процеса на изграждане и експлоатация на електроцентрали, оползотворяващи енергията от възобновяеми и алтернативни енергийни източници на слънцето, на вятъра, на водата, на биогоривата, делови международен бизнес обмен, обучение, квалификация и информация, агентство, представителство в чужбина и у нас на български и чуждестранни дружества, други дейности, вкл. производствени, търговски, финансови, мениджърски, експертни, оценителски, консултантски, незабранени от законодателството, осъществявани в страната и в чужбина, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

13205

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 937/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кремен“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Околчица 33, с предмет на дейност: спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, одиторски услуги, счетоводни услуги, услуги в областта на строителството, таксиметрови услуги в страната и в чужбина, машинописни услуги, рекламни и информационни услуги, програмни и импресарски услуги, хотелиерски и туристически услуги, шивашки услуги, услуга по проектиране и извършване на приватизационни оценки, търговско представителство и посредничество, сервизни услуги, складови сделки, комисионни сделки, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, лицензионни сделки, лизингови сделки, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

13206

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 7.І.2008 г. по ф.д. № 937/2007 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на ЕТ „Кремен – Ива – 1991 – X.X.“, Враца, на „Кремен“ – ЕООД, Враца.

13207

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 931/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Молекула“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Мизия, ул. Петър Атанасов 19, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с цел препродажба, далекосъобщителна дейност (след съответно разрешение), доставка на данни по интернет, интернет телефония, телевизионна дейност (след съответно разрешение), хотелиерство и ресторантьорство, кетъринг, производство и продажба на стоки в готов и преработен вид, отдаване под наем на движими и недвижими вещи и имущество, мениджмънт на туризма, туроператорска дейност, ремонт, продажба и поддръжка на касови апарати, хазартни игри, дизайн на нестандартно оборудване, ноу-хау, иновации, транспортна дейност по шосе, въздух и вода, вътрешна и външна търговия, фрахтовка и спедиторска дейност, посредничество и агентство на чуждестранни фирми, външнотърговска дейност, спортна и туристическа дейност, строително-монтажни и ремонтни работи, авторски контрол, експертни оценки, експертизи на обекти и движими вещи, пътна помощ, охрана на обекти на физически и юридически лица и охрана с технически средства, импресарска дейност, консултантски и други бизнес услуги, одит, електронни и забавни игри, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

13208

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 3.І.2008 г. по ф.д. № 876/2007 вписа в търговския регистър даряване на предприятие с фирма ЕТ „Естетика – X.X.“ – Козлодуй, на „Медико-дентален център Естетика“ – ООД, Козлодуй.

13416

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.І.2008 г. по ф.д. № 884/2007 вписа промени за „Веда“ – ЕООД, с. Гложене: вписва нов предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти; вписва приетата промяна в учредителния акт на дружеството.

13417

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 4.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 851/2007 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Екатерина – 80 – X.X.“ – Враца, на „Екатерина – 80“ – ЕООД, Враца.

13418

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 868/2007 вписа промени за „Цито“ – ЕООД, Враца: вписва нов предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти; вписва приетата промяна в учредителния акт.

13419

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 856/2007 вписа промени за „Варна пропърти“ – ЕООД, Враца: заличава като едноличен собственик на капитала „Дивисима“ – ООД, София; вписва като едноличен собственик на капитала „Вселена“ – ООД, с. Лесидрен; вписва приетата промяна в учредителния акт на дружеството – устав.

13420

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение от 18.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 975/2007 вписа в търговския регистър промяна за „Кастал 99“ – ЕООД, София: премества седалището и адреса на управление от София, район „Изгрев“, ул. Юрий Гагарин 32, бл. 99, вх. А, ет. 2, във Враца, ул. Ген. Леонов 65, вх. А, ет. 1, ап. 2.

