Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 102 от 12.XII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-852 от 4 ноември 2014 г.

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 42, ал. 1, чл. 41, т. 1 и чл. 43 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и писмо с вх. № 05-08-305 от 9.01.2014 г. на МОСВ, предвид обстоятелството, че в природна забележителност „Естествено находище на синя хвойна в м. Хвойната“ в землището на с. Нане, община Кирково, област Кърджали, обявена със Заповед № 4051 от 29.12.1973 г. на министъра на горите и опазване на природната среда – МГОПС (ДВ, бр. 29 от 1974 г.), липсва предмет на защита – естествено находище на синя хвойна, послужил като фактическо основание за обявяване на защитена територия, поради което същата не изпълнява предназначението си и не може да бъде прекатегоризирана в друга категория защитена територия:

1. Заличавам природна забележителност „Естествено находище на синя хвойна в м. Хвойната“ в землището на с. Нане, община Кирково, област Кърджали, обявена със Заповед № 4051 от 29.12.1973 г. на МГОПС, с площ 0,8 ха, заведена под № 298 в Държавния регистър на защитените територии при Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

2. След влизане в сила на заповедта РИОСВ – Хасково, да предприеме необходимите действия по отразяване на промените в картата на възстановената собственост за землището на с. Нане, община Кирково, област Кърджали.

3. Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените територии при МОСВ.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Св. Жекова

8671

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1031 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 287, ал. 3 от Кодекса за застраховането Комисията за финансов надзор реши:

1.1. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането, на 8,50 лв. за всяко отделно моторно превозно средство за отговорността, във връзка с чието използване е сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите (включително гранична застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите).

1.2. Вноската към Гаранционния фонд се записва на отделен ред в застрахователната полица.

2. Определя размера на вноската на застрахователите, предлагащи в Република България задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците по чл. 249, т. 2 от Кодекса за застраховането, на 0,15 лв. за всяко място, без мястото на водача, за което е сключена задължителна застраховка.

3. Определя следните срокове за превеждане на вноските по сметка на Гаранционния фонд:

– ежемесечно до 10-о число на втория месец след месеца на сключването на застраховките.

4. Застрахователите събират и внасят пълния размер на вноската по т. 1 или 2 в сроковете по т. 3 независимо от разсроченото плащане на премията, когато такова е предвидено съгласно застрахователния договор.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.

Председател: Ст. Мавродиев

8635

 

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ № 4 от 3 декември 2014 г.

На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за прилагането му и решение на общинския съвет управителният съвет на НКЖФ утвърждава промяна в персонален и числен състав на местни комисии по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ, както следва: местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ при община Мездра, област Враца (ДВ, бр. 7 от 2012 г.), като: освобождава X.X.X. – председател на местната комисия, и утвърждава X.X.X. за нов председател на същата. Промяната е предложена с Решение № 634, прието с протокол № 40 от 27.11.2014 г. на Общинския съвет – гр. Мездра.

Новоутвърденият председател на местната комисия е легитимен да взема управленски решения и подписва протоколи на същата от деня на обнародване на решението на управителния съвет в „Държавен вестник“ и действа през мандата на предложилия го общински съвет.

Председател: Д. Иванов

8600

ОБЩИНА ЦАРЕВО

РЕШЕНИЕ № 605 от 19 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Царево, реши:

Одобрява представения проект за ПУП – РУП, обхващащ кв. 114 и кв. 125 в кв. Зона Север по ПУП на гр. Царево, община Царево, област Бургас, по силата на който се определя разположението и очертанието на сградите в план, както и минималните разстояния между тях и до имотните граници съобразно допустимите за устройствената зона плътност и интензивност на застрояване, а именно: Пл. застр. – 40 %; Кинт. – 1,2; Пл. озел. – мин. 50 %; Н к.к. – 10 м (до 3 ет.).

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в тридесетдневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване от лицата по чл. 131 ЗУТ чрез Община Царево пред Административния съд – Бургас.

