Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 108 от 30.XII

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

РЕШЕНИЕ № 170 от 16 декември 2014 г.

На основание чл. 25 ЗБНБ Българската народна банка пуска в обращение, считано от 12 януари 2015 г., сребърна възпоменателна монета с вграден медальон „100 години българско кино“ със следното описание:

Технически параметри:

емисия – 2015;

номинална стойност – 10 лева;

метал – сребро, проба 925/1000, с вграден медальон от сребро с оксидация;

качество – мат-гланц, висше;

тегло – 23,33 г;

диаметър – 38,61 мм;

гурт – гладък;

тираж – 3000 броя.

Графични елементи:

От лицевата страна на монетата във вградения медальон е изобразена ролка с филмова лента, развиваща се извън медальона. Отдолу са номиналната стойност „10 ЛЕВА“ и емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата. Околовръст е изписано „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“ и годината на емисията „2015“.

От обратната страна на монетата е изобразена стара кинокамера, а върху вградения медальон има надпис „100 ГОДИНИ“, в който нулите представляват филмови ролки. Околовръст отдолу е изписано „БЪЛГАРСКО КИНО“.

Автори на художествения проект са Пламен Чернев и X.X..

Управител: Ив. Искров

9115

56. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси по професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия за: професори по: научна специалност Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство (градоустройство) към катедра „Градоустройство“ – един със срок 2 месеца; научна специалност Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство (хидравлика на открити течения и морска хидродинамика) към катедра „Хидравлика и хидрология“ – един със срок 2 месеца; научна специалност Организация и управление на производството (строителство) към катедра „Организация и икономика на строителството“ – един със срок 2 месеца; доценти по: научна специалност Хидротехническо строителство (ВЕЦ и ДС) към катедра „Хидротехника“ – един със срок 2 месеца; научна специалност Организация и управление на производството (строителство) към катедра „Организация и икономика на строителството“ – двама със срок 2 месеца; научна специалност Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн (интериор) към катедра „Интериор и дизайн в архитектурата“ – един със срок 3 месеца; по научна специалност Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн (дизайн) към катедра „Интериор и дизайн в архитектурата“ – един със срок 3 месеца; по научна специалност Фотограметрия и дистанционни методи към катедра „Фотограметрия и картография“ – един със срок 3 месеца; главни асистенти по научна специалност Фотограметрия и дистанционни методи към катедра „Фотограметрия и картография“ – един със срок 2 месеца; по научна специалност Водоснабдяване и канализация към катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ – един със срок 2 месеца; по научна специалност Фотограметрия и дистанционни методи към катедра „Фотограметрия и картография“ – един със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, бул. Хр. Смирненски 1, тел.: 963-52-45, в. 449, и 866-90-54.

9003

42. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурси за: професор към катедра „Лесовъдство“ във факултет „Горско стопанство“, в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, специалност „Горско стопанство“, по дисциплината „Горски култури“ със срок 3 месеца; доцент към катедра „Чужди езици и педагогика“ по научна специалност „Германски езици“ в професионално направление 3.7. Администрация и управление по дисциплината „Специализиран английски език в областта на горската промишленост“ със срок 3 месеца; главен асистент към катедра „Дендрология“ във факултет „Горско стопанство“, област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, специалност „Горско стопанство“, по дисциплината „Ботаника“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за конкурсите се приемат всеки работен ден от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. в Обща канцелария на ЛТУ, стая № 6, партер, бул. Климент Охридски 10, София, тел. 02/91-907.

9022

54. – Медицинският университет, Факултет по дентална медицина, София, на основание решение на АС от 16.09.2014 г. обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология по научната специалност „Обществено дентално здраве“ за нуждите на катедра „Обществено дентално здраве“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. X.X. 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.

9102

8. – Пловдивският университет „X.X.“ обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки (Зоология) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората, ул. Цар Асен 24, стая 120, тел. 032/261 408.

