Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 51 от 20.VI

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 ОТ 13 ЮНИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ЗА 2014 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА № 1 ОТ 4 ЮНИ 2014 Г. ЗА РЕДА И ОБРАЗЦИТЕ, ПО КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ, КАКТО И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 9 ОТ 12 ЮНИ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА ПРОДУКТИ И СТОКИ СЪС ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА Виж повече
  • МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА (Одобрен с Решение № 139 от 14 март 2014 г. на Министерския съве.. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2003 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА (ДВ, БР. 49 ОТ 2003 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 398 ОТ 12 ЮНИ 2014 Г. ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В РАЗМЕРА НА ПЛОЩ БЛОК 1-12 КНЕЖА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА СУРОВ НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, РАЗПОЛОЖЕНА В ОБЛАС Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 399 ОТ 12 ЮНИ 2014 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ - ПРИРОДЕН ГАЗ И КОНДЕНЗАТ, ОТ НАХОДИЩЕ "ИСКЪР-ЗАПАД", РАЗПОЛОЖЕНО НА ТЕРИТОРИЯТА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 601-НС ОТ 17 ЮНИ 2014 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 14576 ОТ 6 НОЕМВРИ 2013 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 7810 ОТ 2013 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2014 Г.) Виж повече
Промени настройката на бисквитките