Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 106 от 23.XII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-99 от 12 декември 2014 г.

На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища и с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна детска градина „Симба“ – София, изменям Заповед № РД-14-135 от 19.07.2012 г. (ДВ, бр. 59 от 2012 г.), както следва:

Думите: „Детската градина се управлява и представлява от X.X.X.“ се заменят със: „Детската градина се управлява и представлява от X.X.X.“.

За министър: В. Кастрева

8936

 

ЗАПОВЕД № РД-14-100 от 12 декември 2014 г.

На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 3 и 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища и с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна целодневна детска градина „Джани Родари“ – София, изменям Заповед № РД-14-14 от 16.03.2006 г. (ДВ, бр. 28 от 2006 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-155 от 28.07.2006 г. (ДВ, бр. 66 от 2006 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-84 от 18.05.2007 г. (ДВ, бр. 45 от 2007 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-14-3 от 7.01.2010 г. (ДВ, бр. 10 от 2010 г.), както следва:

Думите: „Детската градина се управлява и представлява от X.X.X.“ се заменят със: „Детската градина се управлява и представлява от X.X.X.“.

За министър: В. Кастрева

8937

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-895 от 24 ноември 2014 г.

На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с цел опазване на вековно дърво:

1. Обявявам за защитени следните вековни дървета:

1.1. Бял бор (Pinus sylvestris) на възраст около 128 години, с височина около 30 м, обиколка на ствола – 2 м, намиращо се в поземлен имот № 000150 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Трекляно, ЕКАТТЕ 73047, община Трекляно, област Кюстендил. Вековното дърво е с координати X = 4585816,423, Y = 8439596,504 в координатна система 1970 г.

1.2. Бял бор (Pinus sylvestris) на възраст около 128 години, с височина около 30 м, обиколка на ствола – 2,55 м, намиращо се в поземлен имот № 000150 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Трекляно, ЕКАТТЕ73047, община Трекляно, област Кюстендил. Вековното дърво е с координати X = 4585816,423, Y = 8439596,504 в координатна система 1970 г.

1.3. Бял бор (Pinus sylvestris) на възраст около 128 години, с височина около 30 м, обиколка на ствола – 3 м, намиращо се в поземлен имот № 000150 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Трекляно, ЕКАТТЕ 73047, община Трекляно, област Кюстендил. Вековното дърво е с координати X = 4585816,423, Y = 8439596,504 в координатна система 1970 г.

2. Забранявам изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стеблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.

3. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

4. РИОСВ – Перник, да осигури обозначаването на вековното дърво.

5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно действащото законодателство на Република България.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: И. Василева

8911

 

ЗАПОВЕД № РД-896 от 24 ноември 2014 г.

На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с цел опазване на вековно дърво:

1. Обявявам за защитено дърво благун (Quercus frainetto) на възраст около 250 години, с височина около 15 м, обиколка на ствола – 3,02 м, намиращо се в поземлен имот № 10.157 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Софийци, ЕКАТТЕ 68120, община Джебел, област Кърджали. Вековното дърво е с координати X = 4535734,978, Y = 9411447,2 в координатна система 1970 г.

2. Забранявам изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стеблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.

3. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

4. РИОСВ – Хасково, да осигури обозначаването на вековното дърво.

5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно действащото законодателство на Република България.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: И. Василева

8912

 

ЗАПОВЕД № РД-897 от 24 ноември 2014 г.

На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с цел опазване на вековно дърво:

1. Обявявам за защитени следните вековни дървета:

1.1. Дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora) на възраст около 450 години, с височина около 13 м, обиколка на ствола – 4,40 м, намиращо се в УПИ ІV, кв.10 от регулационния план на с. Остър камък, ЕКАТТЕ 54448, община Харманли, област Хасково. Вековното дърво е с координати X = 4573770,952, Y = 9452241,475 в координатна система 1970 г.

1.2. Цер (Quercus cerris), на възраст около 300 години, с височина около 15 м, обиколка на ствола – 3,50 м, намиращо се в поземлен имот № 000036 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Горноселци, ЕКАТТЕ 16941, община Ивайловград, област Хасково. Вековното дърво е с координати X = 4535082,546, Y = 9462511,102 в координатна система 1970 г.

2. Забранявам изкореняването, отсичането, кастренето, чупенето на клони, нараняването на стеблото и всякакви други действия, които биха довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.

3. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.

4. РИОСВ – Хасково, да осигури обозначаването на вековното дърво.

5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно действащото законодателство на Република България.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: И. Василева

8910

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1639 от 22 декември 2014 г.

за удължаване на срока за реализация на пури и пурети, предназначени за реализация на вътрешния пазар, облепени с бандерол по образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-1785 от 19.11.2008 г. (ДВ, бр. 104 от 2008 г.), и цигари и тютюн за пушене (за лула и цигари), предназначени за реализация на вътрешния пазар, облепени с бандерол по образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-1624 от 14.12.2009 г. (ДВ, бр. 102 от 2009 г.)

На основание чл. 64, ал. 6 и 7 от Закона за акцизите и данъчните складове нареждам:

1. Удължавам срока за реализиране на тютюневи изделия:

а) пури и пурети, облепени с бандерол, утвърден със Заповед № ЗМФ-1785 на министъра на финансите от 19.11.2008 г. (ДВ, бр. 104 от 2008 г.), считано до 30 юни 2015 г. включително;

б) цигари и тютюн за пушене (за лула и цигари), облепени с бандерол, утвърден със Заповед № ЗМФ-1624 на министъра на финансите от 14.12.2009 г. (ДВ, бр. 102 от 2009 г.), считано до 31 март 2015 г. включително.

2. Контрола върху изпълнението на заповедта възлагам на директора на Агенция „Митници“.

Министър: Вл. Горанов

9033

 

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ЗАПОВЕД № 662 от 13 октомври 2014 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, протокол № 30 от заседание, проведено на 4.09.2014 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на потребителите, Наредба за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, протокол от изпитване № 327227578730/01.08.2014 г. за детска количка в комплект с кошница за кола, модел BS-F08, в четири разцветки – червено/черно; розово/сиво; светлосиньо/небесносиньо и зелено/кафе, шаси от метална тръбна конструкция с предните две двойни колела и единични задни, с двойна дръжка (основна външна и вътрешна за закрепване на пластмасова поставка за чаши), сенник с прозорче и голям кош за багаж, в единична транспортна опаковка картонен кашон, страна на произход Китай, издаден от Изпитвателен център „Алми тест“, София, и експертно мнение от X.X., ИЦ „Алми тест“, установяващи, че детската количка не отговаря на физико-механичните изисквания за безопасност, отразени в БДС EN 1888:2012 „Изделия за отглеждане на малки деца. Колесни средства за придвижване на деца (детски колички). Изисквания за безопасност и методи за изпитване“, по следните показатели:

1. По БДС EN 1888:2012, т. 8.1.1.1.1 – Пригодност на количка – колички, предназначени за новородени – Количката не изпълнява изискванията за безопасност. Това може да доведе до неправилно ползване на количката за деца под 6 месеца, а тя е неподходяща за тази възрастова група.

2. По БДС EN 1888:2012, т. 8.1.1.1.2 – Пригодност на количка – колички, предназначени за деца над 6 месеца – Предупреждението, че количката е подходяща за деца над 6 месеца липсва. Това може да доведе до неправилно ползване от по-малки деца и опасност от нараняване.

3. По БДС EN 1888:2012, т. 8.1.1.1.3 – Места за сядане – ъгълът между мястото за сядане и облегалката е по-малък от 95°. Това води до неправилна позиция на седене на детето – наведено напред с прехвърлена тежест върху предпазните колани и представлява опасност от нараняване.

4. По БДС EN 1888:2012, т. 8.1.3.1.1 – Система за задържане – Системата за задържане не изпълнява изискванията за безопасност за ефективност на системата за задържане, за закрепване на системата към седалката на детската количка и за ефективност на системата за регулиране, което може да доведе до нараняване на детето в количката.

5. По БДС EN 1888:2012, т. 8.2.1.2 – Опасност от захващане. Дупки и отвори – В защитеното пространство на детската количка има опасни дупки и отвори, което може да доведе до нараняване на детето в количката.

6. По БДС EN 1888:2012, т. 8.3.1 – Опасност от движещи се части – Изисквания – В защитеното пространство на количката има опасни места на срязване и притискане между твърди елементи, което може да доведе до нараняване на детето в количката.

7. По БДС EN 1888:2012, т. 8.3.3.4 – Изисквания за закрепване на кошове, седалки и столчета за кола към шасито – Количката не изпълнява изискванията за безопасност за закрепване на кошове, седалки и столчета за кола към шасито, което може да доведе до нараняване на детето в количката.

8. По БДС EN 1888:2012, т. 8.6.1 – Опасности от задушаване – вътрешна тапицерия на кошчето или седалката – Вътрешната тапицерия на количката не е опъната и представлява риск от задушаване на детето в количката.

9. По БДС EN 1888:2012, т. 8.7 – Опасни краища и издадени части – Количката има части с остри ръбове и мустаци в защитеното пространство, което представлява риск от нараняване на детето в количката.

10. По БДС EN 1888:2012, т. 8.10.1.1 – Конструктивна устойчивост – дръжки за носене, места за закрепване на дръжки и свалящи се седалки – Количката не издържа изпитването, което представлява риск от нараняване на детето в количката.

11. По БДС EN 1888:2012, т. 8.10.2.1 – Конструктивна устойчивост – якост и издръжливост на приспособления за закрепване. Количката не издържа изпитването, което представлява риск от нараняване на детето в количката.

12. По БДС EN 1888:2012, т. 9 – Устойчивост на маркировките – Върху количката няма нанесени задължителните маркировки.

13. По БДС EN 1888:2012, т. 10 и 10.1 – Информация за продукта – Върху количката няма нанесени задължителните маркировки.

14. По БДС EN 1888:2012, т. 10.2 – Върху количката няма нанесени задължителните маркировки.

15. По БДС EN 1888:2012, т. 10.4 – Липсват инструкции за употреба на български език,

предвид на което стоката представлява сериозен риск от нараняване, застрашаващо здравето и безопасността на потребителите (малки деца), поради което нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или безвъзмездното пускане на пазара на описаната детска количка в комплект с кошница за кола, модел BS-F08, представляваща сериозен риск за здравето и безопасността на потребителите.

2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаните в заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които стоките съдържат.

3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне увреждане на здравето на потребителите.

4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в 14-дневен срок от съобщаването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: В. Златев

8966

 

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 1045-ОЗ от 3 декември 2014 г.

Като взе предвид представените към заявлението документи по чл. 31, ал. 2 от Кодекса за застраховането и на основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор и чл. 29, ал. 3 и 5 от Кодекса за застраховането, Комисията за финансов надзор реши:

Издава на „Групама Застраховане“ – ЕАД, ЕИК 131421443, със седалище и адрес на управление гр. София 1124, район „Средец“, бул. Цариградско шосе 47А, бл. В, ет. 3, допълнителен лиценз по т. 7 на раздел ІІ от приложение № 1 към Кодекса за застраховането – застраховка „Товари по време на превоз (включително стоки, багаж и други)“:

Всяка щета или загуба, нанесена на товари по време на превоз, без оглед на вида на транспорта.

На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с чл. 132, ал. 2, т. 8 и чл. 149, ал. 1 АПК решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

Председател: Ст. Мавродиев

8921

 

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 1595 от 11 декември 2014 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 3303 от 11.12.2014 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:

Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на Министерството на вътрешните работи – ОД „Полиция“ – Плевен, представляващ: поземлен имот № 079111 с площ 55 511 кв. м, намиращ се в местността Саръ меше, землището на с. Върбица, община Плевен, област Плевен, ведно с построените в него:

а) птичарник № 1 – метална конструкция със застроена площ 756 кв. м;

б) птичарник № 2 – рамкова конструкция със застроена площ 1300 кв. м, и

в) трафопост – масивна конструкция със застроена площ 32 кв. м.