9008

9. – Русенският университет „X.X.“ обявява конкурси за главни асистенти по: професионално направление 2.2. История и археология, специалност „История на България“ – един; професионално направление 3.2. Психология, специалност „Педагогическа и възрастова психология“ – един; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, специалност „Информатика“ – един за нуждите на факултет „Природни науки и образование“; професионално направление 3.3. Политически науки, специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (външна политика и многостепенно управление)“ – един за нуждите на факултет „Бизнес и мениджмънт“; професионално направление 5.1. Машинно инженерство, специалност „Подемно-транспортни машини“ – един; професионално направление 5.13. Общо инженерство, специалност „Ергономия и промишлен дизайн“ – един за нуждите на факултет „Аграрно-индустриален“; професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност „Квантова и оптоелектроника“ – един за нуждите на факултет „Транспортен“; професионално направление 4.5. Математика, специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ – един; професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Кинезитерапия“ – един за нуждите на факултет „Обществено здраве и здравни грижи“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки – кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg); подаване на документи – X.X., отдел „Развитие на академичния състав“, кабинет 1.334, тел.: 082/888-455; 0882390043.

9132

84. – Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, обявява конкурс за професор в професионално направление 3.7. Администрация и управление, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на риска)“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в ректората на ВУАРР – Пловдив, бул. Дунав 78, стая № 1, тел. 032/960 360.

9007

136. – Колежът по икономика и администрация – Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност „доцент“ в научна област 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. „Администрация и управление“, научна специалност „Организация и управление на производството“ – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в колежа на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе 13, тел. 032/622-522.

9023

30. – Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН – София, обявява конкурси за: професори по: специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на Център за емпирични социални изследвания и на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“ – двама; специалност „Философия на културата, политиката, правото и икономиката“, професионално напрвление 2.3. Философия за нуждите на секция „Етически изследвания“ – един; главни асистенти по: специалност „Социология“, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата за нуждите на секция „Социален контрол, отклонения и конфликти“ – един; специалност „Естетика“, професионално направление 2.3. Философия за нуждите на секция „Култура и ценности“ – един; специалност „Философия на културата, политиката, правото и икономиката“, професионално направление 2.3. Фисолофия за нуждите на секция „Религия, вярвания и всекидневен живот“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в института, София 1000, ул. Московска 13А, тел. 02/980-90-86.

9110

72. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД, София, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Обща хирургия“ за нуждите на Първа хирургична клиника със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи: София, бул. Тотлебен 21, тел. 9154-400.

9075

7. – Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ, София, на основание Решение № 293 на Министерския съвет от 13.05.2014 г. обявява конкурси за три редовни докторантури за учебната 2014 – 2015 г. по област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина по: „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ (за нуждите на дирекция „Национални здравни данни и електронно здравеопазване“ – една); „Хигиена“ (за нуждите на сектор „Здраве при работа“, отдел „Околна среда и здравен риск“, дирекция „Обществено здраве и здравен риск“ – една); „Хранене и диететика“ (за нуждите на отдел „Храни и хранене“, дирекция „Обществено здраве и здравен риск“ – една), и две задочни докторантури по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ (за нуждите на дирекция „Класификационни системи“ – една, и дирекция „Функциониране на здравната система“ – една). Срокът за подаване на документите за участие в конкурса за докторантура в НЦОЗА, гр. София, е 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи – на адрес: 1431 София, бул. Акад. X.X. 15, НЦОЗА, ет. 4, деловодство; справки – на тел.: 02 80-56-420, 02 80-56-286.

9074

1. – Столичната община на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация, план за застрояване и план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на квартали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 и 16, м. Приплат-разширение-запад, който е изложен в район „Витоша“, заедно с протокол № ЕС-О-018 от 22.12.2014 г., т. 1 на комисията по чл. 210 ЗУТ. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения , предложения и искания по проекта до общината чрез район „Витоша“.

