Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 107 от 24.XII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1679 от 23 декември 2014 г.

за удължаване на срока за реализация на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, равно и превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар, облепени с бандерол по образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-1786 от 19.11.2008 г. (ДВ, бр. 104 от 2008 г.)

На основание чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки във връзка с чл. 64, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове нареждам:

1. Удължавам срока за реализиране на алкохолните напитки, облепени с бандерол по образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-1786 на министъра на финансите от 19.11.2008 г. (ДВ, бр. 104 от 2008 г.), считано до 30 юни 2015 г. включително.

2. Контрола върху изпълнението на заповедта възлагам на директора на Агенция „Митници“.

Министър: Вл. Горанов

9034

 

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

ЗАПОВЕД № 1938 от 19 декември 2014 г.

След като разгледах постъпилите заявления на кандидатите за включване в Списъка на вещите лица по чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции, които могат да бъдат назначавани за извършване на съдебно-счетоводна или съдебно-икономическа експертиза в съдебни производства пред Върховния административен съд по оспорване на административни актове на Българската народна банка, с приложените към тях документи, като взех предвид заключението на назначената от мен със Заповед № 1897 от 12.12.2014 г., изменена и допълнена със Заповед № 1907 от 15.12.2014 г., комисия, извърших преценка за съответствието на документите с изискванията на Наредба № 5 от 14.02.2008 г. на министъра на правосъдието и управителя на БНБ и като съобразих писменото становище изх. № БНБ-1Н1025 от 17.02.2014 г. на подуправителя на БНБ по чл. 5, ал. 2 от наредбата относно професионалните качества на одобрените от комисията по документи кандидати, на основание чл. 6, ал. 1 от Наредба № 5 от 14.02.2008 г. утвърждавам списък на вещите лица по чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции, както следва:

1. X.X.X. с постоянен и настоящ адрес гр. София 1404, ул. Костенски водопад, бл. 5А, ет. 8, ап. 56, тел. 0888-718-814, ел. поща: maya.vasileva57@com; maya1957@abv.bg.

2. X.X.X. с адрес гр. София, п.к. 1614, кв. Горна баня, ул. 740 № 28а, тел. 0894-775-057 и 0895-603-137.

3. X.X.X. с постоянен адрес гр. София, п.к. 1309, ж.к. Разсадник Коньовица, бл. 22А, вх. В, ап. 48, и настоящ адрес гр. София п.к. 1309, ж.к. Разсадник Коньовица, ул. Райна Княгиня, бл. 81, вх. Б, ап. 61, тел. за контакт: 0878-753-115 и 0887-753-115.

Списъкът с вещите лица се публикува и на интернет страницата на Върховния административен съд.

Председател: Г. Колев

9025

 

ОБЩИНА БАТАК

РЕШЕНИЕ № 530 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, предложение на кмета на община Батак и Решение № 1, взето с протокол № 19 от 18.11.2014 г. на ЕСУТ при Община Батак Общинският съвет – гр. Батак, реши:

Одобрява проект за подробен устройствен план – частично изменение на план за регулация – улична регулация от о.т. 221 до о.т. 208 (част 1); от о.т. 209 до о.т. 216 (част 2); от о.т. 216 до о.т. 170 (част 3) по регулационния план на курорт „Яз. Батак“.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Община Батак пред Административния съд – Пазарджик.

