Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 105 от 19.XII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1419 от 4 декември 2014 г.

На основание чл. 64, ал. 3 и 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам образец на „Служебна бележка“ по чл. 45, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица съгласно приложението.

Министър: Вл. Горанов

Приложение

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

8800

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1420 от 4 декември 2014 г.

На основание чл. 64, ал. 3 и 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам образци на служебни бележки по чл. 45, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица съгласно приложението.

Министър: Вл. Горанов

Приложение

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

8881

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1421 от 4 декември 2014 г.

На основание чл. 64, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам образец на справка по чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица съгласно приложението.

Министър: Вл. Горанов

Приложение

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

8882

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1422 от 4 декември 2014 г.

На основание чл. 55, ал. 1 и чл. 64, ал. 1 и 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), чл. 7 и чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) утвърждавам образец на декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 ЗКПО за дължими данъци съгласно приложението.

Министър: Вл. Горанов

Приложение

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

8883

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1423 от 4 декември 2014 г.

На основание чл. 64, ал. 3 и 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам образци на „Сметка за изплатени суми“ и „Служебна бележка“ по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица съгласно приложението.

Министър: Вл. Горанов

Приложение

Поради технически причини приложенията не могат да бъдат визуализирани в програмата.

8884

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

РЕШЕНИЕ № 154 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 16, т. 13 и чл. 48, ал. 1 от Закона за БНБ Управителният съвет приема Бюджета на Българската народна банка за 2015 г., както следва:

Бюджет 2015 г.

Показатели

Хил. лв.

Раздел І. Разходи за издръжка на БНБ

93137

1. Разходи, свързани с издръжката на паричното обращение

21358

2. Разходи за материали, услуги и амортизации

41472

3. Разходи за персонал

23276

4. Разходи за социална дейност

2254

5. Други административни разходи

2204

6. Разходи, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ

2573

Раздел ІІ. Инвестиционна програма

21027

1. Финансиране на ново строителство, реконструкция и модернизация

4741

2. Придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго оборудване

2716

3. Информационни системи на БНБ

13374

4. Инвестиции, свързани с участието на БНБ в ЕСЦБ

196

 

На основание на чл. 50 от Закона за БНБ в 30-дневен срок управителят на Българската народна банка да представи на Народното събрание приетия от Управителния съвет бюджет на банката за 2015 г.

Управител: Ив. Искров

8698

 

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РЕШЕНИЕ № 891 от 30 октомври 2014 г.

На основание чл. 45, ал. 9 във връзка с ал. 5, чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и 5 ЗМСМА при наличие на основанията на чл. 62, ал. 2 АПК и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:

Изменя Решение № 863 от 9.10.2014 г. (ДВ, бр. 103 от 2014 г.) като в текста „кв. 297а по плана за регулация на ЦГЧ на гр. Кюстендил в обхвата на ПИ 503.751 от одобрената кадастрална карта на гр. Кюстендил с ЕКАТТЕ 41112, при което се изменя уличната регулация на улица с О.Т. 80 – О.Т. 94 и се образува нов УПИ V в кв. 297а с конкретно предназначение „За паркинг и озеленяване“ е допусната фактическа грешка, поради което вместо думите „с конкретно предназначение „3а паркинг и озеленяване“ да се чете „с конкретно предназначение „За паркинг, озеленяване и трафопост“. Останалата част от решението остава непроменена.

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Кюстендил, пред Административния съд – Кюстендил.

Председател: Ив. Андонов

8664

 

ОБЩИНА МЪГЛИЖ

РЕШЕНИЕ № 687 от 30 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Решение № 2 от протокол № 6 от 23.09.2014 г. на Експертния съвет по устройство на територията на Община Мъглиж и Решение № 6 от 15.08.2014 г. на комисията по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ към Министерството на земеделието и храните във връзка с процедура по промяна на типа настилка на част от ПИ № 000410 – полски път за достъп до ПИ с № 110005 съгласно ЗУТ и ЗОЗЗ, Общинският съвет – гр. Мъглиж, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за промяна предназначението на земята в проектен имот с № 000410 „А“ с площ 616 кв. м, част от ПИ № 000410 за транспортен достъп до обект „Розоварна с производствен цех“ в ПИ № 110005, местност Кьоклюка по КВС на с. Ягода, община Мъглиж, област Стара Загора.

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община Мъглиж до Административния съд – Стара Загора.

Председател: Мл. Чернаков

8767

 

ОБЩИНА „МАРИЦА“ – ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 360 от 16 декември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:

Одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) в обхват: част от структурна единица 145 по ОУП на Община „Марица“, намиращ се в землището на с. Радиново, община „Марица“, в обхвата на поземлени имоти с идентификатори: част от ПИ № 61412.72.43 – собственост на „Сиенит Инвест“ – ООД, ПИ 61412.15.152 – собственост на Община „Марица“, ПИ 61412.15.10 – собственост на наследници на X.X., ПИ 61412.15.153 – собственост на Община „Марица“, ПИ 61412.15.12 – собственост на „Сиенит Инвест“ – ООД, ПИ 61412.15.14 – собственост на „Сиенит Инвест“ – ООД, ПИ 61412.22.6 – стар (22.56 и 22.57) – собственост на Община „Марица“, ПИ 61412.15.23 – собственост на Община „Марица“, ПИ 61412.15.61 – собственост на X.X., ПИ 61412.15.148 – собственост на Община „Марица“, ПИ 61412.72.36 – собственост на Община „Марица“, ПИ 61412.72.39 – собственост на Община „Марица“, по кадастралната карта на с. Радиново, Община „Марица“, област Пловдив.

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез общинската администрация до Административния съд – Пловдив.

Председател: Г. Трендафилова

8942

 

РЕШЕНИЕ № 361 от 16 декември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:

Одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план на обект: местен път, намиращ се в местност Кривата нива, землище на с. Радиново, община „Марица“, попадащ в поземлени имоти с идентификатори: част от ПИ № 61412.18.200 – публична общинска собственост на Община „Марица“, ПИ 61412.21.1 – частна общинска собственост на Община „Марица“, част от ПИ 61412.21.44 – частна собственост на „Сифер“ – ООД, ПИ 61412.21.67 – частна общинска собственост на Община „Марица“, ПИ 61412.22.48 – частна общинска собственост на Община „Марица“, по кадастралната карта на с. Радиново, община „Марица, област Пловдив, с площ съгласно регистър на имотите, през които преминава.

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез общинската администрация до Административния съд – Пловдив.

Председател: Г. Трендафилова

8943

 

ОБЩИНА ПОПОВО

РЕШЕНИЕ № 530 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Попово, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на водопровод за строеж „Напорен водопровод с. Захари Стояново“.

На основание чл. 215 ЗУТ решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – Търговище, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Председател: Г. Георгиев

8712

ОБЩИНА СИЛИСТРА

РЕШЕНИЕ № 1281 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 291 на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Силистра, взето на заседание с протокол № 23 от 6.11.2014 г., Общинският съвет – гр. Силистра, реши:

Одобрява подробен устройствен план на територията на община Силистра: ПУП – парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „Нетуоркс – България“ – ООД, на територията на община Силистра, с трасета: с. Айдемир – с. Полковник Ламбриново – с. Смилец – с. Йорданово – с. Брадвари.

Председател: М. Димитрова

8757

 

РЕШЕНИЕ № 1283 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 290 на Общинския експертен съвет по устройство на територията при Община Силистра, взето на заседание с протокол № 23 от 6.11.2014 г., Общинският съвет – гр. Силистра, реши:

Одобрява подробен устройствен план на територията на община Силистра: ПУП – парцеларен план за ел. и В и К мрежи и комуникационно-транспортен план за създаване на устройствена основа за захранване на предвидената с ПЗ жилищна сграда, автомивка и паркинг за автомобили в ПИ № 66425.32.614, местност Карол Втори, по КККР на гр. Силистра, община Силистра.

Председател: М. Димитрова

8758

19. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № РС-79 от 9.12.2014 г. на Община Поморие за обект „Дълбоководно заустване от пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Поморие“ в землището на гр. Поморие, община Поморие, област Бургас, и дъното на Черно море. На основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 156а ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.

8772

26. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството съобщава, че на основание § 52, ал. 5 и 6 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 98 от 2014 г.), чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „б“ и ал. 4 и чл. 145, ал. 2, т. 2, буква „б“ във връзка с чл. 143 и чл. 144, ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 7 от Закона за пътищата и заявление на Агенция „Пътна инфраструктура“ е издадено Разрешение за строеж № РС-77 от 2.12.2014 г. за обект „Основен ремонт (рехабилитация) на АМ „Черно море“, виадукт „Звездица“ от км 2+511 до км 2+911“ в рамките на териториалния обхват на транспортната територия, държавна собственост. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 АПК издаденото разрешение за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок след обнародването в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

8805

27. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 49, ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-80 от 9.12.2014 г. за допълване на Разрешение за строеж № РзС-5 от 13.12.2013 г. за строеж: „Подобряване екологичното състояние на община Бяла чрез изграждане и реконструкция на инженерната ВиК инфраструктура на гр. Бяла, ЗВКО „Чайка“ и местност Глико, подобект 1: „Водоснабдителна и канализационна мрежа в ЗВКО „Чайка“, гр. Бяла“, подобект 2: „Водоснабдителна и канализационна мрежа, новопроектирана КПС в УПИ ХІІ, кв. 144 и канализационен тласкател, м. Глико, гр. Бяла“, подобект 3: „Новопроектирана КПС в УПИ ХVІІ-1745, кв. 135, канализационен тласкател, битова канализация и реконструкция на улични водопроводи в кв. 130 и кв. 135, гр. Бяла“, подобект 4: „Реконструкция и доизграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа по отделни улици на територията на гр. Бяла“. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

8842

26. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-81 от 11.12.2014 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-39 от 8.07.2014 г. за обект „Пристанищен терминал „Бургас Изток-2 – Разширение на буферен склад за течни горива – склад за втечнени въглеводородни газове (LPG)“ в имот с идентификатор № 07079.618.203, гр. Бургас. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

8885

46. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-73 от 1.12.2014 г. за монтаж на „Две системи автомобилни везни на трасе „Изходящ тежък трафик“ на територията на граничния контролно-пропускателен пункт „Кулата“, поземлен имот с идентификатор 40539.230.372 по кадастралната карта на с. Кулата, община Петрич, област Благоевград. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

8860

50. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-78 от 3.12.2014 г. за обект „Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на община Кричим“ с площ 43,034 дка, намиращо се в землището на гр. Кричим, ЕКАТТЕ 39921 (имоти с номера 39921.4.410, 39921.4.411, 39921.4.833, 39921.4.846), община Кричим, област Пловдив, и землището на с. Козарско, ЕКАТТЕ 37705 (имоти с номера 087015, 087016, 087017, 086005, 087021, 087019, 087022, 000363, 000251, 000160, 000402, 000158, 000502, 086006), община Брацигово, област Пазарджик. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересованите лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

8902

96. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис – Перник, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление № 0278/2012/000092 от 5.12.2014 г. възлага на „Румасия – 2005“ – ЕООД, ЕИК 113580700, със седалище и адрес на управление гр. Трън, община Трън, област Перник, ул. Тенеси 1, представлявано от X.X.X., недвижим имот, намиращ се в гр. Трън, община Трън, област Перник, ул. Мосаловска, с площ 750 кв. м, съставляващ парцел ІІ, пл. № 209-1969, кв. 16, УПИ парцел 2, одобрен през 1969 г., по рег. пл. на гр. Трън. Целият парцел е с площ 3740 кв. м, при граници: изток – УПИ ІV, запад – УПИ І, север – УПИ ІІІ, и от юг – път, за сумата 2300 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението, което подлежи на вписване от съдията по вписванията по местонахождението на имота.

