Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 12.XII

  • ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-929 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПАТРУЛНО-ПОСТОВА ДЕЙНОСТ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ХРАНИТЕ ОТ 2014 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 382 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2014 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 383 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕТО И ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ХРАНИТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-1 ОТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕГИСТЪР НА СВЛАЧИЩНИТЕ РАЙОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НА РАЙОНИТЕ С АБРАЗИОННИ И ЕРОЗИОННИ ПРОЦЕСИ ПО ЧЕРНОМОРСКОТО И ДУНАВСКОТО КР Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ (ДВ, БР. 51 ОТ 2001 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ (ДВ, БР. 88 ОТ 2004 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 5 ОТ 2006 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИТЕ (ДВ, БР. 7 ОТ 2007 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2001 Г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ (ДВ, БР. 30 ОТ 2001 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 384 ОТ 4 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОКОВЕТЕ ОТ ПЛОДОВЕ И НЯКОИ СХОДНИ ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. (ДВ, БР. 94 ОТ Виж повече