Председател: К. Ангелова

9027

 

РЕШЕНИЕ № 534 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и чл. 62а, ал. 4 и 5 ЗУТ, предложение на кмета на община Батак, Решение № 7, взето с протокол № 19 от 18.11.2014 г. на ЕСУТ при Община Батак, и становището на ПК Общинският съвет – гр. Батак, реши:

1. Одобрява проект за частично изменение на план за регулация и план за застрояване за част от УПИ I „Индивидуално и обществено вилно застрояване и озеленяване“ в кв. 13 по регулационния план на курорт „Язовир Батак“ (поземлен имот с идентификатор 02837.503.159 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак). Съгласно проекта за частично изменение на плана за регулация се образува следният нов урегулиран поземлен имот:

УПИ XIII-159 – „За хотел, вилни сгради и ваканционно селище“, с площ 2677 кв. м, същевременно се променя уличната регулация в обхват – о.т. 106, о.т. 105, о.т. 104 и о.т. 107, като уличната регулация минава по имотната граница на ПИ с идентификатор 02837.503.159 по КККР. Предвиденият УПИ I „Индивидуално и обществено вилно застрояване и озеленяване“ в кв. 13 в частта „озеленяване“ следва да бъде променен, тъй като не е реализиран.

Съгласно проекта за частично изменение на плана за застрояване за УПИ XIII-159 – „За хотел, вилни сгради и ваканционно селище“, в кв. 13 се предвижда застроително петно от един до пет етажа – „свободно застрояване“, като се спазват всички нормативни отстояния от границите на новобразувания урегулиран поземлен имот. Устройствената зона е Ок – „Курортни и допълващи го дейности“.

2. Възлага на кмета на община Батак изпълнение на решението.

Председател: К. Ангелова

9028

 

РЕШЕНИЕ № 535 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, предложение на кмета на община Батак, Решение № 6, взето с протокол № 19 от 18.11.2014 г. на ЕСУТ при Община Батак и предвид становището на ПК Общинският съвет – гр. Батак, реши:

1. Одобрява проект за частично изменение на план за регулация и план за застрояване за част от УПИ I „Индивидуално и обществено вилно застрояване“ срещу кв. 22 по регулационния план на курорт „Язовир Батак“ (поземлен имот с идентификатор 02837.503.364 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак). Съгласно проекта за частично изменение на плана за регулация се образуват два нови урегулирани поземлени имоти:

УПИ I-363 „Индивидуално вилно застрояване“;

УПИ II-364 „Индивидуално вилно застрояване“, с площ 1942 кв. м, които попадат в новообразуван квартал, който е с пореден номер 44 по регулационния план на курорт „Язовир Батак“. Променя се уличната регулация за УПИ ІІ-364 „Индивидуално вилно застрояване“ в кв. 44 по регулационния план на курорт „Язовир Батак“, като се премахва предвиденото уширение.

Съгласно проекта за частично изменение на плана за застрояване за УПИ ІІ-364 „Индивидуално вилно застрояване“ в кв. 44 се предвижда застроително петно до два етажа – „свободно застрояване“, като се спазват всички нормативни отстояния от границите на новобразувания урегулиран поземлен имот. Устройствената зона е Ок – „Курортни и допълващи го дейности“.

2. Възлага на кмета на община Батак изпълнение на решението.

Председател: К. Ангелова

9029

ОБЩИНА БЕЛИЦА

РЕШЕНИЕ № 109 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белица, реши:

Одобрява ПУП – план за застрояване за обект: Базова станция GSM/UMTS на GLOBUL № 2145, намиращ се в ПИ с идентификатор № 03504.405.202 по КККР на землище гр. Белица, одобрени със Заповед № РД-18-53 от 1.04.2008 г. на АГКК – София.

Председател: Х. Юруков

9068

 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО

РЕШЕНИЕ № 366 от 28 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 109, ал. 1, т. 2, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 ПЗРЗУТ Общинският съвет – гр. Каолиново, одобрява подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) за частично изменение на плана за регулация на гр. Каолиново в кв. 15 и кв. 21, с който отпада улицата от ОК44 до ОК45 и кварталите се разделят с новопроектирана улица от ОК45 и нова ОТ33а. Вътрешните регулационни линии на имотите да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, като се запазва предназначението на кварталите и имотите в тях „За малкоетажно жилищно строителство – Жм“.