8791

287. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – Пловдив, дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление за възлагане на недвижими имоти изх. № 2348/2010/000282 от 4.12.2014 г. възлага на „Тим 2006“ – ЕООД, БУЛСТАТ 112655979, постоянен адрес: Велинград, ул. Захари Стоянов 1, недвижим имот – Група 1: 1. урегулиран поземлен имот – II-130 в кв. 15 по ПУП на с. Аканджиево, община Белово, област Пазарджик, състоящ се от 2069 кв. м, ведно с построената в него едноетажна масивна сграда със застроена площ 363 кв. м, при граници на имота: на север – УПИ VI-130 и УПИ III-130, на изток – улица с о.т. 34-33, на юг – УПИ IV – „за детска площадка“, и УПИ V-130, и на запад – улица с о.т. 35-25; АЧОС № 443 от 23.03.2009 г. по документ за собственост – договор за покупко-продажба на общински имот по чл. 35, ал. 1 ЗОС от 22.07.2009 г., вх. рег. № 31 от 21.10.2009 г., вписан в дв. вх. № 5626 от 21.10.2009 г., том 20, акт № 187 от 2009 г., партиден № 6353; 2. урегулиран поземлен имот – V-130 в кв. 15 по ПУП на с. Аканджиево, община Белово, област Пазарджик, състоящ се от 544 кв. м, незастроен, при граници на имота: на север – УПИ II-130 – „търговия и услуги“, на изток – УПИ IV – „за детска площадка“, и на юг и запад – улица с о.т. 33-36; АЧОС № 435 от 16.03.2009 г. по документ за собственост – договор за покупко-продажба на общински имот по чл. 35, ал. 1 ЗОС от 22.07.2009 г., вх. рег. № 9 от 20.10.2009 г., вписан с дв. вх. № 5581 от 20.10.2009 г., том 20, акт № 147 от 2009 г., партиден № 3559, за сумата 17 020 лв. Имотите се продават такива, каквито са в момента на продажбата, и купувачът не може да претендира за недостатъци на закупените имоти. Собствеността преминава върху купувача от датата на постановлението.

8789

62. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, на основание чл. 253 ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот № 4715/2013/000058 от 13.11.2014 г. възлага на: „АБС Металгруп“ – ООД, ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР 160137346, адрес за кореспонденция: Пловдив 4003, район „Северен“, ул. Барикадите 20, представлявано от X.X.X., X.X.X. и X.X.X., следния недвижим имот: производствен терен 1453 кв. м, намиращ се в местност Нешовица, представляващ имот № 030204, ЕКАТТЕ 06077, и включения в него производствен обект с РЗП 216 кв. м по нотариален акт № 107 от 31.05.2011 г., том III, рег. № 2302, дело № 416, и нотариален акт за поправка на нотариален акт констативен за собственост на недвижим имот № 141 от 8.06.2011 г., том III, рег. № 2427, дело № 448, а 233 кв. м по скица № Ф04657 от 7.06.2013 г. на общинската служба по земеделие, намиращ се в землището на с. Брани поле, община „Родопи“, област Пловдив, при граници: имот № 030291 – производствен терен на X.X.X.; имот № 0300178 – производствен терен на X.X.X.; имот № 030177 – производствен терен на „Възход“ – АД, по НА № 107 от 31.05.2011 г., а според скица № Ф04657 от 7.06.2013 г. на общинската служба по земеделие на „ЛЕМ – Инвест“ – ЕООД; имот № 030144 – полски път на община „Родопи“.

8790

60. – Висшият адвокатски съвет съобщава, че на основание чл. 133, ал. 1, т. 2 и 4 от Закона за адвокатурата с решение по д. д. № 65/2014 г. на Висшия дисциплинарен съд X.X.X. – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок от три месеца.

8733

14. – Университетът за национално и световно стопанство – София, обявява конкурси за: професори по: професионално направление 2.3 Философия, научна специалност Етика (бизнес етика) – един, професионално направление 2.1 Филология, научна специалност Литература и цивилизация на Испания и Испано-Америка и съвременен испански език (в областта на икономическите науки и политиката) – един; доценти по: професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Икономика и управление (маркетинг в туризма) – един, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Икономика и управление (природоползване в туризма) – един, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Икономика и управление (бизнес стратегии и бизнес планиране) – един, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (парична теория и парична политика и международни финанси) – един, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (основи на финансите) – един, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Икономика и управление (проектиране развитието на транспорта) – един; главни асистенти по: професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Планиране (система на националните сметки) – един, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Планиране (планиране в търговските организации) – един, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Икономика и организация на труда – един, професионално направление 3.3 Политически науки, научна специалност Политология (международни отношения – международни конфликти и анализ на външната политика) – един, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Икономика и управление (финансиране и инвестиции в недвижими имоти) – един, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност в нефинансовия сектор) – един, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност във финансовия сектор) – един, професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност Икономика и управление (икономика на предприятието) – трима, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в дирекция „Наука“, сектор „Научни съвети и конкурси“ при УНСС – София, кабинет 2038, тел. 02/81-95-390.

8823

33. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия, София, анулира обнародваната обява за конкурси за заемане на академични длъжности в „Държавен вестник“, бр. 102 от 12.12.2014 г., обявление № 8638.

8928

126. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност доцент в научна област 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност (Специални разузнавателни средства) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в колежа на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622 522.

8824

8. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН – София, обявява конкурс по професионално направление 4.3. Биологични науки за академичната длъжност доцент по научна специалност „Ентомология“ – един, и двама главни асистенти по научна специалност „Ентомология“ за нуждите на изследователска група „Фауна, таксономия и екология на безгръбначни животни“ в секция „Биоразнообразие и екология на безгръбначните животни“ на отдел „Животинско разнообразие и ресурси“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към кандитатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на института: www.iber.bas.bg. Справки: при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0884 606 814, e-mail: Snejana.Grozeva@iber.bas.bg). Документи се подават в деловодството на ИБЕИ – база 2, бул. Цар Освободител 1.

8754

63. – Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН – София, обявява 3 конкурса за академични длъжности: доцент по професионално направление 4.1. Физически науки (Алгебрични методи в квантовата теория на полето) – един; доцент по професионално направление 4.1. Физически науки (Експериментална ядрена физика) – един, и доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (Радиохимия) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – София, бул. Цариградско шосе 72, тел.: (02) 979 51 56 и (02) 979 59 82.

8822

43. – Институтът по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково, обявява конкурс за академичната длъжност доцент по научна специалност „Технология на тютюна и тютюневите изделия“, професионално направление 5.12. Хранителни технологии, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в отдел „Човешки ресурси“, тел. (+359) 884 332 444.

8768

26. – Община Раднево на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че през ноември 2014 г. е продаден общински нежилищен имот – магазин (бивш обор), с площ 110,90 кв. м, изграден с право на строеж в общински УПИ ІV, пл. № 180 в кв. 21 по регулационния план на с. Тихомирово, на X.X.X. от с. Тихомирово, за сумата 3990 лв., платена изцяло към момента на подписване на приватизационния договор.

8795

28. – Областният управител на област Бургас на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е одобрен работен инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж № 10 от 26.11.2014 г. на основание чл. 148, ал. 1, 3 и 4 и чл. 152, ал. 2 ЗУТ за строеж „Газоотвеждаща система и съоръжение за изгаряне на биогаз“, представляващ етап V от „Регионално депо „Братово-запад“ и площадкова инфраструктура в УПИ ІІ-13, 14, 43, 46, и УПИ І-47, масив 42, землище с. Полски извор, община Камено, област Бургас. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8716

64. – Областният управител на област Велико Търново на основание чл. 62, ал. 2 АПК във връзка с чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е издал Заповед № ОА04-13553 от 26.11.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Разрешение за строеж № 35 от 17.11.2011 г. (ДВ, бр. 98 от 2011 г.), издадено от областния управител на област Велико Търново на Агенция „Пътна инфраструктура“ за обект „Рехабилитация на път ІІІ-4082 „Чешма – Кесарево“, участък от км 23+300 до км 40+650“ и влязло в сила от 28.12.2011 г. Заповедта подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8793

65. – Областният управител на област Велико Търново на основание чл. 62, ал. 2 АПК във връзка с чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е издал Заповед № ОА04-13554 от 26.11.2014 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Разрешение за строеж № 36 от 17.11.2011 г. (ДВ, бр. 98 от 2011 г.), издадено от областния управител на област Велико Търново на Агенция „Пътна инфраструктура“ за обект „Рехабилитация на път ІІІ-514 „Камен – Драганово“, участъци от км 5+000 до км 16+000 и от км 16+000 до км 25+157“ и влязло в сила от 28.12.2011 г. Заповедта подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8794

5. – Община Добрич на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищни образувания за имоти № 72624.369.15, 72624.372.18 и 72624.633.23 – общинска собственост, по кадастралната карта на гр. Добрич във връзка с газификация на имот № 72624.633.50 в землище на гр. Добрич. Проектът е изложен в Център за услуги и информация на Община гр. Добрич, работно място № 8. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план – парцеларен план до общинската администрация.

8706

12. – Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – ПРЗ за УПИ І-38.16 в гр. Каварна, представляващ имот с идентификатор 35064.38.16 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, с отреждане за ,,озеленена територия – гробищен парк“. Проектът се намира в отдел „ТУС“ при Община Каварна. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в ,,Държавен вестник“ заинтересованите могат да се запознаят със същия и да направят писмени искания, предложения и възражения по проекта до общинската администрация.

8755

4. – Областният управител на област с административен център Пазарджик на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 и 4 ЗУТ обявява, че е одобрил технически инвестиционен проект и е издал Разрешение за строеж № РС-36 от 5.12.2014 г. на ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ – София, със седалище и адрес на управление София, ул. Генерал Й. В. Гурко 6, ЕИК 131516795, представлявана от изпълнителния директор X.X.X., в качеството му на възложител за обект: „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“. 1. Подобект: „Оптична кабелна линия Пазарджик – Стрелча и селищна мрежа на територията на община Пазарджик“. 2. Подобект: „Оптична кабелна линия Пазарджик – Стрелча и селищна мрежа на територията на община Стрелча“. Разрешението за строеж подлежи на обжалване по реда на чл. 149, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.