Изпълнителен директор: Е. Караниколов

8867

 

РЕШЕНИЕ № 1596 от 11 декември 2014 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 ЗПСК, чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22, ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 3304 от 11.12.2014 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:

Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на Министерството на вътрешните работи – ОД „Полиция“ – Плевен, представляващ: поземлен имот № 000517 с площ 6167 кв. м, намиращ се в землището на с. Буковлък, община Плевен, област Плевен, ведно с построената в него битова сграда – масивна конструкция със застроена площ 162 кв. м.

Изпълнителен директор: Е. Караниколов

8868

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 689 от 23 октомври 2014 г.

В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-94-Г-11 от 6.03.2013 г. от X.X.X. като собственик на УПИ VI-584,445 – „За ресторант, хотел и жилища“ (имоти с идентификатор 68134.2047.445 и 68134.2047.584), кв. 1, в.з. Симеоново-изток с искане за разрешаване изработването на подробен устройствен план – изменение на план за регулация за създаване на УПИ IX-584 – „За ресторант, хотел и жилища“, и VI-445 – „За ресторант, хотел и жилища“.

Към заявлението са представени: нотариален акт № 156, том VI, pег. № 10091, дело № 963 от 11.10.2007 г. за поземлен имот № 445 на името на X.X.X.; нотариален акт № 81, том I, pег. № 2107, дело № 81 от 10.11.1998 г. за поземлен имот № 490 на името на X.X.X.; нотариален акт № 149, том XXXVIII, дело № 7427 от 8.04.1993 г. за 795/2915 ид.ч. от имот № 375 на името на X.X.X.; нотариален акт № 40, том I, pег. № 1543, дело № 36 от 7.03.2003 г. за УПИ V-534 на името на X.X.X. и X.X.X.; договор за продажба на частна общинска собственост № РД-561-566 от 6.07.2004 г., с който Столична община продава на X.X.X. правото на собственост върху реална част от имот без пл. № с площ 26 кв. м, придаваема към УПИ VI-584; скица, издадена от район „Витоша“ за УПИ V-534 и VI-584, 445; мотивирано предложение за исканото изменение с обяснителна записка.

Със заявление вх. № ГР-94-Г-11 от 5.07.2013 г. от X.X. допълнително са представени скици от кадастралната карта, издадени от СГКК за поземлен имот с идентификатор 68134.2047.445 и 68134.2047.584 и комбинирана скица за пълна или частична идентичност между действащия регулационен план и имотите в кадастралната карта.

Със заявление вх. № ГР-94-Г-11 от 12.07.2013 г. от X.X.X. са представени скица от кадастрална карта, издадена от СГКК – София, за имот 68134.2047.534 и нотариален акт № 40, том I, pег. № 1543, дело № 36 от 7.03.2003 г. и е заявено съгласие с внесеното мотивирано предложение по отношение на задънената улица, засягаща имота му. Такова съгласие е заявено и от Ирина Ив. Керемидчиева и X.X.X. с молба-заявление вх. № ГР-94-Г-11 от 30.12.2013 г. Представен е нотариален акт № 61, том III, pег. № 7335, дело № 420 от 29.07.2003 г. за продажба на „Електроразпределение – Столично“ – ЕАД, на право на строеж за монтиране на енергийно съоръжение – метален шкаф върху бетонов фундамент с оборудване (МКТП).

Мотивирано предложение е разгледано и прието с решение на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-18 от 11.03.2014 г., т. 28.

Със Заповед № РД-09-50-333 от 12.05.2014 г. на главния архитект на Столична община е разрешено да се изработи ПУП в териториален обхват: УПИ VI-584, 445 – „За ресторант, хотел и жилища“, и УПИ V-534, кв. 1, в.з. Симеоново-изток – имоти с идентификатор 68134.2047.445, 68134.2047. 584 и 68134.2047.534 по КККР на район „Витоша“ при спазване на задължителните предписания, дадени от отдели: „ОУП“, „БДПР“, „Правен“ и „ПУП“.

С писмо изх. № ГР-94-Г-11 от 14.05.2014 г. на началник-отдел „ПУП“ заповедта е изпратена на кмета на район „Витоша“ за сведение и изпълнение и на заявителя.

Със заявление вх. № ГР-94-Г-11 от 27.05.2014 г. е внесен за одобряване проект за ПУП – ИПР за нови УПИ V-534, VІ-445 – „За ресторант, хотел и жилища“, и IХ-584 – „За ресторант, хотел и жилища“, и създаване на задънена улица от о.т. 27а до о.т. 27б, кв. 1, в.з. Симеоново-изток. Към проекта са приложени: обяснителна записка; нотариален акт № 156, том VI, рег. № 10091, дело № 963 от 11.10.2007 г. за поземлен имот № 445 на името на X.X.X.; нотариален акт № 81, том I, рег. № 2107, дело № 81 от 10.11.1998 г. за поземлен имот № 490 на името на X.X.X.; нотариален акт № 149, том XXXVIII, дело № 7427 от 8.04.1993 г. за 795/2915 ид.ч. от имот № 375 на името на X.X.X.; нотариален акт № 40, том I, рег. № 1543, дело № 36 от 7.03.2003 г. за УПИ V-534 на името на X.X.X. и X.X.X.; договор за продажба на частна общинска собственост № РД-561-566 от 6.07.2004 г., с който Столична община продава на X.X.X. правото на собственост върху реална част от имот без пл. № с площ 26 кв. м, придаваема към УПИ VI-584; скица, издадена от район „Витоша“ за УПИ V-534 и VI-584, 445; Заповед № РД-09-50-1043 от 25.07.2008 г. на главния архитект на София – текстова и графична част.

На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ проектът е изпратен за съобщаване в район „Витоша“ с писмо изх. № ГР-94-Г-11 от 3.06.2014 г. на началник-отдел „ПУП“. Обявеният проект е върнат след приключена процедура по съобщаване с писмо изх. № 6602-218 от 24.06.2014 г. на главния архитект на район „Витоша“ без постъпили възражения. Приложено е съобщение по чл. 128, ал. 3 ЗУТ с подписите на заинтересуваните лица.

Проектът е разгледан и приет на заседание на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-49 от 1.07.2014 г., т. 12, с решение „Приема проекта. Изпраща за одобряване в СОС на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС“.

При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:

Искането за одобряване на проекта за ПУП е направено от заинтересованото лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, като собственик на УПИ VI-584, 445 – „За ресторант, хотел и жилища“ (имоти с идентификатори 68134.2047.445 и 68134.2047.584), кв. 1, в.з. Симеоново-изток, което се установява от приложените по преписката документи за собственост и скици от СГКК – София. Налице е и съгласие от собственика на имот с идентификатор 68134.2047.534, през който се предвижда да премине новопредвидената задънена улица.

Действащият подробен устройствен план е одобрен със Заповед № РД-50-09-78 от 16.03.1990 г. на председателя на ИК на СГНС и Заповед № РД-09-50-1043 от 25.07.2008 г. на главния архитект на София.

Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.

С проекта се изменят границите на УПИ VI-584, 445 – „За ресторант, хотел и жилища“, за разделянето му на два урегулирани поземлени имота по искане на собственика им – УПИ VI-445 – „За ресторант, хотел и жилища“, и УПИ IX-584 – „За ресторант, хотел и жилища“.

С оглед спазване изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ достъпът до новосъздаден УПИ VI-445 – „За ресторант, хотел и жилища“, е решен чрез изменение на плана за улична регулация на улица от о.т. 27 до о.т. 34 за създаване на задънена улица по о.т. 27а – о.т. 27б.

Новосъздадената улица засяга имот с идентификатор 68134.2047.534 и води до изменение границите на УПИ V-534, чиито собственици са заявили съгласие с това предложение.

Лицето (изход) към улица на УПИ IХ-584 – „За ресторант, хотел и жилища“, се осигурява по действаща и по новосъздадена улична регулация.

С горното е спазено изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.

Предвид горното за разрешаване изработването на ПУП – ИПР е налице основание по чл. 15, ал. 1, изр. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ.

Регулационните граници на УПИ – предмет на плана към съседните имоти, и УПИ не се изменят. Не се променя и конкретното им предназначение.

По ОУП на СО имотите попадат в „Жилищна зона за малкоетажно застрояване с ограничителни параметри и специфични правила и нормативи, определени с ПУП“ (Жм3*) съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, в която зона е допустимо конкретното предназначение на УПИ.

Изменението на плана за регулация не налага изменение на действащия план за застрояване и прилагането му не противоречи на действащите правила и нормативи, с което е спазено изискването на чл. 15, ал. 8 ЗУТ.

Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовани лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец, разрешено е изработването на проект за ИПР от компетентния за това орган, внесеният проект е съобщен на всички заинтересовани лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.

Спазени са материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.

Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Планът за регулация е изработен върху действаща кадастрална карта, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.

Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.

Компетентен да одобри ПУП е Столичният общински съвет, тъй като с плана се предвижда отчуждаване на недвижими имоти – собственост на физически лица, за изграждане на обект – улица – публична общинска собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 15, ал. 1, изр. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 108, ал. 5 ЗУТ, т. 7 от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-49 от 1.07.2014 г., т. 12, Столичният общински съвет реши:

Одобрява проект за изменение на плана за регулация на в.з. Симеоново-изток, кв. 1, УПИ V-534 и УПИ VI-584, 445 – „За ресторант, хотел и жилища“, за създаване на УПИ V-534, УПИ VI-445 – „За ресторант, хотел и жилища“, и УПИ ІХ-584 – „За ресторант, хотел и жилища“; изменение на плана за улична регулация на улица от о.т. 27 до о.т. 34 за създаване на задънена улица от о.т. 27а до о.т. 27б по кафявите и зелените линии, цифри, букви и зачертавания съгласно приложения проект.

Решението и одобреният проект на подробен устройствен план да се публикуват на интернет страницата на Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.

Жалбите се подават в район „Витоша“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Председател: Е. Герджиков

8982

 

РЕШЕНИЕ № 722 от 6 ноември 2014 г.

В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-94-00-9 от 18.01.2013 г. от X.X.X. и X.X.X. с искане за разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ VIII-291 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 68134.1975.291 по кадастрална карта), кв. 24, м. В.з. Киноцентър – 1 част, район „Витоша“.

Към заявлението е приложена скица с предложение за изменението и нотариален акт № 72, том VIII, дело № 1411 от 20.09.1951 г., нотариален акт № 149, том X, дело № 1771 от 5.07.1961 г., нотариален акт № 77, том XIII, дело № 2236 от 19.05.1965 г., 2 бр. удостоверения за наследници, предварителен договор за доброволна делба на съсобствен недвижим имот, по силата на който X.X.X. ще стане изключителен собственик на УПИ XXVIII-291, а X.X.X. и X.X.X. ще станат собственици на УПИ VIII-291, 2 бр. пълномощни, скица от СГКК – София, за поземлен имот с идентификатор 68134.1975.291, комбинирана скица за пълна или частична идентичност по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.

Мотивираното предложение е разгледано и прието с решение на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-20 от 12.03.2013 г., т. 10.

Със Заповед № РД-09-50-282 от 26.04.2013 г. на главния архитект на Столична община е разрешено да се изработи проект за ПУП в териториален обхват: УПИ VIII-291, кв. 24, м. В.з. Киноцентър – 1 част – поземлен имот с идентификатор 68134.1975.291 по КККР на район „Витоша“.