Председател: З. Назиф

9053

 

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

РЕШЕНИЕ № 237 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2 ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 4, чл. 109, ал. 1, т. 2 и чл. 230, ал. 4 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:

Одобрява проект на ПУП – ПРЗ ведно с ел. и В и К схеми за територията в част от кв. 221а и кв. 221, заключена между ул. Рила, ул. Бузлуджа, ул. Огоста, ул. Сютка и ул. Веслец, по плана на гр. Пазарджик.

С ПР се променят уличнорегулационните линии по съществуващите ул. Бузлуджа, ул. Огоста, ул. Сютка, ул. Веслец и ул. Петрохан, като се проектират нови улици с ос. т. 1809а, 1807е, 1807д, 1807ж; ул. тупик с ос. т. 1807в, 1807г; ул. с ос.т. 1807г, 1807д, 1807в, 1807б, 1807а, 1807, 1807б, 1833а, ограждащи новообособените кв. 221, 221а, 221б и 221в. Обособяват се и пешеходни алеи, които обслужват новопроектираните УПИ. В кв. 221 се обособяват нови УПИ, както следва: УПИ I, IV, VI, VIII с отреждане „За търговия и услуги“; УПИ VII – „Трафопост“; УПИ II – „Жилищно строителство“; УПИ III – „Озеленяване“; УПИ V – „Общински“; УПИ XI; УПИ XII – „Търговия и услуги“; УПИ XIII – „За търговия и услуги“, УПИ XIV – „Търговия и услуги“, УПИ XV-697 – „Жилищно строителство и магазини“, и УПИ XVI-678. В кв. 221а се обособяват 26 общински нови УПИ, предназначени за социални жилища, както и УПИ I и II с отреждане „За административни нужди и производствена дейност“; УПИ XIX, XX с отреждане „За обществено обслужване, за търговия и услуги“, и терен за озеленяване. В новопроектирания кв. 221б се обособяват нови УПИ VII-664 – „За трафопост“; УПИ IX – „Молитвен дом“, и 20 нови УПИ с отреждане „общински“, както и уширение за паркиране по ул. с ос. т. 1807д, 1807ж. В новообособения кв. 221в се запазват съществуващите УПИ XXX; XXXI и XXXII, на които регулационните линии се изместват съобразно преминаващата новопроектирана улица и се проектират 25 нови общински УПИ.

С ПЗ в кв. 221 се повдигат и запазват съществуващите масивни сгради в имотите, като за новообособените УПИ IX – общ., 690, 691 и X – общ, 691 се предвижда средноетажно свободностоящо застрояване с височина до 12 м; за УПИ XI, XII – „Търг. и усл.“, XIII – „За търг. и усл.“, XIV – „Търг. и усл.“, XV-670 – „Жил. строителство и магазини“, XVI-678 се предвижда нискоетажно, основно и допълващо сключено между тях застрояване с височина от 3,6 до 10 м, при показатели за зона „Жс“ – Пзаст. – 70 %, Позел. – 30 %, и Кинт. – 2,0. В УПИ II – „Жилищно строителство“, се запазват параметрите за устройствена зона „Жк“ – Пзаст. – 50 %, Позел. – 50 %, и Кинт. – 2,5. За новообособените УПИ V – общ., и УПИ VIII – „Търговия и услуги“, се предвижда нискоетажно свободностоящо застрояване с височини за УПИ V до 10 м, за УПИ VIII до 4,5 м; за УПИ I, IV и VI с отреждане „За търговия и услуги“ се предвижда нискоетажно, сключено между тях застрояване с височина до 10 м, при показатели за зона „Жс“ – Пзаст. – 70 %, Позел. – 30 %, и Кинт. – 2,0, съгласно означенията на приложения проект.

