Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 26 от 6.III

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 585 от 27 януари 1998 г.

На основание чл.3, ал.1, т.4 ЗППДОбП, чл. 3, ал. 1 от Наредбата за търговете и Решение № 10е от 10.XI.1997 г. на Столичния общински съвет Столичната общинска агенция за приватизация реши да се проведе търг с явно наддаване на 23.III.1998 г. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин за хранителни стоки, бул. Христо Ботев 144, обособена част от ОФ “БКС - Сердика”, заедно със съответното право на строеж върху общинска земя при следните условия:

1. начална цена - 147 000 000 лв.;

2. депозитът за участие - 10% от началната цена, или 14 700 000 лв., да се внася по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при ТБ “Биохим” - АД, София, клон ул. Ал. Батенберг 12, код 660 842 19, № 501 005 333 1, или с банкова гаранция по образец;

3. цената да се изплати в деня на сключване на договора за продажба по посочената банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация.

Председател на Надзорния съвет: Вл. Тодоров

4411

73. - Териториалната данъчна служба - Плевен, на основание чл. 37 и 38 ЗСДВ обявява търг с явно наддаване на 24.III.1998 г. в 10 ч. в службата, ул. Дойран 43 (бивш “Автокомбинат”), за продажба на недвижим имот, принадлежащ на длъжника “Вит” - ЕАД, Плевен, дан. № 1153005334, за удовлетворяване вземанията на държавата, а именно: столова кухня, Плевен, кв. Западна индустриална зона, стр. кв. 604, при начална тръжна цена 30 000 000 лв., в т.ч. и право на строеж 1 421 040 лв. без ДДС. Задатъкът за участие в търга 10 % от началната тръжна цена се внася по сметка 5010296239 при ОББ - АД, клон Плевен, банков код 20082810, като документът за вноската се представя най-късно 3 дни преди датата на провеждането на търга. Книжата, свързани с търга, са на разположение на интересуващите се в стая 506 на посочения адрес. Огледът на имота може да се извършва всеки работен ден от 9 до 12 ч. в присъствието на представител на длъжника. За допълнителна информация - тел. 064/2 21 97 “Събиране на държавните вземания” при ТДС - Плевен.

6231

209. - Съветът на директорите на “Ямболен” - АД, Ямбол, на основание чл. 3 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 от Наредбата за търговете и разрешение с писмо № 92-00-81-3048 от 16.V.1997 г. на Агенцията за приватизация обявява на 24.III.1998 г. в 9 ч. търг с тайно наддаване за продажба на: магазин № 4, Ямбол, ул. Ж. Папазов 20, 36,74 кв. м - 14 200 000 лв.; магазин № 5, Ямбол, ул. Ж. Папазов 20, 14,88 кв. м - 4 300 000 лв.; магазин № 6, Ямбол, ул. Ж. Папазов 20, 51,82 кв. м - 31 213 000 лв.; магазин № 7, Ямбол, ул. Ж. Папазов 20, 70,68 кв. м - 39 282 000 лв.; магазин № 1, Ямбол, ул. Искър 1, 31,23 кв. м - 5 605 000 лв.; магазин № 3, Ямбол, ул. Искър 1, 14,83 кв. м - 2 800 000 лв.; магазин № 4, Ямбол, ул. Искър 1, 17,88 кв. м - 3 500 000 лв.; магазин № 13, Ямбол, ул. Искър 1, 15,27 кв. м - 6 540 000 лв.; магазин № 14, Ямбол, ул. Искър 1, 22,88 кв. м - 9 990 000 лв.; ресторант “Ямболен”, ж.к. Зл. рог, 849 кв. м - 201 000 000 лв.

Търгът ще се проведе при следните условия:

заплащане цената в брой в касата на “Ямболен” - АД, или чрез банков превод по сметката ни в ПИМБ - Ямбол, № 100 003 040 8, код 47070944; срок на превода - 7 дни след обявяване резултата от търга; размер на депозита - 10 % от началната цена; заявление за участие в търга се приема до 15 ч. на 23.III.1998 г. след представяне на документ за внесен депозит. За допълнителна информация - тел. 3-10-15.

6036

 

СЪДИЛИЩА

Бургаският районен съд, бр. колегия, призовава X.X.X. с последен адрес Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 474, вх. А, ет. 3, ап. 7, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 7.VII.1998 г. в 9 ч. като ответница по гр.д. № 504/97, заведено от X.X.X. от Бургас, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

4843

Варненският районен съд, 9 гр. състав, призовава “Строингил” - ООД, с представител X.X.X. с последен адрес Варна, ул. Иларион Макариополски 16, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.IV.1998 г. в 9 ч. и на 14.V.1998 г. в 10 ч. като ответник по гр.д. № 1409/97, заведено от “Монстрой” - ЕАД, гр. Добрич, за цена на иска. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

6237

Варненският районен съд, 11 гр. състав, призовава X.X.X. - ЕТ “Ада - Стефко Станев”, с последен адрес Варна, кв. Възраждане, бл. 67, вх. 2, ет. 7, ап. 48, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.IV.1998 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1227/97, заведено от X.X.X., за иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

6361

Варненският районен съд, 11 гр. състав, призовава X.X.X. - ЕТ “Ада - Стефко Станев”, с последен адрес Варна, кв. Възраждане, бл. 67, вх. 2, ет. 7, ап. 48, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.IV.1998 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1229/97, заведено от X.X.X., за иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

6362

Габровският районен съд призовава X.X.X. с последен адрес с. Тулово, Хасковска област, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.IV.1998 г. в 9 ч. като ответник по гр.д. № 227/97, заведено от X.X.X. от Габрово, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5686

Димитровградският районен съд призовава X.X.X. с последен известен адрес Димитровград, ул. X.X., бл. 34, вх. А, ап. 5, сега с неизвестен адрес, да се яви на 17.VI.1998 г. в 8 ч. и 30 мин. на I с.з. и на 24.VI.1998 г. в 8 ч. и 30 мин. на II с.з. като ответник по гр.д. № 75/98, заведено от X.X.X., действуващ със съгласието на майка си Джемиле Юсуф Адем, за издръжка на основание чл. 82, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

6234

Омуртагският районен съд призовава X.X.X., X.X.X. и X.X.X. - тримата от с. Обител, Русенска област, сега с неизвестни адреси в Турция, да се явят в съда на 6.IV.1998 г. в 13 ч. и 30 мин. като ответници по гр.д. № 82/98, заведено от X.X.X. от с. Обител, за делба. Ответниците да посочат съдебни адреси в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

6360

Софийският районен съд, бр. колегия, 86 състав, призовава X.X.X. с последен адрес гр. Поморие, ул. А. Манчев 22, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.IV.1998 г. в 9 ч. като ответница по бр.д. № 4828/96, заведено от X.X.X. от София, за развод. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5997

Софийският районен съд, бр. колегия, 87 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Разсадника, бл. 9, вх. Б, ет. 3, ап. 31, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 15.IV.1998 г. в 9 ч. като ответник по бр.д. № 521/98, заведено от X.X.X. от Костинброд, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5996

Софийският районен съд, бр. колегия, 81 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ул. Братя Миладинови 41, ет. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.IV.1998 г. в 11 ч. и 30 мин. като ответник по бр.д. № 2842/97, заведено от X.X.X. от София, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

6000

Софийският районен съд, бр. колегия, 87 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Червена звезда, бл. 45 - 46, вх. 8, ет. 6, ап. 129, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.IV.1998 г. в 9 ч. като ответник по бр.д. № 3326/97, заведено от X.X.X., за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5995

Софийският районен съд, бр. колегия, 92 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Дружба 2, бл. 408, вх. Г, ап. 79, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.IV.1998 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2999/97, заведено от X.X.X., за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

6072

Софийският районен съд, бр. колегия, 90 състав, призовава X.X.X. с последен адрес София, ж.к. Надежда, бл. 306, вх. А, ет. 6, ап. 17, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 6.V.1998 г. в 9 ч. като ответник по бр.д. № 4830/97, заведено от X.X.X. от София, за развод. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

5998

Старозагорският районен съд, гр. отделение, призовава X.X.X. с последен адрес Стара Загора, ул. Кольо Ганчев 130, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.IV.1998 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 2074/97, заведено от X.X.X. (Цочева), за иск по чл. 21, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

6235

Ямболският районен съд, гр. отделение, призовава X.X.X. с последен адрес Ямбол, ул. Граф Игнатиев, бл. 70, вх. А, ап. 9, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 8.VI.1998 г. в 9 ч. и 30 мин. като ответник по гр.д. № 1594/97, заведено от X.X.X. от Ямбол, ул. Г. Кръстевич 32, по чл. 75, ал. 1, т. 2 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.

6232

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.III.1997 г. по ф.д. № 476/97 регистрира дружество с ограничена отговорност “Италтекстил” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Д-р Надире 25, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

79865

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.III.1997 г. по ф.д. № 586/97 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност “Мираж - М” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Г. Кирков 8, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, ресторантьорство, организирано и извършвано по търговски начин, кафетерия, организирана и извършвана по търговски начин, охрана на лица и обекти, СОД, външноикономически сделки, реекспорт, специфични търговски операции, всякакви сделки и услуги по търговски начин, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X..

79866

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.III.1997 г. по ф.д. № 585/97 регистрира дружество с ограничена отговорност “Дръстър” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Иван Шишман 20, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от Февзи Курутюрк и Ердоган Юзер заедно и поотделно.

79867

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.III.1997 г. по ф.д. № 554/97 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност “Жидим” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 94, вх. Е, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, ресторантьорство, организирано и извършвано по търговски начин, кафетерия, организирана и извършвана по търговски начин, външноикономически сделки, реекспорт, специфични търговски операции, авиационни услуги и сделки със собствена или наета техника и специалисти, всякакви сделки и услуги по търговски начин, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

79868

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.II.1997 г. по ф.д. № 438/97 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност “Сатос” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Възраждане, бл. 6, вх. 3, ет. 8, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, внос и износ, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и валутни сделки, магазинерство и ресторантьорство, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, търговия с нефт и нефтопродукти. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

79869

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.II.1997 г. по ф.д. № 449/97 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност “Ралица - 89” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Китен, община Царево, ул. Илия Бояджиев 25, с предмет на дейност: извършване по занятие на сделки за покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски, проектантски, технически и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X..

79870

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.II.1997 г. регистрира по ф.д. № 450/97 еднолично дружество с ограничена отговорност “Нафта Трейдинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Александровска 1, ет. 4, с предмет на дейност: придобиване на недвижими имоти, продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, строителни и предприемачески сделки, сделки по ремонт и поддръжка на сгради и съоръжения. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X..

79871

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.II.1997 г. по ф.д. № 435/97 регистрира дружество с ограничена отговорност “Строймонтаж 96” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Айтос, ул. Отец Паисий 2, с предмет на дейност: участие в приватизацията на “Строймонтаж” - ЕООД, Айтос, по реда и на основание чл. 5, ал. 2 и чл. 35 ЗППДОбП и заповед на министъра на териториалното развитие и строителството № РД-02-14-1018 от 30.Х.1996 г., с която се открива процедура за приватизация на “Строймонтаж” - ЕООД, Айтос, строителство на жилищни, културно-битови, производствени обекти и обекти на техническата инфраструктура, строително-ремонтни дейности, производство и реализация на строителни разтвори, доставка, съхранение и реализация на строителни материали, всякакви други незабранени със закон сделки и услуги. Дружеството е с капитал 63 000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X..

79872

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.III.1997 г. регистрира по ф.д. № 499/97 дружество с ограничена отговорност “Алиман” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Поморие, ул. Добри Чинтулов 9, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с всякакви стоки, производство на стоки с цел продажба, комисионни, складови, спедиционни, транспортни, сервизни, хотелиерски, рекламни, консултантски, туристически, охранителни и детективски услуги, маркетинг, сделки с интелектуална собственост, бартерни и валутни сделки, проектиране, строеж и търговия с недвижими имоти, лизинг, всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X..

79873

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.III.1997 г. по ф.д. № 498/97 регистрира дружество с ограничена отговорност “Григоров - Анави” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Зорница, бл. 30, вх. 8, ап. 19, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, външнотърговски сделки, лизинг, всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X.заедно и поотделно.

79874

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.II.1997 г. по ф.д. № 409/97 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност “Вакъфов и син” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, кв. Сарафово, ул. Октомври 72, и с предмет на дейност: търговия в страната и в чужбина, внос, износ и реекспорт, производствени сделки и търговия с произведената продукция, представителство и посредничество във всички области, туристически услуги. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X..

79875

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.III.1997 г. по ф.д. № 475/97 регистрира дружество с ограничена отговорност “Арк” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Силистра 12, ет. 3, с предмет на дейност: посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и други услуги, продажба на стоки от собствено производство, складови сделки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, лизинг, всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. Тайан заедно и поотделно.

79877

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.II.1997 г. по ф.д. № 420/97 регистрира дружество с ограничена отговорност “Албена - 97” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 444, вх. 2, ет. 8, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски сделки извън дома, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, бартерни и външнотърговски сделки, внос-износ, лизинг, всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

79878

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 9.V.1997 г. по ф.д. № 1269/97 вписа акционерно дружество “Автомотор - Бургас” - АД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Г.Кирков 36, и с предмет на дейност: покупка на промишлени и селскостопански стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, производство на селскостопански и промишлени стоки и продаването им в чужбина и в страната, вътрешно- и външнотърговски сделки със закупени стоки или стоки от собствено производство, търговско представителство, посредничество и агентство в страната и в чужбина на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки, всякакви транспортни услуги в страната и в чужбина, вкл. таксиметров превоз и рент-а-кар (след получаване на лиценз), сервиз, ремонт и поддръжка на автомобили, лизинг на закупени стоки или стоки от собствено производство, наемане и отдаване под наем на движими и недвижими вещи, вътрешен и международен туризъм, туроператорски сделки в страната и в чужбина (след получаване на лиценз), хотелиерство и ресторантьорство, всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 1 000 000 лв., разпределен в 1000 поименни акции по 1000 лв., с едностепенна система на управление със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

79879

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.III.1997 г. по ф.д. № 523/97 регистрира дружество с ограничена отговорност “X.X. ангели” - ООД, със седалище и адрес на управление Бугас, ж.к. Меден рудник, бл. 413, вх. 2, ет. 3, ап. 7, и с предмет на дейност: покупко-продажба на мотоциклети и други стоки, внос, износ на резервни части за мотоциклети, сервизна дейност на мотоциклети, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, търговско представителство и посредничество, всякакви търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

79880

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.III.1997 г. по ф.д. № 526/97 регистрира дружество с ограничена отговорност “Бове - 1” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. митрополит Симеон 19Б, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, складови сделки, лизинг, търговско представителство и посредничество, специфични пристанищни сделки и услуги, корабно агентиране, шипшандлърство, товарно-разтоварни сделки, стефадорски и талимански услуги, превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или по-нататъшна експлоатация, външноикономическа дейност и реекспорт (вносно-износни сделки), специфични търговски операции, ресторантьорство, сделки в зони за безмитна търговия, всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 51 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

79881

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.III.1997 г. по ф.д. № 478/97 регистрира дружество с ограничена отговорност “Карина” - ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Райна Княгиня 15, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел пре-продажба в първоначален, обработен или преработен вид, производство на стоки от собствено производство и продажба, превозни, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, валутни сделки по разрешения със закона начин, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, вътрешно- и външнотърговски сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от карина Игоревна Кочура.

79882

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 14.IV.1997 г. по ф.д. № 3003/93 вписа преобразуване на “Бургаспът-строй” - ЕАД, в акционерно дружество “Бургаспът-строй” - АД: вписва съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от X.X.X..

79944

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 6.V.1997 г. по ф.д. № 3942/92 вписа промени за “Славянка” - ЕАД: заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като член на съвета на директорите X.X.X..

79946

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал.2 ТЗ с решение от 7.V.1997 г. по ф.д. № 6625/93 вписа промяна за “Булмар Форуардинг” - ООД: вписва като съдружник X.X.X..

79947

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 10.V.1997 г. по ф.д. № 4076/96 вписа преобразуване на “Автотрафик” - ЕАД, в акционерно дружество “Автотрафик” - АД; вписва изменения и допълнения в устава; заличава съвета на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X., НПФ “Транспорт” - АД, като юридическо лице и X.X.X.; дружеството ще се представлява от X.X.X..

79942

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 28.II.1997 г. по ф.д. № 647/93 вписа преобразуване на “Производствено-техническа база” - ЕАД, в акционерно дружество “Производствено-техническа база” - АД, със седалище и адрес на управление Бургас, Северна промишлена зона, и с предмет на дейност: производство и реализация на бетонови и варови разтвори, метални заготовки, заготовка и монтаж на вентилационни уредби, дърводелски, транспортни и авторемонтни услуги, контрол, изпитване и изследване на строителни материали и изделия, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, отдаване под наем, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 76 620 000 лв., разпределен в 76 620 поименни акции по 1000 лв., поема активите и пасивите на “Производствено-техническа база” - ЕАД, с едностепенна система на управление със съвет на директорите в състав: Петрос Аршак Симонян, X.X.X. и X.X.X., и се представлява от Петрос Аршак Симонян.

79943

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261 ТЗ с решение от 23.IV.1997 г. по ф. д. № 4743/93 вписа преобразуването на “Кастело - Демпа” - ЕООД, в дружество с ограничена отговорност “Кастело - Демпа” - ООД; дружеството ще се представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

79948

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.IV.1997 г. по ф. д. № 794/95 вписа промени за “Жиас” - ООД: вписва като съдружник X.X.X.; увеличава капитала от 125 000 лв. на 137 500 лв.

79949

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261 ТЗ с решение от 8.V.1997 г. по ф. д. № 2037/95 вписа преобразуването на “Интерпауър” - ООД, в еднолично дружество с ограничена отговорност “Интеркинг” - ЕООД; освобождава съдружника X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

79950

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.V.1997 г. по ф. д. № 2711/95 вписа промяна за “Билдхом” - ООД: вписа нов адрес на управление - Бургас, ул. Петко Каравелов 34, вх. В, ет. 1.

79951

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 10.V.1997 г. по ф.д. № 3145/95 вписа прехвърлянето на фирма “Дъга - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Дъга - X.X.”.

79952

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.V.1997 г. по ф.д. № 7798/90 вписа промяна за “Подвис” - ООД: увеличава капитала от 167 000 лв. на 1 488 002 000 лв.

79953

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.III.1997 г. по ф. д. № 6422/91 вписа промени за “Парория 6” - ООД: освобождава съдружниците “Хилпа” - ООД, X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като съдружници X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X.; вписва ново седалище и адрес на управление - Бургас, ул. Карлово 7, ет. 3.

79954

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.IV.1997 г. по ф. д. № 885/94 вписа промяна за “Ануш” - ООД: вписа като съдружник Абрамян Артуш.

79955

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.III.1997 г. по ф. д. № 1007/96 вписа промяна за “Юлия” - ООД: освобождава като съдружник X.X.X..

79956

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.V.1997 г. по ф.д. № 1777/94 вписа промени за “Гуд Фейт Шипинг енд Чартъринг” - ООД: освобождава като съдружник и управител X.X.X.; вписва като управител X.X.X..

79957

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.V.1997 г. по ф.д. № 1238/92 вписа промяна за “Комуналтехмаш” - ЕООД: увеличава капитала от 1 676 000 лв. на 4 618 000 лв.

79958

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.III.1997 г. по ф.д. № 414/96 вписа промени за “Манголия” - ООД: освобождава съдружника X.X.X.; вписва като съдружник X.X.X.; вписва ново наименование - “Елит Тур” - ООД.