13421

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.І.2008 г. по ф.д. № 968/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Еми 49“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Мездра, ул. Марин Дринов 3, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с всякакъв вид стоки и предмети, позволени със закон, добив, обработка и монтаж на всички видове естествени и изкуствени скалнооблицовъчни материали, търговска дейност с тях в страната и в чужбина, импорт-експорт, консултантски услуги в областта на скалнооблицовъчните материали, маркетинг, възстановяване и търговия с режещи части и решещи инструменти за скалнооблицовъчни масиви, проектиране и дизайн, всякакъв друг вид търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

13422

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 970/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Румсат“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Иван Тричков 2, с предмет на дейност: търговска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, вкл. превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски и туристически сделки, вкл. международен туризъм, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителнопредприемаческа дейност, лизинг (без финансов лизинг), външноикономическа и външнотърговска дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и/или дейности, за които се изисква съответна лицензия, която ще се упражнява след получаването на тази лицензия, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

13423

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 984/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ви Си – транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Мизия, ж.к. Б-9, ап. 1, с предмет на дейност: международен транспорт, външнотърговска дейност, спедиция и транспорт, търговия на едро и дребно, рекламна дейност, всякаква друга дейност, незабранена от законодателството, и с капитал 5000 лв., едноличен собственик на капитала е X.X.X.. Дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

13424

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 969/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „X.X. – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Добролево, ул. Тинтява 3, с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, производство и продажба на препарати за растителна защита, производство, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция и извършване на услуги в селското стопанство, търговия с цигари и алкохол (след получаване на разрешение), набиране на работници за работа в чужбина, търговия с петролни продукти, газ пропан-бутан, газови уредби и сервизно обслужване, изкупуване и търговия с черни и цветни метали, изкупуване, преработка и реализация на вторични суровини, строителна дейност в страната и в чужбина, търговия с автомобили и резервни части за тях, строителство и сделки с недвижими имоти, всички дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

13425

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 961/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Адърица – 2008“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Авлига 2, с предмет на дейност: производство на изделия от вълна и памук, всякакъв вид търговска дейност, складова дейност, дистрибуторска дейност, посредническа дейност, бартерни сделки, транспортна дейност, търговско представителство, хотелиерска и ресторантьорска дейност, туристическа дейност в страната и в чужбина, маркетинг, външнотърговска и външноикономическа дейност, лизингова дейност, строителна дейност, ремонтна дейност, шивашка дейност и всички други дейности, разрешени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

13426

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 962/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Вар транс 81“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Вестителя 24, с предмет на дейност: производство на варов разтвор, търговия със строителни материали, транспортни, строителни, ремонтни, хотелиерски, ресторантьорски, туристически и рекламни услуги, търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, консултантска дейност, лизинг, внос и износ на стоки и всички други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

13427

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 957/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „X.X. – 2008“ – ООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Никола Симов 23, с предмет на дейност: всякакъв вид търговска дейност, бартерни сделки, транспортна дейност, търговско представителство, хотелиерска и ресторантьорска дейност, туристическа дейност в страната и в чужбина, маркетинг, външнотърговска и външноикономическа дейност, лизингова дейност, строителна дейност, ремонтна дейност и всички други дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

13428

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 953/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мълния 2008“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Селановци, ул. Виктор Юго 40, с предмет на дейност: маркетинг, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество, транспортни услуги, ресторантьорство и хотелиерство, сделки с недвижими имоти, електроуслуги, ВОП, сделки с недвижими имоти, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

13429

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 954/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Вала – ЛТД“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бяла Слатина, ул. Цар Асен 2, с предмет на дейност: животновъдство, производство и транспорт в страните на ЕС на животински продукти – месо, мляко, млечни произведения, растениевъдство, производство на фуражи, търговия със земеделски земи и недвижими имоти, изкупуване с цел продажба, преработване, търговско посредничество и търговия с месо, мляко, млечни продукти и производни животински стоки, както и с всички видове стоки от животински и растителен произход, вътрешно- и външнотърговска дейност, свързана с производство, изкупуване, преработка, съхранение, износ и реализация на земеделски стоки с животински и растителен произход на едро и дребно, с предмети на бита, всякаква друга незабранена със закон дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници Лакис Панайоту, Кипър, и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

13430

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 9497/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бени – Лъки“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Ген. Леонов 75, ет. 3, ап. 12, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книжа с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, продажба на работно облекло, работни обувки, лични предпазни средства по охрана на труда, производство на дрехи, шивашки услуги, продажба на нови и употребявани части за леки и тежкотоварни автомобили, продажба и посредничество при продажба на нови и употребявани леки и тежкотоварни автомобили, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа (вкл. международен туризъм), рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставянето на други услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външноикономическа и външнотърговска дейност, маркетинг, откриване на селскостопанска аптека за продажба на препарати за растителна защита, семена и торове, всякаква друга дейност, незабранена от законодателството, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X.-X..

