Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 68 от 15.VIII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-71 от 31 юли 2014 г.

На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища и във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна детска градина „Къща на децата“ – София, изменям Заповед № РД-14-135 от 25.08.2010 г. (ДВ, бр. 72 от 2010 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-16 от 15.03.2011 г. (ДВ, бр. 28 от 2011 г.), както следва:

Думите: „Ново образование“ – ЕООД, София, представлявано от X.X.X., ЕИК 201409692, със седалище и адрес на управление – София, район „Витоша“, ул. Българска легия 17“ се заменят със: „Монтесори образование“ – ЕООД, София, представлявано от X.X.X., ЕИК 203101444, със седалище и адрес на управление – София, район „Витоша“, ул. Българска легия 17“.

Министър: А. Клисарова

5502

 

ЗАПОВЕД № РД-14-72 от 31 юли 2014 г.

На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 ППЗНП и чл. 17 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища разрешавам на „Свети Цар Тривелий“ – ЕООД, представлявано от X.X.X., ЕИК 202667539, със седалище и адрес на управление София 1618, район „Витоша“, ж.к. Манастирски ливади, ул. Майстор Алекси Рилец 38, ет. 5, да открие Частна целодневна детска градина „Росица“ – София.

1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание и подготовка.

2. Детската градина има право да издава удостоверение за завършена подготвителна група.

3. Официалният адрес на Частна целодневна детска градина „Росица“ – София, е: София, ж.к. Бояна, ул. Букара 15, представляващ ПИ с идентификатор 68134.1936.1363.

4. Възпитанието и обучението на децата се провеждат на адрес – София, ж.к. Бояна, ул. Букара 15, представляващ ПИ с идентификатор 68134.1936.1363.

5. Детската градина се управлява и представлява от X.X.X..

Министър: А. Клисарова

5503

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 677-ИП от 22 юли 2014 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 ЗКФН и чл. 14, ал. 4 във връзка с ал. 1 ЗПФИ Комисията за финансов надзор реши:

Разширява обхвата на издадения на ИП „Авус Капитал“ – ООД, със седалище и адрес на управление: София, район „Изгрев“, ул. Лъчезар Станчев 3, ет. 10 (Литекс тауър), лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник с инвестиционните дейности и услуги по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6 и ал. 3, т. 6 ЗПФИ и с правото да извършва инвестиционни дейности и услуги по чл. 5, ал. 2, т. 1 – 7 и ал. 3, т. 1 – 7 ЗПФИ и в трети държави.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

Председател: Ст. Мавродиев

5400

 

РЕШЕНИЕ № 687-ПОД от 24 юли 2014 г.

На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 122б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване Комисията за финансов надзор издава пенсионна лицензия на „Пенсионноосигурително дружество Утре“ – АД, със седалище и адрес на управление София 1324, бул. Джавахарлал Неру 28, Силвър център, ет. 2, офис 40 – 46. Пенсионната лицензия дава право за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване.

Председател: Ст. Мавродиев

5401

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 385 от 26 юни 2014 г.

В изпълнение на предвижданията на общия устройствен план на СО и програмата за проектно-проучвателни работи на НАГ – СО, и решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-18 от 13.03.2012 г., т. 2, със Заповед № РД-09-50-421 от 2.05.2012 г. на главния архитект на СО е допуснато да се изработи подробен устройствен план и план-схеми на техническата инфраструктура на м. Дърньов камък – Горна баня, район „Овча купел“, по реда на чл. 16 ЗУТ при изисквания проектът да се съобрази с приетата транспортно-комуникационна схема на м. Суходол – разширение – м. Голямата могила и м. Равнище, приета с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-77 от 30.09.2011 г., т. 4, и със зоните съгласно приложената схема за обхват по предвижданията на ОУП на СО – „Жилищна зона с малкоетажно застрояване в природна среда“ (Жм1) и „Зона за общественообслужващи дейности и озеленяване в околоградския район“ (Оз2).

С писмо изх. № ГР-70-00-506 от 8.05.2012 г. заповедта е изпратена за сведение и оповестяване до район „Овча купел“.

С протокол вх. № ГР-70-00-506 от 1.06.2012 г. са предадени ПРЗ и план-схеми, както и документация по чл. 19 ЗУЗСО.

Представен е проект за ПУП по част „Комуникации“ с обяснителна записка – геометрично решение, план-схема за вертикално планиране, надлъжни профили, типови напречни профили; хидроложки проучвания и оценка на пропускателната способност на сечението на р. Стубела за нуждите на ПУП; експертна оценка по чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, заверена от дирекция „Зелена система“ при СО на 1.08.2012 г.

Представени са следните план-схеми: план-схема за газификация, съгласувана от „Софиягаз“ – ЕАД, с писмо изх. № СГ-СГ-989 от 29.06.2012 г.; „Електро“, съгласувана от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, на 20.06.2012 г.

С писмо изх. № ГР-70-00-506 от 26.09.2012 г. е изпратена документация до директора на РИОСВ – София, относно преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проекта за ПРЗ на м. Дърньов камък.

С писмо вх. № ГР-70-00-506 от 25.10.2012 г., придружено от мотивирано предложение от „X.X. – Архитекти“ – ООД, като изпълнител по договор № НАГ/1155 от 9.07.2012 г., е направено искане за даване на съгласие за изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на канал за отвеждане на отпадни води като неразделна част от ПРЗ на горепосочената местност.

Със Заповед № РД-09-50-1006 от 15.11.2012 г. на главния архитект на СО е допуснато допълване на Заповед № РД-09-50-421 от 2.05.2012 г. на главния архитект на СО с допускане изработването на проект за парцеларен план за трасе на канал за отвеждане на отпадните води на поземлените имоти от м. Дърньов камък – Горна баня.

Проектът е съгласуван от отделите на НАГ със забележки.

В изпълнение на становище на отдел „Правен“ с писмо вх. № ГР-70-00-506/11 от 22.11.2012 г. е внесена експертна оценка за определяне на пазарната стойност на недвижимите имоти в обхвата на плана.

На 30.11.2012 г. изпълнителят предава на инвеститора коригирани проекти, коригирани таблици по чл. 16 ЗУТ, обосновка за общинските имоти.

На 3.12.2012 г. от директора на СРЗИ постъпва писмо, че при преценяване на инвестиционното предложение и необходимостта от ЕО следва да се има предвид, че степента на очаквания здравен риск с реализацията му не се променя.

С писмо изх. № 08-00-7645 от 2.01.2013 г. е изпратено Решение № СО-68-ЕО от 2012 г. от директора на РИОСВ – София, да не се извършва екологична оценка на ПУП – ПРЗ за м. Дърньов камък.

С молба вх. № ГР-70-00-506 от 4.01.2013 г. е внесен парцеларен план за трасе на канал за отвеждане на отпадните води на поземлените имоти на м. Дърньов камък с обяснителна записка.

Проектът е разгледан от ОЕСУТ, като с решение по протокол № ЕС-Г-17 от 26.02.2013 г., т. 6, са дадени служебни предложения.

С протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-26 от 2.04.2013 г., т. 24, е коригирано предходното решение по отношение на параметрите за застрояване, като е прието че „Проектът за ПРЗ съответства на ОУП на СО по отношение на устройствените показатели“.

С протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-28 от 9.04.2013 г., т. 14, е решено за цялата зона „Жм1“ в обхвата на плана да се посочат като приложими показателите по т. 5, ред 2 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, като се коригират и оценките по чл. 210 във връзка с чл. 16, ал. 4 ЗУТ, след което оценките следва да бъдат приети и заедно с проекта да се съобщят по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ.

В изпълнение на протоколното решение с писмо вх. № ГР-70-00-506 от 12.04.2013 г. са внесени коригирани проекти и оценки.

С решение по протокол № ЕС-О-012 от 23.04.2013 г., т. 1, на ОЕСУТ комисията по чл. 210 ЗУТ приема представените пазарни оценки на поземлените имоти преди и след урегулирането им и приема за доказано спазване изискването на чл. 16, ал. 4, изр. 3 ЗУТ. Приложена е експертна оценка за определяне на пазарната стойност на недвижими имоти.

С молба вх. № ГР-70-00-506 от 13.05.2013 г. е внесено становище № ТУ-386 от 19.03.2013 г. на „Софийска вода“ – АД, за съгласуване на представените план-схеми по част водоснабдяване и по част канализация. Приложена е план-схема водоснабдяване и план-схема канализация.

Проектът за ПРЗ, план-схемите на техническата инфраструктура, парцеларният план и приетите оценки са изпратени за обявяване по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ и провеждане на обществено обсъждане в район „Овча купел“ и до „Държавен вестник“ на 10.06.2013 г.

На основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ в ДВ, бр. 54 от 2013 г., е съобщен проектът за ПРЗ на м. Дърньов камък, схемите на инженерната инфраструктура, оценките на пазарната стойност, приети от ОЕСУТ с протокол № ЕС-О-12 от 23.04.2012 г., и парцеларен план.

С писмо pег. № АБ-66-02-45/11 от 9.08.2013 г. кметът и главният архитект на район „Овча купел“ връщат проекта, комплектуван с постъпилите възражения, становище и протокол от общественото обсъждане, проведено в изпълнение на Заповед № РД-09-145 от 18.06.2013 г. на кмета на района.

Проектът и възраженията са разгледани на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-65 от 10.09.2013 г., т. 4, като е решено проектът да се коригира в частта на уваженото възражение, като за ПИ с идентификатор 4166.20 се обособи един УПИ чрез обединяване на съседни УПИ VII-20 и VIII-20, кв. 7, и в ПЗ да се отрази одобреният със Заповед № РД-09-50-698 от 17.06.2009 г. на главния архитект на СО план за застрояване. УПИ V от кв. 82 да се отреди „за детска градина“. Броят на обитателите да се изпише в застроителната част на плана.

В изпълнение на протоколното решение с молба вх. № ГР-70-00-506 от 13.09.2013 г. е внесен коригиран проект с корекции в кафяв и зелен цвят с обяснителна записка. Представено е становище от „Ленд мениджмънт“ – ЕООД, че не се налага преизчисляване или актуализиране на аналитичните стойности по внесените оценки през м. IV.2013 г. относно УПИ VII-20, кв. 7, с приложена таблица.

Коригираният проект е изпратен за обявяване по реда на чл. 128, ал. 10 ЗУТ в частта на нанесените корекции с писмо изх. № ГР-70-00-506 от 29.09.2013 г.

С писмо pег. № АБ-66-02-45/12 от 19.11.2013 г. район „Овча купел“ връща проекта в НАГ с постъпили възражения.

Проектът с възраженията е разгледан и приет на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-92 от 3.12.2013 г., т. 15. Възраженията са отхвърлени като неоснователни. Предложено е главният архитект на СО да внесе в СОС доклад с проекторешение за одобряване на проекта.

С писмо рег. № АБ-66-02-45/13 от 6.12.2013 г. район „Овча купел“ изпраща 2 бр. възражения и изразява становище, че не възразява срещу проекта за ПРЗ на м. Дърньов камък, кв. Горна баня.

С Решение № ЕС-Г-94 от 10.12.2013 г. на ОЕСУТ, т. 15, се допълва решението от 3.12.2013 г. с приемане на парцеларен план за трасе на канал за отвеждане на отпадни води на поземлените имоти от м. Дърньов камък. След извършване на проверка по чл. 60, ал. 5 от Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри изпраща в СОС за одобряване.

С молба вх. № ГР-70-00-506 от 28.01.2014 г. е внесена комбинирана схема между поземлените имоти по действащата кадастрална карта и УПИ по плана за регулация за тестване на модел на идентификатори.

С писмо вх. № ОТК-58-00-364 от 14.01.2014 г. от СГКК са предоставени 204 бр. идентификатори за заявените обекти.

С молба вх. № ГР-70-00-506 от 28.01.2014 г. е внесен за тестване модел на идентификатори.

Внесена е декларация от „Т енд Т Трейдинг“ – ООД, за съгласие с внесения проект по отношение предвижданията за имотите – собственост на дружеството. Приложени са нотариални актове и скици от СГКК за поземлени имоти с идентификатори 68134.4166.22, 68134.4166.24, 68134.4166.25, 68134.4166.26.

С писмо вх. № ГР-70-00-506 от 4.04.2014 г. е представен от СГКК протокол за проверка на материали и данни на основание чл. 60, ал. 5 от Наредба № 3 от 2005 г. и протокол от тест на цифровия модел.

При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:

Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.

Имотите – предмет на плана, с идентификатори по „Таблица с редукция на имотите“: 68134.4164.5; 68134.4166.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29; 68134.4168.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 248, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; 68134.4166.15, 16; 68134.4167.231; 68134.4168.33, 232; 68134.4165.33, 44; 68134.4168.13; 68134.4169.4; 68134.4247.16, 20, попадат в неурегулирана територия.

Имоти с идентификатори 68134.4166.22, 24, 25, 26 са собственост на едно и също лице. Имот с идентификатор 68134.4168.248 е частна държавна собственост. Имоти с идентификатори 68134.4166.15, 16; 68134.4167.231; 68134.4168.33, 232 са публична общинска собственост. Имоти с идентификатори 68134.4165.33, 44; 68134.4168.13; 68134.4169.4; 68134.4247.16, 20 са частна общинска собственост.

Планът за регулация е изработен върху влязла в сила кадастрална карта, одобрена със Заповед № РД-18-74 от 20.10.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК.

С горното е спазена разпоредбата на чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.

За всеки от имотите в обхвата на плана е определен урегулиран поземлен имот, съобразен с положението му в местността, но не и с точните му кадастрални граници.

