Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 26 от 6.III

  • НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО НЕПОСРЕДСТВЕНО СКЛЮЧВАТ И ИЗПЪЛНЯВАТ СДЕЛКИТЕ С ЦЕННИ КНИЖА, И ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОТО ДА УПРАЖНЯВАТ ТАКАВА ДЕЙНОСТ Виж повече
  • УКАЗ № 1138 ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИНЕН СЛЕСТВЕН АПАРАТ ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Виж повече
  • НАРЕДБА № 25 ЗА УСТРОЙСТВОТО, РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА В АПТЕКИТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № 30 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА РАЗРЕШЕНИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ФОНДОВА БОРСА, ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК И ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО Виж повече