9111

8. – Община Бургас на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите собственици, че комисията по § 4к, ал. 12 ПЗРЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 1849 от 23.07.2014 г. на кмета на община Бургас, е приела проекти за изменение на плана на новообразуваните имоти в зони по § 4 ПЗРЗСПЗЗ, с протоколи № 4 от 28.08.2014 г., № 5 от 4.09.2014 г. и № 6 от 24.10.2014 г., както следва: 1. за изменение на ПНИ на с.о. Каптажа, землище с. Изворище, община Бургас, в частта на регистъра към плана относно НПИ № 167.1058; 2. за изменение на ПНИ на с.о. Каптажа, землище с. Изворище, Община Бургас, и регистъра към плана относно НПИ № 167.1157 и 167.1158; 3. за изменение на ПНИ на с.о. Сухото дере, землище с. Изворище, община Бургас, в частта на регистъра към плана относно НПИ № 149.1023; 4. за изменение на ПНИ на м. Брястите, землище кв. Меден Рудник, община Бургас, в частта на регистъра към плана относно НПИ № 117.506; 5. за изменение на ПНИ на с.о. Лозницата, землище гр. Българово, община Бургас, в частта на регистъра към плана относно НПИ № 143.256; 6. за изменение на ПНИ на с.о. Острица 2, землище кв. Банево, община Бургас, в частта на регистъра към плана относно НПИ № 501.955; 7. за изменение на ПНИ на с.о. Острица 2, землище кв. Банево, община Бургас, и на регистъра към плана относно НПИ № 502.5 и 502.206; 8. за изменение на ПНИ и регистъра към него на с.о. Каптажа, землище с. Изворище, община Бургас, и регистъра към плана относно НПИ № 167.1024; 167.1025 и 167.5009. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по измененията и придружаващата ги документация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ до кмета на община Бургас. Преписките са на разположение в стая 401, Община Бургас.

9073

56. – Община Варна на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ I-309, II-304, III-418, IV-419, V-64, VI-65, VII-305, 9503 – „За озеленяване и техническа инфраструктура“, в кв. 1; I-400, 9520, 1291, II-69, III-401, IV-67 в кв. 2; I-73, II-402, III-71, IV-70, 9502 в кв. 3, I-43, II-72, III-38, IV-39, V-106, 412 в кв. 4, I-22, II-22, III-30, IV-40 – „За озеленяване и техническа инфраструктура“, в кв. 5; I-40, II-49, III-58, IV-112, V-111, VI-113, VII-110, VIII-108, IX-107 – „За озеленяване и техническа инфраструктура“, Х-97, 9502, XI-95, 9502, XII-410, 430, XIII-57, 69, XIV-69, XV-67, XVI-168, XVII-81 в кв. 6; I-90, II-423, 424, III-408, IV-87, V-417, VI-414, VII-94, VIII-276, IX-301, Х-343, XI-89, XII-89, XIII-343, XIV-88, XV-303, 88, XVI-302, XVII-277, XVIII-83, XIX-84, XX-82, XXI-80, XXII-81, XXIII-79, XXIV-404, XXV-425 – „За озеленяване и техническа инфраструктура“, XXVI-77, XXVII-427 – „За озеленяване“, в кв. 7 и улична регулация от о.т. 1 до о.т. 40 по плана на местност Дели Сава и местност Саръ Баир, район „Приморски“, гр. Варна, община Варна. Проектът е изложен в техническата служба на район „Приморски“ при Община Варна, ет. 2. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна чрез район „Приморски“.

9055

3. – Областният управител на област Видин на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № РД-26/39 от 16.12.2014 г. за допълване на Разрешение за строеж № 002 от 2.02.2009 г., издадено на община Кула и община Макреш, за обект „Рехабилитация и реконструкция на път VID1121 (ІІІ-141) – Полетковци – Старопатица – Раковица (ІІІ-1412) от км 10+500=11+330 до км 18+637.45“ (ДВ, бр. 14 от 2009 г.) на територията на община Кула и община Макреш, за обособяване на отделни етапи за изпълнение на строителството, както следва: етап I: на територията на община Кула – от км 10+500=11+330 до км 14+012, и етап II: на територията на община Макреш – от км 14+012 до км 18+637.45. Заповедта за допълване на Разрешение за строеж № 002 от 2.02.2009 г. на областния управител на област Видин подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

9032

34. – Община Враца на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за изграждане на подземен водопровод за питейно водоснабдяване на п.и. 12259.724.112, местност Гладно поле, в землището на гр. Враца и Трасе за подземна кабелна линия СрН за БКТП за прокарване на електропровод до п.и. 12259.724.112, местност Гладно поле, в землището на гр. Враца. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в общината (стая № 2) и да направят писмени възражения, предложения и искания по тях.