79959

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.V.1997 г. по ф.д. № 2538/96 вписа промяна за “Аптеки” - ЕООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 799 498 лв.

79960

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261 ТЗ с решение от 29.V.1997 г. по ф.д. № 2613/95 вписа преобразуването на “Агасто” - ООД, в еднолично дружество с ограничена отговорност “Агасто” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, бул. Сан Стефано 105, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки, търговско представителство и посредничество, превозни, туристически и хотелиерски услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и аудиозаписи, фотографски и консултант-ски услуги, външнотърговски сделки, рекламни, информационни, издателски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон, заложна къща. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X. - едноличен собственик на капитала.

79961

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 26.III.1997 г. по ф.д. № 1091/92 вписва преобразуването на “Бриза” - АД, с държавно имущество, в акционерно дружество “Бриз” - АД, със седалище и адрес на управление Средец, ул. Ямболско шосе 1, и с предмет на дейност: производство на вентилатори и кари, инженеринг, сервизно обслужване, както и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 2 570 000 лв., разпределен в 2570 поименни акции по 1000 лв., правоприемник е на активите и пасивите на “Бриз” - ЕАД, по баланса му към 31.XII.1995 г., с едностепенна система на управление със съвет на директорите, избран за 3 г., в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от X.X.X..

79962

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.IV.1997 г. по ф.д. № 6567/93 вписа промяна за “ММ - 93” - ООД: заличава като съдружник починалия X.X.X..

79963

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 22.V.1997 г. по ф.д. № 1196/92 вписа промени за “Кетчупфрукт” - ЕАД: заличава като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от X.X.X..

79964

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 8.V.1997 г. по ф.д. № 4972/91 вписа промени за “Туравтотранс” - ЕАД: намалява капитала от 31 803 000 лв. на 19 416 000 лв.; вписва промени в устава.

79965

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261 ТЗ с решение от 16.V.1997 г. по ф.д. № 372/97 вписа преобразуването на “Юнион” - ЕООД, в дружество с ограничена отговорност “Юнион” - ООД, със същия предмет на дейност, седалище и адрес на управление; увеличава капитала от 50 000 лв. на 100 000 лв.; вписва приемане на новия съдружник X.X.X.на.

79966

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.V.1997 г. по ф.д. № 1083/95 вписа промени за “Манон” - ООД: освобождава съдружника X.X.X.; вписва като управители X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които ще управляват дружеството заедно и поотделно.

79967

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.V.1997 г. по ф.д. № 1836/95 вписа промяна за “Байта” - ООД: увеличава капитала от 50 000 лв. на 206 500 000 лв.

79968

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.V.1997 г. по ф.д. № 3077/95 вписа промени за “Екология на човека” - ООД: вписва като съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.й, X.X.X.я, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.я, X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; увеличава капитала от 415 000 лв. на 1 654 000 лв.

79969

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 23.V.1997 г. по ф.д. № 5411/94 вписа в търговския регистър прехвърлянето на фирма “Петромак - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “X.X.”.

79970

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 15.V.1997 г. по ф.д. № 1506/95 вписа в търговския регистър прехвърлянето на фирма “Дина - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Дина - X.X.”.

79971

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.V.1997 г. по ф.д. № 2846/95 вписа промени за “Бургас - Автотранспорт” - ООД: освобождава съдружниците X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва новите съдружници X.X.X., X.X.X.-X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

79972

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261 ТЗ с решение от 26.V.1997 г. по ф.д. № 4084/92 вписа преобразуването на “Водно стопанство” - АД, клон Бургас, в еднолично дружество с ограничена отговорност “Водно стопанство - Бургас” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Фердинандова 5, и с предмет на дейност: строителство, инженерингова и техническа помощ, проектиране, маркетинг и други незабранени със закон сделки. Дружеството е с капитал 28 026 000 лв., разпределен в 28 026 дяла по 1000 лв. Дружеството е правоприемник на всички активи и пасиви на “Водно стопанство” - АД, клон Бургас, и се управлява и представлява от X.X.X..

79973

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 9.I.1997 г. по ф.д. № 7353/91 вписа промени за “Интерхотел България” - ЕАД: прехвърлянето на 80% от капитала чрез приватизация от държавата в лицето на Комитета по туризъм на “Ей Ел Джи” - ЕООД, и 0,4% от физически лица и преобразуване на дружеството в акционерно дружество “Интерхотел България” - АД; освобождава като член на съвета на директорите X.X.X.; увеличава броя на членовете на съвета на директорите на 5; вписва като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството поема активите и пасивите на “Интерхотел България” - ЕАД.

79974

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 10.V.1997 г. по ф.д. № 1538/92 вписа преобразуването на “Странджа автотранспорт” - ЕАД, в акционерно дружество “Странджа автотранспорт” - АД; вписва изменения и допълнения в устава на дружеството; освобождава съвета на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X., НПФ “Транспорт” - АД, като юридическо лице и X.X.X.; дружеството ще се представлява от X.X.X..

79975

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 20.V.1997 г. по ф.д. № 7409/91 вписа промени за “Бургаско пиво” - АД: заличава като изпълнителен директор X.X.X.; заличава като член на съвета на директорите Крис Де Краан; вписва като членове на съвета на директорите и изпълнителни директори X.X.X. и X.X.X., които ще представляват дружеството заедно и поотделно.

79976

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 12.V.1997 г. по ф.д. № 5947/91 вписа промени за “Металопак” - ЕАД: вписа прехвърляне на акции от капитала от държавата на фондове и индивидуални участници; вписва промени в устава; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.; дружеството ще се представлява от X.X.X..

79977

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 20.V.1997 г. по ф.д. № 7410/91 вписа преобразуване на “Хелио - тур - С” - ЕАД, в акционерно дружество “Хелио - Тур - С” - АД, с предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, външноикономически и валутни сделки, продажба на стоки от внос и местно производство, организиране на екскурзии в страната и в чужбина, транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други допълнителни услуги, свързани с международния и вътрешния туризъм, отдаване под наем на имущество на дружеството, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с недвижими имоти и с вещни права върху тях, превозни сделки, продажба на стоки от собствено производство, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост и лизинг; заличава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X. и ПФ “Булгар Чех Инвест” - АД; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X. самостоятелно и заедно с X.X.X..

79978

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 3.VI.1997 г. по ф.д. № 6168/91 вписа преобразуване на “Детелина” - ЕАД, в акционерно дружество “Детелина” - АД; заличава като член на съвета на директорите X.X.X.; вписва като членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X..

79979

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 30.V.1997 г. по ф.д. № 3203/92 вписа промени за “Кораборемонтен завод” - ЕАД: преобразува дружеството в акционерно дружество “Кораборемонтен завод Бургас” - АД; вписва нов предмет на дейност: ремонт на български и чуждестранни кораби, производство на машини, съоръжения, резервни части и нестандартно оборудване на кораби и за промишлени нужди на български и чуждестранни фирми, ремонт и поддръжка на брегови съоръжения и плавателни съдове, както и други дейности, незабранени със закон; вписва промени в устава; заличава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X.ом и X.X.X.; вписва като членове на съвета на директорите за срок 5 години в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от X.X.X..

79981

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 29.XII.1996 г. по ф. д. № 4727/92 вписа промени за “Карина” - ЕАД: прехвърлянето на 65% от капитала чрез приватизация от държавата в лицето на министъра на промишлеността на “Карина - 96” - АД, Карнобат, и преобразуване на дружеството в акционерно дружество “Карина” - АД; заличава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от X.X.X..

79982

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 3.VI.1997 г. по ф.д. № 4952/91 вписа преобразуване на “Приморец - турист” - ЕАД, в акционерно дружество “Приморец - турист” - АД, със седалище Бургас и с предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност в съответствие със законодателството и след получаване на необходимите разрешения, продажба на стоки от внос и местно производство, външноикономическа дейност, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, организиране на екскурзии в страната и в чужбина, транспортни, информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други услуги, свързани с международния и вътрешния туризъм, начална квалификация и преквалификация на кадри в учебен център, медицински услуги, балнеолечение, физикална терапия и рехабилитация, профилактична дейност, малкоинвазивна и естетична (козметична) хирургия, медицинска козметика, стоматологична и фармацевтична дейност в съответствие със законодателството, организиране и провеждане на хазартни игри в съответствие със законодателството и след получаване на необходимото разрешение, охранителна, строителна и инженерингова дейност, транспортни услуги, производство самостоятелно или в съдружие на стоки за потребление, търговско представителство и посредничество, технологично обновление и маркетинг, машинна обработка на информация и други специфични сделки по организацията на търговския процес, както и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон; освобождава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от X.X.X..

79983

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.II.1997 г. по ф.д. № 310/97 вписа в търговския регистър, парт. 39, т. 114, стр. 189, преобразуването на СД “Адекс - Атанасов, Бекяров, Георгиев, Хаджийски” в дружество с ограничена отговорност “Адекс” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Генерал Колев 83, вх. А, ап. 21, и с предмет на дейност: проектиране, производство, внедряване и сервиз на електронна апаратура и компютъризирани системи, проектантски, консултантски и инженерингови услуги, търговска, вкл. външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно и е правоприемник на всички активи, пасиви и други права и задължения на събирателното дружество.

79733

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2, чл. 261 ТЗ с решение от 6.II.1997 г. по ф.д. № 48/97 вписа в търговския регистър, парт. 22, т. 113, стр. 101, преобразуването на СД “ФАМ - Д. Петков и с-ие” в дружество с ограничена отговорност “ФАМ” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, кв. Аспарухово, ул. Народни будители 10, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа дейност (след лиценз), рекламна, информационна, програмна, импресарска или предоставянето на услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, разкриване на магазинна мрежа в страната и в чужбина, внос и износ, бартерни сделки, реекспорт. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X., управлява се и се представлява от управителя X.X.X. и е правоприемник на всички активи, пасиви и други права и задължения на събирателното дружество.

79734

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.V.1997 г. по ф.д. № 690/97 вписа в търговския регистър, парт. 39, т. 126, стр. 188, дружество с ограничена отговорност “МХ - 91” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Р. Жинзифов 41, ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност: външноикономическа дейност, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, ресторантьорска (след лиценз), рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска, печатарска дейност, сделки с интелектуална собственост, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

79736

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф. д. № 5762/94 за “Тибекс” - ООД: заличи като съдружници Бадри Цхирашвили и Тамази Сепиашвили; вписа като съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; заличи като управител X.X.X. и вместо него вписа X.X.X..

79984

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промени по ф.д. № 858/95 за “Новотех - 95” - ООД: заличи като съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

79985

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решения от 11.III.1993 г., 17.II.1994 г. и 18.IV.1997 г. по ф. д. № 1358/93 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Ками Ойл Трейдинг” - ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Иларион Макариополски 20А, с предмет на дейност: консултантска, посредническа, агентска, комисионна дейност за български и чуждестранни фирми и граждани в страната и в чужбина, търговска дейност в страната и в чужбина, внос и износ на технологии и ноу-хау, туристически услуги, в т. ч. и ловен туризъм, предприемаческа и рекламна дейност в страната и в чужбина, валутни сделки (след разрешение), издателска и импресарска дейност, организиране, изграждане и експлоатация на производствени и други обекти, представителство на български и чуждестранни фирми, физически и юридически лица, транспортно-спедиторски услуги, селскостопанско производство и търговия, и с капитал 60 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

79986

Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира промяна по ф.д. № 8218/91 за “Водоснабдяване и канализация” - ЕООД: заличи X.X.X. като управител и представляващ дружеството и вместо него вписа X.X.X..

79988

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 146 от 5.VI.1997 г. по ф. д. № 70/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Дунав инвест” - ООД, със седалище и адрес на управление Видин, ул. Дондуков 77, и с предмет на дейност: участие в приватизационни сделки, търговски сделки, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 3 753 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.-X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява от управителя X.X.X..

79991

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 159 от 11.VI.1997 г. по ф. д. № 78/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Цветелина” - ООД, със седалище и адрес на управление Бело-градчик, ул. П. Р. Славейков 1, и с предмет на дейност: производство и търговия със зърно и хлебни изделия, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно или поотделно или чрез упълномощено от двамата лице.

79992

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 151 от 6.VI.1997 г. по ф. д. № 72/97 вписа в търговския регистър преобразуването на “Товарни превози - 91” - ЕАД, в акционерно дружество “Товарни превози - 91” - АД, със седалище и адрес на управление Видин, пътят за ферибота, и с предмет на дейност: превози в страната и в чужбина, поддържане и ремонт на транспортни средства, товаро-разтоварна, спедиторска, търговска дейност в страната и в чужбина, подготовка и квалификация на кадри, както и друга дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 31 375 000 лв., разпределен в 31 375 поименни акции по 1000 лв., като поема активите и пасивите на преобразуваното “Товарни превози - 91” - ЕАД, Видин, към 31.XII.1996 г., управлява се от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X.; освобождава членовете на съвета на директорите на “Товарни превози - 91” - ЕАД, считано от 25.IV.1997 г., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; прекратява представителството и управлението на изпълнителния директор X.X.X..

79993

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 152 от 9.VI.1997 г. по ф. д. № 73/97 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Росиан” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Видин, ж. к. X.X., бл. 14, вх. Г, ап. 67, и с предмет на дейност: производство, търговия и услуги на населението, както и друга дейност, незабранена със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

79994

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 156 от 11.VI.1997 г. по ф. д. № 75/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Бриг” - ООД, със седалище и адрес на управление Видин, ж. к. Бонония, бл. 1, вх. В, ап. 24, и с предмет на дейност: търговия и снабдителска дейност на едро и дребно с тютюневи изделия, спиртни напитки, хранителни стоки, външнотърговска дейност - експорт, импорт, бартер, реекспорт, лизинг и посредничество, производство на стоки и услуги, транспортна дейност, както и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 60 000 лв. и със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

79995

Видинският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 142 от 2.VI.1997 г. по ф. д. № 68/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Водстрой - ВД - 97” - ООД, със седалище и адрес на управление Видин, ул. Цар Александър II № 13, и с предмет на дейност: хидромелиоративно строителство, строителство, инженеринг, проектиране, техническа помощ, маркетинг, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажби, предприемане и осъществяване на действия за приватизация по чл. 25, ал. 3 ЗППДОбП на “Водно стопанство” - ЕАД, клон Видин, както и всякакви дейности, незабранени със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и се управлява от управителя X.X.X..

79996

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VI.1997 г. по ф.д. № 396/97 регистрира дружество с ограничена отговорност “Аутокомерс - експрес” - ООД, със седалище и адрес на управление Враца, ж.к. Дъбника, бл. 20, вх. Д, ап. 115, с предмет на дейност: покупко-продажба на резервни части и агрегати за леки, лекотоварни и товарни автомобили, покупко-продажба на резервни части и агрегати за селскостопански машини и съоръжения, вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и дребно в страната и в чужбина, посредничество и комисионерство, представителство в страната и в чужбина на местни и чуждестранни физически и юридически лица, превоз на хора и товари в страната и в чужбина, автоуслуги, всякакви други търговски дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

79738

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.VI.1997 г. по ф.д. № 391/97 регистрира дружество с ограничена отговорност “Дунчев и Ко” - ООД, със седалище и адрес на управление Кнежа, ул. Клокотница 1А, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, външнотърговска и външноикономическа дейност (след съответно разрешение), превозна и туристическа дейност в страната и в чужбина, сделки с интелектуална собственост, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, изкупуване, преработка и спедиция на цветни метали (след съответно разрешение), маркетинг, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон или друг нормативен акт, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

79739

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VI.1997 г. по ф.д. № 393/97 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност “Лазарова” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Криводол, ул. Преспа 6, с предмет на дейност: търговия в страната и в чужбина, маркетинг, лизингова, складова, търговско представителство и посредничество на чуждестранни и български юридически и физически лица, транспортна, туристическа, рекламна, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

79740

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.V.1997 г. по ф.д. № 1381/94 регистрира промяна за “Империал - ЦИТ” - ООД, Враца: освобождава съдружника и управител X.X.X.; вписва за управител X.X.X..

79741

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.V.1997 г. по ф.д. № 390/97 регистрира дружество с ограничена отговорност “Галакси” - ООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Вежен 4, ап. 59, с предмет на дейност: търговия в страната и в чужбина, транспортна, складова, лизингова, туристическа и рекламна дейност, охрана на физически лица и обекти, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

79742

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.V.1997 г. по ф.д. № 389/97 регистрира дружество с ограничена отговорност “Алумин импекс” - ООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Стоян Кялъчев 22, ап. 2, с предмет на дейност: производство и монтаж на алуминиева дограма и стъклопакети, производство и търговия с промишлени стоки и стоки за бита, търговия в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна, спедиторска, складова, лизингова, туристическа и рекламна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

79743

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 20.V.1997 г. по ф.д. № 926/91 вписа в търговския регистър прехвърляне на ЕТ “Ивис - 91 - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Ивис - 91 - X.X.”.

79744

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 23.V.1997 г. по ф.д. № 1060/96 вписа в търговския регистър прехвърляне на ЕТ “X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - X.X.”.

79745

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 23.V.1997 г. по ф.д. № 749/90 вписа в търговския регистър прехвърляне на ЕТ “Иватон - 90 - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Иватон - 90 - X.X.”.

79746

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VI.1997 г. по ф.д. № 397/97 регистрира дружество с ограничена отговорност “Терадон” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Кнежа, ул. Ив. Вазов 17, с предмет на дейност: производствена дейност, търговия, услуги, транспортна, рекламна, външноикономическа, посредническа и инженерингова дейност, консултации, разработване на прогнози и стратегии, търговия с фармацевтични материали, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и “Аполо” - ООД, София, и се управлява и представлява от X.X.X..

79747

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.V.1997 г. по ф.д. № 933/93 регистрира промяна за “Враца филм” - ЕООД, Враца: увеличава капитала от 10 224 000 лв. на 10 319 000 лв.

79749

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 3.VI.1997 г. по ф.д. № 2525/91 вписа в търговския регистър прехвърляне на ЕТ “Куни - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X.-X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Куни - X.X.”.

79750

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 4.VI.1997 г. по ф.д. № 297/91 вписа в търговския регистър прехвърляне на ЕТ “Болярска крепост - X.X.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “Болярска крепост - X.X.”.

79751

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 9.V.1997 г. по ф.д. № 3512/91 регистрира промяна за “Ксилема” - ЕАД, Оряхово: освобождава членовете на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва за членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; дружеството се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

79752

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.V.1997 г. по ф.д. № 1355/95 регистрира промени за “Химметал” - ООД, Враца: освобождава съдружника и управител X.X.X.; вписва за съдружник и управител X.X.X.; вписва нов адрес на управление - “Дом на туриста”.

79753

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.IV.1997 г. по ф.д. № 379/96 регистрира промяна за “Стройинвест” - ООД, Враца: освобождава съдружника X.X.X.; вписва нов адрес на управление - ул. Хр. Ботев 46.

79754

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.IV.1997 г. по ф.д. № 140/93 регистрира преобразуване на СД “Център по внедряване Захариева, Гъркова и сие” в дружество с ограничена отговорност “Център по внедряване” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Кнежа, ул. М.Боев, Кооперативен дом, с предмет на дейност: внедряване на линии, хибриди, сортове и технологии в производството на земеделски култури, производство и реализация на посевен и посадъчен материал, търговия на едро и дребно със селскостопанска продукция, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 60 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците.

