Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 65 от 11.VIII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 ОТ 8 АВГУСТ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВОЕННИЯ ОТЧЕТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ТЕХНИКА ЗА МИРНО И ВОЕННО ВРЕМЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. (ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 166 ОТ 04.08.2017 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА В СЪВЕТА ПО СИГУРНОСТТА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ОТМЕНЯНЕ НА УКАЗ № 62 ОТ 25 ЯНУАРИ 2017 Г. НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Виж повече
  • УКАЗ № 167 ОТ 04.08.2017 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-ЖА СОТИРУЛА ХАРАЛАМБУС - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАНКИПЪРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА И БИВШ МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА КИПЪР, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 168 ОТ 04.08.2017 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ЮРИЙ ИВАНОВИЧ СЕДИХ, ПРЕЗИДЕНТ НА ДРУЖЕСТВО "УКРАЙНА - БЪЛГАРИЯ", С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 169 ОТ 04.08.2017 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н КРИСТИАН КЬОНИГСФЕЛДТ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА КРАЛСТВО ДАНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 170 ОТ 04.08.2017 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ Виж повече
  • УКАЗ № 171 ОТ 04.08.2017 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕТЪР ИЛИЯНОВ КИЧАШКИ ЗА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 172 ОТ 04.08.2017 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА НАСКО РУМЕНОВ АТАНАСОВ ЗА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 174 ОТ 04.08.2017 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВА СТОИМЕНОВА-ДЕЛИЙСКА ЗА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 175 ОТ 07.08.2017 Г. ЗА ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРИЕТ ОТ 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 27 ЮЛИ 2017 Г., И МОТИВИТЕ КЪМ УКАЗА Виж повече