Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 51 от 20.VI

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-46-60 от 17 март 2014 г.

На основание чл. 10в, ал. 1, т. 2 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 19а, ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) във връзка с Решение № 13439 от 29.10.2012 г. на Върховния административен съд – четвърто отделение, по адм. дело № 11400/2010 г. и протокол № 131/2013 г. на комисията по чл. 19а, ал. 3 ППЗСПЗЗ нареждам:

1. Определям право на обезщетение по заявление вх. № 94-394 от 22.01.2008 г. със заявител X.X.X. за 69 дка на наследниците на X.X. – с местонастаняване през 1928 г. в гр. Тополовград, област Хасково.

2. Обезщетяването на правоимащите лица да се извърши от Общинската служба по земеделие – Тополовград, съгласно разпоредбите на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Министър: Д. Греков

4148

 

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА

РАЗРЕШЕНИЕ № 383 от 29 май 2014 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ „Вършило“, разположена в землищата на с. Вършило, с. Зидарово, с. Индже войвода, с. Крушовец, община Созопол, и с. Богданово, с. Варовник, с. Дебелт, с. Драчево, с. Росеново, община Средец, област Бургас

На основание на чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 и чл. 41, ал. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение № 23 от протокол № 17 от 30.04.2014 г. на Министерския съвет разрешавам на „Асарел – Инвестмънт“ – ЕАД, София, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 202285379, със седалище и адрес на управление – София, район „Витоша“, п.код 1680, бул. България 102, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ „Вършило“, разположена в землищата на с. Вършило, с. Зидарово, с. Индже войвода, с. Крушовец, община Созопол, и с. Богданово, с. Варовник, с. Дебелт, с. Драчево, с. Росеново, община Средец, област Бургас, при следните условия:

1. Срокът на разрешението е 3 години.

2. Размерът на площта е 190,6 кв. км.

3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.

4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.

5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката.

Министър: Др. Стойнев

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ „Вършило“

Координатна система 1970 г.

X (m)

Y (m)

1.

4623000

9570000

2.

4617500

9586500

3.

4616000

9586500

4.

4612000

9585000

5.

4612000

9581500

6.

4610000

9577000

7.

4610000

9567000

8.

4623000

9567000

 

4157

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ЗАПОВЕД № 257 от 10 април 2014 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, протокол № 9 от заседание, проведено на 13.03.2014 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, изпитвателен протокол № 14.0006/02.013 и експертно становище изх. № 283 от 27.02.2014 г., издадени от Изпитвателна лаборатория за електротехническа продукция към „Елпром – ИЛЕП“ – ООД, София, установяващи, че изпитаната проба от подвижен многократен разглобяем двуполюсен контакт с три гнезда, комбиниран с двуполюсен щепсел 6А 250V в бял цвят, с щампа върху корпуса: откъм щифтовете „6А 250 V, MADE IN CHINA“, между гнездата: „MAX2200WA220V MAX1250WA125V 50/60Hz127/220V“ (с описание и снимков материал, публикувани на интернет страницата на КЗП – www.kzp.bg), не отговаря на изискванията по отношение на т. 4 „Общи изисквания“, т. 8 „Маркировка“, т. 9 „Проверка на размерите“, т. 10 „Защита срещу поражения от електрически ток“, т. 14 „Конструкция на щепселите и подвижните контакти“ и т. 26 „Резби, тоководещи части и съединения на IEC 60884-1:2002+А1:2006; нарушени са основни изисквания за защита срещу поражения от електрически ток при директен допир (съществува възможност за директен контакт с части под опасно напрежение на щепсели, свързани към изделието, както и за лесно разхлабване и освобождаване на щифт на щепсела на изделието и оставането му в мрежовия контакт на електрическата инсталация, към което то е било присъединено, и възникването на непосредствена опасност от директен контакт с части под опасно напрежение на захранващата мрежа) и при индиректен допир (възможност от възникване на опасна ситуация вследствие прекъсване на защитната верига на уреди с клас на защита I при присъединяването им към захранването с помощта на изделието), основни конструктивни изисквания (разхлабването на щифтовете на щепсела вследствие на неправилното им закрепване с винтови свързвания без блокировка може да предизвика загрявания до недопустимо високи температури, което е предпоставка за възникване на непосредствена опасност от изгаряния и директен контакт с части под опасно напрежение на изделието), както и изисквания към маркировката (посочването на две различни стойности на обявения ток на изделието и маркирането на неправилни дименсии на обявената мощност могат да причинят объркване на потребителя и включване към изделието на недопустимо големи консуматори, което да доведе до появата на недопустимо високи температури и пряка опасност от изгаряне и/или поражения от електрически ток), и в тези аспекти изделието трябва да бъде считано като опасно за живота и здравето на потребителите, нареждам:

1. Забранявам производството, вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на подвижен многократен разглобяем двуполюсен контакт с три гнезда, комбиниран с двуполюсен щепсел 6А 250V в бял цвят, с щампа върху корпуса: откъм щифтовете „6А 250 V, MADE IN CHINA“, между гнездата: „MAX2200WA220V MAX1250WA125V 50/60Hz127/220V“, представляващ сериозен риск за здравето и безопасността на потребителите.

2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки, и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които стоките съдържат.

3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне увреждане на здравето на потребителите.

4. Разходите по складирането, транспорта, изтеглянето от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: В. Златев

4005

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 541-ОЗ от 5 юни 2014 г.

Като взе предвид представените към заявлението документи по чл. 31, ал. 2 от Кодекса за застраховането и на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 29, ал. 3 и 5 от КЗ Комисията за финансов надзор реши:

Издава на „Застрахователно дружество Съгласие“ – ЕАД, ЕИК 200339643, със седалище и адрес на управление София 1309, район „Възраждане“, бул. Тодор Александров 141, допълнителен лиценз за застраховка по т. 10 на раздел ІІ, буква „А“ от приложение № 1 към Кодекса за застраховането – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство“ за рисковете:

– „Всяка отговорност за вреди, възникваща при използването на сухопътни моторни превозни средства“;

– „Гражданска отговорност на превозвача с моторни превозни средства по суша“.

На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 132, ал. 2, т. 8 и чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

Председател: Ст. Мавродиев

4086

РЕШЕНИЕ № 542-ОЗ от 5 юни 2014 г.

На основание чл. 16, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 121, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 9 от Кодекса за застраховането Комисията за финансов надзор реши:

1. Издава разрешение за прекратяване на „Интерамерикан България“ – ЗЕАД, ЕИК: 121744900, със седалище и адрес на управление София 1301, район „Възраждане“, бул. Александър Стамболийски 55, ет. 7, офис 12.

2. Отнема лиценза за извършване на дейност по застраховане на „Интерамерикан България“ – ЗЕАД.

На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 132, ал. 2, т. 8 и чл. 149, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

Председател: Ст. Мавродиев

4087

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 255 от 28 април 2014 г.

В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-94-Д-54 от 7.12.2011 г. от X.X.X. чрез пълномощник X.X.X. с искане за допускане изработването на проект за план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 44063.6229.1821 по КККР на с. Лозен, м. Караджин, район „Панчарево“.