В границите на нов кв. 1 са обособени: УПИ I-27, II-27, III-28, IV-28, V- 29, VI-22, VII-22, VIII-29.

В границите на нов кв. 2 са обособени: УПИ I-12, II-8, III-5, IV-5, V-6, VI – „За инженерна инфраструктура“, VII-3, VIII-3, IХ-7 – „За общественообслужващи дейности“, Х – „За инженерна инфраструктура“, XI-4, XII-4, XIII-9, XIV-10, XV-11.

В границите на нов кв. 3 са обособени: УПИ I-22, II-22, III-22, IV-22, V-22, VI-22.

В границите на нов кв. 4 са обособени: УПИ I-22, 24, II-24, III-24, IV-24, V-24, VI-24.

В границите на нов кв. 5 са обособени: УПИ I-24, II-24, III-24, 25, IV-25, V-25, VI-25.

В границите на нов кв. 6 са обособени: УПИ I – „За инженерна инфраструктура“, II-25, 26, III-26, IV-26, V-26, VI – „За озеленяване“, VII-26, VIII-26, IX-26, Х-26.

В границите на нов кв. 7 са обособени: УПИ I-25, II-25, III – „За озеленяване и детска площадка“, IV-17, V-21, VI-21, VII-20, IX-25, Х-25.

В границите на нов кв. 8 са обособени: УПИ I – „За инженерна инфраструктура“, II-25, III-17, IV-21, V-21, VI-1, VII-1 – „За общественообслужващи дейности“, VIII-6 – „За общественообслужващи дейности“, IХ-6 – „За общественообслужващи дейности“, Х-5 – „За общественообслужващи дейности“, XI-3, XII-2, ХIII-248 – „За специално предназначение“.

В границите на нов кв. 9 са обособени: УПИ I – „За инженерна инфраструктура“, II-7 – „За общественообслужващи дейности“, III-9 – „За общественообслужващи дейности“, IV-9 – „За общественообслужващи дейности“, V-10 – „За общественообслужващи дейности“, VI-15 – „За общественообслужващи дейности“, VII-15 – „За общественообслужващи дейности“, VIII-16 – „За общественообслужващи дейности“, IХ-23 – „За общественообслужващи дейности“, Х-22 – „За общественообслужващи дейности“, ХI-27 – „За общественообслужващи дейности“, ХII-21 – „За общественообслужващи дейности“, ХIII-22 – „За общественообслужващи дейности“, XIV-23 – „За общественообслужващи дейности“, XV-5 – „За общественообслужващи дейности“, XVI-17 – „За общественообслужващи дейности“, XVII-18 – „За общественообслужващи дейности“, XVIII-4 – „За общественообслужващи дейности“, ХIХ-8 – „За общественообслужващи дейности“.

В границите на нов кв. 10 са обособени: УПИ I – „За озеленяване“, II-4 – „За общественообслужващи дейности“, III – „За озеленяване и инженерна инфраструктура“, IV-21 – „За общественообслужващи дейности“, V-21 – „За общественообслужващи дейности“, VI-21 – „За общественообслужващи дейности“, VII-29 – „За общественообслужващи дейности“, VIII-28 – „За общественообслужващи дейности“, IХ-27 – „За общественообслужващи дейности“, Х – „За озеленяване“.

В границите на нов кв. 11 са обособени: УПИ I – „За озеленяване“, II-24 – „За общественообслужващи дейности“, III-26 – „За общественообслужващи дейности“, IV-25 – „За общественообслужващи дейности“.

В границите на кв. 82 са обособени: УПИ IV – „За инженерна инфраструктура“, V – „За детска градина“, VI-14 – „За общественообслужващи дейности“, VII-14 – „За общественообслужващи дейности“, VIII-11 – „За общественообслужващи дейности“, IХ-12 – „За общественообслужващи дейности“, Х-12 – „За общественообслужващи дейности“, ХI – „За училищна спортна база“.

Образуването на УПИ за повече от един имот е допустимо в хипотезата, че собственик на имотите е едно и също лице и то е изявило съгласие за това.

С настоящия проект за ПРЗ са образувани УПИ I-22, 24 от кв. 4, УПИ III-24, 25 от кв. 5, УПИ II-25, 26 от кв. 6, като имотите са собственост на „Т енд Т Трейдинг“ – ООД, което е изявило съгласие с проекта.

Образуването на повече на брой УПИ за един имот е направено също със съгласие на собствениците.

Имотите – предмет на плана, попадат в следните устройствени зони: „Жилищна зона с малкоетажно застрояване в природна среда“ (Жм1) и „Зона за общественообслужващи дейности и озеленяване в околоградския район“ (Оз2).

Конкретното предназначение на УПИ е допустимо в устройствените зони, в които са образувани, с което е спазено изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.

С решение на ОЕСУТ № ЕС-Г-26 от 2.04.2013 г., т. 24, и № ЕС-Г-28 от 9.04.2013 г., т. 14, е прието, че имотната структура в териториалния обхват на плана, попадаща в цялата зона „Жм1“, е дребномодулна, поради което са приложими показателите по т. 5, ред 2 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО.

Спазено е правилото на чл. 16, ал. 4, изр. 2 ЗУТ, че когато имотът попада в различни устройствени зони, новообразуваният УПИ се предоставя в зоната, в която имотът е имал преобладаващо местоположение.

Изготвени са и са приети с протокол № ЕС-О-012 от 23.04.2013 г., т. 1, на ОЕСУТ пазарни оценки за поземлените имоти преди и след урегулирането им и е прието за доказано спазване изискването на чл. 16, ал. 4, изр. 3 ЗУТ, а именно, че урегулираните поземлени имоти са с пазарна стойност, не по-малка от пазарната стойност на имотите преди урегулирането им.

С ПРЗ са определени необходимите площи за изграждане на озеленени площи, обединени в зелена система, и на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, както и за изграждане на обекти на социалната инфраструктура с предвиждане на УПИ: „за инженерна инфраструктура“, „за озеленяване“, „за озеленяване и детска площадка“, „за училищна спортна база“, „за детска градина“. В мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура влиза и проектираната улична мрежа, тротоари и пешеходни алеи на основание чл. 64, ал. 1, т. 1 и чл. 70, ал. 1 ЗУТ.

С горното е спазено изискването на чл. 16, ал. 1, изр. 1 ЗУТ.

За осъществяване на горните предвиждания с влизане в сила на плана собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите си, определена с плана, но не повече от 25 на сто.

Процентът редукция, определен с плана, е 21 %.

Имотите – публична и частна общинска собственост, не са редуцирани; отредени са за публични мероприятия.

Лицето (изход) към улица за всеки от новообразуваните урегулирани поземлени имоти се осигурява по новопредвидената улична регулация.

Обвързването на уличната регулация в обхвата на чл. 16 ЗУТ с действащата улична регулация се осъществява чрез изменената улична регулация от о.т. 22а – 604. Изменението цели синхронизиране на габарита и профила на улиците.

Основание за изменението е нормата на чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ – промяна в устройствените условия, при които е одобрен предходният план.

Уличната регулация е обвързана с контактните зони на ПУП „Гробищен парк Горна баня“ и ПУП на в.з. Горна баня.

С прокарване на новопроектираната улична регулация е спазено изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.

С плана за застрояване в УПИ, попадащи в зона „Жм1“, е предвидено изграждане на свободностоящи сгради с жилищно предназначение на по 2 етажа или 2-етажни сгради с гаражи на свързано застрояване. В зона „Жм1“ са предвидени и свободностоящи нежилищни сгради в УПИ VI – „За инженерна инфраструктура“, IX-7 – „За общественообслужващи дейности“, и Х – „За инженерна инфраструктура“, от кв. 2; в УПИ I – „За инженерна инфраструктура“, от кв. 6; в УПИ I – „За инженерна инфраструктура“, от кв. 8.

Със Заповед № РД-09-50-698 от 17.06.2009 г. на главния архитект на СО е одобрен план за застрояване за имот с идентификатор 4166.20, поради което за имота е предвиден един УПИ VII-20 от кв. 7, като е отразен одобреният план – свободностояща жилищна сграда на 2 етажа, с което е уважено и подаденото от собственика възражение.

С плана за застрояване в УПИ, попадащи в зона „Оз2“, е предвидено изграждане на свободностоящи сгради с нежилищно предназначение на по 2 етажа. В УПИ XI от кв. 82 е предвидено изграждане на училищна спортна база, а в УПИ V – детска градина.

Застрояването се одобрява при спазване изискванията за разстояния по чл. 31, ал. 1, 4, 5, чл. 32, чл. 35 ЗУТ.

Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица.

За обслужване на предвиденото застрояване е предвидено изграждане на необходимата техническа инфраструктура, като в съответствие с изискването по чл. 108, ал. 2 ЗУТ са представени следните план-схеми: за вертикално планиране, газификация, канализация, водоснабдяване, електрификация и подробен транспортно-комуникацнонен план. Одобряват се типови напречни профили на улиците.

Парцеларният план се одобрява на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ.

С план-схемата за канализация се предвижда канален клон, отвеждащ отпадните води от територията – предмет на ПРЗ по чл. 16 ЗУТ, до р. Стубела. Каналният клон попада в неурегулирана територия.

Целта на проекта за парцеларен план е да осигури отвеждане на отпадните води на поземлените имоти на м. Дърньов камък до р. Стубела.

В производството по одобряване на ПРЗ и ПП са спазени административнопроизводствените правила – служебно допускане изработването на проект за ПУП – ПРЗ по чл. 16 ЗУТ от компетентния за това орган, проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 2 ЗУТ на заинтересованите лица, проведено е обществено обсъждане на основание чл. 128, ал. 5 във връзка с чл. 121, ал. 1 ЗУТ, прието е решение на комисията по чл. 210 ЗУТ, проектът е разгледан и е приет от ОЕСУТ.

Изпълнени са изискванията на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО и чл. 125, ал. 7 ЗУТ.

Спазени са материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.

Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 2 ЗУТ.

По отношение на изменената улична регулация от о.т. 22а – 604 се предвижда отчуждаване на имоти – частна собственост, поради което и на основание чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС компетентен да одобри ПУП е Столичният общински съвет.

Компетентността на СОС по отношение одобряването на ПРЗ по чл. 16 ЗУТ произтича от териториалния обхват на същия – над три квартала по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1 и 5, чл. 108, ал. 2 и 5, чл. 16, ал. 1, 2, 3 и 4, чл. 31, ал. 1, 4, 5, чл. 32 и 35, чл. 125, ал. 5 и 6, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 ЗУТ, чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО, устройствени категории т. 5 (Жм1) и т. 17 (Оз2) от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-17 от 26.02.2013 г., т. 6, № ЕС-Г-26 от 2.04.2013 г., т. 24, № ЕС-Г-28 от 9.04.2013 г., т. 14, № ЕС-Г-65 от 10.09.2013 г., т. 4, № ЕС-Г-92 от 3.12.2013 г., т. 15, № ЕС-Г-94 от 10.12.2013 г., т. 15, Столичният общински съвет реши:

Одобрява проект за:

1. План за регулация на м. Дърньов камък в граници: ул. от о.т. 5 – о.т. 16 – о.т. 19 – о.т. 20 – о.т. 22а, УПИ IV – за инженерна инфраструктура, V – за училищна спортна база от кв. 82, ул. от о.т. 31 – о.т. 32 – о.т. 33 до о.т. 34, УПИ IV-25 – за общественообслужващи дейности, II-24 – за общественообслужващи дейности, и I – за озеленяване, от кв. 11, ул. от о.т. 37 до о.т. 38, УПИ IX-27 – за общественообслужващи дейности, X – за озеленяване, VIII-28 – за общественообслужващи дейности, VII-29 – за общественообслужващи дейности, VI-21 – за общественообслужващи дейности, V-21 – за общественообслужващи дейности, IV-21 – за общественообслужващи дейности, III – за озеленяване и инженерна инфраструктура, и II-4 – за общественообслужващи дейности, от кв. 10, ул. от о.т. 40 до о.т. 41, УПИ I – за озеленяване, от кв. 10, ул. от о.т. 42 – о.т. 50 – о.т. 51 – о.т. 52 – о.т. 54 – о.т. 2 до о.т. 5 по червените и сините линии, цифри и текст и с корекциите с кафяв и зелен цвят съгласно приложения проект.

2. Изменение на план за улична регулация по о.т. 22а – о.т. 604, м. Дърньов камък, кв. Горна баня, район „Овча купел“, съгласно приложения проект.

3. План за застрояване на м. Дърньов камък в граници: ул. от о.т. 5 – о.т. 16 – о.т. 19 – о.т. 20 – о.т. 22а, УПИ IV – за инженерна инфраструктура, V – за училищна спортна база, от кв. 82, ул. от о.т. 31 – о.т. 32 – о.т. 33 до о.т. 34, УПИ IV-25 – за общественообслужващи дейности, II-24 – за общественообслужващи дейности, и I – за озеленяване, от кв. 11, ул. от о.т. 37 до о.т. 38, УПИ IX-27 – за общественообслужващи дейности, X – за озеленяване, VIII-28 – за общественообслужващи дейности, VII-29 – за общественообслужващи дейности, VI-21 – за общественообслужващи дейности, V-21 – за общественообслужващи дейности, IV-21 – за общественообслужващи дейности, III – за озеленяване и инженерна инфраструктура, и II-4 – за общественообслужващи дейности, от кв. 10, ул. от о.т. 40 до о.т. 41, УПИ I – за озеленяване, от кв. 10, ул. от о.т. 42 – о.т. 50 – о.т. 51 – о.т. 52 – о.т. 54 – о.т. 2 до о.т. 5, с корекциите със зелен цвят съгласно приложения проект и без допускане на намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица.

