Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 101 от 18.XII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-47-22 от 14 ноември 2012 г.

На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, и Заповед № РД-09-478 от 1.06.2010 г. на министъра на земеделието и храните нареждам да се преработи частично влезлият в сила план за земеразделяне и картата на възстановената собственост за землището на с. Баня, община Карлово, област Пловдив, за имоти с № 179001, 179002, 179003, 179004, 179005, 179006, 179007, 179008, 179009, 179010, 179011, 179012, 179013, 000140, 000144, 000178, 164038, 164041, 164042 с обща площ на преработката 9,345 дка.

Заповедта да се доведе до знанието на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, и началника на Общинска служба по земеделие – Карлово, за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на директора на Главна дирекция „Земеделие и поземлени отношения“.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

За министър: Св. Боянова

11349

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-909 от 5 декември 2012 г.

На основание на чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие с цел опазване на вековни дървета:

1. Обявявам за защитено дърво Летен дъб (Quercus robur) на възраст около 150 години, с височина 18 м, обиколка на ствола при височина 1,20 м – 3,80 м, намиращо се в поземлен имот № 157, квартал 26, в землището на с. Подлес, община Главиница, област Силистра. Дървото е с географски координати – N 43°51.795; E 26°50.755.

2. Забранявам изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стеблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.

3. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

4. РИОСВ – Русе, да осигури обозначаването на вековното дърво.

5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно действащото законодателство на Република България.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник”.

За министър: Евд. Манева

11398

 

ЗАПОВЕД № РД-910 от 5 декември 2012 г.

На основание чл. 110 във връзка с чл. 113, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие поради невъзстановимо увреждане:

1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти вековно дърво от вида Летен дъб (Quercus robur), попадащо в група от 12 вековни летни дъба, намиращо се в имот № 040020, съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Скобелево, община Димитровград, област Хасково, обявено със Заповед № 1301 от 5.05.1974 г. на КОПС при МС, заведено в Държавния регистър под № 674. Дървото е с координати в координатна система 1970 – Х=4597079,951, Y=9413372,069.

2. Промяната да се отрази в регистрите по чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“

За министър: Евд. Манева

11399

 

ЗАПОВЕД № РД-911 от 5 декември 2012 г.

На основание чл. 110 във връзка с чл. 113, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие поради невъзстановимо увреждане, напълно изсъхнали:

1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти 7 броя вековни дървета от вида Летен дъб (Quercus robur), намиращи се в парк в с. Самуилово, община Сливен, област Сливен, обявени със Заповед № 314 от 4.03.1969 г. на Министерството на горите и горската промишленост, заведени в Държавния регистър под № 279.

2. Промяната да се отрази в регистрите по чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

За министър: Евд. Манева

11400

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-14-2910 от 5 декември 2012 г.

С оглед необходимостта на Община Созопол от реконструкция и модернизация на рибарско пристанище „Черноморец“, попадащо в строителните граници на гр. Черноморец и обхващащо поземлен имот с идентификатор 81178.3.210, чрез разширяване на границите му посредством пристрояване на съществуващия имот и ново строителство в имоти с проектни идентификатори по кадастралната карта на гр. Бургас 81178.3.215, 81178.3.216 и 81178.3.217, на основание чл. 112е, ал. 4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) и § 124 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ПЗР на ЗИД на ЗУТ, обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.) във връзка с чл. 128, ал. 6 (в редакцията й преди изменение и допълнение на ЗУТ, ДВ, бр. 82 от 2012 г.) и ал. 13 (в редакцията й преди изменение и допълнение на ЗУТ, ДВ, бр. 82 от 2012 г.) и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ и чл. 10, ал. 3, т. 1 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), писмо-заявление на възложителя Община Созопол изх. № 2-04-134 от 7.11.2012 г. (наш вх. № АУ-10-42 от 8.11.2012 г)., задание за проектиране, одобрено от кмета на община Созопол, с изложени фактически мотиви за одобряването на плана, писмо изх. № АУ-10-42 от 8.09.2012 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за разрешаване изработването на проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за рибарско пристанище „Черноморец“ на основание чл. 124, ал. 4 ЗУТ във връзка с чл. 112е, ал. 4 ЗМПВВППРБ, генерален план за развитие на рибарско пристанище ,,Черноморец“, Решение № БС-48-ПР от 19.06.2012 г. и писмо изх. № 3705 от 19.06.2012 г. на Регионалната инспекция – Бургас, при Министерството на околната среда и водите, писмо изх. № 08-00-1753 от 19.10.2012 г. на Министерството на околната среда и водите, писма-становища на Регионалната здравна инспекция – Бургас, изх. № 53-07-210 от 19.06.2012 г. и на Министерството на здравеопазването изх. № 08-00-125 от 20.07.2012 г., съгласувателни писма на: Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията изх. № 06-02-93 от 25.06.2012 г., Министерството на отбраната изх. № 09-00-202 от 6.06.2012 г., Министерството на земеделието и храните изх. № 07-590 от 4.07.2012 г., Центъра за подводна археология – Созопол, изх. № 34 от 7.08.2012 г., Националния институт за недвижимо културно наследство, изх. № 0800-380 от 15.08.2012 г. и писмо на Министерството на културата изх. № 08-00-434 от 12.07.2012 г., ,,Геозащита“ – ЕООД, Варна, изх. № ППР-687 от 1.10.2012 г., съгласувателни писма на експлоатационните дружества „БТК“ – АД, Бургас, „ЕВН България ЕР“ – АД, ,,В и К“ – ЕАД, Бургас, констативен протокол на Община Созопол относно наличие на картотекирана растителност, акт за публична общинска собственост № 1596 от 29.03.2011 г., придружен с актуална скица от Агенцията по геодезия, картография и кадастър – Бургас, Решение № 183 от 6.04.2012 г. на Общинския съвет – гр. Созопол, решения по протокол № УТ-01-02-38 от 28.11.2012 г. на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика при МРРБ и Заповед № РД-02-14-2550 от 17.10.2012 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството одобрявам подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ ІІІ-210, 215, 216 и 217 (за поземлени имоти с идентификатори по кадастралната карта на гр. Бургас: 81178.3.210, 81178.3.215, 81178.3.216 и 81178.3.217), намиращ се в кв. 68 по плана на гр. Черноморец, с отреждане – „за рибарско пристанище и рибна борса“, попадащ в охранителна зона „А“ по ЗУЧК, съгласно приетата графична и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от заповедта.

Проектът на ПУП – ПРЗ е придружен от план-схеми по части: „Специализирана схема“, „Електроснабдяване“, „Водоснабдяване и канализация“.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.

За министър: Д. Симидчиев

11302

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ЗАПОВЕД № 1255 от 31 октомври 2012 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, прието с № 41 от заседание, проведено на 25.10.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, писмо с вх. № Ц-03-6770 от 23.07.2012 г. и изпитвателен протокол № 26587 от 18.07.2012 г., издадени от Изпитвателен център „Глобал Тест“ – София, удостоверяващи, че детски надуваеми раменки, арт. № XL-0058, баркод: 6 915574 400580, страна на произход: Китай, предназначени за деца над 3 г., с изображения на: сърце с коте, конче с рог и цвете с гъба, поставени в целофанова опаковка, състав: пластмаса, PVC, не съответстват на изискванията за безопасност съгласно стандарт БДС ЕN 13138-1 по показатели: т. 5.6.2 „Устойчивост на пробиване“ и т. 5.5.3 „Клапи и стопери“, поради това, че раменките не издържат на сила 5 N и са изработени с клапи, които не задържат въздуха и той свободно излиза, и представляват потенциален риск за малкото дете от удавяне и предвид представена декларация от вносителя на стоките относно идентичността на предлаганите на пазара детски надуваеми раменки, без търговска марка, арт. № XL-0035, баркод: 6 915574 400351, страна на произход: Китай, предназначени за деца над 3 г., с изображения на анимационни герои от Disney и надписи: CE, Made in China, поставени в целофанова опаковка, състав: пластмаса, PVC, с гореописаните надуваеми раменки, арт. № XL-0058, както и обстоятелството, че различието в артикулните номера се дължи единствено на картинките върху стоките, нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на детски надуваеми раменки, без търговска марка, арт. № XL-0035, баркод: 6 915574 400351, страна на произход: Китай, предназначени за деца над 3 г., с изображения на анимационни герои от Disney и надписи: CE, Made in China, поставени в целофанова опаковка, състав: пластмаса, PVC, като стока, представляваща сериозен риск и опасност за здравето на потребителите (малки деца).

2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаната в заповедта стока по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които стоката съдържа.

3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне увреждане на здравето на потребителите.

4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: В. Златев

11372

 

ЗАПОВЕД № 1298 от 9 ноември 2012 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, протокол № 38 от заседание, проведено на 4.10.2012 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и представени протоколи от изпитване № 46 545 от 25.07.2012 г. и № 46 546 от 25.07.2012 г., издадени от акредитирана изпитвателна лаборатория към „Мултитест“ – ООД, Варна, и сертификат за стоков контрол № 05/0163 от 31.07.2012 г., издаден от „Булгарконтрола“ – АД, Варна, установяващи, че изпитаната проба чук с дървена дръжка с трайна маркировка върху дръжката „Chetak® Tools“ и стикер, съдържащ: СКА01 100G, баркод 8 694461 118002, страна на произход Китай, и етикет на български език (с описание и снимков материал, публикувани на интернет страницата на КЗП – www.kzp.bg), не отговаря на изискванията на БДС EN10083-2, тъй като металната част на чука не е изработена от материал, посочен в стандарт БДС EN10083-2, резултатът е определен по метод РПК 504-11-01 – Определяне на химичен състав чрез „Стационарен анализатор на метали“. Показанията по HBW (твърдост) от този материал не могат да бъдат сравнени с БДС EN 10083-2, тъй като материалът, от който е изработено изделието, не съответства на изискванията, регламентирани в стандарта. Вземайки предвид резултатите от изпитването, металната част на чука е изработена от материал, който не отговаря на нормативно установените изисквания за безопасност, а същата е изработена от крехък материал, от която може при използването на чука да се отделят метални части, които да наранят както работещия, така и околните, което застрашава здравето и безопасността на потребителите, нареждам:

1. Забранявам производството, вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на чук с дървена дръжка с трайна маркировка върху дръжката „Chetak® Tools“ и стикер, съдържащ: СКА01 100G, баркод 8 694461 118002, страна на произход Китай, и етикет на български език, представляващ сериозен риск за здравето и безопасността на потребителите.

2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които стоките съдържат.

3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне увреждане на здравето на потребителите.

4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: В. Златев

11373

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1124-ИП от 5 декември 2012 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 6 ЗКФН и чл. 25, ал. 1 ЗПФИ във връзка с чл. 25, ал. 1 от Наредба № 11 Комисията за финансов надзор издава одобрение за преобразуване чрез вливане на „Фючърсна Борса София“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление София, ул. Три уши 8, ет. 6, в инвестиционен посредник „Капман“ – АД, със седалище и адрес на управление София, ул. Три уши 8, ет. 6, като в резултат на вливането „Фючърсна Борса София“ – ЕАД, ще се прекрати без ликвидация и цялото му имущество ще се поеме от инвестиционен посредник „Капман“ – АД, при условията на универсално правоприемство, в съответствие с договора за преобразуване, подписан между „Фючърсна Борса София“ – ЕАД, и инвестиционен посредник „Капман“ – АД, на 24.09.2012 г.

На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН във връзка с чл. 13, ал. 2 от Закона за Върховния административен съд решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

За председател: А. Джалъзов

11335

 

РЕШЕНИЕ № 1125-ДСИЦ от 5 декември 2012 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 ЗКФН, чл. 16, ал. 1, т. 1 ЗДСИЦ Комисията за финансов надзор отнема издадения с Решение № 1041-ДСИЦ от 7.08.2008 г. лиценз на „Маунтин Парадайс Инвест“ – АДСИЦ, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Орел 8, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

За председател: А. Джалъзов

11336

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 3294-П от 11 декември 2012 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 1 и чл. 32, ал. 1, т. 3 ЗПСК, чл. 35в, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 2178 от 11.12.2012 г. на изпълнителния съвет във връзка с Решение № 3258-П от 6.07.2012 г. (ДВ, бр. 52 от 2012 г.), изм. с Решение № 3269-П от 9.08.2012 г. (ДВ, бр. 63 от 2012 г.), за определяне на метод за продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап на 118 000 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на „Вазовски машиностроителни заводи“ – ЕАД, Сопот, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:

1. Удължава следните срокове, определени в Решение № 3258-П от 6.07.2012 г. (ДВ, бр. 52 от 2012 г.), изм. с Решение № 3269-П от 9.08.2012 г. (ДВ, бр. 63 от 2012 г.) на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и в конкурсната документация за продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап на 118 000 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на „Вазовски машиностроителни заводи“ – ЕАД, Сопот, както следва:

1.1. Срокът за извършване на огледи на активи на дружеството и провеждане на срещи с ръководството на дружеството, срокът за извършване на срещи с представители на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, МИЕТ и други ведомства и институции, имащи отношение към дейността на дружеството, и срокът за достъп до информационна зала – до 4.01.2013 г.

1.2. Срокът за внасяне на депозит за участие – до 15 ч. българско време на 11.01.2013 г.

1.3. Срокът за подаване на оферти – до 15 ч. българско време на 11.01.2013 г.

2. Утвърждава изменения в конкурсната документация за продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап на 118 000 000 броя акции, представляващи 100 % от капитала на „Вазовски машиностроителни заводи“ – ЕАД, Сопот, в съответствие с т. 1 от решението.

Изпълнителен директор: Е. Караниколов

11316

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 489 от 27 септември 2012 г.

В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ГР-94-Ц-14 от 21.02.2007 г. от X.X.X., собственик на ПИ № 108, кв. 2, м. В.з. Калфин дол, район „Панчарево“, с искане за даване на съгласие за изработване на проект за ПУП – изменение на план за регулация и застрояване.

Към заявлението са приложени: нотариален акт № 10, том X, pег. № 24932, дело № 1604/21.11.2006 г., пълномощно, скица и мотивирано предложение.

Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано, като е издадено разрешение № ГР-94-Ц-14 от 3.05.2007 г. от главния архитект на София, с което е допуснато да се изработи изменение на плана за регулация и застрояване кв. 2, местност В.з. Калфин дол, УПИ I – щаб на гражданската отбрана, ПИ № 108, с предписания.

Със заявление вх. № ГР-94-Ц-14 от 13.07.2009 г. са внесени проекти за одобряване на изменение на плана за регулация и план за застрояване на кв. 2, местност В.з. Калфин дол, УПИ I – щаб на гражданската отбрана, ПИ № 108, с обяснителна записка и извадка от действащия ПУП.

Представени са съгласувани проекти от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, на 19.10.2010 г. и „Софийска вода“ – АД, с изх. № ТУ-4243 от 8.10.2010 г.

Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ, като съгласно писмо pег. № 6602-8/3 от 20.09.2010 г. на главния архитект на район „Панчарево“ възражения не са постъпили.

Проектът е разгледан от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-10 от 1.02.2012 г., т. 57, и е направено служебно предложение същият да се преработи по отношение на предвидената улична регулация от о.т. 8 до о.т. 8л, като същата се продължи до северния край на УПИ XVIII и коригираният проект да се обяви по чл. 128, ал. 10 ЗУТ.

Със заявление вх. № ГР-94-Ц-14 от 2.06.2011 г. е представена декларация за липса на дървесна растителност – геодезическо заснемане, заверени от Дирекция „Зелена система“ – СО, на 13.12.2010 г.

Със заявление вх. № ГР-94-Ц-14 от 6.10.2011 г. от X.X.X. допълнително е внесен коригиран в съответствие с решението на ОЕСУТ проект.