Към заявлението са приложени: нотариален акт № 142, том V, рег. № 27697, дело № 888 от 29.09.2011 г., скица от СГКК за поземлен имот с идентификатор 44063.6229.1821, мотивирано предложение и пълномощно.

Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано на заседание на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-12 от 14.02.2012 г., т. 9, заедно със становищата на отделите на НАГ и е направено служебно предложение за представяне на задание за проектиране на ПРЗ.

Със заявление вх. № ГР-94-Д-54 от 24.02.2012 г. допълнително е внесено задание за проектиране на план за регулация и застрояване.

Със заповед № РД-09-50-215 от 29.02.2012 г. на главния архитект на Столична община на основание чл. 124, ал. 7 ЗУТ е одобрено задание в обхват поземлен имот с идентификатор 44063.6229.1821 по КККР на с. Лозен.

На основание чл. 124, ал. 3 ЗУТ със заповед № РД-09-50-239 от 29.02.2012 г. на главния архитект на СО е допуснато изработване на подробен устройствен план – ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 44063.6229.1821 по КККР на с. Лозен.

Заповедите са изпратени за сведение на кмета на район „Панчарево“ с писмо изх. № ГР-94-Д-54 от 8.03.2012 г.

Със заявление вх. № ГР-94-Д-54 от 23.05.2012 г. са внесени проекти за одобряване на план за регулация и застрояване за УПИ V-1821 и улица от о. т. 421б до о. т. 421д, кв. 6а, с. Лозен, с обяснителна записка.

Представени са съгласуван проект от „ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД, на 9.04.2012 г. и предварителни данни от „Софийска вода“ – АД, с писмо № ТУ-1096 от 5.04.2012 г.

Със заявление вх. № ГР-94-Д-54 от 14.06.2012 г. са представени експертна оценка и геодезическо заснемане, заверени от дирекция „Зелена система“ – СО, на 31.05.2012 г.

Със заявление вх. № ГР-94-Д-54 от 19.07.2012 г. е внесено становище № 94-00-6503 от 11.07.2012 г. на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите – София, относно липсата на необходимост от извършване на екологична оценка.

Със заявление вх. № ГР-94-Д-54 от 5.11.2012 г. допълнително са внесени нови предварителни данни от „Софийска вода“ – АД, с писмо № ТУ-3434 от 24.10.2012 г. и схеми ВиК.

Проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ, като съгласно писмо рег. № 6602-36/5 от 21.02.2013 г. на главния архитект на район „Панчарево“ в законоустановения срок са постъпили две възражения, а именно: възражение вх. № 6602-36/3 от 28.01.2013 г. от X.X.X., собственик на поземлен имот с идентификатор 44063.6229.1818, и възражение вх. № 6602-36/4 от 30.01.2013 г. от X.X.X., собственик на поземлен имот с идентификатор 44063.6229.1820.

Проектът и постъпилите възражения са разгледани на заседание на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-32 от 23.04.2013 г., т. 1, като същите не са уважени.

Във връзка с преработването на изработения проект същият е съобщен по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ, като съгласно писмо рег. № 6602-36/5 от 11.01.2014 г. на кмета на район „Панчарево“ в законоустановения срок са постъпили две възражения, които са идентични с възраженията, постъпили при съобщаването по чл. 128, ал. 3 ЗУТ, изпратени в НАГ с писмо рег. № 6602-36/5 от 21.02.2013 г. на главния архитект на район „Панчарево“ и разгледани на заседание на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-32 от 23.04.2013 г, т. 1, като същите не са уважени, тъй като предвижданията за обекти – публична общинска собственост, към която категория обекти принадлежи уличната регулация от о. т. 421б до о. т. 421д, се извършват в обществен интерес и преценката по допускането им е по целесъобразност.

Освен горното преработката на плана, която налага съобщаването му по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ, не засяга имотите на възразителите.

Проектът и постъпилите възражения са разгледани на заседание на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-18 от 11.03.2014 г., т. 3, като същите не са уважени и е взето решение, с което проектът е приет по реда на чл. 128, ал. 7 ЗУТ.

С оглед на горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:

Допускането на изработването на проекта със заповеди № РД-09-50-215 от 29.02.2012 г. на главния архитект на Столична община и № РД-09-50-239 от 29.02.2012 г. е преди влизане в сила на ЗИД на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 26.11.2012 г., поради което на основание § 124 ПЗРЗИДЗУТ производството следва да се довърши по реда, действал преди 26.11.2012 г.

Искането е направено от заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, а именно X.X.X., собственик на поземлен имот № 61641821 по КВС, землище на с. Лозен, съгласно нотариален акт № 142, том V, рег. № 27697, дело № 888 от 29.09.2011 г. Въз основа на същия документ за собственост лицето е вписано като такова в приложената скица от СГКК за поземлен имот с идентификатор 44063.6229.1821.

Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец, одобрено е задание, като е спазен чл. 124, ал. 7 ЗУТ, допуснато е изработването на проект на ПУП от компетентния за това орган, внесен е проект и са изпълнени предписанията в допускането, проектът е съобщен на всички заинтересовани лица, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.

Спазени са материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.

Планът за регулация е изработен върху действаща кадастрална карта, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ. Имотът се урегулира за първи път и регулационните граници следват имотните такива, като за същия се образува УПИ V, в съответствие с чл. 17, ал. 1 ЗУТ.

Достъпът до УПИ V е по улица от о. т. 421б до о. т. 421д, която е предвидена с изработения план за регулация улица с оглед спазване изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.

С предвиденото с проекта урегулиране на улица се засягат имоти – частна собственост. Същото е мероприятие от публичен характер съгласно чл. 21, ал. 1 ЗОС, поради което компетентен да одобри проекта за ПРЗ в случая на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС е Столичният общински съвет.

Предвижданията за обекти – публична общинска собственост, към която категория обекти принадлежи уличната регулация от о. т. 421а до о. т. 421д, се извършват в обществен интерес и преценката по допускането им е по целесъобразност, поради което и възраженията от собствениците на поземлени имоти с идентификатори 44063.6229.1818 и 44063.6229.1820 са неоснователни.

Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.

По действащия ОУП на СО имотът – предмет на плана, попада в устройствена зона „Жилищна зона с малкоетажно застрояване в природна среда“ (Жм1). Предвиденото застрояване на жилищна сграда е допустимо в тази устройствена зона съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на застрояване, отразени в матрицата върху плана, отговарят на предвидените в ОУП на СО.

С горното е спазено изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.

С плана за застрояване се предвижда ниско като характер и свободностоящо като начин застрояване. Планът се одобрява при спазване изискванията на чл. 31, ал. 1 ЗУТ по отношение изискуемите разстояния на жилищни сгради до вътрешните граници на УПИ.

Предвид горното, с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица.

Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Изпълнени са изискванията в мотивираното предписание за съгласуване на проекта с „ЧЕЗ – Разпределение – България“ – АД, и „Софийска вода“ – АД.

Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, което се установява от представените експертна оценка и геодезическо заснемане на дървесната растителност, заверени от дирекция „Зелена система“ – СО.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 31, ал. 1, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ, т. 5 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-32 от 23.04.2013 г., т. 1, Столичният общински съвет реши:

1. Одобрява проект за план за регулация на с. Лозен, кв. 6А. Откриване на улица от о. т. 421б до о. т. 421д. Отреждане на УПИ V-1821 за жилищно строителство по червените и сините линии, цифри и текст съгласно приложения проект.

2. Одобрява проект за: план за застрояване за УПИ V-1821 за жилищно строителство, кв. 6А, с. Лозен, съгласно приложения проект.

Въз основа на одобрения план за застрояване не може да се издава виза за проектиране, да се одобрява (съгласува) инвестиционен проект или да се издава разрешение за строеж с допускане на намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица.

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.

Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Председател: Е. Герджиков

4055

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 1274 от 30 май 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 218 от 11.04.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 15.07.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на помещение към трафопост, София, ж.к. Красна поляна, ул. Атанас Кирчев 40, м. НПЗ Средец, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красна поляна“, със съответното право на строеж.

2. Начална тръжна цена – 54 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.

4. Депозитът за участие – 5400 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.07.2014 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

4068

 

РЕШЕНИЕ № 1278 от 30 май 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 423 от 18.07.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 14.07.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на ПИ № 111010 (бивша почивна база), с. Бързия, местност Пръшковица, община Берковица, обособена част от „Галатея 2002“ – ЕАД.

2. Начална тръжна цена – 143 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.

4. Депозитът за участие – 14 300 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.07.2014 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

4069

 

РЕШЕНИЕ № 1279 от 30 май 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 362 от 9.06.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 16.07.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на УПИ XXVIII-525, 528, кв. 11а, м. Витоша – ВЕЦ „Симеоново“, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Студентски“.

2. Начална тръжна цена – 303 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.

4. Депозитът за участие – 30 300 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок за закупуване на тръжна документация – до 14.07.2014 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

4070

 

РЕШЕНИЕ № 1282 от 30 май 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 461 от 13.09.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 15.07.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на помещение към трафопост, гр. Банкя, кв. Вердикал, ул. Плиска (между ул. Варна и ул. Ручей), общински нежилищен имот, стопанисван от район „Банкя“, със съответното право на строеж.

2. Начална тръжна цена – 14 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.

4. Депозитът за участие – 1400 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.07.2014 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 часа. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

4071

 

РЕШЕНИЕ № 1283 от 30 май 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 514 от 28.07.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 14.07.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на поземлен имот с идентификатор 68134.403.320 (УПИ IX, кв. 512, м. ГГЦ зона Г-14), София, ул. Стара планина 4, обособена част от капитала на „Спортна София – 2000“ – ЕАД, с право на собственост върху поземления имот.

2. Начална тръжна цена – 680 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.

4. Депозитът за участие – 68 000 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок за закупуване на тръжна документация – до 10.07.2014 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

4072

 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 986 от 28 май 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:

Одобрява проект за изменение на план за улична регулация и на план за регулация на квартали 607, 606 и 361 по плана на Казанлък, като:

1. Премахва улична регулация между осови точки 9406-9405-9404-9403-9402-9401-9413-9412-9411.

2. Променя улична регулация между нови осови точки 9406-9405 и отреждане на улична регулация между осови точки 9411 (стар номер) – 9412 (нов номер).

3. Обединява урегулирани поземлени имоти I-3001, II-3002, IX-3004, IV-3005, 3006, V-3010, VI-3013, VII-3012, VIII-3009 от квартал 606 с УПИ I-3003, III-3007 от квартал 607 в общ УПИ I-3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3009, 3010, 3012, 3013 в квартал 606.

4. Заличава квартал 607.

5. Изменя границите на УПИ I-8802 в квартал 361 във връзка с изменение на уличната регулация.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Стара Загора.

Председател: Н. Златанов

4111

 

ОБЩИНА КАМЕНО

РЕШЕНИЕ № 15 от 29 май 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, одобрява ПУП – ПП (парцеларен план) за „Уличен водопровод за ПИ 009011“ в местността Рапаня, землище гр. Камено, община Камено, област Бургас.

Председател: Ст. Драганова

4149

РЕШЕНИЕ № 16 от 29 май 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, одобрява ПУП – план за улична регулация за ПИ 012103 в местността Кабата, землище с. Винарско, община Камено, област Бургас.

Председател: Ст. Драганова

4150

 

РЕШЕНИЕ № 17 от 29 май 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, одобрява ПУП – парцеларен план за „Външно ел. захранване с кабел 20 kV от нов СРС между ж.р.ст. № 17 и 18 от ВЛ 20 kV „Аспарухово“ до ново ТП в ПИ 089001, местност Санър баир, землище с. Трояново, община Камено, област Бургас“.

Председател: Ст. Драганова

4151

 

ОБЩИНА МОНТАНА

РЕШЕНИЕ № 925 от 27 май 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Монтана, реши:

Одобрява проект за парцеларен план за външно ел. захранване от мачтов трафопост МТП 20/0,4 kV в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.2.600 и водопроводно отклонение за захранване на ПИ с идентификатор 48489.2.530, преминаващи през ПИ с идентификатори 48489.2.600, 48489.2.488, 48489.2.154 по кадастралната карта на гр. Монтана – частна и общинска публична собственост.

Проектът за трасето и разположението на сервитутните зони се одобряват по графичната и текстовата част на проекта, който е неразделна част от решението.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Монтана, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Председател: И. Иванов

4088

 

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

РЕШЕНИЕ № 553 от 20 май 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павликени, одобрява проект за частичен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Външно ел. захранване на допълнително водоснабдяване на с. Върбовка, ПИ № 000316 по КВС на с. Върбовка, ЕКАТТЕ 12783, община Павликени, област Велико Търново, с възложител Община Павликени.

Председател: Д. Дончев

4113

 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

РЕШЕНИЕ № 1083 от 29 май 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК Общинският съвет – гр. Плевен, реши:

1. Допълва годишния план за приватизация, приет с Решение № 903 от 30.01.2014 г. на Общинския съвет – гр. Плевен, със следния недвижим имот: сграда с идентификатор 56722.655.82.33 със застроена площ 52 кв. м, намираща се в Плевен, ж.к. Сторгозия 38А.

2. Открива процедура за приватизация чрез публичен търг на общински недвижим нежилищен имот: сграда с идентификатор 56722.655.82.33 със застроена площ 52 кв. м, представляваща помещения в масивна едноетажна сграда с предназначение: „за друг вид обществена сграда“, разположена в поземлен имот с идентификатор 56722.655.82 – УПИ І, кв. 713, между жил. бл. № 38 и № 39, намираща се в Плевен, ж.к. Сторгозия 38А.

Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 37257 от 5.12.2011 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 80 от 7.12.2011 г., том 54, рег. № 20477.

3. Възлага на кмета на община Плевен да извърши необходимите правни и фактически действия за провеждане на съответните процедури по реда на чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката на приватизация или със следприватизационен контрол, включително процесуално представителство, за възлагане анализ на правното състояние и приватизационна оценка на имота, както и да сключи съответните договори със спечелилите участници в проведените процедури.