9072

141. – Община Елин Пелин на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за електроснабдяване (подземна КЛ 20 kV) и водопровод за захранване на имот № 085018 в землището на с. Крушовица, община Елин Пелин, Софийска област. Съгласно регистъра на засегнатите имоти трасето на електропровода преминава през имоти № 033092, 000181, 000118, 000182, 00082 и 035090 по КВС на землището на с. Крушовица. Съгласно регистъра на засегнатите имоти трасето на водопровода преминава през имот № 036091 и ограничава ползването на имоти № 085002, 085008, 085009 и 085010 по КВС на землището на с. Крушовица. Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел „УТ и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая № 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с материалите по преписката и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП до кмета на общината.

9056

142. – Община Елин Пелин на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за електроснабдяване (подземна КЛ 20 kV) и транспортен достъп за захранване на имот № 059079 в землището на гр. Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска област. Съгласно регистрите на засегнатите имоти трасетата на електропровода и транспортен достъп преминават през имоти № 000282, 057014, 000285 и 000473 по КВС на землището на гр. Елин Пелин. Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел „УТ и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая № 3. На основание чл. 128 ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с материалите по преписката и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП до кмета на общината.

9139

69. – Община Павликени, област Велико Търново, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на пряко заинтересованите лица, че е изготвен проект за частично изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване за ПИ № 112015 по КВС в землището на с. Сломер, като се променя предназначението на имота от „други селскостопански територии“ за „Приют за безстопанствени животни“. Проектът се намира в дирекция „УТС“ при Община – Павликени, стая 103, и може да бъде разгледан всеки присъствен ден. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до кмета на общината.

9070

70. – Община Павликени, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на пряко заинтересованите собственици, че е изготвен проект за частично изменение (ЧИ) на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация за квартали с № 3, 27, 30, 63, 63а и 65 по ПУП на гр. Павликени, като се променя уличната регулация на бул. Дондуков по кадастралните граници (оградите) на дворните места. Проектът се намира в дирекция „УТС“ при общината, стая 103, и може да бъде разгледан всеки присъствен ден. Пряко заинтересованите собственици имат право на възражения пред кмета на общината в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

9071

71. – Община Павликени, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на пряко заинтересованите собственици, че е изготвен проект за частично изменение (ЧИ) на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация за квартал 175, УПИ I-1062 – „за ЖП гара“, и обособяване на нов квартал 184 с УПИ I-1866 – „за ЖП линии“, по ПУП на гр. Павликени. Проектът се намира в дирекция „УТС“ при общината, стая 103, и може да бъде разгледан всеки присъствен ден. Пряко заинтересованите собственици имат право на възражения пред кмета на общината в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

9069

4. – Община гр. Сапарева баня, област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди, канализационно отклонение за отвеждане на отпадъчните и дъждовните води и външно електрозахранване с подземен кабел ниско напрежение, на обект „Една сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел“, предвиден с проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.32.100, местност Св. Богородица, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, и обект „Една сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел“, предвиден с проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.32.170, местност Шишкова кория, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-10-196 от 31.05.2012 г. на началника на СГКК – Кюстендил, в следния териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори 65365.32.211, 65365.32.358, 65365.32.215, 65365.32.314 и 65365.32.187 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с възложител „Бахар Пропъртис“ – ЕООД. Проектът за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) е изложен в приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при Община Сапарева баня – гр. Сапарева баня, ул. Германея 1, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат проекта и ако имат основания, да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община Сапарева баня.