79755

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 28.V.1997 г. по ф.д. № 719/92 регистрира промени за “Леденика” - ЕАД, Мездра: вписва за членове на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; промяна в устава на дружеството съгласно Заповед № РД-40-846 от 20.V.1997 г. на МЗХП.

79756

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.V.1997 г. по ф.д. № 320/97 регистрира дружество с ограничена отговорност “Гергьовче” - ООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Васил Кънчов 80, с предмет на дейност: търговия с ветеринарни медикаменти и материали, ветеринарни услуги и обслужване, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, валутни сделки, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска и външноикономическа дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците.

79757

Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.V.1997 г. по ф.д. № 363/97 вписа в търговския регистър, р. 1, т. 2, стр. 54, парт. 85, дружество с ограничена отговорност “С & Н Комерс” - ООД, със седалище и адрес на управление Враца, ул. Никола Войводов 36, с предмет на дейност: продажба на стоки от собствено производство; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; комисионни, спедиционни, складови и лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; преработка и реализация на селскостопанска продукция в страната и в чужбина; външнотърговска дейност, търговия с промишлени и хранителни стоки; внос и износ на суровини и материали, полуфабрикати и готови изделия, извършване на специфични операции (бартерни, реекспортни, компенсационни и други сделки); търговско посредничество, представителство и агентство на чуждестранни фирми в страната, хотелиерство, ресторантьорство, туристически услуги и рекламна дейност, транспортни услуги, маркетинг и инженерингова дейност, превозни сделки, сделки с черни и цветни неблагородни метали, отпадъци и отломки от тях, извършване на посредническа дейност при информиране и наемане на работа в страната и в чужбина (в т.ч. предоставяне на информация и оказване съдействие на лицата, които търсят работа и на работодателите с цел сключване на трудов договор), всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от X.X.X..

79758

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 438 от 15.V.1997 г. по ф.д. № 233/97 акционерно дружество “Джебел Басма - сервиз 4 Ю” - АД, със седалище и адрес на управление гр. Джебел, ул. Единство 15, с предмет на дейност: агрономически проекти, свързани с тютюна, на територията на страната, отглеждане и култивиране на тютюн, изкупуване на тютюн от производители, дейности по обработка и ферментация, организиране произодство на цигари, сделки по продажба и експорт на тютюн, цигари и други незабранени със закон дейности, и с капитал 1 195 600 000 лв., разпределен в 1 195 600 поименни акции по 1000 лв., със съвет на директорите в състав: Мехмед Сали Исмаил, Мухамед Ахмед Махмуд, Бахри Реджеб Юмер, X.X.X., X.X.X., Алвин Моргенщайн и Урсула Шонайх, и се представлява от изпълнителния директор Мехмед Сали Исмаил.

79461

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 274, ал. 1 ТЗ регистрира с решение № 465 от 22.V.1997 г. по ф.д. № 1916/91 промени за “Хранене и подслон” - ЕАД, Кърджали, в ликвидация: продължаване дейността на дружеството със запазване предмета му на дейност и устава; вписа намаляване капитала на дружеството на 15 968 000 лв., разпределен в 15 968 акции по 1000 лв.; вписа освобождаване на ликвидаторите X.X.X. и X.X.X. вписа съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителния директор Халил Хасан Мехмед.

79462

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 430 от 21.V.1997 г. по ф.д. № 231/97 акционерно дружество “Научно-производствено предприятие по автоматизация (НППА)” - АД, със седалище и адрес на управление Кърджали, ул. Републиканска 77, и с предмет на дейност: инвестиционно изкупуване на държавната собственост на клон НППА на “Монек - юг” - ЕАД - обособена част, проектиране и производство на съоръжения за автоматизация на процесите в рудодобива, обогатяването и металургията. Дружеството е със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., с капитал 10 300 000 лв., разпределен в 10 300 акции по 1000 лв., и се управлява и представлява от изпълнителния директор и председател на съвета на директорите X.X.X..

79463

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 442 от 14.V.1997 г. по ф.д. № 679/94 промяна за “Караман - Моллов” - ООД, с. Звънарка, Хасковска област: вписа промяна в предмета на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производтво, покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна и превозна лизингова дейност, валутни и складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, автомобилни превози в страната и в чужбина, транспортна дейност, търговия с петрол и петролни продукти и изграждане на бензиностанции, търговия с дървен материал, изделия от дърво, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.

79464

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 443 от 16.V.1997 г. по ф.д. № 2308/91 промяна за “Феникс” - ЕООД, Кърджали: вписа удвеличаване на капитала на дружеството на 19 196 000 лв.

79465

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 436 от 14.VI.1997 г. по ф.д. № 110/95 промяна за “Шен - Ол” - ООД, Кърджали: допълва предмета на дейност с “транспортна дейност в страната и в чужбина и международни транспортни услуги”.

79466

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261 ТЗ регистрира с решение № 472 от 28.V.1997 г. по ф.д. № 2682/91 преобразуване на “Сердика - Кърджали” - ЕАД, Кърджали, в акционерно дружество “Сердика - Кърджали” - АД, Кърджали; вписа освобождаване на съвета на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и нов съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от председателя на съвета на директорите X.X.X. и изпълнителния директор X.X.X. заедно и поотделно.

79467

Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 261 ТЗ регистрира с решение № 470 от 14.V.1997 г. по ф.д. № 2307/91 преобразуване на “ЗКД” - ЕАД, в акционерно дружество “ЗКД” - АД, Ивайловград; вписа освобождаването на членовете на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и назначаване на новите членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X.; допълва предмета на дейност с “международен транспорт със собствен превоз в страната и в чужбина”; дружеството ще се управлява и представлява от изпълнителния директор X.X.X. и от председателя на съвета на директорите X.X.X..

79468

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 30.V.1997 г. по ф.д. № 100/89 вписа промени за “Емос” - ЕАД, Ловеч: преобразува дружеството в акционерно дружество “Емос” - АД, Ловеч; допълва предмета на дейност на дружеството с “както и всякаква друга дейност, незабранена със закон”.

79469

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение от 20.V.1997 г. вписа промени по ф.д. № 364/90 за “Ловеч турс” - ЕАД, Ловеч: преобразува дружеството в акционерно дружество “Ловеч Турс” - АД, Ловеч; заличава като членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

79470

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.VII.1996 г. вписа промяна по ф.д. № 480/93 за “Валентинов” - ЕООД, Ловеч: вписва ново седалище и адрес на управление - с. Български извор, Ловешка област.

79471

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 28.V.1997 г. по ф.д.№ 1357/91 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Ирина - ЦС - 91 - X.X.” със седалище гр. Угърчин, Ловешка област, на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Ирина - ЦС - 91 - X.X.” със седалище и адрес на управление с. Лесидрен, Ловешка област.

79472

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 30.V.1997 г. по ф.д.№ 813/93 вписа в търговския регистър прехвърляне на предпирятието на едноличния търговец X.X.X. с фирма “Личев и синове - X.X.” със седалище Ловеч, бл. 303, вх. Г, ап. 3, на X.X.X. и го вписа като едноличен търговец с фирма “Личев и синове - X.X.X.”.

79473

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.VI.1997 г. по ф.д. 300/97 регистрира дружество с ограничена отговорност “Арлекин - 55” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. Симеон Велики 36, и с предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство, кафе-аперитив, сладкарница, производство и търговия със сладкарски изделия, производство и търговия с всякакви други стоки, незабранени със закон, посредническа и комисионерска дейност, външнотърговска дейност, внос, износ, бартер, услуги за населението, туризъм и туристически услуги, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 51 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от съдружниците X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

79534

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.VI.1997 г. по ф.д. 299/97 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност “Агротетевен” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Тетевен, ул. Ив. Вазов 189, Ловешка област, и с предмет на дейност: производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, търговска дейност, вносно-износна дейност, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

79535

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.VI.1997 г. по ф.д. 297/97 регистрира дружество с ограничена отговорност “ПСМ” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ж.к. Лъгът, бл. 1, вх. В, и с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина с всякакви незабранени със закон стоки, с изключение на производство и търговия със съобщителни материали, участие в приватизационни сделки. Дружеството е с капитал 60 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от управителя X.X.X.. Съдружници в дружеството са X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

79536

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.V.1997 г. по ф.д. 246/97 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност “Гиби - 97” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ловеч, бл. 205, вх. Д, ет. 5, ап. 9, и с предмет на дейност: производство на дикалциев фосфат, търговия с него в страната и в чужбина, производство на рибно и костно брашно и търговия в страната и в чужбина, транспортна дейност в страната и в чужбина и всякакви автотенекеджийски услуги, животновъдство, производство на стоки с цел продажба в първоначален или обработен вид, всякакви дейности в страната и в чужбина, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

79537

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 4.VI.1997 г. вписа прехвърляне на предприятието на едноличния търговец X.X. с фирма “X.X.” - Ловеч, по ф.д. № 86/93, по балансова стойност към 30.IV.1997 г. на “Мрамор” - ЕООД, Ловеч, по ф.д. № 688/95, с краен срок на лизинга 31.XII.1998 г.

79759

Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.V.1997 г. по ф.д. 46/89 вписа промени за “БКС” - ЕООД, Тетевен: заличава X.X.X. като управител и вписа като управител X.X.X.; дружеството ще се управлява и представлява от X.X.X..

79760

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 205/97, парт. 64, дружество с ограничена отговорност “Слънце - С” - ООД, със седалище и адрес на управление Лом, ул. Раковски 8, вх. Б, ап. 15, и с предмет на дейност: проектиране, производство, монтаж, експлоатация, ремонт и поддръжка на електросъоръжения, ел. табла, апаратура и системи за автоматизация, пусково-наладъчна и инженерингова дейност, софтуер, предоставяне на сервизни, комплексни и консултантски услуги в различни области, превозни, спедиционни, складови и комисионни сделки, търговско представителство и посредничество, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид на едро и дребно, внос, износ, бартерни и реекспортни сделки, продажба на стоки от собствено производство, валутни сделки, лизинг и маркетинг, туристически, хотелиерски, програмни, информационни, импресарски, рекламни и други услуги, както и всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от съдружниците X.X.X., X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

79386

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистирра под № 187/97, парт. 57, еднолично дружество с ограничена отговорност “Воаяж” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ж.к Младост 2, бл. 6, ап. 29, и с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, производство на стоки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги, лизинг, както и всякаква друга незабранена със закон стопанска дейност. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със собственик X.X.X., която го управлява и представлява.

79475

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 185/97, парт. 55, еднолично дружество с ограничена отговорност “Континентал” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Граф Игнатиев 4, ап. 15, и с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, лизингова, рекламна и консултантска дейност, маркетинг и мениджмънт, външна търговия - внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, вътрешна търговия - на едро, дребно, на консигнация, оказионна, складова, сделки с интелектуална собственост и с недвижими имоти, охрана на физически и юридически лица и тяхното имущество, вътрешен и международен туризъм, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, комисионна дейност. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със собственик X.X.X., който го управлява и представлява.

79476

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 145/97, парт. 51, дружество с ограничена отговорност “Делта Трейд” - ООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Ал. Стамболийски 23, вх. В, ет. 3, ап. 39, и с предмет на дейност: производство и реализация на селскостопански стоки, търговия на едро и дребно, внос, износ и реекспорт, комисионна, лизингова, спедиционна, складова дейност, търговско представителство и посредничество, валутни сделки, финансова и брокерска дейност, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставянето на други услуги; сделки с интелектуална собственост, производство и разпространение на видео- и звукозаписи и други подобни дейности, издателска, печатарска, предприемаческа и охранителна дейност. Дружеството е с капитал 50 000 лв., управлява се и се представлява от управителя X.X.X..

79478

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 143/97, парт. 53, дружество с ограничена отговорност “Дунав Комерс” - ООД, със седалище и адрес на управление Лом, ул. Бенковска 3, вх. Б, ап. 3, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид на едро и дребно, внос, износ, бартерни сделки и реекспорт, превозни, спедиционни, складови и комисионни сделки, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, експлоатация на заведения за обществено хранене, забавни, спортни и атракционни обекти и съоръжения, консултантски и сервизни услуги в различни области, валутни сделки, лизинг и маркетинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, туристически, хотелиерски, програмни, информационни, рекламни, импресарски и други услуги, както и всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 60 000 лв. и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

79479

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 131/97, парт. 46, дружество с ограничена отговорност “ПГ - Транс” - ООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ж.к. Плиска 1, вх. Е, ет. 5, ап. 74, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, лицензионни сделки и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, вносно-износна дейност, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

79480

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 139/97, парт. 47, еднолично дружество с ограничена отговорност “Агромонт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Монтана, бул. Трети март 79, вх. А, ап. 12, и с предмет на дейност: производство и търговия на едро и дребно със селскостопанска продукция, изкупуване и преработка на растителна и животинска продукция и търговия с производните от нея, отглеждане на живи животни, риба и птици и търговия с тях, производство, изкупуване и реализация на посевен и посадъчен материал, механизирани селскостопански услуги, в т.ч. растителнозащитни услуги, доставка от внос и от страната, съхранение и търговия с фитофармацевтични препарати в областта на растителната защита, торове, растежни регулатори и биостимулатори, внос, износ и реекспорт на фитофармацевтични, в т.ч. растителнозащитни препарати, торове, растителни регулатори и биостимулатори, доставка от внос и от страната и износ на гориво-смазочни материали и търговия с тях; производство, доставка и търговия с резервни части за трактори, леки и товарни автомобили, селскостопански машини и други промишлени машини и оборудване, производство на строителни материали - елементи и заготовка, арматура, метални изделия и търговия с тях, пътнически и товарни превози във вътрешно и международно съобщение и спедиторски услуги, автосервизни, консултантски, експертни, механизирани монтажни услуги, строителни, В и К, топлофикация, газификация, вентилация, външна и вътрешна търговия с всякакви стоки, разрешени със закон - фирмена, оказионна, комисионна търговия, внос и износ, бартерни сделки, специфични операции, реекспорт, търговско и сервизно представителство, посредничество, агентство на местни и чуждестранни лица и фирми, сключване на всякакви сделки и всякакви услуги, незабранени със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със собственик X.X.X., който го управлява и представлява.

79481

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 149/97, парт. 59, дружество с ограничена отговорност “Агротрейд” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Добри дол, община Лом, област Монтана, и с предмет на дейност: селскостопанска дейност, вкл. производство, изкупуване, преработка, търговия, внос и износ на селскостопанска продукция, външноикономическа дейност, вътрешна търговия, строителство, разработка, внедряване, производство и сервиз на нови видове технологично, научно и производствено оборудване, стоки и услуги, трансфер в страната и в чужбина на технологии, ноу-хау, инженеринг, вътрешна и международна спедиция, лизинг, търговско представителство, посредничество и комисионерска дейност, агентство на местни и чуждестранни фирми, физически и юридически лица, както и всякакви дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

79482

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 200/97, парт. 60, дружество с ограничена отговорност “Хера - 97” - ООД, със седалище и адрес на управление Лом, ул. Стефчо Хаджиевски 2, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, вносно-износна дейност, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

79483

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 186/97, парт. 69, дружество с ограничена отговорност “Колониал” - ООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Хайдут Велко, бл. 10, ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност: производство на селскостопанска продукция, търговия на едро и дребно, внос, износ и реекспорт, комисионна, лизингова, спедиционна, складова дейност, търговско представителство и посредничество, финансова и брокерска дейност, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство и разпространение на видео- и звукозаписи и други дейности, издателска, печатарска и предприемаческа дейност, забавни и хазартни игри, валутни сделки. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

79485

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 515/96, за “Фарма - М - 96” - ЕООД, Монтана: капиталът на дружеството се увеличава от 50 000 лв. на 367 000 лв.

79486

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 514/95, за “Монтана - 95” - ЕООД, Монтана: капиталът на дружеството се увеличава от 835 000 лв. на 6 795 000 лв.

79487

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 985/94, за дъщерно акционерно дружество “Сортови семена” - АД, Лом: вписа намаляване на капитала на дружеството от 24 326 000 лв. на 20 056 000 лв.; вписа освобождаване на члена на съвета на директорите X.X.X.; вписа новия член на съвета на директорите X.X.X.; вписа разпределение на капитала на дружеството.

79488

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промени по ф.д. № 376/94 за “Миранда” - ООД, Монтана: освобождава досегашните управители X.X.X. и X.X.X.; приема новия съдружник “Аргос - 93” - ООД, София.

79489

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 199/97, парт. 61, еднолично дружество с ограничена отговорност “Тра - ИАН - Инженеринг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Н.Й. Вапцаров 91, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, производство на стоки с цел продажба, финансови и валутни сделки (без банкова дейност), комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, производство и тиражиране на филми, видео- и звукозаписи, издателска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, в т.ч. на селскостопански ферми, арендоване на селскостопански земи, производство, изкупуване, съхранение и продажба на селскостопанска продукция - растителна и животинска, на култивирани гъби и цветя, селекционна ветеринарномедицинска и ветеринарно-фармацевтична дейност, строителство, автосервизни, шивашки, механизирани селскостопански, мелничарски, машинописни, фризьорски услуги, ремонт и продажба на велосипеди, мотопеди и мотоциклети и резервни части за тях, производство с цел продажба на художествени битови тъкани, производство и продажба на високоалкохолни напитки, вина, бира, безалкохолни напитки, плодови сокове, боза, други стопански дейности, незабранени със закон, като всички дейности ще се осъществяват в страната и в чужбина - внос и износ на стоки. Дружеството е с капитал 50 000 лв., със собственик X.X.X., който го управлява и представлява.