Председател: Д. Ангелов

4046

 

РЕШЕНИЕ № 1084 от 29 май 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:

1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим нежилищен имот: магазин № 1 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.10.40, с предназначение: за търговска дейност, разположен на първия етаж, със застроена площ 41,78 кв. м, заедно с 0,6099 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращ се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А, по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 25 000 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 1500 лв.

Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 38422 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 76 от 8.02.2013 г., том ІV, рег. № 1523.

2. Определя депозит за участие в търга в размер 2500 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на 21-вия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

3. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена такса в размер 100 лв. без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до 16-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.

4. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в Центъра за административно обслужване на Община Плевен в срок до 17 ч. на 21-вия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.

5. Търгът да се проведе от 10 ч. на 25-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен на ет. І, пл. Възраждане 2, Плевен.

6. Сроковете по т. 2 до т. 5 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

7. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.

8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС.

9. Възлага на кмета на община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор за продажба като част от нея.

10. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на търга да представи на кмета на община Плевен протокол за резултатите от търга.

11. Възлага на кмета на общината в срок 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.

12. Възлага на кмета на община Плевен да сключи договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните изисквания.

Председател: Д. Ангелов

4047

РЕШЕНИЕ № 1085 от 29 май 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:

1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим нежилищен имот: магазин № 2 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.10.41, с предназначение: за търговска дейност, разположен на първия етаж, със застроена площ 31,18 кв. м, заедно с 0,4552 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращ се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А, по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 18 000 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 1000 лв.

Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 38423 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 74 от 8.02.2013 г., том ІV, рег. № 1519.

2. Определя депозит за участие в търга в размер 1800 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на 21-вия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

3. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена такса в размер 100 лв. без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до 16-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.

4. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в Центъра за административно обслужване на Община Плевен в срок до 17 ч. на 21-вия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.

5. Търгът да се проведе от 11 ч. на 25-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен на ет. І, пл. Възраждане 2, Плевен.

6. Сроковете по т. 2 до т. 5 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

7. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.

8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС.

9. Възлага на кмета на община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор за продажба като част от нея.

10. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на търга да представи на кмета на община Плевен протокол за резултатите от търга.

11. Възлага на кмета на общината в срок 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.

12. Възлага на кмета на община Плевен да сключи договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните изисквания.

Председател: Д. Ангелов

4048

 

РЕШЕНИЕ № 1086 от 29 май 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:

1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим нежилищен имот: ателие № 1 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.10.18, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено на седмия етаж, със застроена площ 51,81 кв. м, с прилежащо избено помещение № 18 със светла площ 4,56 кв. м, заедно с 0,7006 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А, ет. 7, по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 20 000 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 1400 лв.

Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 38414 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 95 от 8.02.2013 г., том ІV, рег. № 1551.

2. Определя депозит за участие в търга в размер 2000 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на 21-вия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

3. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена такса в размер 100 лв. без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до 16-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.

4. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в Центъра за административно обслужване на Община Плевен в срок до 17 ч. на 21-вия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.

5. Търгът да се проведе от 14 ч. на 25-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен на ет. І, пл. Възраждане 2, Плевен.

6. Сроковете по т. 2 до т. 5 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

7. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.

8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС.

9. Възлага на кмета на община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор за продажба като част от нея.

10. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на търга да представи на кмета на община Плевен протокол за резултатите от търга.

11. Възлага на кмета на общината в срок 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.

12. Възлага на кмета на община Плевен да сключи договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните изисквания.

Председател: Д. Ангелов

4049

 

РЕШЕНИЕ № 1087 от 29 май 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 9, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:

1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим нежилищен имот: ателие № 2 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.10.19, с предназначение: ателие за творческа дейност, разположено на седмия етаж, със застроена площ 67,66 кв. м, с прилежащо избено помещение № 19 със светла площ 5,93 кв. м, заедно с 0,9148 % ид. ч. от общите части и общите помещения на сградата, с обща площ 815,58 кв. м и от правото на строеж в УПИ І, кв. 14 по плана на гр. Плевен, намиращо се в Плевен, бул. Георги Кочев 13, вх. А, ет. 7, по реда на Наредбата за търговете и конкурсите при начална тръжна цена 28 000 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 1500 лв.

Имотът е актуван с акт за частна общинска собственост № 38415 от 5.02.2013 г., вписан в Агенцията по вписванията под № 69 от 8.02.2013 г., том ІV, рег. № 1506.

2. Определя депозит за участие в търга в размер 2800 лв. и краен срок за внасянето му до 16 ч. на 21-вия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

3. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ за платена такса в размер 100 лв. без ДДС или с платежно нареждане по сметка IBAN BG73 IORT 7380 8438 1000 00, BIC IORTBGSF, код на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон гр. Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч., в срок до 16-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.

4. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в Центъра за административно обслужване на Община Плевен в срок до 17 ч. на 21-вия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“.

5. Търгът да се проведе от 15 ч. на 25-ия ден от датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник“ в Актовата зала на Община Плевен на ет. І, пл. Възраждане 2, Плевен.

6. Сроковете по т. 2 до т. 5 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича в следващия след него присъствен ден.

7. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за провеждане на търга, след закупуване на тръжна документация и предварителна заявка в отдел „ОПКП“ при Община Плевен.

8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС.

9. Възлага на кмета на община Плевен да утвърди тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор за продажба като част от нея.

10. Възлага на комисията, провеждаща търга, в срок 3 работни дни след провеждането на търга да представи на кмета на община Плевен протокол за резултатите от търга.

11. Възлага на кмета на общината в срок 3 работни дни след получаването на протокола от проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.

12. Възлага на кмета на община Плевен да сключи договор със спечелилия участник за приватизация на имота по т. 1 съгласно нормативните изисквания.

Председател: Д. Ангелов

4050

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

РЕШЕНИЕ № 981 от 29 април 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ поради възникнали инвестиционни намерения на собственика на поземления имот, настъпили изменения в устройствените условия и необходимост от осигуряване на целесъобразно застрояване и във връзка с чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ, чл. 35, ал. 1 ППЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Поморие, реши:

Одобрява ПУП – ПРЗ за ПИ 002022 в м. Водоемите, землище с. Лъка, община Поморие, с който план имотът се урегулира в УПИ ІІІ-22, масив 2, с отреждане за свободно ниско жилищно застрояване „Жм“ и градоустройствени показатели: Н – 3 (10 м); Пзастр. – 30 %; Кинт. – до 1,2; Позел.: мин. 50 %, и паркиране в имота съгласно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери. Обявява графичната част на проекта за неразделна част от това решение.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Поморие пред Административния съд – Бургас.