8792

54. – Община Разлог на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе на „Електрозахранващ кабел НН“ – съоръжение на техническата инфраструктура за захранване на ПИ 262105, местност Перивол, землище на с. Бачево, община Разлог, с възложител X.X. и X.X.. Трасето минава през имоти с № 262015 и № 262110, землище на с. Бачево, община Разлог. Проектът е изложен в стая № 306 на община Разлог. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

8707

25. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – изменение на план за улична регулация – реконструкция на ул. Шипка (от бул. Цар Освободител до бул. България), изменение на план за регулация за части от квартали 430, 432, 680.1, 764, 765, 766, 770, 771, 801, 805, 808 и конкретни УПИ в тях като част от ИПГВР на гр. Русе по оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8765

26. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура – водоснабдяване на ДЗЗД „Тонита“ – водопроводно отклонение от съществуващ водопровод до поземлени имоти 623 и 624 в местност Плужна, землище на с. Николово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8766

1. – Областният управител на област Хасково на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 148, ал. 3 във връзка с чл. 145, ал. 2 ЗУТ в полза на „ЕВН България Електроразпределение“ – АД, с адрес: Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37, е издадено Разрешение за строеж № ДС-16-5-[2] от 5.12.2014 г. за строеж III категория: „Ремонт на съществуващ въздушен електропровод 20 kV „Българин“ от ел. подстанция Харманли до възлова станция Младиново, в участъка от стълб 240 до стълб 399“, с местонахождение землищата на с. Черепово и с. Дрипчево, община Харманли, и с. Младиново, община Свиленград, област Хасково, с одобрен технически проект, оценен с комплексен доклад за оценка на съответствието, изготвен от „Радев – 06“ – ЕООД, Хасково. Съгласно чл. 148, ал. 8 ЗУТ неразделна част към разрешението за строеж е писмо изх. № ПД-463 от 24.11.2014 г. на РИОСВ – Хасково. Строежът е определен като трета категория съгласно чл. 6, ал. 2, т. 6 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи. Разрешението за строеж може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8715

25. – Община Хасково на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация между о.т. 245 и о.т. 282, ж. р. Каменец, гр. Хасково. Изменя се уличната регулация по ул. Божур в участъка от о.т. 245 до о.т. 282, вследствие на което се променят кв. 1217 и кв. 1221 от плана за регулация на ж.р. Каменец, както следва: В кв. 1217: Западната регулационна линия на улицата се проектира максимално близо до границите на имоти с идентификатори 77195.743.273, 77195.743.274, 77195.743.275, 77195.743.276, 77195.743.277, 77195.743.278, 77195.743.279, 77195.743.280. Поставят се нови осови точки 302, 303, 304 и 305. В имот 77195.743.444, източно от имоти 77195.743.280, 77195.743.279 и 77195.743.278 се проектира паркинг с 12 паркоместа. В кв. 1221: Измества се улицата от о.т. 275 до о.т. 282 на изток, без да се променят размерите, като се проектира западната регулационна линия да следва границите на имоти с идентификатори 77195.10.1, 77195.10.2, 77195.10.3 с цел да се запазят законно изградени сгради. Поставят се нови осови точки 300 и 301. В имот 77195.743.444, северно от имот 77195.10.1 се проектира паркинг с 11 паркоместа. Изменението на плана за регулация е показано със зелени и кафяви линии, щрихи и надписи в проекта. Проектът се намира в дирекция „Устройство на територията“ на ул. Михаил Минчев 3, ет. 1, стая 18, и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица в приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

8756

СЪДИЛИЩА

15. – Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през февруари 2015 г. ще се разгледат посочените по-долу дела по отделения и дати, както следва:

НА 2.02.2015 Г. ОТ 9 Ч.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 3526/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2236/2013 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X., София, ж.к. Дружба 2, бл. 511, вх. Г, ап. 19; X.X.X., София, ж.к. Дружба 2, бл. 511, вх. Г, ап. 19; X.X.X., София, ж.к. Дружба 2, бл. 511, вх. Г, ап. 19, срещу X.X.X., Варна, ж.к. Чайка, бл. 42, ет. 9, ап. 33; X.X.X., Варна, ул. Тодор Влайков 29А; X.X.X., София, ул. Фредерик Жолио-Кюри, бл. 87, ет. 5, ап. 19; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Владислав Варненчик 138.

Второ гражданско отделение, 4642/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 322/2013 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Община Созопол, пл. Хан Крум 2, Созопол; държавата чрез министъра на регионалното развитие, представляван от областния управител на област Бургас, ул. Цар Петър 1, Бургас, срещу „Марина Созопол“ – ЕООД, Созопол, ул. Черно море 10; „Е енд К“ – ООД, Созопол, ул. Индустриална 9.

Второ гражданско отделение, 6057/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 10224/2012 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез особен представител X.X., София, ул. Цар Асен 2, вх. Б, ет. 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Любен Каравелов 25, ет. 2, ап. 5; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Любен Каравелов 25, ет. 2, ап. 5.

НА 2.02.2015 Г. ОТ 10 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 2585/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 7243/2013 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Мария-Луиза 35, вх. А, ет. 6, срещу X.X.X., София, ж.к. Стрелбище, бл. 128, вх. Г, ет. 9, ап. 104.

Четвърто гражданско отделение, 4123/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 87/2014 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Нишка 172, срещу Басейнова дирекция „Западнобеломорски район – Благоевград“, Благоевград, ул. Свети X.X. 66.

Четвърто гражданско отделение, 4792/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 150/2014 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X., Поморие, ул. Цар Симеон 40, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Сливница 2А, и трета страна X.X.X., София, ул. Софроний Врачански 96, ет. 1, ап. 3.

НА 3.02.2015 Г. ОТ 9 Ч.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 5189/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 471/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от ЕТ „X.X. – АНТА“ чрез адвокат X.X.X., Русе, ул. Борисова 8, ет. 3, срещу X.X.X., Русе, ул. Чипровци 22, вх. 3; X.X.X., Русе, ул. Плиска 54, вх. 1; X.X.X., Русе, ул. Киев 11, вх. 3, ап. 11; X.X.X., Русе, ул. Брезник 4; X.X.X., Русе, ул. Киев 11, вх. 3, ап. 11; X.X.X., Русе, ул. Цветница 4, вх. 6, ет. 5, ап. 13, блок БДЖ; X.X.X., Русе, бул. Ген. Скобелев 48, вх. 2; X.X.X., Русе, ул. Плиска 54, вх. 1; X.X.X., Русе, бул. Ген. Скобелев 48, вх. 2.

Второ гражданско отделение, 5232/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1858/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X., Пловдив, ул. Николай Гогол 26, ет. 2; X.X.X., Пловдив, ул. Николай Гогол 26, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, бул. Шести септември 158, ет. 2, ап. 5, срещу X.X.X., с. Радиново, област Пловдив, ул. Трета 20; X.X.X., с. Радиново, област Пловдив, ул. Четвърта 28; X.X.X., гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул. Павел Койчев 12; X.X.X., гр. Сандански, ул. Сердика 2; X.X.X., гр. Стамболийски, ул. Р. Даскалов 36; X.X.X., с. Граф Игнатиево, област Пловдив, ул. Генерал Гурко 20; X.X.X., с. Войсил, област Пловдив, ул. Тридесета 10; X.X.X., Пловдив, ул. Лайка 18; X.X.X., Пловдив, ул. Борба 7, ет. 3; X.X.X., с. Радиново, област Пловдив, ул. Десета 2; X.X.X., с. Соколица, област Пловдив, ул. Тринадесета 5; X.X.X., гр. Стамболийски, ул. Райчо Даскалов 1; X.X.X., с. Радиново, област Пловдив, ул. Шеста 9; X.X.X., Пловдив, ул. Асен Христофоров 20; X.X.X., с. Радиново, област Пловдив, ул. Тринадесета 5; X.X.X., Пловдив, ул. Герлово 20; X.X.X., с. Радиново, област Пловдив, ул. Четиринадесета 23; X.X.X., гр. Куклен, област Пловдив, ул. Стръмна 29; X.X.X., с. Костиево, област Пловдив, ул. Шеста 2; X.X.X., с. Костиево, област Пловдив, ул. Двадесет и четвърта 15; X.X.X., с. Костиево, област Пловдив, ул. Двадесет и четвърта 15; X.X.X., Пловдив, ул. Димитър Талев 138, вх. В, ет. 7, ап. 21, бл. 101; X.X.X., с. Рогош, област Пловдив, ул. Никола Д. Петков 25; X.X.X., с. Костиево, област Пловдив, ул. Осемнадесета 2; X.X.X., с. Бенковски, област Пловдив; X.X.X., с. Брестовица, област Пловдив, ул. Родопи 107; X.X.X., Пловдив, ул. Лайка 18, ет. 2; X.X.X., с. Радиново, област Пловдив, ул. Седма 11; X.X.X., Пловдив, ул. Лайка 18; X.X.X., с. Радиново, област Пловдив, ул. Четвърта; X.X.X., с. Дъбравино, област Варна, ул. Божур 4; X.X.X., Пловдив, ул. Китка 10; X.X.X., с. Радиново, област Пловдив, ул. Трета 28; X.X.X., с. Радиново, област Пловдив, ул. Шеста, 18; X.X.X., Пловдив, ж.к. Тракия 182, вх. А, ет. 3, ап. 10; X.X.X., Кърджали, бул. Беломорски 66, вх. А, ет. 7, ап. 27; X.X.X., с. Войсил, област Пловдив, ул. Двадесет и втора 4; X.X.X., с. Радиново, област Пловдив, ул. Пета 14; X.X.X., Пловдив, ул. Гео Милев 28, вх. А, ет. 1, ап. 3; X.X.X., гр. Стамболийски, ул. Р. Даскалов 26; X.X.X., с. Радиново, област Пловдив, ул. Трета 30; X.X.X., с. Радиново, област Пловдив, ул. Четиринадесета 6; X.X.X., с. Радиново, област Пловдив, ул. Шеста 18; X.X.X., с. Костиево, област Пловдив, ул. Девета 12; X.X.X., с. Царацово, област Пловдив, ул. Иван Арабаджията 10; X.X.X., с. Рогош, област Пловдив, ул. Никола Д. Петков 25; X.X.X., Пловдив, ул. Лайка 18; X.X.X., с. Строево, област Пловдив, ул. Кирил и Методий 27; X.X.X., с. Войсил, област Пловдив, ул. Седма, 24; X.X.X., с. Радиново, област Пловдив, ул. Седма 4; X.X.X., гр. Стамболийски, ул. Ж. Макгахан 1; X.X.X., с. Орехово, област Смолян; X.X.X., Пловдив, ул. Петър Чанков 29, ет. 6; X.X.X., гр. Стамболийски, ул. Р. Даскалов 36; X.X.X., гр. Стамболийски, ул. Р. Даскалов 36; X.X.X., с. Царацово, област Пловдив, ул. Хан Аспарух 66; X.X.X., с. Радиново, област Пловдив, ул. Четвърта 14; X.X.X., с. Радиново, област Пловдив, ул. Шеста 4; X.X.X., с. Брестовица, област Пловдив, ул. Родопи 65; X.X.X., с. Радиново, област Пловдив, ул. Осма 4; X.X.X., Казанлък, кв. Васил Левски, бл. 31, вх. А, ет. 2, ап. 6; X.X.X., с. Радиново, област Пловдив, ул. Петнадесета 15; X.X.X., Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 134, вх. А, ет. 3, ап. 8; X.X.X., с. Войсил, област Пловдив, ул. Седма 20; X.X.X., с. Каравелово, област Пловдив, ул. Девети септември 4; X.X.X., Пловдив, ул. Гаганица 51; X.X.X., с. Радиново, област Пловдив, ул. Шеста 17.

Второ гражданско отделение, 5318/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 121/2014 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Кюстендил, ул. Крали Марко 5А; X.X.X. чрез адвокат X.X., Кюстендил, ул. Крали Марко 5А, срещу X.X.X., София, ж.к. Люлин, бл. 614, вх. В, ап. 33; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Кюстендил, ул. Тодор Ангелов – Божаната 8, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Кюстендил, ул. Тодор Ангелов – Божаната 8, ет. 3; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Кюстендил, ул. Тодор Ангелов-Божаната 8, ет. 3; X.X.X., Кюстендил, ул. Иларион Макариополски 5, Стаева махала; X.X.X., София, район „Надежда“, ул. Рожен 11, вх. Б, ет. 3, ап. 41; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Кюстендил, ул. Тодор Ангелов – Божаната 8, ет. 3.