С писмо изх. № ГР-94-00-9 от 16.05.2013 г. на началник-отдел „ПУП“ заповедта е изпратена на кмета на район „Витоша“ за сведение и изпълнение и на заявителя.

Със заявление вх. № ГР-94-00-9 от 19.11.2013 г. от X.X.X., X.X.X. и X.X.X.-X. – като пълномощник на X.X.X., е внесено за одобряване проект за ПУП – ИПР за нови УПИ VIII-291 и XXVIII-291 и създаване на задънена улица от о.т. 270в до о.т. 270г, кв. 24, м. В.з. Киноцентър – 1 ч.

Към проекта са приложени: обяснителна записка; нотариален акт № 72, том VIII, дело № 1411 от 20.09.1951 г., нотариален акт № 149, том X, дело № 1771 от 5.07.1961 г., нотариален акт № 77, том XIII, дело № 2236 от 19.05.1965 г., 2 бр. удостоверения за наследници, предварителен договор за доброволна делба на съсобствен недвижим имот, пълномощно, скица от СГКК за поземлен имот с идентификатор 68134.1975.291, комбинирана скица за пълна или частична идентичност по чл. 16, ал. 3 ЗКИР, изходни данни от „Софийска вода“ – АД, от септември 2013 г., съгласуван проект с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД.

На основание чл. 128, ал. 3 ЗУТ проектът е изпратен за обявяване в район „Витоша“ с писмо изх. № ГР-94-00-9 от 22.11.2013 г. на началник-отдел „ПУП“. Обявеният проект е върнат след приключена процедура по съобщаване с писмо изх. № 6602-485 от 1.04.2014 г. на главния архитект на район „Витоша“, с което уведомява, че няма постъпили възражения. Приложено е съобщение по чл. 128, ал. 3 ЗУТ с подписите на заинтересованите лица.

Проектът е разгледан и приет на заседание на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-26 от 8.04.2014 г., т. 15, с решение „Приема проекта. Изпраща за одобряване в СОС на основание чл. 21, ал. 7 ЗОС“.

При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:

Искането за одобряване на проекта за ПУП е направено от заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, като собственици на УПИ VIII-291, кв. 24, м. В.з. Киноцентър – 1 част, съответно поземлен имот с идентификатор 68134.1975.291 по КККР на район „Витоша“, попадащ в границите му, което се установява от приложените документи за собственост, скица от СГКК – София, и комбинирана скица по чл. 16, ал. 3 ЗКИР.

Действащият подробен устройствен план е одобрен със Заповед № РД-50-09-82 от 16.03.1990 г. на главния архитект на София.

Кадастралната карта за територията е одобрена със Заповед № РД-18-3 от 11.01.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК, като в границите на УПИ VIII-291 е създаден нов поземлен имот с идентификатор 68134.1975.291.

С проекта се одобрява изменение на границите на УПИ VIII-291 по искане на собствениците му, като същият се разделя на нови два урегулирани поземлени имота – УПИ VIII-291 и XXVIII-291, които се отреждат за имота по кадастрална карта. Регулационни граници към съседни УПИ не се изменят. Не се променя и предназначението по предходен план.

Представен е нотариално заверен предварителен договор за доброволна делба между собствениците на имота, по силата на който X.X.X. ще стане изключителен собственик на УПИ XXVIII-291, а X.X.X. и X.X.X. ще станат собственици на УПИ VIII-291. Договорът съдържа съгласие за прокарване през новопредвидения УПИ VIII-291 на задънена улица.

Предвид горното за одобряване на проекта за ПУП – ИПР е налице основание по чл. 15, ал. 1, изр. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ.

За осигуряване на достъп до нови УПИ се предвижда изменение на действащата улична регулация за прокарване на задънена улица от о.т. 270в до о.т. 270г в съответствие с чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.

За одобряване на горното изменение е налице основание по чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3 и 4 ЗУТ.

Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на административния орган от заинтересовани лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по образец, разрешено е изработването на проект за ИПР от компетентния за това орган, внесеният проект е съобщен на всички заинтересовани лица, разгледан е и е приет от ОЕСУТ.

Спазени са материалноправните разпоредби на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.

Устройствената зона, в която попадат имотите – предмет на плана, е „Жилищна зона с малкоетажно застрояване с допълнителни специфични изисквания“ (Жм2), в която съгласно приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО е допустимо конкретното предназначение на новообразуваните УПИ – за жилищно строителство.

С горното е спазено изискването на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.

Планът за регулация е изработен върху действаща кадастрална карта, с което е спазено изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.

Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.

Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.

Компетентен да одобри ПУП е Столичният общински съвет, тъй като с плана се предвижда отчуждаване на част от недвижим имот – собственост на физически и юридически лица, за изграждане на обект – задънена улица – публична общинска собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС, чл. 135, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 1, изр. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 6 във връзка с ал. 1, т. 1 и чл. 14, ал. 3 и 4, чл. 108, ал. 5 ЗУТ, т. 7 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-26 от 8.04.2014 г., т. 15, Столичният общински съвет реши:

Одобрява проект за изменение на плана за регулация на УПИ VIII-291 за разделянето му на нови УПИ VIII-291 и XXVIII-291; изменение на плана за улична регулация на улица от о.т. 270с до о.т. 270 за създаване на задънена улица от о.т. 270в до о.т. 270г, кв. 24, в.з. Киноцентър – 1 ч., по кафявите и зелените линии, цифри и зачертавания съгласно приложения проект.

Решението и одобреният проект на подробен устройствен план да се публикуват на интернет страницата на Столична община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.

Решението да се съобщи на заинтересуваните лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.

Жалбите се подават в район „Витоша“ и се изпращат в Административния съд – София-град, от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Председател: Е. Герджиков

8983

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 1545 от 28 ноември 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 248 от 28.04.2014 г. и Решение № 303 от 29.05.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 11.02.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на УПИ I – „За административна сграда“, кв. 58, м. Лагера, София, ул. Звездел № 1 – 7, ул. Брегово 4, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красно село“.

2. Начална тръжна цена – 536 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.

4. Депозитът за участие – 53 600 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.02.2015 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

8888

 

РЕШЕНИЕ № 1546 от 28 ноември 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 248 от 28.04.2014 г. и Решение № 303 от 29.05.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 12.02.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на УПИ I – кв. 57, м. Лагера, София, ул. Звездел № 2 – 10, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Красно село“.

2. Начална тръжна цена – 340 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.

4. Депозитът за участие – 34 000 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 10.02.2015 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

8889

 

РЕШЕНИЕ № 1547 от 28 ноември 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 571 от 11.09.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 17.02.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на УПИ XIX-9, кв. 129А, местност Зона Б-4, София, бул. Иван Иванов 100, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“.

2. Начална тръжна цена – 107 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.

4. Депозитът за участие – 10 700 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.02.2015 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

8890

РЕШЕНИЕ № 1549 от 28 ноември 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 570 от 11.09.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 19.02.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на ПИ с идентификатор 68134.1385.2235 в УПИ (за ОЖС, административен център, ОДЗ, магазини и др.), кв. 60, м. Бул. Ломско шосе, ул. Явор 4, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“.

2. Начална тръжна цена – 30 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.

4. Депозитът за участие – 3000 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.02.2015 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

8891

 

РЕШЕНИЕ № 1551 от 28 ноември 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 543 от 24.07.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация реши:

1. На 18.02.2015 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на ПИ с идентификатор 68134.1385.2231, в УПИ III, кв. 57, м. Ломско шосе, ж.к. Надежда – III част, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“.

2. Начална тръжна цена – 75 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.

4. Депозитът за участие – 7500 лв., се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.02.2015 г. вкл. в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

8892

 

РЕШЕНИЕ № 1584 от 12 декември 2014 г.

На основание чл. 3, ал. 3, чл. 4, ал. 4 и чл. 31, ал. 3 ЗПСК Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за приватизация отменя свое Решение № 1503 от 7.11.2014 г. (ДВ, бр. 96 от 2014 г.) за насрочване на публичен търг с явно наддаване за продажба на следния обект: ПИ с идентификатор 68134.4082.6113, София, ж.к. Младост 1, кв. 1, ул. Димитър Моллов и локалното платно на бул. Цариградско шосе, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“.

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

8935

 

ОБЩИНА ВИДИН

РЕШЕНИЕ № 138 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 127, ал. 6 и чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, реши:

Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община Видин, с който предназначението на ПИ № 088015 с площ 9,277 дка, местност Ла под, по КВС на землище с. Антимово, се променя от имот с предназначение „Зелени зони и лесопаркове“ в имот с предназначение „Обществено обслужване“.

Председател: Пл. Трифонов

8948

 

РЕШЕНИЕ № 139 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 127, ал 6, чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Видин, реши:

Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на гр. Видин в обхват имот с идентификатор 10971.489.77 по КК гр. Видин, урегулиран в УПИ ІІІ 489.77 „За обществено обслужване“, собственост на „Глориент Инвестмънт БГ“ – ООД, с който предназначението на имота се променя от „Обществено обслужване“ в „Предимно производствена дейност“.

Председател: Пл. Трифонов

8919

 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

РЕШЕНИЕ № 960 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК, чл. 3, ал. 6 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества: УПИ III – За произв. скл. и търг. дейност, кв. 51 по плана на ИПЗ, гр. Горна Оряховица, с площ 14 238 кв. м заедно с построените в него: 1. магазин с тоалетна със ЗП 94 кв. м – 1981 г.; 2. портиерна – тип метален павилион със ЗП 9 кв. м – 1985 г.; 3. производствена сграда със ЗП 30 кв. м – 1975 г.; 4. ремонтно-техническа база, състояща се от главен корпус със ЗП 1002 кв. м и спомагателен корпус със ЗП 450 кв. м – 1980 г.; 5. стоянка с навес със ЗП 140 кв. м – 1979 г.; 6. бетонов възел, състоящ се от бетонова площадка и 3 самостоятелни сгради: западна сграда със ЗП 18 кв. м, средна сграда със ЗП 24 кв. м и източна сграда със ЗП 110 кв. м, съгласно АОС № 2970 от 17.10.2012 г.

2. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи, сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителнични задължения освен с разрешение на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица.

3. Възлага на кмета на общината да проведе процедура по изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна оценка за обекта по т. 1 чрез пряко договаряне в съответствие с Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

4. Кметът на общината да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализа на правното състояние.

Председател: Д. Костадинов

8853

РЕШЕНИЕ № 961 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 ЗПСК, чл. 3, ал. 6 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:

1. Открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества: УПИ VIII – За произв. скл. и търг. дейност, кв. 51 по плана на ИПЗ, гр. Горна Оряховица, с площ 1505 кв. м заедно с построените в него: монолитна триетажна административна сграда със ЗП 530 кв. м – 1974 г., и монолитен гараж – долепен до административна сграда, със ЗП 54 кв. м, съгласно АОС № 2969 от 17.10.2012 г.

2. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с дълготрайните активи, сключването на договори за придобиване на дялово участие, за наем, съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителнични задължения освен с разрешение на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица.

3. Възлага на кмета на общината да проведе процедура по изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна оценка за обекта по т. 1 чрез пряко договаряне в съответствие с Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

4. Кметът на общината да удостовери верността на информацията, съдържаща се в анализа на правното състояние.

