Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 105 от 19.XII

  • НАРЕДБА № 8121з-968 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ Виж повече
  • МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НА АЗЕРБАЙДЖАНСКАТА РЕПУБЛИКА (Утвърден с Реше Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 416 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2014 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 417 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2014 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 418 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2014 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВИ РАЗМЕРИ НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 420 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2014 Г. (ДВ, БР. 81 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 288 ОТ 11.12.2014 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА МЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ДЪРЖАВАТА КАТАР Виж повече
  • УКАЗ № 289 ОТ 12.12.2014 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА Виж повече
  • УКАЗ № 292 ОТ 16.12.2014 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ Виж повече