С ПЗ в новопроектирания кв. 221а се повдигат и запазват съществуващите масивни сгради, като за новообособените УПИ I и II с отреждане „За административни нужди и производствена дейност“; УПИ XIX, XX с отреждане „За обществено обслужване, за търговия и услуги“ се предвижда нискоетажно, сключено между тях застрояване с височини до 4,5 и до 10 м, при показатели за зона „Соп“ Пзаст. – 70 %, Позел. – 30 %, и Кинт. – 2,0, а за всички новообособени общински имоти в квартала, ограничени от пешеходни алеи, се предвижда сключено между тях нискоетажно, основно и допълващо застрояване с височини до 3,6 м; до 6 м и до 10 м, при показатели за зона „Жс“ Пзаст. – 70 %, Позел. – 30 %, и Кинт. – 2,0, съгласно означенията на приложения проект.

С ПЗ за кв. 221б се повдигат и запазват голяма част от съществуващите масивни сгради в новообособените УПИ, като се предвижда свободностоящо застрояване за УПИ IX – „Молитвен дом“, и УПИ VII – общ., 664 и основно и допълващо нискоетажно застрояване за всички останали общински УПИ в квартала, ограничен от пешеходни алеи, с височини до 3,6 м; до 6 м и до 10 м, при показатели за зона „Жс“ Пзаст. – 70 %, Позел. – 30 %, и Кинт. – 2,0, съгласно означенията на приложения проект.

С ПЗ в новопроектирания кв. 221в се повдигат и запазват голяма част от съществуващите масивни сгради в новообособените УПИ, като за всички тях се предвижда сключено основно и допълващо застрояване с височини до 3,6 м; до 10 м и до 12 м, при показатели за зона „Жс“ Пзаст. – 70 %, Позел. – 30 %, и Кинт – 2,0, съгласно означенията на приложения проект.

Председател: Х. Харалампиев

9030

 

ОБЩИНА ПЕРНИК

РЕШЕНИЕ № 940 от 4 декември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2 ЗМСМА и чл.129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Перник, реши:

Одобрява проекта за подробен устройствен план – парцеларен план, като се прокарва трасе и сервитут за външно кабелно захранване 20 kV – подземен кабел за поземлен имот (ПИ) 000638 по КВС на с. Студена, община Перник, участък „Хидрострой – 2“, който преминава през поземлени имоти: ПИ 000307 – пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, стопанисван от Община Перник, ПИ 000306 – скали, общинска частна собственост, ПИ 000340 – за кариера за пясък, чакъл и глини за строителната керамика, държавна частна собственост, ПИ 000506 – местен път, общинска публична собственост, ПИ 000637 – пасище, общинска частна собственост, ПИ 000638 – пасище, собственост на „Хидробетон“ – ООД. Ситуира се петно за трафопост в ПИ 000340 по КВС на с. Студена, община Перник.

На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез кмета на община Перник пред Административния съд – Перник.

Председател: М. Миланов

9054

 

ОБЩИНА ПЛЕВЕН

РЕШЕНИЕ № 1299 от 27 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА, чл. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Плевен, реши:

1. Одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на елпроводно отклонение до поземлен имот 404.140 в местността Около града в землището на гр. Славяново, собственост на „Брумо“ – ЕООД, преминаващо през поземлени имоти 404501 в местността Около града, землище гр. Славяново, с начин на трайно ползване – „ведомствен път“; 404503 в местността Около града, землище гр. Славяново, с начин на трайно ползване – „ведомствен път“; 404504 в местността Около града, землище гр. Славяново, с начин на трайно ползване – „ведомствен път“.

2. Възлага на кмета на общината или оправомощено лице да извърши необходимите правни и фактически действия в изпълнение на решението.

3. Решението може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

Председател: Д. Ангелов

9066

 

ОБЩИНА „МАРИЦА“, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 313 от 25 ноември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:

Одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе за проектиране на отклонение от разпределителен газопровод – клон 1, с обща дължина L = 808 м, преминаващо през имоти – общинска собственост, в землището на с. Труд за захранване на фирма „SIGMA S.R.L.“ за производство на огнеупорни елементи ТТР5В.2013, за нуждите на „Ситигаз България“ – ЕАД, в землището на с. Труд, община „Марица“, област Пловдив, по следата на вариант единствен, нанесена върху приложения ПУП – парцеларен план и регистър на засегнатите от трасето имоти.