4. План-схеми на инженерната инфраструктура в обхвата на проекта за план за регулация и застрояване на м. Дърньов камък в граници: ул. от о.т. 5 – о.т. 16 – о.т. 19 – о.т. 20 – о.т. 22а, УПИ IV – за инженерна инфраструктура, V – за училищна спортна база, от кв. 82, ул. от о.т. 31 – о.т. 32 – о.т. 33 до о.т. 34, УПИ IV-25 – за общественообслужващи дейности, II-24 – за общественообслужващи дейности, и I – за озеленяване, от кв. 11, ул. от о.т. 37 до о.т. 38, УПИ IX-27 – за общественообслужващи дейности, X – за озеленяване, VIII-28 – за общественообслужващи дейности, VII-29 – за общественообслужващи дейности, VI-21 – за общественообслужващи дейности, V-21 – за общественообслужващи дейности, IV-21 – за общественообслужващи дейности, III – за озеленяване и инженерна инфраструктура, и II-4 – за общественообслужващи дейности, от кв. 10, ул. от о.т. 40 до о.т. 41, УПИ I – за озеленяване, от кв. 10, ул. от о.т. 42 – о.т. 50 – о.т. 51 – о.т. 52 – о.т. 54 – о.т. 2 до о.т. 5.

5. Парцеларен план за трасе на канал за отвеждане на отпадните води на поземлените имоти от м. Дърньов камък – Горна баня, съгласно приложения проект.

Въз основа на одобрения план за застрояване не може да се издава виза за проектиране, да се одобрява или съгласува инвестиционен проект и да се издава разрешение за строеж с допускане на намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица.

Разрешенията за строеж се издават след провеждане на процедури по ЗОЗЗ.

На основание чл. 16, ал. 5, изр. 1 и 2 ЗУТ собствениците на поземлени имоти в обхвата на ПРЗ по чл. 16 ЗУТ придобиват собствеността върху новообразуваните с плана урегулирани поземлени имоти, а общината придобива собствеността върху отстъпените й части по ал. 1 от датата на влизане в сила на плана. За придобиването на собствеността на всеки отделен урегулиран поземлен имот кметът на общината или упълномощено от него лице издава заповед с точно индивидуализиране на имота.

Решението и одобреният проект на подробен устройствен план да се публикуват на интернет страницата на Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.

Жалбите се подават в район „Овча купел“ и се изпращат до Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Председател: Е. Герджиков

5432

 

РЕШЕНИЕ № 386 от 26 юни 2014 г.

В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-94-00-212 от 4.10.2013 г. от X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., собственици на имот с идентификатор 68134.4091.712 по КККР на район „Младост“, и от X.X.X. и X.X.X., собственици на имот с идентификатор 68134.4091.453 по КККР на район „Младост“, с искане за изменение на план за регулация на УПИ ХII-453,454, кв. 1а, м. Младост 2.

Към заявлението са приложени: нотариален акт за спогодба № 165, том I, рег. № 04079, дело № 157 от 21.03.2008 г. за УПИ VIII-1389 на името на X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.; нотариален акт № 155, том XVI, дело № 3309 от 23.09.1996 г. и нотариален акт № 200, том XXI, дело № 4332 от 10.12.1996 г. за имот № 1568 на името на X.X.X.; удостоверения за наследници на X.X.X. и X.X.X.; скица № 48029 от 9.08.2013 г. от СГКК за поземлен имот с идентификатор 68134.4091.712 (стар идентификатор: 68134.4091.454; номер по предходен план: 1389, кв.1, парцел: VIII); скица № 52443 от 2.09.2013 г. от СГКК за поземлен имот с идентификатор 68134.4091.453 (номер по предходен план: 1568, кв. 1); комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР; мотивирано предложение.

Мотивираното предложение заедно с приложените доказателства е разгледано и прието от общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) с решение по протокол № ЕС-Г-83 от 5.11.2013 г., т. 3.

Със Заповед № РД-09-50-784 от 19.11.2013 г. на главния архитект на Столична община е разрешено изработването на проект – ИПР при задължително спазване указанията на отделите в Направление „Архитектура и градоустройство“.

С писмо изх. № ГР-94-00-212 от 20.11.2013 г. заповедта е изпратена до кмета на район „Младост“ за сведение и изпълнение.

С писмо № УТ-6602-227 от 8.01.2014 г. на кмета на район „Младост“ е удостоверено, че е проведена процедурата по чл. 124б, ал. 2 ЗУТ.

Изработеният проект на изменение на план за регулация с обяснителна записка е внесен в Направление „Архитектура и градоустройство“ със заявление вх. № ГР-94-00-212 от 13.12.2013 г.

В изпълнение на указание от 3.01.2014 г. е внесен предварителен договор с нотариална заверка на подписите по чл. 15, ал. 3 ЗУТ между собствениците на имоти с идентификатори 68134.4091.712 и 68134.4091.453 – предмет на плана.

С писмо изх. № ГР-94-00-212/2013 от 3.01.2014 г. проектът е изпратен в район „Младост“ за съобщаване на заинтересуваните страни по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ.

С писмо изх. № УТ-6602-227/8/2013 от 23.01.2014 г. кметът на район „Младост“ удостоверява, че в законоустановения срок не са постъпили възражения при съобщаване на проекта.

На 29.01.2014 г. проектът е изпратен в район „Младост“ за дообявяване.

С писмо изх. № УТ-6602-227/8/2013 от 10.04.2014 г. кметът на район „Младост“ удостоверява, че в законоустановения срок не са постъпили възражения при съобщаване на проекта.

Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ с решение по протокол № ЕС-Г-30 от 29.04.2014 г., т. 1, за изпращане в СОС на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС.

С оглед изложената фактическа обстановка се установи от правна страна следното:

Искането за одобряване на проекта за ИПР е направено от заинтересованите лица по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като собственици на имоти с идентификатори 68134.4091.712 и 68134.4091.453 – предмет на плана, което се установява от представените документи за собственост, удостоверения за наследници и скици от СГКК – София.

Действащият план за регулация на м. Младост 2 е одобрен с Решение № 549 по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС.

Кадастралната карта на район „Младост“ е одобрена със Заповед № РД-18-15 от 6.03.2009 г. на изпълнителен директор на АГКК.

След одобряване на Решение № 549 по протокол № 45 от 29.07.2009 г. на СОС е одобрено изменение в кадастралната карта със Заповед № КД-14-22-988 от 25.06.2013 г. на началника на СГКК – София, като за частта от стар имот с идентификатор 68134.4091.454, попадащ в УПИ ХII-453,454, е създаден имот с идентификатор 68134.4091.712.

С одобряване на изменението в кадастралната карта границите на УПИ ХII-453, 454 не съвпадат с границите на имоти с идентификатори 4091.453 и 4091.712, попадащи в него. В УПИ попада част от имот с идентификатор 4091.714.

С проекта се изменя западната граница на УПИ XII-453, 454 за привеждането й в съответствие с границите на имот с идентификатор 68134.4091.712 по изменената кадастрална карта, с което се цели образуване на общ УПИ за имоти с идентификатори 68134.4091.453 и 68134.4091.712.

За изменение на границата е доказано основание по чл. 134, ал. 2, т. 2 ЗУТ.

За образуването на съсобствен УПИ ХII-453, 712 е представено съгласие и предварителен договор с нотариална заверка на подписите по чл. 15, ал. 3 ЗУТ между собствениците на имоти с идентификатори 68134.4091.453 и 68134.4091.712.

Конкретното предназначение на УПИ XII-453, 454 по действащия план – „за жилищно строителство“, се запазва и в нов УПИ XII-453,712.

Това предназначение е допустимо и в съответствие с предвижданията на ОУП на СО и устройствена зона „Жс“, в която попадат имотите.

Урегулирането на имоти с идентификатори 68134.4091.453 и 68134.4091.712 в общ УПИ XII-453, 712 води до изменение на действащата улична регулация между о.т. 183 – о.т. 181=8г.

С горното се предвижда отчуждаване на част от имот с идентификатор 4091.714 – собственост на юридическо лице за улица, поради което и на основание чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС компетентен да одобри проекта е Столичният общински съвет.

Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – подаване на заявление от заинтересованите по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ лица, разрешаване изработването на проект от компетентния за това орган, внесен е проект, който е съобщен на заинтересованите лица по предвидения в закона ред, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.

Спазени са материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.

Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 15, ал. 1, изр. 2 и ал. 3, чл. 134, ал. 2, т. 2, чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ, т. 3 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-30 от 29.04.2014 г., т. 1, Столичният общински съвет реши:

Одобрява проект за изменение на план за регулация на м. Младост 2, кв. 1а; изменение на улична регулация между о.т. 181=8г и о.т. 183; изменение границата на УПИ XII-453, 454 и преотреждането му в УПИ XII-453, 712, като регулационните линии се съвместяват с имотните граници по кадастралната карта по кафявите и зелените линии, цифри, зачертавания и щрихи съгласно приложения проект.

Решението и одобреният проект на подробен устройствен план да се публикуват на интернет страницата на Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.

Жалбите се подават в район „Младост“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Председател: Е. Герджиков

5510

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 1319 от 4 юли 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 252 от 28.04.2014 г. и Решение № 306 от 29.05.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 16.09.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на УПИ ХI-222, кв. 312Е, м. Красно село – Плавателен канал, София, ул. Пчела 7А, общински нежилищен район, стопанисван от район „Красно село“.

2. Начална тръжна цена – 280 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.

4. Депозитът за участие – 28 000 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.09.2014 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

5234

 

РЕШЕНИЕ № 1321 от 4 юли 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 252 от 28.04.2014 г. и Решение № 306 от 29.05.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 3.09.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на УПИ IV-185, кв. 312В, м. Красно село – Плавателен канал, София, ул. Хубча и ул. Пирински проход, общински нежилищен район, стопанисван от район „Красно село“.

2. Начална тръжна цена – 809 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.

4. Депозитът за участие – 80 900 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.09.2014 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

5235

 

РЕШЕНИЕ № 1349 от 23 юли 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК и чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация отменя Решение с № 1337 от 9.07.2014 г. (ДВ, бр. 60 от 2014 г.) за насрочване на публичен търг с явно наддаване за следния обект: УПИ V-31, кв. 166-А, м. Зона Б-18, София, бул. Димитър Петков 54, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

5236

 

РЕШЕНИЕ № 1351 от 23 юли 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търго- вете и конкурсите и Решение № 69 от 6.02.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 4.09.2014 г. в 15 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на поземлен имот с пл. № 30 (бивш ПИ с пл. № 18), кв. 227, София, бул. Тодор Александров 153 (ъгъла с ул. Царибродска), обособена част от „Софийски имоти“ – ЕАД, на територията на район „Възраждане“.

2. Начална тръжна цена – 795 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.

4. Депозитът за участие – 79 500 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.09.2014 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

5237

 

РЕШЕНИЕ № 1352 от 23 юли 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 218 от 11.04.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 2.10.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на поземлен имот с идентификатор 39791.6013.419 с производствени сгради (извън регулация) – бивша ТПК „Щастие“, намиращ се в с. Кривина, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Панчарево“.

2. Начална тръжна цена – 323 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.

4. Депозитът за участие – 32 300 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 30.09.2014 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

5319

 

РЕШЕНИЕ № 1353 от 23 юли 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 675 от 2.12.2010 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 6.10.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на сграда с УПИ IX в с. Яна, ул. Васил Левски 21, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“.

2. Начална тръжна цена – 18 000 лв. (38,18 % от сделката се облага с ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.

4. Депозитът за участие – 1800 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 2.10.2014 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

5320

 

РЕШЕНИЕ № 1354 от 23 юли 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 196 от 11.04.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 7.10.2014 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на ателие № 10, бул. Ал. Дондуков- Корсаков 66, вх. А, обособена част от „Софийски имоти“ – ЕАД, на територията на район „Оборище“ с право на собственост върху 0,336 % ид. части от дворно място.

2. Начална тръжна цена – 71 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.

4. Депозитът за участие – 7100 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.10.2014 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

5321

 

РЕШЕНИЕ № 1356 от 23 юли 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 461 от 13.09.2012 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 7.10.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на помещение към трафопост, гр. Банкя, кв. Вердикал, ул. Плиска и ул. Ручей, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Банкя“, със съответното право на строеж.

2. Начална тръжна цена – 13 000 лв. (Сделката не се облага с ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.

4. Депозитът за участие – 1300 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.10.2014 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

5322

 

РЕШЕНИЕ № 1357 от 23 юли 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 362 от 9.06.2011 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 8.10.2014 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на УПИ XXVIII-525, 528, кв. 11а, м. Витоша – ВЕЦ „Симеоново“, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Студентски“.

2. Начална тръжна цена – 303 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.

4. Депозитът за участие – 30 300 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 6.10.2014 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

5323

 

РЕШЕНИЕ № 1361 от 23 юли 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 2 и 3, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 1, т. 2 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 531 от 26.09.2013 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 17.09.2014 г. в 15 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на пакет от 1197 акции, общинска собственост, представляващи 34 % от капитала на „Спортно-развлекателен комплекс „Корали“ – АД.

2. Начална тръжна цена на пакета – 370 000 лв.

3. Стъпка на наддаване – в размер 15 000 лв.

4. Депозитът за участие – в размер 30 000 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, София, ул. Врабча 6, в срок до 16.09.2014 г.