Председател: М. Енева

4044

 

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ № 1299 от 29 май 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 62, ал. 9 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ I МО – военен терен, и план за застрояване за новообразувания УПИ I – спорт, атракции, озеленяване, от кв. 334а по плана на гр. Стара Загора в следния обхват:

Изменение на план за регулация за УПИ I МО – военен терен, от кв. 334а, гр. Стара Загора, като се обособи нов урегулиран поземлен имот – УПИ I – спорт, атракции, озеленяване, отреден за новообразуван поземлен имот (ПИ) № 7128 (с идентификатор 68850.509.3345 по кадастрална карта), и новобразувана улица с о.т. 4640 – о.т. 772б – о.т. 772 и о.т. 772а. Обособява се нов квартал 334б, в който попадат УПИ VI МО – военен терен, и УПИ V – За училище, съгласно приложения проект.

План за застрояване за новообразувания УПИ I – спорт, атракции, озеленяване, от кв. 334а, като се установи смесена устройствена зона Сса, оз – за спорт, атракции и озеленяване – свободно високо застрояване, с височина Н до 21 м, със следните параметри: максимална плътност – 15 %, максимален коефициент на интензивност на застрояване (Кинт.) – 0,2; минимална озеленена площ – 60 %; свободно високо застрояване – с височина до 21 м – съгласно приложения проект.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административния съд – Стара Загора.

Председател: Е. Христов

4013

 

РЕШЕНИЕ № 1335 от 29 май 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) и чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Общинският съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификационен № 68850.109.24 от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора, с местонахождение – извън границите на урбанизираните територии на същото.

С плана за застрояване в цитирания имот се установява чисто производствена устройствена зона – Пч – свободно високо застрояване (с височина на застрояване Н над 15 м) и указаните в проекта показатели: максимална плътност на застрояване – до 80 %; максимален коеф. на интензивност на застрояване – Кинт. – до 2,5; минимална озеленена площ – 20 %, за изграждане на обект „Зърнобаза“ в процедирания имот.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административния съд – Стара Загора.

Председател: Е. Христов

4014

 

РЕШЕНИЕ № 1336 от 29 май 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот № 005001 от картата на възстановената собственост на землище с. Богомилово, община Стара Загора“, с обща дължина на кабела 83 м.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административния съд – Стара Загора.

Председател: Е. Христов

4015

РЕШЕНИЕ № 1337 от 29 май 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.) и чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Общинският съвет – гр. Стара Загора, одобрява:

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификационен № 68850.45.1 от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора. С плана за застрояване в цитирания имот се установява жилищна устройствена зона – Жм – свободно ниско застрояване (с височина Н до 10 м) и следните показатели: максимална плътност на застрояване – до 60 %; максимален коеф. на интензивност на застрояване Кинт. – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 % – за изграждане на обект „Жилищна сграда“.

Подробен устройствен план – парцеларен план за прокарване на кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68850.45.1 от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора“.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административния съд – Стара Загора.

Председател: Е. Христов

4016

 

РЕШЕНИЕ № 1338 от 29 май 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 62, ал. 9 и чл. 16, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:

Не одобрява подробен устройствен план – изменение на план за регулация за кв. 455Г (парк „Бранителите на Стара Загора“) по плана на гр. Стара Загора и план за застрояване на новообразуваните имоти в новообразуваните кв. 4455 и кв. 4456.

С проекта за изменение на плана за регулация отпада съществуващ квартал 455г и се образува нов квартал 4455 със съществуващи урегулирани поземлени имоти І Ресторант, ІІ Озеленяване, ІІІ 5090 и ІV 5065 (стар № І-5065) и нови урегулирани поземлени имоти: УПИ V-1, парк „Бранителите на Стара Загора“, УПИ VІ-6 и УПИ VІІ-11.

Образува се нов кв. 4456 с нови урегулирани поземлени имоти УПИ VІІІ-6737, УПИ ІХ-6738, УПИ Х-6739, УПИ ХІ-6740, УПИ ХІІ-6741, УПИ ХІІІ-6742, УПИ ХІV-6743, УПИ ХV-6744, УПИ ХVІ-6745, УПИ ХVІІ-6736, УПИ ХVІІІ-6746.

Образуват се нови улици:

· о.т. 4198а – о.т. 4198б – о.т. 4198в – о.т. 4198г – о.т. 4198д – о.т. 4198е – о.т. 4198ж – о.т. 4208з – о.т. 4208д – о.т. 4208е – о.т. 4208ж;

· о.т. 4208а – о.т. 4208б – о.т. 4208и – о.т. 4208в – о.т. 4208г – о.т. 4208д;

· о.т. 4208в – о.т. 4208к;

· о.т. 47 – о.т. 47а – о.т. 47б – о.т. 47в – о.т. 47г – о.т. 47д – о.т. 47е – о.т. 47ж – о.т. 47з.

С плана за застрояване – за УПИ VІ-6 и УПИ VІІ-11 от кв. 4455 се установява устройствена зона – Ок – за спорт и рекреация, със следните параметри: максимална плътност – 10 %, максимален коефициент на интензивност на застрояване (Кинт.) – 0,2, минимална озеленена площ – 40 %, свободно ниско застрояване, с височина – до 7 м; за УПИ VІІІ-6737, УПИ ІХ-6738, УПИ Х-6739, УПИ ХІ-6740, УПИ ХІІ-6741, УПИ ХІІІ-6742, УПИ ХІV-6743, УПИ ХV-6744, УПИ ХVІ-6745 от кв. 4456 се установява жилищна устройствена зона – Жм, със следните параметри: максимална плътност – 60 %, максимален коефициент на интензивност на застрояване (Кинт.) – 1,2, минимална озеленена площ – 40 %, свободно ниско застрояване, с височина до 10 м; за УПИ ХVІІ-6736 и УПИ ХVІІІ-6746 от кв. 4456 се установява жилищна устройствена зона – Жм, със следните параметри: максимална плътност – 60 %, максимален коефициент на интензивност на застрояване (Кинт.) – 1,2, минимална озеленена площ – 40 %, свързано ниско застрояване, с височина до 10 м.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административния съд – Стара Загора.

Председател: Е. Христов

4089

 

ОБЩИНА СТРАЖИЦА

РЕШЕНИЕ № 487 от 16 май 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стражица, реши:

Одобрява проект за частично изменение на действащ ПУП – ПР в обхват: урегулиран поземлен имот І – „За гробищен парк“, в кв. 17А, и урегулиран поземлен имот І – „За училище“ в кв. 18, с. Николаево, община Стражица (разширение гробищен парк).

Премахва се улица с о.т. 46 – 47, с което кв. № 17А и кв. № 18 се обединяват в един нов самостоятелен квартал № 18.

С премахването на улицата се увеличава площта на УПИ І – „За гробищен парк“, площта става 11 894 кв. м.

УПИ І – „За училище“, с обединяването на двата квартала получава нов номер ІІ – „За училище“.

Председател: И. Маринов

4045

ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

РЕШЕНИЕ № 664 от 30 май 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хаджидимово, реши:

1. Одобрява ПУП – парцеларен и трасировъчен план за трасе на външен ел. кабел до имот № 093066, местността Чешмите, в землището на с. Абланица, община Хаджидимово.