Председател: Д. Скулиев

8683

 

ОБЩИНА ЧИРПАН

РЕШЕНИЕ № 557 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Чирпан, реши:

Одобрява проекта за ПУП – план за улична регулация (ПУР) на улица с о.т. 204 – 205 и план за регулация (ПР) за УПИ I-1003 в кв. 96 по плана на гр. Чирпан. Проектът за ПУР предвижда промяна на улица с о.т. 204 – 205, вследствие на което 100 кв. м от улицата се присъединяват към УПИ I-1003 в кв. 96 по плана на гр. Чирпан.

Решението може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Стара Загора, чрез Общинския съвет – гр. Чирпан, съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 4 ЗУТ.

Председател: Хр. Стефанов

8681

 

ОБЩИНА С. РУЕН, ОБЛАСТ БУРГАС

РЕШЕНИЕ № 432 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 7 ЗОС Общинският съвет – с. Руен, реши:

Одобрява проекта за изменение на действащ подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР), и план за регулация и застрояване (ПРЗ) – с. Трънак, в териториален обхват урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-377, 378, квартал 26, община Руен, област Бургас, съгласно текстовата и графичната част на проектоплана.

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“, определен с чл. 215, ал. 4 по реда на чл. 215, ал. 1 ЗУТ, пред Административния съд – Бургас, чрез Община Руен.

Председател: Е. Ешереф

8613

1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“ Оризово – Капитан Андреево, участък „Любимец – Капитан Андреево“ от км 89+100 до км 108+260, подучастък Път ІІ-80 (Е-85) Свиленград – Пъстрогор, от км 0+000 до км 3+490 и пътен възел „Свиленград“ при км 99+280“ в землището на гр. Свиленград, област Хасково, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на X.X.X., собственик на имот № 136010 в землището на гр. Свиленград, община Свиленград, които не могат да бъдат установени, за постановяването на Решение № 813 от 21.12.2013 г. на Министерския съвет, с което е отчуждена част от имот № 136010 в землището на гр. Свиленград, община Свиленград. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

8691

2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“ Оризово – Капитан Андреево, участък „Любимец – Капитан Андреево“ от км 89+100 до км 108+260, подучастък Път ІІ-80 (Е-85) Свиленград – Пъстрогор, от км 0+000 до км 3+490 и пътен възел „Свиленград“ при км 99+280“ в землището на гр. Свиленград, област Хасково, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на X.X.X., собственик на имот № 146004 в землището на гр. Свиленград, община Свиленград, които не могат да бъдат установени, за постановяването на Решение № 813 от 21.12.2013 г. на Министерския съвет, с което е отчуждена част от имот № 146004 в землището на гр. Свиленград, община Свиленград. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

8692

3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“ Оризово – Капитан Андреево, участък „Любимец – Капитан Андреево“ от км 89+100 до км 108+260, подучастък Път ІІ-80 (Е-85) Свиленград – Пъстрогор, от км 0+000 до км 3+490 и пътен възел „Свиленград“ при км 99+280“ в землището на гр. Свиленград, област Хасково, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на X.X.X., собственик на имот № 146006 в землището на гр. Свиленград, община Свиленград, които не могат да бъдат установени, за постановяването на Решение № 813 от 21.12.2013 г. на Министерския съвет, с което е отчуждена част от имот № 146006 в землището на гр. Свиленград, община Свиленград. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

8693

4. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“ Оризово – Капитан Андреево, участък „Оризово – Харманли“ от км 5+000 до км 71+011.31 на територията на област Хасково“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на X.X.X., собственик на имот № 038053 в землището на с. Ябълково, община Димитровград, които не могат да бъдат установени, за постановяването на Решение № 419 от 23.06.2014 г. на Министерския съвет, с което е отчуждена част от имот № 038053 в землището на с. Ябълково, община Димитровград. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

8694

5. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Марица“ Оризово – Капитан Андреево, участък „Оризово – Харманли“ от км 5+000 до км 71+011.31 на територията на област Хасково“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на X.X.X., собственик на имот № 19060 в землището на с. Поляново, община Харманли, която не може да бъде намерена на адрес поради пребиваването й в чужбина, за постановяването на Решение № 419 от 23.06.2014 г. на Министерския съвет, с което е отчуждена част от имот № 19060 в землището на с. Поляново, община Харманли. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.