Второ гражданско отделение, 5379/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 236/2014 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от X.X.X., Пазарджик, ул. Цар Освободител 95, срещу X.X.X., с. Драгор, област Пазарджик, ул. Тринадесета 4; X.X.X., Пазарджик, ул. Свобода 15, ет. 8, ап. 30; X.X.X., Пазарджик, ул. Пловдивска 80, ет. 4, ап. 11; X.X.X., с. Драгор, област Пазарджик, ул. Тринадесета 4.

Второ гражданско отделение, 5427/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 473/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Русе, бул. Цар Освободител 46, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Русе, бул. Цар Освободител 46, ет. 2, срещу X.X.X., Русе, ул. Войводова 44.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 3666/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 36/2014 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Видин, ул. Бдин 1/1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Видин, ул.Бдин 1/1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Видин, ул. Цар Александър Втори 3, ет. 1, офис 3.

Четвърто гражданско отделение, 4904/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3778/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Преспа 2, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Преспа 2, ет. 2; Бойка Ив. Спирова-Месалска чрез адвокат X.X., София, ул. Преспа 2, ет. 2, срещу X.X.X. чрез процесуален представител X.X., София, ул. Николай Павлович 1, ет. 1, ап. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. X.X. 86, офис 3.

НА 4.02.2015 Г. ОТ 9 Ч.

Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 4994/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 501/2014 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 20, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 20, ет. 2; срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Ав. Велешки 16.

Първо гражданско отделение, 5208/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3123/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Асеновград, ул. Вапцаров 1; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Асеновград, ул. Вапцаров 1; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Асеновград, ул. Вапцаров 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Асеновград, ул. Трети март 32, ет. 1, ап. 2.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 3359/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1463/2013 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Александровска 91, ет. 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Шейново 61.

Четвърто гражданско отделение, 3627/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 621/2013 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Министерство на земеделието и храните, София, бул. Христо Ботев 55, срещу X.X.X., Русе, ул. Солун 24, вх. 2, ет. 7, ап. 4.

Четвърто гражданско отделение, 5406/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 392/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Драма 15, срещу „Ромташ България транспорт“ – ЕООД, чрез адвокат X.X.X., Русе, ул. Княжеска 27.

Четвърто гражданско отделение, 5475/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 477/2014 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Горна Оряховица, ул. Георги Бенковски 5, ет. 2, срещу X.X.X., с. Камен, община Стражица, ул. Г. С. Раковски 20.

НА 5.02.2015 Г. ОТ 9 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 2584/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 999/2013 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Основно училище „Н. Й. Вапцаров“ – с. Вълчитрън, чрез адвокат X.X., Плевен, ул. Димитър Константинов 23, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Плевен, ул. Д. Константинов 37, ет. 2, офис 5.

Четвърто гражданско отделение, 2600/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3383/2013 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Виктория Маритайм Трейдинг“ – ЕООД, представлявано от управителя X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Варна, район „Приморски“, ул. Цар Борис Трети (9-ти септември) 8; X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, ул. Трепетлика, бл. 1, ап. 13.

Четвърто гражданско отделение, 2798/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 775/2013 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от „Бонд 2005“ чрез адвокат X.X., София, ул. Неофит Рилски 19; X.X.X. чрез адвокат X.X., Перник, ул. Търговска 42, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Перник, ул. Търговска 42, ет. 1.

Четвърто гражданско отделение, 3086/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 521/2013 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от Община Рудозем чрез адвокат X.X., Смолян, бул. България 3, ет. 3, офис 312, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Смолян, ул. Бузлуджа 7, ет. 8.

Четвърто гражданско отделение, 4190/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3610/2013 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от „Жонел 2010“ – ООД, чрез адвокат X.X., Варна, ул. Александър Дякович 45, ет. 4, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Варна, бул. Съборни 17, ет. 2, ап. 8.

Четвърто гражданско отделение, 4280/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 147/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от „Енерго – Про Мрежи“ – АД, Варна, бул. Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс, Кула Е, срещу X.X.X., с. Кошарна, област Русе, ул. Панайот Волов 1.

Четвърто гражданско отделение, 4325/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 361/2014 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Генерал Гурко 9, ет. 1, срещу Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР – София, София, ул. Пиротска 171А.

Четвърто гражданско отделение, 5184/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 353/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от Професионална гимназия по електротехника и електроника „X.X.“ чрез адвокат X.X., Русе, ул. Хан Аспарух 31, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Русе, ул. Църковна независимост 18, ет. 4, стая 3.

НА 5.02.2015 Г. ОТ 10 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 2905/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2073/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Христо Дюкмеджиев 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Цар Иван Асен Втори 1; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Цар Иван Асен Втори 1.

Четвърто гражданско отделение, 4054/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 64/2014 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от „ЧЕЗ Електро България“ – АД, София, ул. Г. С. Раковски 140, срещу X.X.X., Дупница, ул. Скакавица 29.

Четвърто гражданско отделение, 5796/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 830/2013 по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от „Райфайзенбанк ( България)“ – ЕАД, представлявана от X.X. – изпълнителен директор, и X.X. – прокурист, чрез адвокат X.X.X., Благоевград, пл . X.X. 15, ет. 1, офис 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, бул. Патриарх Евтимий 51, ет. 2, ап. 10.

Четвърто гражданско отделение, 5839/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1109/2014 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Стара Загора, ул. Хаджи X.X. 87, ет. 3, офис 5А; X.X.X. чрез адвокат X.X., Стара Загора, ул. Хаджи X.X. 87, ет. 3, офис 5А; X.X.X. чрез адвокат X.X., Стара Загора, ул. Хаджи X.X. 87, ет. 3, офис 5А, срещу „Сплавкомерс“ – АД, чрез адвокат X.X., София, бул. Владимир Вазов 40, ет. 2, и трета страна „Булстрад живот Виена иншурънс груп“ – АД, София, ул. Света София 6.

НА 10.02.2015 Г. ОТ 9 Ч.

Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 6048/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 421/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от „МТМ“ – ООД, Русе, ул. Свети X.X. 12, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Русе, ул. Църковна независимост 3, ет. 1, офис 13; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Русе, ул. Църковна независимост 3, ет. 1, офис 13; X.X.X., Русе, ул. Плевен 2, вх. 3, ет. 5; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Русе, ул. Бистрица 4, вх. Б; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Русе, ул. Църковна независимост 3, ет. 1, офис 13; X.X.X., Русе, ул. Плевен 2, вх. 3, ет. 5; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Русе, ул. Църковна независимост 3, ет. 1, офис 13.

Второ гражданско отделение, 6221/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1078/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X., Пловдив, ул. Божидар Здравков 5, ет. 1, срещу X.X.X., Пловдив, ул. Божидар Здравков 5, ет. 2.

Второ гражданско отделение, 6256/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 479/2014 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от X.X.X., Русе, ул. Арда 9, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Александровска 87, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Александровска 87, ет. 2.

Второ гражданско отделение, 6594/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1081/2011 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X., София, ул. Св. X.X. 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Стефан Караджа 12, вх. Г, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Стефан Караджа 12, вх. Г, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Стефан Караджа 12, вх. Г, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Стефан Караджа 12, вх. Г, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Стефан Караджа 12, вх. Г, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Стефан Караджа 12, вх. Г, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Стефан Караджа 12, вх. Г, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Стефан Караджа 12, вх. Г, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Стефан Караджа 12, вх. Г, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Стефан Караджа 12, вх. Г, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Стефан Караджа 12, вх. Г, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Стефан Караджа 12, вх. Г, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Стефан Караджа 12, вх. Г, ет. 1.

НА 11.02.2015 Г. ОТ 9 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 3585/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 540/2013 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена от X.X.X., София, ж .к. Люлин, бл. 105, вх. В, ет. 7, ап. 74, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.-Михайлова, София, ул. У. Гладстон 3, ет. 1, ап. 1, и страна дирекция „Социално подпомагане“ – Девин.

НА 12.02.2015 Г. ОТ 9 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 3829/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 129/2014 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Община Димитровград, Димитровград, бул. Г. С. Раковски (В. Ленин) 15, срещу X.X.X., Димитровград, ул. Девети май 4, вх. Б, ап. 4.

Четвърто гражданско отделение, 4648/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 942/2013 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Монтана, ул. Васил Левски 19, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Своге, ул. Ал. Вутимски 7, и страна дирекция „Социално подпомагане“ – Своге.

НА 16.02.2015 Г. ОТ 9 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 5650/2013, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 782/2012 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Отец Паисий 78, ет. 2; X.X.X., Благоевград, ул. Кръстьо Асенов 6, срещу X.X.X., гр. Сандански, ул. Шар планина 2.

Трето гражданско отделение, 4218/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1278/2013 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от X.X.X. чрез адвокат Рада-Мария Харамильо, Габрово, ул. Евтим Дабев 8, срещу Артур Мол чрез адвокат X.X., Габрово, ул. Скобелевска 28, вх. А, и страна Окръжна прокуратура – Велико Търново, ул. Васил Левски 16; Регионална дирекция „Социално подпомагане“, Велико Търново, пл. Център 2.

Трето гражданско отделение, 4794/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1103/2013 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от X.X.X., Русе, ул. Александровска 97, вх. 1, ет. 1, ап. 10, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Русе, ул. Църковна независимост 3.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 3385/2013, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 512/2013 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Маркан“ – ООД, чрез адвокат X.X.X., София, бул. Патриарх Евтимий 82; X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, бул. Патриарх Евтимий 82, срещу „Пери България“ – ЕООД, чрез адвокат X.X.X., София, ул. Цар Иван Асен ІІ № 37, ет. 3, ап. 8.

Първо търговско отделение, 535/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 283/2013 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Петър Парчевич 5, партер, офис 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Габрово, ул. Успех 1, ет. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., Габрово, ул. Успех 1, ет. 2.

НА 16.02.2015 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 1107/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3479/2011 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Тивиен“ – АД, София, бул. Васил Левски 100Б, ет. 3, ап. 15, срещу „Контракт лизинг“ – ЕООД, с управител X.X., София, ул. Кърниградска 19, ет. 3; X.X.X., София, ж.к. Дружба, бл. 420, вх. Б, ет. 4, ап. 38.

Първо търговско отделение, 1717/2013, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 10090/2012 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с изпълнителен директор X.X.X., София, ул. Н.В.Гогол 18 – 20, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Ангиста, бл. 24, вх.1, ет. 1, ап. 2.

Първо търговско отделение, 2328/2013, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 544/2012 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Тинтява 13Б, ет. 6, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Гълъбово, ул. Тунджа 2.

НА 17.02.2015 Г. ОТ 9 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 4704/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1158/2013 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Петър Парчевич 5, партер, офис 1, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Пловдив, бул. Цар Борис Трети Обединител 54, лява секция, ет. 4, ап. 25.

Четвърто гражданско отделение, 5172/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 535/2013 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Гургулят 19, ет. 1, ап. 2, срещу „Алианц Банк България“ – АД, чрез пълномощник X.X.X., Варна, ул. Преслав (Вапцаров) 10; X.X.X., Варна, местност Траката 424.