2. Одобрява ПУП – парцеларен и трасировъчен план за трасе на външен водопровод до имот № 093066, местността Чешмите, в землището на с. Абланица, община Хаджидимово.

Председател: М. Имамов

4090

39. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за търсене и проучване на подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми, в площ „Петрово“, разположена на територията на община Сандански, област Благоевград, и описана със следните координати в координатна система 1970 г.:

X (m)

Y (m)

1.

4466917.67

8514356.78

2.

4466230.33

8517226.24

3.

4464666.57

8519389.90

4.

4461392.96

8519377.29

5.

4461251.91

8517925.05

6.

4459835.39

8513047.51

7.

4460858.73

8511864.30

 

4158

5. – Министърът на регионалното развитие на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ (в редакцията му преди изменение и допълнение на Закона за устройство на територията – ДВ, бр. 66 от 2013 г.) съобщава, че е издал разрешение за строеж № РС-30 от 9.06.2014 г. на „Контур Глобал Марица Изток 3“ – АД, за строеж: „Изграждане на връщащ тръбопровод от Сгуроотвал „Искрица“ към ПСИВ и укрепване на бреговете на р. Соколица – ЛОТ 1 и ЛОТ 2“, с местонахождение област Стара Загора, община Гълъбово, землището на с. Медникарово в поземлени имоти (ПИ), както следва: ЛОТ 1: ПИ № 47603.3030.4, 47603.303.128, 47603.000129, 47603.000303, 47603.000304, 47603.011007, 47603.011008, 47603.011025, 47603.011053, 47603.012004, 47603.012020, 47603.012019, 47603.012027, 47603.012028, 47603.012030, 47603.012037; ЛОТ 2: ПИ № 47603.000078, 47603.000080, 47603.000081, 47603.000140, 47603.000588, 47603.012030, 47603.012031. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез МРР.

4159

47. – Националната спортна академия „X.X.“, София, на основание чл. 3, ал. 1 и 2 ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет обявява конкурси за академичните длъжности: главен асистент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Гимнастика за нуждите на катедра „Гимнастика“; професор в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Мениджмънт на спорта за нуждите на катедра „Мениджмънт и история на спорта“, двата със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности е определен в Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Национална спортна академия „X.X.“ (НСА). Документи – в Центъра за развитие на академичния състав на НСА „X.X.“, кабинет 403, ет. 4, Студентски град.

4156

920. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурси за заемане на академична длъжност доцент: в професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, учебна дисциплина „Корабни енергетични уредби“, за цивилен служител в катедра „Корабни силови уредби“ на факултет „Инженерен“ – един; в професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация“, учебна дисциплина „Материалознание и технология на машиностроителните материали“, за цивилен служител в катедра „Кораборемонт“ на факултет „Инженерен“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в училището, тел. 052/552-230, 552-243, 632-015, вътр. 16731, и на сайта на училището: www.naval.-acad.bg.

4119

6. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че през май 2014 г. са продадени следните обекти: 1. поземлен имот с идентификатор 68134.1386.407 (ПИ 407) в УПИ I-405, 406, 407, кв. 18-а, София, ж.к. Надежда, ул. Недко войвода 26, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“, продаден на „Борола“ – ЕООД, представлявано от X.X.X.енко, за 90 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигната на търга цена е начислен 20 % ДДС в размер 18 000 лв.; продажната цена на обекта с ДДС е в размер 108 000 лв., изплатени изцяло от купувача; 2. ПИ с пл. № 192 в УПИ I, кв. 247, София, ул. Марко Бочар 7, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Слатина“, продаден на „Клима контрол груп“ – ЕООД, представлявано от X.X.X., за 84 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигната на търга цена е начислен 20 % ДДС в размер 16 800 лв.; продажната цена на обекта с ДДС е в размер 100 800 лв., изплатени изцяло от купувача; 3. магазин № 1, София, бул. Христо Ботев 119 (вляво от входа), обособена част от „Софийски имоти“ – ЕАД, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“, продаден на „Рубикон транспорт експрес“ – ООД, представлявано от X.X.X., за 336 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 4. помещение № 1, София, кв. Илиянци-изток, кв. 3, пл. III, до бл. 5, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Сердика“, продаден на СД „ИКАР Беджев и сие“, представлявано от X.X.X., за 17 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).

4076

30. – Община Велико Търново на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за: подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 10447.519.103 в землището на гр. Велико Търново, местност Пишмана, за определяне ново конкретно предназначение на имота „за жилищно застрояване“ с малка височина – 10 м; подробни устройствени планове – парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура – трасета за външно електрозахранване и водоснабдяване на обект в поземлен имот с идентификатор 10447.519.103 в землището на гр. Велико Търново, местност Пишмана; планове-схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към подробния устройствен план за поземлен имот с идентификатор 10447.519.103 в землището на гр. Велико Търново, местност Пишмана, които се намират в общинската администрация, стая 517. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на общината в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4154

7. – Община Казанлък на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване; изменение на улична регулация между осови точки 504 и 505, УПИ I – За жилищно строителство и КОО, в квартал 212 и УПИ I – За ЖС и полуподземни гаражи, в квартал 210 по плана на гр. Казанлък; отреждане на алея между променените УПИ I – За жилищно строителство и КОО, в квартал 212 и УПИ I – За ЖС и полуподземни гаражи, в квартал 210 по плана на гр. Казанлък; отреждане на 12 места за паркиране и 8 броя масивни гаражи и план за застрояване за тях. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да разгледат проекта в стая 11 на Община Казанлък и да направят писмени възражения, предложения и искания по него.

4112

4. – Община Нова Загора на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания – за обект „Водопроводно отклонение от съществуващ водопровод в ПИ 037043 до ПИ 000454“ в землището на с. Млекарево, община Нова Загора, с който се засягат ПИ 037043, 000345, 000795 и 000799 по КВС на с. Млекарево, община Нова Загора. Проектът е изложен за разглеждане в отдел „КРВП“ на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4114

2. – Община Разград на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план с инвеститор „Биовет“ – АД, Пещера – трасе с обща дължина 896,1 л. м – „Кабелна линия 20 kV от ТП „Горски кът“ на ВЕЛ 20 kV „Ломци“ до нов трафопост тип БКТП 20/0,4 kV в ПИ с № 61710.815.27 по КК на гр. Разград“ през имоти с номера: ПИ № 61710.815.7 – иглолистни дървесни видове, ПИ № 61710.815.27 – поляна, ПИ № 61710.815.754 – поляна, ПИ № 61710.816.11 – широколистни дървесни видове, ПИ № 61710.816.22 – път IV клас, ПИ № 61710.816.24 – широколистни дървесни видове, ПИ № 61710.816.755 – естествени ливади, ПИ № 61710.816.835 – широколистни дървесни видове, и ПИ № 61710.816.823 – водно течение – държавна собственост, в землището на гр. Разград, местността Кованлък. Проектът се намира в стая 202 на Община Разград. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на Община Разград.