5. Цялата покупна цена се заплаща чрез банков превод по посочена банкова сметка на СОАП в деня на подписване на договора за продажба.

6. Утвърждава тръжна документация и проект на договор за продажба, неразделна част от нея.

7. Определя цена на тръжната документация в размер 800 лв. с включен ДДС, платима в брой в сградата на Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4, в приемното време от 9 до 13 и от 13,30 до 16,30 ч., в срок до 15.09.2014 г. включително.

8. Срок за подаване на предложенията за участие в търга – до 16.09.2014 г. включително в приемното време от 9 до 13 и от 13,30 до 16,30 ч. Предложенията се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на СОАП.

9. Оглед на активите на дружеството може да се извърши всеки работен ден до деня на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

5324

 

ОБЩИНА БАНСКО

РЕШЕНИЕ № 702 от 7 април 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка с вх. № ОС-01-1448 от 18.03.2014 г. от кмета на община Банско Общинският съвет – гр. Банско, реши:

Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР на вътрешнорегулационни граници за УПИ I, УПИ Х и УПИ II, кв. 79 от РП на гр. Добринище по имотни граници на ПИ 21498.350.68, ПИ 21498.350.12 и ПИ 21498.350.11 от КК на гр. Добринище и изменение на улична регулация от о.т. 229 до о.т. 230 и от о.т. 214 до о.т. 275 в кв. 79, гр. Добринище.

Председател: Вл. Колчагов

5454

 

РЕШЕНИЕ № 752 от 15 май 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка с вх. № ОС-01-1487 от 7.05.2014 г. от кмета на община Банско Общинският съвет – гр. Банско, одобрява проект за ПУП – ПП за трасе на път до ПИ 02676.180.58, преминаващ през ПИ 02676.180.53 – публична общинска собственост, с НТП „Пасище“ и с площ 2025 кв. м.

Председател: Вл. Колчагов

5455

 

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

РЕШЕНИЕ № 60 от 26 юни 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Божурище, реши:

Одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за улична регулация (ПУР) в обхват поземлен имот (ПИ) № 000278, м. Спорното, и част от поземлен имот (ПИ) № 000147, землище на с. Гурмазово, община Божурище, и бул. Европа.

С ПУР – ПР част от ПИ № 000278, м. Спорното, се урегулира като един урегулиран поземлен имот (УПИ) I-000278, за комуникации и озеленяване, кв. 16, м. Спорното, с. Гурмазово, община Божурище, и се създава предимно производствена устройствена зона, означена като „Пп“.

С ПУП – ПУР се създава улица с осови точки от 160 до 186 от останалата част от ПИ № 000278 и част от ПИ № 000147 с кръгово кръстовище в зоната на пресичане на ПИ № 000278, м. Спорното, с. Гурмазово, и бул. Европа по означенията с червен и син цвят и условните цветове в съответствие с графичните указания и таблици на приложение № 2 към чл. 68, ал. 2, таблица 2 от Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, в съответствие с приложените чертежи – неразделна част към решението.

Председател: П. Котупанова

5450

 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 1202 от 24 юли 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 1173 от 26.06.2014 г. (ДВ, бр. 56 от 2014 г.) Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:

1. Приема анализ на правното състояние и начална цена в размер 83 700 лв., в която не е включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот със стопанско предназначение, представляващ: „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.501.164 по КККР на гр. Велико Търново, за който имот е отреден УПИ ХVІІ – „За производствени и складови дейности“ от стр. кв. 6 по ПУП – ПР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона“, собственост на Община Велико Търново. Сделката се облага с ДДС.

2. Определя начин за продажба на посочения в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване в размер 8000 лв.

3. Търгът ще се проведе при следните условия: дата на търга – на 17-ия ден след датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“, като в случай че 17-ият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе на първия следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.; място на търга – стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер 300 лв. (с ДДС), която се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Документацията се получава след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община Велико Търново всеки работен ден и до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите внасят депозит в размер 25 110 лв. по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба се извършва в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно с начисления ДДС, представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит, се заплаща в левове по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане при условията, посочени в чл. 3, т. 6 на Методиката за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Велико Търново.

7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга – всеки работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от общинския съвет.

9. При неявяване на купувачи повторен търг ще се проведе 14 дни след датата на търга при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе на първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг ще се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг при условията на решението, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе на първия следващ работен ден.

Председател: Н. Ашиков

5447

 

РЕШЕНИЕ № 1203 от 24 юли 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 45 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 1176 от 26.06.2014 г. (ДВ, бр. 56 от 2014 г.) Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:

1. Приема анализ на правното състояние и начална цена в размер 93 250 лв. за продажба на обособен обект от сграда № 6, построена в поземлен имот с идентификатор 10447.503.1, с административен адрес Велико Търново, ул. България 35, със стопанско предназначение, представляващ „Магазин (бивш шах клуб), с идентификатор 10447.503.1.6.28, съгласно КККР на гр. Велико Търново, заедно с 3,25 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху ПИ с идентификатор 10447.503.1, съобразно застроената площ върху поземления имот“, собственост на Община Велико Търново.

2. Определя начин за продажба на посочения в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване при стъпка на наддаване в размер 9300 лв.

3. Търгът ще се проведе при следните условия: дата на търга – на 17-ия ден след датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“, като в случай че 17-ият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе на първия следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.; място на търга – стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер 300 лв. (с ДДС), която се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Документацията се получава след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община Велико Търново всеки работен ден и до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите внасят депозит в размер 27 975 лв. по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF, до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба се извършва в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит, се заплаща в левове по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП, при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга – всеки работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ датата на търга, в стая 419 в сградата на Община Велико Търново.

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от общинския съвет.

9. При неявяване на купувачи повторен търг ще се проведе 14 дни след датата на търга при същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се проведе на първия следващ работен ден.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг ще се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния повторен търг при условията на решението, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда на първия следващ работен ден.

Председател: Н. Ашиков

5448

ОБЩИНА ВИДИН

РЕШЕНИЕ № 78 от 30 май 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 127, ал. 6, чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6 и ал. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, реши:

1. Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на гр. Видин в обхват имот с идентификатор 10971.502.954 по кадастралната карта на гр. Видин за смяна на устройствената зона, в която попада имотът, от „За обществено обслужване“ в „За озеленяване“.

2. Одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация в обхват имот с идентификатор 10971.502.954 по кадастралната карта на гр. Видин за промяна предназначението на УПИ ХIV – за хотел, кв. 9 по РП на к-с „Химик“ от „За хотел“ в „За крайречен парк“.

Председател: Пл. Трифонов

5420

 

ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

РЕШЕНИЕ № 414 от 26 юни 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и Решение № 24, протокол № 6 от 21.05.2014 г. на заседание на Общинския експертен съвет – гр. Гоце Делчев, Общинският съвет – гр. Гоце Делчев, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцелен план за обект „Трасе за електропровод 20 kV от ОШ4 до стълб 1 за обект „Каскада Туфча – МВЕЦ „Пирин Ват“ на ОШ4 (облекчителна шахта 4) от главен водопровод „Туфча“, землище на с. Корница, община X.X., до въздушен електропровод „Обидим“. Трасето на електрическия кабел преминава през поземлени имоти, както следва:

– през имот № 017092 – нива, собственост на X.X.X.;

– през имот № 017121 – полски път, собственост на X.X.X.;

– през имот № 031065 – полски път, собственост на X.X.X.;

– през имот № 031032 – пасище, мера, собственост на X.X.X..

На основание чл. 215, ал. 1, т. 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Благоевград.

Председател: А. Гераксиев

5514

 

РЕШЕНИЕ № 420 от 26 юни 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и Решение № 16, протокол № 4 от 5.03.2014 г. на заседание на Общинския експертен съвет – гр. Гоце Делчев, Общинският съвет – гр. Гоце Делчев, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Външен водопровод и канал и външно ел. захранване“, на поземлен имот с идентификатор 17395.153.14, местността Мочура, землище на гр. Гоце Делчев.

Трасето на електрическия кабел преминава през поземлени имоти, както следва:

– поземлен имот 17395.501.9448 – второстепенна улица на община X.X.;

– поземлен имот 17395.153.249 – напоителен канал на община X.X.;

– поземлен имот 17395.153.243 – полски път на община X.X.;

– поземлен имот 17395.153.91 – път на община X.X.;

– поземлен имот № 17395.153.246 – напоителен канал на община X.X..

Трасето на външна канализация преминава през поземлени имоти, както следва:

поземлен имот 17395.153.243 – полски път на община X.X.;

поземлен имот 17395.155.246 – напоителен канал на община X.X.;

поземлен имот 17395.155.11 – нива, стопанисвана от община X.X..

На основание чл. 215, ал. 1, т. 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Благоевград.

Председател: А. Гераксиев

5515

 

РЕШЕНИЕ № 421 от 26 юни 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и Решение № 16, протокол № 4 от 5.03.2014 г. на заседание на Общинския експертен съвет – гр. Гоце Делчев, Общинският съвет – гр. Гоце Делчев, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Външен водопровод и външно ел. захранване на поземлен имот с идентификатор 17395.112.9, местност Мочура, землище на гр. Гоце Делчев.

Трасето на електрическия кабел и на водопровода преминава през поземлени имоти, както следва:

– поземлен имот 17395.131.52 – път ІV клас на община X.X.;

– поземлен имот 17395.127.202 – напоителен канал на община X.X.;

– поземлен имот 17395.131.63 – полски път на община X.X.;

– поземлен имот 17395.122.200 – напоителен канал на община X.X..

На основание чл. 215, ал. 1, т. 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Благоевград.

Председател: А. Гераксиев

5516

РЕШЕНИЕ № 422 от 26 юни 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и Решение № 13, протокол № 4 от 5.03.2014 г. на заседание на Общинския експертен съвет – гр. Гоце Делчев, Общинският съвет – гр. Гоце Делчев, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Външен водопровод и канал и външно ел. захранване“, на поземлен имот с идентификатор 17395.112.7, местността Мочура, землище на гр. Гоце Делчев.

Трасето на електрическия кабел и на водопровода преминава през поземлени имоти, както следва:

– поземлен имот 17395.131.52 – път ІV клас на община X.X.;

– поземлен имот 17395.127.202 – напоителен канал на община X.X.;

– поземлен имот 17395.131.63 – полски път на община X.X.;

– поземлен имот 17395.122.200 – напоителен канал на община X.X..

На основание чл. 215, ал. 1, т. 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Благоевград.

Председател: А. Гераксиев

5517

 

ОБЩИНА ДОБРИЧКА

РЕШЕНИЕ № 910 от 31 юли 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Добричкият общински съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за корекция на р. Суха от опашката на микроязовир „Златия 1“ до 500 м от язовирната стена на язовир „Одринци“ през регулацията и землищата на селата Одринци и Долина и през землището на с. Златия, община Добричка.

Председател: П. Петров

5545

 

ОБЩИНА ЕЛЕНА

РЕШЕНИЕ № 87 от 24 юли 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елена, реши:

1. Дава съгласие за:

1.1. създаване на нов имот с проектен № 050050, с НТП „Местен път“, с площ 467 кв. м от имот № 050017, с НТП „Нива“, собственост на наследници на X.X.X. (нотариално заверени декларации от наследниците);

1.2. промяна на НТП на част от „Полски път“ № 000456 в категория „Местен път“ с проектен № 050054, с площ 1229 кв. м, в частта от околовръстния полигон на с. Раювци до западната граница на имот № 152004 (с НТП „Стопански двор“) по КВС на землище с. Средни колиби;

1.3. промяна на НТП на част от „Полски път“ № 050018 в категория „Местен път“ с проектен № 050052 с площ 385 кв. м, в участъка на имоти № 050001 и 050026, допуснати за процедура по изработване на ПУП – ПЗ с Решение № 103 от 25.07.2013 г. от протокол № 9 от 25.07.2013 г. на Общинския съвет – гр. Елена, т. 2.1. и 2.2.

2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – кабел 1 kV за захранване на имот № 050026 по КВС на землище с. Средни колиби, преминаващо през улица в околовръстния полигон на с. Раювци, имот с проектен № 050054 (с НТП „Местен път“), имот с проектен № 050050 (с НТП „Местен път“) и имот № 050052 (с НТП „Местен път“), до границата на имот № 050026 (с НТП „За мемориален комплекс-паметник“ – в процедура) по КВС на землище с. Средни колиби, с обща дължина на трасето 245 л. м и площ на сервитута 980 кв. м.

3. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на ограничено вещно право – право на прокарване на кабел 1 kV, за имотите по т. 2 след заплащане на изготвената и приета оценка на комисията по чл. 210 ЗУТ, както и необходимите законови действия за прехвърляне собствеността на новообразуван имот с проектен № 050050 „Местен път“ по КВС на община Елена.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Елена пред Административния съд – Велико Търново.

Председател: В. Гуцов

5272

 

РЕШЕНИЕ № 88 от 24 юли 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и чл. 21, ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елена, реши:

1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – допълнително водоснабдяване на имот с проектен № 097015, с начална точка съществуваща шахта в имот № 000348 (с НТП „Път ІV клас“) и преминаващо през имот № 069072 (с НТП „Гора в земеделска земя“), имот № 000227 (с НТП „Път ІV клас“), имот № 000210 ( с НТП „Полски път“) и имот № 000141 (с НТП „Местен път“) по КВС на землище с. Блъсковци.