Четвърто гражданско отделение, 5735/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 453/2014 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от X.X.X., Пазарджик, ул. Пирдоп 2, вх. А, ап. 24, срещу Помощно училище интернат „X.X.“ чрез представляващ X.X.X., Пазарджик, ул. Веслец 2А.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 412/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 65/2013 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Държавен фонд „Земеделие“, София, бул. Цар Борис ІІІ № 136, срещу „Стара планина пропъртис“ – ЕООД, чрез адвокат X.X., Русе, пл. Средец 2.

Второ търговско отделение, 463/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 296/2013 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от ЗАД „ОЗК – Застраховане“ – АД, София, ул. Света София 7, ет. 5, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Добрич, бул. Двадесет и пети септември 52, ет. 2, офис 9, и страна Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д.

НА 18.02.2015 Г. ОТ 9 Ч.

Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 2040/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1394/2013 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Прошек имобилиен“ – ООД, чрез адвокат X.X., София, ул. Съборна 4, вх. В, ет. 1, ап. 3, срещу Адвокатско дружество „Калоянов, Гергьовски, Петкова енд Ко.“ чрез адвокат X.X., София, бул. Патриарх Евтимий 66, вх. А, ет.1, ап. 3.

Четвърто гражданско отделение, 3768/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3910/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД, представлявано от управителя X.X.X. чрез ст. юрисконсулт X.X., Пловдив, бул. Васил Априлов 3, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Асеновград, ул. Трети март 10.

НА 19.02.2015 Г. ОТ 10 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 3875/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 9532/2012 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Лайтхаус голф енд спа хотел“ – АД, чрез адвокат X.X., Варна, бул. Мария-Луиза 21, офис 2, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Александър Батенберг 16, вх. А, ет. 2, ап. 5.

Трето гражданско отделение, 4492/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 175/2014 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., Шумен, пл. Оборище 4, вх. А, ап. 8, срещу X.X.X., с. Велино, ул. Иван Вазов 10.

НА 23.02.2015 Г. ОТ 10,30 Ч.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 776/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 283/2013 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Застрахователно дружество „Евроинс“ – АД, с изпълнителен директор X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Отец Паисий 11, ет. 3, срещу X.X.X. като майка и законен представител на X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Трайко Китанчев 22, ет. 1, ап. А1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Бургас, ул. Трайко Китанчев 22, ет. 1, ап. А1.

НА 24.02.2015 Г. ОТ 9 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 3828/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 11073/2013 по описа на Софийски градски съд, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ул. Георги Раковски 151А, ет. 3, ап. 7, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Любен Каравелов 21, партер.

Трето гражданско отделение, 4638/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 330/2013 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от X.X.X. чрез адвокат Бердж Хаджолян, Варна, ул. Цар Асен 11А, срещу X.X.X. чрез особен представител X.X.X., Варна, ул. Доктор Пискюлиев 22, ет. 1, ап. 1.

Трето гражданско отделение, 5124/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 64/2012 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена от Производствено-потребителна кооперация „X.X.“, с. Изворово, община Генерал Тошево, област Добрич, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X.X., София, ж.к. Младост 1, бл. 14А, офис 8.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 2205/2013, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 453/2012 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от X.X.X., Трявна, ул. Ангел Кънчев 148, срещу X.X.X., адвокат X.X.X., Габрово, ул. Скобелевска 8, ет. 2, ап. 5.

Второ търговско отделение, 4619/2013, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3752/2011 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Бизнес център и инкубатор „Искър“ – ООД, София, бул. Искърско шосе 12, срещу X.X.X., София, ул. Охрид 41.

Второ търговско отделение, 457/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2252/2013 по описа на Апелативен съд София, подадена от Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д; X.X.X., Костенец, ж.к. Олимпиада 7, вх. Б, ет. 1, ап. 18, и трета страна X.X.X., Самоков, ул. Отец Паисий 2.

НА 25.02.2015 Г. ОТ 9 Ч.

Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 485/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2896/2013 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X., Ихтиман, ул. Пчелин 16; X.X.X., Ихтиман, ул. Пчелин 16, срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, София, ул. Георги Бенковски 3; X.X.X., Ихтиман, ул. Пчелин 16.

Второ търговско отделение, 543/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1743/2013 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X., Плевен, ж.к. Сторгозия, бл. 89, вх. А, ет. 2, ап. 4, срещу „Булстрад Виена иншурънс груп“ – АД, София, ул. Позитано 5; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Бистрица 9, офис 4; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Бистрица 9, офис 4.

Второ търговско отделение, 1118/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2790/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X., действащ като ЕТ с фирма „Сарай – X.X.“, с. Дълго поле, община Калояново, срещу „ЕВН България Електроснабдяване“ – ЕАД, София, ул. Христо Г. Данов 37.

НА 26.02.2015 Г. ОТ 9 Ч.

Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 2775/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2131/2013 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X., Враца, ул. Бузлуджа 26, ет. 2, срещу Лизингова компания „Лидер“ – АД, чрез адвокат X.X.X., Пловдив, ул. Петко Каравелов 24, ет. 1.

Трето гражданско отделение, 3667/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3502/2013 по описа на Апелативен съд София, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 18, ет. 1, ап. 2; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ж.к. Борово, бл. 8, вх. Б, ап. 22; X.X.X. чрез адвокат X.X., София, ул. Цар Асен 18, ет. 1, ап. 2; Мориц Леон Маджар чрез адвокат X.X., София, ж.к. Борово, бл. 8, вх. Б, ап. 22.

Трето гражданско отделение, 3930/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 698/2013 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена от Община Хитрино чрез адвокат X.X., Шумен, ул. Съединение 119 А, офис 5, срещу Исмаил Исмаил Мехмед, с. Звегор, община Гара Хитрино, област Шумен, ул. Дружба 4; „Бри сервиз“ – ООД, с. Ветрино, област Варна.

Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 4583/2013, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1067/2011 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 1; X.X.X. чрез адвокат X.X., Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 1, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД, чрез адвокат X.X., София, бул. Джеймс Баучер 87, ет. 2.

Първо търговско отделение, 484/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4514/2012 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Тера груп“ – ООД, с управител X.X.X. чрез адвокат X.X., Пловдив, ул. Жолио-Кюри 5, ет. 3, срещу „Тех прогрес“ – ООД, София, ул. Стефан Караджа 7, вх. В, ап. 25.

Първо търговско отделение, 685/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 308/2013 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от X.X.X. чрез адвокат X.X., Ямбол, ул. Ж. Папазов 14, ет. 5, кантора 508, срещу „Ямбол фиш“ – ООД, с управител X.X.X. чрез адвокат X.X., Ямбол, ул. Жорж Папазов 14, ет. 2, кантора 208.

Първо търговско отделение, 1008/2014, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2198/2013 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от X.X.X., Карлово, ул. Йордан Йовков 15, срещу X.X.X. чрез адвокат X.X., Карлово, ул. Васил Левски 9.

8850

Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от „Уинд Парк Каварна Уест“ – ЕООД, на Решение № ОУ-9 от 20.05.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, по което е образувано адм. д. № 9735/2013 г. по описа на Върховния административен съд.

8732

Административният съд – Бургас, ХІІ състав, призовава X.X.X. – гръцки гражданин, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.02.2015 г. в 13,30 ч. като заинтересована страна по адм. д. 1525/2014 г., заведено от „Сити Билд“ – ЕООД, против Заповед № 1530 от 20.06.2014 г. на зам.-кмета на община Бургас.

8701

Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е образувал адм. дело № 608/2014 г. по протест на районен прокурор при Районната прокуратура – Лом, срещу чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни на територията на община Лом, приета с Решение № 100 по протокол № 7 от 15.02.2012 г. и допълнена с Решение № 420 по протокол № 49 от 17.10.2013 г. на Общинския съвет – гр. Лом. Конституирани страни по делото са: протестираща страна – районен прокурор при Районната прокуратура – Лом, ответник – Общинският съвет – гр. Лом, и служебно конституирана страна – Окръжната прокуратура – Монтана. Административно дело № 608/2014 г. е насрочено за 16.01.2015 г. от 10,30 ч.

8702

Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 584/2014 г. по протест на районен прокурор при Районната прокуратура – Лом, срещу Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Лом, приета с Решение № 497 от протокол № 59 от 20.03.2014 г. на Общинския съвет – гр. Лом. Конституирани страни по делото са: протестираща страна – районен прокурор при Районната прокуратура Лом, ответник – Общинският съвет – Лом, чрез председателя, и служебно конституирана страна – Окръжната прокуратура – Монтана. Административно дело № 584/2014 г. е насрочено за 30.01.2015 г. от 10 ч.

8750

Административният съд – Стара Загора, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от кмета на община Павел баня против Решение № 789 по протокол № 49 от проведено на 31.10.2014 г. заседание на Общинския съвет – гр. Павел баня, с което на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 ЗМСМА е изменена разходната част на бюджета в частта на местните дейности, като е намалена разходната част за дейност 2849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“, § 4301 „Субсидия за текуща дейност“ в размер 140 000 лв. и е увеличена разходната част за дейност 2998 „Резерв“, § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ в размер 140 000 лв., по което оспорване е образувано адм.д. № 509/2014 г. по описа на съда, насрочено за 4.02.2015 г.

8749

Варненският районен съд, ХVIII състав, призовава X.X.X. Волфрам, роден на 6.09.1950 г. в гр. Брайтенбах, гражданин на Германия, с неизвестен адрес, като ответник по гр.д. № 13106/2014 г. по описа на Варненския районен съд, ХVIII състав, да се яви в съда в канцеларията на деловодството на ХVIII състав в срок до 5.02.2015 г., за да получи книжата по делото, заведено от X.X.X., за иск с правно основание чл. 108 ЗК. Указва на лицето, че при неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и ще му бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

8752

Варненският районен съд, ХVІІІ състав, призовава Райнер Мар, роден на 7.10.1955 г. в гр. Зул, гражданин на Германия, с неизвестен адрес, като ответник по гр.д. № 13106/2014 г. по описа на Варненския районен съд, ХVІІІ състав, да се яви в съда в канцеларията на деловодството на ХVІІІ състав в срок до 5.02.2015 г., за да получи книжата по делото, заведено от X.X.X., за иск с правно основание чл. 108 ЗК. Указва на лицето, че при неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и ще му бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

8753

Варненският районен съд, ХХХIII състав, призовава X.X.X.-X. Димитров, гражданка на САЩ, родена на 18.01.1979 г. в гр. Сан Антонио, щат Тексас, Съединени американски щати, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.03.2015 г. в 13,30 ч. като ответница по гр.д. № 16312/2014 г., заведено от X.X.X., с правно основание на иска чл. 49, ал. 1 СК. Ответницата следва да се яви в РС – Варна, в канцеларията на деловодството на 33-ти състав в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея по чл. 131 ГПК. При неявяване книжата ще се смятат редовно връчени и на ответницата ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

8751

Видинският районен съд, V състав, уведомява Арлинд Меро, без постоянен и настоящ адрес в Република България, че е ответник по гр. д. № 2016/2014 г., образувано по предявен от X.X.X. иск по чл. 127а СК, и му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в гражданското деловодство на Видинския районен съд, пл. Бдинци 1, Съдебна палата, ет. 2, за да посочи съдебен адрес и да получи исковата молба и приложенията към нея, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

8637

Дуловският районен съд уведомява Зейнеп Атакан, гражданин на Република Турция, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, че срещу нея е заведено гр. д. № 396/2014 г. по описа на Дуловския районен съд от Ахмед Юсуф Ибрям по чл. 79 ЗС и че в деловодството на съда на адрес гр. Дулово, ул. Васил Левски 12, се намират исковата молба и приложенията, които може да получи в двуседмичен срок от обнародването на уведомлението в „Държавен вестник“. При неявяване на Зейнеп Атакан или упълномощено от нея лице в указания двуседмичен срок съдът ще й назначи особен представител.