4115

3. – Община Разлог на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – ПР – изменение на улична регулация от о.т. 51 – о.т. 50 – о.т. 49 – о.т. 180 до ПИ 61813.752.4 и обособяване на нова улична регулация от о.т. 51а – о.т. 1022 – о.т. 1023 – о.т. 1029 до о.т. 1034; о.т. 1029 до о.т. 179а; о.т. 176а до о.т. 1024 в обхвата на кв. 5 и 6 по плана на гр. Разлог, община Разлог, с възложител Община Разлог. Проектът е изложен в стая № 306 на Община Разлог. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

4057

3а. – Община Разлог на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – ПР – изменение на улична регулация от о.т. 693 до о.т. 735, между кв. 120 и кв. 121, план за изменение на регулация на УПИ І, ПИ 61813.761.22, кв. 120, УПИ Х, ПИ 61813.761.299 и УПИ ХІ, ПИ 61813.761.301, кв. 121, и обособяване на нова улична регулация от о.т. 693 – о.т. 694а – о.т. 694б – о.т. 694в – о.т. 735 по плана на гр. Разлог, община Разлог, с възложител Община Разлог, X.X., X.X., X.X., X.X., X.X. и X.X.. Проектът е изложен в стая № 306 на Община Разлог. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

4058

701. – Областният управител на област Смолян на основание чл. 150, ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е одобрен технически инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж № 27 от 10.06.2014 г. за обект „Изграждане на междуобщински път ІV-86533 „ІІІ-865 (Златоград – Подкова) – Неделино“ в участък от км 0+000.00 (4+550.00) до км 2+897.34 (7+447.34): с. Долен, община Златоград – с. Крайна, община Неделино, област Смолян“, подобект: „Мост на р. Припечанска при км 1+512.00 (6+062.00), подобект: „Подпорни стени“ и подобект: „Малки съоръжения“, с части – „Пътна“, „Мост на р. Припечанска при км 1+512.00 (6+062.00)“ + 1 бр. статика, „Подпорни стени“ + 1 бр. статика, „Малки съоръжения“ + 1 бр. статика, „Вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка“, „ПБЗ“, „ИГД“ и „Геодезия“. Проектът и разрешението за строеж могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица в деловодството на Областна администрация Смолян и обжалвани пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им.

4152

13. – Община Смолян на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 694 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 21.05.2014 г., протокол № 37, се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Отвеждащ водопровод за УПИ І-40.17 и УПИ ІІ-40.16 – база за спортен риболов в кв. 2, местност Правце – с. Букаците, община Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени имоти с № 7135, 4016, 7132 и 4017 в землището на с. Букаците, община Смолян. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план – парцеларен план, до общинската администрация, Смолян – бул. България 12.

4075

49. – Община Смолян на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 660 на Общинския съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 10.04.2014 г., протокол № 36, се разрешава изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в кв. 216 и 217 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян: 1. Изменение на дворищната регулация на урегулирани поземлени имоти (УПИ) ІІ-2500 и VІІІ – за озеленяване, с образуване на нов УПИ ХІ – за обществено обслужване, със задължителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка и изместване на уличната регулация от север и изток на новообособения имот в кв. 217 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян, с устройствени параметри – устройствена зона – Оо, височина на застрояване – до 7 метра, плътност на застрояване – до 70 %, Кинт. – до 1,5, озеленяване – мин. 30 %. 2. Съгласно скица-проект за промяна на граници на поземлен имот 67653.917.329 обявява 29 кв. м от поземлен имот с идентификатор 67653.917.330 – целият с площ 353 кв. м, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), трайно предназначение на територията: урбанизирана, при граници: 67653.917.337, 67653.917.329, 67653.917.331, 67653.917.332, 67653.917.574, 67653.917.328, 67653.917.327, 67653.917.325, кв. 216 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1119 от 19.09.2013 г., вписан в СВ под № 33, том VІ, дело 1044, парт. № 23992/20.09.2013 г., от публична общинска собственост в частна общинска собственост поради отпаднало предназначение. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване до общинската администрация Смолян, бул. България 12.

4153

1. – Община Созопол на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „БКТП 1 х 800 kVA, 20/0,4 kV в ПИ 67800.53.35 (УПИ V-10127), местност Мапи, землище гр. Созопол, по ДП 1120049215“, подобект: „Кабели 20 kV“, с трасе и сервитут в обхват на части от поземлени имоти: 67800.53.93, 67800.40.136, 67800.40.128, 67800.53.20, 67800.53.19, 67800.53.92, 67800.53.38, 67800.53.31 и 67800.53.36, землище гр. Созопол. Проектът се намира в сградата на Община Созопол. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план пред общинската администрация.

4116

13. – Община Хасково на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за улична регулация на квартал 836, ж. р. Изгрев, гр. Хасково. Проектира се нова улица – от о.т. 312 (нова) – о.т. 313 (нова) – о.т. 314 (нова) – о.т. 315 (нова) – о.т. 293, с ширина 7 м, която осигурява достъп до поземлени имоти 77195.729.501, 77195.729.475, 77195.729.476, 77195.729.197 и 77195.729.194. Проектира се нова задънена улица с ширина 4 м, с нови осови точки о.т. 316 – о.т. 317, която да осигури достъп до поземлени имоти 77195.729.200 и 77195.729.201. Заличава се улица с осови точки о.т. 293 – о.т. 304. Образува се нов квартал с номер 858 между улици с осови точки о.т. 278 – о.т. 303 – о.т. 302 – о.т. 301 – о.т. 300 – о.т. 299 – о.т. 298 – о.т. 297 – о.т. 296 – о.т. 294 – о.т. 293 – о.т. 315 – о.т. 314 – о.т. 313 – о.т. 312. Изменението на плана за регулация е показано с кафяви и зелени линии, щрихи и надписи в проекта. Проектът се намира в дирекция „Устройство на територията“ на ул. Михаил Минчев 3, ет. І, стая № 18, и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12 ч. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

4117

13. – Община Чирпан на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за ПУП – план за улична регулация (ПУР) от о.т. 99 до о.т. 94; план за регулация (ПР) за обединяване на кв. 38 и кв. 65б в един нов кв. 38, обединяване на УПИ V-407 и VI-407 в УПИ V-407 – за стопанска дейност, и промяна на номерата на парцелите, повтарящи се в новообразувания кв. 38; план за застрояване (ПЗ) и работен устройствен план (РУП) за УПИ V-407 – за стопанска дейност, IV-454, IX-404, VII-406, XIX и XVIII – автомивка, по плана на с. Винарово, община Чирпан, във връзка с постъпило заявление с вх. № 93-00-1043 от 17.03.2014 г. от X.X.X. от с. Винарово, област Стара Загора. Проектът за изменение на регулационния план (ПР) предвижда отреждане на парцел (УПИ) II – стопанска дейност, за имот с пл.н. 581 в кв. 45 по плана на гр. Чирпан. Планът за улична регулация (ПУР) променя регулацията на улица-тупик с о.т. 352 – 353, като новата улична регулация съвпада със съществуващата на място имотна граница на имот с пл.н. 581. Промяната на регулацията е показана с кафяви и зелени черти и надписи в чертежите на плана за регулация (ПР) и плана за улична регулация (ПУР). В част застрояване (ПЗ) се конкретизира възможността за сключено застрояване за УПИ II-581 – стопанска дейност, и УПИ VIII-3742 – за стопанска дейност (сключено между два съседни имота), в кв. 45 по плана на гр. Чирпан, при спазване на устройствените показатели за зона „Пч“ (чисто производствена) в съответствие с изискванията на чл. 23, т. 1, чл. 24, ал. 3 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, показано със задължителни и ограничителни линии на застрояване в проекта за ПЗ (план за застрояване). Проектите могат да бъдат разгледани в отдел „ТСУ и ИК“, стая № 1, ет. 1, в сградата на общинската администрация. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до Община Чирпан в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4093