Същият е обявен по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ, като съгласно писмо № 6602-8/1 от 13.04.2011 г. на главния архитект на район „Панчарево“ няма постъпили възражения.

Проектът е съгласуван от отделите на НАГ. Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-43 от 31.05.2011 г., т. 55, като е предложено да бъде изпратен в СОС за одобряване на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.

Във връзка със становище на отдел „Правен“ от 20.03.2012 г. с писмо изх. № ГР-94-Ц-14 от 4.11.2011 г. проектът е върнат за дообявяване на всички заинтересовани лица.

Със заявление вх. № ГР-94-Ц-14 от 14.11.2011 г. от X.X.X. е представен нотариален акт № 180, том I, pег. № 3753, дело № 150 от 8.04.2011 г. и е изразено изрично съгласие за одобряване на проекта.

Проектът е дообявен. Съгласно писмо pег. № 6602-8/6 от 13.12.2011 г. и писмо pег. № 6602-8/12 от 30.05.2012 г. на главния архитект на район „Панчарево“ в законоустановения срок е постъпило едно възражение, а именно: възражение № 9400-974 от 3.04.2012 г. от X.X.X., собственик на ПИ № 191. Възразява се срещу предвидената с проекта уличната регулация от о.т. 8з до о.т. 8л, която засяга имота на възразителя.

Възражението е разгледано и обсъдено от ОЕСУТ в протокол № ЕС-Г-49 от 26.06.2012 г., т. 24, като е взето решение, че същото не се уважава.

Допълнително е внесен преработен върху влязлата в сила кадастрална карта за с. Бистрица проект.

С оглед на горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:

Искането е направено от заинтересовано лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно от X.X.X. като собственик на ПИ № 108 – предмет на плана, съгласно нотариален акт № 10, pег. № 24932, том X, дело № 1604 от 21.11.2006 г.

Видно от представения по преписката нотариален акт № 180, том I, pег. № 3753, дело № 150 от 8.04.2011 г., X.X.X. е придобил собствеността върху поземлен имот ПИ № 108 – предмет на плана, след започване на настоящото административно производство. Същият е изразил изричното си съгласие за одобряване на ПУП, което се установява от заявление вх. № ГР-94-Ц-14 от 14.11.2011 г.

Спазени са административно-производствените правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовани лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец и приложено мотивирано предложение, допуснато е изработването на проект за ИПР и ПЗ от компетентния за това орган, внесеният проект е съобщен на всички заинтересовани лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.

Спазени са материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.

Планът за регулация е изработен върху действаща кадастрална карта, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. Имотът се урегулира за първи път и регулационните граници следват имотните такива, като за същия се образуват УПИ XVIII и УПИ XIX в съответствие с чл. 17, ал. 1 във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 1 ЗУТ.

Изменението на плана за регулация се състои в изменение на улична регулация между о.т. 8з до о.т. 8в, изменение на границите на УПИ I – щаб на гражданската отбрана, и УПИ XVI-109, което се налага за урегулиране на задънена улица от о.т. 8з до о.т. 8л, с цел осигуряване на лице (изход) към улица на новообразуваните УПИ XVIII-108 и УПИ XIX-108, в съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ, с което се засягат имоти частна собственост.

Улицата се одобрява при спазване изискванията на чл. 81, ал. 1 ЗУТ за ширина и се предвижда уширение за обръщане на автомобилите в обратна посока, като лицето на УПИ отговаря на размерите по чл. 81, ал. 3 ЗУТ.

Предвиденото с проекта урегулиране на улица е мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри проекта за ИПР и ПЗ в случая на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.

Предвижданията за обекти публична общинска собственост, към която категория обекти принадлежи уличната регулация от о.т. 8з до о.т. 8л, се извършват в обществен интерес и преценката по допускането им е по целесъобразност, поради което и възражението от собственика на ПИ № 191 е неоснователно.

Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.

По действащия ОУП на СО имота – предмет на плана, попада във „Вилна зона“ (Жв), в която съгласно приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 8 е допустимо конкретното предназначение да е „За жилищно строителство“. Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО.

С горното е спазено изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.

С проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица.

Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Изпълнени са изискванията в мотивираното предписание за съгласуване на проекта със „Софийска вода“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД.

Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, което се установява от представената декларация и геодезическо заснемане на дървесната растителност, заверени от Дирекция „Зелена система“ – СО.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3, чл. 17, ал. 1 във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 и чл. 81, ал. 1 и 3, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 8 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-10 от 1.02.2011 г., т. 57, № ЕС-Г-43 от 31.05.2011 г., т. 55, и № ЕС-Г-49 от 26.06.2012 г., т. 24, Столичният общински съвет реши:

1. Одобрява проект за изменение на план за регулация на местност В.з. Калфин дол, кв. 2, район „Панчарево“. Изменение на задънена улица от о.т. 8з до о.т. 8в. Откриване на задънена улица от о.т. 8з до о.т. 8л и изменение на границите на кв. 2. Изменение на границите на УПИ I – щаб на гражданската отбрана, и УПИ XVI-109. Отреждане на нови УПИ XVIII-108 и УПИ XIX-108 по кафявите и зелените линии, цифри и текст и зачертавания и корекциите с виолетов и оранжев цвят съгласно приложения проект.

2. Одобрява проект за план за застрояване на новосъздадени УПИ XVIII-108 и УПИ XIX-108, кв. 2, местност В.з. Калфин дол съгласно приложения проект.

Въз основа на одобрения план за застрояване не може да се издава виза за проектиране, да се одобрява (съгласува) инвестиционен проект или да се издава разрешение за строеж с допускане на намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица.

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 130, ал. 1 ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Жалбите се подават до район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столичната община.

Председател: Е. Герджиков

11332

 

РЕШЕНИЕ № 546 от 25 октомври 2012 г.

В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община са постъпили заявления вх. № ГР-94-00-184 от 2010 г. от X.X. и X.X. и вх. № ГР-94-Т-18 от 2010 г. от X.X.X.-X., собственици на ПИ № 073074, 073075, 073070, 073076 по КВС, землище на с. Бистрица, район „Панчарево", с искане за допускане на устройствена процедура – изменение на план за регулация и план за застрояване.

Към заявленията са приложени: нотариален акт № 83, том XXIII, дело № 3640 от 28.05.1998 г., нотариален акт № 184, том IV, pег. № 6030, дело № 651 от 7.07.2003 г., нотариален акт № 185, том IV, pег. № 6031, дело № 652 от 7.07.2003 г., нотариален акт № 119, том I, pег. № 1479, дело № 103 от 9.02.2010 г., скици и мотивирано предложение.

Заявленията с приложените към тях доказателства са разгледани на заседание на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-97 от 9.11.2010 г., т. 35 и 36, заедно със становищата на отделите на НАГ.

Със Заповед № РД-09-50-1864 от 22.11.2010 г. на главния архитект на Столичната община е допуснато изработване на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване с обхват: ПИ № 073074, 073075, 073070, 073076 по КВС, землище на с. Бистрица.

Със заявление вх. № ГР-94-00-116 от 19.05.2011 г. е внесен за одобряване проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за кв. 2а, създаване на нови УПИ XV-073074, УПИ XVI-073075 и УПИ XVII-073070, изменение на улица между о.т. 45 и о.т. 46, откриване на задънена улица от о.т. 45а до о.т. 45б и план за застрояване за новосъздадени УПИ XV-073074, УПИ XVI-073075 и УПИ XVII-073070, кв. 2а, местност В.з. Малинова долина – Герена, с обяснителна записка.

Представени са съгласувани проекти от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, на 24.02.2011 г. и „Софийска вода“ – АД, с писмо № ТУ-4348 от 18.10.2010 г., както и декларация за липса на дървесна растителност, заверена от Дирекция „Зелена система“ – СО, с изх. № 94-А-СП-36 от 5.05.2011 г.

Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ, като съгласно писмо per. № 6602-204/3 от 17.02.2011 г. на главния архитект на район „Панчарево“ възражения не са постъпили.

Проектът е съгласуван от отделите на НАГ. Същият е приет от ОЕСУТ по реда на чл.128, ал. 7 ЗУТ с решение по протокол № ЕС-Г-15 от 28.02.2012 г., т. 20, като е предложено изпращане в СОС за одобряване на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС след корекции по служебното предложение, а именно да се заличи кв. 2а, а УПИ I-1380 и новосъздадените УПИ XV-073074, УПИ XVI-073075 и УПИ XVII-073070 да се приобщят към кв. 15, както и проектът да бъде преработен върху влязлата в сила кадастрална карта за с. Бистрица, одобрена със Заповед № РД-18-51 от 3.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.

Със заявление вх. № ГР-94-00-116 от 17.04.2012 г. допълнително е внесен преработен върху влязлата в сила кадастрална карта за с. Бистрица проект, коригиран в съответствие с решението на ОЕСУТ, както и скици за поземлени имоти с идентификатори 04234.6908.74, 04234.6908.75 и 04234.6908.70 от СГКК.

С оглед на горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:

Искането е направено от заинтересовано лице по смисъла на чл. 135, ал. 1, във връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно X.X., X.X. и X.X.X.-X., собственици на ПИ № 073074, 073070, 073076 – предмет на плана, съгласно нотариален акт № 83, том XXIII, дело № 3640 от 28.05.1998 г., нотариален акт № 184, том IV, pег. № 6030, дело № 651 от 7.07.2003 г., нотариален акт № 185, том IV, pег. № 6031, дело № 652 от 7.07.2003 г., нотариален акт № 119, том I, pег. № 1479, дело № 103 от 9.02.2010 г. Въз основа на същите документи за собственост лицата са вписани като такива в приложените скици от СГКК за поземлени имоти с идентификатори 04234.6908.74, 04234.6908.75 и 04234.6908.70.

Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовани лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец и приложено мотивирано предложение, допуснато е изработването на проект за ИПР и ПЗ от компетентния за това орган, внесеният проект е съобщен на всички заинтересовани лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.

Спазени са материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.

Планът за регулация е изработен върху действаща кадастрална карта, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. Имотите се урегулират за първи път и регулационните граници следват имотните такива, като за същите се образуват УПИ XV, УПИ XVI и УПИ XVII в съответствие с чл. 17, ал. 1 ЗУТ.

Изменението на плана за регулация се състои в изменение на улична регулация между о.т. 45 и о.т. 46, което се налага за урегулиране на задънена улица от о.т. 45а до о.т. 45б, с цел осигуряване на лице (изход) към улица на новообразуваните УПИ XV-073074, УПИ XVI-073075 и УПИ XVII-073070 в съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.

Предвиденото с проекта урегулиране на улица е мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри проекта за ИПР и ПРЗ в случая на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет. Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.

По действащия ОУП на СО имотите – предмет на плана, попадат в „Жилищна зона с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания“ (Жм 2). Предвиденото застрояване с „жилищни сгради“ е допустимо в тази устройствена зона съгласно приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО.

С горното е спазено изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.

С плана за застрояване в УПИ XV-6908.74 се предвижда двуетажно ниско като характер и свободностоящо като начин застрояване. Планът се одобрява при спазване изискванията на чл. 31, ал. 1 ЗУТ по отношение изискуемите разстояния на жилищни сгради до вътрешните граници на УПИ.

Новопредвиденото застрояване в УПИ XVI-6908.75 и УПИ XVII-6908.70 е свързано на страничната им регулационна линия, като калканните стени се покриват изцяло в хоризонтално и вертикално отношение съгласно изискването на чл. 21, ал. 2, изр. 1 ЗУТ.

Спазена е разпоредбата на чл. 21, ал. 5 ЗУТ.

Съгласно визираната разпоредба свързано ниско застрояване се допуска само със съгласието на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти, в които се установява свързаното застрояване, което безспорно е налице, тъй като същите са изразили съгласието си в този смисъл чрез иницииране на настоящото административното производство.

С проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица.

Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Изпълнени са изискванията в мотивираното предписание за съгласуване на проекта с експлоатационните дружества.

Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, което се установява от представената декларация за липса на дървесната растителност, заверена от Дирекция „Зелена система“ – СО.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 21, ал. 7 ЗОС, чл. 130, ал. 1, чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 31, ал. 1, чл. 21, ал. 2 и 5 ЗУТ, т. 6 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол № ЕС-Г-15 от 28.02.2012 г., т. 20, Столичният общински съвет реши:

1. Одобрява проект за изменение на плана за регулация за кв. 15, местност В. з. Малинова долина – Герена. Създаване на нови УПИ XV-6908.74, УПИ XVI-6908.75 и УПИ XVII-6908.70. Заличаване на кв. 2а. Преномериране на УПИ I-1380, кв. 2а в УПИ XVIII-6908.29, кв. 15. Изменение на улица между о.т. 45 и о.т. 46, откриване на задънена улица от о.т. 45а до о.т. 45б по кафявите линии и зелените цифри, букви, зачертавания и щрихи съгласно приложения проект с корекциите в оранжев и виолетов цвят.

2. Одобрява проект за план за застрояване на новосъздадени УПИ XV-6908.74, УПИ XVI-6908.75 и УПИ XVII-6908.70, кв. 15, местност В.з. Малинова долина – Герена, съгласно приложения проект.

Въз основа на одобрения план за застрояване не може да се издава виза за проектиране, да се одобрява (съгласува) инвестиционен проект или да се издава разрешение за строеж с допускане на намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Жалбите се подават до район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община.

Председател: Е. Герджиков

11257

 

РЕШЕНИЕ № 594 от 22 ноември 2012 г.

На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:

1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез публичен търг за следните обекти: поземлен имот с идентификатор 68134.1386.407 (ПИ) № 407, УПИ I-405,406,407, кв. 18А, ж.к. Надежда, ул. Недко войвода 26, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда”, с АОС № 1841 от 18.04.2012 г. и поземлен имот с идентификатор 68134.1386.2499 (УПИ XII, кв. 10), ж.к. Надежда, ул. Хан Кубрат на ъгъла с ул. Жорж Дантон, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда”, с АОС № 1910 от 25.06.2012 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обектите, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обектите.

3. Възлага на главния изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация да сключи приватизационните сделки за обектите.

Председател: Е. Герджиков

11374

 

РЕШЕНИЕ № 595 от 22 ноември 2012 г.

На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:

1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез публичен търг за следните обекти: помещение към трафопост, с. Бистрица, ул. Янчовска река, ъгъла с ул. Синчец, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Панчарево“, с АОС № 1266 от 18.03.1999 г., със съответното му право на строеж и поземлен имот с пл. № 99 (обект „Двата шопа“), с. Долни Пасарел, ул. Самоковско шосе, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Панчарево“, с АОС № 0022 от 21.11.1996 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с имуществото на обектите, сключване на договори за дялово участие, за наем, за съвместна дейност, обезпечаване на вземания и сключване на договори за кредити, отнасящи се до обектите.

3. Възлага на главния изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация да сключи приватизационните сделки за обектите.

Председател: Е. Герджиков

11375

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 416 от 23 ноември 2012 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 334 от 28.06.2010 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 5.02.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ I-306, кв. 21, ул. Станислав Доспевски 70А, София – общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“.

2. Начална тръжна цена – 60 000 лв. (Сделката се облага с ДДС).

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.

4. Депозитът за участие – 6000 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.02.2013 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

11376

 

РЕШЕНИЕ № 417 от 23 ноември 2012 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 453 от 14.07.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 6.02.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ II, кв. 29, с. Горни Богров, ул. Васил Левски и ул. Ал. Стамболийски – общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“.

2. Начална тръжна цена – 35 000 лв. (Сделката се облага с ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.