8703

Дуловският районен съд уведомява Исмаил Хаджъоглу, гражданин на Република Турция, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, че срещу него е заведено гр. д. № 396/2014 г. по описа на Дуловския районен съд от Ахмед Юсуф Ибрям по чл. 79 ЗС и че в деловодството на съда на адрес гр. Дулово, ул. Васил Левски 12, се намират исковата молба и приложенията, които може да получи в двуседмичен срок от обнародването на уведомлението в „Държавен вестник“. При неявяване на Исмаил Хаджъоглу или упълномощено от него лице в указания двуседмичен срок съдът ще му назначи особен представител.

8704

Каварненският райнонен съд, гражданска колегия, призовава X.X.X., роден на 2.04.1982 г., с неизвестен адрес, да се яви в съда на 20.01.2015 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 472/2014 г., заведено от X.X.X., по чл. 49, ал. 1 СК за получаване на съдебните книжа по делото или да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.

8731

Пловдивският районен съд, гражданска колегия, ІV състав, призовава X.X.X. с последен адрес Пловдив, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 25.02.2015 г. в 13,30 ч. като ответник по гр.д. № 13322/2014 г., заведено от Цонка А. Атанасова, за делба. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).

8859

Русенският районен съд, 14 гр. състав, призовава X.X.X., от гр. Глоджево, област Русе, да се яви в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на съда за получаване в качеството на ответница на искова молба и приложени към нея книжа по гр.д. № 6075/2014 по описа на РРС, заведено от X.X.X., за развод . Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай ще й бъде назначен особен представител.

8923

Районият съд – гр. Сандански, призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответника Дарко Радат, роден на 16.03.1976 г. в гр. Сплит, гражданин на Република Хърватия, без регистриран постоянен и настоящ адрес в страната и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в канцеларията на съда, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея по гр. д. № 1086/2014 г. по описа на съда, заведено от X.X.X. от гр. Сандански. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

8705

Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 84 състав, уведомява Халед Мохамед Тити, роден на 30.07.1969 г. в гр. Нахария, гражданин на Държавата Израел, без постоянен и настоящ адрес в Република България, че е ответник по гр. д. № 1058/2014, образувано по предявен от X.X.X.-X. иск за развод, и му указва в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, ул. Съборна 9, за връчване на книжата по делото, в противен случай ще му бъде назначен особен представител.

8922

Районният съд – гр. Тервел, гражданска колегия, призовава X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., Назиф Аккъ Али и Шюкрю Аккъ Али с последен адрес Турция, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда на 9.03.2015 г. в 10 ч. като ответници по гр.д. № 192/2014 г. за връчване на съдебни книжа по чл. 131 ГПК, заведено от Севгюл С. Алид, Севгин С. Алид, Асибе А. Юсеин, Садие А. Юсеин, Несибе А. Юсеин, Севдалин А. Димов, Мехмед А. Юсеин за делба, и да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).

8806

Районният съд – Харманли, гражданска колегия, призовава X.X.X. с последен известен адрес, Пловдив, ул. Хан Тервел 15, да се яви в съда на 26.01.2015 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 442/2007 г., заведено от Паска В. Тонева, Диана Г. Бакърджиева с правно основание чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ – спор за материално право, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).

8855

Шуменският районен съд на основание чл. 48, ал. 1, чл. 131, ал. 1, 2 и 3 и чл. 132 и 133 ГПК призовава Хунда Хардил, без постоянен и настоящ адрес в Република България, с неизвестен адрес в чужбина, като ответник по гр.д. № 2725/2014 г., заведено по чл. 49 СК, с указание да се яви в съда и да получи исковата молба и доказателствата по делото в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.

8675

 

Софийският градски съд, І гражданско отделение, 9 състав, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИПП (отм.) уведомява, че има образувано гр. д. № 1000/2014 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество срещу X.X.X. с постоянен адрес София, район „Сердика“, ул. Враня 54, вх. Д, ет. 2, ап. 42, X.X.X. с постоянен адрес: София, район „Сердика“, ул. Враня 54, вх. Д, ет. 2, ап. 42, и „Ватра – хоум 2“ – ЕООД, ЕИК 200127195, със седалище и адрес на управление в София, район „Сердика“, ул. Враня 54, вх. Д, ет. 2, ап. 42, представлявано от X.X.X., и същото е насрочено за първо открито съдебно заседание на 14.05.2015 г. от 14,30 ч. Определя двумесечен срок на заинтересованите лица да предявят претенции върху имуществото, описано, както следва:

От X.X.X.

– Левовата равностойност на притежавания от X.X. дялов капитал във „Ватра – хоум 2“ – ЕООД, ЕИК 200127195, вписано в търговския регистър на 23.05.2008 г., със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, ул. Враня 54, вх. Д, ет. 2, ап. 42, собственост на X.X.X., с номинална стойност към настоящия момент в размер 5000 лв.

– Възстановените допълнителни парични вноски на X.X. за дейността на „Ватра – хоум 2“ – ЕООД, в размер 6000 лв.

– Лек автомобил марка „Порше 924“, рег. № С1770КС, рама № 9247103812, двигател № WAPOS20365, с дата на първоначална регистрация/производство 28.01.1977 г., собственост на Красимир и Мирослава Борисови, с пазарна стойност към настоящия момент в размер 1200 лв.

– Постъпили парични средства по разплащателна сметка в лева № BG02PRCB92301008112919 при „ПроКредитБанк – България“ – АД, с титуляр X.X., общо в размер 5040 лв.

– Постъпили парични средства по спестовна сметка в лева № BG47CECB97904053530300 при „Централна корпоративна банка“ – АД, с титуляр X.X., общо в размер 28 595 лв.

– Постъпили парични средства по разплащателна сметка в лева № 10552554 при „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X., общо в размер 1348 лв.

– Постъпили парични средства по спестовен влог в лева № 1424055 при „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X., общо в размер 2,04 лв.

– Постъпили парични средства по спестовен влог в лева № 16140384237000 при „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X., общо в размер 1000 лв.

– Постъпили парични средства по спестовен влог в лева № 17321384237013 при „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X., общо в размер 7730 лв.

От X.X.X. и X.X.X.

– 1/4 идеална част от нива (идентификатор 68134.8670.44) в землището на Малашевци, София-град, район „Сердика“, местност Герена, с площ 1200 кв. м, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, съставляваща имот № 006044 по картата на землището на Малашевци, ЕКАТТЕ 99117, Столична община, район „Сердика“, при граници и съседи: нива № 006045, нива № 006046, нива № 006105, нива № 000040, полски път на Столична община, собственост на Красимир и Мирослава Борисови, с пазарна стойност към настоящия момент в размер 6000 лв.

– Лек автомобил марка „Нисан Примера“, рег. № СА4655КХ, рама № SJNBCAP12U2270694, двигател № QR20608941A, с дата на първоначална регистрация/производство 9.12.2005 г., собственост на Красимир и Мирослава Борисови, с пазарна стойност към настоящия момент в размер 11 690 лв.

– Лек автомобил марка „Алфа Ромео 159“, рег. № СА5177МХ, рама № XAR93900007048334, двигател № 939A60001569301, с дата на първоначална регистрация/производство 7.07.2008 г., собственост на Красимир и Мирослава Борисови, с пазарна стойност към настоящия момент в размер 14 400 лв.

От X.X.X.

– Лек автомобил марка „Форд Мондео“, рег. № С4256НР, рама № WF0FXXGBBFSL23721, двигател № SL23721, с дата на първоначална регистрация/производство 4.09.1995 г., собственост на Красимир и Мирослава Борисови, с пазарна стойност към настоящия момент в размер 1200 лв.

– Лек автомобил марка „Мерцедес Ц 250 ТД“, рег. № СА1985НС, рама № WDB2021281A800656, двигател № 60596010047261, собственост на Красимир и Мирослава Борисови, с пазарна стойност към настоящия момент в размер 6600 лв.

– Постъпили парични средства по картова сметка в лева № BG18UNCR76301078252110 при „УниКредитБулБанк“ – АД, с титуляр X.X., общо в размер 5 лв.

– Постъпили парични средства по разплащателна сметка в лева № 4010322716 при „УниКредитБулБанк“ – АД, с титуляр X.X., общо в размер 450 лв.

– Постъпили парични средства по разплащателна сметка в лева (с издадена дебитна карта) № BG72RZBB91554038773808 при „Райфайзенбанк – България“ – ЕАД, с титуляр X.X., общо в размер 16 лв.

– Постъпили парични средства по разплащателна сметка в лева № BG34PRCB92301002982110 при „ПроКредитБанк – България“ – АД, с титуляр X.X., общо в размер 9493,21 лв.

– Постъпили парични средства по разплащателна сметка в лева № 4642730 при „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X., общо в размер 52 700 лв.

– Постъпили парични средства по разплащателна сметка в лева № 13173546 при „Банка ДСК“ – АД, с титуляр X.X., общо в размер 15 200 лв.

– Постъпили парични средства по разплащателна сметка в лева № BG40BPBI79401060004503 при „ЮроБанк И Еф Джи – България“ – АД, с титуляр X.X., общо в размер 210 лв.

– Постъпили парични средства по разплащателна сметка в лева № BG94BPBI79401060004501 при „ЮроБанк И Еф Джи – България“ – АД, с титуляр X.X., общо в размер 1105,56 лв.

От X.X.X. и X.X.X.

– Лек автомобил марка „Фолксваген голф“, рег. № СА7705СА, рама № WVWZZZ19ZGW638649, двигател № JP366417, с дата на първоначална регистрация/производство 10.04.1986 г., собственост на X.X. до 21.11.2006 г., с пазарна стойност към дата на отчисляване в размер 1600 лв.

– Лек автомобил марка „Опел Астра“, рег. № СА3631НА, рама № WOLOAHL0865161624, двигател № 17DTH9248709, с дата на първоначална регистрация/производство 20.04.2006 г., собственост на X.X. до 27.04.2009 г., с пазарна стойност към датата на отчисляване в размер 22 300 лв.

От „Ватра – хоум 2“ – ЕООД

– Невъзстановената част от допълнителните парични вноски на X.X. за дейността на „Ватра – хоум 2“ – ЕООД, в размер 5000 лв.

8636

Софийският градски съд на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д. № 10398/2007 г. за политическа партия „Обединени земеделци“, както следва: вписва като член на постоянното присъствие на мястото на подалия оставка X.X.X. X.X.X..

8924

Софийският градски съд на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф. д. № 438/2008 г. за политическа партия „Море“, както следва: заличава в досегашния състав на Изпълнителното бюро на политическа партия „Море“ X.X.X., X.X.X., X.X.X. и вписва новите членове на Изпълнителното бюро на политическа партия „Море“ X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; заличава досегашния председател на политическа партия „Море“ X.X.X. и вписва новия председател на политическа партия „Море“ X.X.X.. Партията се представлява от председателя X.X.X..

