Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 50 от 3.VII

  • ЗАКОН ЗА БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 123 ОТ 1997 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 102 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 22.12.2009 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ Виж повече
  • НАРЕДБА № 105 ОТ 22 АВГУСТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ, ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14 ОТ 31 ЯНУАРИ 2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 23 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 ОТ 2 ЮНИ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 62 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 19.07.2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г.) Виж повече
  • ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС Виж повече
Промени настройката на бисквитките