2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на ограничено вещно право – право на прокарване на допълнително водоснабдяване на имот с проектен № 097015 по КВС, с начална точка съществуваща шахта в имот № 000348 (с НТП „Път ІV клас“) и преминаващо през имот № 069072 (с НТП „Гора в земеделска земя“), имот № 000227 (с НТП „Път ІV клас“), имот № 000210 ( с НТП „Полски път“) и имот № 000141 (с НТП „Местен път“) по КВС на землище с. Блъсковци с обща дължина на трасето 1311 л. м и сервитут 6555 кв. м след заплащане на изготвената и приета оценка на комисията по чл. 210 ЗУТ.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник" чрез Община Елена пред Административния съд – Велико Търново.

Председател: В. Гуцов

5273

 

РЕШЕНИЕ № 89 от 24 юли 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и чл. 21, ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елена, реши:

1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на линейни обекти – водоснабдяване и външно кабелно ел. захранване 1 kV на имот № 028004 по КВС на землище с. Дрента с ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“:

1.1. трасе на линеен обект – водопровод, преминаващ през имот № 000087 (с НТП „Път ІV клас“) по КВС на землище с. Дрента, с дължина 255 л. м и площ на сервитута 1530 кв. м;

1.2. трасе на линеен обект – кабел ниско напрежение 1 kV, преминаващ през имоти № 024011 (с начин на трайно ползване „Нива“ – земи по чл. 19 ЗСПЗЗ) и имот № 000087 (с начин на трайно ползване „Път ІV клас“), с дължина 182 л. м и площ на сервитута 728 кв. м.

2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на ограничено вещно право – право на прокарване на линейните обекти по т. 1.1 и 1.2 след заплащане на изготвените и приети оценки на комисията по чл. 210 ЗУТ.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник" чрез Община Елена пред Административния съд – Велико Търново.

Председател: В. Гуцов

5274

 

РЕШЕНИЕ № 90 от 24 юли 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и чл. 21, ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Елена, реши:

1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за изместване на трасета на линейни обекти – съществуващ водопровод и ВЛНН в землище с. Блъсковци:

1.1. трасе на линеен обект – водопровод, преминаващ през имот № 000148 (с НТП „Полски път“) и имот № 000141 (с НТП „Местен път“) по КВС на землище с. Блъсковци, с дължина 228 л. м и площ на сервитута 684 кв. м;

1.2. трасе на линеен обект – кабел ниско напрежение 1 kV, преминаващ през имоти № № 000141 (с НТП „Местен път“) и № 000148 (с НТП „Полски път“) до съществуващ стълб в имот № 097009 (с начин на трайно ползване „Овцеферма“) по КВС на землище с. Блъсковци, дължина 188 л.м и площ на сервитута 752 кв.м.

2. Възлага на кмета на община Елена да издаде заповед за учредяване на ограничено вещно право – право на прокарване на линейните обекти по т. 1.1 и 1.2 след заплащане на изготвените и приети оценки на комисията по чл. 210 ЗУТ.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник" чрез Община Елена пред Административния съд – Велико Търново.

Председател: В. Гуцов

5275

 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

РЕШЕНИЕ № Е 773 от 29 юли 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 2 ЗУТ, чл. 54, ал. 1, т. 2 ЗГ съгласно становище изх. № 746 от 24.04.2013 г. на РДГ – Смолян, за предварително съгласуване за учредяване на безсрочно право на строеж върху проектен поземлен имот № 010020 с площ 0,400 дка, землището с. Ерма река, община Златоград, представляващ горски имот – залесена територия, държавна частна собственост, съгласно скица-проект № К00233 от 7.03.2013 г.; Решение № Е 503 от 31.07.2013 г. на Общинския съвет – Златоград, за допускане на устройствена процедура и одобряване на задание по чл. 125 ЗУТ; решение по т. 14 от протокол № 4 от 23.05.2014 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – Златоград, реши:

Одобрява ПУП – ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) в обхват на проектен поземлен имот № 010020 в землището на с. Ерма река, ЕКАТТЕ 27588, община Златоград (горски имот – залесена територия, площ 0,400 дка, попадащ в подотдел 1„е“ по ЛУП от 2005 г. на ТП ДГС – Златоград, частна държавна собственост), за който се обособява план за застрояване за мобилно телекомуникационно съоръжение за нуждите на „Космо България Мобайл“ – ЕАД, София.

Председател: Гр. Джангалов

5495

 

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

РЕШЕНИЕ № 142 от 10 юни 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за застрояване на неурегулиран поземлен имот № 000127 по картата за възстановената собственост в землището на с. Калинка, община Кърджали.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението за одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на неурегулиран поземлен имот № 000127 по картата за възстановената собственост в землището на с. Калинка, община Кърджали, чрез кмета на община Кърджали до Административния съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Председател: Р. Мустафа

5496

 

РЕШЕНИЕ № 178 от 15 юли 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Водоснабдяване на с. Орешница, община Кърджали“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват решението за одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Водоснабдяване на с. Орешница, община Кърджали“, чрез кмета на община Кърджали до Административния съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Председател: Р. Мустафа

5497

 

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

РЕШЕНИЕ № 119 от 1 август 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Момчилград, реши:

Одобрява проект за изменение на ПУП – ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) на квартали: 38, 92, 61, 103, 59 и 94, предвидени „За жилищно строителство, трафопост, супермаркет, детско заведение, спортни площадки и озеленяване“, в отреждане на нови квартали: 116, 117, 118, 119, 120, 121 и 122 – „За нискоетажно жилищно застрояване“ – Жм, кв. 123 – „За пазар и паркинг“, кв. 103 – „За обществено обслужване“ – Оз, и УПИ ХХХ „За озеленяване, спорт, рекреация и обществено обслужване“ и съответната специализирана устройствена схема на техническата инфраструктура по част ВиК така, както е отразено в графичната част на проекта и схемата.

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Председател: С. Хасан

5498

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

РЕШЕНИЕ № 850 от 11 юли 2014 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за обект „Външно ел. захранване – кабели ВН за захранване на апартаментен ваканционен комплекс сграда в ПИ с идентификатор 11538.2.25, местност Юрта, землище гр. Свети Влас“, преминаващ през имот с идентификатор 11538.2.107 с трайно предназначение: земеделска, и начин на трайно ползване: за селскостопански, горски/ведомствен път. Дължината на трасето е 95,969 м, с определен сервитут по 0,60 м от двете страни на трасето съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

Председател: Бл. Филипов

5487

 

РЕШЕНИЕ № 860 от 11 юли 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решение по т. 7 от протокол № 12 от 28.08.2013 г. от заседание на ОбЕСУТ – Несебър, писма изх. № 6114 от 9.08.2013 г. и изх. № 6114 от 8.10.2012 г. на РИОСВ – Бургас, Решение № КЗЗ-06 от 26.03.2014 г. на МЗХ – Комисия за земеделските земи, за утвърждаване площадка (трасе) Общинският съвет – гр. Несебър, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект „Външно кабелно ел. захранване на жилищна сграда“ в имот 39164.15.97 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. Йовче дере, с дължина 78 м. Трасето на електропровода започва от БКТП в ПИ 39164.15.307, преминава през земеделска територия, полски пътища с идентификатори ПИ 39164.15.238 и 39164.15.65, общинска собственост, на 0,60 м от източната имотна граница и се включва в ново ТП в ПИ 39164.15.97 съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

Председател: Бл. Филипов

5488

 

РЕШЕНИЕ № 861 от 11 юли 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, заявление с вх. № Н2-УТ-2593 от 8.04.2014 г., Решение № 507 от протокол № 15 от 30.05.2013 г., т. 56, на ОбС – Несебър, решение т. 6 от протокол № 12, проведено на 28.08.2013 г. от заседание на ОбЕСУТ – Несебър, изх. № 2875 от 17.05.2013 г. от РИОСВ – Бургас, Решение № КЗЗ-04 от 20.02.2014 г. на Министерството на земеделието и храните – Комисия за земеделските земи, за утвърждаване площадка (трасе) и здравно заключение с изх. № 53-07-259 от 5.11.2013 г. на МЗ – РЗИ – Бургас, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Външни ВиК мрежи за жилищни сгради“, за ПИ 39164.15.459 по кадастралната карта на с. Кошарица, м. Сулуджана, за водопровода, преминаващ през имоти с идентификатори ПИ 39164.13.57 – селскостопански горски ведомствен път на разстояние 2,5 м успоредно на съществуваща БФК от с. Кошарица към к.к. Слънчев бряг, ПИ 39164.13.88 – местен път, и ПИ 39164.15.15 – селскостопански горски ведомствен път, с посока, перпендикулярна на съществуващия асфалтов път от с. Кошарица за к.к. Слънчев бряг, с дължина 96,50 л.м, за канала, преминаващ през имоти с идентификатори ПИ 39164.13.88 и 39164.15.15 до съществуваща РШ от канализационен клон за ПИ 39164.15.318 с дължина 41 л.м, съобразно приложените чертежи и таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от решението.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

Председател: Бл. Филипов

5489

 

РЕШЕНИЕ № 863 от 11 юли 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, заявление вх. № Н2-УТ-4802 от 26.06.2014 г., решение, т. 59 от протокол № 15 от заседание на ОЕСУТ, проведено на 30.10.2013 г., становище изх. № 1883 от 2.04.2013 г. от РИОСВ – Бургас, здравно заключение изх. № 53-07-02 от 14.01.2014 г. на РЗИ – Бургас, и Решение № КЗЗ-06 от 26.03.2014 г., т. 4, на Министерството на земеделието и храните – Комисия за земеделските земи, за утвърждаване на площадка Общинският съвет – гр. Несебър, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за обект: „Кабел 20 kV за захранване на нов БКТП 20/0,4 kV 2 630 kVА“ в имот 73571.18.11, м. Боруна, землище с. Тънково.“

Трасето е с дължина около 2452 м и с дължина 234 м в участъка, преминаващ през земеделска територия – ПИ с идентификатори 73571.18.37, 73571.27.144, землище с. Тънково, и ПИ с идентификатори 51500.64.34, 51500.64.35, землище гр. Несебър, общинска собственост, за нуждите на „Прити Лайф“ – ЕООД, за обект: ж.к. Съни Дей 5, намиращ се в имот 73571.18.11 в землището на с. Тънково.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

Председател: Бл. Филипов

5490

 

РЕШЕНИЕ № 864 от 11 юли 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, заявление вх. № 92-00-4392 от 11.06.2014 г., решение, т. 8 от протокол № 10 от заседание на ОЕСУТ, проведено на 2.10.2013 г., становища изх. № 1366 от 20.03.2012 г. и изх. № 7669 от 15.10.2013 г. от РИОСВ – Бургас, писмо изх. № 26-00-149 от 16.03.2012 г. на РЗИ – Бургас, и Решение № КЗЗ-06 от 26.03.2014 г., т. 4, на Министерството на земеделието и храните – Комисия за земеделските земи, за утвърждаване на площадка за обекта Общинският съвет – гр. Несебър, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда в ПИ 61056.56.55, м. Хендек тарла, землище с. Равда“.

Трасето започва от подробна т. № 1 при имот с идентификатор 61056.56.101 – полски път, собственост на Община Несебър, и върви от лявата страна на главния път, като при т. № 2 влиза в ПИ 61056.56.55. Трасето на кабела и сервитута от двете му страни не засяга частни имоти и е с дължина 35,5 м. Определен е сервитут 0,6 м от лявата страна на кабела и 2,00 м от дясната страна.

Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

Председател: Бл. Филипов

5491

 

РЕШЕНИЕ № 866 от 11 юли 2014 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:

Одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ на к.к. Слънчев бряг – запад в частта му за УПИ ХII-331, кв. 4001 по ПУП на к.к. Слънчев бряг – запад, идентичен, както следва с имот с идентификатор 51500.507.13 по КК на гр. Несебър.

В частта план за застрояване на УПИ ХII-331 в кв. 4001 се въвежда устройствена зона „Ок“ по смисъла на чл. 27, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

За УПИ ХII-331 се установява етажност – Н – 15 м, и следните устройствени показатели: Кпл.=30 %, Кинт.=1,5, и минимално озеленена площ=50 %.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

Председател: Бл. Филипов

5492

РЕШЕНИЕ № 867 от 11 юли 2014 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:

Одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ на к.к. Слънчев бряг – запад в частта му за УПИ VIII-425, кв. 3502 по ПУП на к.к. Слънчев бряг – запад, идентичен, както следва с имот с идентификатор 51500.507.224 по КК на гр. Несебър.

В частта план за застрояване на УПИ VIII-425 в кв. 3502 се въвежда устройствена зона „Ок“ по смисъла на чл. 27, ал. 1, т. 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

За УПИ VIII-425 се установява етажност – Н – 15 м, и следните устройствени показатели: Кпл.=30 %, Кинт.=1,5, и минимално озеленена площ=50 %.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

Председател: Бл. Филипов

5493

 

РЕШЕНИЕ № 872 от 11 юли 2014 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Несебър, реши:

Одобрява план за изменение на ПУП – ПЗ на к.к. Слънчев бряг – запад в частта му за УПИ III-36 в кв. 7804 по ПУП на к.к. Слънчев бряг – запад, идентичен с имот с идентификатор 51500.506.73 по КК на гр. Несебър.

В частта план за застрояване се променя номерът на имота от УПИ III-36 на УПИ III-73 в съответствие с идентификатора му по кадастрална карта в кв. 7804, като се установяват следните устройствени показатели: Кпл.=30 %, Нкорниз=15 м, Кинт.=1,5, и минимално озеленена площ=50 %, с отреждане „За курортно и жилищно строителство“ в устройствена зона „Ок“.

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Бургас.