9057

5. – Община гр. Сапарева баня, област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди, канализационно отклонение за отвеждане на отпадъчните и дъждовните води и външно електрозахранване с подземен кабел – средно напрежение, на обект „Една сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел“ и една сграда с допълващото застрояване с предназначение „Трафопост“, предвидени с проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.32.270, местност Шишкова кория, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, в следния териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори 65365.32.309 и 65365.32.1283 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, с възложител „Бахар Пропъртис“ – ЕООД. Проектът за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) е изложен в приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при Община Сапарева баня – гр. Сапарева баня, ул. Германея 1, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат проекта и ако имат основания, да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община Сапарева баня.

9058

6. – Община гр. Сапарева баня, област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди, канализационно отклонение за отвеждане на отпадъчните и дъждовните води и външно електрозахранване с подземен кабел – средно напрежение, на обект „Една сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел“ и една сграда с допълващото застрояване с предназначение „Трафопост“, предвиден с проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.36.246, местност Кантоно, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, и обект „Една сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел“ и една сграда от допълващото застрояване с предназначение „Трафопост“, предвиден с проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.36.275, местност Банско, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № РД-18-7423 от 26.05.2014 г. на началника на СГКК – Кюстендил, в следния териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори 65365.29.53, 65365.1.60, 65365.36.273, 65365.36.274, 65365.32.129, 65365.31.13, 65365.32.311, 65365.31.14, 65365.31.42, 65365.31.16, 65365.31.17, 65365.31.20, 65365.31.21, 65365.31.22, 65365.31.23, 65365.31.64, 65365.32.314 и 65365.32.187 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня с възложител „Бахар Пропъртис“ – ЕООД. Проектът за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) е изложен в приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при Община Сапарева баня – гр. Сапарева баня, ул. Германея 1, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат проекта и ако имат основания, да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община Сапарева баня.

9059

 

СЪДИЛИЩА

Административният съд – Благоевград, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава за оспорване срещу т. 2 от решението, с което е променен ПУП от индивидуално жилищно застрояване в СПА и балнеоложки център, и че по протест на X.X.X. – прокурор от Районна прокуратура – Разлог, против Решение № 111 от 29.09.2005 г., обективирано в протокол № 7 от 29.09.2005 г. на Общинския съвет – гр. Разлог, с което: 1. е отменено Решение № 53 от 31.03.2005 г. на Общинския съвет – гр. Разлог; 2. променен е подробен устройствен план (ПУП) от индивидуално жилищно застрояване в СПА и балнеоложки център; 3. открита е процедура за продажба чрез конкурс на имот № 000632 с площ 16,189 дка в м. Рударци, землището на с. Баня, община Разлог; 4. определени са условията на провеждане на конкурса; 5. упълномощен е кметът на община Разлог да утвърди конкурсната документация, да назначи комисия за провеждане на конкурса, да извърши подготовка и да организира провеждането на конкурса, както и да сключи договор за продажба със спечелилия конкурса; иска се обявяването на нищожността на оспореното решение в частта му по т. 2 и т. 3 и е образувано адм. дело № 807/2014 г., насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 27.01.2015 г. в 10 ч. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници в производството пред съда в едномесечен срок от обявяване на оспорването в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до съда, което трябва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; номер на делото; акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към подадени жалби в законоустановения срок.

8856

Административният съд – Благоевград, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ обявява, че по жалби на X.X.X. от гр. Банско, ул. Тодор Александров 2; X.X.X. от гр. Банско, ул. Димитър Талев 8; X.X.X. от гр. Банско, ул. Св. X.X. 29, и X.X.X. от гр. Банско, ул. Охрид 4, против Решение № 236 от 26.07.2012 г., по протокол № 12 от 26.07.2012 г. на Общинския съвет – гр. Банско, с което е одобрено частично изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ III, кв. 247, в бивш стопански двор „Забиница“, за възстановяване на съществуваща улица между кв. 273, 274 и 275, е образувано адм. дело № 751/2014 г., насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 27.01.2015 г. в 10 ч. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници в производството пред съда в едномесечен срок от обнародване на оспорването в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до съда, което трябва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; номер на делото; акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към подадени жалби в законоустановения срок.