13431

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 894/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ер Си трейд“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Бутан, ул. Димитър Благоев 18, с предмет на дейност: проектантска, инвеститорска, строително-монтажна, ремонтна, сервизна, инженерингова, маркетингова, туристическа, хотелиерска, къмпингова, посредническа и рекламна дейност, обществено хранене, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с промишлени стоки, вкл. внос, износ, обменни, компенсационни, лизингови, бартерни и консигнационни сделки, производство, изкупуване, реализация и сервиз на машини, съоръжения, материали, детайли и резервни части и стоки за широко потребление, консултантски, преводачески, автосервизни, транспортни, таксиметрови, комуникационни и битови услуги, селскостопанска дейност, вкл. производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция в страната и в чужбина, ветеринарномедицински услуги и консултации, търговско представителство и акционерни участия, всички незабранени със закон сделки, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

13432

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 928/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Техно колд“ – ООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Драган Цанков 6, с предмет на дейност: проектиране, монтаж и сервиз на хладилна, климатична и топлинна техника, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, строителство и строителни услуги, проектиране и изграждане на електрически инсталации, транспортна дейност в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически, юридически лица и организации, почистване на обществени сгради, домове и офиси, строително-ремонтни дейности, ремонт, изграждане и поддържане на инженерна инфраструктура, всякаква друга дейност, незабранена от законодателството, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

13433

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 887/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ВВВ – Партнерс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Козлодуй, ж.к. 2, бл. 34, вх. А, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, транспортна и лизингова дейност, преводачески услуги, хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, рекламни и маркетингови услуги, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, монтажни услуги, производство и реализация на селскостопанска продукция, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

13434

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 925/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Нибе транс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Леденика 6, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство и покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, извършване на сделки, които търговските представители и посредници осъществяват при упражняване на дейността си, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, покупка, както и сделките, свързани със строежа и обзавеждането на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, както и сделките, свързани с продажба на строителни машини, всякаква друга дейност, за която няма изрична законова забрана, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

13435

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 926/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „П и Г – 2008“ – ООД, със седалище и адрес на управление Враца, ж.к. Дъбника, бл. 15, вх. Б, ет. 1, ап. 25, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова, търговско представителство и посредничество, строителство на жилищни имоти, разкриване на автокъщи, всякакъв вид транспортна и превозна дейност, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупко-продажба на недвижими имоти, външнотърговска и външноикономическа дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

13436

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.ХІ.2007 г. по ф.д. № 886/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Братя Вълчинови“ – ООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Искър 10, вх. Г, ет. 4, ап. 37, с предмет на дейност: механизирани селскостопански услуги, производство и търговия със селскостопанска продукция, ноу-хау и инженерингова дейност, консултантска дейност и услуги, строителство на жилищни и търговски сгради, покупко-продажба на недвижими имоти, участие в други дружества, посредническа дейност, производство на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален или обработен вид, комисионна търговия, складова дейност, реекспорт, информационни, рекламни, комисионни, издателски и туристически услуги, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, всякаква друга незабранена със закон дейност, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

13437

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2892 от 13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1647/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Уинд Хорс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Каварна, ул. Добротица 4, ет. 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни и спедиционни сделки, превозни сделки в страната и в чужбина, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки, проучване, проектиране, експлоатация и сервиз, наемане и покупка на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (след получаване на лиценз), всякакви други сделки, за които няма законова забрана. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик „Уинд Енерджи Каварна“ – ООД, и се управлява и представлява от X.X.X..

