Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 12.XII

  • НАРЕДБА ЗА ВОДНОСПАСИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ И ОБЕЗОПАСЯВАНЕТО НА ВОДНИТЕ ПЛОЩИ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ ОТ 2008 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 ОТ 5 АВГУСТ 1998 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 55 ОТ 1999 Г., ЗАГЛ. ДОП. - Виж повече
  • ТАРИФА № 14 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И ОТ ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 99 ОТ 2001 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 10 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 04.02.2014 Г., ИЗМ. - ДВ Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 77 ОТ 2007 Г.) ОТ 2004 Г. Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 ОТ 23 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ПО ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА ПОМОЩ ЗА ПРОГРАМНИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА № 5 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ХРАНИТЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 19 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ХРАНИТЕ Виж повече