4. Депозитът за участие – 3500 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча”, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.02.2013 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

11377

 

РЕШЕНИЕ № 430 от 30 ноември 2012 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 461 от 13.09.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 20.02.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към трафопост, гр. Банкя, кв. Вердикал, ул. Плиска (между ул. Варна и ул. Ручей) – общински нежилищен имот, стопанисван от район „Банкя“, със съответното право на строеж.

2. Начална тръжна цена – 21 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.

4. Депозитът за участие – 2100 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.02.2013 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

11378

РЕШЕНИЕ № 431 от 30 ноември 2012 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 675 от 2.12.2010 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 12.02.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда с УПИ IX, с. Яна, ул. Васил Левски 21 – общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“.

2. Начална тръжна цена – 32 000 лв. (38,18 % от сделката се облага с ДДС).

3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.

4. Депозитът за участие – 3200 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.02.2013 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

11379

 

РЕШЕНИЕ № 432 от 30 ноември 2012 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 58 от 9.02.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 19.02.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин № 2, София, ж.к. Люлин, бл. 370 – общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне”, със съответното право на строеж.

2. Начална тръжна цена – 72 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.

4. Депозитът за участие – 7200 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.02.2013 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

11380

 

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

РЕШЕНИЕ № 610 от 21 ноември 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка вх. № ДЗ-642 от 6.11.2012 г. от зам.-кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, реши:

Одобрява парцеларен план за водопровод за „Мотел“ в имот КИ 16955.21.129 по кадастралната карта на с. Горнослав с трасе, преминаващо през поземлени имоти – публична общинска собственост – имот КИ 16955.1.9 – с начин на трайно ползване полски път, и имот КИ 16955.1.104 – с начин на трайно ползване насип, в землището на с. Горнослав и имот КИ 22839.37.86 – с начин на трайно ползване насип, в землището на с. Долнослав съгласно представения парцеларен план.

Заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет – Асеновград.

Председател: Св. Шуманов

11242

 

РЕШЕНИЕ № 611 от 21 ноември 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предвид фактическите основания в докладна записка вх. № ДЗ-649 от 6.11.2012 г. от зам.-кмета на общината Общинският съвет – Асеновград, реши:

Одобрява ПУП (ПРЗ) – план за регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ с КИ № 99087.36.17 по кадастралната карта на кв. Горни Воден, като се образуват нови УПИ 99087.36.22 – за жилищно застрояване, УПИ 99087.36.23 – за жилищно застрояване, УПИ 99087.36.24 – за жилищно застрояване, и УПИ 99087.22.25 – за жилищно застрояване, съгласно нанесените червени и сини регулационни линии и надписи със зелен цвят. Установява се режим на застрояване съгласно нанесените ограничителни линии на застрояване с червен цвят, котировки с черен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят на приложения проект.

Заинтересуваните лица могат да обжалват решението в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез Общинския съвет – Асеновград.

Председател: Св. Шуманов

11243

 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 289 от 6 декември 2012 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 20 във връзка с дейностите по чл. 17, чл. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и решение № 20 от протокол № 15 от 17.11.2012 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – Ботевград, реши:

1. Одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за довеждащ колектор от с. Трудовец до площадката на

ГПСОВ – Ботевград, с обща дължина около 2500 м, преминаващ през земеделска територия в землището на с. Трудовец и Ботевград, съгласно приложения проект.

2. Одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за отвеждащ колектор от ГПСОВ – Ботевград, до р. Калница с дължина 270 м към обект „Градска пречист-вателна станция за отпадни води – Ботевград“ съгласно приложения проект.

3. Възлага на кмета на община Ботевград да организира извършването на произтичащите от горното решение процедури.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Ботевград до Административния съд – София област.

Председател: Й. Лалчева

11241

 

ОБЩИНА БУРГАС

РЕШЕНИЕ № 14-22 от 30 октомври и 1 ноември 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 4 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:

Одобрява изменението на ПУП – план за регулация на кв. 1 и кв. 15 по плана на кв. Крайморие, състоящо се в промяна на уличнорегулационните граници на кв. 1 и кв. 15 в частта на обслужващата улица от о.т. 11а до о.т. 11в и о.т. 151 – о.т. 151а съгласно зелените линии и надписи върху плана.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас пред Административния съд – Бургас.

Председател: С. Маджарова

11409

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС

РЕШЕНИЕ № I-11 от 12 декември 2012 г.

На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решения-протоколи № 9 от 24.04.2012 г. и № 13 от 25.09. и 27.09.2012 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, и решение-протокол № 21 от 11.12.2012 г. Надзорният съвет на Агенцията за приватизация и публично-частно партньорство реши:

1. Да се проведат на 16-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 17 ч. в залата на Община Бургас, ул. Александровска 26, публични търгове с явно наддаване за продажба на общински нежилищни имоти:

– самостоятелен обект в сграда – офис, ж.к. Славейков, бл. 55, до вх. И, Бургас, с идентификатор 07079.602.217.1.615, с начална тръжна цена 45 800 лв., депозит за участие 4580 лв., стъпка на наддаване 460 лв.;

– бивш клуб на ул. Патриарх Евтимий 35, Бургас, обект № 1, с идентификатор 07079.613.84.9.1, с начална тръжна цена – 77 760 лв.; депозит за участие – 7800 лв., стъпка на наддаване – 780 лв.

2. Тръжната документация за всеки обект поотделно се закупува в АППЧП, ул. Конт Андрованти № 1 – 3, ет. 3, всеки работен ден от 9 до 17 ч. в срок до 15-ия ден включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“, на цена 200 лв., платими в брой в касата на агенцията. Физическите лица закупуват лично или с нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица представят удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност, ако закупуват лично, или с пълномощно, издадено от управителя (директора), което да е нотариално заверено, ако закупуват чрез пълномощник.

3. Депозитът за участие за всеки обект поотделно да се внесе по банков път до 15-ия ден включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ по IBAN сметка на АППЧП – Бургас, № BG 28 SOMB 9130 32 23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF. Връщането на депозита се извършва безкасово – с платежно нареждане по банковата сметка на кандидата в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Надзорния съвет на агенцията за определяне на спечелилия участник.

4. Огледът на обектите се извършва през всички работни дни до 15-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“ след представен платежен документ за закупена тръжна документация.

5. Срок и място за подаване на предложенията за участие в търговете – в агенцията всеки работен ден до 15-ия ден включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Изпращане на предложения по пощенски път не се допуска.

6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имотите, сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителни задължения.

Председател на Надзорния съвет: Г. Георгиев

11345

ОБЩИНА ВРАЦА

РЕШЕНИЕ № 306 от 27 ноември 2012 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Враца, реши:

Одобрява проект за подробен устройствен план (парцеларен план) „Външно електрозахранване НН на обект: „Силозно стопанство за зърнени култури“ в поземлен имот № 161010, местност Крайно село в землището на с. Чирен“.

Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административния съд – Враца, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”.

Председател: П. Аврамова

11410

 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

РЕШЕНИЕ № 329 от 30 ноември 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:

Одобрява подробен устройствен план (план за застрояване) за поземлен имот № 000269 по картата на възстановената собственост на землището на с. Първомайци, община Горна Оряховица.

Проектът се намира на разположение в сградата на общината – пл. Георги Измирлиев 5, стая 215, ет. 2.

На основание чл. 215, ал. 4 във връзка с чл. 156а ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Горна Оряховица до Административния съд по местонахождението на имота.

Председател: Д. Костадинов

11381

 

РЕШЕНИЕ № 330 от 30 ноември 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:

Одобрява частично изменение на подробен устройствен план (план за застрояване) за поземлен имот № 710825 по плана на новообразуваните имоти на землището на гр. Горна Оряховица, с който се определя свързано застрояване по общата граница между поземлен имот № 710825 и поземлен имот № 710827, максимална височина на застрояването – 2 етажа, 7 м, коефицент на интензивност на застрояването 0,8, максимална плътност на застрояването – 40 %, минимална плътност на озеленяването – 50 %.

Проектът се намира на разположение в сградата на общината – пл. Георги Измирлиев 5, стая 215, ет. 2.

На основание чл. 215, ал. 4 във връзка с чл. 156а ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Горна Оряховица до Административния съд по местонахождението на имота.

Председател: Д. Костадинов

11382

 

ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

РЕШЕНИЕ № 164 от 26 ноември 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гълъбово, одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура: „Външно ел. захранване на помпена станция „Сазлийка“ в ПИ № 000213 в землището на с. Обручище“, с трасе и сервитути в ПИ № 000429; 000444; 000822 и 295001 в землище с. Обручище и ПИ № 000040 в землище гр. Гълъбово.

Председател: Я. Петрова

11247

 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

РЕШЕНИЕ № Е-308 от 29 ноември 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Златоград, реши:

Одобрява проект за изменение на ПУП – план-схема за техническа инфраструктура за изграждане на обект: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна) – Златоград“, като трасето на водопроводната и канализационната мрежа преминава през общински имоти – улици и дерета – публична общинска собственост, в обхват на поземлени имоти с идентификатори: 31111.36.67, 31111.36.283, 31111.36.256, 31111.36.131, 31111.36.113, 31111.36.51, 31111.36.40, 31111.36.25, 31111.36.203, 31111.36.6, 31111.36.134, 31111.36.303, 31111.35.33, 31111.35.333, 31111.32.248, 31111.31.578, 31111.33.422, 31111.33.354, 31111.33.473, 31111.32.104, 31111.33.255, 31111.33.483, 31111.33.480, 31111.31.173, 31111.31.472, 31111.31.470, 31111.31.459, 31111.32.180, 31111.31.61, 31111.31.47, 31111.31.206, 31111.31.133, 31111.31.139, 31111.31.237, 31111.31.238, 31111.31.486, 3111.31.395, 31111.35.656, 31111.31.694, 31111.35.565, 31111.35.606, 31111.35.655, 31111.35.684, 31111.35.693, 31111.35.655, 31111.35.684, 31111.35.693, 31111.35.566, 31111.35.567, 31111.35.643, 31111.35.606, 31111.35.565, 31111.35.329, 31111.35.608, 31111.35.607, 3111.35.603, 31111.35.624, 31111.35.629, 31111.35.640, 31111.35.669, 31111.35.554, 31111.35.593, 31111.35.310, 31111.33.429, 31111.34.728, 31111.33.376, 31111.34.855, 31111.34.465, 31111.34.704, 3111.34.695, 31111.34.681, 31111.34.456, 31111.34.412, 31111.34.282, 31111.34.680, 31111.34.348, 31111.34.464, 31111.34.296, 31111.34.264, 31111.34.267, 31111.34.262, 31111.34.266, 31111.34.261, 31111.34.259, 31111.34.257, 31111.33.71, 31111.33.173, 31111.33.162, 31111.33.69, 31111.33.70, 31111.33.161, 31111.33.102 по кадастралната карта на Златоград, и през поземлени имоти – частна собственост на физически лица, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 31111.35.252, 31111.35.253, 31111.35.255, 31111.35.257, 31111.35.258, 31111.35.259, 31111.35.261, 31111.35.262, 31111.35.263, 31111.35.264 по кадастралната карта на Златоград, с дължини, както следва: рехабилитация на главни водопроводи – 2,6 км; рехабилитация на второстепенна водопроводна мрежа – 9,6 км; рехабилитация на сградни водопроводни отклонения – 4,1 км (680 бр.); изграждане на главни колектори – 1,808 км; изграждане на вътрешна канализационна мрежа – 12,2 км, и изграждане на сградни канализационни отклонения – 4 км (680 бр.).

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Златоград, пред Административния съд – Смолян.

Председател: Г. Джангалов

11284

 

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

РЕШЕНИЕ № 101 от 24 октомври 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Ивайловград, одобрява парцеларен план за обект: „Канализация към пречиствателна станция за отпадни води Ивайловград в поземлен имот 274“, за поземлени имоти с № 000262, 009018, 009028, 000573, 009015, 009014, 009027, 000297, 009026, 009013, 009012, 009011 и 000263 по картата за възстановената собственост на Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, община Ивайловград.

Председател: Д. Кисьова-Зафирова

11411

 

РЕШЕНИЕ № 102 от 24 октомври 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Ивайловград, одобрява парцеларен план за обект: „Електрозахранване към пречиствателна станция за отпадни води Ивайловград в поземлен имот 274“, за поземлени имоти с №: 000262, 009018, 009028, 000573, 009015, 009014, 009027, 000297, 009026, 009013, 009012, 009011 и 000263 по картата за възстановената собственост на Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, община Ивайловград.

Председател: Д. Кисьова-Зафирова

11412

 

РЕШЕНИЕ № 103 от 24 октомври 2012 г

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Ивайловград, одобрява парцеларен план за обект: „Външен водопровод към пречиствателна станция за отпадни води Ивайловград в поземлен имот 274“, за поземлен имот № 000263 по картата за въстановената собственост на Ивайловград, ЕКАТТЕ 32024, община Ивайловград.

Председател: Д. Кисьова-Зафирова

11413

 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

РЕШЕНИЕ № 128 от 19 ноември 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Исперих, реши:

Одобрява проект, приет от ОЕСУТ, за изменение на ПУП – ПР на УПИ I, II и III, кв. 175, и УПИ I, II и III, кв. 181, по плана на гр. Исперих – Промишлена зона (поземлен имот № 32874.201.122 по кадастралната карта на Промишлена зона – гр. Исперих), графичен вид.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Разград, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Г. Хюсмен

11367

 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 405 от 29 ноември 2012 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, одобрява:

1. Парцеларен план на довеждащ колектор за смесена канализационна мрежа за битови и дъждовни води, преминаващ през поземлени имоти, както следва: поземлен имот № 000206, поземлен имот № 000207, поземлен имот № 000200 – полски пътища, общинска собственост, и поземлен имот № 000213 – път първи клас, всички в землището на гр. Крън, община Казанлък, с ЕКАТТЕ 40292, с дължина на трасето 984,50 м и сервитут 3445,5 кв. м.

2. Парцеларен план на довеждащ колектор за битови води 300 до съществуващ колектор след разделяне на битови и дъждовни отпадъчни води, преминаващ през поземлени имоти, както следва: поземлен имот № 000241, поземлен имот № 000236, поземлен имот № 000252 и поземлен имот № 000234 – полски пътища – общинска собственост, и поземлен имот № 000069 – напоителен канал – общинска собственост, всички в землището на гр. Крън, с дължина на трасето 550,8 м и сервитут 1031,4 кв. м.

3. Парцеларен план на довеждащ колектор за дъждовни води (преливащи) след разделяне на битови и дъждовни отпадъчни води, преминаващ през поземлени имоти № 000236 и № 000241 – полски пътища, общинска собственост, и през поземлен имот № 000438 – пасище, общинска собственост, с диаметър 1600 мм, дължина на трасето 290 м и сервитут 916 кв. м.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Стара Загора.

Председател: Н. Златанов

11230

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ЗАПОВЕД № РД-08-463 от 6 декември 2012 г.

На основание § 4к, ал. 6 ПЗР ЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ, протокол от 26.11.2012 г. на комисията по чл. 28б ППЗСПЗЗ и доклад от 3.12.2012 г. нареждам:

Одобрявам плана на новообразуваните имоти на земеделските земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ за землището на с. Коняво, община Кюстендил, област Кюстендил.

Одобреният план може да бъде обжалван чрез областния управител на област Кюстендил пред Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Областен управител: Вл. Стойков

11366

 

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

РЕШЕНИЕ № 332 от 14 ноември 2012 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда за сезонно обитаване“, в поземлен имот 61056.56.55 – дял IV, м. Хендек тарла, землище с. Равда.