13736

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2894 от 13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1649/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Тиби Уинд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Каварна, ул. Добротица 4, ет. 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни и спедиционни сделки, превозни сделки в страната и в чужбина, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки, проучване, проектиране, експлоатация и сервиз, наемане и покупка на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (след получаване на лиценз), всякакви други сделки, за които няма законова забрана. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик „Уинд Енерджи Каварна“ – ООД, и се управлява и представлява от X.X.X..

13737

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2893 от 13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1648/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Уинд Олимп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Каварна, ул. Добротица 4, ет. 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни и спедиционни сделки, превозни сделки в страната и в чужбина, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки, проучване, проектиране, експлоатация и сервиз, наемане и покупка на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (след получаване на лиценз), всякакви други сделки, за които няма законова забрана. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик „Уинд Енерджи Каварна“ – ООД, и се управлява и представлява от X.X.X..

13738

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2870 от 11.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1634/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Клео“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Шабла, ул. Пионерска 6, вх. Б, ет. 2, ап. 6, и с предмет на дейност: неконвенционална медицина, лечебновъзстановителни процедури и китайски масаж, нетрадиционна медицина – лечебен масаж, всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството X.X.X., която го управлява и представлява.

13439

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2902 от 13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1655/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Мион“ – ООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Васил Левски 2, вх. А, ет. 4, ап. 8, и с предмет на дейност: инженерингови услуги, проектиране, разработка и внедряване на софтуерни и хардуерни продукти, доставка и продажба на интернет услуги и комуникации, обучение, консултантска и проектантска дейност, търговска дейност с промишлени и непромишлени стоки в страната и в чужбина, откриване на търговски обекти, внос и износ на стоки, селскостопанско производство и продажба на продукцията му, транспортна дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, покупка и продажба на недвижими имоти, рекламна и атракционна дейност, маркетингова и пласментна дейност, всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

13440

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2946 от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1686/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Картелов“ – ООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Георги Бенковски 5, вх. Б, ет. 3, ап. 9, и с предмет на дейност: проучване, конструиране, проектиране, изграждане, обслужване, изпитания, профилактика, реконструкция, модернизация, преустройство, асемблиране, наладка, пуск, гаранционен и извънгаранционен сервиз на електроинсталации и мрежи за ниско и високо напрежение, корабно електрооборудване, инсталации, системи, уредби, апаратури, комплексни устройства – корабна автоматика и електроника, ремонт и диагностика, инструктаж и обучение на персонала, консултации, експертизи и заключения, търговска дейност – внос, износ, бартер, реекспорт, търговско представителство и посредничество, разкриване на търговски обекти, производство, изкупуване и търговия с всички видове селскостопанска и животинска продукция, пчеларство и пчелни продукти, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, таксиметрова дейност, туризъм и свързаните с него сделки, хотелиерство и ресторантьорство, рекламна и маркетингова дейност, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X.-X. и се управлява и представлява от X.X.X..

13441

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2941 от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1681/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Ем Ве Ес пропъртис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, пл. Свобода 1, офис 3, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, строителство, комисионни, спедиционни сделки, отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството Майкъл Сейнт, който го управлява и представлява.

13442

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 1231/2006 за „И Еф Ел Корнър“ – ЕООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление от Бургас, ул. Гурко 18, ет. 2, на с. Стефаново, община Добричка.

13443

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 346/2007 за „Балкан протект“ – ЕООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление от София, район „Лозенец“, ул. Златовръх 50, ет. 1, ап. 1, на Добрич, ул. Хан Аспарух 1, вх. А, ет. 2.

13444

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 156/2007 за „Ем Джей Ем“ – ООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление от Шумен на с. Било, община Каварна, област Добричка, ул. Втора 14.

13445

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 356/2007 за „Горичански път“ – ООД: вписва промяна на седалището и адреса на управление от Варна на гр. Шабла, област Добричка, ул. Петко Българанов 4.

