Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 68 от 15.VIII

  • НАРЕДБА № 15 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА Виж повече
  • НАРЕДБА № 36 ОТ 30 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 30 ОТ 19 ЮЛИ 2006 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЧЕТОВОДСТВОТО, ФОРМАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ, СПРАВКИТЕ, ДОКЛАДИТЕ И ПРИЛОЖЕНИЯТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ И ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 51 ОТ 2008 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 66 ОТ 2 Виж повече
  • НАРЕДБА № 26 ОТ 23 АПРИЛ 2009 Г. ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 58 ОТ 2 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ Виж повече
  • НАРЕДБА № 39 ОТ 10 АПРИЛ 2006 Г. ЗА СТРОИТЕЛСТВО В ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД Виж повече
  • НАРЕДБА № 20 ОТ 10 МАЙ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА, МОГАТ ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ НЯКОИ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 71 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.09.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 37 О Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 15 ОТ 2 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ "ОБЩА МЕДИЦИНА" ОТ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ Виж повече
Промени настройката на бисквитките