Председател: Д. Костадинов

8854

 

ОБЩИНА ДРЯНОВО

РЕШЕНИЕ № 505 от 3 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Дряново, реши:

Одобрява проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за УПИ VI, УПИ VII и УПИ VIII от кв. 5 и за УПИ I, УПИ II, УПИ ХII и УПИ от кв. 6 по регулационния план на с. Туркинча, община Дряново. Съгласно представения проект за изменение на ПУП – ПР се премахва проектираната и нереализирана улица от о.т. 5 до о.т. 41 и се обединяват кв. 5 и кв. 6 в един нов самостоятелен кв. 5. Всички урегулирани поземлени имоти от новообразувания кв. 5 се преномерират с нови последователни номера. Променя се дворищната регулация, като УПИ XI-97 и УПИ XII-97 от кв. 6 се обединяват в новообразуван УПИ XXV от новообразувания кв. 5 и вътрешни регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници на ПИ с идентификатор 73465.501.52 по кадастралната карта (КК) на с. Туркинча.

Вътрешните регулационни линии на новообразуваните УПИ VII, УПИ VIII и УПИ XVI от новообразувания кв. 5 се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници на поземлени имоти с идентификатори 73465.501.49, 73465.501.50 и 73465.501.51 по КК на с. Туркинча.

Обединяват се УПИ VII и УПИ VIII от кв. 6 в новообразуван УПИ XXVI от новообразувания кв. 5 и вътрешни регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите имотни граници на ПИ с идентификатор 73465.501.47 по КК на с. Туркинча, като към новообразувания УПИ XXVI от кв. 5 се придава част от проектирана улица от о.т. 5 до о.т. 41 с площ 121 м2.

За новообразуваните УПИ XXVI, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ XVI и УПИ XXV от новообразувания кв. 5 се запазва устройствената зона Ж(м) с пределно допустими стойности за малка височина, плътност и интензивност на застрояване така, както е показано в графичната и текстовата част на проекта, който е неразделна част от това решение.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Дряново пред Административния съд – Габрово.

Председател: М. Печеян

8987

 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 1151 от 28 ноември 2014 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 АПК Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:

1. Одобрява план-схема на Газоснабдителна мрежа към подробен устройствен план на Казанлък на територията на кв. Казанлъшки минерални бани, община Казанлък.

2. Допуска предварително изпълнение на решението.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Стара Загора.

Председател: Н. Златанов

8990

 

РЕШЕНИЕ № 1152 от 28 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 25, ал. 5 във връзка с ал. 3 и 4 ЗСПЗЗ, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 60, ал. 1 АПК Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:

1. Одобрява парцеларен план на разпределителен газопровод ТТР 8 В 2.2014 с работно налягане 0,5 МРа от полиетиленови тръби 90 в землищата на: Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, през ПИ № 00427 – общински път IV клас (дължина 325,57 м, сервитут 0,477 дка); № 000428 – напоителен канал, частна общинска собственост (дължина 21,61 м, сервитут 0,223 дка); № 000742 – летище, частна собственост (дължина 52,19 м, сервитут 0,099 дка); с. Овощник, ЕКАТТЕ 53179: ПИ № 000073 – общински път IV клас (дължина 418,63 м, сервитут 0,835 дка); ПИ № 000149 – полски път, публична общинска собственост (дължина 7,87 м, сервитут 0,016 дка); ПИ № 000150 – полски път, публична общинска собственост (дължина 341,8 м, сервитут 0,683 дка); ПИ № 055021 – пасище, мера, публична общинска собственост (дължина 33,55 м, сервитут 0,135 дка); с. Розово, ЕКАТТЕ 62983: ПИ № 000026 – полски път, публична общинска собственост (дължина 43,86 м, сервитут 0,076 дка); № 000027 – полски път, публична общинска собственост (дължина 160,61 м, сервитут 0,331 дка), с обща дължина 1405,69 м и общ сервитут 2,875 дка.

2. Определя пазарна цена на право на прокарване през поземлен имот № 000428 – напоителен канал, частна общинска собственост (дължина 21,61 м, сервитут 0,223 дка), землището на Казанлък, в размер 120 лв. без ДДС.

3. Допуска предварително изпълнение на решението.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Стара Загора.

Председател: Н. Златанов

8991

 

ОБЩИНА КАРЛОВО

ЗАПОВЕД № 1761 от 12 декември 2014 г.

На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и 4 ППЗНП във връзка с Решение № 2021 от 27.11.2014 г., взето с протокол № 42 от 27.11.2014 г. на Общинския съвет – гр. Карлово, нареждам:

Целодневна детска градина „Вяра, Надежда и Любов“ – гр. Баня, с филиали с. Ведраре и с. Соколица, гр. Баня, да се преобразува в Обединено детско заведение „Вяра, Надежда и Любов“ – гр. Баня, с филиали с. Ведраре и с. Соколица, считано от 1.12.2014 г.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на инж. X.X.X. – секретар на Община Карлово.

Кмет: Е. Кабаиванов

8972

 

ОБЩИНА КАРНОБАТ

РЕШЕНИЕ № 458 от 25 ноември 2014 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат, одобрява проект за ПУП – парцеларен план за трасе на външно кабелно ел. захранване на базова станция № BGS 0066 в УПИ ХVІ-980, местност Кралимаркова стъпка, землище на гр. Карнобат.

Председател: Т. Ченешев

8985

РЕШЕНИЕ № 459 от 25 ноември 2014 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат, одобрява проект за ПУП – парцеларен план за пътна връзка към ПИ № 005001 в местност Водоема, землище на с. Драганци, община Карнобат, на път ІІІ-795 „Драганци – Карнобат, км 46+304, дясно“.

Председател: Т. Ченешев

8986

 

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

РЕШЕНИЕ № 171 от 30 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3 ЗМСМА, § 124, ал. 1 и 2 ПЗРЗИДЗУТ и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ Общинският съвет – гр. Костенец, реши:

Одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти №: 030010, 030013, 030014, 030015, 030018, 030020, 030021, 030022, 030023, 030024, 030025, 030026, 030035, 030037 и 030041, местността Йоксимица в землището на с. Долна Василица, ЕКАТТЕ 24894, община Костенец, област Софийска, с който се създава устройствена зона от разновидност „Оз“ – „За озеленени територии“ (за разширение на гробищен парк). Определят се ограничителни линии на застрояване при височина, плътност и интензивност със стойностите в матрицата, при червени прекъснати линии и мерки, в съответствие с графичните указания и таблици към чл. 69 от Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове (загл. изм., ДВ, бр. 22 от 2014 г., в сила от 11.03.2014 г.) – показано в съпътстващите чертежи, неразделна част от решението.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ и чл. 45, ал. 3 ЗМСМА заинтересованите лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Председател: Й. Здравков

8874

 

ОБЩИНА КОСТИНБРОД

РЕШЕНИЕ № 802 от 7 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:

Одобрява проект за ИПР (изменение на план за регулация) за улица с о.т. 35 и о.т. 34 в частта на УПИ ХVІ-3797, УПИ ХІІ-76 от кв. 34 и УПИ ІІІ-168, УПИ ІV-167 от кв. 222 по плана гр. Костинброд.

Председател: В. Михайлов

8970

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

РЕШЕНИЕ № 825 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2, чл. 126, ал. 6, т. 1, чл. 59, ал. 1 ЗУТ във връзка с чл. 17а, ал. 2, чл. 19 и чл. 21, ал. 1 и 5 ЗОЗЗ, чл. 28, ал. 1 и 2 ППЗОЗЗ Общинският съвет – гр. Ловеч, реши:

Одобрява представения проект за подробен устройствен план: план-схема с парцеларен план за електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 43952.523.306 по плана на новообразуваните имоти в местност Бабаковец, гр. Ловеч.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Ловеч до Административния съд – Ловеч.

Председател: Т. Тихолов

8920

 

ОБЩИНА ЛЪКИ

РЕШЕНИЕ № 342 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и ДЗ с вх. № 234 от 13.11.2014 г. от кмета на община Лъки Общинският съвет – гр. Лъки, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на питеен водопровод PE-HD 90 с дължина 232,70 м, засягащ ПИ 056017 – полски път, и ПИ 000350 – общински път IV клас, по КВС на землището на гр. Лъки за „Гробищен парк“ в УПИ I-56.2 – гробищен парк, в кв. 56 по ПУП за землището на гр. Лъки.

Председател: П. Велков

8984

 

ОБЩИНА МАДАН

РЕШЕНИЕ № 567 от 26 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Мадан, реши:

Одобрява проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета с цел развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“, Обособена позиция № 2 „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион Южна България“, трасе 3.10 – гр. Смолян – гр. Златоград (в границите на с. Равнища), през следните имоти: имот 0.353 с НТП – пътища IV клас, собственост – общинска публична, дължина на трасето в имота 168 м; площ с ограничения в ползването, заета от обекта – 84 кв. м; имот 0.501 с НТП – улици, собственост – общинска публична, дължина на трасето в имота 292 м; площ с ограничения в ползването, заета от обекта – 146 кв. м.

Председател: Б. Сираков

8945

 

ОБЩИНА РАДНЕВО

РЕШЕНИЕ № 850 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 826 от 25.09.2014 г. на общинския съвет Общинският съвет – гр. Раднево, реши:

1. Приема изготвения анализ на правното състояние, оценка и информационен меморандум за обявения за приватизация общински нежилищен имот.

2. Обявява публичен търг с явно наддаване на обект: дворно място с площ 4974 кв. м и построените в него: битова сграда с механа със ЗП 184,34 кв. м на два етажа, мазе с площ 64,94 кв. м, монолитна конструкция, построена 1958 г.; кухня със складова база с площ 278 кв. м на един етаж, мазе с площ 112,96 кв. м, стоманобетонна, масивна конструкция, построена 1958 г.; сграда за хидрофор с площ 14,75 кв. м, монолитна конструкция, построена 1958 г.; тоалетна с площ 17,65 кв. м, паянтова конструкция, изградени в общински УПИ III, пл. № 129 в кв. 7 по регулационния план на с. Борущица, община Мъглиж.

3. Начална тръжна цена – 226 000 лв. без ДДС, и стъпка на наддаване – 2 % от началната тръжна цена.

4. Определя депозит за участие в търга в размер 10 % от началната тръжна цена, който се внася по сметка на Община Раднево, посочена в тръжната документация, в срок до 10-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

5. Тръжната документация за участие в търга се получава в стая 212, отдел „Стопанска политика и общинска собственост“ на общинската администрация, гр. Раднево, срещу невъзстановими 500 лв. без ДДС, платими по сметка на Община Раднево, посочена в тръжната документация, или на гише № 5 (каса) при информационния център, в срок до 10-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

6. Предложенията за участие в търга се подават в стая 204 (деловодство) на Община Раднево в запечатан непрозрачен плик в срок до 17 ч. на 15-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

7. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. на 15-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка.

8. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 16-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в зала 315 на Община Раднево.

9. Сроковете по т. 3 – 7 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато последният ден на срока е неприсъствен, този ден не се брои и срокът изтича на следващия след него присъствен ден.

10. Утвърждава тръжната документация и проекта на договора за продажба като част от нея.

11. Упълномощава кмета на общината да издаде заповед за назначаване на комисия за провеждане на търга.

12. В срок 3 работни дни след провеждането на търга тръжната комисия да представи на кмета на община Раднево протокола от търга.