13446

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 853 от 3.ІV.2007 г. по ф.д. № 489/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Каварна инфрастракчър – уотър“ – ООД, със седалище и адрес на управление Каварна, ул. Г. С. Раковски 3, офис 2, и с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество, рекламни, информационни и консултантски услуги, всякаква друга дейност, за която няма забрана със закон. Дружеството е с капитал 18 960 лв., със съдружници „Линекса Пропърти“ – ЕООД, „Свеа“ – ООД, „Уайт Коуст“ – ЕООД, „Балчик Уайт Клифс“ – ЕООД, „Балчик Бийч Енд Голф“ – ЕООД, „Тузлата Панорама Вю Пропъртис“ – ЕООД, „Балчик Белвю Пропъртис 2“ – ЕООД, „Балчик Белвю Пропъртис“ – ЕООД, „Ийгъл Рокс“ – ЕООД, „Топола Панорама Вю“ – ЕООД, „България Пропърти“ – ЕООД, „Бялата Лагуна“ – ЕАД, „Сънлайт Холидейс“ – АД, „Елелпиджи Проджект Марина“ – ЕООД, „Акватек“ – ЕООД, „Елиско“ – ООД, „Ай Би Ес“ – ООД, „БГМ“ – ООД, „Топола 1 и 2“ – ООД, „Ес Ес Би“ – ООД, „А 1 Лиса“ – ООД, X.X.X., X.X.X. и X.X.X.-X. и се управлява и представлява от X.X.X..

13447

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д. № 121/2005 проверените и приети годишни счетоводни отчети за 2005 и 2006 г. на „Стив – СГ“ – ЕООД, Добрич.

13448

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2895 от 13.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1650/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Фотосолар 33“ – ООД, със седалище и адрес на управление Каварна, ул. Добротица 32, и с предмет на дейност: изграждане и експлоатация на съоръжения за производство на електрическа енергия, търговия с електрическа енергия, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

13449

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 26 от 7.І.2008 г. по ф.д. № 25/2008 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Пресиан – 98“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ж.к. Добротица, бл. 20, вх. А, ет. 3, ап. 7, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, ремонт, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, нумизматична и филателна дейност, консултантска дейност, транспортни услуги, лизинг, проектиране, дизайн и производство на дограма, дизайн на сгради, производство на метални изделия и интериорно обзавеждане, оказионна търговия, заложна дейност, производство на мебели и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството X.X.X., който го управлява и представлява.

13450

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2961 от 17.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1701/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Мик“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ж.к. Балик, бл. 31, вх. А, ап. 22, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, покупка на стоки с цел продажба, хотелиерство и ресторантьорство, покупко-продажба на валута, проектантски услуги, комисионна, спедиционна или складова дейност, производство на стоки с цел продажба, производство и реализация на селскостопанска продукция от животински и растителен произход, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване на недвижими имоти и движима вещ под наем, търговско представителство и посредничество, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина по море и суша, туристическа дейност, информационна и импресарска дейност, счетоводни услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството и всички дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството X.X.X., която го управлява и представлява.

13707

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3036 от 27.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1737/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Жото“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ж.к. Дружба, бл. 23, вх. Б, ет. 4, ап. 11, и с предмет на дейност: търговски сделки, извършвани от дружеството по занятие, са: производство и търговия със строителни материали, В и К части и ел. материали, външно- и вътрешнотърговски сделки, транспортни сделки, посреднически, комисионни и спедиционни сделки, сервизни, туристически и рекламни услуги, търговско представителство и посредничество, складови сделки, лицензионни сделки, както и всички други дейности, разрешени със закон и съгласно изискванията на законодателството. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството X.X.X., който го управлява и представлява.

13708

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 13 от 4.І.2008 г. по ф.д. № 12/2008 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Дани – 55“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Александър Стамболийски 39А, и с предмет на дейност: производство, преработка, съхранение и търговия в страната и в чужбина със стоки в първоначален, преработен или обработен вид, маркетинг, търговия на едро и дребно, внос и износ, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, транспортна дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, оказионна и комисионна търговия, туристическа дейност, реклама, хотелиерство, ресторантьорство или предоставяне на други услуги, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството X.X.X., който го управлява и представлява.