8695

11. – Националната спортна академия „X.X.“, София, на основание чл. 3, ал. 1 и 2 ЗРАСРБ и решение на академичния съвет обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в област на висшето образование 7. Здравеопознаване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност „Педагогика на чуждоезиковото обучение в спорта – английски език“, за нуждите на секция „Чужди езици“ към Департамент „Езиково обучение и информационни технологии“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът на необходимите документи за заемане на академични длъжности е определен в Правилника за придобиване на научната степен „Доктор на науките“ и за заемане на академични длъжности в Националната спортна академия „X.X.“(НСА). Документи по конкурса се подават в Центъра за развитие на академичния състав на НСА „X.X.“, кабинет 403, ет. 4, Студентски град.

8654

20. – Софийският университет „Св. X.X.“ обявява конкурси за: професор по 1.3. Педагогика на обучението по история (дидактика на историята) – един; доценти по: 4.1. Физически науки (квантова информатика) – един; 4.5. Математика (числен анализ и геометрично моделиране) – един; главни асистенти по: 3.1. Социология, антропология и науки за културата (социология – обща социология) – един; 1.3. Педагогика на обучението (методика на обучението по история) – един; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (приложни изследователски методики в областта на културата) – един; 4.1. Физически науки (обща физика – механика, молекулна физика) – един; 3.1. Социология, антропология и науки за културата (етнология и съвременност) – един; 4.2. Химически науки (физикохимия – биофизикохимия) – един; 4.5. Математика (математическа логика) – един; 4.2. Химически науки (органична химия) – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“. Документи – в ректората, стая 108, София 1504, бул. Цар Освободител 15, тел. 02/987-36-34; 02/9308-701. Приемно време – от 15 до 17,30 ч.

8668

88. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия, София, обявява конкурси по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия за: професори по научна специалност: „Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство (Градоустройство)“ към катедра „Градоустройство“ – един; „Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство (Хидравлика на открити течения и Морска хидродинамика)“ към катедра „Хидравлика и хидрология“ – един, двата със срок 2 месеца; доценти по научна специалност: „Хидротехническо строителство (ВЕЦ и ДС)“ към катедра „Хидротехника“ – един, със срок 2 месеца; „Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн (Интериор)“ към катедра „Интериор и дизайн в архитектурата“ – един, със срок 3 месеца; „Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн (Дизайн)“ към катедра „Интериор и дизайн в архитектурата“ – един, със срок 3 месеца; „Фотограметрия и дистанционни методи“ към катедра „Фотограметрия и картография“ – един, със срок 3 месеца; главни асистенти по научна специалност: „Фотограметрия и дистанционни методи“ към катедра „Фотограметрия и картография“ – един, със срок 2 месеца; „Водоснабдяване и канализация“ към катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ – един, със срок 2 месеца; „Фотограметрия и дистанционни методи“ към катедра „Фотограметрия и картография“ – един, със срок 3 месеца; по професионално направление 3.8 Икономика за: професор по научна специалност „Организация и управление на производството (строителство)“ към катедра „Организация и икономика на строителството“ със срок 2 месеца; доценти по научна специалност „Организация и управление на производството (строителство)“ към катедра „Организация и икономика на строителството“ – двама, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, бул. Хр. Смирненски 1, тел. 963-52-45, в. 449, и 866-90-54.

8638

2. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на план за регулация за ул. Богатица в участъка от бул. Арсеналски до бул. Джеймс Баучер, м. Лозенец – І част, и м. Лозенец – жилищна група „Южен парк“, който е изложен в район „Лозенец“. Заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез район „Лозенец“ и район „Триадица“.

8669

19. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за улична регулация от о.т. 489б – о.т. 1003 до о.т. 1008 и улица от о.т. 1003 – о.т. 1004 – о.т. 1005 – о.т. 1006 до о.т. 1007 и план за регулация и застрояване за УПИ І – 430, 480, 497, 500, 2759 и план-схема за вертикално планиране на новопредвидената улица, кв. 180, местност С. Лозен, район „Панчарево“. Планът е изложен в район „Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до главния архитект на Столична община чрез район „Панчарево“.