13. Упълномощава кмета на община Раднево да сключи договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

Председател: Ж. Богданов

8958

 

ОБЩИНА РАЗГРАД

РЕШЕНИЕ № 696 от 25 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и Решение № КЗЗ-18 от 7.10.2014 г., т. 62, на Комисията за земеделските земи – София, Общинският съвет – Разград, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура звън границите на урбанизираната територия – трасе с обща дължина 896,1 л. м – „Кабелна линия 20 kV от ТП „Горски кът“ на ВЕЛ 20 kV „Ломци“ до нов трафопост тип БКТП 20/0,4 kV в ПИ с № 61710.815.27 по КК на гр. Разград“, през следните общински имоти с номера: ПИ № 61710.815.7 – иглолистни дървесни видове, ПИ № 61710.815.27 – поляна, ПИ № 61710.815.754 – поляна, ПИ № 61710.816.11 – широколистни дървесни видове, ПИ № 61710.816.22 – път IV клас, ПИ № 61710.816.24 – широколистни дървесни видове, ПИ № 61710.816.755 – естествени ливади, ПИ № 61710.816.835 – широколистни дървесни видове, и през ПИ № 61710.816.823 – водно течение – държавна собственост, в землището на Разград, местността Кованлък, с инвеститор „Биовет“ – АД, гр. Пещера – собственик на сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 61710.815.27, съгласно приложения парцеларен план.

Решението подлежи на оспорване по реда на чл. 215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Разград.

Председател: М. Цанева

8944

 

ОБЩИНА РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1213 от 13 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и протокол № 21 от 17.09.2014 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Русе, реши:

Одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за техническа инфраструктура – захранващ кабел САВТТ 5х25 от МТП „Езерото“ до ПИ 503.2426 в местност Дрибак 4,5, землище на с. Николово, и на кабел НН – САВТТ 4х16, заместващ демонтирана въздушна мрежа.

Решението може да се оспори в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Русе, пред Административния съд – Русе.

Председател: В. Пенчев

8898

 

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

РЕШЕНИЕ № 856 от 29 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Септември, реши:

Одобрява представения проект за ПУП – ПП за определяне на трасе на подземен електропровод за захранване на обект в УПИ І – за ловна хижа (ПИ № 011509 проектен), м. Адата в землището на гр. Септември. Дължината на трасето на електропровода е около 1076 м. Трасето започва от ТП „Исав“ в границите на ПИ № 000190 (местен път), движи се по него и продължава по ПИ № 011373 (полски път), пресича ПИ № 011353 (отводнителен канал), продължава по ПИ № 011352 (полски път) и навлиза в ПИ № 011401 (пасище) и върви по него до достигане на проектния имот № 011509 (УПИ І – за ловна хижа), който ще бъде захранен.

Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски 37а, ет. 3.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет – гр. Септември, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Председател: Л. Влайков

8843

 

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

ЗАПОВЕД № 10-00-2728 от 9 декември 2014 г.

На основание чл. 10, ал. 8 ЗНП и чл. 15, ал. 1, 2 и 4 ППЗНП във връзка с решение № 1364 от 19.06.2014 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, нареждам:

Откривам целодневна детска градина № 5 „Мечо Пух“ с адрес: Стара Загора, ул. Подполковник Калитин 28.

Акт за публична общинска собственост: акт № 09577 от 21.12.2011 г., удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта № 19-16-204 от 2.10.2014 г. Наименование и адрес: Целодневна детска градина, имот – публична общинска собственост, намиращ се в УПИ II, кв. 404 по плана гр. Стара Загора, с адрес ул. Подполковник Калитин 28.

Вид на детската градина: целодневна детска градина с четири целодневни групи за деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас.

Сведения за броя на децата, които ще се възпитават в детската градина: 100 деца, разпределени в четири възрастови групи, в т.ч. деца със специални образователни потребности, от етнически малцинства, от семейства без здравни осигуровки, от семейства с ниски доходи и др.

Финансово осигуряване на дейността на детската градина: да се извърши при спазване на държавните стандарти за съответните делегирани от държавата дейности; чрез бюджета на Община Стара Загора.

Персонал: на основание на Наредба № 3 за числеността на персонала да се създадат общо 22 щатни бройки, в т.ч. педагогически персонал – 10 щатни бройки, и непедагогически персонал – 12 щатни бройки.

Сведение за достъпна архитектурна среда: в детската градина е изградена достъпна архитектурна среда за деца с увреждания.

Регистър за обекти с обществено предназначение – РЗИ, Стара Загора, регистрационен номер за обекта: 2429005672 от 24.11.2014 г. Сертификат № 4 от 5.12.2014 г. за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност от органите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР с регистрационен номер 208-00-81 от 5.12. 2014 г.

Кмет: Ж. Тодоров

8845

 

РЕШЕНИЕ № 1590 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за изграждане на подобект: „Оптично кабелно трасе за съоръжения за очистване на газа (СОГ) „Могила“ към обект „СОГ „Могила“, землище с. Преславен, община Стара Загора, с обща дължина 303,20 м, за нуждите на „Булгартрансгаз“ – ЕАД.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административния съд – Стара Загора.

Председател: Е. Христов

8709

РЕШЕНИЕ № 1592 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот с идентификатор 68850.123.326 от кадастралната карта на землище гр. Стара Загора“, с обща дължина на кабела 154 м.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административния съд – Стара Загора.

Председател: Е. Христов

8710

 

РЕШЕНИЕ № 1597 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 26.10.2012 г.) и чл. 129, ал. 1 (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 107028, местност Под медвен – извън границите на урбанизираните територии на землище с. Хрищени, община Стара Загора. С плана за застрояване в посочения имот се установява предимно производствена устройствена зона – Пп – за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения, свободно ниско застрояване (с височина до 10 м), със следните параметри: максимална плътност на застрояване – до 80 %; максимален коефициент на интензивност на застрояване Кинт. – до 2,0; минимална озеленена площ – 20 %, за изграждане на обект „Автопарк“ за нуждите на „Итали кар – 07“ – ООД.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора до Административния съд – Стара Загора.

Председател: Е. Христов

8711

 

ОБЩИНА СТРЕЛЧА

РЕШЕНИЕ № 943 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 6 ЗУТ и Решение № 6 от протокол № 4 от 25.11.2014 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията на гр. Стрелча Общинският съвет – гр. Стрелча, реши:

Одобрява проект за частично изменение на ПУП (подробен устройствен план) – ПРЗ (план за регулация и застрояване) на гр. Стрелча за ПИ № 615, попадащ в квартал 125 и 129, като с ПР (плана за регулация) се установяват дворищно-регулационните линии и номера на поземлени имоти III-615 за сметка на УПИ ІІ – „Жилищно строителство“, в кв. 125 и УПИ І-615, УПИ ІІ-615 и УПИ III-616 в кв. 129. За новосъздадените урегулирани поземлени имоти се предвижда малкоетажно жилищно застрояване с височина до 10 м, свободно стоящо съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица чрез Община Стрелча пред Административния съд – Пазарджик.

Председател: М. Няголова

8959

 

ОБЩИНА ТУТРАКАН

РЕШЕНИЕ № 698 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и чл. 22, ал. 1 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ Общинският съвет – гр. Тутракан, реши:

Одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии по КВС на с. Сяново, община Тутракан – за прокарване на път през поземлен имот (ПИ) № 012074 с начин на трайно ползване: стопански двор, вид територия: селско стопанство, категория V, вид собственост: общинска частна собственост.

Председател: Д. Николов

8708

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

РЕШЕНИЕ № 12 от 7 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 64, ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище, реши:

Одобрява специализирана план-схема за кабелна мрежа с оптични кабели на „ЕВО“ – ООД, Велико Търново, към действащия ПУП на гр. Търговище съгласно графичната част.

Каналната кабелна система да се изгради на два етапа, съобразени с дейностите на администрацията на Община Търговище по ремонта на улиците. Първи етап със срок на изграждане до 1 април 2015 г. да включва следните участъци: по ул. Трети март – от ШТ 59 до ШТ 92 и от ШТ 82 до ШТ 83; по бул. Трайко Китанчев – от ШТ 64 до ШТ 65.1, от ШТ 64 до ШТ 66 и ШТ 67, от ШТ 26 до ШТ 28 и от ШТ 22 до ШТ 138; по ул. Отец Паисий – от ШТ 96 до ШТ 97 и ШТ 98, от ШТ 111 до ШТ 123; по ул. Сюрен – от ШТ 37 до ШТ 54. Втори етап със срок на изкопни работи до 1 октомври 2015 г. включва всички останали участъци.

При изработването на инвестиционен проект да се предвиди полагането на тръби под уличните платна посредством хоризонтален сондаж, без да се нарушава трайната настилка.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Търговище пред Административния съд – Търговище.

Председател: С. Али

9005

 

ОБЩИНА ХАСКОВО

РЕШЕНИЕ № 735 от 28 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за застрояване, план-схема и парцеларни планове за водоснабдяване и електрозахранване за поземлен имот № 107001, м. Терс дере, землище на с. Клокотница, община Хасково. С плана за застрояване за поземлен имот № 107001, м. Терс дере, землище на с. Клокотница, община Хасково, се определя застрояване за производствени и складови дейности – „за свинеферма“, при следните показатели: етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м, плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %, коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5, минимална озеленена площ (Позел.) – 20 %, начин на застрояване – свободно (е). Линиите на застрояване са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред Административния съд – Хасково.

Председател: Ив. Иванов

8869

 

РЕШЕНИЕ № 736 от 28 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5 и чл. 18 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за застрояване, план-схеми и парцеларни планове за електрозахранване и водоснабдяване за поземлен имот № 77195.188.24, м. Червена стена, гр. Хасково. За поземлен имот № 77195.188.24, м. Червена стена, гр. Хасково, се определя конкретно предназначение – „за складови дейности и жилищни нужди“, при следните показатели: етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м, плътност на застрояване (Пзастр.) – до 60 %, коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5, минимална озеленена площ (Позел.) – 20 %, начин на застрояване – свободно (е). Линиите на застрояване и разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура с техните сервитутни ивици са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред Административния съд – Хасково.

Председател: Ив. Иванов

8870

 

РЕШЕНИЕ № 737 от 28 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:

Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв. 418, гр. Хасково. Проектира се улица с осови точки о.т. 2956 до нова о.т. 3385, която е продължение на ул. Братя Миладинови до кръстовището с ул. Цар Освободител.

Вследствие проектирането на уличната регулация се оформя нов квартал 794 между улици с осови точки 19, 3385, 2956, 20. В новообразувания квартал се запазва УПИ І, без да се променят границите му. Изменя се отреждането му от „за жилищно строителство, магазини и поликлиника“ в „за жилищно строителство и обществено обслужване“. В кв. 418 се оформят следните нови урегулирани поземлени имоти: УПИ VІІІ – за жилищно строителство и обществено обслужване; УПИ ІХ – за жилищно строителство; УПИ Х – за обществено обслужване и гаражи. Вследствие на горните изменения се променят очертанията и площите на УПИ ІІ, УПИ ІІІ и УПИ V, кв. 418, гр. Хасково, като вътрешните регулационни линии съвпадат с имотните граници на съответните имоти.

Изменението на плана за регулация е показано с кафяви и зелени линии, щрихи и надписи в графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред Административния съд – Хасково.

Председател: Ив. Иванов

8871

 

РЕШЕНИЕ № 740 от 28 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:

Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на кв. 1209, 1210 от плана за улична регулация на ж.р. Каменец и 723 от плана за регулация на Южна индустриална зона, гр. Хасково.

В квартал 1209 поради дублиране на регулационната линия в участъка от о.т. 2817, о.т. 2813 до о.т. 207 се премахва регулационната линия от плана на Южна индустриална зона и се приема регулационната линия от плана за улична регулация на ж.р. Каменец, която следва максимално границите на имоти 77195.743.1, 77195.743.2, 77195.743.3, 77195.743.6 и 77195.743.7. Вследствие на това улицата става с ширина 13,50 м.