79490

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 221/97 дружество с ограничена отговорност “Строител - М” - ООД, със седалище и адрес на управлеине Монтана, ул. Антим I № 1, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, инженерингова дейност, производство на стоки за потребление, транспортна, спедиторска, маркетингова и консултантска дейност, туристически услуги, търговско представителство и посредничество, производство на хранителни стоки, строителна дейност; търговия с недвижими имоти и строителни материали, обмяна на валута. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

79761

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 224/97 еднолично дружество с ограничена отговорност “Скай Прес” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Берковица, ул. Кестенарска 19, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, маркетингова, инженерингова и научно-експериментална дейност, производство на стоки за потребление, търговско представителство и посредничество, производство на мебели и обзавеждане за бита и за търговски обекти, битови услуги, печат и разпространение на печатни издания, превозни дейности, спедиция в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

79762

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 261 ТЗ регистрира под № 235/97 преобразуването на “Екоагрострой” - ЕООД, с. Ерден, област Монтана, в еднолично акционерно дружество “Екоагрострой” - ЕАД, със седалище и адрес на управление с. Ерден, област Монтана, и с предмет на дейност: високо и ниско строителство, добив и реализация на инертни материали, каменни фракции и бетонови разтвори, добив на злато при пресяване на баластра, транспортна дейност и услуги в страната и в чужбина, стопански туризъм, търговия в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 8 983 000 лв., разпределен в 8983 акции на приносител по 1000 лв., поема всички активи и пасиви, както и другите права и задължения на “Екоагрострой” - ЕООД, с. Ерден, област Монтана, и се управлява и представлява от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

79763

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 237/97 дружество с ограничена отговорност “Агро Лес Транс” - ООД, със седалище и адрес на управление Берковица, ж.к. Ленин, бл. 5, вх. Б, ет. 1, ап. 36, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия с всякакви незабранени със закон стоки, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина със собствен или нает транспорт на физически и юридически лица, комисионна, консигнационна и спедиторска дейност, посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина (при спазване на съответните изисквания), както и всякаква незабранена със закон търговска дейност. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява от съдружниците X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

79764

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 288/97 дружество с ограничена отговорност “Вибрострой” - ООД, със седалище и адрес на управление Монтана, ул. Веренишка 113, бл. Жеравица 7, ап. 13, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, внос, износ и реекспорт, производство и продажба на строителни материали за ниско и високо строителство, проектиране и извършване на ниско и високо строителство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, конструиране, изработка и продажба на машини за строителство и машиностроителни дейности, ремонтни дейности и услуги, производство и продажба на селскостопански стоки и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 51 000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

79766

Окръжният съд - Монтана, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 248/97 дружество с ограничена отговорност “Книгосвят - 97” - ООД, със седалище и адрес на управление Монтана, бул. Трети март 48, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с книги, учебници, канцеларски материали, формуляри и банкови документи, издателска и печатарска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, консултантски, информационни, рекламни и други услуги, сделки с недвижими имоти, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 160 000 лв. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

79767

Пернишкият окръжен съд, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 546 от 28.V.1997 г. по ф.д. № 335/97 вписа дружество с ограничена отговорност “Щит” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Отец Паисий 4/7, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и с предмет на дейност: охрана на физически лица, фирми и учреждения (след получаване на лиценз), производство и търговия с всякакви стоки и услуги за населението и стопанството, незабранени със закон, таксиметрова и транспортна дейност, вътрешен и международен туризъм с всякакви съпътстващи го дейности и услуги, селскостопанска дейност в пълен обем, комисионна, спедиционна, рекламно-информационна и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, откриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, кафе и кафе-аперитиви, вериги от фирмени магазини, ателиета и бутици, както и складова база към тях, сделки с интелектуална собственост, предприемачество, строителна дейност и услуги (всички дейности - след предварително получаване на разрешително или лиценз), външноикономическа и външнотърговска дейност в рамките на законодателството в пълен обем по целия предмет на дейност, проектиране и архитектура, както и покупко-продажба на недвижими имоти и посредничество при осъществяване на сделки, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неограничен срок и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

79491

Пернишкият окръжен съд, на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 545 от 28.V.1997 г. по ф.д. № 334/97 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Ади - 97” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Перник, кв. Изток, ул. Юрий Гагарин 35/49, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска и туристическа дейност (след лиценз), рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставяне на други услуги, селскостопанска дейност, откриване на верига от магазини и заведения за обществено хранене, производство на хляб и хлебни изделия, производство на безалкохолни напитки и перилни препарати, дърводелски услуги, експорт-импорт, строителна дейност, производство и търговия с цветя и козметика (след лиценз) и всякакви други дейности, разрешени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

79492

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 555 от 2.VI.1997 г. по ф.д. № 340/97 вписа дружество с ограничена отговорност “ГПЛ - България” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, кв. Мошино, ул. Юрий Гагарин 1, със съдружници Георгиос Харалампос Полиудакис и X.X.X., с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, производство на изделия от дърво и търговска дейност с тях, закупуване на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален и обработен вид, комисионна, складова, хотелиерска, ресторантьорска, рекламна, издателска и спедиторска дейност, транспортна и туристическа дейност в страната и в чужбина (след лиценз), търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, откриване на магазини и други заведения за хранене и развлечения, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неограничен срок и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно за срок 5 години.

79538

Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 547 от 28.V.1997 г. по ф.д. № 336/97 вписа дружество с ограничена отговорност “Феникс - Перник” - ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Люлин 7А, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., с предмет на дейност: покупка на “Феникс - Ирос” - ЕООД, без търг или конкурс според приватизационната оценка, изкупуване, заготовка, промишлена преработка и реализация на вторични суровини, производство на изделия за бита и индустрията, вътрешна и външна търговска дейност, и с капитал 100 000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

79539

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.V.1997 г. по ф. д. № 2519/94 вписа промяна за “Плевен +” - ООД, Плевен: вписа новия съдружник X.X.X..

79997

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.VI.1997 г. по ф. д. № 655/97 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Пелофарма” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пелово, Ловешка област, и с предмет на дейност: търговия с лекарствени средства, билки, козметични и санитарно-хигиенни средства, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със собственик Община - Пелово, и се управлява и представлява от X.X.X..

79998

Плевенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.VI.1996 г. по ф. д. № 626/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Булнес” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Червен бряг, ул. Л. Каравелов 2А, бл. 2, вх. Б, ап. 29, и с предмет на дейност: производство, изкупуване, съхранение, преработка и продажба на стоки на селското стопанство, леката, тежката, химическата, хранително-вкусовата промишленост и електрониката, търговска дейност с тези стоки в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна (без пощенски пратки), складова и лизингова дейност, търговия на едро и дребно с лекарствени средства (след съответно разрешение), диагностични средства и медико-санитарни материали, търговия с нефт и нефтопродукти, инвестиционна, проектантска, сервизна, инженерингова дейност, информационно-консултантски услуги - икономически, технически, пазарни, валутно-финансови и експертизи, софтуерна и хардуерна дейност, покупка и продажба на ценни книжа, финансови и валутни операции в страната и в чужбина, превозна, хотелиерска, рекламна (без кино и печат), информационна дейност, ресторантьорство, програмна и импресарска дейност, туристическа дейност в страната и в чужбина, производство на филми, видео- и звукозаписи, отдаване касети под наем, автосервизна, преводаческа дейност, дърводелски, бояджийски, електро- и В и К, оксиженни и други подобни услуги, издателска и печатарска дейност, разпространение на печатни произведения, предприемачество и посредничество с недвижими имоти, търговско представителство (без процесуално) и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, проектиране и монтаж на охранителни системи, телекомуникации, телефонни централи, проектиране, строителство и реконструкции на сгради, както и други незабранени със закон дейности, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

79999

Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 454 от 27.I.1997 г. по т.д. № 290/97 регистрира дружество с ограничена отговорност “Л’Оден” - ООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Брезовска 40, с предмет на дейност: производствена, търговска, комисионна, складова, спедиторска, превозна, хотелиеска, туристическа, рекламна, информационна дейност, покупко-продажба на стоки, външнотърговска дейност и други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и Оден Лигабуе, които го представляват заедно и поотделно.

79540

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ регистрира по ф.д. № 2604/93 прехвърляне на предприятие с фирма “X.X. - 93” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. и я вписа като едноличен търговец с фирма “X.X. - 93 - X.X.” със седалище и адрес на управление Русе, ул. Яворов 9, ет. 3.

79493

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ регистрира под № 16271, т. 99, стр. 44, прехвърляне на ЕТ “Катрин - Катрин Филип” от едноличния търговец Катрин Бердж Филип на Бердж Арменак Филип и го вписа като едноличен търговец с фирма “Катрин - Катрин Филип - Бердж Филип” със седалище и адрес на управление Русе, ул. Свети Георги 6, бл. Видин, вх. Б.

79495

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира под № 242/3, т. 4, стр. 67, по ф.д. № 1898/93 промяна за “Фуражи” - ЕАД, с държавно имущество: освобождава членовете на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва за нови членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството се представлява от X.X.X..

79496

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 514/2, т. 6, стр. 158, по ф.д. № 1648/94 прекратяване дейността и обявяване в ликвидация на “Лъки радиотакси” - ЕООД, с ликвидатор X.X.X..

79497

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 1221/3, т. 16, стр. 175, по ф.д. № 1160/96 промяна за “Белвин - Прива 96” - ООД: освобождава съдружника X.X.X..

79498

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 904/2, т. 12, стр. 55, по ф.д. № 1999/95 промени за “Рамбол” - ООД: вписва нов адрес на управление - ул. Свети Горазд 1, бл. Опера, вх. А, ет. 4; прекратяване представителната власт на прокуриста X.X. Георгиев; вписа за прокурист X.X.X..

79499

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 1607, т. 24, стр. 79, по ф.д. № 386/97 дружество с ограничена отговорност “Актив МР” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Муткурова 63, и с предмет на дейност: извършване на счетоводни услуги, финансови, данъчни и митнически консултации, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия на едро и дребно с алкохол и цигари (след съответно разрешение), производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, валутни сделки (след съответно разрешение), превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска или печатарска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, организиране на развлекателни игри, проектиране и строителство, производство на селскостопанска продукция и търговия с нея. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

79503

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 1608, т. 24, стр. 82, по ф.д. № 267/97 дружество с ограничена отговорност “Лазане” - ООД, със седалище и адрес на управление Русе, ж.к. Родина, бл. Странджа планина, вх. 3, и с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина, импорт-експорт, строително-монтажна дейност в страната и в чужбина, стройремонти, авто- и машинни ремонти, проучване и проектиране, инженеринг, прекупуване и продажба, научноизследоватевска, внедрителска и търговска дейност в областта на промишлеността и селското стопанство, медикаменти, лекарства и субстанции за лекарства, производство на месо и месни произведения и тяхната продажба, внос и износ на изделия, консултантска и лизингова дейност, агентска и представителна дейност в страната и в чужбина на български и чуждестранни фирми, инвестиране и изграждане на строителни обекти, подготовка и преквалификация на кадри, износ на кадри за чужбина, мениджмънт, кореспондентски и копирни услуги, туристическа дейност, преводи от и на български, немски, английски, френски, италиански език, самоохрана на собствени обекти по реда, определен от контролните държавни инстанции. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и “Холдинг Евро Мултигруп” - ООД, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

79504

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 1630, т. 24, стр. 149, по ф.д. № 633/97 еднолично дружество с ограничена отговорност “Маркас - 97” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Тулча, бл. Шабла, вх. Е, ет. 2, ап. 4, и с предмет на дейност: производство и търговия със селскостопански, хранителни и промишлени стоки, външна и вътрешна търговия, реекспорт, бартерни, комисионни и консигнационни сделки, външна и вътрешна търговия с горива, нефт и нефтопродукти, въглища, производство и търговия със сладкарски изделия и безалкохолни напитки, международен и вътрешен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, международен и вътрешен таксиметров превоз, спедиторска дейност, търговско посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, строителство и строително-ремонтна дейност, търговия с алкохолни напитки, тютюн, тютюневи изделия, внос, износ и търговия с нови и употребявани автомобили, селскостопанска техника и резервни части, автосервиз, информационни услуги, счетоводни и преводачески услуги, сервиз на електронна и електроапаратура, лизинг, ноу-хау, импресарска дейност. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

79505

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 1603, т. 24, стр. 67, по ф.д. № 612/97 еднолично дружество с ограничена отговорност “Миринекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Александровска 48, и с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, експорт, импорт, реекспорт, бартерни сделки и обмен на стоки за потребление, хранителни стоки, селскостопанска продукция, промишлени суровини, резервни части, машини, съоръжения, уреди и апарати, организационна и битова техника, комисионна търговия, посредничество, представителство и агентство на наши и чуждестранни фирми, физически и юридически лица, производство, изкупуване, заготовка, преработка и продажба на селскостопанска продукция, туристически услуги, вътрешен и международен туризъм, транспортни, таксиметрови услуги, селскостопански машини, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, товарно-разтоварна дейност, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, питейни заведения и кафе-сладкарници, продажба на безалкохолни напитки, обмяна на валута и заложна дейност (след получаване на съответния лиценз), отдаване под наем на вещи, машини и автомобили, аранжиране. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

79506

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 1601, т. 24, стр. 61, по ф.д. № 487/97 еднолично дружество с ограничена отговорност “Ивец” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ж.к. Родина 2, бл. Тиса, вх. А, и с предмет на дейност: проектиране, предпроектно проучване, архитектура, строителни и строително-ремонтни работи, инсталационно-монтажни дейности, електроизолации, ел.монтажна дейност, хидро- и топлоизолации, облицовки, топлофикация, бояджийски услуги, оформяне на документи, инвеститорски и авторски контрол, маркетинг, пазарни проучвания, търговия с недвижими имоти, монтаж, агротехническо обслужване, производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция от животински и растителен произход в сурово и преработено състояние, търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, химически торове, препарати за растителна защита, пестициди и инсектициди, внос и износ, бартерни и комисионни сделки, производство, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, осигуряване на изходни и входни визи, търговско посредничество и представителство на наши и чуждестранни физически и юридически лица, рекламна дейност в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, експлоатация на туристически обекти, разносна търговия, експлоатация на заведения за обществено хранене, електронни игри, развлекателни заведения, дискотеки в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от X.X.X..

79507

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 98/8, т. 2, стр. 154, по ф.д. № 68/91 промяна за “Плодекс” - ЕООД, с държавно имущество: увеличава капитала от 42 263 000 лв. на 48 481 000 лв.

79508

Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 1606, т. 24, стр. 76, по ф.д. № 615/97 еднолично дружество с ограничена отговорност “Клас” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Сваленик, община гр. Цар Калоян, ул. Пирин 7, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни и превозни сделки, оформяне на митнически документи, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, преводачески, счетоводни услуги, маркетингови проучвания и услуги, консултации и услуги при връзките с обществеността, рекламна дейност - външна, в печатни и електронни медии, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, производство на безалкохолни напитки, арендоване на земи, производство на селскостопанска продукция. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

79509

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 241 от 31.I.1994 г. по ф.д. № 190/94 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Стал - Пласт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Раковски 23, с предмет на дейност: производство и търговия със стоки и други имущества, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, издателска и печатарска дейност, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, и с капитал 10 000 000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява от едноличния собственик X.X.X..

47900

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 853 от 3.VI.1997 г. по ф.д. № 503/97 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Синтекс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Сливен, кв. Българка 21-В-4, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, внос и износ на стоки и услуги, производство, преработка и реализация на промишлена и селскостопанска продукция и стоки за бита, месопреработка, производство и реализация на спиртни и безалкохолни напитки и хранителни стоки, ресторантьорство, хотелиерство, оказионна търговия, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица и фирми в страната и в чужбина, валутни сделки (след съответно разрешение), и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се представлява от едноличния собственик X.X.X..

79001

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 786 от 20.V.1997 г. по ф.д. № 284/91 вписа прехвърляне на ЕТ “Папик - Н.М.Н.” от едноличния търговец X.X.X. на X.X.X. от Сливен, ул. Асеновска 46-Б-10, и я вписа като едноличен търговец с фирма “Папик - Н.М.Н. - X.X.” със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Асеновска 46-Б-10.

79002

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 862 от 4.VI.1997 г. регистрира промени за “Светлина” - ЕАД: преобразува дружеството с акционерно дружество “Светлина” - АД; заличава съвета на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписа нов съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

79542

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 815 от 26.V.1997 г. регистрира промени за “Агромеханизация “Разбойна” - ЕООД: вписа увеличение на капитала на 31 277 612 лв. чрез приемане на държавно имущество - обект механа “Старата воденица” - гр. Котел.

79543

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 834 от 29.V.1997 г. регистрира промени за “Фрукто” - ЕАД: заличава членовете на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.: вписа новите членове на съвета на директорите X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X. - председател.

79544

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 29 от 6.I.1997 г. по ф.д. № 190/94 регистрира промени за “Стал - Пласт” - ЕООД: преобразува дружеството в дружество с ограничена отговорност “Стал - Пласт” - ООД; вписва новите съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от прокуриста X.X.X..

79545

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 816 от 26.VI.1997 г. по ф.д. № 28/97 вписа промяна за “Балкан - Импорт-експорт” - ООД: вписа новия съдружник X.X.X..

79546

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 877 от 9.VI.1997 г. по ф.д. № 524/97 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Биофарм - инженеринг” - АД, със седалище и адрес на управление Сливен, бул. Тракия 75, с предмет на дейност: научноизследователска дейност, развойна, производствена, внедрителска, диагностична и консултантска дейност в областта на биотехнологията и биологичната защита на животни, растения и хора, производство на ваксини, серуми, хранителни среди, лекарства, хормонални препарати, пестициди, ратициди и материали на хранителната промишленост, участие в приватизационни сделки, търговия в страната и в чужбина и други дейности, незабранени със закон, и с капитал 1 000 000 лв. Дружеството е с неопределен срок, управлява се от съвет на директорите в състав: Венета X.X. - председател, X.X.X. - изпълнителен директор, и X.X.X. - член, и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

79768

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 872 от 6.VI.1997 г. по ф.д. № 520/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “ПРП - Метал Агро” - ООД, със седалище и адрес на управление Сливен, ул. Стефан Караджа 17, с предмет на дейност: участие в приватизация. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., с неопределен срок и се представлява от управителя X.X.X..

79769

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 881 от 9.VI.1997 г. по ф.д. № 479/97 регистрира промени за “Масих” - ЕООД: вписа новия съдружник Иран Хекматфар; преобразува дружеството в дружество с ограничена отговорност “Масих” - ООД; дружеството ще се представлява от двамата съдружници заедно и поотделно.

79770

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 836 от 30.V.1997 г. вписа промяна за “Моритекс” - ООД: вписа новия съдружник Али Реза Караман.

79771

Сливенският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 878 от 9.VI.1997 г. регистрира промени за “Аптечно - Сливен” - ЕАД: заличава члена на съвета на директорите X.X.X.; вписа новия член на съвета на директорите X.X.X..

79772

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 655 от 4.VI.1997 г. по ф.д. № 355/97 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Интелект” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Чепинци, община Рудозем, с предмет на дейност: производоство и търговия на едро и дребно с всякакви стоки, незабранени със закон, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, извършване на всички видове услуги на граждани и фирми, транспортна дейност, ресторантьорство, хотелиерство, рекламни, информационни, програмни и туристически услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външноикономическа и външнотърговска дейност по целия предмет на дейност, всякакви други дейности, незабранени със закон, дейността ще се извършва в страната, в чужбина и в свободните безмитни зони, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от двамата съуправители заедно и поотделно.

79004

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6, във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 673 от 9.VI.1997 г. по ф.д. № 763/93 вписа промяна за “Нова гора” - ЕООД, гр. Неделино: освобождава управителя X.X.X. и вписва X.X.X. за временен управител на дружеството.

79883

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6, във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 671 от 9.VI.1997 г. по ф.д. № 1488/93 вписа промяна за “Кобус” - ЕООД, Смолян: вписва ново наименование - “Хоф - груп” - ЕООД, със седалище и адрес Смолян, ул. Спартак 4.

79884

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 659 от 4.VI.1997 г. по ф.д. № 357/97 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност “Радимаг” - ООД, със седалище и адрес на управление Смолян, ул. Борова гора 37, с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба, производство на стоки с цел продажба, превозна, комисионна, посредническа и рекламна дейност, производство и търговия със стоки за бита, промишлени и други стоки, външнотърговска дейност, разпространение на видеокасети чрез видеотеки, магазинна търговия, складова и лизингова дейност, реекспортна дейност, осъществяване на други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от съдружниците X.X.X. и X.X.X. заедно или поотделно.

79006

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 772 от 5.VI.1996 г. по ф.д. № 424/95 вписа промени за “Нефертити” - ООД, гр. Рудозем: приема за съдружници X.X.X. и X.X.X.; прекратява участието в дружеството на X.X.X., X.X.X. и X.X.X..

79007

Смолянският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 647 от 3.VI.1997 г. по ф.д. № 1628/91 вписа промяна за “Хранпрогрес” - ЕООД, Смолян: освобождава X.X.X. като управител на дружеството и заличава неговите представителни права; дружеството се представлява и управлява от управителя X.X.X..