8974

Административният съд – Варна, ХІІ състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм.д. № 3044/2014 г. по оспорване, предявено от „И Ес Ай България“ – ООД, против Решение № 4251-7 по протокол № 44 от 2.08.2006 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПРЗ на курортна зона „Прибой“, землище Галата, община Варна, в частта на имот с идентификатор № 10135.5511.205. Заинтересуваните лица могат да се конституират като ответници в производството в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до съда, което да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление и електронния му адрес; номер на делото; акта, който се оспорва, и органа, който го е издал; изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към подадената жалба от „И Ес Ай България“ – ООД.

8975

Административният съд – София-град, второ отделение, 41 състав, съобщава, че срещу Решение № 311 от 29.05.2014 г. на СОС, с което е одобрен проект за ПУП – изменение на план за улична регулация, ИПРЗ и схема за вертикално планиране на м. Младост 3 в частта, срещу ИПЗ, относно кв. 14, УПИ І-549, кв. 14а, УПИ ІІІ-3511, 3513, е образувано адм. дело № 7912/2014 г. по описа на съда, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 29.01.2015 г. в 14,30 ч. Заинтересованите лица могат да се конституират като ответници по делото в едномесечен срок от деня на обнародването в „Държавен вестник“, като подадат писмена молба със съдържание и приложения, посочени в чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за отмяна на индивидуалния административен акт, както и за присъединяване към подадени жалби.

9076

Административният съд – София област, четвърти състав, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е образувано адм. дело № 1250/2014 г. по жалба на РИОСВ – София, срещу заповед № ЛС-01-1566 от 15.10.2014 г. на кмета на община Самоков, с която е одобрено ПУП – ИПР между УПИ I – „За младежки дом, младежки клуб и сладкарница“, поземлен имот № 15285.7.291 в кв. 63 по плана на с. Говедарци, община Самоков, като се образуват нови УПИ I – „За обществено обслужване“, УПИ XV – „За здравна служба“, и УПИ XVI – „За озеленяване“, по кафяви линии, цифри, щрихи и надписи на приложения проект. Уведомяват се заинтересованите страни, че могат да се конституират като ответници в производството в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до съда, отговарящо на изискванията по чл. 218, ал. 4 и 5 ЗУТ. Делото е насрочено за 10.02.2015 г. в 10 ч.

9080

Софийският градски съд, ТО, VІ-15 с-в, по т.д. № 8127/2014 г. насрочва открито съдебно заседание на 21.01.2015 в 11 ч. за разглеждане на искането на „Алфа Микс“ – ЕООД, за отмяна по реда на чл. 679 във връзка с чл. 670, ал. 3 ТЗ на решенията на първото събрание на кредиторите на „Алфа Микс“ – ЕООД, проведено на 7.11.2014 г., и призовава длъжника „Алфа Микс“ – ЕООД, чрез пълномощника адв. X.X. с адрес София, ул. Шарл Шампо, бл. 18, вх. А, ет. 4.

9106

 

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

4. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Фехтовален клуб Тамплиер“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 16.02.2015 г. в 10 ч. в София, ул. 20 април 13, при следния дневен ред: 1. приемане отчета на дейността на УС (на основание чл. 25, ал. 1, т. 11 ЗЮЛНЦ) до момента; 2. освобождаване на членовете на управителния съвет, освобождаване от отговорност (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 3. избор на членове на нов управителен съвет (на основание чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗЮЛНЦ); 4. промяна и/или допълване в устава на сдружението; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред и ще се счита за законно независимо от броя на присъстващите членове.

9107

1. – Съветът на настоятелите на Училищното настоятелство при 137 СОУ „X.X.“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 13, ал. 1 от устава на настоятелството свиква общо събрание на настоятелството на 18.02.2015 г. в 18 ч. на адреса на управление на настоятелството в София, район „Люлин“, бул. Европа 135, при следния дневен ред: 1. избор и освобождаване на членове на съвета на настоятелите; проект за решение: ОС избира нови и освобождава членовете на съвета на настоятелите; 2. приемане на отчета за дейността на съвета на настоятелите; проект за решение: ОС приема отчета за дейността на съвета на настоятелите; 3. приема изменения и допълнения в устава; 4. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.