Изменя се улица с осови точки 207, 221, 222 и 226, като от о.т. 207 се проектира нова улица с нови осови точки 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3592, 3593, 3594, 3595 и 3596. Новата улица е с ширина 13,50 м, с два тротоара по 1,75 м. Регулационната линия на кв. 1210 се проектира максимално близо до северните имотни граници на имоти 77195.743.16, 77195.743.17, 77195.743.18, 77195.743.26, 77195.743.27, 77195.743.28, 77195.743.419, 77195.743.29, 77195.743.30, 77195.743.68, 77195.743.69, 77195.743.70, 77195.743.71, 77195.743.72, 77195.743.73, 77195.743.74, 77195.743.75, 77195.743.76, 77195.743.77, 77195.743.78, 77195.743.79 и 77195.743.80.

Изменя се улицата източно от кв. 723, гр. Хасково, като се променя ширината на 14 м. Поставят се нови осови точки 3588, 3589, 3590, 3591, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602 и 3603.

Вследствие изменението на уличната регулация се променят площите на следните урегулирани поземлени имоти от кв. 723: УПИ ХІІІ с нова площ 7139 кв. м; УПИ ХVІІ с нова площ 24 556 кв. м; УПИ ХV – за обслужващи и производствени нужди, с нова площ 32 833 кв. м.

Проектните работи са отразени с кафяви и зелени линии и щрихи в чертежа „Проект за ПУП – изменение на плана за регулация“.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред Административния съд – Хасково.

Председател: Ив. Иванов

8872

 

РЕШЕНИЕ № 741 от 28 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 7 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за улична регулация за кв. 1032, ж.р. Кенана, гр. Хасково.

Проектира се улица с нови осови точки о.т. 706, о.т. 707, о.т. 708 и от нова о.т. 707 до о.т. 320. Новопроектираната улица е с ширина 6 м, с два тротоара по 1 м и улично платно 4 м.

Вследствие проектирането на нова улица се изменят очертанията на квартал 1032 и се образуват два нови квартала 1072 и 7073.

Измененият квартал и новите квартали са между осови точки, както следва:

– кв. 1032 между осови точки нова о.т. 708, нова о.т. 707, о.т. 320, о.т. 321, о.т. 325, о.т. 333, о.т. 334, о.т. 340, о.т. 352, о.т. 277 до нова о.т. 708;

– кв. 1072 между осови точки о.т. 271, нова о.т. 706, нова о.т. 707, нова о.т. 708 до о.т. 271;

– кв. 1073 между осови точки нова о.т. 706, о.т. 318, о.т. 320, нова о.т. 707 до нова о.т. 706.

Проектните работи са отразени със зелени и кафяви линии, надписи и щрихи в чертежа „Проект за ПУП – изменение на плана за регулация“.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред Административния съд – Хасково.

Председател: Ив. Иванов

8873

 

ОБЩИНА ЯМБОЛ

ЗАПОВЕД № РД-02-00758 от 10 декември 2014 г.

На основание чл. 119, ал. 2 от Закона за здравето във връзка с писмо с изх. № ОЗ-05-2153 от 25.09.2014 г. и заповеди № 143 и № 144 от 24.09.2014 г. на директора на РЗИ – Ямбол, и констативни протоколи № 2 от 21.11.2014 г. и № 8 от 24.11.2014 г. от РДПБЗН и чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 12, ал. 1 ЗОС и решение по т. 6, взето на тридесет и деветото заседание на Общинския съвет – гр. Ямбол, проведено на 3.09.2014 г., нареждам:

1. Да се закрие детска ясла № 8 „Майчина ласка“ с административен адрес Ямбол, ж.к. Диана № 63.

2. Да се преобразува ЦДГ № 16 „Щастливо детство“ в Обединено детско заведение „Щастливо детство“ с административен адрес Ямбол, ул. Надежда 1, като се разкрият четири яслени групи.

3. Да се извърши инвентаризация на наличните по баланса активи и пасиви на детска ясла № 8 „Майчина ласка“ и ЦДГ № 16 „Щастливо детство“, които да се поемат от ОДЗ „Щастливо детство“.

4. Да се предоставят наличният инвентар, сградният фонд и дворни площи, стопанисвани от детска ясла № 8 „Майчина ласка“ и ЦДГ № 16 „Щастливо детство“, за стопанисване и управление съгласно чл. 12 ЗОС на ОДЗ „Щастливо детство“.

5. Задължителната документация, водена от детска ясла № 8 „Майчина ласка“ и ЦДГ № 16 „Щастливо детство“, да се съхранява и ползва от Обединено детско заведение „Щастливо детство“.

6. Трудовите правоотношения с персонала на детска ясла № 8 „Майчина ласка“ и ЦДГ № 16 „Щастливо детство“ да бъдат уредени при условията на чл. 123, ал. 1, т. 1 КТ.

7. Да се съкрати щат – 0,25 бр., за длъжността „директор“ на детска ясла № 8 „Майчина ласка“.

8. Да бъдат осигурени необходимите щатни бройки за персонал на ОДЗ „Щастливо детство“.

Заповедта влиза в сила считано от 1.01.2015 г.

Контрола по заповедта възлагам на X.X. – заместник-кмет на община Ямбол.

За кмет: Ил. Бицова

8833

ЗАПОВЕД № РД-02-00759 от 10 декември 2014 г.

На основание чл. 119, ал. 2 от Закона за здравето във връзка с писмо с изх. № ОЗ-05-2153 от 25.09.2014 г. и заповеди № 139 и № 140 от 24.09.2014 г. на директора на РЗИ – Ямбол, и констативни протоколи № 5 от 21.11.2014 г. и № 7 от 24.11.2014 г. от РДПБЗН и чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 12, ал. 1 ЗОС и решение по т. 6, взето на тридесет и деветото заседание на Общинския съвет – гр. Ямбол, проведено на 3.09.2014 г., нареждам:

1. Да се закрие детска ясла № 5 „Щастливо детство“, с административен адрес Ямбол, ул. Чая 2.

2. Да се преобразува ЦДГ № 18 „Люляците“ в Обединено детско заведение „Пролет“ с административен адрес Ямбол, ул. Чая 2, като се разкрият две яслени групи.

3. Да се извърши инвентаризация на наличните по баланса активи и пасиви на детска ясла № 5 „Щастливо детство“ и ЦДГ № 18 „Люляците“, които да се поемат от ОДЗ „Пролет“.

4. Да се предоставят наличният инвентар, сградният фонд и дворни площи, стопанисвани от детска ясла № 5 „Щастливо детство“ и ЦДГ № 18 „Люляците“, за стопанисване и управление съгласно чл. 12 ЗОС на ОДЗ „Пролет“.

5. Задължителната документация, водена от детска ясла № 5 „Щастливо детство“ и ЦДГ № 18 „Люляците“, да се съхранява и ползва от Обединено детско заведение „Пролет“.

6. Трудовите правоотношения с персонала на детска ясла № 5 „Щастливо детство“ и ЦДГ № 18 „Люляците“ да бъдат уредени при условията на чл. 123, ал. 1, т. 1 КТ.

7. Да се съкрати щат – 0,25 бр., за длъжността „директор“ на детска ясла № 5 „Щастливо детство“.

8. Да бъдат осигурени необходимите щатни бройки за персонал на ОДЗ „Пролет“.

Заповедта влиза в сила считано от 1.01.2015 г.

Контрола по заповедта възлагам на X.X. – заместник-мет на ощина Ямбол.

За кмет: Ил. Бицова

8834

 

ЗАПОВЕД № РД-02-00760 от 10 декември 2014 г.

На основание чл. 119, ал. 2 от Закона за здравето във връзка с писмо с изх. № ОЗ-05-2153 от 25.09.2014 г. и заповеди № 145 и № 146 от 24.09.2014 г. на директора на РЗИ – Ямбол, и констативни протоколи № 4 от 21.11.2014 г. и № 9 от 29.12.2014 г. от РДПБЗН – Ямбол, и чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 12, ал. 1 ЗОС и решение по т. 6, взето на тридесет и деветото заседание на Общинския съвет – гр. Ямбол, проведено на 3.09.2014 г., нареждам:

1. Да се закрие детска ясла № 2 „Слънчево детство“ с административен адрес Ямбол, ул. Янко Сакъзов 28.

2. Да се преобразува ЦДГ № 4 „Пламъче“ в Обединено детско заведение „Пламъче“ с административен адрес Ямбол, ул. Черно море 31, като се разкрият три яслени групи.

3. Да се извърши инвентаризация на наличните по баланса активи и пасиви на детска ясла № 2 „Слънчево детство“ и ЦДГ № 4 „Пламъче“, които да се поемат от ОДЗ „Пламъче“.

4. Да се предоставят наличният инвентар, сградният фонд и дворни площи, стопанисвани от детска ясла № 2 „Слънчево детство“ и ЦДГ № 4 „Пламъче“, за стопанисване и управление съгласно чл. 12 ЗОС на ОДЗ „Пламъче“.

5. Задължителната документация, водена от детска ясла № 2 „Слънчево детство“ и ЦДГ № 4 „Пламъче“, да се съхранява и ползва от Обединено детско заведение „Пламъче“.

6. Трудовите правоотношения с персонала на детска ясла № 2 „Слънчево детство“ и ЦДГ № 4 „Пламъче“ да бъдат уредени при условията на чл. 123, ал. 1, т. 1 КТ.

7. Да се съкрати щат – 0,25 бр., за длъжността „директор“ на детска ясла № 2 „Слънчево детство“.

8. Да бъдат осигурени необходимите щатни бройки за персонал на ОДЗ „Пламъче“.

Заповедта влиза в сила считано от 1.01.2015 г.

Контрола по заповедта възлагам на X.X. – заместник-кмет на община Ямбол.

За кмет: Ил. Бицова

8835

 

ЗАПОВЕД № РД-02-00761 от 10 декември 2014 г.

На основание чл. 119, ал. 2 от Закона за здравето във връзка с писмо с изх. № ОЗ-05-2153 от 25.09.2014 г. и заповеди № 141 и № 142 от 24.09.2014 г. на директора на РЗИ – Ямбол, и констативни протоколи № 1 от 21.11.2014 г. и № 6 от 24.11.2014 г. от РСПБЗН и чл. 10, ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 ППЗНП, чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 12, ал. 1 ЗОС и решение по т. 6, взето на тридесет и деветото заседание на Общинския съвет – гр. Ямбол, проведено на 3.09.2014 г., нареждам:

1. Да се закрие детска ясла № 4 „Калинка“ с административен адрес Ямбол ул. Българка 20.

2. Да се преобразува ЦДГ № 5 „Валентина“ в Обединено детско заведение „Валентина“ с административен адрес: Ямбол, ул. Българка 18, като се разкрият три яслени групи.

3. Да се извърши инвентаризация на наличните по баланса активи и пасиви на детска ясла № 4 „Калинка“ и ЦДГ № 5 „Валентина“, които да се поемат от ОДЗ „Валентина“.

4. Да се предоставят наличният инвентар, сградният фонд и дворни площи, стопанисвани от детска ясла № 4 „Калинка“ и ЦДГ № 5 „Валентина“, за стопанисване и управление съгласно чл. 12 ЗОС на ОДЗ „Валентина“.

5. Задължителната документация, водена от детска ясла № 4 „Калинка“ и ЦДГ № 5 „Валентина“, да се съхранява и ползва от Обединено детско заведение „Валентина“.

6. Трудовите правоотношения с персонала на детска ясла № 4 „Калинка“ и ЦДГ № 5 „Валентина“ да бъдат уредени при условията на чл. 123, ал. 1, т. 1 КТ.