79008

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 28.V.1997 г. по ф.д. № 642/97 вписа в I регистър под № 1855, т. 30, стр. 100, еднолично дружество с ограничена отговорност “Темко” - ЕООД, със седалище с.Мусачево и с предмет на дейност: производствена, спедиционна, комисионна, превозна, рекламна, строително-монтажна дейност, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция, вътрешна и външна търговия, ресторантьорство и обществено хранене, посредничество и представителство, изкупуване, преработка и продажба на мляко и млечни продукти, автосервизна дейност, проектантски услуги, ремонт на битова и електронна техника, счетоводни услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

79510

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 28.V.1997 г. по ф.д. № 630/97 вписа в I регистър под № 1854, т. 30, стр. 97, еднолично дружество с ограничена отговорност “В.Б. - 67” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Своге, ул. Страцин 4, бл. Б, ап. 3, и с предмет на дейност: инвестиционна, консултантска и произодствена дейност и финансиране в областта на промишлеността, селското стопанство, строителството и транспорта, вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, търговия с движима и недвижима собственост, петролни продукти и дериватите от тях, наемане на работа в страната и в чужбина на български граждани, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик управител X.X.X..

79511

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от 4.VI.1997 г. по ф.д. № 151/89 вписа в I регистър под № 1065, т. XVIII, стр. 32, промени за фирма “Констинбродски строител” - ЕООД, с общинско имущество, Костинброд: освобождава управителя X.X.X.; избира X.X.X. за управител на дружеството, който ще го управлява и представлява.

79513

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 26.V.1997 г. по ф.д. № 231/97 вписа в I регистър под № 1847, т. XXX, стр. 76, промяна за “Натурела Агро” - ЕООД, Сливен: вписва ново седалище и адрес на управление - гр. Костинброд, ул. Тодор Спасов 7.

79514

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 22.V.1997 г. по ф.д. № 621/97 вписа в I регистър под № 1843, т. 30, стр. 57, дружество с ограничена отговорност “Лотос” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Челопеч, ул. Георги Бенковски 13, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставяне на други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

79515

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 22.V.1997 г. по ф.д. № 149/96 вписа в I регистър под № 1289, т. 21, стр. 104, промяна за “СЕЛ” - ООД, гр. Елин Пелин: приемането за съдружник на X.X.X. и избирането му за управител на дружеството; освобождава управителя X.X.X.; вписва ново седалище и адрес на управление - с. Равно поле, индустриална зона.

79516

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 28.V.1997 г. по ф.д. № 380/97 вписа в I регистър под № 1853, т. 30, стр. 94, промяна за “Интертур Комерс” - ЕООД, София: вписва ново седалище и адрес на управление - гара Лакатник, ул. Ален мак 2.

79517

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 13.V.1997 г. по ф.д. № 722/96 вписа в I регистър под № 1390, т. 23, стр. 11, промяна за “Проксима - НМ” - ЕООД, с. Разлив: дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

79518

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от 23.V.1997 г. по ф.д. № 613/96 вписа в I регистър под № 1396, т. 23, стр. 29, промяна за “Божур - фарма” - ЕООД, Божурище: увеличава капитала на 1 260 000 лв.

79519

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 6 от 27.V.1997 г. по ф.д. № 1480/91 вписа в I регистър под № 1274, т. 21, стр. 58, промени за “Пластимо” - ЕАД, с държавно имущество, Самоков: преобразува дружеството в акционерно дружество “Пластимо” - АД; приема нов устав на дружеството; освобождава X.X.X., X.X.X. и X.X.X. от състава на съвета на директорите; избира “Българо-холандски приватизационен фонд” - АД, представляван от X.X.X., Мениджърско-работнически приватизационен фонд “Труд и капитал” - АД, представляван от X.X.X., Приватизационен фонд “Развитие” - АД, представляван от X.X.X., и X.X.X. за членове на съвета на директорите; избира X.X.X. за председател на съвета на директорите и X.X.X. за изпълнителен член; дружеството се управява и представлява от изпълнителния член на съвета на директорите X.X.X..

79520

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 3.VI.1997 г. по ф.д. № 367/95 вписа в I регистър под № 987, т. 17, стр. 5, промяна за “Круша” - ООД, с. Осиковица, Софийска област: прекратява участието на X.X.X. в дружеството.

79521

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от 3.VI.1997 г. по ф.д. № 819/96 вписа в I регистър под № 1416, т. XXIII, стр. 90, промени за “Приваконтакт” - ЕООД, Костин-брод: освобождава управителя X.X.X.; назначава X.X.X. за управител на дружеството, който ще го управлява и представлява.

79522

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 26.V.1997 г. по ф.д. № 615/97 вписа в I регистър под № 1851, т. XXX, стр. 88, дружество с ограничена отговорност “Боро Алпин Тур” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Самоков, ул. Ив. Вазов 49, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, производство, преработка и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и селскостопански стоки, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа и транспортна дейност, строителство, реклама, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 52 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

79524

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 4.VI.1997 г. по ф.д. № 431/97 вписа в I регистър под № 1863, т. XXX, стр. 124, промяна за “Ахил - 97” - ЕООД, София: вписва ново седалище и адрес на управление - гр. Самоков, ул. Цар Борис III № 81, ет. 2.

79525

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 26.V.1997 г. по ф.д. № 469/97 вписа в I регистър под № 1848, т. XXX, стр. 79, промяна за “Валканики” - ЕООД, Перник: вписва ново седалище и адрес на управление - гр. Самоков, ул. Мургаш 22.

79526

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 6.VI.1997 г. по ф.д. № 664/97 вписа в I регистър под № 1871, т. 30, стр. 148, дружество с ограничена отговорност “Топтранс” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Мусачево, Софийска област, и с предмет на дейност: вътрешен и международен транспорт, автобусни превози в страната и в чужбина, таксиметрови услуги, автосервиз, вътрешна и външна търговия, внос-износ, осъществяване в страната и в чужбина на производство, търговия и услуги в областта на индустрията, земеделието, строителството и туризма, хотелиерство, ресторантьорство и туристически услуги, търговска дейност, вкл. бартерни и реекспортни сделки, и всякаква друга дейност в страната и в чужбина, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителите съдружници заедно и поотделно.

79773

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 6.VI.1997 г. по ф.д. № 690/97 вписа в I регистър под № 1872, т. 30, стр. 151, дружество с ограничена отговорност “Фил Трейд” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Елин Пелин, бл. Чавдар, вх. А, ап. 8, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество на наши и чуждестранни физически и юридически лица. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 51 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X. Матров и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

79774

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 3.VI.1997 г. по ф.д. № 665/97 вписа в I регистър под № 1860, т. 30, стр. 115, дружество с ограничена отговорност “Вега - 97” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Костинброд, ул. Славянска 133, и с предмет на дейност: производство и реализация на велпапе и кашони от велпапе, транспортна дейност в страната и в чужбина с леки, лекотоварни и товарни автомобили, спедиторска дейност, сервизна дейност и поддръжка, вътрешно- и външнотърговска дейност с всякакви стоки, незабранени със закон, производство и пласмент на земеделски продукти от растителен и животински вид, вътрешен и международен туризъм, търговско представителство и посредничество, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 60 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

79775

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 6.VI.1997 г. по ф.д. № 662/97 вписа в I регистър под № 1870, т. 30, стр. 145, дружество с ограничена отговорност “СВС” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Мирково, ул. Георги Димитров 1, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговски сделки, внос, износ, реекспорт, производство на месо, месни продукти, разфасовки, полуготови и готови храни, рекламна дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, маркетинг, трансфер на технологии, инженеринг, лизинг, ноу-хау, производство и пласмент на стоки и услуги, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 51 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

79776

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 6.VI.1997 г. по ф.д. № 572/97 вписа в I регистър под № 1869, т. 30, стр. 142, дружество с ограничена отговорност “Витро - България” - ООД, със седалище и адрес на управление гр. Елин Пелин, ул. Ст.Стефанов 8, и с предмет на дейност: производство и реализация на всякакви стоки, услуги и изделия за бита, населението, селското стопанство, транспорта, строителството, леката и хранително-вкусовата промишленост, незабранени със закон, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, вътрешно и външнотърговска и външноикономическа дейност и услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците управители заедно и поотделно.

79777

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 5.VI.1997 г. по ф.д. № 667/97 вписа в I регистър под № 1866, т. 30, стр. 133, еднолично дружество с ограничена отговорност “Хела” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ботевград, ул. Васил Петров 8, и с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка и пласментно-комисионна търговия със селскостопанска продукция, животински и растителни продукти и техните производни, билки, плодове, зеленчуци, пулп, гъби, пчелни продукти, живи животни, риби, жаби, охлюви и змии, спедиторски, таксиметрови и транспортни услуги, превоз на пътници и товари, товарно-разтоварна дейност, автосервизни услуги, автомивка, шивашки и плетачни услуги, производство и търговия с безалкохолни напитки, чай, кафе, топли и студени закуски, сладкарски, захарни и други хранителни изделия, търговия с алкохолни напитки, ресторантьорство и хотелиерство, оказионна и антикварна дейност (без монети), производство и търговия с пластмасови, метални, дървени и каучукови изделия за бита и промишлеността, изработка и търговия с изделия от дърворезба, производство и търговия с мебели, мраморни и керамични изделия, гоблени и килими, бубарство, вътрешен и международен туризъм и туристически услуги, фотокопирни и размножителни услуги, металообработване, промишлена дейност, търговия с аудио- и видеоизделия, комисионна търговия, маркетинг и инженеринг в областта на химията, биологията, биотехнологиите, производство на ензими, външнотърговска дейност, бартер, реекспорт, преводи от западни езици и преподавателска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица и фирми в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик управител X.X.X..

79778

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 5.VI.1997 г. по ф.д. № 670/97 вписа в I регистър под № 1867, т. 30, стр. 136, еднолично дружество с ограничена отговорност “Стратос - 97” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Своге, ул. Стара планина 6, и с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка, заготовка и пласмент на селскостопанска и животновъдна продукция и изделия на хранително-вкусовата промишленост, транспортна и спедиторска дейност, сервиз, вътрешна и външна търговия и специфични търговски операции, вътрешен и международен туризъм, търговско посредничество, агентство и представителство (без процесуално) на фирми и физически лица в страната и в чужбина, комисионерска дейност, маркетинг и инженеринг, реклама, проектиране, строителство и ремонт на сгради с производствено и жилищно предназначение, организиране на квалификационни курсове, изложби и семинари, хотелиерство и ресторантьорство, разкриване на търговски обекти, всякакви други дейности и производства, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик управител X.X.X..

79779

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 4.VI.1997 г. по ф.д. № 671/97 вписа в I регистър под № 1864, т. 30, стр. 127, еднолично дружество с ограничена отговорност “Зар” - ЕООД, със седалище и адрес на управение гр. Годеч, ул. Додовица 27, и с предмет на дейност: търговия, туризъм, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик управител X.X.X..

79780

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 4.VI.1997 г. по ф.д. № 616/97 вписа в I регистър под № 1862, т. 30, стр. 121, дружество с ограничена отговорност “Р.А. - Имекс” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Осоица, Софийска област, и с предмет на дейност: обработка на дървен материал, производство на детайли, предмети, мебели от дървен материал, представителство, посредничество и агентство на наши и чуждестранни фирми и физически лица, вътрешна и външна търговия, внос, износ, реекспорт и други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

79781

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 4.VI.1997 г. по ф.д. № 288/97 вписа в I регистър под № 1861, т. 30, стр. 118, еднолично дружество с ограничена отговорност “X.X.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Костинброд, ул. Хр. Смирненски 9а, с предмет на дейност: производство, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход, вътрешно- и външнотърговски сделки, търговия с метали и строителни материали, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, туристически, хотелиерски, рекламни, информационни и импресарски услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик управител X.X.X..

79782

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 2.VI.1997 г. по ф.д. № 643/97 вписа в I регистър под № 1859, т. 30, стр. 112, дружество с ограничена отговорност “Агроксел” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Бучин проход, ул. Ломско шосе 19, с предмет на дейност: производство и продажба на маслодайни и зърнени култури, посевни материали, строителни материали, асфалтови смеси, търговско представителсво и посредничество, строителство на обществени обекти, външнотърговска и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружесвото е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

79783

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от 5.VI.1997 г. по ф.д. № 580/97 вписа в I регистър под № 1865, т. 30, стр. 130, еднолично дружество с ограничена отговорност “Мустанг 23” - ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Алдомировци, Софийска област, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна дейност, всякакви други търговски дейности, незабранени със закон. Дружестото е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

79784

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 9 ТЗ с решение № 2 от 9.VI.1997 г. по ф.д. № 804/96 вписа в I регистър под № 1403, т. XXIII, стр. 50, промени за “Хенаос” - ЕООД, с. Петърч, Софийска област: приема за съдружник Надя Шемшо Османи; преобразува дружеството в дружество с ограничена отговорност с фирма “Хенаос” - ООД.

79785

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 9 ТЗ с решение № 3 от 9.VI.1997 г. по ф.д. № 7/97 вписа в I регистър под № 1666, т. XXVII, стр. 83, промени за “България Декор” - ООД, Костинброд: изключва съдружника “Комета” - ООД; преобразува дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност “България Декор” - ЕООД, с едноличен собственик Волфганг Фрийдрих Клайст, което поема всички активи и пасиви на “България Декор” - ООД, Костинброд.

79786

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от 4.VI.1997 г. по ф.д. № 1835/94 вписа в I регистър под № 853, т. XV, стр. 8, промени за “Булкар” - ООД, Ботевград: освобождава управителя X.X.X.; избира X.X.X. за управител на дружеството, който ще го управлява и представлява.

79787

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от 6.VI.1997 г. по ф.д. № 1374/96 вписа в I регистър под № 1592, т. XXVI, стр. 49, промяна за “Кларина - България” - ЕООД, Костинброд: избира Леонидас Константинос Колиулис за втори управител, който ще представлява и управлява дружеството заедно и поотделно с управителя Периклис Вениерис.

79788

Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 4 от 22.V.1997 г. по ф.д. № 101/90 вписа в I регистър под № 1873, т. XXX, стр. 154, преобразуването на общинска фирма “Родина 75 - И” - Ботевград, в еднолично акционерно дружество с общинско имущество “Родина 75 - И” - ЕАД, със седалище и адрес на управление Ботевград, бул. Цар Освободител 15, и с предмет на дейност: производство и търговия на дребно със стоки за народно потребление, производство на детайли и полуфабрикати, рехабилитационна дейност, търговия на дребно с лекарствени средства, аптечна дейност, и с капитал 1 607 000 лв., разпределен в 1607 поименни акции по 1000 лв. Дружеството поема всички активи и пасиви на прекратената общинска фирма и се представлява от съвета на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - член, и X.X.X. - изпълнителен член, който ще представлява и управлява дружеството.

79789

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1328 от 2.VI.1997 г. по ф.д. № 719/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Еко - Зара” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Индустриален, автобаза на “Жилфонд и чистота” - ЕООД, и с предмет на дейност: метене, миене, снегопочистване, събиране и извозване на битови и промишлени отпадъци, рециклиране на промишлени и битови отпадъци, саниране, експлоатация на депо за отпадъци, поддържане на зелени площи, изкупуване на дялове от “Чистота” - ЕООД, всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 200 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X., Ангелов, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X. иванов, X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

79005

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1582 от 3.VI.1997 г. по ф.д. № 867/97 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Металком - М” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 56, вх. Б, ап. 24, и с предмет на дейност: покупка на вещи и стоки с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, комисионна, спедиционна (без поща), складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, отдаване под наем на движими и недвижими вещи, транспортна, външнотърговска дейност, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

79009

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1428 от 3.VI.1997 г. по ф.д. № 773/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Новотика юг” - ООД, със седалище и адрес на управление Чирпан, ж.к. Младост 4, вх. А, ап. 29, и с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, маркетинг, мениджмънт, лизинг и трансфер на технологии, проучвателна, проектантска, експертна, инвеститорска, покупко-продажба на недвижими имоти, счетоводни услуги, производство на стоки и услуги, разрешени със закон, сделки с интелектуална собственост, вътрешен и международен транспорт, туристически услуги, рекламна, спортна и издателска дейност (по законоустановения ред), всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

79010

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1526 от 30.V.1997 г. по ф.д. № 415/96 вписа промяна за “Домиверс” - ООД: вписа освобождаване на съдружника X.X.X..

79011

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1531 от 2.VI.1997 г. по ф.д. № 4527/92 вписа промяна за “Свиневъдство” - ЕООД: освобождава управителя X.X.X.; избира за управител X.X.X..

79012

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1541 от 2.VI.1997 г. по ф.д. № 848/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Валти” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Хаджи X.X. 58, и с предмет на дейност: производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция и промишлени стоки в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство (след лиценз) и ресторантьорство, рекламна, лизингова и външнотърговска дейност, транспортна и спедиторска (без поща), вътрешен и международен транспорт, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

79013

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1440 от 30.V.1997 г. по ф.д. № 778/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “НМВ Евротех” - ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. 23 пехотен шипченски полк 64, вх. Б, ап. 43, и с предмет на дейност: външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, търговия на едро и дребно с промишлени стоки, всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

79014

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 388 от 28.V.1997 г. по ф.д. № 1163/95 вписа промяна за “Ивал” - ЕООД: освобождава управителя X.X.X.; дружеството се представлява и управлява от X.X.X..

79015

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1429 от 29.V.1997 г. по ф.д. № 774/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Олимп - 97” - ООД, със седалище и адрес на управление Чирпан, ул. Дерменка 17, вх. А, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговска дейност с текстилни произведения, тъкачество, шивашки услуги, придобиване и експлоатация на транспортни средства (след лиценз), ресторантьорство, хотелиерство (след лиценз), организация и експлоатация на обекти за развлечение и отдих (при спазване на нормативните изисквания за лиценз), посредничество и агентство, търговско представителство в страната и в чужбина, производство, преработка и търговска дейност със селскостопански произведения от растителен и животински произход (без дивечови кожи), производство, преработка и търговска дейност със стоки и услуги, всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

79016

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1372 от 2.VI.1997 г. по ф.д. № 3994/91 вписа промяна за “Катекс” - АД: освобождава членовете на съвета на директорите X.X.X. и X.X.X.; вписва за членове на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

79017

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1525 от 29.V.1997 г. по ф.д. № 838/97 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Пещостроене и изолации - М.В.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 125, и с предмет на дейност: извършване на пещостроителна и изолационна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба (по законоустановения ред), търговска дейност в страната и в чужбина, комисионна, складова, превозна, хотелиерска (след лиценз), рекламна, издателска и печатарска дейност (по законоустановения ред), търговско представителство и посредничество, разработване и експлоатация на заведения за обществено хранене, ресторанти, кафе-аперитиви, сладкарници, заведения за бързо хранене, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик X.X.X..

79018

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1087 от 3.VI.1997 г. по ф.д. № 3817/93 вписа промяна за “Елтекс - Стара Загора” - ООД: освобождава управителя X.X.X.; избира за управител X.X.X.; допълва предмета на дейност с “търговия и производство на фитофармацевтични препарати, минерални торове и услуги в областта на растителната защита”.

79085

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1551 от 3.VI.1997 г. по ф.д. № 853/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Фем” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Казански 34, вх. 0, ап. 14, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство (по законоустановения ред), търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна (без поща), превозни сделки, складови, лицензионни, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски (след лиценз), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, външнотърговска дейност, ел.монтажи, ел.услуги, производство на ел.табла, всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

79086

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1570 от 3.VI.1997 г. по ф.д. № 889/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Торнадо - ХЛР” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Генерал Столетов 100, вх. Б, ап. 3, ет. 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни (без поща), превозни сделки, складови, лизинг, търговско представителство и посредничество, хотелиерство (след лиценз), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, извършване на външнотърговска дейност - внос, износ, реекспорт, бартер, всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., които ще го представляват и управляват заедно и поотделно.