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез общинската администрация до Административния съд – Пловдив.

Председател: Г. Трендафилова

9065

 

ОБЩИНА РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1227 от 11 декември 2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Русе, реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 63427.2.5670, с площ 1688 кв. м, намиращ се в гр. Русе, ул. Пристанищна 13, предмет на АОС № 6907 от 25.02.2013 г., заедно със застроените в него сгради:

– сграда с идентификатор 63427.2.5670.1, със застроена площ 156 кв. м, на един етаж, с промишлено предназначение, построена 1974 г., с носеща конструкция – метална масивна монолитна;

– сграда с идентификатор 63427.2.5670.2, със застроена площ 164 кв. м, на един етаж, с промишлено предназначение, построена 1974 г., масивна с тухлени носещи стени;

– сграда с идентификатор 63427.2.5670.8, със застроена площ 39 кв. м, на един етаж, с промишлено предназначение, масивна с тухлени стени и стоманобетонова плоча за покривна конструкция, сградата е построена през 1974 г.

2. Утвърждава тръжната документация (приложение № 4) при следните условия:

2.1. начална тръжна цена – 65 000 лв. без ДДС;

2.2. стъпка на наддаване – 4000 лв.;

2.3. депозит за участие в търга – 6000 лв., който се внася в срок до 17 работни дни от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация;

2.4. начин на плащане – предложената цена от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.

Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и обществени поръчки“, пл. Свобода 6. Цената на тръжната документация е 150 лв. и се заплаща в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе, по сметка: BG96IORT73798400080000, банков код/BIC: IORTBGSF, вид на плащане: 447000 „Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в центъра за административни услуги и информация.

3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

4. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 20 работни дни, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

5. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 19-ия работен ден включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.

6. Търгът да се проведе на 23-тия работен ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на третия етаж на Община Русе, пл. Свобода 6.

7. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20 от Наредбата за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, която да организира и проведе търга.

8. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер 50 лв. плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.

9. Възлага на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.

10. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде заповед за спечелилия търга участник и да сключи приватизационен договор за покупко-продажба с него.

11. При непровеждане на търга да се проведе повторен търг 17 работни дни след първата дата от 17,30 ч., на същото място и при същите условия.

Председател: В. Пенчев

9067

ОБЩИНА С. АВРЕН, ОБЛАСТ ВАРНА

РЕШЕНИЕ № 974 от 20 ноември 2014 г.

На основание чл. 62, ал. 2 АПК и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Аврен, реши:

Да се поправи очевидна фактическа грешка в Решение № 640 от протокол № 24 от 11.10.2013 г. на Общинския съвет – с. Аврен (ДВ, бр. 100 от 2013 г.), както следва:

В т. 1 текстът „УПИ № 58445.115.569, м-ст Корията, по КК на с. Приселци“ да се чете: „УПИ № II-115569 и УПИ № III – за път, кв. 115, местност Корията, землището на с. Приселци, община Аврен, област Варна“.

Поправката на очевидната фактическа грешка се съобщава на заинтересованите лица.

Решението за поправянето подлежи на обжалване по реда на АПК.

Председател: М. Черкезов

9052

71. – Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти на землището на с. Кремен, на територията на с. Обидим и на територията на с. Места, община Банско, област Благоевград, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.

9101

72. – Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти на землището на с. Куцина, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.

9100

Поправка. Министерството на регионалното развитие и благоустройството прави следната поправка в обявление № 8772 (ДВ, бр. 105 от 2014 г., стр. 60): В изречение второ думите „във връзка с чл. 156а“ се заличават, а думите „в 7-дневен срок“ да се четат „в 14-дневен срок“.

9103

9103

Промени настройката на бисквитките