Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 48 от 16.VI

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 ОТ 9 ЮНИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 79 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 ОТ 9 ЮНИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2017 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 ОТ 9 ЮНИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2017 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПАРИЧНИ НАГРАДИ ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НАЦИЯТА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 6 ОТ 6 ЮНИ 2017 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 15 ОТ 2016 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 129 ОТ 08.06.2017 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 9 ЮНИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018 ЗА 2017 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 111 ОТ 12 ЮНИ 2017 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОЕННАТА ПОЛИЦИЯ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОЕННАТА ПОЛИЦИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ОТ 2010 Г. ЗА НОРМИ ЗА СЕРЕН ДИОКСИД, АЗОТЕН ДИОКСИД, ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ, ОЛОВО, БЕНЗЕН, ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД И ОЗОН В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (ДВ, БР. 58 ОТ 2010 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗИСКВАНИЯТА ПО ПИТАНЕТО НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОРНЕЛИЯ НИНОВА, ЖЕЛЬО БОЙЧЕВ И МАНОЛ ГЕНОВ КЪМ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НИКОЛАЙ НАНКОВ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИ Виж повече