Трасето на кабелите е с дължина L=62 м, преминава през имот с идентификатор 61056.56.101 – полски път, собственост на Община Несебър, и се включва в нов КРШ съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

Председател: Бл. Филипов

11222

 

РЕШЕНИЕ № 335 от 14 ноември 2012 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Транспортно-комуникационно решение за достъп до имот с идентификатор 51500.243.12 и имот с идентификатор 51500.243.13 по кадастралната карта на гр. Несебър, м. Бостанлъка. Транспортният достъп ще се осъществява чрез имот с проектен идентификатор 51500.243.17, м. Бостанлъка (с площ 390 кв. м) и имот с проектен идентификатор 51500.200.25 (с площ 386 кв. м), м. Баира. Новопредвиденият имот с идентификатор 51500.243.17, м. Бостанлъка, при съседи имоти с идентификатори 51500.243.16, 51500.243.11, 51500.200.25, 51500.200.24 и 51500.243.13 се обособява от имот с идентификатор 51500.243.12 – собственост на инвеститорите. Новопредвиденият имот с идентификатор 51500.200.25, м. Баира, при съседи имоти с идентификатори 51500.243.16, 51500.243.11, 51500.242.17, 51500.200.24 и 51500.243.17 се обособява от имот с идентификатор 51500.200.5 – общинска собственост, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

Председател: Бл. Филипов

11223

 

РЕШЕНИЕ № 339 от 14 ноември 2012 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за обект: „Кабел 20 kV за захранване на имот 049003“, м. Чатал тепе, землище с. Равда, за „Мебелна къща „Явор“ – Несебър“ – ЕООД, с дължина 998 м, в т. ч. през ССФ около 27 м, преминаващо през ПИ 61056.29.28 – собственост на X.X.X. и X.X.X., през ПИ 000095 – полски път – общинска собственост, през ПИ 000109 – път IV клас – собственост на Община Несебър, и ПИ 078008 – съоръжение на електропровод – собственост на Община Несебър, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

Председател: Бл. Филипов

11224

 

РЕШЕНИЕ № 340 от 14 ноември 2012 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за обект: „Външен водопровод и канализация за магазин „LIDL“, до ПИ 61056.50.10, м. Чатал тепе, землище с. Равда.

Трасето на новопредвидения водопровод и канализация с дължина L=151 м и L=200 м преминава по селскостопански, горски, ведомствен път с идентификатор 61056.51.100 – общинска собственост, и по селскостопански, горски, ведомствен път с идентификатор 61056.51.101 – общинска собственост, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

Председател: Бл. Филипов

11225

 

ОБЩИНА ОМУРТАГ

РЕШЕНИЕ № 161 от 26 ноември 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Омуртаг, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за „Напорен водопровод от ПС гр. Омуртаг до ПС ниска зона“ за обект: „Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. „Ястребино“ – ІІ етап“.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Омуртаг пред Административния съд – Търговище.

Председател: М. Исмаил

11337

 

РЕШЕНИЕ № 162 от 26 ноември 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Омуртаг, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за „Външно ел. захранване на ПС гр. Омуртаг“ за обект: „Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. „Ястребино“ – ІІ етап“.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Омуртаг пред Административния съд – Търговище.

Председател: М. Исмаил

11350

 

РЕШЕНИЕ № 163 от 26 ноември 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Омуртаг, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за „Обслужващ път до ПС гр. Омуртаг“ за обект: „Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. „Ястребино“ – ІІ етап“.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Омуртаг пред Административния съд – Търговище.

Председател: М. Исмаил

11338

РЕШЕНИЕ № 164 от 26 ноември 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Омуртаг, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за присъединяване към подстанция на Вятърна електроцентрала с обща мощност 40 МВт „Омуртаг – Красноселци“ в ПИ № 240003, 240021, 240037 по КВС на гр. Омуртаг, община Омуртаг, ПИ № 239001, 211005, 224010, 206002, 250004, 215006, 203002, 202008, 207008, 208007, 208001, 205013, 202017 по КВС на с. Красноселци, община Омуртаг, и ПИ № 239005, 228030 по КВС на с. Горно Козарево, община Омуртаг.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Омуртаг пред Административния съд – Търговище.

Председател: М. Исмаил

11339

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ЗАПОВЕД № ДС-22-15 от 4 декември 2012 г.

На основание чл. 129, ал. 3 и § 124 ПЗР на ЗИДЗУТ във връзка с чл. 24, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи нареждам:

Одобрявам ПУП – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за линеен обект: „ВЛ – 110 kV

п/ст. Черноземен – п/ст. Пясъчник”, в участъка от стълб № 9 до п/ст. Пясъчник, преминаваща през териториите на общините Калояново, Съединение и Хисаря, област Пловдив, с трасе, нанесено със синя непрекъсната линия, и сервитут, нанесен с червена прекъсната линия на чертежите.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта може да се обжалва относно законосъобразността й чрез областния управител до Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Областен управител: Здр. Димитров

11365

 

ОБЩИНА „МАРИЦА“ – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 232 от 22 ноември 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 11 и 12 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и общ устройствен план на Община „Марица“ Общинският съвет „Марица“ реши:

Одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) и поземлени имоти за обекти на публичната собственост за част от структурна единица 179-1-Смф по общ устройствен план (ОУП) на община „Марица“, местност Друмът, по кадастралната карта на с. Царацово, област Пловдив, и схеми към нея части: „Водоснабдяване и канализация“, „Електрическа“ и „Газоснабдяване“, по червените и сините линии, надписи със син и червен цвят за регулацията.

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез общинската администрация до Административния съд – Пловдив.

Председател: Г. Трендафилова

11244

 

ОБЩИНА „РОДОПИ“ – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 325 от 7 декември 2012 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:

1. Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 001211, местност Петров кладенец, землище с. Цалапица, представляващ земя за процедура по промяна на предназначението съобразно изискванията на ЗУТ, ЗОЗЗ и раздел V ППЗОЗЗ, като:

– образува се УПИ: I-211, производствени дейности (ел. централа) и ТП, разширение на полски път и обръщало по червени, сини линии, надписи със син цвят;

– определя се начин на застрояване на сгради с Н до 15 м, свободно разположени в зона по ограничителна линия на застрояване, показана с плътен червен пунктир, котировки с черно;

– определя се устройствена зона „Пп“;

– одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.

2. Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от съобщаването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пловдив, чрез кмета на община „Родопи“.

Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1 АПК.

Председател: Г. Ташев

11351

 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

РЕШЕНИЕ № 383 от 8 ноември 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ поради възникнали инвестиционни намерения на собственика на поземления имот, настъпили изменения в устройствените условия и необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване и във връзка с чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ и чл. 35, ал. 1 ППЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Поморие, реши:

Одобрява ПУП – ПЗ за ПИ 006036 в м. Габърака, землище на с. Порой, с който план имотът се отрежда „За предимно производствена зона“, при устройствени показатели: К плътност – 50 %, Кинт. – 1,2, максимална височина Н – 10 м, и минимално озеленяване – 40 %, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, който е изложен в сградата на Община Поморие, ул. Солна 5.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването чрез Община Поморие пред Административния съд – Бургас.

Председател: М. Енева

11245

 

РЕШЕНИЕ № 384 от 8 ноември 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ поради възникнали инвестиционни намерения на собственика на поземления имот, настъпили изменения в устройствените условия и необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване и във връзка с чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ и чл. 35, ал. 1 ППЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Поморие, реши:

Одобрява ПУП – ПЗ за ПИ 008270 в м. Рекица в землището на гр. Каблешково, с който план имотът се отрежда „За жилищно строителство“, при устройствени показатели: К плътност – 40 %, Кинт. – 1,2; максимална височина Н – 10 м, и минимално озеленяване – 50 %, съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, който е изложен в сградата на Община Поморие, ул. Солна 5.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването чрез Община Поморие пред Админис-тративния съд – Бургас.

Председател: М. Енева

11246

 

ОБЩИНА САНДАНСКИ

РЕШЕНИЕ № 412 от 29 ноември 2012 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сандански, одобрява ПУП – парцеларен план за сградни отклонения на:

1. Трасе на „водопровод“ до ПИ 120010 в м. Гробето, землище на с. Лешница, община Сандански, през поземлени имоти: улична регулация с о.т. 62 – 61 по плана на с. Лешница; № 000188 и 120033, м. Лиманковец – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, ползвател Община Сандански; № 120010, м. Гробето – частна собственост на „Диемотранс“ – ЕООД.

2. Трасе на „кабел НН“ до ПИ 120010 в м. Гробето, землище на с. Лешница, община Сандански, през поземлени имоти: № 000188 и № 120033, м. Лиманковец – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, ползвател Община Сандански; № 120010, м. Гробето – частна собственост на „Диемотранс“ – ЕООД.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от об-народването в „Държавен вестник“ чрез Община Сандански пред Административния съд – Благоевград.

Председател: Ат. Стоянов

11362

РЕШЕНИЕ № 413 от 29 ноември 2012 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сандански, одобрява ПУП – парцеларен план за проектно трасе на водопровод и електропровод 20 kV за поземлен имот (ПИ) 028001 в местността Агов подслон, землището на с. Склаве, община Сандански.

Трасето на електропровода започва от съществуващ електропровод 20 kV, преминава през западния край на имота, на който ще се постави нов стълб, и през имота на инвеститора достига до местоположението на нов трафопост в ПИ 028001 в местността Агов подслон, землището на с. Склаве, община Сандански. Трасето на водопровода започва от съществуващия водопровод Е200, пресичащ имот № 000149 – полски път на община Сандански, продължава по него и преминава през поземлен имот № 0710034 – дере, м. Андъка, землище на с. Склаве, община Сандански; № 000175 – път IV клас на община Сандански, и достига до ПИ 028001 в местността Агов подслон, землище на с. Склаве, община Сандански.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Сандански пред Административния съд – Благоевград.

Председател: Ат. Стоянов

11363

 

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

РЕШЕНИЕ № 374 от 28 ноември 2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ във връзка с решение на ОЕСУТ, прието с протокол № 19 от 7.11.2012 г., Общинският съвет – Свиленград, реши:

Одобрява план за застрояване с ВиК и ел. схеми към него на ПИ № 087010, намиращ се в м. Мал тепе, землището на с. Мезек, община Свиленград, като имотът се отрежда „За жилищни нужди“ и се определя свободно нискоетажно застрояване с ограничителни линии на застрояване в червен цвят и устройствени показатели: П застр. – 60 %, Кинт. – 1,2, минимално озеленена площ – 40 %.

Неразделна част от решението са приложените план за застрояване, ВиК схема и ел. схема.

Председател: Г. Еленков

11383

 

ОБЩИНА ШУМЕН

РЕШЕНИЕ № 280 от 29 ноември 2012 г.

На основание чл. 129, ал. 2 ЗУТ във връзка с чл. 2, ал. 4 и 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заявление вх. № 26-00-3426 от 30.07.2012 г., заповед за допускане изменение на ПУП № РД-25-426 от 16.03.2012 г. и становище на ОбЕСУТ по т. 2 на Протокол № 39 от 6.11.2012 г. Общинският съвет – гр. Шумен, одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ по чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ за част от кв. 570а по плана на гр. Шумен при следните условия:

1. С плана за регулация отпада част от проектна улична отсечка от уличната регулация от осова точка 125 до осова точка 127. Вътрешните регулационни граници на УПИ І – „ООД“, се поставят по съществуващите имотни граници на имот 83510.654.310 от кадастралната карта на гр. Шумен, с което се променят и външните граници на кв. 570а. Отреждането на УПИ І – „ООД“, се променя на „За производствени, складови и обществено-обслужващи дейности“. Образува се нов УПИ V – „ООД“, между уличната регулация от север и УПИ І от юг.

2. С плана за застрояване се определя застрояване със следните показатели:

– устройствена зона – за УПИ І и УПИ V се променя на „Спо“;

– начин на застрояване – определя се свързано между УПИ І и УПИ V;

– характер на застрояване – определя се ниско за УПИ І и УПИ V с Н до 10 м.

Одобряват се:

ПУП – ПР съгласно корекциите с кафяви и зелени линии, надписи и щрихи по приложената скица с № 635 от 19.11.2012 г.;

ПУП – ПЗ и схема на озеленяването по приложената скица с № 636 от 19.11.2012 г.

На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен пред Административния съд – Шумен.

Председател: Г. Колев

11352

 

РЕШЕНИЕ № 281 от 29 ноември 2012 г.

На основание чл. 129, ал. 2 ЗУТ във връзка с чл. 2, ал. 4 и 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, заявление вх. № 94-Й-88 от 19.06.2012 г., заповед за допускане изменение на ПУП № РД-25-1271 от 15.08.2011 г. и становище на ОбЕСУТ по т. 9 на Протокол № 38 от 1.11.2012 г. Общинският съвет – гр. Шумен, одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ по чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ за част от кв. 80 по плана на гр. Шумен при следните условия:

1. С плана за регулация се променя част от уличната регулация от осова точка 483 до осова точка 482, като се запазва постоянна ширина на улицата от 8 м. Във връзка с това се променят границите на УПИ ХV, ХVІІ и ХVІІІ, които получават придаваеми части към променената улична регулация.

2. С плана за застрояване се определя застрояване за УПИ ХVІІ, ХV и ХІV със следните показатели:

– устройствена зона – запазва се „Жм“;

– начин на застрояване – определя се свързано между УПИ ХVІІ, ХV и ХІV;

– характер на застрояване – определя се ниско с Н до 10 м.

3. С работния устройствен план се одобряват силуети и височини съгласно приложения проект.

Одобряват се:

ПУП – ПР съгласно корекциите с кафяви и зелени линии, надписи и щрихи по приложената скица с № 637 от 19.11.2012 г.;

ПУП – ПЗ и схема на озеленяването по приложената скица с № 638 от 19.11.2012 г., работен устройствен план по приложената скица с № 639 от 19.11.2012 г.

На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен пред Административният съд – Шумен.

Председател: Г. Колев

11353

20. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Бургас, на основание чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот изх. № 2396/2010/000209 от 3.12.2012 г. възлага на купувач X.X.X., адрес за кореспонденция: Бургас, к-с Възраждане, бл. 16, вх. 7, ет. 8, ап. 16, следните недвижими имоти, представляващи: 1. самостоятелен обект № 51500.505.42.1.12 по кадастралната карта на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-46 от 18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед № КД-14-02-1945 от 22.11.2006 г. на началника на СК – Бургас, с адрес: ул. Неизвестна, ет. 1, ап. 1, предназначение: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – СО № 51500.505.42.1.13; под обекта: СО № 51500.505.42.1.10; над обекта: СО № 51500.505.42.1.18, който самостоятелен обект според схема № 32006 от 24.08.2010 г. на СГКК – Бургас, е с РЗП 49 кв. м, а съгласно изготвеното ценообразуване неговата РЗП е 49,32 кв. м ведно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху описания по-горе терен за сумата 37 500 лв.; имотът се продава такъв, какъвто е в момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8 ДОПК собствеността преминава у купувача от датата на постановлението; 2. самостоятелен обект № 51500.505.42.1.24 по кадастралната карта на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-46 от 18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АК, изменена със Заповед № КД-14-02-1945 от 22.11.2006 г. на началника на СК – Бургас, с адрес: ул. Неизвестна, ет. 3, ап. 13, предназначение: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – СО № 51500.505.42.1.25, под обекта: СО № 51500.505.42.1.18; над обекта: СО № 51500.505.42.1.30, който самостоятелен обект според схема № 32009 от 24.08.2010 г. на СГКК е с РЗП 49 кв. м, а съгласно изготвеното ценообразуване неговата РЗП е 49,43 кв. м ведно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху описания по-горе терен за сумата 37 500 лв.; имотът се продава такъв, какъвто е в момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8 ДОПК собствеността преминава у купувача от датата на постановлението.