3. – Община с. Руен на основание чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на действащ подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) – с. Зайчар, в териториален обхват урегулирани поземлени имоти (УПИ) V-113 и VІ-114, квартал 15, и УПИ VІІ-112, квартал 19, община Руен, област Бургас. Същият е изложен в стая № 23 в сградата на Община Руен с административен адрес: с. Руен 8540, община Руен, област Бургас, ул. Първи май 18. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят своите писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на действащия ПУП до общинската администрация.

4118

СЪДИЛИЩА

Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпила жалба от Пенсионноосигурително дружество „Алианц България“ – АД, със седалище и адрес на управление София, ул. Дамян Груев 42, Пенсионноосигурителна компания „Доверие“ – АД, със седалище и адрес на управление София, ул. Тинтява13Б, ет. 7, и X.X.X. с постоянен адрес София, район „Красно село“, ул. Смърч 24, с която се оспорва Практика по третирането на репо сделките и обратните репо сделки с безналични ценни книжа, регистрирани в Централния депозитар, приета с протокол № 8 от 15.02.2012 г. на заседание на Комисията за финансов надзор, по което е образувано адм. д. № 8812/2013 г. по описа на Върховния административен съд.

4120

Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от X.X.X. с адрес Русе, бул. Цар Освободител 42А, вх. 1, на Наредба за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол № 105 от 22.08.2006 г. на Министерството на земеделието и храните, по което е образувано адм. д. № 6155/2014 г. по описа на Върховния административен съд.

4125

Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от кмета на община Искър на Решение № 528 по протокол № 43 от 30.04.2014 г. на Общинския съвет – Искър, с което е потвърдена т. 10 от Решение № 507 по протокол № 42 от 31.03.2014 г. на Общинския съвет – Искър, по което е образувано адм. д. № 462/2014 г. по описа на Административния съд – Плевен.

4121

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение „Балкански институт за активна политика“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1 от устава на БИАП свиква общо събрание на членовете на сдружението на 16.08.2014 г. в 10 ч. в офиса на сдружението в София, ж.к. Връбница 1, бл. 525, вх. А, ет. 6, ап. 17, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението през 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 г.; 2. освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет на сдружението за дейността им до 31.05.2014 г.; 3. освобождаване на председателя и членове на управителния съвет; 4. приемане на нови членове на сдружението; 5. избор на нови членове и председател на управителния съвет; 6. изменения и допълнения в устава на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе от 10 ч. на същото място на 23.08.2014 г.

4160

1. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб туистед джу джицу“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1 от устава свиква общо събрание на 16.08.2014 г. в 10 ч. в София, ул. Пловдивско поле 11, вх. 4, ет. 4, ап. 70, при следния дневен ред: 1. вземане на решение на основание чл. 23, т. 11 от устава на сдружението за присъединяване на „Спортен клуб туистед джу джицу“ към Българската джу джицу федерация (БДДФ); 2. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

4146

15. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза „Сдружение Милеа 77“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.08.2014 г. в 10 ч. на адреса на сдруежението – София, ж.к. Красно село, кв. Борово, бл. 224, вх. Г, ет. 5, ап. 64, при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. вземане на решение за преобразуване на юридическо лице с нестопанска цел, определено за осъществяване на дейност в частна полза, с наименование „Сдружение Милеа 77“ в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; 3. избор на управителен съвет и председател; 4. промени в устава на сдружението; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същото място и при същия дневен ред в 11 ч. независимо от броя на присъстващите.

4164

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Хор Тримонциум“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на членовете на сдружението на 19.08.2014 г. в 18 ч. в Пловдив в заседателната зала на „Дом на учителя“ Пловдив (зала 1), при следния дневен ред: 1. прекратяване на членството на X.X.X., поради смърт; 2. промяна на състава на управителния съвет и отпадане от състава на УС на X.X.X.; 3. вземане на решение за увеличение на членския внос от 1 лв. на 5 лв.; 4. промяна на начина на свикване на ОС и в този смисъл промяна на чл. 23 от устава; 5. промяна на чл. 38 от устава; 6. избор на нов председател на УС и промяна на адреса на управление на сдружението; 7. приемане на устав, съдържащ измененията.

4109

1. – Председателят на управителния съвет на сдружение с нестопанска цел „Национално сдружение на производителите на кайсии – Цар Самуил“, Тутракан, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 30.07.2014 г. в 10 ч. в Тутракан, ул. Трансмариска 51А, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС за периода юли 2012 г. – юни 2014 г.; 2. обсъждане на предложения и приемане на промени в устава; 3. промени в състава на управителния съвет; 4. промяна адреса на управление на сдружението; 5. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

4155

1. – Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство при ЦДГ „Иглика“ – с. Дуванлий“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 28.07.2014 г. в 15 ч. в сградата на ЦДГ „Иглика“ в с. Дуванлий, област Пловдив, община Калояново, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване на сдружението с ликвидация на същото; 2. вземане на решение за откриване на производство по ликвидация на сдружението и определяне на срок за ликвидацията; 3. вземане на решение за избиране на ликвидатор при предложен такъв X.X.X.; 4. вземане на решение за овластяване на ликвидатора за извършването на всички правни и фактически действия във връзка с ликвидацията, както и последващо заличаване на сдружението от всички релевантни регистри.

4110

8. – Управителният съвет на СК „Зареница“, с. Павелско, област Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.09.2014 г. в 18 ч. в сградата на кметството на с. Павелско при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на СК „Зареница“, с. Павелско, за изминалия период; 2. избор на управителен съвет и на КС на СК „Зареница“, с. Павелско, за периода 2014 – 2018 г. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при същия дневен ред същия ден в 19 ч. и на същото място.

4225

X.X.X. – ликвидатор на сдружение „Българска асоциация за улавяне и съхранение на въглероден диоксид“ – София, в ликвидация по ф.д. № 637/2010, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, бул. Фритьоф Нансен 9, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на асоциацията да предявят вземанията си в срок шест месеца считано от датата на обнародване на поканата в „Държавен вестник“.

4107

X.X.X. – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Студентски спортен клуб „Черноризец Храбър“, в ликвидация по ф.д. № 7261/2006 г. по описа на Софийския градски съд, със седалище и адрес на управление София, район „Студентски“, кв. Мусагеница, до бл. 82, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си към сдружението в шестмесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

4108

Промени настройката на бисквитките