Председател: Бл. Филипов

5494

 

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ № 1195 от 24 юли 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова Загора, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за обект: „Изграждане на електропровод НН – 0,4 kV за електроснабдяване на ПИ 048002“, в землището на с. Събрано, община Нова Загора.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Нова Загора, пред Административния съд – Сливен.

Председател: К. Тачев

5308

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ЗАПОВЕД № ТУ-166 от 24 юли 2014 г.

На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ, т. 3.7 на заповеди № РД-46-494 от 22.08.2003 г. на МЗГ и № РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ за техническите изисквания и условия за контрол към плановете по § 4к, ал. 1 ПЗРЗСПЗЗ и протокол № 12А от 26.03.2014 г. на приемателната комисия одобрявам плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 за поземлени имоти с № 913.001 и 913.9501 в м. Кукла (Тесни дол) на зона по § 4 ПЗРЗСПЗЗ в частта от ПИ с идентификатор 55302.87.307 от същата местност по кадастралната карта на землището на гр. Панагюрище.

Одобреният план на новообразуваните имоти може да бъде обжалван по реда на § 19 ЗИДАПК от заинтересованите лица чрез областния управител на област с административен център гр. Пазарджик пред Районен съд – Панагюрище, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Областен управител: И. Йорданов

5267

 

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

РЕШЕНИЕ № 633 от 27 юни 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 11 и ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пещера, реши:

Одобрява проект за ЧИ на ПУП – план за регулация на предвидена нереализирана улица с о.т. 118-121-133, разположена между кв. 19 и кв. 20 по ПУП на с. Капитан Димитриево, с който се предвижда трасето на улица с о.т. 119-121-133, разположена между кв. 19 и кв. 20 по ПУП на с. Капитан Димитриево, в нереализираната си част между о.т. 118 и о.т. 121 да се измести в северна посока към УПИ I – общински, УПИ II – общински, УПИ III – общински, и УПИ IV – общински, така че в южната част на трасето уличната регулация да съвпадне със съществуващата ограда – северната граница на ПИ № 425, за който е отреден УПИ I-425 в кв. 20. За останалата част от ПИ № 425, която е в размер 402 кв. м, се образува нов УПИ II-425 в кв. 19 по ПУП на с. Капитан Димитриево. С изместването на трасето и образуването на УПИ II-425 се променя конфигурацията и на УПИ I – общински, в кв. 19. Площите на урегулирани поземлени имоти са, както следва:

УПИ I – общински, кв. 19 – 792 кв. м;

УПИ II-425, кв. 19 – 402 кв. м;

УПИ III – общински, кв. 19 – 716 кв. м;

УПИ IV – общински, кв. 19 – 629 кв. м;

УПИ I-425, кв. 20 – 824 кв. м;

УПИ II-426, кв. 20 – 584 кв. м;

УПИ III-426, кв. 20 – 740 кв. м.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Община Пещера в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Пазарджик.

Председател: Ан. Младенова

5282

 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

РЕШЕНИЕ № 1148 от 26 юни 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 8 ЗОС, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № КЗЗ-06 от 26.03.2014 г., т. 18, на Комисията за земеделските земи Общинският съвет – гр. Плевен, реши:

1. Одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на пътна връзка, преминаващо през част от ПИ 561.871 – пасище, публична общинска собственост, до поземлен имот с идентификатор 56722.561.910 в местността Бъчвата в землището на гр. Плевен, собственост на „Ен Ди Ай груп“ – ООД.

2. Възлага на кмета на община Плевен или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия в изпълнение на това решение.

Решението може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Председател: Д. Ангелов

5542

 

ОБЩИНА „МАРИЦА“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 213 от 15 юли 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 127, ал. 6, чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ при условията на чл. 15, ал. 3 и 5 във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 2 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:

Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо преобразуване на СЕ 146 – Смф (смесена многофункционална зона), в СЕ 146 – Псп (складово-производствена зона), местност Кривата нива, по КК на с. Радиново, община „Марица“, включваща поземлени имоти с идентификатори № 61412.21.61, 21.62, 21.75, 21.44, 21.65, 21.66, 21.69, 21.76, 21.06, 21.07, 21.1, 21.67, 22.48, 21.45, 21.46, 21.47, 21.48, 21.09, 21.63, 21.11 и част от 18.298, 18.198, 18.199, 18.200 по кадастралната карта на с. Радиново, област Пловдив, и със следните устройствени показатели: Н=15, Пзастр.=80 %, Кинт.=2,5 и Поз.=20 %.

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез общинската администрация до Административния съд – Пловдив.

Председател: Г. Трендафилова

5283

 

РЕШЕНИЕ № 214 от 15 юли 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:

Одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе за проектиране на разпределителен газопровод с дължина L=3985 м, преминаващо през имоти – държавна и общинска собственост, за обект: „Разпределителен газопровод извън границата на урбанизираната територия на с. Радиново ТТР5В4.2013“, за нуждите на „Ситигаз България“ – АД, в землищата на с. Радиново и с. Костиево, община „Марица“, област Пловдив, по следа на вариант единствен, нанесен върху приложения ПУП – ПП и регистър на засегнатите от трасето имоти.

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез общинската администрация до Административния съд – Пловдив.

Председател: Г. Трендафилова

5284

 

РЕШЕНИЕ № 215 от 15 юли 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 109 във връзка с чл. 124, ал. 1 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:

Одобрява представения ПУП – парцеларен план за обект: „Реконструкция на селскостопански път с. Бенковски, ЕКАТТЕ 03839, землище Бенковски“, попадащ в ПИ 03839.32.51, ПИ 03839.28.26 и ПИ 03839.29.20, община „Марица“, област Пловдив.

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез общинската администрация до Административния съд – Пловдив.

Председател: Г. Трендафилова

5285

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

РЕШЕНИЕ № 440 от 11 юли 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 11, 12 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 5 и 6 ЗОС, § 1, т. 6 ДРЗОС, § 5, т. 73 ДРЗУТ и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Първомай, реши:

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, в Община Първомай през 2014 г., приета с Решение № 367 на Общинския съвет – гр. Първомай, взето на 30.01.2014 г. по протокол № 32, като:

1.1. В раздел „VI. Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти.“ се създава нова т. 1 със следния текст: „1. „Нов пътен подлез“ от о.т. 288 на ул. Хаджи Димитър до о.т. 304 на ул. Братя Миладинови – юг по плана на гр. Първомай, област Пловдив“.

1.2. В раздел „VII. Обектите от първостепенно значение;“ се създава нова т. 1 със следния текст: „1. „Нов пътен подлез“ от о.т. 288 на ул. Хаджи Димитър до о.т. 304 на ул. Братя Миладинови – юг по плана на гр. Първомай, област Пловдив“.

2. Одобрява подробен устройствен план – план за регулация от о.т. 288 на ул. Хаджи Димитър до о.т. 304 на ул. Братя Миладинови – юг по плана на гр. Първомай, област Пловдив, за изграждане на обект: „Нов пътен подлез“.

3. Определя обект „Нов пътен подлез“ от о.т. 288 на ул. Хаджи Димитър до о.т. 304 на ул. Братя Миладинови – юг по плана на гр. Първомай, област Пловдив, за обект от първостепенно значение за Община Първомай.

Председател: Д. Петков

5446

 

ОБЩИНА РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1099 от 17 юли 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и протокол № 15 от 25.06.2014 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Русе, реши:

Одобрява подробен устройствен план ПУП – парцеларен план на техническата инфраструктура – Външно водопроводно отклонение до ПИ № 63427.299.23 в местност Саръ баир, землище на кв. Средна кула, гр. Русе.

Решението може да се оспори в 30-дневен срок от датата на съобщаването му чрез Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.

Председател: В. Пенчев

5442

РЕШЕНИЕ № 1100 от 17 юли 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и протокол № 13 от 4.06.2014 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Русе, реши:

Одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план на техническата инфраструктура – Кабел 20 kV от ПИ № 218019 до трансформаторен до поземлен имот № 218014 в м. Плужна, землище на с. Николаево, община Русе.

Решението може да се оспори в 30-дневен срок от датата на съобщаването му чрез Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.

Председател: В. Пенчев

5443

 

РЕШЕНИЕ № 1102 от 17 юли 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и протокол № 11 от 14.05.2014 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Русе, реши:

Одобрява подробен устройствен план ПУП – парцеларен план на техническата инфраструктура – външна водопроводна връзка и външно ел. захранване за ПИ № 027051 по КВС на с. Сандрово, община Русе.

Решението може да се оспори в 30-дневен срок от датата на съобщаването му чрез Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.

Председател: В. Пенчев

5444

 

ОБЩИНА САМОКОВ

РЕШЕНИЕ № 1464 от 26 юни 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 ЗУТ и протокол на ЕС при Община Самоков № 12 от 27.05.2014 г., т. 8, протокол № 32 на ПК по „Устройство на територията и екология“ Общинският съвет – гр. Самоков, реши:

Одобрява подробния устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ I – „За озеленяване“ в кв. 86, и УПИ I – „За озеленяване“ в кв. 87, по плана на с. Говедарци, община Самоков, както следва:

І. Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ І – „За озеленяване“ в кв. 86, и УПИ І – „За озеленяване“ в кв. 87, по плана на с. Говедарци:

1. Премахване на улица с о.т. 314-315-297.

2. Премахване на улица-тупик с о.т. 313а-313б-313в.

3. Създаване на нови улици:

– улица с о.т. 298-298а-298б-298д;

– улица с о.т. 3373а-373б-373в-373г-373д-373е-316а;

– улица с о.т. 317а-297б-297в-297г-297д;

– улица с о.т. 297а-297б;

– улица с о.т. 297г-298а;

– улица с о.т. 298б-298в-298г-298д.

4. Образуване на нови урегулирани поземлени имоти № І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ за ПИ № 15285.8.494 в новообразуван кв. 86;

5. Образуване на нови УПИ № І, ІІІ и ІV за ПИ № 15285.8.494 и изменение на регулацията на УПИ ІІ за ПИ № 15285.8.624 в новообразуван кв. 86а.

6. Образуване на нови УПИ № І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ и Х за ПИ № 15285.8.494 в кв. 87.

7. Образуване на нови УПИ № ХІ – „За озеленяване“, ХІІ и ХІІІ за ПИ № 15285.8.487 в кв. 87.

8. Изменение на регулационните граници между УПИ № ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV и ХVІ, като се образуват нови УПИ ХІV, ХV, ХVІ и ХVІІ в кв. 87.

9. Образуване на нови УПИ № І, ІІ, ІІІ, ІV и V за ПИ № 15285.8.494 в новообразуван кв. 87а.

10. Образуване на нов УПИ І за ПИ № 15285.8.495 в новообразуван кв. 87б.

ІІ. Подробен устройствен план – изменение на плана за застрояване на УПИ І – „За озеленяване в кв. 86, и УПИ І – „За озеленяване“ в кв. 87, по плана на с. Говедарци: създаване на „Жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм“ в кв.86 със следните показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; височина на застрояване – до 3 ет. (до 10 м); създаване на „Смесена многофункционална устройствена зона – Смф“ в УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ и Х в кв. 87 със следните показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2, минимална озеленена площ – 40 %; височина на застрояване – до 3 ет. (до 10 м); създаване на „Зона за озеленяване – Оз“ в УПИ ХІ в кв. 87; създаване на „Смесена устройствена зона – жилищно и обществено обслужване – Сжо“ в УПИ ХІІ и ХІІІ в кв. 87; създаване на „Жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм“ в УПИ ХІV, ХV, ХVІ и ХVІІ в кв. 87 със следните показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; височина на застрояване – до 3 ет. (до 10 м); създаване на „Смесена многофункционална устройствена зона – Смф“ в кв. 87а и кв. 87б със следните показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; височина на застрояване – до 3 ет. (до 10 м).

На основание чл. 215 ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Самоков, пред Административния съд – София област.

Председател: С. Стойчева

5568

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

РЕШЕНИЕ № 767 от 25 юни 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:

Одобрява проект за ПУП – ПП за определяне на трасе на подземен водопровод и електропровод за захранване на УПИ I-12, 13, 14, 15 – За винарна, в м. Орешака, землище с. Бошуля.

Трасето на електропровода е с дължина 162 м, който започва от ЖР стълб № 164 на ВЛ 20 kV, насочва се на изток, пресича ПИ № 002001 (дере) и ПИ № 002002 (полски път), прави завой и продължава на североизток по пътя до УПИ I-12, 13, 14, 15 – За винарна (ПИ № 031015), в м. Орешака, землище с. Бошуля.

Трасето на водопровода е с дължина 976 м, който започва от южния сервитут на ПИ № 000931 (път III клас), пресича пътя чрез хоризонтален сондаж и се насочва на североизток в поземлени имоти № 026201 и № 025202 (полски пътища), пресича ПИ № 001127 (отводнителен канал), след това в ПИ № 025203 сменя посоката на северозапад. След 350 м трасето завива и продължава в посока североизток, като пресича поземлени имоти № 000125 (път IV клас), ПИ № 000272 (напоителен канал) и по ПИ № 031200 (полски път) достига границите на УПИ I-12, 13, 14, 15 – За винарна (ПИ № 031015), в м. Орешака, землище с. Бошуля.

Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски 37а, ет. 3.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в 30-дневен срок от обнародването на решението в „Държавен вестник“.