79087

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 1590 от 3.VI.1997 г. по ф.д. № 875/97 вписа в търговския регистър акционерно дружество “У С М - 97” - АД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Голеш, административна сграда на “Строителна механизация” - ЕАД, и с предмет на дейност: строителство, услуги със строителна механизация и автотранспорт в страната и в чужбина, участие в закупуването на дялове от държавното дружество, ремонт на строителна и друга техника, производство и възстановяване на резервни части, оборудване и техника, търговска и инвестиционна дейност в страната и в чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, и с капитал 10 000 000 лв., разпределен в 100 000 поименни акции. Дружеството е със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява и управлява от изпълнителния директор X.X.X..

79088

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1591 от 3.VI.1997 г. по ф.д. № 876/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Вълеви - В” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Братя Жекови 3, ап. 11, и с предмет на дейност: проектиране и строителство, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, посредничество при извършване на ново строителство и строително-ремонтни работи, търговска дейност в страната и в чужбина, производство на промишлени и селскостопански стоки, всякакви други дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

79089

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1587 от 5.VI.1997 г. по ф.д. № 872/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Лина - Софт” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Хан Аспарух 13, вх. В, ап. 8, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба (по законоустановения ред), комисионна, спедиционна (без поща), складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска (след лиценз), туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставянето на други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство и продажба на видео- и звукозаписи, издателска или печатарска дейност (по законоустановения ред), покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително проектиране и всякакви дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

79615

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1204 от 27.V.1997 г. по ф.д. № 647/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Нелсен - Чистота” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Братя Жекови 57, ет. 1, с предмет на дейност: метене, миене, снегопочистване, събиране и извозване на битови и промишлени отпадъци, както и рециклирането им, саниране, експлоатация на депо за отпадъци и всякакви незабранени със закон дейности, и с капитал 100 000 лв. Дружеството е със съдружници “Нелсън Ентзоргунс” - ООД, представлявано от управителя Детлеф Елерман, и “Жилфонд и чистота” - ЕООД, представлявано от управителя X.X.X., и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

79616

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1597 от 4.VI.1997 г. по ф.д. № 882/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Вега - Акустикс” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Гоце Делчев 69, вх. А, ап. 11, ет. 4, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външно- и вътрешнотърговска дейност във всякакви разрешени със закон форми и с всякакви стоки, реекспорт, мениджмънт, дизайн, представителство (без процесуално), посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, транспортна, таксиметрова и спедиторска дейност (без поща), проектиране, разработка, създаване производство и реализация на авангардни технологии и вещи, ноу-хау, авторски произведения, промишлени образци и други обекти на интелектуалната собственост, международен и вътрешен туризъм и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

79790

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1627 от 5.VI.1997 г. по ф.д. № 902/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Кора - Фешън” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Хан Аспарух 37, ап. 49, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с разрешени със закон стоки, рекламна, маркетингова, консултантска (без юридическа), информационна, импресарска и продуцентска дейност, дървообработване и дърводелски услуги, изработване и монтаж на алуминиева дограма, проектиране, дизайн, производство на мебели, производство и продажба на конфекция и облекла, бутик, моделиерство, организиране на модни ревюта, пасмантерия и галантерия, преводачески услуги, придобиване и търговия с недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях, ремонт и сервиз на съобщителна и битова техника, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, обществено хранене, строителство и строително-ремонтни услуги, създаване на програмни продукти, софтуерни услуги, импорт, експорт и реекспорт, бартерни, клирингови, обменни и компенсационни сделки, транспортни и спедиторски услуги (без поща), както и други дейности, незабранени със закон, с български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от управителите X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

79791

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1621 от 5.VI.1997 г. по ф.д. № 896/97 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Хидравлик” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Макариополски 31, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство (по законоустановения ред), комисионни, спедиционни (без поща), превозни сделки, търговско представителство и посредничество, туристически, рекламни, информационни, хотелиерски (след лиценз) и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

79792

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1594 от 5.VI.1997 г. по ф.д. № 879/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Прива - 97” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Гоце Делчев 69, ап. 11, и с предмет на дейност: участие в приватизационните процеси чрез допустимите със закон начини, средства и методи, сделки с недвижими имоти, консултантска (без юридическа), маркетингова, комисионна, рекламна, информационна, транспортно-спедиторска (без поща), външно- и вътрешнотърговска дейност, реекспорт, дистрибутивна, бартерна, лизингова, лицензионна, патентна, наемна, строителна, инвеститорска, посредническа, агентска, проучвателна, изследователска, инженерингова, проектантска и други дейности, незабранени със закон в страната и в чужбина, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

79793

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1527 от 2.VI.1997 г. по ф.д. № 2982/93 вписа в регистъра за едноличните търговци прехвърлянето на фирмата на едноличния търговец Икпи Стивън Икпе от Казанлък, кв. Васил Левски 28, вх. А, ап. 18, ет. 6, с фирма “Икпе Стивън - Сити - Експрес” на трето лице X.X.X. от същия град и адрес, която поема активите и пасивите на прехвърленото предприятие, и я вписа като едноличен търговец с фирма “Теменуга Стивън - Сити Експрес”.

79794

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1602 от 4.VI.1997 г. по ф.д. № 2001/91 вписа промени за “Автотранстакси” - ЕООД: вписа освобождаване на управителя X.X.X.; вписа новия управител X.X.X..

79795

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1615 от 5.VI.1997 г. по ф.д. № 890/97 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност “Тиком” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Цар Калоян 28, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, производство на стоки с цел продажба (по законоустановения ред), търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни (без поща), превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски (след лиценз), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всякакви други дейности, незабранени със закон, в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала X.X.X..

79796

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1547 от 4.VI.1997 г. по ф.д. № 78/91 вписа промени за “Колди” - ООД: вписа освобождаването като съдружник и управител на X.X.X.; вписа новия управител X.X.X.- Койчева.

79797

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1519 от 6.VI.1997 г. по ф.д. № 832/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Евромаш” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман 64, и с предмет на дейност: проучване, проектиране, консултации (без юридически), внедряване на нови технологии и нови производства в хранително-вкусовата промишленост и производство на хранителни продукти, и с капитал 51 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

79798

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1625 от 6.VI.1997 г. по ф.д. № 900/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “С + М - Авет” - ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Генерал Столетов 74, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство (по законоустановения ред), търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни (без поща), превозни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерство (след лиценз), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти, лизинг и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 51 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

79799

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1438 от 6.VI.1997 г. по ф.д. № 906/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Иконом” - ООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, бул. Никола Петков 49, ап. 8, и с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, езикови преводи и легализация, икономически, административни и други услуги, туристическа, хотелиерска дейност (след лиценз), търговия в страната и в чужбина и всякакви дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват заедно и поотделно.

79800

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 484 от 12.V.1997 г. по ф.д. № 596/96 регистрира под № 80, т. 11, р. 1, стр. 49, промени за “Попово - кабел” - ООД, Попово: освобождава съдружника X.X.X.; приема за съдружник X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от управителя X.X.X..

79090

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 476 от 12.V.1997 г. по ф.д. № 176/97 регистрира под № 31, т. 12, р. 1, стр. 105, дружество с ограничена отговорност “Тис” - ООД, със седалище и адрес на управление Търговище, Индустриална зона, производствен комплекс “Албена”, и с предмет на дейност: внос и износ, производство на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговска дейност, импорт, експорт и реекспорт, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, превозна дейност - превоз на пътници и товари, таксиметрови услуги, хотелиерска и ресторантьорска дейност, рекламна, информационна, програмна, импресарска, охранителна дейност, битови услуги, сделки с интелектуална собственост, производство и търговия с електронна апаратура, аудио- и видеотехника, печатарска и издателска дейност, маркетинг, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякаква друга дейност, незабранена със закон (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв). Дружеството е със съдружнтици X.X.X. и X.X.X., с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

79091

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 539 от 26.V.1997 г. регистрира по ф.д. № 1688/92 промяна за “Агрохим” - ЕАД: допълва предмета на дейност с “производство и реализация на посевен и посадъчен материал”.

79802

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 526 от 26.V.1997 г. по ф.д. № 200/97 вписа в търговския регистър акционерно дружество “Левина - 97” - АД, със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Ал. Константинов 2, вх. А, ап. 2, с предмет на дейност: покупка с цел продажба на стоки в първоначален или преработен вид, търговия със селскостопаанска продукция, хотелиерска, ресторантьорска дейност, маркетинг, търговско представителство (без осъществяване на конкурентна по смисъла на ЗЗК дейност по отношение на предмета на дейност на “Левина” - ЕООД, и след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв), участие в приватизация на “Левина” - ЕООД, Търговище. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 1 000 000 лв., разпределен в 1000 обикновени поименни акции по 1000 лв., с органи общо събрание и съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

79803

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6, във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 535 от 26.V.1997 г. по ф.д. № 1913/91 вписа промяна за “Зора” - ЕАД: вписа изменение в устава на дружеството във връзка с начина на вземане на решения от общото събрание на акционерите, както и решения във връзка с отговорността на съвета на директорите.

79885

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6, във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 541 от 26.V.1997 г. по ф.д. № 201/97 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Евровидео” - ООД, със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Кюстенджа 7, и с предмет на дейност: проучване, проектиране, експлоатация и сервиз на кабелни разпределителни системи за приемане и разпределение на телевизионни и радиосистеми, търговска дейност с компоненти за изграждането им, маркетинг, рекламна, информационна дейност, производство на видео- и аудиопродукти, други дейности, които изискват водене по търговски начин (след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв), и с капитал 100 000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и “Евроком Ко” - ООД, София, представлявано от управителя X.X.X., и се управлява и представлява от управителя X.X.X..

79886

Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6, във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 536 от 26.V.1997 г. регистрира по ф.д. № 370/96 промени за “Парке Прима” - ООД: вписа Исмаил Мъсър за съдружник; дружеството ще се управлява и представлява от управителите Мехмед Кескин, Селяметин Юкозчиоглу, Илмаз Куру, Исмаил Мъсър и Саметтин Йозджан, заедно и поотделно.

79887

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 860 от 20.V.1997 г. по ф.д. № 270/97 вписа под № 64, р. I, т. I, стр. 128, дружество с ограничена отговорност “ЯА - Янев и Станев” - ООД, със седалище и адрес на управление с. Голям манастир, Бургаска област, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност; транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина; таксиметрова дейност; производство и реализация на селскостопанска продукция; производство на хранителни и промишлени стоки; обществено хранене; монтаж, строителство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица; информационно обслужване; вътрешен и международен туризъм; комисионна, посредническа, рекламна, издателска и лизингова дейност; продуцентство, маркетинг и мениджмънт; хотелиерство и ресторантьорство, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от съдружниците управители поотделно.

79528

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 786 от 12.V.1997 г. по ф.д. № 247/97 вписа под № 58, р. I, т. I, стр. 116, дружество с ограничена отговорност “Диана 2001” - ООД, със седалище Ямбол, ул. Жорж Папазов 20, ап. 47, с предмет на дейност: търговия с промишлени, хранителни и селскостопански стоки в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина; производство на хранителни и промишлени стоки; търговско представителство и посредничество; сделки с интелектуална собственост, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

79529

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал.2 ТЗ с решение № 855 от 20.V.1997 г. по ф.д. № 159/97 вписа под № 62, р. I, т. I, стр. 124, еднолично дружество с ограничена отговорност “Евра - консулт” - ЕООД, със седалище Ямбол, ул. Граф Игнатиев 76, вх. Д, ап. 103, с предмет на дейност: търговска дейност с всякакви стоки - хранителни, промишлени, селскостопански и стоки за бита; разкриване верига от заведения за бързо хранене, кафе-аперитиви, магазини и сладкарници; превозна, туристическа, информационна и рекламна дейност; покупка, строеж, проектиране и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; геофизически дейности и услуги; търговско представителство и посредничество; комисионна и оказионна търговия; продажба на стоки на консигнация; продажба на тютюневи изделия и алкохолни напитки (след лиценз); сделки с интелектуална собственост; външнотърговска дейност по предмета на дейност, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неограничен срок и се представлява и управлява от собственика X.X.X..

79530

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 864 от 21.V.1997 г. по ф.д. № 291/97 вписа под № 66, р. I, т. I, стр. 132, преобразуване на “Видона - Р” - ООД, в акционерно дружество “Видона - Р” - АД, със седалище Ямбол, ул. В. Карагьозов 4, с предмет на дейност: търговска дейност във всички разрешени със закон форми и с всички разрешени стоки; производствена, инвестиционна, строителна, инженерингова, маркетингова, спедиционна, транспортна, складова, лизингова, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, консултантска и информационна дейност; външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт; представителство; агентска, комисионерска и посредническа дейност на български и чуждестранни фирми (юридически и физически лица) в страната и в чужбина, и с капитал 1 020 000 лв., разпределен в 102 акции по 10 000 лв. Дружеството е с неограничен срок, с едностепенна система на управление със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява и управлява от изпълнителния директор X.X.X. и председателя на СД X.X.X. заедно и поотделно.

79531

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 863 от 21.V.1997 г. по ф.д. № 233/97 вписа под № 65, р. I, т. I, стр. 130, еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно имущество “Тракиец” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Ямболен 13, с предмет на дейност: доставка чрез внос и производство на патици; отглеждане, гушене, клане, заготовка на гъши черен дроб и месо за износ и вътрешния пазар; изкупуване, съхранение, преработка и реализация на фуражи и отпадъци от хранително-вкусовата промишленост; производство, изкупуване и обработка на плодове и зеленчуци за износ и вътрешния пазар; дейност, свързана с всякакви селскостопански и обслужващи производството и управлението услуги, и с капитал 7 217 000 лв. Дружеството е с неограничен срок, с държавно имущество в размер 7 217 000 лв. и се представлява от управителя X.X.X..

79532

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 958 от 3.VI.1997 г. по ф.д. № 333/97 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Лу и Ма” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Ямболен 1, с предмет на дейност: търговия с промишлени, хранителни и селскостопански стоки в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, производство на хранителни и промишлени стоки и реализацията им в страната и в чужбина, производство на земеделска продукция за реализация на пазара, търговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, спедиционна, складова, лизингова, превозна, хотелиерска, ресторантьорска и рекламна дейност, сделки с обекти на интелектуалната собственост, бартер и реекспорт, сервизно обслужване на всякакви транспортни средства и товари, проектиране, строителство и обзавеждане на сгради с цел продажба, издателско-полиграфическа дейност и печатарски услуги и всякакви дейности, незабранени със закон, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неограничен срок и се представлява и управлява от собственика Нораир Барсегян.

79888

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 944 от 2.VI.1997 г. по ф.д. № 279/97 вписа дружество с ограничена отговорност “Булг” - ООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ж.к. Златен рог 41, вх. В, ап. 54, с предмет на дейност: покупка и производство на стоки с цел продажба, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство на растителна и животинска продукция, и с капитал 60 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

79889

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 629 от 21.IV.1997 г. вписа по ф.д. № 1518/92 промени за “Ямбол - газ” - ООД, Ямбол: заличи като съдружник ЕТ “Ямбол - проект”, Ямбол, и вписа за съдружник “Дунай” - ООД, Ямбол; вписа прехвърляне на дружествени дялове в размера на капитала; вписа X.X.X. за съуправител на дружеството.

79890

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 965 от 5.VI.1997 г. вписа по ф.д. № 317/97 дружество с ограничена отговорност “Гандис” - ООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ж.к. Диана 4, вх. Б, ап. 63, с предмет на дейност: транспортна дейност, таксиметрови, авторемонтни и сервизни услуги, ресторантьорство и хотелиерство, строителство, монтаж, проектиране и ремонт на сгради, сделки с готови строителни продукти, търговия със строителни материали, издателска и печатна дейност, фото-, видео- и аудио-визуални услуги, рекламна, импресарска, туристическа и спедиторска дейност, разработване и прилагане на нови производства и технологии, програмни продукти, нови материали и технологично оборудване, търговия с патенти, ноу-хау и промишлени образци, дейност на търговско представителство и посредничество, брокерство и агентство, участие в търговски дружества, сдружения и други формирования за осъществяване на съвместна търговска дейност; външноикономическа дейност - внос и износ на стоки, бартерни сделки с чуждестранни съконтрагенти, външнотърговско представителство и посредничество, участие в дружества с чуждестранно участие (при спазване на валутните разпоредби), и с капитал 51 000 лв. Дружеството е с неограничен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и се представлява и управлява от управителя X.X.X..

79891

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 592 от 17.IV.1997 г. по ф.д. № 1121/93 вписа промени за “Мегавип” - ООД, Ямбол: вписа прехвърляне на дружествени дялове между съдружниците в размера на капитала; заличи X.X.X. и X.X.X. като съдружници и представляващи дружеството; вписа като едноличен собственик на капитала X.X.X.; преобразува дружеството в еднолично дружество с ограничена отговорност “Мегавип” - ЕООД; вписа нов адрес на управление - Ямбол, пл. Страшимир Кринчев 1, вх. Б, ап. 23.

79892

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 527 от 14.IV.1997 г. по ф.д. № 689/96 вписа промени за “Колхида” - ЕАД, Елхово: преобразува дружеството в акционерно дружество “Колхида” - АД; заличи досега действащия съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписа нов съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. заедно.

79893

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 904 от 29.V.1997 г. по ф.д. № 1212/95 вписа промени за “Тонзос 95” - АД, Ямбол: капиталът се увеличава от 1 000 000 лв. на 2 000 000 лв., разпределен в 2000 обикновени поименни акции с право на глас по 1000 лв.; вписа X.X.X. като изпълнителен директор и еднолично представляваща дружеството; дружеството ще се представлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

79894

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 962 от 4.VI.1997 г. по ф.д. № 1/89 вписа в търговския регистър промени за “Булит” - ООД, Ямбол: заличи X.X.X. като управител на дружеството и на негово място вписа X.X.X.; дружеството ще се представлява и управлява от управителите X.X.X. и Аугусто Фумази заедно или поотделно.

79895

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 815 от 15.V.1997 г. по ф.д. № 1173/91 вписа промени за “Хидроелементи и системи” - ЕАД (“ХЕС” - ЕАД), Ямбол: вписа промени в устава; преобразува дружеството в акционерно дружество “Хидроелементи и системи” - АД (“ХЕС” - АД); заличи досегашния съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписа нов съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, X.X.X. - изпълнителен директор, X.X.X., X.X.X., Работническо-мениджърски приватизационен фонд “Труд и капитал” , представляван от X.X.X., Централен приватизационен фонд, представляван от X.X.X., Българо-холандски приватизационен фонд, представляван от X.X.X.; дружеството ще се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

79896

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 912 от 30.V.1997 г. по ф.д. № 98/97 вписа промяна за “ТОП - Консерв” - АД, Ямбол: дружеството ще се представлява и управлява от изпълнителния член на съвета на директорите X.X.X..

79897

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 966 от 6.VI.1997 г. по ф.д. № 562/96 вписа промени за “Ямбол - Фарма” - ЕООД, Ямбол: заличи X.X.X. като управител на дружеството; вписа X.X.X. за временен управител и представляващ дружеството.

79898

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 936 от 2.VI.1997 г. по ф.д. № 239/94 вписа промени за “Петрол ИТА АЕЛ” - ООД: заличи “Петрол ИТА” - ООД, София, като съдружник, вписа “ИТА Ефект” - ООД, София, и X.X.X. за съдружници в дружеството; вписа прехвърляне на дружествени дялове в размера на капитала.

79899

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 669 от 23.IV.1997 г. по ф.д. № 489/96 вписа промени за “Диана кабел” - ООД, Ямбол: дружеството ще се представлява и управлява от управителя X.X.X.; вписа нов адрес на управление - Ямбол, ул. Джон Атанасов 8.