11384

22. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Бургас, на основание чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот изх. № 2396/2010/000210 от 3.12.2012 г. възлага на купувач X.X.X., адрес за кореспонденция: Бургас, ул. В. Априлов 20, ет. 1, следния недвижим имот, представляващ: самостоятелен обект № 51500.505.42.1.13 по кадастралната карта на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, одобрена със Заповед № РД-18-46 от 18.08.2006 г. на изп. директор на АК, изменена със Заповед № КД-14-02-1945 от 22.11.2006 г. на началника на СК – Бургас, с адрес: ул. Неизвестна, ет. 1, ап. 2, предназначение: жилище, апартамент, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – СО № 51500.505.42.1.12, СО № 51500.505.42.1.14, под обекта: СО № 51500.505.42.1.10, СО № 51500.505.42.1.11, СО № 51500.505.42.1.8 и СО № 51500.505.42.1.9; над обекта: СО № 51500.505.42.1.19, който самостоятелен обект според схема № 32007 от 24.08.2010 г. на СГКК е с РЗП 66 кв. м, а съгласно изготвеното ценообразуване неговата РЗП е 65,78 кв. м, ведно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху описания по-горе терен за сумата 50 001 лв. Имотът се продава такъв, какъвто е в момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8 ДОПК собствеността преминава у купувача от датата на постановлението.

11385

75. – Академията на МВР обявява конкурс за заемане на академична длъжност професор по област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика (4.5. Математика), научна специалност „Диференцирани уравнения“, учебни дисциплини „Висша математика – I, II, III части“ в катедра „Фундаментални и общоинженерни науки“ към факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в академията, София, п.к. 555, тел. 98-29-222.

11401

14. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, обявява конкурси за: академична длъжност „професор“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научни специалности: 05.02.07 Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство) – един за нуждите на катедра „СО“; 05.02.18 Икономика и управление (индустрия) – двама за нуждите на катедра „ИБП“; академична длъжност „доцент“ в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8 Икономика, научни специалности: 05.02.26 Маркетинг – един за нуждите на катедра „Маркетинг“; 05.03.06 История на България (стопанска история) – един за нуждите на катедра „ИФС“; прием на редовни и задочни докторанти, обучение, финансирано от държавата, за учебната 2012/2013 г. в съответствие с Решение № 375 от 11.05.2012 г. на МС и Решение № 2 от 28 ноември 2012 г. на АС по следните докторски програми:

Шифър

Научни специалности

Редовно

Задочно

05.02.01

Политическа икономия

1

-

05.02.05

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (социално дело)

-

1

05.02.06

Статистика и демография

1

1

05.02.08

Приложение на изчислителната техника в икономиката

1

-

05.02.10

Световно стопанство и МИО

-

1

05.02.18

Икономика и управление (индустрия)

1

-

05.02.26

Маркетинг

1

1

Общо:

5

4

 

Всичките конкурси са със срок 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи – отдел „ДАИ“, тел.: 0631/66362.

11285

26. – ВТУ „X.X.“ – София, обявява конкурс за редовен професор в област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.8. „Икономика“ (Ценообразуване на транспортната услуга) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в деловодството на ВТУ „X.X.“, София, кв. Слатина, ул. Гео Милев 158, тел. 9709-209.

11256

385. – Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за доцент по научно направление „Икономика“ (международни финанси и управление на риска) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – във ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. Гусла 1, дирекция „Учебна дейност“, тел. 4015803, 4015812, 4015811.

11265

386. – Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за доцент по научно направление „Икономика“ (капиталови пенсионни фондове и корпоративни финанси) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – във ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. Гусла 1, дирекция „Учебна дейност“, тел. 4015803, 4015812, 4015811.

11266

387. – Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за доцент по научно направление „Икономика“ (застраховане) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – във ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. Гусла 1, дирекция „Учебна дейност“, тел. 4015803, 4015812, 4015811.

11267

388. – Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за професор по научно направление „Икономика“ (застраховане и риск мениджмънт) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – във ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. Гусла 1, дирекция „Учебна дейност“, тел. 4015803, 4015812, 4015811.

11268

59. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Микробиология“ за нуждите на Катедрата по медицинска микробиология със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, ул. Здраве 2, ет. 1, тел.: 02/9515317, 02/9172577.

11269

60. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Ортопедия и травматология“ за нуждите на Катедрата по ортопедия и травматология на база Клиника по костна патология УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“ – Горна баня, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1614, бул. Н. Петков 56, при секретаря на изпълнителния директор, тел.: 02/8181750.

11270

61. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Обща хирургия“ за Факултет по обществено здраве със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, бул. Георги Софийски 1, секретариата на Катедрата по обща и оперативна хирургия, тел.: 02/9230650.

11271

62. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Неонатология“ за нуждите на Катедрата по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, ул. Здраве 2, СБАЛАГ „Майчин дом“, Катедра по акушерство и гинекология, ет. 1, стая 113, тел.: 02/9172376.

11272

59. – Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 7.4. Обществено здраве към Катедрата по управление на здравните грижи със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи – в отдел „Човешки ресурси“, бул. В. Априлов 15а, Пловдив, тел. 032/602-403.

11402

40. – Шуменският университет „X.X.X.“ обявява конкурси за: професори по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Средновековна българска археология) – един, със срок 2 месеца; област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика и информатика) – един, със срок 3 месеца; главен асистент по: област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13. Общо инженерство (Инженерна логистика) – един, със срок 2 месеца; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Апологетика и История на религиите) на 0,5 щат – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ректорската канцелария на ШУ в Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1, каб. 124. За информация: тел.: 054/830 495, вътр. 121, GSM: 0899 901943.

11340

83. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурс за доцент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научна специалност 01.01.12 Информатика (Автоматично извличане на метаданни от съдържанието на цифрови обекти) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел КУД на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 979-28-48.

11356

6. – Институтът за изследване на изкуствата при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор по 05.08.03 Кинознание, киноизкуство и телевизия – за нуждите на сектор „Екранни изкуства“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Кракра 21, тел. 02944 24 14.

11304

10. – Община Попово на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че през 2012 г. от проведени публични търгове с явно наддаване и публично оповестени конкурси са извършени продажби по чл. 32, ал. 3, т. 1 и 2 ЗПСК на следните обекти:

1. „УПИ и сграда баня“, с. Садина, община Попово, кв. 59, с площ 700 кв.м и построената в него сграда със ЗП 170 кв.м на ЕТ „МИГ – 09 – X.X.“ от гр. Попово на цена 10 105,20 лв., платена авансово 10 %, а останалата сума на шест вноски;

2. „УПИ и сграда училище“, с. Медовина, община Попово, с площ на УПИ 6370 кв.м и ЗП 810 кв.м на „Евро – Лайт – 1“ – ООД, от с. Медовина, община Попово, на цена 88 160 лв., платена изцяло;

3. „Сграда за Автоспирка“, с. Помощица, община Попово, с площ 24 кв.м на „Литос“ – ООД, Шумен, на цена 4700 лв., платена изцяло;

4. „УПИ ведно със застроената в него триетажна масивна сграда“, гр. Попово, бул. България 82, с площ на УПИ 269 кв.м и ЗП 1-ви етаж – 43,30 кв.м, 2-ри етаж – 68 кв.м, 3-ти етаж – 70 кв.м, и изба – 93 кв.м, на X.X.X. от гр. Попово на цена 20 603 лв., платена изцяло.

11368

33. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв. 142а, 150 и 199а, м. Центъра – Зона Б-2 (Женски пазар), в граници: ул. Св. св. Кирил и Методий, бул. Стефан Стамболов, ул. Пиротска и бул. Стефан Стамболов. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез район „Възраждане“.

11386

80. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на кв. 1, 1а, 1б и 1в, м. Зона Б-5-4 (парк „Възраждане“), в граници: ул. Камен Андреев, ул. Българска морава, ул. Партений Нишавски, ул. Ген. Михаил Скобелев и ул. Добруджански край. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез район „Възраждане“.

11387

5. – Областният управител на област с административен център Благоевград на основание чл. 32, ал. 1 ЗА и чл. 60, ал. 1 АПК във връзка с чл. 148, ал. 3 и чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава, че със Заповед № ОА-РР-588 от 10.12.2012 г. се допълва и се допуска предварително изпълнение на Разрешение за строеж № РС-029 от 21.11.2012 г. за строителството на обект: „Път ІІІ – 108 „І – 1 (Е79) – Петрич“, аварирал мост над р. Струма при км 2+000, възстановяване и укрепване на съоръжението“. Местоположението на обекта е на територията на община Петрич и община Сандански, област Благоевград. Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересованите пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

11369

6. – Областният управител на област с административен център Благоевград на основание чл. 148, ал. 3 и чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава, че е издал на Агенция „Пътна инфраструктура“ Разрешение за строеж № РС-030 от 6.12.2012 г. за строителството на обект: „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура, ЛОТ 8, Път ІІІ – 198 „X.X. – Петрич – Златарево“, участък „Враня – Чучулигово – Марино поле“ от км 51+000 до км 61+163“. Местоположението на обекта е на територията на община Сандански и община Петрич, област Благоевград. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

11370

83. – Община Болярово на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните граждани, че е изработен проект за ПУП – ПП за уличен водопровод и водопроводно отклонение за ПИ 050078, 050081 и 050088 в местността Училищни ниви в землището на с. м. Шарково, община Болярово. Проектът се намира в отдел „ТСУ“ при Община Болярово. Заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ в тридесетдневен срок могат да разгледат проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПРЗ до общинската администрация.

11418

25. – Областният управител на област Бургас на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е одобрен работен инвестиционен проект и е издадено разрешение за строеж № 10 от 6.12.2012 г. за строителство на обект: „Резервоар за противопожарни нужди на летище Бургас“, на основание чл. 148, ал. 1, 3, 4, чл. 152, ал. 1 ЗУТ и § 125 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ. Разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

11420

26. – Областният управител на област Бургас на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е одобрен работен инвестиционен проект и е издадено разрешение за строеж № 11 от 7.12.2012 г. за строителство на обект: „Перонно осветление на летище Бургас“ – І етап, на основание чл. 148, ал. 1, 3, 4, чл. 152, ал. 2 ЗУТ и § 125 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ. Разрешението за строеж подлежи на обжалване през Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

11421

139. – Община Велико Търново на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на водопровод, което започва от съществуващ водопровод за гр. Килифарево в ПИ № 000819, продължава на запад в същия имот и достига до ПИ № 0187001, и парцеларен план за трасе на кабел за външно ел. захранване, което започва от съществуващо ел. табло, монтирано на СБС № 19 от мрежа НН на с. Въглевци, продължава по улицата до края на регулацията, преминава през ПИ № 000819 и достига до ПИ № 0187001, местност Солищата, землище на с. Въглевци. Проектът се намира в кметство гр. Килифарево, стая 11. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община Велико Търново.

11388

64. – Община Камено на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план: „Трасе на захранващ водопровод от входна шахта на довеждащ водопровод на с. Братово до Регионално депо „Братово – запад“. Входната шахта се намира в регулацията на с. Братово на изхода за с. Равнец. Разработката започва от регулацията на с. Братово, като трасето се движи в местен път по КВС (за с. Полски извор, община Камено), минава през жп линия (за с. Дебелт, община Средец), стига до кръстовище, преминава в път IV клас, след което пресича пътя преди моста на р. Чакърлийска и минава по съоръжението източно от него. В последния участък трасето върви източно от пътя, като засяга два неустановени имота и влиза директно в имота на регионалното депо. Проектът е изложен в сградата на дирекция „УТАБ“, Община Камено, всеки ден от 8,30 до 17 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до дирекция „УТАБ“, Община Камено, в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

11419

10. – Община Созопол на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабелна разпределителна мрежа за разпространение на телевизионни и радиосигнали с. Атия – подземна и въздушна мрежа“, в обхват на имоти с идентификатори 81178.40.358 и 81178.40.360, з-ще гр. Черноморец. Засегнатите имоти са държавна публична и държавна частна собственост. Определен е сервитут по 2 метра от двете страни на кабела, показано в парцеларния план. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план пред общинската администрация.

11416

40. – Община Созопол на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план на елемент на техническата инфраструктура извън границите на населените места за обект: „Кабелно захранване 20 kV“ за вятърни генератори в имоти 62046, 62026, 62053, 64027 и 94005, землище с. Индже войвода, засягащи имоти с номера по КВС 1.11, 2.98, 2.97, 2.95, 0.646, 2.79, 0.501, 2.77, 0.443, 94.5, 0.486, 0.466, 2.64, 64.27, 2.96, 62.53, 62.26, 62.46, 0.611, 0.606 – земеделски земи в местностите Пътеките, Първи пост, Кехалов ериз, Големите тумби, Гъдриница и Терзиеви ниви, имоти № 1.144, 0.702, 0.639, 0.625 – горска територия в местностите Големите тумби и Пиров вриз, и 1.165, 1.157 – територия за транспорт в землище с. Индже войвода, община Созопол. Парцеларният план е разработен за захранване на вятърни електроцентрали в имоти № 062046, 62026, 62053, 64027 и 94005, землище с. Индже войвода. Парцеларният план се намира в сградата на общинската администрация, ет. 2, стая 28, тел. 0550 2 57 24. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация, Созопол.

11417

1. – Община гр. Чипровци, област Монтана, дирекция „Устройство на територията и строителство и проекти“, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на водонапорен тръбопровод и външно ел. захранване, и ПУП – план за застрояване за изграждане на малка ВЕЦ „Енерджи – Чипровци“ в землищата на с. Бели мел, с. Железна и с. Митровци, община Чипровци, област Монтана, с възложител: „Консорциум Пас Инженеринг“ – ООД. Проектите са изложени за разглеждане в стая 303, ет. 3, в сградата на Община Чипровци. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация, гр. Чипровци.

11422

 

СЪДИЛИЩА

13. – Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през февруари 2013 г. ще се разгледат посочените по-долу дела по отделения и дати, както следва:

НА 4.02.2013 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 310/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 687/2011 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от „Радомир – Метал Инженеринг“ – ЕООД, в несъстоятелност, чрез синдика на дружеството X.X.X., Перник, ул. Отец Паисий, бл. 59, ап. 7, срещу държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Кирил и Методий 17 – 19.

Първо гражданско отделение, 401/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 842/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „Автотранс – Панагюрище“ – ООД, чрез адвокат X.X., Панагюрище, ул. Георги Бенковски 6, срещу Община Панагюрище чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 2.

Първо гражданско отделение, 598/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 13933/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Московска 15, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Васил Левски 5, ет. 3, ап. 5.

Първо гражданско отделение, 611/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 166/2012 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от X.X.X. чрез адвокат Инджова, Димитровград, бул. Г. С. Раковски 13, административна сграда, ет. 2, кантора 29; X.X.X. чрез адвокат Инджова, Димитровград, бул. Г. С. Раковски 13, административна сграда, ет. 2, кантора 29; X.X.X. чрез адвокат Инджова, Димитровград, бул. Г. С. Раковски 13, административна сграда, ет. 2, кантора 29; X.X.X. чрез адвокат Инджова, Димитровград, бул. Г. С. Раковски 13, административна сграда, ет. 2, кантора 29; X.X.X. чрез адвокат Инджова, Димитровград, бул. Г. С. Раковски, административна сграда, ет. 2, кантора 29; X.X.X. чрез адвокат Инджова, Димитровград, бул. Г. С. Раковски 13, административна сграда, ет. 2, кантора 29; X.X.X. чрез адвокат Инджова, Димитровград, бул. Г. С. Раковски 13, административна сграда, ет. 2, кантора 29, срещу X.X.X. чрез адвокат Гунчева, Хасково, бул. България 142, вх. А, ет. 1; X.X.X., Димитровград, ул. Първи май 2, ап. 14.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 576/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 589/2011 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от X.X.X., Видин, ж. к. X.X., бл. 6, вх. Г, ап. 70, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Видин, ул. Цар Симеон Велики 1, ет. 2.