9031

1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Децата на Европа“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1 от устава на сдружението свиква общо събрание на сдружението на 18.02.2015 г. в 16,30 ч. на адрес София, ул. Незабравка 33А, бл. 315, ет. 12, ап. 38, при следния дневен ред: приемане на решение за преустановяване дейността на сдружението. Поканени са за участие всички членове на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 25, ал. 1 от устава на сдружението общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

9118

3. – Управителният съвет на сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори (БФИЕК), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква на 19.02.2015 г. в 11 ч. на адрес: ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София, годишно общо събрание при следния дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността на федерацията за 2014 г.; 2. приемане на годишен финансов отчет на БФИЕК за 2014 г.; 3. приемане на програма за дейността на федерацията за 2015 г.; 4. приемане на проектобюджет на федерацията за 2015 г.; 5. разни.

9121

5. – Управителният съвет на „Българска федерация по подводни спортове“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква избраните делегати от редовните клубове – колективни членове, на общо отчетно-изборно събрание на 21.02.2015 г. в 11 ч. в Несебър (Стария град), зала „Хемингуей“, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността и годишен финансов отчет на БФПС за 2014 г.; 2. освобождаване на настоящите членове на управителния и на контролния съвет и избиране на нови членове и нов президент с мандат съгласно устава; 3. утвърждаване и приемане на проектобюджет на федерацията за 2015 г.; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден, на същото място в 12 ч. при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите.

9011

14. – Управителният съвет на спортен клуб „Флеш – М“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 13.03.2015 г. в 17,30 ч. в София, бул. Цариградско шосе 85, бл. 109, при следния дневен ред: 1. избор на нов председател на клуба; 2. избор на нов секретар на клуба; 3. избор на членове на управителния съвет; 4. промяна на устава; 5. промяна на седалището на клуба. Право на глас в общото събрание могат да упражнят всички лица, членове на клуба. Членовете се легитимират с документ за самоличност. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

9010

35. – Управителният съвет на Българската федерация по сумо, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на федерацията в София, Студентски град, Национална спортна академия „X.X.“, зала „Сумо“, на 13.03.2015 г. в 10 ч. при следния дневен ред: 1. годишен отчет на УС за дейността на БФ по сумо за 2014 г.; 2. приемане на бюджета за 2015 г.; 3. организационни.

9018

14. – Учредителният комитет на Сдружение за напояване „Червен мискет“ – с. Черница, община Сунгурларе, област Бургас, на основание чл. 10, ал. 4 ЗСН и Заповед № РД-09/124 от 13.02.2011 г. на министъра на земеделието и храните, с която е открита процедурата по учредяване на сдружението за напояване „Червен мискет“ с предмет на дейност: поддържане и реконструкция на предадената им по реда на чл. 47 ЗСН и § 3 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСН хидромелиоративна инфраструктура; изграждане на нови напоителни и отводнителни системи и съоръжения; доставяне и разпределяне на водата за напояване; отвеждане на излишните води от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за подобряване на състоянието на земеделските земи, отправя покана към всички собственици и ползватели на земеделски земи в землището на с. Черница да присъстват на учредително събрание, което ще се проведе на 27.02.2015 г. от 10 ч. в читалището на селото. Събранието ще протече при следния дневен ред: 1. установяване спазени ли са изискванията на чл. 6, ал. 2 и чл. 10 – 12 ЗСН; 2. приемане на отчета на учредителния комитет и освобождаване на членовете му от отговорност; 3. вземане на решение за учредяване на сдружение за напояване с наименование „Червен мискет“; 4. приемане на устав на сдружението; 5. избиране на управителен съвет и председател на сдружението. Материалите по дневния ред на учредителното събрание са на разположение на учредителите в читалището на с. Черница. При липса на кворум на основание чл. 11, ал. 2 ЗСН събранието ще се проведе на 11.03.2015 г. от 10 ч. в читалището на с. Черница.

9013

Промени настройката на бисквитките