7. Да се съкрати щат – 0,25 бр., за длъжността „директор“ на детска ясла № 4 „Калинка“.

8. Да бъдат осигурени необходимите щатни бройки за персонал на ОДЗ „Валентина“.

Заповедта влиза в сила считано от 1.01.2015 г.

Контрола по заповедта възлагам на X.X. – заместник кмет на община Ямбол.

За кмет: Ил. Бицова

8836

 

ЗАПОВЕД № РД-02-00762 от 10 декември 2014 г.

На основание чл. 119, ал. 2 от Закона за здравето във връзка с писмо с Заповед № 150 от 6.10.2014 г. на директора на РЗИ – Ямбол, и констативен протокол № 3 от 21.11.2014 г. от РДПБЗН и чл. 44, ал. 1, т. 1 и 7 и ал. 2 ЗМСМА във връзка с чл. 12, ал. 1 ЗОС и решение по т. 6, взето на тридесет и деветото заседание на Общинския съвет – гр. Ямбол, проведено на 3.09.2014 г., нареждам:

1. Да се закрие детска ясла № 6 „Палечка“ с административен адрес Ямбол, ул. Марко Бехар 1.

2. Децата, посещаващи детска ясла № 6 „Палечка“, да бъдат записани в Обединено детско заведение „Свобода“.

3. Директорът на Обединено детско заведение „Свобода“ да извърши необходимите действия за разкриване на две нови яслени групи.

4. Да се извърши инвентаризация на наличните по баланса активи и пасиви на детска ясла № 6 „Палечка“, които да се поемат от Обединено детско заведение „Свобода“.

5. Да се предоставят наличният инвентар, сградният фонд и дворни площи, стопанисвани от детска ясла № 6 „Палечка“, за стопанисване и управление съгласно чл. 12 ЗОС на Обединено детско заведение „Свобода“.

6. Задължителната документация, водена от детска ясла № 6 „Палечка“, да се съхранява и ползва от Обединено детско заведение „Свобода“.

7. Трудовите правоотношения с персонала на детска ясла № 6 „Палечка“ да бъдат уредени при условията на чл. 123, ал. 1, т. 2 КТ.

8. Да се съкрати щат – 0,25 бр., за длъжността „директор“ на детска ясла № 6 „Палечка“.

9. Да бъдат осигурени необходимите щатни бройки за персонал на ОДЗ „Свобода“.

Заповедта влиза в сила считано от 1.01.2015 г.

Контрола по заповедта възлагам на X.X. – заместник-кмет на община Ямбол.

За кмет: Ил. Бицова

8837

ОБЩИНА С. КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ

РЕШЕНИЕ № 15/154 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:

Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 0015053 в землището на с. Полковник Дяково, община Крушари, за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива“ в имот „за ветрогенератор“ с площ – 6140 кв. м; площ на фундамента – 484 кв. м; площ за път – 364 кв. м, и площ за временна монтажна площадка – 2897 кв. м; технически параметри на ветрогенератора: височина на кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м, Кинт. – 1 0 1,5, Пл.застр. – 40 50 %, и озеленена площ – 20 40 %.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.

Председател: П. Янкова

8899

 

РЕШЕНИЕ № 15/155 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Крушари, реши:

Одобрява проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 0015042 в землището на с. Полковник Дяково, община Крушари, за промяна на предназначението му от земеделски имот „нива“ в имот „за ветрогенератор“ с площ 14 000 кв. м; площ на фундамента – 484 кв. м; площ за път – 379 кв. м, и площ за временна монтажна площадка – 1595 кв. м; технически параметри на ветрогенератора: височина на кулата – до 180 м, диаметър на ротора – 112 м, Кинт. – 1,0 1,5, Пл.застр. – 40 50 %, и озеленена площ – 20 40 %.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – с. Крушари, област Добрич, пред Административния съд – Добрич.

Председател: П. Янкова

8900

 

ОБЩИНА С. САТОВЧА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 527 от 30 октомври 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Сатовча, реши:

1. Одобрява ПУП – парцеларен план за „Напорен тръбопровод от Напоително съоръжение – Ваклиново, до МВЕЦ „Црънча“ в землището на с. Ваклиново, община Сатовча, област Благоевград.

2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на произтичащите от решението процедури.

На основание чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения чрез Община Сатовча до Административния съд – Благоевград.

Председател: Ив. Моллов

8844

25. – Техническият университет – София, обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, специалност „Телевизионна и видеотехника“ – един към катедра „Радиокомуникации и видеотехнологии“ – ФТК; професионално направление 5.13 Общо инженерство, специалност „Инженерна логистика“ – един към катедра „Инженерна логистика, подемно-транспортна и строителна техника“ – МФ; професионално направление 5.1 Машинно инженерство, специалност „Машинознание и машинни елементи“ – един към катедра „Машинни елементи и неметални конструкции“ – МФ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Техническия университет – София, в съответните факултетни канцеларии: ФТК – каб. 1254, тел. 965 22 72; МФ – каб. 3242, тел. 965 22 88.

8903

25. – Химикотехнологичният и металургичен университет, София, обявява конкурси за редовни докторанти за учебната 2014/2015 г. по следните научни специалности: 4.2. Химически науки (Органична химия) – един; 4.2. Химически науки (Химия на високомолекулярните съединения) – един; 5.10. Химични технологии (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) – двама; 5.10. Химични технологии (Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост) – един; 5.10. Химични технологии (Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални материали) – един. Документи се приемат 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“ в ХТМУ, бул. Климент Охридски 8, сграда А, ет. 2, кабинет 205, тел.: 81 63 136 и 81 63 120.

9020

26. – Химикотехнологичният и металургичен университет, София, обявява конкурси за: главен асистент по 5.10. Химични технологии (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология); доценти по: 3.8. Икономика (Икономика и управление) – един; 4.1. Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) – един; 5.10. Химични технологии (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) – един; професор по 5.1. Машинно инженерство (Приложна механика (включително Трибология), всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документи – в ХТМУ, бул. Климент Охридски 8, сграда А, ет. 2, кабинет 205, тел.: 81 63 120 и 81 63 136.

9021

24. – Техническият университет – Варна, обявява конкурс за професор в професионално направление 5.1 Машинно инженерство (Материалознание и технология на материалите) към Машиннотехнологичния факултет, катедра „Материалознание и технология на материалите“ – със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.

8930

49. – Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за доцент по 03.01.02 Анатомия, хистология и цитология към катедра „Анатомия, хистология, цитология и биология“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в университета, Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

8862

54. – Медицинският университет – Плевен, обявява конкурс за доцент по 03.01.54 Медико-санитарна защита към сектор „Медицина на бедствените ситуации“ към катедра „Хигиена, медицинска екология, професионални заболявания и медицина на бедствените ситуации“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в университета, Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.

8863

78. – Аграрният университет – Пловдив, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности: професор в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Мелиорации“; доценти в област на висше образование: 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.1 Растениевъдство, научна специалност „Овощарство“ – един; 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научна специалност „Информатика“ – един; 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4 Науки за земята, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“ – един; 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7 Администрация и управление, научна специалност „Организация и управление на производството“ – двама; 5. Технически науки, професионално направление 5.1 Машинно инженерство, научна специалност „Автомобили, трактори и кари“ – един; главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13 Общо инженерство, научна специалност „Механизация и електрификация на растениевъдството“, всички със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 65-44-54.

8973

46. – Шуменският университет „X.X.X.“ обявява конкурси за доцент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – рекреация и социализация) – един; област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Социална комуникация) – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректорската канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска 115, корпус 1, кабинет 107, за информация: тел. 054/830-495, в. 121, GSM 0899901943.

8861

73. – Институтът по биология и имунология на размножаването „Акад. К. Братанов“ при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност доцент в област на висше образование ш. 4. Природни науки, математика и информатика, по научна специалност 4.3. Биологически науки (01.06.23 Имунология) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института: 1113 София, бул. Цариградско шосе 73, тел. 872 00 18.

8914

68. – Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Белослав, община Белослав, които са в Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна. В 30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна. Съгласно чл. 46, ал. 3 ЗКИР писмени възражения за частите от кадастралната карта и кадастралните регистри, създадени по реда на чл. 41, ал. 1, т. 1 ЗКИР, могат да се правят само относно несъответствие с данните от плановете и картите, ползвани при създаването им.

8913

37. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че през ноември 2014 г. са продадени следните обекти: 1. поземлен имот с идентификатор 68134.8550.1339 (УПИ ХI, кв. 90), кв. Враждебна, ул. 3 № 53, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“, продаден на „Солинекс“ – АД, представлявано от X.X.X., за 75 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20 % ДДС в размер 15 000 лв.; продажната цена на обекта с ДДС е в размер 90 000 лв., изплатени изцяло от купувача; 2. УПИ VI – кв. 116-б (ПИ с идентификатор 68134.409.2), ул. Богдан, м. Подуяне – центъра, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Оборище“, продаден на „Дипломат проджект БГ“ – ООД, представлявано от X.X.X. и X.X.X., за 89 000 лв.; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20 % ДДС в размер 17 800 лв.; продажната цена на обекта с ДДС е в размер 106 800 лв., изплатени изцяло от купувача; 3. помещение към трафопост (самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1505.2479.1.2), София, ж.к. Дружба 2, до бл. 518, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, продадено на „Го Трейд“ – ЕООД, представлявано от X.X.X., за 3800 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 4. помещение (самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.4082.405.16.32), ж.к. Младост 1, бл. 1Ж, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“, продадено на „Инд Екс Трейд“ – ЕООД, представлявано от X.X.X., за 89 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).

8893

10. – Община гр. Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на обект: „Пътна връзка“ за ПИ № 082007 по КВС на землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с дължина на проектното трасе 68 м. Подробният устройствен план засяга поземлени имоти по КВС на землище гр. Игнатиево, както следва: ПИ № 082003 – нива, собственост на „Евростроймат“ – ЕООД, ПИ № 000116 – полски път, собственост на Община Аксаково, и ПИ № 000112 – път ІV клас, собственост на Община Аксаково. Проектът за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническата служба на Община Аксаково, ет. 4, стая 6. Приемни дни за техническата служба са всеки вторник от 13 до 16 ч. и четвъртък от 8,30 до 11,30 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до кмета на община Аксаково.

8949

17. – Община гр. Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на кабелна линия за захранване на ПИ № 066011, землище гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, с дължина 95,98 м. Подробният устройствен план засяга имоти, собственост на Община Аксаково, представляващи полски пътища с № 000204 и 066008 по КВС на землище гр. Игнатиево, община Аксаково, и път I клас № 000181 по КВС на землище гр. Игнатиево, община Аксаково – собственост на държавата. Проектът за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническата служба на Община Аксаково, ет. 4, стая 6. Приемни дни за техническата служба са всеки вторник от 13 до 16 ч. и четвъртък от 8,30 до 11,30 ч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до кмета на община Аксаково.

8950

10. – Община Долни чифлик, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че Общинският експертен съвет по устройство на територията при Община Долни чифлик с Решение № 2 от протокол № 9 от 27.11.2014 г. е приел проект на ПУП – парцеларен план за трасе на ел. провод за ПИ 713016 по КВС на гр. Долни чифлик. Проектът се съхранява в отдел „УТТТ“ при Община Долни чифлик. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в общинската администрация.