Второ гражданско отделение, 616/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3217/2006 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Авеста Трейд“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Марко Балабанов 4А, вх. Б, срещу X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., София, ул. Ами Буе 33, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Ами Буе 33, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Ами Буе 33, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Любен Каравелов 45, ет. 4, ап. 10; X.X.X., София, ул. Драган Цанков 26А, ет. 3, ап. 5.

Второ гражданско отделение, 669/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 318/2011 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Раковски 19, ет. 3, срещу X.X.X., Сливен, кв. Българка, бл. 28, ап. 2.

Второ гражданско отделение, 757/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 253/2012 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от X.X.X., София, ж. к. Надежда 3 ч., бл. 328, вх. А, ет. 3, ап. 18; X.X.X., София, ж. к. Сухата река, бл. 15, вх. Е, ет. 7, ап. 19, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., гр. Елин Пелин, пл. Св. Николай Чудотворец 2, ет. 3, стая 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., гр. Елин Пелин, пл. Св. Николай Чудотворец 2, ет. 3, стая 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., гр. Елин Пелин, пл. Св. Николай Чудотворец 2, ет. 3, стая 1.

Второ гражданско отделение, 791/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 267/2012 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от X.X.X., Добрич, ул. Ивайло 25; X.X.X., Добрич, ул. Ивайло 25; X.X.X., Добрич, ул. Ивайло 25, срещу Севил Сабри Баджъноглу, Варна, ул. Тунджа 9; Самие Сабри Мехмед, Варна, ул. Тунджа 9.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 305/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1255/2011 по описа на Апелативен съд София, подадена от Министерството на отбраната, София, ул. Дякон Игнатий 3, срещу СД „X.X. и сие“ (в ликвидация) чрез адвокат X.X., София, ул. Княз Борис І № 98, партер; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Княз Борис І № 98, партер; X.X.X. чрез адвокат Ненов, София, ул. Солунска 37; X.X.X., София, ж. к. Овча купел, бл. 114, вх. В; X.X.X., София, ж. к. Младост 3, бл. 364, вх. 2, ет. 1, ап. 2; X.X.X., София, ж. к. Стрелбище, бл. 7, вх. В, ет. 5, ап. 12; X.X.X., София, ул. Букет 46, вх. Б, ап. 1; X.X.X., София, ж. к. Овча купел, бл. 411, вх. В, партер; X.X.X., София, ж. к. Белите брези, бл. 28, ет. 7, ап. 29; X.X.X., София, ж. к. Стрелбище, бл. 76, вх. В, ап. 12, и страна държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството, София, ул. Кирил и Методий 17 – 19.

Четвърто гражданско отделение, 312/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 432/2011 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност – ТД – Ловеч, ул. Търговска 24, дом Преслав, стая 207, срещу X.X.X., с. Буковлък, ул. Орлица 8, и страна Върховна касационна прокуратура, София, бул. Витоша 2.

НА 5.02.2013 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 1244/2010, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1837/2009 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Драган Цанков 13, срещу X.X.X. (Перинов) чрез адвокат X.X., Варна, ул. Братя Миладинови 30; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Братя Миладинови 30; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Братя Миладинови 30; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Братя Миладинови 30; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Братя Миладинови 30.

Първо гражданско отделение, 463/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 53/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Карлово, ул. Евстати Гешев 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Карлово, ул. Димитър Събев 1.

Първо гражданско отделение, 581/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 52/2012 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от сдружение с нестопанска цел „Пернишка търговско-промишлена палата“ чрез адвокат X.X., Перник, ул. Търговска 42, ет. 2, кантора 3, срещу Община Перник чрез адвокат X.X., Перник, ул. Черешово топче 2.

Първо гражданско отделение, 632/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 761/2011 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X., гр. Сандански, ул. Георги Казепов 10; X.X.X., гр. Сандански, ул. Георги Казепов 10; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Княз Борис І № 80; X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Цар Иван Шишман 16, партер, срещу X.X.X., с. Абланица, ул. Даскал Козарев 5; X.X.X., гр. Сандански, ул. Струма 5; X.X.X., гр. Сандански, пл. България 5; X.X.X., гр. Сандански, пл. България 5; X.X.X., гр. Сандански, пл. България 5; X.X.X., гр. Сандански, пл. България 5; X.X.X., гр. Сандански, пл. България 5; X.X.X., гр. Сандански, ул. Христо Ботев 31; X.X.X., гр. Сандански, пл. България 5.

Първо гражданско отделение, 657/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1216/2012 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Страхил войвода 22, ап. 21, срещу „Пи Ел Ейч инвест“ – ООД, представлявано от управителя X.X.X., Варна, ул. Любен Каравелов 55.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 515/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 301/2011 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Смолян, бул. България 51, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Смолян, ул. Хан Аспарух 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Смолян, ул. Хан Аспарух 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Смолян, ул. Хан Аспарух 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Смолян, ул. Хан Аспарух 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Смолян, ул. Хан Аспарух 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Чепеларе, област Смолян, ул. Дичо Петров 4Б.

Второ гражданско отделение, 673/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1108/2011 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от „Перун – 91“ – ООД, Разлог, област Благоевград, ул. Черна Река 84А, срещу държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, София; Териториална дирекция на Националната агенция за приходите, Благоевград, пл. Георги Измирлиев 9; Община Разлог, ул. Стефан Стамболов 1.

Второ гражданско отделение, 678/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 618/2005 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Верила 1, ет. 2; X.X.X., София, ж. к. Младост 3, бл. 310, вх. 3, ап. 77, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Д-р X.X. 3, ет. 3; X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., София, ул. Д-р X.X. 3, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Д-р X.X. 3, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Д-р X.X. 3, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Д-р X.X. 3, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Д-р X.X. 3, ет. 3; X.X.X.-X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Д-р X.X. 3, ет. 3; X.X.X.-X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Д-р X.X. 3, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Д-р X.X. 3, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Д-р X.X. 3, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Д-р X.X. 3, ет. 3; X.X.X., София, бул. X.X.X. 27; X.X.X., София, бул. X.X.X. 27; X.X.X., София, бул. X.X.X. 27; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Христо Стамболски 3, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1; X.X.X., София, ул. Христо Ковачев 14, ет. 3; X.X.X., София, ул. Христо Ковачев 14, ет. 3, ап. 3; X.X.X., София, ул. Христо Ковачев 14, ет. 3, ап. 3; X.X.X., Ловеч, ул. Доктор X.X. 11, ап. 7; X.X.X., с. Войняговци, област София 3, ул. Стара планина 7; X.X.X., Варна, ул. Христо Македонски 10.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 1330/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 388/2011 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от X.X.X., Хасково, ул. Михаил Минчев 6, срещу X.X.X., Хасково, ул. Драгоман 13, ет. 2.

Четвърто гражданско отделение, 174/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 560/2011 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от X.X.X., Панагюрище, област Пазарджик, ул. Делчо Спасов 11, бл. 11, ет. 1, ап. 2, срещу „Арсенал – Ремонт“ – ООД, чрез адвокат X.X.X., Панагюрище, област Пазарджик, ул. Георги Бенковски 8, и трета страна „ДЗИ“ – АД, чрез представляващ X.X.X., София, бул. Цар Освободител 6.

Четвърто гражданско отделение, 197/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 6241/2010 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Маестро Атанасов 81, срещу „Идра България“ – ООД, София, бул. България 90.

Четвърто гражданско отделение, 358/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 481/2011 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Гурко 49А, партер, адвокатска кантора Молерова, Станков, Ганев, Чучев, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Сливница (Г. Димитров) 129, ет. 1, ап. 1; X.X.X., гр. Каварна, област Добрич, ул. Георги Кирков 1.

Четвърто гражданско отделение, 544/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 698/2011 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Добрич, бул. 25 септември 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Добрич, бул. 25 септември 52, ет. 2, офис 9.

Четвърто гражданско отделение, 592/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1000/2011 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Плевен, ул. Цар Симеон 22Б, ет. 2, срещу „Джи Ес И – Транс“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Враца, ул. Лукашов 11, ет. 5.

НА 6.02.2013 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 471/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3551/2009 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Ангел Кънчев 29, вх. Б – партер; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Ангел Кънчев 29, вх. Б – партер, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Христо Ботев 35; X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., София, ул. Нишава 49, ет. 1, ап. 1; X.X.X., с. Бистрица, ул. Стефан Стамболов 154.

Първо гражданско отделение, 701/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 13846/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Бигла 8А; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Бигла 8А, срещу „Агенция дипломатически имоти в страната“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Велико Търново 27.

Първо гражданско отделение, 784/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 60/2012 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Шумен, ул. Добри Войников 9-13, офис 21, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Емануил Попдимитров 17; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Емануил Попдимитров 17; X.X.X., Шумен, ул. Цар Освободител 1, ет. 13, ап. 76.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 545/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3456/2011 по описа на Апелативен съд София, подадена от „БМ Глобъл Истейт“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 48; държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството, действащ чрез пълномощник – областния управител на област София, София, ул. Алабин 22, ет. 5, стая 502, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Граф Игнатиев 23, ет. 2, ап. 12.

Второ гражданско отделение, 594/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 225/2012 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Духовно възрождение 10, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Църковна независимост 3, ет. 5; X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Църковна независимост 3, ет. 5.

Второ гражданско отделение, 623/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2063/2011 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Васил Левски 15а, срещу X.X.X., Пловдив, бул. Дунав 26, ет. 8, ап. 94; X.X.X., София, ж. к. Илинден, бл. 76, вх. А, ет. 1, ап. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Св. патриарх Евтимий 2, вх. А, ет. 1.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 217/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 604/2011 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Е.ОН България Мрежи“ – АД, представлявано от X.X.X. и X.X.X. – членове на УС, Варна, бул. Владислав Варненчик 258, срещу Потребителна кооперация „X.X.", гр. Долни чифлик.

Четвърто гражданско отделение, 265/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 576/2011 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от „Нора“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 11, ет. 2, кантора 11, срещу X.X.X., Ловеч, ул. Съйко Съев, бл. 209, вх. Г, ап. 1.

Четвърто гражданско отделение, 316/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 792/2011 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от Регионална здравна инспекция – Кюстендил, кв. Румена войвода, ул. Тинтява, срещу X.X.X., гр. Сапарева баня, ул. Александър Стамболийски 15; Министерство на здравеопазването, София, пл. Света Неделя 5.

Четвърто гражданско отделение, 363/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1987/2011 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X., София, бул. Сливница 133, срещу X.X.X., гр. Банкя, ул. Майор Коста Паница 40; X.X.X., София, ул. Милевска планина 9, вх. А, ет. 4, ап. 6; X.X.X., гр. Банкя, ул. Захари Стоянов 37.

Четвърто гражданско отделение, 365/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1765/2011 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Пиротска 11, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Пиротска 11, ет. 2, срещу държавата чрез министъра на финансите, представлявана от областния управител на област Бургас, София, ул. Г. С. Раковски 102.

Четвърто гражданско отделение, 627/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 936/2011 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X. чрез особен представител X.X., Благоевград, ж. к. Еленово, бл. 73, ет. 4, ап. 15, срещу X.X.X., Благоевград, ул. Братя Еванови 2, ет. 1, ап. 2; X.X.X., София, ул. Проф. X.X. 18.

Четвърто гражданско отделение, 1107/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 203/2012 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X., София, ж. к. Стрелбище, ул. Дедеагач 21, срещу Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2.

Четвърто гражданско отделение, 1184/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 55/2012 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от X.X.X., Сливен, ул. Великокняжевска 113, вх. Б, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Г. С. Раковски 23.

Четвърто гражданско отделение, 1324/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 497/2011 по описа на Апелативен съд София, подадена от Комисията за установявяне на имущество, придобито от престъпна дейност – ТД гр. Видин, пл. Бдинци 1, стая 56, срещу X.X.X., Монтана, ул. Юлиус Ирасек 9А; X.X.X.-X., Монтана, ул. Юлиус Ирасек 9А, и страна Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2.

НА 7.02.2013 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 439/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3287/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат Михайловска, София, ул. Света София 8, ет. 3, срещу X.X.X. чрез адвокат Тодорова, София, бул. В. Левски 23, ет. 3, ап. 6; X.X.X. чрез адвокат Мусорлиев, София, ул. Нишава 111, ап. 15; X.X.X., София, бул. Христо Смирненски 64, ет. 4, ап. 12.

Първо гражданско отделение, 503/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2228/2011 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат Арнаудова и адвокат Филев, Бургас, ул. Трайко Китанчев 53; X.X.X. чрез X.X.X. като майка и законен представител чрез адвокат Арнаудова и адвокат Филев, Бургас, ул. Трайко Китанчев 53; X.X.X. чрез X.X.X. като майка и законен представител чрез адвокат Арнаудова и адвокат Филев, Бургас, ул. Трайко Китанчев 53, срещу X.X.X. чрез адвокатско сдружение Дичев – Добрев и КО, Бургас, ул. Цар Асен 26; X.X.X. чрез адвокатско сдружение Дичев – Добрев и КО, Бургас, ул. Цар Асен 26.

Първо гражданско отделение, 715/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 16087/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат Милетиева, София, ул. Владайска 55, ет. 3, ап. 11, срещу X.X.X. чрез адвокат Левунлиева, София, бул. П. Евтимий 27, ет. 3; X.X.X., с. Требич, ул. Доло 7А.

Първо гражданско отделение, 761/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 878/2011 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от X.X.X. чрез адвокат Захова, Пазарджик, ул. Цар Самуил 28, кантора 16, срещу X.X.X. чрез адвокат Захова, Пазарджик, ул. Цар Самуил 28, кантора 16; X.X.X. чрез адвокат Велкова, Пловдив, бул. Шести септември 169, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат Велкова, Пловдив, бул. Шести септември 169, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат Георгиева, Пазарджик, ул. Цар Самуил 28, кантора 17.

Първо гражданско отделение, 765/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 15046/2010 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат Генов, София, ул. Цар Симеон 27, вх. А, ет. 2, ап. 1; X.X.X. чрез адвокат Генов, София, ул. Цар Симеон 27, вх. А, ет. 2, ап. 1; X.X.X. чрез адвокат Генов, София, ул. Цар Симеон 27, вх. А, ет. 2, ап. 1, срещу X.X.X., с. Лозен, ул. Васил Левски 34.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 549/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3650/2008 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., София, ул. Д-р X.X. 8, срещу X.X.X., София, ул. Д-р X.X. 8; X.X.X., София, ул. Д-р X.X. 8.

Второ гражданско отделение, 654/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2171/2011 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X., Добрич, ул. 3 март 50К; X.X.X., Добрич, ул. 3 март 50К, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Парижка комуна 3, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Парижка комуна 3, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Парижка комуна 3, ет. 2; X.X.X., Варна, кв. Чайка, бл. 12, вх. Д, ет. 2, ап. 21; X.X.X., Варна, ул. Юджин Скайлер 3А; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Антим І № 3.

Второ гражданско отделение, 764/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 273/2012 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Адам Мицкевич 3, ет. 1, офис 3; X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Адам Мицкевич 3, ет. 1, офис 3, срещу X.X.X., Бургас, кв. Меден рудник, ул. Юбилейна 16, ет. 2; X.X.X., Бургас, ул. Балкан 62; X.X.X., Бургас, ул. Балкан 62; X.X.X., Бургас, ж. к. Меден рудник, ул. Юбилейна 16А; X.X.X., Бургас, ж. к. Меден рудник, ул. Юбилейна 16А.