13709

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 49 от 7.І.2008 г. по ф.д. № 36/2008 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Уинд софт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Каварна, ул. Добротица 4, ет. 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни и спедиционни сделки, превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки, проучване, проектиране, изграждане, експлоатация и сервиз, наемане и покупка на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (след получаване на лиценз), всякакви други дейности и сделки, за които няма законова забрана. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството „Уинд енерджи Каварна“ – ООД, и се управлява и представлява от X.X.X..

13710

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2862 от 11.ХІІ.2007 г. по ф.д. № 1629/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Уинд Цезар“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Каварна, ул. Добротица 4, ет. 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни и спедиционни сделки, превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки, проучване, проектиране, изграждане, експлоатация и сервиз, наемане и покупка на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (след получаване на лиценз), всякакви други дейности и сделки, за които няма законова забрана. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството „Уинд енерджи Каварна“ – ООД, и се управлява и представлява от X.X.X..

13711

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 8 от 3.І.2008 г. по ф.д. № 7/2008 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Интер 70“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. П. Д. Петков 2, вх. Д, ет. 1, ап. 3, и с предмет на дейност: хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, продажба на стоки от собствено производство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови и лицензионни сделки, транспортна дейност и други незабранени със закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството X.X.X., който го управлява и представлява.

13712

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 2.І.2008 г. по ф.д. № 1/2008 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Би Ей инвест“ – ООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ж.к. Добротица, комплекс „Грийн палас“, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на всякакъв вид стоки с цел продажба, строителство, проектиране, надзор, авторски надзор, облицовки, настилки с мрамор и гранит, производство на циментови разтвори, бетонови изделия, инженерингова и ремонтна дейност, вътрешен и международен туризъм, внос, износ, инвестиционни проекти, комисионни, спедиционни, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, туроператорска (след получаване на лиценз), превозна, хотелиерска, туристическа, агентска дейност, ресторантьорство, рекламна дейност, предоставянето на други услуги, сделки с индивидуална собственост, покупка, ремонт, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, консултантски, външнотърговска дейност, сделки със земя, арендуване и обработка на земеделска земя с лична или наета техника, търговия със зърнени храни, транспорт, импорт, експорт, реекспорт, автосервизно обслужване, автомонтьорски и автотенекеджийски услуги, превоз на стоки, пътници и товари в страната и в чужбина със собствен и/или нает транспорт и всички други дейности, посочени в Търговския закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

13713

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 14 от 4.І.2008 г. по ф.д. № 13/2008 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Биоенергия“ – ООД, със седалище и адрес на управление гр. Генерал Тошево, ул. Тунджа 9, и с предмет на дейност: разработване и прилагане на технологии за екологични и възобновяеми енергийни източници, покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален или обработен вид, търговско представителство и посредничество, производство, изкупуване, преработка и реализация на всички видове селскостопанска и животински продукция, производство на семена и разсади, туризъм и свързаните с него дейности, информационна, рекламна и маркетингова дейност, консултантска дейност, превозни сделки, транспортна, строително предприемачество, всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници X.X.X. и „Таманго“ – ЕООД, и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

13714

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 30 от 7.І.2008 г. по ф.д. № 29/2008 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Галакси – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ул. Опълченска 19, и с предмет на дейност: комисионна и спедиторска или складова дейност, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, производство и реализация на селскостопанска продукция от животински и растителен произход, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване на недвижими имоти под наем, търговско представителство, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина по море и суша, хотелиерство и ресторантьорство, туристическа дейност, информационна и импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, строително-монтажна дейност, счетоводни услуги и организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството и всички дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството X.X.X., който го управлява и представлява.

13715

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по ф.д. № 457/2005 за „Хан Аспарух – БГ“ – ООД: вписва увеличение на капитала от 5100 лв. на 5200 лв.; заличава като управители и представляващи X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X.; вписва нов дружествен договор на дружеството.

13716

Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ прилага по ф.д. № 2261/95 проверения и приет годишен счетоводен отчет за 2006 г. на „Пътно строителство“ – АД, Добрич.

13717

Промени настройката на бисквитките