79900

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 814 от 14.V.1997 г. по ф.д. № 251/97 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност “Полимикс - Капитанов” - ЕООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Независима България 16А, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, вътрешни и международни превозни сделки, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, програмни, информационни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на български и чуждестранни стоки, бартерни и реекспортни сделки, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неограничен срок и се представлява и управлява от собственика X.X.X..

79901

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 895 от 29.V.1997 г. по ф.д. № 276/97 вписа акционерно дружество “Портос” - АД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Шипка 23, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска, предприемаческа и посредническа дейност, маркетингови, рекламни, туристически, инженерингови, транспортни и строителни услуги, покупко-продажба на обекти на интелектуалната собственост, ноу-хау, представителство (без процесуално) на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска продукция, търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, изграждане и експлоатация на обекти в селското стопанство, хранително-вкусовата и леката промишленост, услугите, отдиха и туризма, превозни, спедиционни, лизингови, складови и други търговски сделки и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и с капитал 1 000 000 лв., разпределен в 1000 обикновени поименни акции по 1000 лв., като акциите се издават в купюри по 100 акции и по 1 акция. Дружеството е с едностепенна система на управление, със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява и управлява от изпълнителния директор X.X.X..

79902

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 811 от 13.V.1997 г. по ф.д. № 236/97 вписа дружество с ограничена отговорност “Фиш Трейд” - ООД, със седалище и адрес на управление Стралджа, ул. Хемус 49, вх. Б, ап. 40, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X., с неограничен срок и се представлява и управлява от съдружниците заедно и поотделно.

79903

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 696 от 2.V.1997 г. по ф.д. № 521/91 вписа промени за “Тонзос” - ООД, Ямбол: вписа прехвърляне на дружествени дялове между съдружниците; вписа за съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписа промяна на дружествения договор.

79904

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 902 от 29.V.1997 г. по ф.д. № 70/95 вписа прекратяването и обявяването в ликвидация на “Вектра” - ЕООД, Ямбол, с ликвидатор X.X.X..

79905

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 901 от 29.V.1997 г. по ф.д. № 1345/93 вписа промяна за “Диана агросервиз” - ЕООД, Ямбол: капиталът се увеличава от 15 115 000 лв. на 16 775 000 лв.

79906

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 964 от 5.VI.1997 г. по ф.д. № 313/97 вписа дружество с ограничена отговорност “Щими” - ООД, със седалище Тополовград, ул. Св.св. Кирил и Методий 9, ап. 4, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, внос, износ и бартер, представителство, комисионерство и посредничество, производство и търговия с хранителни стоки, стоки за бита и потребление, ресторантьорство и хотелиерство, транспортни услуги, търговия с петролни продукти (след лиценз), и с капитал 60 000 лв. Дружеството е с неограничен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., управлява се от общото събрание и се представлява от управителя X.X.X..

79907

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 942 от 2.VI.1997 г. по ф.д. № 210/97 вписа дружество с ограничена отговорност “Магма - 97” - ООД, със седалище Тополов-град, ул. Стара планина 1, с предмет на дейност: геоложко проучване на полезни изкопаеми (след лиценз), транспортни услуги, вътрешна и външна търговия на едро и дребно, информация, маркетинг и реклама, инвестиции, проектиране, строителство и инженеринг, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, и с капитал 60 000 лв. Дружеството е с неограничен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X., управлява се от общото събрание и се представлява от управителя X.X.X..

79908

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 875 от 22.V.1997 г. по ф.д. № 267/97 вписа дружество с ограничена отговорност “Мина - Глюк” - ООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Галиполи 4, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, таксиметрова дейност, производство и реализация на селскостопанска продукция, обществено хранене, хотелиерство и ресторантьорство, маркетинг и мениджмънт, монтаж и строителство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешен и международен туризъм, комисионна и посредническа дейност, производство и износ на текстил и текстилни изделия, международен транспорт, лизингова дейност, и с капитал 50 000 лв. Дружеството е с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X., които го представляват и управляват поотделно.

79909

Ямболският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 943 от 2.VI.1997 г. по ф.д. № 278/97 вписа дружество с ограничена отговорност “Автокомерсиал” - ООД, със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Ямболен 6, с предмет на дейност: автомобилни превози във вътрешно и международно съобщение, участие в приватизационни сделки и други дейности, свързани с предмета на дейност, и с капитал 1 000 000 лв. Дружеството е с неограничен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се представлява и управлява от X.X.X..

79910

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4943/97 вписа в търговския регистър под № 39501, т. 435, стр. 190, дружество с ограничена отговорност “Джамбо 97” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин 9, бл. 906, вх. А, ет. 7, ап. 19, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки, всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

78279

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5204/97 вписа в търговския регистър под № 39554, т. 436, стр. 98, дружество с ограничена отговорност “Сикона трейдинг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Цар Асен 25, и с предмет на дейност: външнотърговска, производствено-търговска, комисионна, консултантска, рекламно-информационна и други услуги и дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от Леон Гавриел Леви.

78280

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.№ 5109/97 вписа в търговския регистър под № 39377, т. 434, стр. 146, дружество с ограничена отговорност “Приватсистем” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Анри Барбюс 36, вх. А, ет. 3, ап. 8, и с предмет на дейност: мениджърски, маркетингови, финансово-счетоводни, правни и други анализи, експертизи и консултации, приватизационни проекти и оценки на имущество, проектиране, строителство, дизайн, обзавеждане и покупко-продажба на недвижими имоти, представителска и посредническа дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, производство на стоки, туристически услуги, автотранспортни услуги, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 60 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X.-X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

78281

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5465/97 вписа в търговския регистър под № 39817, т. 439, стр. 2, дружество с ограничена отговорност “Якострой” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. X.X. 84, и с предмет на дейност: производство и търговска дейност със строителни материали, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителна, мениджърска и превозна дейност, търговско представителство и посредничество, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

78282

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5246/97 вписа в търговския регистър под № 39553, т. 436, стр. 96, еднолично дружество с ограничена отговорност “Змаро амброзия” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 907, вх. Г, ап. 1, и с предмет на дейност: туристическа дейност - организиране на екскурзии в страната и в чужбина, превозна дейност в страната и в чужбина, покупко-продажба на автомобили и резервни части за тях, покупко-продажба, внос и износ на мъжка, дамска и детска конфекция и спортни стоки, посредничество, комисионерство, покупко-продажба на кафе, цигари, алкохолни и безалкохолни напитки и всички видове хранителни стоки, всякакви дейности и търговия с всички видове стоки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78283

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6852/97 вписа в търговския регистър под № 40124, т. 442, стр. 16, еднолично дружество с ограничена отговорност “Алфа - Ром” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ул. Незабравка 1, бл. 1, вх. В, ап. 61, и с предмет на дейност: таксиметров превоз на пътници и товари и всякакви други дейности, незабранени със закон и други нормативни актове. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78284

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5306/97 вписа в търговския регистър под № 39257, т. 432, стр. 186, дружество с ограничена отговорност “Издателска къща - Дъга” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ж.к. Зона Б-18, бл. 7, вх. 1, ет. 9, и с предмет на дейност: издателска и консултантска дейност по финансово-счетоводни, трудово-правни, митнически и данъчни въпроси и данъчно облагане на български и чуждестранни физически и юридически лица, организиране на курсове за обучение по финансово, данъчно, счетоводно, митническо и търговско законодателство, финансови, икономически и правни анализи, прогнози и оценки при ликвидация, приватизация и отдаване под аренда и наем на движимо и недвижимо имущество, цени и ценообразуване, анализи и проверки върху осъществяваната стопанска дейност, търговска дейност, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

78213

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4530/97 вписа в търговския регистър под № 39170, т. 432, стр. 25, дружество с ограничена отговорност “Иком груп 2001” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ж.к. Сердика, бл. 9, ап. 45, и с предмет на дейност: представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, маркетингова дейност, организиране и предпечатна подготовка на периодични и непериодични издания и възлагането им за отпечатване на държавни и обществени печатници, търговия с печатни произведения и произведения на изкуството (без паметници на културата), рекламна дейност (без кино и печат) и продуцентски услуги, външно- и вътрешнотърговска дейност, покупко-продажба на едро и дребно на стоки на тежката, леката и хранително-вкусовата промишленост, спедиторска дейност и транспортни услуги на пътници в страната и в чужбина, складова дейност, производство на промишлени и хранителни стоки, селскостопанска продукция и тяхната реализация, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и Михаил Шварцман и се управлява и представлява от X.X.X..

78214

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5257/97 вписа в търговския регистър под № 39574, т. 436, стр. 140, дружество с ограничена отговорност “Кирмантекс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, бул. Цар Борис III № 136а, ет. 4, стая 13, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговски сделки със закупуване и продажба на всякакъв текстил, текстилни изделия, суровини и материали, сделки, свързани с търговия и обзавеждане с мебели за дома, офисмебели и офистехника, комисионна търговия с електроника, ремонт на офистехника, разкриване на верига от бутици, кафетерии, магазини за продажба на всякакви стоки за потребление, заведения за обществено хранене, развлекателно-увеселителни заведения, вътрешнотърговски сделки на едро и дребно, складова и спедиторска дейност, производство, изкупуване и реализация на всякаква селскостопанска и животинска продукция, диворастящи плодове и гъби, закупуване и продажба на автомобили, бензиностанции, автомивка, авто-мотосервиз, международен и вътрешен туризъм - сделки с туристическия бизнес, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки, свързани с проектиране, строителство и обзавеждане на жилищни и административни сгради, търговия с недвижими имоти, маркетинг и лизингови сделки, търговско посредничество и представителство на физически и юридически лица, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни и импресарски услуги, външнотърговски сделки по внос, износ и реекспорт със стоки, разрешени със закон, всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон, които се водят по смисъла на ТЗ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.и се управлява и представлява от X.X.X..

78215

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5984/97 вписа в търговския регистър под № 40130, т. 442, стр. 28, еднолично дружество с ограничена отговорност “Атверп” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Солунска 26, вх. 1, и с предмет на дейност: производство, преработка, изкупуване, търговия с всякакви промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, вътрешна и външна търговия, транспортно-спедиторска и туристическа дейност, всякакви други незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от собственика Волфанг Хиццог.

78216

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 34919, т. 390, р. I, стр. 74, по ф.д. № 12538/96 на 1 състав промени за “Спед С” - ООД: вписва ново седалище и адрес на управление - София, район “Средец”, ул. Струмица 8; заличава управителя X.X.X.; вписва за управител X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от X.X.X..

78217

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6757/97 вписа в търговския регистър под № 39959, т. 440, стр. 92, дружество с ограничена отговорност “Шугър Био Прогрес” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Суха река, бл. 22, вх. Б, ет. 4, ап. 101, и с предмет на дейност: доставка, преработка и търговия със захар и захарни продукти, производство и търговия с произведения на хранително-вкусовата промишленост, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 100 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

78218

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4814/97 вписа в търговския регистър под № 38990, т. 430, стр. 90, дружество с ограничена отговорност “Интергеокомерс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район Средец, ул. X.X. 38, ет. 3, и с предмет на дейност: комплексна научно-приложна и консултантска дейност в областта на геологопроучвателното и минното дело, експертизи и анализи, проучване с техническо задание - поръчки, търговска и производствена дейност в същата област, преводна дейност, събиране, обработка и разпространение върху различни носители на НТИ, добив на разсипно злато чрез промиване на златоносни пясъци по смисъла на ПМС № 10 от 1985 г. и Наредба № 8 от 1986 г. на МФ, ММ, БНБ, БВТБ, преработка на инертни материали, облицовъчни камъни, създаване, доставка, адаптиране и внедряване на програмни продукти и системи, копирни услуги, посредническа дейност, търговска дейност - внос, износ, проучване, усвояване и внедряване на прогресивни технологии, методически и информационни услуги, експертна оценка на задгранични обекти по полезни изкопаеми, микроскопски изследвания на руди и скали, екологични, ландшафтно-геохимични изследвания, вътрешен и международен туризъм и комплексни туристически услуги, обучение и квалификация на курсисти в науките за земята и програмирането, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

78225

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6823/97 вписа в търговския регистър под № 39909, т. 439, стр. 184, дружество с ограничена отговорност “Ци Фон” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Хан Аспарух 38, вх. Б, ет. 2, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, туристическа дейност, ресторантьорство, производствена дейност, мениджмънт, търговско посредничество, представителство и агентство на чуждестранни фирми, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници Лиу Туншан и Уан Дзинджун и се управлява и представлява от Лиу Туншан.

78226

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6824/97 вписа в търговския регистър под № 39910, т. 439, стр. 186, дружество с ограничена отговорност “Фи Пин” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 813, ап. 48, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, туристическа дейност, ресторантьорство, производствена дейност, мениджмънт, търговско посредничество, представителство и агентство на чуждестранни фирми, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници Чън Гуохуа, Хуан Дзие и Уън Юйдзун и се управлява и представлява от Чън Гуохуа.

78227

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6319/97 вписа в търговския регистър под № 40232, т. 443, стр. 20, еднолично дружество с ограничена отговорност “Ник и син 97” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 710, вх. Г, ап. 80, и с предмет на дейност: внос, износ, експорт, реекспорт, производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78228

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6471/97 вписа в търговския регистър под № 40233, т. 443, стр. 22, дружество с ограничена отговорност “Европласт 28” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Свобода, бл. 18, вх. Е, и с предмет на дейност: внос, износ, експорт, реекспорт, производство и покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, посредническа дейност, всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок, със съдружници Мхд Кхалил Харфан и Мхд Самир Харфан и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

78229

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 28597, т. 331, р. I, стр. 176, по ф.д. № 20792/95 на 2 състав промени за “Дъга арт” - ООД: заличава съдружниците X.X.X. и X.X.X.. Дружеството се преобразува в еднолично дружество с ограничена отговорност “Дъга арт” - ЕООД, с непроменени седалище, адрес на управление, предмет на дейност и капитал и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78230

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4472/97 вписа в търговския регистър под № 39070, т. 431, стр. 48, еднолично дружество с ограничена отговорност “Форум - 56 - М” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, кв. Лозенец, ул. X.X. 12, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос и износ, търговска дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, продажба на стоки собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, рекламни, информационни и сервизни услуги, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78249

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4323/97 вписа в търговския регистър под № 39062, т. 431, стр. 32, еднолично дружество с ограничена отговорност “Кикт” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ж.к. Дианабад, бл. 21, вх. Д, ап. 97, и с предмет на дейност: консултантски услуги, всякакви други незабранени със закон дейности. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика Скот Андрю Дикерсон.

78250

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6600/97 вписа в търговския регистър под № 39906, т. 439, стр. 178, еднолично дружество с ограничена отговорност “Солей - 2” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ж.к. Дружба 2, бл. 210, вх. А, ет. 2, ап. 3, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, производство на стоки и извършване на услуги за страната и чужбина, рекламна и маркетингова дейност, комисионерство, консултантски услуги, складова дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78251

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4569/97 вписа в търговския регистър под № 39003, т. 430, стр. 113, дружество с ограничена отговорност “Сат - Асе” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, ул. Средорек 12, с предмет на дейност: продажба на стоки от собствено производство, вътрешно- и външнотърговски сделки, търговско представителство и посредничество, автомонтьорски и електроуслуги, комплексни битови услуги, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

78252

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5266/97 вписа в търговския регистър под № 39551, т. 436, стр. 92, дружество с ограничена отговорност “Игнатов, Кантарджиев” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Петър Берон 6, и с предмет на дейност: производство, преработка и поправка на бижутерийни изделия, антиквариат, търговия с произведения на изкуството, външна и вътрешна търговия във всички разрешени форми с всички разрешени стоки, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

78253

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5277/97 вписа в търговския регистър под № 39550, т. 436, стр. 90, дружество с ограничена отговорност “Цветкови - 97” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, ул. 501, бл. 520, вх. Д, ап. 123, и с предмет на дейност: производство и преработка на пластмаса, вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, реклама, всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 51 000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

78254

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5649/97 вписа в търговския регистър под № 39598, т. 436, стр. 188, еднолично дружество с ограничена отговорност “Маргаритка 2001” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Константин Иречек 50, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, дистрибуторство, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна и складова дейност, авторемонтна дейност, транспортни услуги в страната и в чужбина, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78805

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4679/97 вписа в търговския регистър под № 40028, т. 441, стр. 29, акционерно дружество “Монтехагро” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, кв. Гео Милев, ул. Хемус 45 - 51, и с предмет на дейност: производство и търговия със селскостопанска продукция, машинно-техническо обслужване и ремонт на селскостопанска техника, вътрешна и външна търговия и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 1 000 000 лв., разпределен в 2000 акции на приносител по 500 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от председателя на СД X.X.X. и изпълнителния директор X.X.X. заедно и поотделно.

78806

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5258/97 вписа в търговския регистър под № 39835, т. 439, стр. 36, акционерно дружество “Буллекс” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. X.X. 5, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 10 000 000 лв., разпределен в 10 000 поименни акции по 1000 лв., с неопределен срок, управлява се от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от X.X.X. - председател на СД, и X.X.X. - зам.-председател на СД, заедно и поотделно.

78807

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5105/97 вписа в търговския регистър под № 40119, т. 442, стр. 6, акционерно дружество “Ремонтстрой инженеринг” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ул. Латинка 22, бл. 74, вх. Б, ет. 4, ап. 24, и с предмет на дейност: проучване, проектиране, строителство, реконструкция, модернизация, ремонтно-възстановителна и аварийна дейност във всички отрасли на промишленото и гражданско строителство, производство и продажба на варови, бетонови и циментови разтвори, сервизна и транспортна дейност, производство на рекламни продукти и материали, рекламни и информационни услуги, сделки с интелектуална собственост, оценка и търговия с движимо и недвижимо имущество и имоти, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 6 600 000 лв., разпределен в 6600 поименни акции по 1000 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X.-X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X.-X..

78808

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6091/97 вписа в търговския регистър под № 39912, т. 439, стр. 190, акционерно дружество “Фактор И. Н.” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Солунска 40, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, услуги, производство на стоки, представителство и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 10 000 000 лв., разпределен в 1000 поименни акции по 10 000 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X. - зам.-председател, X.X.X. - председател, и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

78809

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5942/97 вписа в търговския регистър под№ 39646, т. 437, стр. 78, дружество с ограничена отговорност “Годо експорт-импорт” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Оборище 22, ет. 5, и с предмет на дейност: инженерингова, консултантска, проектантска и рекламна дейност, маркетинг, пред-приемачество, лизингова, комисионна и консигнационна дейност, външноикономическа дейност - внос, износ, реекспорт, бартерни и компенсационни сделки, търговско представителство (без процесуално), посредничество и агентство, вътрешен и международен транспорт, всякаква друга стопанска, търговска и производствена дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

78810

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4941/97 вписа в търговския регистър под № 39485, т. 433, стр. 158, дружество с ограничена отговорност “Булкопи - П и М” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ж.к. Гео Милев, ул. Хемус, бл. 61, вх. Б, и с предмет на дейност: производство, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия, внос, износ, бартерни сделки, реекспорт на канцеларски материали, хартия, промишлени и хранителни стоки и всякакви други стоки, извършване на всякаква търговска дейност и услуги, незабранени със закон, международен и вътрешен туризъм, търговско представителство и посредничество, търговия с недвижими имоти, ресторантьорство, хотелиерство, транспортна дейност. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X. заедно и поотделно.