8925

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

12. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб ЦСКА – Хокей“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 37 от устава на клуба и по своя инициатива съобразно решенията, взети от управителния съвет на проведено негово заседание на 18.11.2014 г., свиква общо събрание на членовете на клуба на 30.01.2015 г. в 13 ч. на адрес: София, ул. Манастирска 33, ап. А1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС и клуба през отчетния период; 2. освобождаване на членовете на УС от отговорност; 3. освобождаване на X.X.X. и на X.X.X. като членове на управителния съвет; 4. приемане на нов устав на клуба; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

8828

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Асоциация за възстановяване и развитие на породите Плевенски кон и Гидран“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и устава свиква общо събрание на сдружението на 10.02.2015 г. в 10 ч. в София, район „Люлин“, бл. 122, вх. Б, ет. 7, ап. 80, при следния дневен ред: 1. приемане и освобождаване на членове на сдружението; проект за решение – ОС приема и освобождава членове на сдружението; 2. промени в управителния съвет на сдружението; проект за решение – ОС приема промени в управителния съвет на сдружението; 3. разни; 4. промяна на устава на сдружението; 5. вземане на решение за приемане на ГСО на сдружението за 2009 – 2013 г.; проект за решение – ОС приема ГСО на сдружението за 2009 – 2013 г. Писмените материали са на разположение на членовете в седалището и адреса на управление на сдружението в София, район „Люлин“, бл. 122, вх. Б, ет. 7, ап. 80. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8736

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българско дружество по ендокринология“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно заседание на общото събрание на 12.02.2015 г. в 10 ч. в София, Учебната зала на УСБАЛЕ, ет. 13 (Майчин дом), при следния дневен ред: 1. приемане на годишния доклад на председателя на управителния съвет за дейността на сдружението; 2. приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2013 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2014 г.; 4. вземане на решение за създаване на Комисия по етика на сдружението и избор на председател на комисията и членове; 5. разни. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез изрично упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8814

17. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска лига за профилактика на остеопорозата“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 12.02.2015 г. в 12 ч. в София, Учебната зала на УСБАЛЕ, ет. 13 (Майчин дом), при следния дневен ред: 1. приемане на годишния доклад на председателя на управителния съвет за дейността на сдружението; 2. приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2013 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2014 г.; 4. разни. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез изрично упълномощен представител. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8827

17. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация за лизинг“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава на сдружението свиква общо събрание на 17.02.2015 г. в 16 ч. в София, зала „Рила“, „София Хотел Балкан“, пл. Света Неделя 5, при следния дневен ред: 1. одобрение на отчета за дейността и разходването на бюджета на БАЛ за 2014 г.; 2. одобрение на бюджета на БАЛ за 2015 г.; 3. приемане на нови членове в сдружението; 4. изключване на членове от сдружението; 5. разни. Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага за един час по-късно същия ден, при същия дневен ред и се счита за законно колкото и членове да се явят.

8735

4. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Фехтовален клуб Ангард“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 17.02.2015 г. в 15 ч. в София, ул. 20 април 13, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на дейността на УС (на основание чл. 25, ал. 1, т. 11 ЗЮЛНЦ) до момента; 2. освобождаване на членовете на управителния съвет, освобождаване от отговорност (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 3. избор на членове на нов управителен съвет (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 4. промяна и/или допълване в устава на клуба; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове.

8807

14. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Фехтовален клуб Свечников“ – София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 18.02.2015 г. в 10 ч. в София, ул. 20 април 13, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на дейността на УС (на основание чл. 25, ал. 1, т. 11 ЗЮЛНЦ) до момента; 2. освобождаване на членовете на управителния съвет, освобождаване от отговорност (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 3. избор на членове на нов управителен съвет (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 4. промяна и/или допълване в устава на „Фехтовален клуб Свечников“ (на основание чл. 25, ал. 1, т. 1), а именно промяна в начина на свикване на общото събрание на сдружението и др.; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове.

8826

53. – Управителният съвет на Българска федерация „Конен спорт“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно общо събрание на федерацията на 27.03.2015 г. в 11 ч. в София, стадион „X.X.“, Пресцентър България, при следния дневен ред: 1. освобождаване на д-р X.X. като член на управителния съвет по негова молба и избор на негово място на нов член на управителния съвет за остатъка от мандата; 2. обявяване класирането за приз „Купа на председателя“ на БФ „Конен спорт“ за 2014 г.; 3. приемане на отчети за подготовката и представянето на националните отбори по прескачане на препятствия, всестранна езда, обездка и издръжливост през 2014 г.; 4. приемане на финансов отчет за дейността на БФ „Конен спорт“ през 2014 г.; 5. приемане на бюджет за дейността на БФ „Конен спорт“ през 2015 г. Поканват се всички клубове по конен спорт – членове на федерацията, да вземат участие чрез своите законни представители или упълномощени лица. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8815

44. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Български Атомен Форум – Булатом“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на членовете на сдружението на 5.02.2015 г. в 17,30 ч. на адрес: София 1618, ул. Вихрен 10 – сграда на „Риск Инженеринг“ – АД, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на „Булатом“ за 2014 г.; 2. приемане на годишните счетоводни отчети на „Български Атомен Форум“; 3. вземане на решение от общото събрание за прекратяване на членство; 4. приемане на плана за работа на „Булатом“ за 2015 г.; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8938

17. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на действащите автомобилни състезатели“ (АДАС), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 14.02.2015 г. в 10,30 ч. в Пловдив, заседателната зала на хотел „Марица“, бул. Цар Борис ІІІ Обединител 42, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността за изминалия отчетен период; 2. приемане на Етичен кодекс на „АДАС“; 3. освобождаване на членове; 4. прием на нови членове на сдружението; 5. избор на ръководни органи на сдружението; 6. обсъждане на ситуацията в българския автомобилен спорт и приемане на тригодишна стратегия; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място независимо от броя на присъстващите.

8940

44. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „ЕВЕТ“, София, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.02.2015 г. в 14 ч. в София, ул. Стоян Михайловски 6, заседателната зала, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния отчет на управителния съвет; 2. приемане на решение за промяна на адреса на управление; 3. приемане на решение за изменение и допълнения на устава; 4. други. Поканват се всички членове или техни писмено упълномощени представители да присъстват на общото събрание. Материалите по дневния ред са на разположение на адрес: София, ул. Стоян Михайловски 6, след 10.02.2015 г. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8941

15. – Управителният съвет на Българската федерация по модерен петобой, София, на основани чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава свиква редовно годишно отчетно общо събрание на БФМП на 23.02.2015 г. в 11 ч. в сградата на Министерството на физическото възпитание и спорта, София, бул. Васил Левски 75, в заседателната зала на ет. 5, при следния дневен ред: 1. отчет на председателя на УС за дейността на БФМП през 2014 г.; 2. финансов отчет за дейността на БФМП за 2014 г.; 3. приемане на проектобюджет и план за дейността на БФМП през 2015 г.; 4. приемане на Наредба за провеждане на държавни първенства през 2015 г.; 5. разни. При липса на кворум за провеждане на събранието в оповестения час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на БФМП събранието ще се поведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно проведено независимо от броя на явилите се членове. Управителният съвет на БФМП указва на членовете си, че същите следва да се легитимират за участие в общото събрание с надлежно издадени удостоверения за актуално състояние от съответния регистърен съд по местоседалище на съответния клуб – член на БФМП. За участие в общото събрание членовете на БФМП следва да се представляват от законните си органи на представителна власт или от нарочно упълномощени за целта на събранието лица, притежаващи нарочни нотариално заверени пълномощни.

8931

47. – Управителният съвет на сдружение „Форум „Природа“, София, по своя инициатива и на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1, изречение първо от устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението на 19.03.2015 г. в 18 ч. в офиса на сдружението – София, ул. Иван Вазов 9, ет. 4, ап. 12, при следния дневен ред: 1. промени в устава; 2. промени в състава на управителния съвет на сдружението; 3. годишен отчет за дейността на сдружението през 2014 г. (в т.ч. и финансов отчет); 4. годишен доклад на КС за 2014 г.; 5. промени в състава на КС; 6. приемане на бюджет на сдружението за 2015 г. Поканени за участие са всички членове на сдружението. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, се предоставят безплатно на адреса на управление на сдружението – София, ул. Иван Вазов 9, ет. 4, ап. 12. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на сдружението събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

8939

1. – Управителният съвет на сдружение „Дружество на преподавателите по немски език в България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 18.04.2015 г. в 17,30 ч. в залата на хотел „Терра Комплекс“, гр. Разлог, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността през 2014 г.; 2. финансов отчет за 2014 г.; 3. изказвания; 4. избор на нов управителен съвет; 5. определяне на членския внос за 2016 г.; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от явилите се членове.

8915

5. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Фехтовален клуб Корсар“ – Бургас, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 19.02.2015 г. в 10 ч. в София, ул. 20 април 13, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на дейността на УС (на основание чл. 25, ал. 1, т. 11 ЗЮЛНЦ) до момента; 2. освобождаване на членовете на управителния съвет, освобождаване от отговорност (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 3. избор на членове на нов управителен съвет (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 4. промяна и/или допълване в устава на „Фехтовален клуб Корсар“ (на основание чл. 25, ал. 1, т. 1), а именно промяна в начина на свикване на общото събрание на сдружението и др.; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове.

8825

1. – Управителният съвет на СНЦ „Регионален младежки съюз“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на сдружението на 14.03.2015 г. в 10 ч. в Бургас, ул. Конт Андрованти 5, ет. 3, кабинет 3, при следния дневен ред: 1. внасяне на отчет за дейността на сдружението; 2. избор на нов председател и управителен съвет на сдружението; 3. промени в устава на сдружението; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8819

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Клуб „АЙКИДО – Калоян“, Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение на управителния съвет от 10.12.2014 г. свиква общо събрание на 25.02.2015 г. в 14 ч. на административен адрес: ул. Симеон Велики 7, Велико Търново, при следния дневен ред: 1. приемане на промени в устава на клуба; 2. избор на членове на управителния орган; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8820

4. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство при Основно училище „X.X.“, Златоград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на 24.02.2015 г. в 17,30 ч. в Златоград, ул. Ахрида 1, при следния дневен ред: 1. промени в управителния съвет на сдружението; 2. избор на нов контролен съвет на сдружението; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час, след което се провежда на същото място, при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.

8947

74. – Управителният съвет на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите, Казанлък, свиква на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ редовно годишно общо събрание на сдружението на 11.02.2015 г. в 14 ч. в Казанлък, хотел „Палас“, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет на УС за дейността на сдружението за 2014 г.; 2. приемане на финансов отчет за 2014 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на УС; 4. други. Поканват се членовете на сдружението лично или чрез упълномощени представители да присъстват на общото събрание. Регистрацията на членовете или техните упълномощени представители ще започне от 13,30 ч. и ще приключи в 13,50 ч. Съгласно чл. 17, ал. 3 от устава на сдружението всеки пълномощник се легитимира с лична карта и писмено пълномощно, издадено изрично за участие в общото събрание на сдружението. Материалите по дневния ред, включително предложенията за решения, са на разположение на членовете в седалището на СХРК. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден, на същото място и при същия дневен ред в 15 ч.