8875

55. – Община Костинброд на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на квартали 67 и 87 по плана на гр. Костинброд, с който се предлага: изменение на ПР за УПИ № III – „За озеленяване и стопанска дейност“, в кв. 67; обединяване на УПИ № XX-1742, XXI-1742, XXII-1742, XIX-1742, XVIII-1742, XVII-1742, VIII-1742, IX-1742, X-1742, XI-1742, XII-1742, XIII-1742, XIV-1742, XV-1742 и XVI-1742 – „Трафопост“, в квартал 67 в един общ УПИ № II – „За търговска дейност“, с план за застрояване на сграда на основното застрояване; отпадане на улица с о.т. 259б, о.т. 395а, о.т. 391а и о.т. 396б; създаване на нова задънена улица с о.т. 259а, о.т. 394а за осигуряване на достъп до УПИ № IX-3715, № VIII-3715 и № VII-3715 в кв. 87; отпадане на задънена улица с о.т. 260б и о.т. 260в в кв. 67; обединяване на квартал 67 и квартал 87 в един общ квартал 87. Планът се намира в сградата на общинската администрация, Костинброд, ул. Охрид 1, на информационното табло във фоайето на сградата и е публикуван на интернет страницата на Община Костинброд на адрес http://www.kostinbrod.bg. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община Костинброд в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

8971

73. – Община Сандански на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за проектно трасе на кабел 20 kV за УПИ № 007001, местност Барата, землище на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград. Трасето на електропровода преминава през ПИ № 000057 – полски път, ПИ № 000047 – път ІV клас, в землището на с. Вълково, община Сандански. Планът е изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 405. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8847

224. – Областният управител на област Смолян на основание чл. 150, ал. 3 във връзка с чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е одобрен технически инвестиционен проект и е издадено Разрешение за строеж № 28 от 4.12.2014 г. на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ за обект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“. Обособена позиция № 2 „Проектиране и изграждане на оптични кабелни трасета в регион Южна България“, трасе Смолян – Златоград/Мадан, Рудозем, Неделино, с части – „Технологична“, „Геодезия“, „Конструктивна“, „Пожарна безопасност“, „Временна организация и безопасност на движението“ и „ПБЗ“. Проектът и разрешението за строеж могат да бъдат разгледани от заинтересованите лица в деловодството на областната администрация – Смолян, и обжалвани пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им.

8960

62. – Община Стара Загора на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на обект: Външно ел. захранване за поземлен имот (ПИ) с кадастрален № 038019 в землището на местност Калето, с. Ракитница, община Стара Загора, за нуждите на „Александра естейт“ – ООД. Проектът се намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

8846

18. – Община Стара Загора на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на обект: Външно ел. захранване за поземлен имот (ПИ) с идентификационен № 68850.143.598 по КК на местност Маджерски път, землището на гр. Стара Загора. Проектът се намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806.На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

8951

238. – Община Сунгурларе на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за квартали 2А, 2, 6 и 7, ПУП – с. Лозарево, община Сунгурларе, като се създават: улица с о.т. 28-28А-28Б-143, улица с о.т. 28Б-28В и улица с о.т. 4А-4Б-28А; в квартал 2А се обособяват УПИ: I – за стадион, II – за производствена и складова дейност, III – за фотоволтаични системи, IV – за база за селскостопанска техника, V-35 – за производствени и складови дейности, и VI – за обществено обслужване; в квартал 2 се обособяват УПИ: I – за производствени и складови дейности, и II – за складови, административни и жилищни функции; в квартал 6 се обособяват УПИ: I, II, III, IV и V – с жилищни функции, VI – за озеленяване, VII – за паркинг, VIII – комплекс за обществено хранене, мотел и обществено обслужване, и IX – за КОО; в квартал 7 се обособяват нови УПИ: Х – за озеленяване, ХI – за озеленяване, и XII – за КОО. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, отдел „УТ“, ет. 2, стая 3. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

8849

156. – Община гр. Царево на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че са изработени проекти на ПУП – ПП за обекти: „Трасе на техническа инфраструктура – транспортна връзка до ПИ 48619.48.53 и ПИ 48619.48.54, м. СК Фонд Липата по КК на гр. Царево“, и „Трасе на техническа инфраструктура – ел. кабел до ПИ 48619.48.53 и ПИ 48619.48.54, м. СК Фонд Липата по КК на гр. Царево“. Същите са разгледани и приети от Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Царево с решение по т. 1.4 от протокол № 12 от 3.12.2014 г. Проектите се съхраняват в дирекция „УТ“ и може да бъдат предоставени за разглеждане по всяко време на работния ден. В едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят своите писмени възражения, предложения и искания по проектите за ПУП до общинската администрация на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.

8848

 

СЪДИЛИЩА

Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от „Марк 1“ – ЕООД, на Решение № ОУ-9 от 20.05.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, по което е образувано адм. дело № 9735/2013 г. по описа на Върховния административен съд.

8229

Административният съд – Добрич, съобщава, че на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК е постъпила жалба от „Балчик уайт клифс“ – ЕООД, с която се оспорва чл. 69а, ал. 1, 4, 5 и 7 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Каварна, приета с Решение № 202 по протокол № 17 от 18.12.2012 г. и изменена с Решение № 3 по протокол № 29 от 22.01.2014 г. от Общинския съвет – гр. Каварна. По оспорването е образувано адм. дело № 581/2014 г. по описа на Административния съд – Добрич, насрочено за 12.03.2015 г. от 10,30 ч.

8858

Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е образувано адм. дело № 610/2014 г. по протест на районен прокурор при Районна прокуратура – Лом, срещу чл. 18, т. 7 от Наредбата за реда и условията при отглеждане на животни на територията на община Лом, приета с Решение № 100 по протокол № 7 от 15.02.2012 г. на Общинския съвет – гр. Лом. Конституирани страни по делото са: протестираща страна – районен прокурор при Районна прокуратура – Лом, ответник – Общинският съвет – гр. Лом, чрез председателя и служебно конституирана страна – Окръжна прокуратура – Монтана. Административно дело № 610/2014 г. е насрочено за 30.01.2015 г. от 10 ч.

8955

Административният съд – Пазарджик, ІІІ състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпил протест на прокурора при Окръжна прокуратура – Пазарджик, X.X.X., подаден против Решение № 200 от 30.10.2014 г. на Общинския съвет – гр. Пазарджик. По протеста е образувано адм. дело № 969/2014 г. по описа на съда.

8953

Административният съд – София-град, второ отделение, 33 състав, съобщава, че по жалби на „Електроимпулс – Рангелов и сие“ – ООД, София, X.X.X. и X.X.X., двете с адрес: София, срещу Решение № 140 от 13.03.2014 г. на Столичния общински съвет за одобряване на ПУП – план за регулация и режими на застрояване, в граници: бул. България – ул. Кюстендил – бул. Гоце Делчев, в частта му по отношение отреждането на УПИ ІІІ – „за читалище“, кв. 43, м. Белите брези, е образувано адм. д. № 7156/2014 г., насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 15.01.2015 г. от 14 ч. Заинтересованите лица могат да се конституират като ответници по делото в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен вестник“, като подадат писмена молба със съдържание и приложения, посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към подадени жалби.

8926

Административният съд – София област, седми състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 1013/2014 г. по жалба от X.X.X. със съдебен адрес Самоков, ул. Македония 34а, ет. 2, офис 201, адвокат X.X., против Решение № 1464 от 26.06.2014 г. на Общинския съвет – гр. Самоков, в частта, с която е одобрен ПУП – план за регулация и план за застрояване на УПИ-I – „За озеленяване“, кв. 87 по плана на с. Говедарци, община Самоков, относно новообразуван УПИ V-494. Уведомяват се заинтересованите страни, че могат да се конституират като ответници в производството в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до съда, отговарящо на изискванията по чл. 218, ал. 4 и 5 ЗУТ. Делото е насрочено за 24.02.2015 г. от 10 ч.

8954

Административният съд – Стара Загора, на основание чл. 218, ал. 2 във връзка с ал. 4 ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба от X.X.X. и X.X.X. – двамата от Стара Загора, против Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, с което е одобрен ПУП – ПР и ПЗ на парк „Бедечка“ – част от кадастрален район 513, обхващащ кв. от № 801 до 831 в частта относно УПИ VI-6108, УПИ Х-6702 за озеленяване и имот от 63 кв. м за улица от изток на урегулираните имоти, кв. 815. По оспорването е образувано адм. дело № 514/2014 г. по описа на Административния съд – Стара Загора. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за конституирането им като ответници в производството по адм. дело № 514/2014 г. в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“. Заявлението следва да е със съдържание, отговарящо на изискванията на чл. 218, ал. 4 ЗУТ. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към подадената жалба.

8857

Районният съд – гр. Средец, призовава X.X.X., гражданка на Руската федерация, с неизвестен адрес, като ответница по гр.д. № 352/2014 г. по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов 3, да се яви в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и на ответницата ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.

8956

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

4. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел, учредено в общественополезна дейност, „Руско православно обединение в България Св. Княгиня Елизавета“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 6.5 от устава на сдружението свиква общо събрание на членовете на 20.02.2015 г. в 10 ч. на адрес: София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 5, бл. 504, вх. Д, ет. 8, ап. 31, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за изминалия период; 2. финансов отчет; 3. приемане на план-програма за дейността на сдружението за 2015 г.; 4. избор на нов състав на управителния съвет; 5. вземане на решение за приемане на нови членове и определяне на размера на членския внос; 6. други. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание на сдружението, са на разположение на адреса на провеждане всеки работен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум в обявения начален час на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 20.02.2015 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

9017

4. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 21.02.2015 г. в 14 ч. в зала „Арена“ на хотел „Арена Сердика“ в София, ул. Будапеща 2, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на БАУАГ за периода от създаването й до 2014 г.; 2. финансов отчет на БАУАГ за периода от създаването й до 2014 г.; 3. обсъждане и приемане на промени в устава на БАУАГ; 4. освобождаване от длъжност и от отговорност на членовете на управителния съвет; 5. избор на нови членове на управителния съвет; 6. обсъждане и приемане на план-програма и бюджет на БАУАГ за 2015 г.; 7. обсъждане на размера на годишния членски внос на БАУАГ; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите. Материалите за провеждане на общото събрание ще бъдат на разположение на членовете на Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията в София, ул. Дунав 47, офис № 4, от датата на обнародването на поканата в „Държавен вестник“.

9012

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Блънт Башмънт Фаундейшън“ – Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.02.2015 г. в 16 ч. във Велико Търново, ул. Симеон Велики 9, ет. 7, ап. 25, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на управителния съвет за дейността на сдружението през 2014 г.; 2. изменение и допълнение на устава на сдружението; 3. вписване на определение за извършване на общественополезна дейност; 4. промяна на наименованието; 5. промяна на седалището и адреса на управление; 6. приемане на нови членове; 7. изключване на членове; 8. избор на нов управителен съвет; 9. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при същия дневен ред в 17 ч., същия ден и на същото място независимо от броя на явилите се членове.

8988

46. – Съветът на Адвокатската колегия – Кърджали, на основание чл. 81, ал. 1 ЗА свиква общо събрание на колегията на 31.01.2015 г. в 9 ч. в съдебната зала на Районен съд – Кърджали, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на съвета на колегията; 2. отчетен доклад на контролния съвет; 3. отчетен доклад на председателя на дисциплинарния съд; 4. проектобюджет за 2015 г.; 5. разисквания по докладите и бюджета за 2015 г.; 6. избор на делегати за общото събрание на ВАС – София; 7. разни.

9004

18. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел ГСК „Локомотив – СГ“, Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно общо събрание на 21.02.2015 г. в 10 ч. в Русе, ул. Цветница 6, спортна зала „Локомотив“, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба за периода 2008 – 2014 г.; 2. освобождаване и приемане на членове на клуба; 3. избор на нов управителен съвет и контролна комисия; 4. промени в устава; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

8969

Промени настройката на бисквитките