8670

4. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ І-012029 „за производствено-складови и обслужващи сгради и съоръжения“, УПИ ІІ-012030 „за производствено-складови и обслужващи сгради и съоръжения“, УПИ ІІІ-012069 „за производствено-складови и обслужващи сгради и съоръжения“, УПИ ІV-012070 „за производствено-складови и обслужващи сгради и съоръжения“, УПИ V-012071 „за производствено-складови и обслужващи сгради и съоръжения“, УПИ VІ-012032 „за производствено-складови и обслужващи сгради и съоръжения“, УПИ VІІ-012033 „за производствено-складови и обслужващи сгради и съоръжения“ и УПИ VІІІ-000009 „за трафопост“ от кв. 7, УПИ І-012034 „за производствено-складови и обслужващи сгради и съоръжения“, УПИ ІІ-012074 „за производствено-складови и обслужващи сгради и съоръжения“, УПИ ІІІ-012075 „за производствено-складови и обслужващи сгради и съоръжения“, УПИ ІV-01209, 012037, 012038, 012052, 01253, 01276, 012077, 012078 „за производствено-складови и обслужващи сгради и съоръжения“, УПИ V-012054 „за производствено-складови и обслужващи сгради и съоръжения“ и УПИ VІ-012055 „за производствено-складови и обслужващи сгради и съоръжения“ от кв. 6, УПИ І-012038 „за производствено-складови и обслужващи сгради и съоръжения“ и УПИ ІІ-012064 „за производствено-складови и обслужващи сгради и съоръжения“ от кв. 5 и улична регулация от о.т. 74 до о.т. 102, от о.т. 75 до о.т. 108, от о.т. 100 до о.т. 105, от о.т. 101 до о.т. 103 и източната регулационна линия на улична регулация от о.т. 74 до о.т. 75 по плана на м. Пред гробище, землище с. Тополи, община Варна. Проектът е изложен в техническата служба на кметство – с. Тополи, при Община Варна. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна чрез кметство – с. Тополи.

8623

6. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 10 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) и работен устройствен план (РУП) за УПИ ІІ-342 „за жилищно строителство“, кв. 542, 14 м.р., Варна, и улична регулация от о.т. 3435 до о.т. 3440. Проектът е изложен в техническата служба на район „Одесос“ при Община Варна, стая 301, понеделник и четвъртък от 9 ч. до 12 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат изработените планове и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на район „Одесос“.

8622

36. – Община Велинград съобщава на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за трасе на полустанционарен скивлек ПВС 12 – 7,5 кВт „Старина“ в ПИ № 000038 „Старина“ по КВС на с. Юндола, община Велинград, ЕКАТТЕ 86115. Проектът се намира в община Велинград, ет. 1, стая № 2 – „КРЗП“. Заинтересованите лица могат да направят писмени възражения в едномесечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ пред кмета на община Велинград.

8621

37. – Община Велинград на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация, засягащ част от кв. 6 и част от кв. 1 по плана на с. Всемирци така, че: 1. вътрешните регулационни линии на IV-16 в кв. 6 се поставят в съответствие с одобрените имотни граници по Заповед № 1654 от 13.12.2013 г. на кмета на община Велинград; 2. УПИ № IV в кв. 6 се отрежда освен за имот пл. № 6 и за имот пл. № 219; 3. променят се регулационните граници на УПИ № V-67 и № VII-68 в същия квартал № 6; 4. променя се улица с ос. т. 18 – 4, като се обособява нова улица с ос. т. 18 – 18а – 18б – 4 с ширина 5 м по съществуващите намясто огради; 5. обособява се нова пешеходна алея, съществуваща намясто, с ширина 2,5 м между УПИ № IV-16, № V-67 и № VII-68 в кв. 6; 6. променят се и границите на УПИ IV-17 и № Х-68 в кв. 1 по плана на с. Всемирци. Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел „КРЗП“ на община Велинград, ет. 1, стая № 2. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с материалите по преписката и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПР до кмета на община Велинград.