Второ гражданско отделение, 801/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 276/2012 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Владислав Варненчик 10; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Владислав Варненчик 10, срещу X.X.X., Варна, кв. Аспарухово, ул. Злетово 6; X.X.X., Варна, ул. Инж. Каракулаков 5.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 354/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3421/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Калоян 6, офис 211, срещу „Цито къмпани“ – ООД, чрез адвокат X.X.X., София, бул. Витоша 27, ет. 1.

Четвърто гражданско отделение, 392/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 462/2011 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез особен представител X.X., Варна, ул. Петър Парчевич 8Б, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, ул. Александър Дякович 45, ет. 4; X.X.X., София, ж. к. Левски Г, бл. 24, вх. Б, ап. 18.

Четвърто гражданско отделение, 456/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 13020/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от Агенция за хората с увреждания, София, ул. Софроний Врачански 104 – 106, срещу X.X.X. чрез процесуален представител X.X., Русе, ул. Тулча 8, вх. Д, ет. 1, ап. 1, бл. Шабла.

Четвърто гражданско отделение, 527/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1443/2011 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Община Златарица, ул. Стефан Попстоянов 22, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39.

Четвърто гражданско отделение, 546/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1436/2011 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от „ДСК – Транс Секюрити“ – ЕООД, чрез адвокат X.X.X., София, ул. Бистрица 7, вх. А, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Велико Търново, ул. Никола Габровски 24, ет. 2.

Четвърто гражданско отделение, 1064/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4532/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Цар Самуил 79, ет. 2, ап. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. X.X.X. 7А, партер, ляво; и страна АСП ДСП – Оборище, София, ул. Васил Петлешков 41.

Четвърто гражданско отделение, 1372/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 875/2012 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 3, ст. 14; „Заводски строежи“ – АД, чрез адвокат X.X.X., София, ул. Г. С. Раковски 125, ет. 1, ап. 1.

НА 11.02.2013 Г. ОТ 9 Ч.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 814/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1849/2010 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Свети свети Константин и Елена Холдинг“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Генерал Колев 14, вх. Б, ет. 1, ап. 4, срещу „Софсток“ – АД, чрез адвокат X.X., София, ул. Уилям Гладстон 19 А, ап. 2; и трета страна държавата чрез министъра на икономиката, енергетиката и туризма, София, ул. Славянска 8.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 407/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 7817/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Летище София“ – ЕАД, чрез адвокат X.X., София, ул. Хемус 37, вх. В, ап. 49, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Граф Игнатиев 6, ет. 3, кантора 236.

Трето гражданско отделение, 549/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 13671/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Професионална защита Електроник“ – ООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Нишава 40, ет. 1, ап. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Позитано 14, ет. 2, офис 18.

Трето гражданско отделение, 717/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 137/2012 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от X.X.X., Перник, кв. Твърди ливади 16/16, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Перник, ул. Черешово топче 11; X.X.X. чрез адвокат X.X., Перник, ул. Черешово топче 11.

Трето гражданско отделение, 957/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 82/2012 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Добрич, бул. Добруджа 28, ет. 2, стая 101.

НА 12.02.2013 Г. ОТ 9 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 696/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 320/2012 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от X.X.X., Горна Оряховица, ул. 19 февруари 10, срещу Професионална гимназия по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов“, Горна Оряховица, ул. Никола Петков 31.

Трето гражданско отделение, 738/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1226/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Иван Шишман 19, ет. 4, ап. 13, срещу Министерство на земеделието и храните, София, бул. Христо Ботев 55.

НА 13.02.2013 Г. ОТ 9 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 505/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 466/2009 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Випом“ – АД, чрез адвокат X.X., Видин, ул. 6 септември 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Клокотница 1, ет. 3, ап. 12; и трета страна ЗПАД „Булстрад – Виена иншурънс груп“, София, ул. Позитано 5.

Трето гражданско отделение, 613/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 891/2011 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X. чрез процесуален представител X.X., Благоевград, ул. Братя Иванови 1, бл. Лира – партер, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Братя Иванови 1, партер.

Трето гражданско отделение, 642/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 61/2012 по описа на Апелативен съд София, подадена от Апелативна прокуратура – София, София, ул. Антим Първи 17, ет. 7, срещу X.X.X., София, ж. к. Лагера, бл. 1, вх. В, ет. 4.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 396/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 387/2011 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от X.X.X., Златоград, ул. Славей 5, срещу X.X.X., Златоград, ул. Славей 5, и страна Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“, Златоград, област Смолян.

Четвърто гражданско отделение, 471/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 334/2011 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Котел 4, срещу X.X.X., Варна, ул. Атанас Георгиев 6, ет. 1, ап. 3; X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Атанас Георгиев 6, ет. 1, ап. 3

НА 14.02.2013 Г. ОТ 9 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 1297/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 362/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Разград, бул. България 13А, партер, срещу X.X.X., гр. Гълъбово, област Стара Загора, ул. Детелина 6; X.X.X., София, ул. Жак Дюкло 12.

Трето гражданско отделение, 323/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 347/2011 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от X.X.X., Видин, ж. к. Вида, бл. 5, вх. Б, ет. 4, ап. 32, срещу „Кнауф България“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Тинтява 13Б, адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори”.

Трето гражданско отделение, 854/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4271/2010 по описа на Софийски градски съд, подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2, срещу X.X.X., Кюстендил, ж. к. Румена войвода, бл. 29, вх. Б, ет. 6, ап. 30.

Трето гражданско отделение, 894/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 406/2012 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от X.X.X. като майка и законен представител на малолетното си дете X.X.X., Русе, ул. Кръстец 63, ет. 2, ап. 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Муткурова 11.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 1208/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 379/2011 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Русе, пл. Хан Кубрат 1, ет. 6, офис 6, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Русе, ул. Борисова 8, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Русе, ул. Борисова 8, ет. 3, и трета страна Общинска служба „Земеделие и гори“ – Русе, бул. Ген. Скобелев 45.

Четвърто гражданско отделение, 284/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 11488/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от Държавен фонд „Земеделие“, София, бул. Цар Борис ІІІ № 136, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X.-X., София, ул. Цар Шишман 3, вх. Б, ет. 2, вход откъм ул. Хаджи Димитър.

Четвърто гражданско отделение, 311/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1007/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X.-X. чрез адвокат X.X.X., Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 81А, ет. 1, вх. Юг, срещу Регионален инспекторат по образованието – Стара Загора, към Министерството на образованието и науката – София, чрез адвокат X.X.X., Стара Загора, ул. Одринска епопея 5, ап. 11.

Четвърто гражданско отделение, 372/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 388/2011 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Държавно горско стопанство – Твърдица, чрез адвокат X.X.X., Сливен, ул. Орешака 15, подн. А, срещу X.X.X., Стара Загора, ул. Цар Калоян 46, блок ОФ. 1, вх. 0, ет. 1.

Четвърто гражданско отделение, 402/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 890/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.-Чалева, София, ул. Цар Самуил 38, ет. 4, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 56, ет. 3.

НА 18.02.2013 Г. ОТ 9 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 1006/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 101/2012 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от X.X.X., Сливен, м. Селището 25, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Сливен, ул. Джордж Уошбърн 5, ет. 1.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 998/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 172/2012 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Водоснябдяване и канализация – Сливен“ – ООД, X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Сливен, ул. Г. С. Раковски 19, ет. 3, срещу Гражданска инициатива „Справедливост“ чрез адвокат X.X., Сливен, бул. Хаджи Димитър 6; „Национална асоциация на потребителите на обществената услуга питейно-битово водоснабдяване“ чрез адвокат X.X., Сливен, бул. Хаджи Димитър 6.

НА 19.02.2013 Г. ОТ 9 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 688/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 213/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Технически университет – София, филиал Пловдив, чрез адвокат X.X., Пловдив, Дом „Левски“, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Йоаким Груев 38.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 479/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5398/2010 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., София, ж. к. Овча купел 2, бл. 19, вх. А, ап. 1, срещу „Топлофикация София“ – ЕАД, чрез адвокат X.X., София, ул. Княз Борис І № 43, ап. 6, и трета страна „Техем сървисис“ – ЕООД, София, ул. Проф. X.X. 3.

Второ търговско отделение, 679/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 454/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Дженерали Застраховане“ – АД, София, бул. Княз Дондуков 68, срещу „Пропъртис енд консултинг“ – ООД, Варна, ул. Ал. Малинов 23.

Второ търговско отделение, 723/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 507/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от Община Дупница, пл. Свобода 1, срещу „Раис 92“ – ООД, чрез адвокат X.X., Перник, ул. Райко Даскалов, бл. 4, ап. 4.

Второ търговско отделение, 752/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 347/2011 по описа на Апелативен съд София, подадена от Гаранционен фонд, София, ул. Граф Игнатиев 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Скобелев 35, ет. 4, ап. 19.

Второ търговско отделение, 1014/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1178/2011 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Четвърти януари 28, ет. 3, офис 13; Виктор Едуард Кристофер чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Четвърти януари 28, ет. 3, офис 13; Санта Едуард Кристофер чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Четвърти януари 28, ет. 3, офис 13, срещу „Ванко 89“ – ООД, чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Тодор Хрулев 7, ет. 3.

Второ търговско отделение, 245/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 332/2011 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „Драймал 2008“ – ЕООД, чрез адвокат X.X.X., Велико Търново, ул. България 6А, срещу „Съгласие – 2004“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Свищов, ул. Д. Хадживасилев 4; X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., Свищов, ул. Д. Хадживасилев 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., Свищов, ул. Д. Хадживасилев 4.

Второ търговско отделение, 287/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 517/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „Даникат 4“ – ЕООД, чрез адвокат X.X.X., Стара Загора, ул. Промишлена 20 (бивша Градска люпилня, до КАТ), срещу „МБАЛ Ескулап“ – ООД, Пазарджик, ул. Свети Архангел 19А.

Второ търговско отделение, 297/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3271/2011 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Дани – X.X. 2008“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Княз Борис І № 96, ет. 1, ап. 3, срещу „Стомана индъстри“ – АД, чрез адвокат X.X.X., София, ул. Джеймс Баучер 103, ет. 2, офис 5.

Второ търговско отделение, 410/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 670/2011 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от ТД на Национална агенция за приходите – Пловдив, ул. Скопие 106, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Стара Загора, ул. Захари Княжевски 83, вх. Юг, ет. 1, ап. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Стара Загора, ул. Захари Княжевски 83, вх. Юг, ет. 1, ап. 2; „Еко – индекс“ – ООД, чрез адвокат X.X.X., Стара Загора, ул. Захари Княжевски 73, ет. 1, ап. 1.

Второ търговско отделение, 685/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 111/2012 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от ЕТ X.X.X. с фирма „Деси – X.X.“ чрез адвокат X.X., Варна, ул. Цар Симеон Първи 6А, ет. 1, срещу „Семена Добрич“ – АД, Добрич, ул. Славянска 29.

Второ търговско отделение, 885/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 302/2012 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Ави – 12“ – ООД, чрез адвокат X.X., Варна, ул. Братя Шкорпил 19, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 4, ет. 2.

НА 21.02.2013 Г. ОТ 9 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 391/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 512/2011 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X., Варна, ул. Трошево 2, вх. Б, ет. 3, ап. 35, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, бул. Сливница (Г. Димитров) 100, подн. А, ет. 1.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 234/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 516/2011 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от „Ти Би Ай Лизинг“ – ЕАД, чрез адвокат X.X., София, ул. Димитър Хаджикоцев 52 – 54, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Видин, ул. Градинска 19, ет. 2, офис 6; X.X.X. чрез адвокат X.X., Видин, ул. Градинска 19, ет. 2, офис 6.

Първо търговско отделение, 239/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2461/2011 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Кенар“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, бул. Ал. Стамболийски 37, ет. 1, ап. 1, срещу X.X.X.-X. чрез адвокат X.X., София, ул. Триадица 3А.

НА 25.02.2013 Г. ОТ 9 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 829/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3556/2011 по описа на Апелативен съд София, подадена от ЕТ X.X.X. с фирма „Стройгруп – X.X.“ чрез адвокат X.X., София, ул. Марко Балабанов 2А, ет. 2, вход от пл. Възраждане, срещу Община Костинброд.

НА 25.02.2013 Г. ОТ 10.30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 502/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1472/2009 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 48, срещу „Честъртън Бизнес Груп Инк.“ – САЩ, чрез адвокат X.X., София, ул. Алабин 14; „Честертън“ – ЕАД, в ликвидация, с ликвидатор X.X.X., София; „Сердон“ – АД, София, ул. Г. С. Раковски 116, ет. 3.

Първо търговско отделение, 821/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 464/2011 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Макантъни Риълти Интернешънъл Кънстракшън 1“ – ЕООД, с управител X.X.X., София, ул. Г. С. Раковски 130, ет. 1, ап. 4, срещу Карън Мария Браун чрез адвокат X.X., София, ул. Русалийски проход 19, ет. 2, офис 2; Мартин Кейн чрез адвокат X.X., София, ул. Русалийски проход 19, ет. 2, офис 2, и трета страна „Лийгъл индипенданс България“ – ЕООД, София, ул. Московска 17, ет. 3.

Първо търговско отделение, 993/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 127/2011 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. X.X.X. 13, ет. 2, срещу „Строй Мап“ – ООД, чрез адвокат Стоева, София, ул. Лавеле 16, ет. 1, стая 101.

Първо търговско отделение, 998/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 471/2011 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Горна Оряховица, ул. Отец X.X. 11, срещу X.X.X., Горна Оряховица, ул. Васил Априлов 21, ет. 3.

Първо търговско отделение, 1074/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 341/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „Стрелец 6“ – ЕООД, с управител X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Топли дол 11, вх. Б, ап. 29, срещу „Родопа – Пазарджик“ – АД, Пазарджик, ул. Димчо Дебелянов 46.

Първо търговско отделение, 1198/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3418/2010 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X.-X., София, ул. Николай Коперник, бл. 152, вх. 1, ап. 6, срещу „Топлофикация София“ – ЕАД, София, ул. Ястребец 23Б.

Първо търговско отделение, 206/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1279/2011 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Ес енд Ди Кемикълс БГ“ – ЕООД, с управител X.X., София, бул. Драган Цанков 36, срещу „Булдара“ – ООД, с управители X.X. и X.X., Пловдив, ул. Ген Скобелев 4, ап. 7.

Първо търговско отделение, 290/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 543/2011 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Златен рог 22, ет. 10, офис 26, срещу „Стария дъб – 97“ – ООД, с управител X.X., Търговище, хотел „Мизия“, стая 121, и трета страна X.X.X., Търговище, хотел „Мизия“, стая 121.

НА 26.02.2013 Г. ОТ 9 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 1158/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 384/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от ЕТ X.X. с фирма „Гарантстрой – X.X.", Благоевград, ул. Полков-ник Дрангов 50, срещу Областна дирекция на МВР – Благоевград, ул. Владо Черноземски 3; Община Симитли чрез адвокат X.X., Благоевград, ул. Парангалица 1.

Второ търговско отделение, 1171/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 960/2011 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Макантъни Риълти Интернешънъл Кънстракшън 1“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Г. С. Раковски 130, ет. 1, ап. 4, срещу Скот Хад чрез адвокат X.X., София, ул. Славянска 18 А, вх. 1, ет. 1, ап. 6; Сали Ан Хад чрез адвокат X.X., София, ул. Славянска 18 А, вх. 1, ет. 1, ап. 6, и трета страна „Лийгал Индепенданс – България“ – ЕООД, чрез адвокат X.X.X., София, ул. Московска 17, ет. 3.

Второ търговско отделение, 1178/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 944/2010 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X., Пловдив, ул. Дружба 2, срещу „Марж“ – ООД, чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Порто Лагос 47, ет. 4, офис 116; „Булром газ – 2006“ – ЕООД, чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Митрополит Натанаил 20.