8839

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Фехтовален клуб Маркели“, Карнобат, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 16.02.2015 г. в 15 ч. в София, ул. 20 април 13, залата по фехтовка, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на дейността на УС (на основание чл. 25, ал. 1, т. 11 ЗЮЛНЦ) до момента; 2. освобождаване на членовете на управителния съвет, освобождаване от отговорност (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 3. избор на членове на нов управителен съвет (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 4. промяна и/или допълване в устава на клуба; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове.

8812

67. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – Кюстендил, на основание чл. 81, ал. 1 и 2 ЗА свиква редовно общо събрание на колегията на 24 и 25.01.2015 г. в 11 ч. в ресторанта на „Стримон Спа Клуб“ в Кюстендил при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския съвет през отчетната 2014 г. и вземане решение по него; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане бюджета на съвета на колегията за финансовата 2015 г.; 5. избор на делегати за общото събрание на адвокатите в страната; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА общото събрание ще се проведе в 12 ч. на същите дати и на същото място.

8864

10. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Фехтовален клуб Несебър“, Несебър, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 15.02.2015 г. в 12 ч. в София, ул. 20 април 13, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на дейността на УС (на основание чл. 25, ал. 1, т. 11 ЗЮЛНЦ) до момента; 2. освобождаване на членовете на управителния съвет, освобождаване от отговорност (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 3. избор на членове на нов управителен съвет (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 4. промяна и/или допълване в устава на клуба (на основание чл. 25, ал. 1, т. 1), а именно промяна в начина на свикване на ОС на сдружението и др.; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове.

8811

3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Фехтовален клуб Хан Аспарух“, Нова Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 18.02.2015 г. в 10 ч. в София, ул. 20 април 13 – залата по фехтовка, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на дейността на УС (на основание чл. 25, ал. 1, т. 11 ЗЮЛНЦ) до момента; 2. освобождаване на членовете на управителния съвет, освобождаване от отговорност (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 3. избор на членове на нов управителен съвет (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 4. промяна и/или допълване в устава на клуба; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове.

8808

26. – Управителният съвет на Спортен клуб по бадминтон „Оряхово 80“, Оряхово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно-изборно събрание на членовете на спортния клуб на 16.02.2015 г. в 18 ч. в Оряхово, ул. 9 ноември 11, залата за бадминтон „Арена Оряхово“, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на клуба за 2014 г.; 2. приемане на отчетния доклад; 3. приемане и актуализация на бюджета за 2015 г.; 4. промяна на устава относно броя на УС от 3 на 5; 5. избор на допълнителни членове на УС; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.

8657

1. – Управителният съвет на сдружение „Областен пчеларски съюз“, Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на 21.02.2015 г. в 10 ч. в зала „Лира“ във Военния клуб, ул. Дойран 77, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет; 2. отчет на контролния съвет; 3. приемане бюджета на съюза за 2015 г. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8916

1. – Управителният съвет на Спортен клуб по шахмат „Плевен ХХІ“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ с решение от 5.12.2014 г. свиква общо събрание на 26.02.2015 г. в 18 ч. в клуба на бул. Скобелев 20 при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба за 2014 г.; 2. промени в устава и състава на управителния съвет и контролния съвет на клуба; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8876

46. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Наука и развитие“, Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 27.02.2015 г. в 16 ч. в Плевен, ул. Свети Сава 4, при следния дневен ред: 1. освобождаване на член на управителния съвет по постъпила молба; 2. приемане на нов член на управителния съвет; 3. избор на управителен съвет на сдружението; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8817

10. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Научно технологичен съюз – Плевен“, Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 27.02.2015 г. в 16 ч. в Плевен, ул. Св. св. Кирил и Методий 18, ет. 3, офис 18, при следния дневен ред: 1. освобождаване на член на управителния съвет по постъпила молба; 2. приемане на нов член на управителния съвет; 3. избор на управителен съвет на сдружението; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8818

1. – Управителният съвет на Сдружението с нестопанска цел за отглеждане и развъждане на Маришката овца – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 14.02.2015 г. в 10 ч. в Пловдив в сградата на хотелски комплекс SPS (ЕСПИЕС), конферентна зала, ІV етаж (срещу магазина на МЕТРО), при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на сдружението през 2014 г.; 2. обсъждане на новата програма за подпомагане на овце, включени в развъдни програми; 3. приемане на нови членове, обсъждане размера на членския внос и целевите вноски за 2015 г., тяхната дължимост и събираемост; 4. програма за дейността през 2015 г.; 5. приемане на бюджет за 2015 г.; 6. разни. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват на общото събрание.

8685

18. – Управителният съвет на Общинското пчеларско сдружение, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 14.03.2015 г. в 10 ч. годишно отчетно-изборно събрание на сдружението в клуба на ул. Весела 31 при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на сдружението през отчетния период 2013 – 2014 г.; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3. предложения и избор на ново ръководство на управителния съвет и контролния съвет; 4. разни предложения за дейността на новото ръководство.

8878

6. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Фехтовален клуб Виа Понтика“, Поморие, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 15.02.2015 г. в 15 ч. в София, ул. 20 април 13, залата по фехтовка, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на дейността на УС (на основание чл. 25, ал. 1, т. 11 ЗЮЛНЦ) до момента; 2. освобождаване на членовете на управителния съвет, освобождаване от отговорност (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 3. избор на членове на нов управителен съвет (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 4. промяна и/или допълване в устава на клуба; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове.

8810

12. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Фехтовален клуб Диневи фехтовка“, гр. Свети Влас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 15.02.2015 г. в 10 ч. в София, ул. 20 април № 13, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на дейността на УС (на основание чл. 25, ал. 1, т. 11 ЗЮЛНЦ) до момента; 2. освобождаване на членовете на управителния съвет, освобождаване от отговорност (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 3. избор на членове на нов управителен съвет (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 4. промяна и/или допълване в устава на Фехтовален клуб Диневи фехтовка; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове.

8773

1. – Управителният съвет на фондация „X.X.“, Свищов, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15 от устава на фондацията свиква общо отчетно-изборно събрание на 12.02.2015 г. в 17,30 ч. в аулата на ДТГ „X.X.“ в Свищов при следния дневен ред: 1. отчет за работата на УС на фондация „X.X.“ за периода 2011 – 2015 г.; 2. избор на нов управителен съвет.

8718

1. – Управителният съвет на УСК „Силистра – 2004“, Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба на 16.02.2015 г. в 16 ч. на ул. Добрич 68А при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за 2014 г.; 2. финансов отчет за 2014 г.; 3. разглеждане на предложения за промени в устава; 4. избор на нов управителен съвет на клуба. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8717

1. – Управителният съвет на ЛСК „Олимп – 97“, Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба на 20.02.2015 г. в 16 ч. в Силистра, ул. Генерал Попов 1, при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за 2014 г.; 2. финансов отчет за 2014 г.; 3. разглеждане на предложение за промени в устава; 4. избор на нов управителен съвет на клуба. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8816

382. – Управителят на сдружение „Спортен клуб „Пампорово“ – Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл.17, ал. 1 от устава на сдружението свиква извънредно годишно отчетно-изборно общо събрание на сдружението на 30.01.2015 г. в 14 ч. в Смолян, ул. Димитър Благоев 12, при следния дневен ред: 1. приемане на доклада на управителя за дейността на сдружението през отчетния период 2010 – 2014 г.; 2. прекратяване членството в сдружението на лице, подало заявление за доброволно напускане; 3. изменения на устава на сдружението; 4. освобождаване на досегашния управител и избор на нов управител на сдружението; 5. разни. Писмените материали във връзка с дневния ред се намират при управителя и са на разположение на членовете на сдружението. На основание чл. 17, ал. 6 от устава на сдружението при наличие на по-малко от 1/2 от членовете на сдружението събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за редовно независимо от броя на присъстващите членове.

8946

1. – Управителният съвет на сдружение „Училищно настоятелство при ГПЧЕ „X.X.“, Смолян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на 26.02.2015 г. в 18 ч. в сградата на ГПЧЕ „X.X.“ при следния дневен ред: 1. отчет на управителния и контролния съвет; 2. избор на председател и нов УС и КС; 3. разни.

8829

3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Фехтовален клуб Железник“, Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 16.02.2015 г. в 12 ч. в София, ул. 20 април 13, залата по фехтовка, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на дейността на УС (на основание чл. 25, ал. 1, т. 11 ЗЮЛНЦ) до момента; 2. освобождаване на членовете на управителния съвет, освобождаване от отговорност (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 3. избор на членове на нов управителен съвет (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 4. промяна и/или допълване в устава на клуба; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове.

8809

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб Борба – Пещострой“, Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС на клуба, проведено на 25.11.2014 г., свиква общо събрание на 28.02.2015 г. в 8 ч. на адреса на управление на сдружението в Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 54, ет. 1, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб Борба – Пещострой“, Стара Загора; 2. вземане на решение за обявяване в ликвидация и определяне срок на ликвидацията на сдружението; 3. вземане на решение за избиране на ликвидатор на сдружението; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 9 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8719

1. – Управителният съвет на сдружение „Тракийско херпетологично дружество“, Хасково, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава на сдружението свиква редовно общо събрание на сдружението на 20.02.2015 г. в 13 ч. в Хасково, бул. България 164, при следния дневен ред: 1. доклад на управителния съвет относно дейността на сдружението и бъдещото му развитие; 2. избор на нов управителен съвет, приемане на нови членове и освобождаване на стари; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага за 14 ч. същия ден и ще се проведе на същото място при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

8877

12. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Волов“ Фехтовален клуб, Шумен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 17.02.2015 г. в 10 ч. в София, ул. 20 април 13, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на сдружението за 2014 г.; 2. освобождаване на председателя и на управителния съвет на сдружението; 3. избор на нов управителен съвет и председател на сдружението; 4. промени в устава на сдружението съобразно промените в ЗЮЛНЦ; 5. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове.

8813

X.X.X. – ликвидатор на Фондация „Деца и родители – Отново заедно“, в ликвидация по ф.д. № 11599/2006 г. по описа на Софийския градски съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародването на поканата в „Държавен вестник“.

8830

X.X.X., ликвидатор на СНЦ – Фондация „Социален център – Берковица“, в ликвидация по ф.д. № 543/2001 г. на ОС – Монтана, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си.

8927

X.X.X.-X. ликвидатор на Фондация „Образование и Развитие“, в ликвидация по ф. д. № 25/2000, със седалище и адрес на управление София, бул. Фритьоф Нансен 9, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани всички кредитори на фондацията да предявят вземанията си в срок 6 месеца от датата на обнародване на поканата в „Държавен вестник“.

8832

X.X.X. – ликвидатор на Фондация „Шанс за живот“ – в ликвидация по ф.д. № 34/2010 г. на Варненския окръжен съд, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Михаил Колони 16, ет. 1, ап. 2, кани кредиторите на фондацията да предявят вземанията си.

8879

X.X.X. – синдик на сдружение „Туристическо дружество Веслец – Враца“, по т.д. № 94/2013 г. на Врачанския окръжен съд, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 689 ТЗ обявява, че на 12.12.2014 г. е съставен първи допълнителен списък на приети вземания на сдружение „Туристическо дружество Веслец – Враца“. Списъкът е предоставен на разположение на кредиторите на сдружението и на длъжника в канцеларията на Врачанския окръжен съд по т.д. № 94/2013 г.

8886

X.X.X. – ликвидатор на сдружение „Съзидание“, в ликвидация по ф.д. № 329/2002 г. по описа на Русенския ОС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в 6-месечен срок от обнародване на поканата в „Държавен вестник“.

8831