8645

13. – Община гр. Козлодуй, област Враца, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – специализирана схема за линейната инфраструктура (ПУП) – окончателен проект на „Близу медиа енд броудбенд“ – ЕАД, за обект: „Изграждане на подземна оптична мрежа в ж.к. 1, гр. Козлодуй, област Враца“. Проектът се намира в стая № 103 в дирекция „Устройство на територията и икономически дейности“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската администрация.

8644

13. – Община гр. Котел, област Сливен, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – ПР и ПП за външен водопровод до ПИ 119073 и ПИ 119104 в землището на с. Медвен, област Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8646

31. – Община Поморие на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за обект: „Локално платно от км 223+960 до км 224+265 (дясно), път I-9 „Варна – Бургас“ в землище на гр. Поморие“, с трасе и сервитут, засягащи поземлени имоти: ПИ 57491.18.157 – нива, собственост на „Янадел“ – ЕООД, и X.X.X., ПИ 57491.18.188 – лозе, собственост на X.X.X., ПИ 57491.18.190 – лозе, собственост на X.X.X., ПИ 57491.18.273 – нива, собственост на наследници X.X.X., ПИ 57491.18.401 – лозе, собственост на X.X.X., ПИ 57491.18.402 – лозе, собственост на X.X.X., ПИ 57491.18.406 – лозе, собственост на X.X.X., ПИ 57491.18.413 – лозе, собственост на X.X.X., ПИ 57491.18.643 – лозе, собственост на X.X.X., ПИ 57491.18.644 – лозе, собственост на X.X.X.-X., ПИ 57491.18.645 – лозе, собственост на X.X.X., ПИ 57491.18.681 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.18.687 – полски път, общинска публична собственост, ПИ 57491.18.695 – полски път, общинска публична собственост, и ПИ 57491.18.655 – урбанизирана територия, собственост на „Интермодал консулт“ – ЕООД, и „Плеона“ – ЕООД. Проектът за ПУП – ПП е изложен в сградата на Община Поморие, ул. Солна 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до Община Поморие в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8678

48. – Община Симеоновград на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за обект „Реконструкция и електрификация на жп линия Димитровград – Свиленград, фаза 4.1: Димитровград – Харманли, част: Реконструкция на съществуващи ВЛ 20 kV“, с възложител Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Проектът е изработен за териториите, засегнати от проектните трасета за реконструкция на четири съществуващи въздушни електропроводни линии 20 kV при пресичането им с проектното трасе на жп линията. Целта на парцеларния план е да се определят площите за отчуждаване и площите с ограничено право на ползване, необходими за осъществяването на проектите за реконструкция на въздушните електропроводни линии. Проектът е разгледан на Общински експертен съвет по устройство на територията и е допуснат с решение, вписано в протокол № 21 от 25.11.2014 г. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да се запознаят с проекта (който се намира в стая № 22 на общината) и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до общинската адинистрация.

8676

244. – Областният управител на Софийска област на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е издадено Разрешение за строеж № 6 от 1.12.2014 г. на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ – ЕАД, за строеж „Подобрения в съществуващ тръбопровод от дренажна помпена станция до чашата на хвостохранилище „Челопеч“, намиращ се в УПИ I – 80323.76.44, 80011.44.106, 80011.44.107, 80011.053.093, 80011.053.126, кв. 1 в землището на с. Челопеч, община Челопеч, и в землището на с. Чавдар, община Чавдар, Софийска област. Разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез областния управител на Софийска област.