Второ търговско отделение, 74/2012, по каса-ционна жалба срещу решението по гр. дело 721/2011 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Макантъни Риълити Интернешънъл Кънстракшън 2“ – ЕООД, София, ул. Георги X.X. 130, ет. 1, ап. 4, срещу Ян Стенли Хардинг чрез адвокат X.X.X., София, ул. Славянска 18 А, вх. В 1, ет. 1, ап. 6; „Лийгал Индепенданс – България“ – ЕООД, София, ул. Московска 17, ет. 3.

Второ търговско отделение, 94/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 232/2011 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Бул – Гейт“ – ЕООД, Сливен, ж. к. Дружба, бл. 30, вх. Г, ап. 5, срещу „Лукском“ – ЕООД, Сливен, ул. Великокняжевска 6, офис 4; „Топстрой Декор“ – ООД, Сливен, ж. к. X.X. 53, вх. В, ап. 3.

Второ търговско отделение, 156/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 623/2011 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от X.X.X., с. Драгошиново, срещу ЗК „Уника“ – АД, София, ул. Юнак 11.

НА 27.02.2013 Г. ОТ 9 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 805/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 386/2010 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от „Геостройкомплект“ – ЕООД, Хасково, ул. 6 септември 9, ап. 12, срещу X.X.X., Сливен, ул. Московска 10.

Второ търговско отделение, 1139/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 343/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от Застрахователно дружество „Евроинс“ – АД, София, ул. Христофор Колумб 43; X.X.X. адвокат X.X., Казанлък, ул. П. Хилендарски 33, офис 3; X.X.X., Казанлък, ул. П. Хилендарски 33, офис 3.

Второ търговско отделение, 96/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1368/2011 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Топ строй“ – ООД, Несебър, ул. Хан Крум 45, срещу „ЕВН България електроснабдяване" – АД, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37.

Второ търговско отделение, 137/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 968/2011 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „Екобултех" – АД, чрез адвокат X.X.X., София, ул. Николай Хайтов 3А, вх. Б, ет. 1, срещу „Аспи Ел" – ООД, Хасково, ул. Беласица 33.

Второ търговско отделение, 325/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 329/2011 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от „ЧЕЗ електро България" – АД, София, ул. Раковски 140, срещу Община Берковица, ул. Йордан Радичков 4.

11251

Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от X.X.X. от Варна, бул. Генерал Колев 88А, срещу чл. 12 от Тарифа № 4 за таксите, които се заплащат в системата на МВР, приета с ПМС № 67 от 29.03.2012 г., по което е образувано адм.д. № 13280/2012 г. по описа на Върховния административен съд, шесто отделение.

11333

Административният съд – Бургас, на основание чл. 218 ЗУТ съобщава, че по оспорване на X.X.X. от Бургас, ул. Поп Грую 2, ет. 2, и X.X.X. от Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 70, ет. 11, е образувано а.х.д. № 2245/2012 г. по описа на съда с предмет на оспорване – Решение № 11-10 от 26.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, с което е одобрен проект за актуализация на ПУП – ПРЗ на с. Маринка и разширение на с. Маринка – фаза окончателен проект, в частта относно поземлен имот № 002253 в землището на с. Маринка, местността Кайсиевата градина, с площ 6,019 дка. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници в производството по а.х.д. № 2245/2012 г. в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до съда, което да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за български граждани; трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; номер на делото; акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмените доказателства, които удостоверяват качеството на заинтересувано лице на заявителя.

11249

Административният съд – Бургас, на основание чл. 218 ЗУТ съобщава, че по жалба на X.X.X., X.X.X. и X.X.X. от с. Маринка, община Бургас, е образувано АХД № 2250/2012 г. по описа на съда с предмет на оспорване – Решение № 11-10 от 26.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, с което е одобрен проект „Актуализация на ПУП – ПРЗ на с. Маринка и разширение на с. Маринка“ – окончателен проект, в частта му, касаеща отрежданията за имот № 002256 в м. Кайсиева градина, землището на с. Маринка, и отрежданията за улица от ос.т. 236 до ос.т. 195. Заинтерисованите лица могат да се конституират като ответници в производството по АХД № 2250/2012 г. в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до съда със съдържание съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като ответници в производството.

11308

Административният съд – Бургас, на основание чл. 218 ЗУТ съобщава, че по жалба на X.X.X. от с. Маринка, община Бургас, е образувано АХД № 2254/2012 г. по описа на съда с предмет на оспорване – Решение № 11-10 от 26.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, с което е одобрен проект „Актуализация на ПУП – ПРЗ на с. Маринка и разширение на с. Маринка“ – окончателен проект, в частта му, касаеща нива с площ 1766 кв. м, представляваща имот № 003073 в м. Ясака по плана на землището на с. Маринка (по КВС), община Бургас. Заинтерисованите лица могат да се конституират като ответници в производството по АХД № 2254/2012 г. в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до съда със съдържание съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ, за конституирането им като ответници в производството.

11309

Административният съд – Варна, ХХ състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 2669/2012 г. по жалба на X.X.X. против Решение № 273-6 от 28.03.2012 г. на ОС – гр. Варна, за одобряване на ПУП – ПУР на СО „Прибой“ в землище Галата, гр. Варна, в частта между осеви точки 386 – 387, относно имот № 1418, собственост на X.X.X., и имот 9583 – общински път. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници в производството в едномесечен срок от обнародване на съобщението в ДВ чрез подаване на заявление до съда, което да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; номер на делото; акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към подадената жалба от X.X.X..

11341

Административният съд – Варна, втори състав, на основание чл. 181 АПК, съобщава, че е постъпило оспорване от „Люк“ – АДСИЦ, представлявано от X.X.X., със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Шандор Петьофи 13 – 15, против Решение № 584-9-2 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – Варна. По оспорването е образувано адм. дело № 3910/2012 г. по описа на Административния съд – Варна, ІІ състав. Производството по делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.01.2013 г. от 9 ч., което ще се проведе в сградата на Административния съд – Варна, ул. Никола Вапцаров 3А. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за конституирането им като страни по адм. дело № 3910/2012 г. в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в ДВ, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи това им качество.

11396

Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 4611/2012 г. по описа на ХVІ състав, по жалба от X.X.X. против Решение № 552-6 от 26 и 27.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, за одобряване на план на улична регулация на улици и поземлени имоти за обекти – публична собственост, на кв. Изгрев в частта му за ПИ № 1021 и ПИ № 130. Съдът указва на заинтересованите лица, че в срок от 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“ могат да подадат заявление до Административния съд – Варна, със съдържание съобразно чл. 218, ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като ответници в производството.

11397

Административният съд – Велико Търново, съобщава, че е постъпила жалба от X.X.X. от гр. Дебелец против Заповед № РД-22-1324 от 11.07.2012 г. на кмета на община Велико Търново, с която заповед е одобрено ЧИ на ПУП – план за регулация за УПИ III от кв. 9а по плана на гр. Дебелец – промяна на дворищните регулации между УПИ III-138, УПИ I-137 и УПИ VI-137 от същия квартал и разделяне на УПИ III-138 на два нови: УПИ III-138 и УПИ XIII-138 в кв. 9а по плана на гр. Дебелец, както и частично изменение (ЧИ) на плана за застрояване на новообразувания УПИ XIII-138 от кв. 9а по плана на гр. Дебелец, за което е образувано адм.д. № 751/2012 г., насрочено за 22.01.2013 г. от 13 ч. На основание чл. 218 ЗУТ Административният съд – Велико Търново, съобщава, че заинтересованите лица по смисъла на чл. 131, ал. 2 ЗУТ – собствениците и носителите на вещни права върху имотите, посочени в обжалваната заповед, могат да се конституират като ответници в производството по смисъла на чл. 218, ал. 1 ЗУТ, като в едномесечен срок считано от датата на обнародването на оспорването в „Държавен вестник“ следва да подадат заявление до Административния съд – Велико Търново. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересованост на заявителя.

11297

Административният съд – Перник, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от X.X.X. с адрес Перник, ул. Отец Паисий, бл. 56, вх. Б; X.X.X. с адрес Перник, ул. Отец Паисий, бл. 58, вх. А, и X.X.X. с адрес Перник, ул. Найчо Цанов 23/3, срещу заповед № 2063 от 29.08.2007 г. на кмета на община Перник, с която е одобрено изменение на ПУП – план за застрояване на УПИ I – „За комплексно жилищно строителство – подземни гаражи, магазин и трафопост“ в кв. 252 по плана на гр. Перник – ЦГЧ. По жалбата е образувано адм. дело № 241/2012 г. по описа на Административния съд – Перник. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за конституиране като страни със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ в едномесечен срок считано от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

11298

Административният съд – София-град, ІІ отделение, 26 състав, призовава X.X.X. като заинтересована страна по адм.д. № 2746/2010 г., образувано по жалба на X.X.X. срещу Заповед № РД-15-007 от 20.01.2010 г. на областния управител на София за одобряване на плана на новообразуваните имоти по отношение на имотите, възстановени с решения на ПК – гр. Нови Искър, в територии по § 4, като един от имотите, предмет на адм.д. № 2746/2010 г. на ІІ отделение, 26 състав, е нива 0,400 дка в строителните граници на Курило в м. Бърдото, който имот е признат за възстановяване по т. 1 от Решение № 18000 от 13.11.1998 г. на ПК – гр. Нови Искър, на наследниците на X.X.X.. Делото е насрочено за 6.02.2013 г. от 13,45 ч. Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на ГПК.

11296

Административният съд – София-град, уведомява всички заинтересовани лица, че е образувано адм.д. № 9954/2012 г. по описа на ІІ отделение, 37 състав, по жалба на „Грийн Сити – 2004“ – ООД, срещу Решение № 413 от 19.07.2012 г. на Столичния общински съвет в частта му относно УПИ ІІ-999 за озеленяване с режим Тго, кв. 25, м. Люлин – 2 микрорайон, София. Всички заинтересовани лица могат да се конституират като ответници в настоящото производство с подаване на заявления по чл. 218, ал. 4 ЗУТ до съда в едномесечен срок от деня на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.

11299

Административният съд – София-град, уведомява, че е постъпило оспорване от X.X.X., от София срещу текстове от Наредбата за преместваемите обекти за рекламните, информационни и монументални обекти и за рекламната дейност на територията на Столична община, по което е образувано адм. д. № 9628 по описа на съда за 2012 г. на ХІV тричленен състав, насрочено за 8.03.2013 г. от 9,30 ч.

11300

Поморийският районен съд, гражданска колегия, първи състав, уведомява Джон Дерек Туйте и Катлийн Мари Туйте, граждани на Република Ирландия, с неизвестни адреси, че са ответници по гр.д. № 634/2012 г., образувано по предявен от Алан Финбарн Койл и Елизабет Мариан Койл иск по чл. 124, ал. 1 ГПК, като им се указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се явят в канцеларията на ПРС за връчване на съобщението по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея. При неявяване на ответниците в указания срок ще им бъде назначен особен представител по ЗПП.

11295

Районният съд – Попово, гражданска колегия, призовава Мийрен Кахраман с последен адрес Турция, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 5.02.2013 г. в 10 ч. за връчване на препис от искова молба и приложенията към нея като ответник по гр. д. № 819/2012 г., заведено от Севда С. Филева. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

11342

Русенският районен съд, 1 гр. състав, призовава X.X.X., родена на 13.07.1964 г., с неизвестен адрес, да се яви в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на съда за получаване на препис от искова молба и доказателствата за отговор по чл. 131 ГПК по гр. д. № 8166/2012 на основание чл. 49 СК, заведено от X.X.X.. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай ще й бъде назначен особен представител.

11392

Смолянският районен съд призовава X.X.X., родена на 27.03.1978 г., гражданин на Руската федерация, с неизвестен постоянен и настоящ адрес на територията на Република България, да се яви в открито съдебно заседание на 20.03.2013 г. в 13 ч. за връчване на препис от исковата молба ведно с приложенията, като ответница по гр. д. № 1911/2011, заведено от X.X.X. с предмет делба на недвижими имоти. В случай че ответницата не се яви, съдът ще назначи особен представител по реда на чл. 48, ал. 2 ГПК.

11395

Софийският районен съд, ГО, 32 състав, призовава X.X.X. Зайб с постоянен адрес София, ж.к. Младост 4, бл. 440, вх. 2, ет. 4, ап. 32, и настоящ адрес Република Австрия, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 23.04.2013 г. в 10,30 ч. като ответница по гр. д. № 1175/2007 г., заведено от X.X.X. и X.X.X.. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).

11394

Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 113 състав, уведомява X.X.X., че има качеството на ответник по гр. д. № 19777/2012 г. по описа на СРС, ІІІ гр. отделение, 113 състав, образувано по предявен иск за развод от X.X.X., като му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ гр. отделение, за връчване на книжата по делото.

11393

Районният съд – гр. Средец, призовава X.X.X., български гражданин, с неизвестен адрес, като ответник по гр.д. № 406/2012 г. по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в съда в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответника ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

11250

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

56. – Изпълнителното бюро на Българския олимпийски комитет (БОК) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 32 от устава на БОК свиква редовно отчетно общо събрание на БОК на 20.03.2013 г. в 11 ч. в София, „Гранд-хотел София“, ул. Гурко 1, зала „София“, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на БОК през периода април 2012 – март 2013 г.; 2. приемане на счетоводния отчет и доклада на одитора за 2012 г.; 3. приемане доклада на контролния съвет за периода април 2012 – март 2013 г.; 4. приемане на програма за дейността на БОК за 2013 г.; 5. приемане на бюджет на БОК за 2013 г.; 6. освобождаване и приемане на членове на БОК; 7. разни. Поканват се всички членове на БОК да участват в общото събрание. Регистрацията на членовете на БОК започва на 20.03.2013 г. в 10 ч. и приключва в 11 ч. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на БОК в деловодството на БОК по адреса на управление в София, ул. Ангел Кънчев 4, от 10 до 16 ч. всеки работен ден.

11403

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Национален съюз на билкарите, производителите и разпространителите на живи храни“, Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 1 от устава и свое решение от 6.12.2012 г. свиква общо събрание на сдружението на 21.02.2013 г. във Велико Търново, ул. Ниш 5, в 16,30 ч. при следния дневен ред: 1. прекратяване правомощията на член на УС и избор на нов член на УС; 2. изменение на устава на сдружението; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 17,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

11408

1. – Управителният съвет на сдружение „Елитен спортен клуб Морски сговор“, Пловдив, с решение от 4.12.2012 г. на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 16.02.2013 г. в 14 ч. в Пловдив, ул. Брезовско шосе 147, „Рота Център“, ресторант „Руж“, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на клуба през 2012 г.; 2. одобряване на годишния финансов отчет за 2012 г.; 3. освобождаване на членовете на управителния съвет от отговорност за дейността им през 2012 г.; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ провеждането на общото събрание ще бъде отложено за 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

11407

25. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Дружество за приятелство с народите на Русия и ОНД“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете си на 14.03.2013 г. в 17 ч. в зала „Берьозка“ на ул. Иван Вазов 25, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за 2012 г.; 2. финансов отчет на сдружението за 2012 г.; 3. промени в устава на сдружението; 4. промени в състава на управителния съвет; 5. приемане на програма за работа през 2013 г.; 6. приемане на бюджета за 2013 г. Регистрацията на членовете и на техните пълномощници започва същия ден в 16 ч. срещу представяне на документ за самоличност, а пълномощниците представят и изрично писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

11406

X.X.X. – ликвидатор на фондация „Интеграция днес“ – София, в ликвидация по ф. д. № 11201/2006 на Софийския градски съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

11389