Председател: А. Влахов

5541

 

ОБЩИНА ТРЪН

РЕШЕНИЕ № 109 от 23 юли 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Трън, реши:

Одобрява промяна на подробния устройствен план на гр. Трън в обхвата на УПИ I – склад, УПИ II-37, УПИ III от кв. 37. ПИ № 733 се включва в съсобственост в УПИ I – склад, който се преобразува в УПИ I-431, 733 – „За склад“, и в УПИ II-37. Създава се нов УПИ V-733, УПИ III се променя в УПИ IV, като уличната регулационна линия между осови точки 45А-47А се поставя на 1,5 м успоредно на лицето на сградата в новообразувания УПИ IV, а в дъното се измества по границите на подпорната стена. Измененията на плана за регулация са показани с кафявите и зелените линии, цифри, щрихи и текст.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването на акта в „Държавен вестник“.

Председател: В. Шишкова

5309

 

ОБЩИНА ТУТРАКАН

РЕШЕНИЕ № 602 от 31 юли 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13, чл. 22, ал. 1 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Тутракан, одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) „За външно ел. захранване с ЕК 1 kV от МТТ 20/0,4 kV – 100 kVA на „Стопански склад“ в ПИ № 73496.19.268 по кадастралната карта (КК) и кадастралния регистър (КР) на гр. Тутракан, одобрени със Заповед № РД-18-6 от 4.02.2008 г. на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), София, с възложител X.X.X..

Председател: Д. Николов

5529

 

ОБЩИНА С. БОРИНО, ОБЛАСТ СМОЛЯН

РЕШЕНИЕ № 415 от 21 юли 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 23 ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № ИАГ-18444 от 30.05.2014 г. за предварително съгласуване за учредяване на сервитут върху поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост на МЗX – Изпълнителна агенция по горите, Общинският съвет – с. Борино, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за „Нов подземен довеждащ водопровод 75 мм за захранване на кравекомплекс в ПИ с идентификатор 05462.9.27, местност Долна Сабурча, от водоизточник „Акулук“ по кадастралната карта на с. Борино, община Борино“, в териториален обхват на поземлен имот в горска територия – частна държавна собственост, с идентификатор 05462.213.319 в землището на с. Борино, община Борино, с площ на сервитутната зона 9,921 дка. Трасето на водопровода започва от съществуващ извор – КЕИ „Акулук“, който се намира в ПИ 05462.213.319 – горски фонд, след което преминава в селскостопански фонд, докато достигне крайната си точка – т. 13 от графичния материал, откъдето трасето преминава в селскостопански фонд. Дължината на трасето е 1654 м, а сервитутът на водопровода 75 мм е по 3 м.

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Смолян, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Ан. Джебирова

5530

 

ОБЩИНА С. ВЕТРИНО, ОБЛАСТ ВАРНА

РЕШЕНИЕ № 591 от 27 юни 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Ветрино, реши:

Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) за имоти: УПИ 65 – производствени и складови дейности, УПИ 66 – производствени и складови дейности, УПИ 67 – производствени и складови дейности, в стопански двор на с. Белоградец, местност Пред фуражен цех, за обединение на трите имота в УПИ 65, 66, 67.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община с. Ветрино пред Административния съд – Варна.

Председател: Ст. Велева

5219

 

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

РЕШЕНИЕ № 648 от 2 юни 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, предложение последно, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, предложение второ, т. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 3 и чл. 5, 7, чл. 10, ал. 2 и раздел III от глава шеста от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 498 от 16.08.2013 г., взето с протокол № 39, Общинският съвет – с. Лесичово, реши:

1. Приема анализ на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка за общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, а именно: УПИ ІІІ – социални дейности и гараж в кв. 27 по плана за регулация на с. Лесичово, с площ 1065 кв. м ведно със застроена в него едноетажна масивна сграда с площ 360 кв. м, актуван с актове за частна общинска собственост № 251 от 13.04.2011 г. и № 552 от 27.05.2013 г.

2. Дава съгласие недвижимият имот по т. 1 да се продаде чрез провеждане на публично оповестен конкурс на един етап при следните условия:

2.1. Предмет на публично оповестения конкурс на един етап: УПИ ІІІ – социални дейности и гараж в кв. 27 по плана за регулация на с. Лесичово, с площ 1065 кв. м ведно със застроена в него едноетажна масивна сграда с площ 360 кв. м, актуван с актове за частна общинска собственост № 251 от 13.04.2011 г. и № 552 от 27.05.2013 г.

2.2. Конкурсът ще се проведе на един етап при следните условия:

2.2.1. Минимална конкурсна цена: 18 000 лв. без ДДС. Извън прилежащата площ от поземлен имот УПИ ІІІ – социални дейности и гараж в кв. 27 по плана за регулация на с. Лесичово, с площ 1065 кв. м ведно със застроена в него едноетажна масивна сграда с площ 360 кв. м не представлява освободена доставка по смисъла на чл. 45 ЗДДС и върху тази площ от имота се начислява ДДС съгласно Закона за ДДС, който е дължим от купувача по сделката. Съгласно чл. 45, ал. 3 ЗДДС освободена доставка е доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, и доставката на прилежащите към тях терени. В случая се прехвърля право на собственост върху сграда и прилежащ към нея терен, която сграда не е нова по смисъла на § 1, т. 5 ДРЗДДС. В този случай върху постигнатата цена не се начислява ДДС.

2.3. Размер на депозита: 1800 лв., която сума следва да бъде постъпила в банковата сметка, посочена в конкурсната документация, в срок до 14,30 ч. на 14-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

2.4. Конкурсната документация (включваща и информационния меморандум) се закупува от касата в Община Лесичово. Цената на конкурсната документация и информационния меморадум е 150 лв. с ДДС.

2.5. Срокът за закупуване на конкурсната документация е до 14,30 ч. на 6-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. Конкурсната документация се получава след представяне на документ за самоличност и документ за актуално правно състояние на кандидата – юридическо лице. В случай че документацията се закупува от името на друго лице, се представя пълномощно, изготвено в писмена форма с нотариална заверка на подписа.

2.6. В срок до 8 дни от обнародване на решението в „Държавен вестник“ лицата, закупили конкурсна документация и получили сертификат за регистрация от органа за приватизация, могат да отправят писмени искания до конкурсната комисия за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията по предходното изречение се изготвят в писмена форма в срок до 5 работни дни и се предоставят на разположение на всички лица, закупили конкурсна документация и получили сертификат за регистрация от органа за приватизация.

2.7. Лицата, закупили конкурсна документация и информационен меморандум, получили сертификат за регистрация и внесли депозит за участие в конкурса, имат право да подадат оферта за участие в конкурса.

2.8. Срокът за подаване на оферти за участие в конкурса е до 14,30 ч. на 14-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден. Предложенията се подават в деловодството на Община Лесичово в с. Лесичово, ул. Никола Чочков 11 – 13, област Пазарджик.

2.9. Срокът за оглед на обекта на приватизация по т. 1 е до 17 ч. на 6-ия ден включително от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“. Ако последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

2.10. Публично оповестеният конкурс на един етап ще се проведе в заседателната зала на Общинската администрация – с. Лесичово, в с. Лесичово, ул. Никола Чочков 11 – 13, с начален час 11 ч., на 15-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Ако този ден е неприсъствен, конкурсът ще се проведе на първия следващ присъствен ден.

2.11. В публично оповестения конкурс на един етап могат да участват при равни условия физически и юридически лица.

2.12. В публично оповестения конкурс на един етап не се допускат до участие дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, юридически лица, консорциуми или други форми на сдружаване, специално учредени за участие в конкурса, и физически лица с оглед на поставеното условие по т. 32 от конкурсните условия, което представлява задължение на купувача по приватизационния договор.

2.13. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в публично оповестения конкурс на един етап – няма.

2.14. Собствеността върху обекта – предмет на приватизацията, се прехвърля след заплащане на постигнатата на конкурса цена и подписване на приватизационния договор.

3. Утвърждава конкурсната документация.

4. Определя Комисия за организирането и провеждането на конкурса в състав 7 членове.

Председател: К. Пунтев

5028

 

ОБЩИНА С. МИНЕРАЛНИ БАНИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № 706 от 17 юни 2014 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Минерални бани, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за проект: „Рехабилитация и доизграждане на гравитачен водопровод от каптажи „Сърница“ до ПС „Сърница“ и до ПС „Караманци“, на територията на община Минерални бани.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен рок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – с. Минерални бани, пред Административния съд – Хасково.

Председател: М. Лятиф

5421

 

ОБЩИНА С. ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

РЕШЕНИЕ № 46 от 23 юли 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Черноочене, реши:

Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за трасе на гравитачен водопровод, преминаващ през имот № 000194 – Държавен горски фонд (ДГФ) по КВС на землище с. Йончово, община Черноочене, за „Рехабилитация и доизграждане на гравитачен водопровод от каптажи „Сърница“ до ПС „Сърница“ и до ПС „Караманци“, на територията на община Черноочене, с дължина 1565,18 м и съоръжения по трасето – 9 бр. шахти по 4 кв. м всяка от тях (3 бр. шахти въздушник, 4 бр. шахти калник и 2 бр. шахта СК) с проектни номера по КВС на землище с. Йончово № 000713, № 000714, № 000715, № 000716, № 000717, № 000718, № 000719, № 000720, № 000721 и СОЗ – l с проектен № 000712 и площ 2500 кв. м.

Председател: Б. Газиюмер

5238

76. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали, в площ „Карло“, разположена в землището на с. Камилски дол, община Ивайловград, област Хасково, описана със следните гранични точки в координатна система 1970 г.:

X (m)

Y (m)

1.

4542300

9471800

2.

4542300

9472200

3.

4541830

9472200

4.

4541650

9471920

5.

4540590

9471920

6.

4540830

9471280

7.

4541650

9471280

 

5538

1. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД, София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ за нуждите на МБАЛ – Варна, Военномедицинска академия. Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – бул. Тотлебен 21, тел. 9154-400.

5513

 

СЪДИЛИЩА

Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че предвид обнародваната в „Държавен вестник“, бр. 48 от 2014 г., Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, издадена от министъра на здравеопазването, с молба от 19.06.2014 г. е направено уточнение на жалбата на сдружение „Федерация български пациентски форум“ със седалище и адрес на управление София, ул. Шипка 13, вх. А, ап. 3, и сдружение „Национална пациентска организация“ със седалище и адрес на управление София, ж.к. Гоце Делчев, ул. Славовица, бл. 53Е, вх. А, ет. 7, ап. 19, против Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, като вместо против обжалваните норми на чл. 3, т. 4 и чл. 6а, ал. 1 жалбата да се счита предявена за отмяна на чл. 3, ал. 1, т. 2 и чл. 6а, ал. 1 от същата наредба. По оспорването е образувано адм. дело № 4226/2014 г. по описа на Върховния административен съд.

5412

Административният съд – Варна, ХVІІ състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено оспорване от X.X.X. с предмет законосъобразността на одобрения с Решение № 1357-4 от 12.02.2014 г. на ОбС – гр. Варна, ПУП – ПУР на СО Ментеше – Варна, и съответните схеми в частта на предвижданията за улиците, засягащи ПИ 10135.4501.671. Заинтересуваните лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници по адм. дело № 1949/2014 г. в едномесечен срок от деня на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи това им качество.

5459

Административният съд – Варна, ХV състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е направено оспорване от X.X.X. и X.X.X. с предмет законосъобразността на одобрения с Решение № 798-5 от 19.12.2012 г. на ОбС – Варна, ПУП – ПУР на СО „Виница-север“ в частта на плана, засягаща собствения на жалбоподателите поземлен имот 333 с предвидената източно от имота улица между о. т. 130 и о.т. 121 и с предвидената южно от имота улица между о. т. 120 и о. т. 121. Заинтересуваните лица могат да подадат заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ за конституирането им като ответници по адм. дело № 1427/2014 г. в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“, към което да приложат писмени доказателства, удостоверяващи това им качество.

5479

Административният съд – Варна, ХХХІІ състав, на основание чл. 218, ал. 3 ЗУТ обявява, че предмет на оспорването по адм. дело № 1940/2014 г. е Решение № 1357-4 от 12.02.2014 г. на ОбС – гр. Варна, с което е приет ПУП – ПУР на с.о. Ментеше, само в частта за ПИ № 10134.4501.790. Заинтересованите лица могат да подадат заявление до АС – Варна, за конституирането им като ответници по адм. дело № 1940/2014 г. в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението, което да съдържа реквизитите по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, като приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на обжалвания административен акт, както и за присъединяване към подадената жалба.

5500

Административният съд – Варна, ХІІ състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ обявява, че в съда е образувано адм. дело № 1987/2014 г. по оспорване, предявено от X.X.X. и X.X.X., против Решение № 1357-4 по протокол № 28 от 12.02.2014 г. на ОбС – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР на улици и поземлени имоти – публична собственост, на СО Ментеше, в т. ч. и схеми: схема за електронни и съобщителни мрежи и съоръжения, схема за електроснабдяване, схема за водоснабдяване и канализация, схема за газоснабдяване, схема за вертикално планиране и транспортно-комуникационна схема в частта на ПИ № 1429. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници в производството в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до съда, което да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; номер на делото; акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към подадената жалба от X.X.X. и X.X.X..

5556

Административният съд – Велико Търново, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от „Пътинженеринг“ – АД, Русе, против Решение № 539 от 16.04.2014 г. на Общинския съвет – гр. Павликени, за одобряване на втора преработка на проект: СПУП – ПРЗ за добив и първична преработка на индустриални минерали – базалт, находище „Върбовка“, землище с. Върбовка, община Павликени, и проекти: ПУП – ПП за външно ел. захранване с електричество и ПУП – ПП към комуникационно-транспортен план на пътните връзки за специализиран ПУП за добив и първична преработка на индустриални минерали – базалт, находище „Върбовка“, землище с. Върбовка, за което е образувано адм. д. № 478/2014 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите лица могат да попадат молба за конституиране като ответници в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. Съдебното заседание е насрочено за 15.10.2014 г. в 10,30 ч.