8614

69. – Община гр. Троян, област Ловеч, съобщава на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за частично изменение на уличната регулация на кръстовища с ОТ 800 – 801 между квартали 34, 78, 37 и 80 по плана на с. Орешак. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8615

86. – Община Угърчин на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в масив 32 по кадастралната карта на землището на с. Микре, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за елементите на техническата инфраструктора извън границите на урбанизираните територии за ПИ № 48060.32.3, част от ПИ № 48060.32.22, част от ПИ № 48060.32.23 и част от ПИ № 48060.32.44 в м. Команското, с. Микре, община Угърчин, обособени в УПИ І, отреден „За добив на подземни богатства и трафопост“. Подробният устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУР – ПРЗ) и ел. схемата към него за захранване на новообразувания УПИ I се намират в стая № 106, ет. 1 в сградата на Община Угърчин за разглеждане от заинтересованите лица през всеки работен ден от седмицата. Заинтересованите лица в 30-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“, след като се запознаят с проекта и схемите, могат да направят мотивирано възражение, предложение или искане по проекта, ако имат такива. Възраженията, предложенията или исканията се подават чрез кмета на Община Угърчин до общинската адвимистрация на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.

8688

87. – Община Угърчин на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в масив 32 по кадастралната карта на землището на с. Микре, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: Ел. схема към ПУП – ПРЗ, обслужваща новообразувания, УПИ І в м. Команското, с. Микре, община Угърчин, обособен от: ПИ № 48060.32.3, част от ПИ № 48060.32.22, част от ПИ № 48060.32.23 и част от ПИ № 48060.32.44 и отреден „За добив на подземни богатства и трафопост“. Подробният устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) и ел. схемата се намират в стая № 106 на първия етаж в сградата на Община Угърчин за разглеждане от заинтересованите лица през всеки работен ден от седмицата. Заинтересованите лица в 30-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“, след като се запознаят с проекта и схемите, могат да направят мотивирано възражение, предложение или искане по проекта, ако имат такива. Възраженията, предложенията или исканията се подават чрез кмета на община Угърчин до общинската адвимистрация на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.

8689

29. – Община с. Струмяни, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Електронна оптична съобщителна мрежа на „Вайтъл – И“ – ЕООД, от кабелна шахта на път III-1082, през с. Вълково до с. Микрево“. Проектът е изложен в сградата на общината, дирекция „ОССИД“, ет. 3, стая 306, и може да бъде разгледан всеки работен ден от 8,30 до 17 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация, с. Струмяни, пл. Седми април 1, п.к. 2825.

8677

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Зора-001“, София, на основание чл. 14, ал. 2 и 3 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 27.01.2015 г. в 10 ч. в София, бул. Цар Борис III № 126, ет. 5, при следния дневен ред: 1. освобождаване на X.X.X. като член на сдружението на основание чл. 30, ал. 1 от устава; 2. освобождаване на X.X.X. като член на управителния съвет на сдружението на основание чл. 12, ал. 3 от устава; 3. освобождаване на X.X.X. като член на сдружението на основание чл. 30, ал. 1 от устава; 4. освобождаване на X.X.X. като член на управителния съвет на сдружението на основание чл. 12, ал. 3 от устава; 5. избор на нови членове на сдружението и членове на управителния съвет на мястото на освободените. Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете в деловодството на сдружението по адреса на управление от 9 до 17 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон представляват членовете или техни представители с нотариално заверени пълномощни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе колкото и членове да се явят съгласно разпоредбите на чл. 15 от устава на сдружението.

8639

1. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Ловеч, на основание чл. 81 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо отчетно събрание на колегията на 31.01.2015 г. в 9 ч. в заседателната зала на хотел „Президиум“ – Ловеч, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския съвет през 2014 г.; 2. отчет на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд; 4. отчет за изпълнение на бюджета на САК – Ловеч, за 2014 г. и приемане на бюджет за финансовата 2015 г.; 5. приемане и гласуване на отчетите; 6. избор на делегати за общото събрание на адвокатите от страната; 7. разни.

8684

28. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Търговище, на основание чл. 81, ал. 2 ЗА свиква редовно общо отчетно събрание на колегията на 31.01.2015 г. в 10 ч. в залата на колегията на ул. Лилия 4, вх. А, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския съвет през 2014 г.; 2. доклад на контролния съвет за дейността през 2014 г.; 3. отчет на дисциплинарния съд за 2014 г.; 4. приемане бюджет на колегията за финансовата 2015 г.; 5. избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8655