5557

Административният съд – Пазарджик, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба на X.X.X. от Велинград против Заповед № 690 от 20.05.2014 г. на кмета на община Велинград, с която е одобрен подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация за част от кв. 29 по плана на с. Юндола, община Велинград. По жалбата е образувано адм. д. № 467/2014 г. по описа на съда, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 29.09.2014 г. от 10 ч. Заинтересуваните лица имат право да се конституират като ответници в едномесечен срок от деня на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление със съдържанието по чл. 218, ал. 4 ЗУТ.

5460

Софийският градски съд, І гр. отделение, 21 състав, е образувал гр. д. № 1905/2014 г. по иск за заплащане на сумата 40 000 лв., заведен от X.X.X. срещу X.X.X. с последен известен адрес в Република България: София, ул. Милин камък 21, който като ответник в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ може да подаде писмен отговор на исковата молба по реда на чл. 131 ГПК.

5550

Ломският районен съд съобщава на Амджат Мохаммад с последен адрес гр. Лом, ул. Пристанищна 26, вх. Б, ет. 1, ап. 1, сега с неизвестен адрес, ответник по гр. д. № 270/2014 г. на ЛРС, да се яви в съда в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ за получаване на книжа по заведено от X.X.X. от гр. Лом дело за развод по чл. 49 СК.

5427

Петричкият районен съд призовава Мохамед Белхадж от Кралство Мароко, роден на 15.01.1979 г., с неизвестен постоянен и настоящ адрес в Република България, за връчване на съдебни книжа по чл. 131 ГПК като ответник по гр.д. № 641/2014 г. по описа на Районния съд – Петрич, образувано по искова молба от X.X.X. от Петрич, ул. Лазар Маджаров 28, с правно основание чл. 132, ал. 1, т. 2 СК – за лишаване от родителски права. Указва на Мохамед Белхадж от Кралство Мароко в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в Районния съд – Петрич, за получаване и връчване на съдебните книжа, както и му указва в същия срок да посочи съдебен адрес за получаване на съдебните книжа, в противен случай делото ще се разгледа с участието на особен представител по реда на чл. 48, ал. 2 ГПК.

5422

Софийският районен съд, III гражданско отделение, 80 състав, уведомява, че X.X.X., роден на 30.04.1986 г., гражданин на Украйна, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България (по смисъла на ЗГР) и с неизвестен адрес в чужбина, има качеството на ответник по гр.д. № 338/2014 г. по описа на СРС, III ГО, 80 състав, образувано по предявен от X.X.X. от София, ж.к. Гоце Делчев 52Е, вх. А, ет. 5, ап. 11, иск с правно основание чл. 49, ал. 1 СК за прекратяване на сключения между тях на 27.08.2009 г. в София граждански брак поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство, като се укаже на същия, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС, III гр.о., за връчване на книжата по делото. Ответникът следва да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се разгледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

5423

Софийският районен съд призовава в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ X.X., гражданин на Македония, роден на 13.04.1972 г., с неизвестен адрес в България, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, ІІІ гражданско отделение, 91 състав, София, ул. Съборна 9, да получи препис от искова молба и приложенията, подадена от X.X.X., с правно основание чл. 49, ал. 1 във връзка с чл. 44, т. 3 от Семейния кодекс. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител.

5548

Софийският районен съд, III гражданско отделение, 89 състав, уведомява Памела Ан Хансман, родена на 10.03.1971 г. в О Клер, Уисконсин, САЩ, гражданка на САЩ, без постоянен и настоящ адрес в Република България, че е ответница по гр.д. № 37731/2014 г., образувано по предявен от X.X.X. иск по чл. 49 СК, и й указва в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на СРС, III ГО, София, ул. Съборна 9, за връчване на книжата по делото, в противен случай ще й бъде назначен особен представител.

5549

Софийският градски съд на основание чл. 15, ал. 1 ЗПП вписва регистрация парт. 400, т. 13, р. Х, стр. 45, по ф.д. № 352/2014 г. за политическа партия с наименование „Нова България“ със седалище и адрес на управление София 1700, район „Витоша“, ул. Константин Петканов 6. Уставът на политическа партия „Нова България“ е приет от общо събрание, проведено на 8.02.2014 г., и е неразделна част от настоящото решение. Вписва ръководен орган на политическа партия „Нова България“ – изпълнителен съвет в състав: председател: X.X.X.; членове: X.X.X. – заместник-председател, X.X.X. – заместник-председател, X.X.X. – заместник-председател, X.X.X. – заместник-председател. Вписва контролен орган на политическа партия „Нова България“ – контролен съвет в състав: X.X.X. – председател, членове: X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.. Вписва X.X.X. като председател на политическа партия „Нова България“. Партията се представлява от председателя X.X.X..

5546

Софийският градски съд на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д. № 13295/1998 г. за политическа партия с наименование „Съюз на патриотичните сили „Защита“, както следва: Заличаване на X.X.X. като член на Централната контролна комисия на политическа партия „Съюз на патриотичните сили „Защита“.

5547

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

8. – Управителният съвет на фондация „Етномедика“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 6Б, ал. 1 от устава свиква общо събрание на управителния съвет на фондация „Етномедика“ на 16.09.2014 г. в 16 ч. на адрес: София, ж.к. Красна поляна, ул. Георги Папанчев 14, със следния дневен ред: 1. разглеждане и гласуване на предложение за освобождаване на X.X. от длъжност председател на управителния съвет; 2. разглеждане и гласуване на кандидатура за нов председател на управителния съвет на X.X.; 3. изложение на мотивирано предложение за изключване като член на фондация „Етномедика“ на X.X. поради системно уронване авторитета на фондацията и нарушаване на устава, внесено писмено на 4.08.2014 г. от изпълнителния директор; 4. изложение на мотивирано предложение за изключване като член на фондация „Етномедика“ на X.X. поради уронване авторитета на фондацията, както и липса на участие за осъществяване целите на фондацията, внесено писмено на 4.08.2014 г. от изпълнителния директор; 5. изслушване на предложените за изключване членове; 6. разглеждане и гласуване на предложението за изключване на X.X.; 7. разглеждане и гласуване на предложението за изключване на X.X.; 8. обсъждане и вземане на решения по текущи проблеми. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред. Съобразно чл. 6В, ал. 3 от устава, ако предложените за изключване лица не се явят на 2 поредни заседания, могат да бъдат изключени без тяхното изслушване.

5552

154. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска федерация по баскетбол“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 18.09.2014 г. в 9 ч. в София, „Рамада хотел“ (бивш „Принцес“), зала „Европа 1“, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за изминалия период от предишното общо събрание; 2. отчет на контролния съвет за изминалия период от предишното общо събрание; 3. финансов отчет за 2013 г. и утвърждаване на проект за бюджет за 2015 г.; 4. промени в броя и членовете на управителния съвет на БФ „Баскетбол“; 5. приемане на промени и допълнения в устава на БФ „Баскетбол“ и други нормативни документи на БФ „Баскетбол“; 6. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 10 ч. на същото място и при същия дневен ред.

5466

1. – Управителният съвет на сдружение „Фенклуб на ФК Арсенал – Лондон в България“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 21.09.2014 г. в 11 ч. в Бургас, п.к. 8000, ул. Александровска 21, хотел „България“, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на сдружението; 2. приемане на годишния финансов отчет; 3. освобождаване на членовете на управителния съвет на сдружението поради изтичане на мандата им; 4. избор на нов състав на управителния съвет; 5. промени в устава на сдружението; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

5554

4. – Управителният съвет на Националното сдружение на логопедите в България, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на всички членове на сдружението на 3.10.2014 г. в 18 ч. в Парк-хотел „Витоша“ в София, ул. Росарио 1, със следния дневен ред: 1. отчет на председателя на НСЛБ; 2. финансов отчет на НСЛБ за 2013 г.; 3. разни.

5436

1. – Управителният съвет на Клуб по конен спорт „Галоп“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 6.10.2014 г. в 17 ч. в София в сградата на ул. Хайдушко изворче 28, при следния дневен ред: 1. избор на нов управителен съвет; 2. избор на нов председател; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при същия дневен ред в 18 ч., на същото място независимо от броя на присъстващите членове.

5231

12. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация за растителна защита“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 18.09.2014 г. в 13 ч. в зала „Тракия“, хотел „Калиста“, Старозагорски минерални бани, при следния дневен ред: 1. приемане на дневния ред на събранието; 2. приемане на промени в устава на БАРЗ; 3. приемане на промяна в седалището на БАРЗ; 4. приемане на правилник за работата на БАРЗ; 5. разисквания по мерките, които следва БАРЗ да предприеме във връзка със защитата на националната дистрибуторска мрежа; 6. разисквания относно необходимите действия, които следва да бъдат предприети от страна на БАРЗ за борба с нелегалния внос на ПРЗ, торове и семена от трети страни; 7. приемане на нови пълноправни членове; 8. обсъждане на други актуални за асоциацията въпроси, в т.ч. обсъждане на развитието й и решаването на административни въпроси; 9. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

5558

11. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „ДАН спорт 2013“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 29.09.2014 г. в 8 ч. в Пловдив, бул. 6 септември 1, комплекс „Младост“, при дневен ред: обсъждане и вземане на решения за изменения в устава на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „ДАН спорт 2013“. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез упълномощени лица.

5511

16. – Управителният съвет на Спортен клуб „Хеброс – гребане“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 28, т. 1 от устава свиква общо събрание на 2.10.2014 г. в 17 ч. в залата на Кулата – Гребен канал, ул. Ясна поляна 5, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността; 2. финансов отчет; 3. избор на председател и членове на УС; 4. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

5228

5. – Управителният съвет на училищно настоятелство при ФЕГ „Екзюпери“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на настоятелството на 2.10.2014 г. в 10 ч. в сградата на гимназията при следния дневен ред: 1. освобождаване от отговорност членовете на УС за дейността им през периода 2007 г. – 2014 г.; 2. освобождаване на председателя и досегашните членове на УС; 3. промяна в броя на членовете на управителния съвет и избиране на нови членове на УС; 4. разни. Поканват се всички членове да вземат участие в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

5426

1. – Управителният съвет на Пенсионерско сдружение „Родолюбие“ – Рудозем, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на 18.09.2014 г. в 10 ч. в Клуба на пенсионерите – Рудозем, ул. Васил Левски 9, ет. 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет за времето от 4.07.2011 г. до 30.06.2014 г.; 2. отчетен доклад за работата на контролно-ревизионната комисия; 3. обсъждания по горните два отчета и приемане на решения за бъдеща дейност на клуба; 4. избор на управителен съвет, контролно-ревизионна комисия и председател на УС. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

5584

6. – Учредителният комитет на сдружение за напояване „Церковски“, с. Венец, община Карнобат, област Бургас, на основание чл. 7, ал. 1, чл. 10, ал. 4 и чл. 5, ал. 2 ЗСН във връзка със Заповед № РД-09-629 от 19.08.2009 г. на министъра на земеделието и храните, Заповед № РД-09-662 от 12.08.2011 г. на заместник-министъра на земеделието и храните (ДВ, бр. 100 от 2011 г.) и Заповед № РД-09-476 от 16.07.2014 г. на министъра на земеделието и храните за откриване на процедура за учредяване на сдружение за напояване „Церковски“, с. Венец, с предмет на дейност: експлоатация, поддържане и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура; изграждане на нови напоителни канали и съоръжения; доставяне и разпределение на водата за напояване; отвеждане на излишната вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за подобряване състоянието на земеделските земи; рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици, отправя покана към всички собственици и ползватели на земеделски земи в землището на с. Венец да присъстват на учредителното събрание на 3.10.2014 г. в 10 ч. в сградата на пенсионерския клуб, с. Венец, при следния дне- вен ред: 1. установяване спазени ли са изискванията по чл. 6, ал. 2 и чл. 10 – 12 ЗСН; 2. вземане на решение по отчета на учредителния комитет за освобождаването му от отговорност; 3. вземане на решение за учредяване на сдружение и приемане на устава; 4. избиране на органи на управление на сдружението. Материалите на проектите на учредителните документи са на разположение на учредителите в кметството на с. Венец, община Карнобат, област Бургас. При липса на кворум на основание чл. 11, ал. 2 ЗСН учредителното събрание ще се проведе на 24.10.2014 г. в 10 ч. в сградата на пенсионерския клуб, с. Венец.

5414

X.X.X. – ликвидатор на фондация „Д-р X.X.“, София (в ликвидация), със седалище и адрес на управление София 1164, район „Лозенец“, ул. Милин камък, бл. 31, вх. А, ет. 1, рег. по ф.д. № 11051 от 2003 г. по описа на Софийския градски съд, фирмено отделение, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването на поканата в „Държавен вестник“ на адрес: София, бул. Княгиня Мария-Луиза 40, ет. 5, ап. 16.

5419

X.X.X. – ликвидатор на фондация в обществена полза „Позитивни 365“, София, рег. по ф.д. № 401/2013 г., СГС, фирмено отделение, 7 състав, със седалище и адрес на управление София, ж.к. Красна поляна III част, бл. 37Б, вх. Е, ет. 8, ап. 110, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията в 6-месечен срок от обнародването на поканата в „Държавен вестник“ да предявят вземанията си към фондацията.

5418

Промени настройката на бисквитките