78799

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4978/97 вписа в търговския регистър под № 39358, т. 434, стр. 108, еднолично дружество с ограничена отговорност “Инжстрой 2000” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, бул. Хр. Ботев 59, ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност: търговска, издателска, дистрибуторска, комисионна и посредническа дейност, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни фирми и организации, дружества и лица, образуване и участие в други предприятия и дейности със същия или подобен предмет на дейност, маркетинг, консултантска дейност и експертни оценки, спедиторска дейност, транспортни и туристически услуги, производство на безалкохолни напитки и стоки за потребление, строителство, проектантски услуги, покупка, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти, хотелиерство и ресторантьорство, търговия с алкохол и цигари, ремонтно-сервизна дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78800

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4985/97 вписа в търговския регистър под № 39487,т. 435, стр. 162, еднолично дружество с ограничена отговорност “Интермед 1” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, бул. Мадрид 11, и с предмет на дейност: търговско представителство, посредничество и комисионерство, сделки с интелектуална собственост, търговия, внос, износ и реекспорт, производство на стоки и предоставяне на услуги, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78801

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5080/97 вписа в търговския регистър под № 39346, т. 434, стр. 84, дружество с ограничена отговорност “Анима принт” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ж.к. Дружба 1, бл. 8, вх. В, ап. 21, и с предмет на дейност: печат и печатна реклама, сделки в областта на полиграфията, търговия с хартия и всякакви други полиграфически консумативи, сервиз на поли-графическа техника, сделки, свързани с издаване, отпечатване и разпространение на вестници и други печатни произведения, комисионна търговия с електроника, ремонт на офистехника, сделки с интелектуална собственост, търговско посредничество и представителство, бензиностанции, авто-мотосервиз, международен и вътрешен туризъм и хотелиерство, строителство, обзавеждане и продажба на недвижими имоти, транспортни сделки в страната и в чужбина, разкриване на верига от бутици, кафетерии, магазини за продажба на всякакви стоки за потребление, заведения за обществено хранене, развлекателно-увеселителни заведения, заложна къща и антиквариат, търговия с произведения на приложното творчество (без благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата), информационни и импресарски услуги, маркетинг, лизинг, вътрешнотърговски сделки на едро и дребно, производство, изкупуване и реализация на всякаква селскостопанска и животинска продукция, диворастящи плодове, билки и гъби, складова и спедиторска дейност, закупуване и продажба на автомобили, външнотърговски сделки, внос, износ и реекспорт на всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон и които се водят по смисъла на ТЗ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 51 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

78802

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5570/97 вписа в търговския регистър под № 39596, т. 436, стр. 184, еднолично дружество с ограничена отговорност “Инфовижън” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 3, бл. 342, вх. 1, партер, и с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, лизингова и инженерингова дейност, международен и вътрешен туризъм, транспортна, таксиметрова и спедиционна дейност, пред-приемачество и сделки с недвижими имоти, производство и реализация на хранителни, промишлени и селскостопански стоки, комисионна търговия, оказион, рекламна дейност, търговия с петролни продукти, счетоводни и правни услуги, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78803

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5609/97 вписа в търговския регистър под № 39604, т. 436, стр. 198, дружество с ограничена отговорност “Девин ресурс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, пл. Славейков 11, ет. 2, стая 5, и с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, лизингова и инженерингова дейност, производство и търговия с безалкохолни естествени и газирани напитки, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

78804

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5297/97 вписа в търговския регистър под № 39571, т. 436, стр. 134, еднолично дружество с ограничена отговорност “Топи - 97” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 172, вх. Б, ап. 9, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с всякакви стоки, незабранени със закон, вътрешно- и външноикономическа дейност, внос, износ и реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, маркетингова, консултантска и рекламна дейност, комисионна, консигнационна, оказионна и антикварна дейност (без благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата), сделки с интелектуална собственост и с недвижими имоти, правни услуги (без процесуално представителство), счетоводно обслужване на фирми, преводи от и на български език, легализация на документи, копирни и машинописни услуги, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78207

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5023/97 вписа в търговския регистър под № 39351, т. 434, стр. 94, дружество с ограничена отговорност “Евро - Кей” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел 1, бл. 417, вх В, ет. 1, и с предмет на дейност: услуги, сервиз и ремонт в областта на системите за сигурност, автомобили, офиси и жилища, курсове за квалификация и преквалификация, организиране на вътрешни и външни изложения и симпозиуми в областта на сигурността, вътрешна и външна търговия с ключарски продукти, разработване, внедряване и производство на различни ключарски продукти, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

78208

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5492/97 вписа в търговския регистър под № 39962, т. 440, стр. 98, еднолично дружество с ограничена отговорност “Крени - Карабов” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. X.X. 9, и с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, комисионна, транспортна, спедиторска, консултантска, рекламна, маркетингова дейност, търговско посредничество, представителство, комисионерство, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78209

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5324/97 вписа в търговския регистър под № 39199, т. 432, стр. 70, еднолично дружество с ограничена отговорност “Дар 1’97” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ж.к. Дружба, бл. 75, вх. Б, ет. 3, ап. 30, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговски сделки, търговия с метали и строителни материали, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, туристически, хотелиерски, рекламни, информационни и импресарски услуги, складови сделки. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78210

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5024/97 вписа в търговския регистър под № 39352, т. 434, стр. 96, дружество с ограничена отговорност “Андимекс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 1, бл. 66, вх. 7, ет. 3, ап. 80, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки, всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

78211

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5369/97 вписа в търговския регистър под № 39807, т. 438, стр. 178, еднолично дружество с ограничена отговорност “Юромикс” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. X.X. 76А, и с предмет на дейност: производство на стоки и извършване на всякакви услуги, разкриване и експлоатация на търговски обекти, комисионерство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица в страната и в чужбина, проучване, проектиране, ремонт, строителство, архитектура и дизайн, вътрешен и международен транспорт, таксиметрова, автосервизна, складова и спедиторска дейност, счетоводни и битови услуги, сделки с недвижими имоти и моторни превозни средства в страната и в чужбина, ресторантьорство, хотелиерство, маркетинг, реклама, вътрешен и международен туризъм, трансфер на технологии и програмни продукти, търговия на едро и дребно в страната и в чужбина, внос, износ, реекспорт, бартер, всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, насочена към изпълнение целите и задачите на дружеството. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78212

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира под № 22513, т. 270, р. I, стр. 138, по ф.д. № 24770/94 на 2 състав промени за “Агрохолд” - АД: вписва увеличение на капитала от 10 000 000 лв. на 300 000 000 лв. чрез издаване на нови 290 000 поименни акции с право на глас по 1000 лв.

78237

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 10724, т. 151, р. I, стр. 65, по ф.д. № 19082/93 на 2 състав промени за “Миланов” - ООД: заличава съдружника X.X.X.. Дружеството се преобразува в еднолично дружество с ограничена отговорност “Миланов” - ЕООД, с непроменени седалище, предмет на дейност и капитал, с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78239

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 7145, т. 115, р. I, стр. 138, по ф.д. № 3298/93 на 2 състав промени за “Саншинг” - ООД: вписва за съдружник Вен Хонинг.

78240

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ регистрира под № 12153, т. 165, р. I, стр. 130, по ф.д. № 24662/93 на 2 състав прекратяване дейността и обявяване в ликвидация на “Кобра 93” - ООД, с ликвидатор X.X.X. със срок за ликвидация до 31.XII.1997 г.

79241

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 1834, т. 47, р. I, стр. 86, по ф.д. № 5446/92 на 2 състав промени за “Интернешънъл бетайлигунгсхолдинг София” - ЕООД: заличава управителя X.X.X..

78242

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 1704, т. 44, р. I, стр. 102, по ф.д. № 4181/92 на 2 състав промени за “Рана - МХ” - ООД: вписва ново седалище и адрес на управление - София, район “Оборище”, бул. Мария- Луиза 36А, ет. 2, ап. 4.

78243

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 39642, т. 437, р. I, стр. 70, по ф.д. № 2341/90 на 2 състав преобразуване на СД “ЛИП - X.X. и Кирилов” в дружество с ограничена отговорност “ЛИП - Техникс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, ул. Антим I, бл. 2, ет. 4, ап. 33, и с предмет на дейност: поддръжка и сервиз на фотокопирна, офсетова, печатарска, изчислителна и битова техника, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос и износ, специфични търговски операции, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, импресарска и програмна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство на видео- и звукозапис, консултации в областта на козметиката, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е със съдружници X.X.X. и X.X.X., с капитал 50 000 лв., с неограничен срок, управлява се и се представлява от X.X.X. и поема активите и пасивите на СД “ЛИП - X.X. и Кирилов”.

78244

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ регистрира под № 39027, т. 430, р. 1, стр. 161, по ф.д. № 2425/90 на 2 състав преобразуване на “Сова - 5” - ООД, в акционерно дружество “Сова - 5” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. X.X. 6, и с предмет на дейност: консултантска дейност, социални изследвания, информационна и рекламна дейност, създаване и организиране на развлекателни и педагогически игри и търговската им реализация, транспортни услуги с автомобили, външноикономическа дейност - внос, износ и реекспорт, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни фирми и физически лица в страната и в чужбина, всякакви други сделки и дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 1 000 000 лв., разпределен в 1000 акции, от които 500 поименни акции с право на глас и 500 акции на приносител с право на глас по 1000 лв. Дружеството се управлява от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X. - зам.-председател, и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

78245

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ регистрира под № 38984, т. 430, р. I, стр. 78, по ф.д. № 445/89 на 2 състав преобразуване на общинска фирма “Фина механика” в еднолично акционерно дружество с общинско имущество “Фина механика” - ЕАД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, ул. Индже войвода 7, и с предмет на дейност: граждански и обществени услуги, осъществяване на вътрешна и външна търговска дейност и на производство на малки серии резервни части и всички дейности, свързани с посочените, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 29 598 000 лв., разпределен в 29 958 поименни акции по 1000 лв., поема активите и пасивите на ОФ “Фина механика” по баланса є към 31.XII.1996 г., с неограничен срок, със съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

78246

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5407/97 вписа в търговския регистър под № 39237, т. 432, стр. 146, еднолично дружество с ограничена отговорност “Захариев 97” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, бул. X.X. 22, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78247

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4887/97 вписа в търговския регистър под № 39312, т. 433, стр. 96, еднолично дружество с ограничена отговорност “Солон” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, ж.к. Зона Б-15, ул. Тимок 49, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговски сделки с всякакви стоки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, вътрешен и международен туризъм, хотелиерски, рекламни, консултантски, маркетингови, счетоводни, информационни и други услуги, продажба на стоки от собствено производство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякакви други стопански сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78248

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5550/97 вписа в търговския регистър под № 39712, т. 438, стр. 10, еднолично дружество с ограничена отговорност “Марс - М” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. X.X. 8, бл. 254, вх. Б, ет. 5, ап. 32, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, посредничество, предприемачество, хотелиерство, издателска, туристическа и рекламна дейност, търговия с недвижими имоти, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78261

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4399/97 вписа в търговския регистър под № 39872, т. 439, стр. 110, дружество с ограничена отговорност “Назари” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Лагера, бл. 36, ет. 7, ап. 48, и с предмет на дейност: ресторантьорство, хотелиерство, хлебопроизводство, вътрешна и външна търговия във всички разрешени форми, производство на стоки за бита и услуги в областта на промишлеността и селското стопанство, строителство и ремонт, обзавеждане и поддържане на сгради и други съоръжения, изработка на пластмасови изделия за бита, покупко-продажба на предмети от пластмаса, кожени изделия на едро и дребно, продажба на изработените изделия, стопове, мигачи и други части за леки и товарни автомобили, производство на стоки от леката промишленост, плетива, бродерия, внос и износ на същите, продажба в страната и в чужбина, даване под наем на машини и други съоръжения, приемане на консигнация на всякакви стоки, незабранени със закон, приемане за ремонт и поправка на пишещи, сметачни машини, компютърна техника и др., продажби на кафе, сок, захарни изделия, тестени изделия, сандвичи от всякакъв вид, топли и студени напитки, скара, пържени картофи, пиле на грил, ядки, фъстъци, бадеми, продажба на бира, производство на безалкохолни напитки, извършване на товари в страната и в чужбина, както и покупка на дребен и едър рогат добитък за клане и продажба на месо и колбаси, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок, със съдружници Джумалъ Исмаил Ялчън и Шенер Явуз Селим и се управлява и представлява от Джумалъ Исмаил Ялчън.

78262

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5849/97 вписа в търговския регистър под № 39633, т. 437, стр. 52, дружество с ограничена отговорност “Амир Али” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда 2, бл. 262, вх. Г, ет. 9, ап. 101, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, сделки с недвижими имоти и извършването на всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок, със съдружници Амир Али, Елено С. Монтеро и Арфан Ахмед и се управлява и представлява от Амир Али.

78263

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5049/97 вписа в търговския регистър под № 39000, т. 430, стр. 107, дружество с ограничена отговорност “Кедър - С” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Цар Асен 80б, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, превозни и спедиционни сделки, рекламни, информационни, програмни, туристически, хотелиерски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 60 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

78264

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4514/97 вписа в търговския регистър под № 39071, т. 431, стр. 50, дружество с ограничена отговорност “Гранимар” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, ж.к. Мусагеница, бл. 102, вх. 9, ап. 144, и с предмет на дейност: добив, преработка и търговия със скалнооблицовъчни материали и техните изделия, производство, търговия и ремонт на машини за промишлено производство, вътрешна и външна търговия с всякакви продукти и суровини, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок, със съдружници Масмуди Абделазиз Бен Халифа и Буазра Мохамед Али Бен Али и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

78265

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4996/97 вписа в търговския регистър под № 39502, т. 435, стр. 192, еднолично дружество с ограничена отговорност “Дионисиос Трейдинг” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Възраждане”, бул. X.X. 339, вх. Г, ет. 1, и с предмет на дейност: търговия с хранителни и нехранителни стоки, външнотърговска дейност, реекспорт, комисионна, консигнационна, бартерна и оказионна дейност и други специфични търговски операции, производство, проектиране и програмни продукти, изготвяне на експертизи и икономически анализи, консултации, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, маркетинг и лизинг, производство, закупуване, лагеруване, обработка и преработка на селскостопански култури, диви и култивирани горски плодове, права върху изобретения, ноу-хау и други обекти на интелектуалната собственост, организиране, транспортиране и спедиционно обслужване на български и чуждестранни товародатели, хотелиерство, ресторантьорство, туристически, спортни, развлекателни игри, услуги и дейности, всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78266

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4680/97 вписа в търговския регистър под № 39905, т. 439, стр. 176, акционерно дружество “Маш Техарго” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ул. Хемус 45 - 51, и с предмет на дейност: производство и търговия със селскостопанска продукция, машинно-техническо обслужване и ремонт на селскостопанска техника, вътрешна и външна търговия, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 1 000 000 лв., разпределен в 2000 акции на приносител по 500 лв., с неограничен срок, управлява се от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X., и се представлява от X.X.X. - председател на съвета на директорите, и X.X.X. - изпълнителен директор, заедно и поотделно.

78290

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира под № 8672, т. 130, р. I, стр. 124, по ф.д. № 10165/93 на 6 състав промени за “Нюз холдинг” - АД: заличава членовете на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва за изпълнителен директор X.X.X.; дружеството се управлява и представлява от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X. заедно.

78291

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира под № 18120, т. 227, р. I, стр. 44, по ф.д. № 18497/92 на 6 състав промени за “Финансова къща Евър” - АД: заличава члена на съвета на директорите X.X.X.; вписва за член на съвета на директорите X.X.X..

78292

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ регистрира под № 677, т. 12, р. II, стр. 162, по ф.д. № 16191/90 на 6 състав преобразуване на “Буллип” - ЕООД, в еднолично акционерно дружество с държавно имущество “Буллип” - ЕАД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, бул. Цар Борис III № 136, и с предмет на дейност: проучване, проектиране, производство и строителство на метални силози, метални конструкции, жилищни и селскостопански обекти в страната и в чужбина, транспортна, инженерингова и търговска дейност. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 11 171 000 лв., разпределен в 11 171 поименни акции по 1000 лв., поема активите и пасивите на “Буллип” - ЕООД, управлява се от съвет на директорите в състав: X.X.X., X.X.X. и X.X.X. - председател, и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

78293

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6853/97 вписа в търговския регистър под № 40125, т. 442, стр. 18, еднолично дружество с ограничена отговорност “Дивера” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Хайдушка поляна 8, и с предмет на дейност: проектиране, изработка и внедряване на програмни продукти, търговия с програмни продукти, компютри и свързани с тях изделия и продукти, транспортна, таксиметрова, спедиторска и сервизна дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78285

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5355/97 вписа в търговския регистър под № 39246, т. 432, стр. 164, еднолично дружество с ограничена отговорност “А.В.И. - 2000” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост - полигона, бл. 6, вх. 2, ап. 63, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги, проектиране, предприемаческа дейност, строителство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78286

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 37182, т. 412, р. I, стр. 40, по ф.д. № 999/97 на 6 състав промяна за “Багдади - 97” - ЕООД: вписва ново седалище и адрес на управление - София, район “Красно село”, ж.к. Красно село, бл. 223, вх. Б, ет. 5, ап. 40.

78287

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира под № 39427, т. 438, р. 1, стр. 40, по ф.д. № 5881/97 на 6 състав промяна за “Сандрели” - ЕООД: вписва ново седалище и адрес на управление - София, район “Възраждане”, ул. Антим I, бл. 2, вх. В, ет. 1, ап. 17.

78288

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6862/97 вписа в търговския регистър под № 40126, т. 442, стр. 20, акционерно дружество “Космос - България” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, бул. Дондуков 34А, ет. 2, ап. 11, с предмет на дейност: търговия със стоки за бита, търговско представителство на физически и юридически лица, транспортна, спедиторска и агентска дейност в страната и в чужбина, внос и износ и други дейности, разрешени със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 50 000 000 лв., разпределен в 10 000 поименни акции по 5000 лв., със съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X., и се представлява от изпълнителния директор X.X.X..

78289

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5923/97 вписа в търговския регистър под № 39637, т. 437, стр. 60, дружество с ограничена отговорност “Сеа - инженеринг” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Илинден”, ж.к. Света Троица, ул. Чардарица, бл. 309, вх. А, ап. 9, и с предмет на дейност: строителство, електроизграждане, автоматизация, инженерингова дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, транспортна дейност, вътрешнотърговска дейност, всякаква друга търговска и стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

78273

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4884/97 вписа в търговския регистър под № 39313, т. 433, стр. 98, еднолично дружество с ограничена отговорност “Вимона” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Връбница”, ж.к. Надежда 6, бл. 606, вх. А, ап. 12, и с предмет на дейност: икономическа и консултантска дейност, финансово-счетоводни и битови услуги, преводи от и на чужди езици, проучване, проектиране, ремонт, строителство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външноикономическа дейност, внос и износ, реекспорт, специфични търговски операции, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, импресарска и програмна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство на видео- и звукозаписи, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78274

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5098/97 вписа в търговския регистър под № 39342, т. 434, стр. 78, еднолично дружество с ограничена отговорност “Билиф къмпани” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 130, вх. В, ап. 67, и с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, лизингова и инженерингова дейност, производство и реализация на хляб и сладкарски изделия, международен и вътрешен транспорт, туристически услуги, търговия с хранителни, промишлени и селскостопански стоки, ресторантьорство, хотелиерство и кафетерия, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78275

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5252/97 вписа в търговския регистър под № 39552, т. 436, стр. 94, еднолично дружество с ограничена отговорност “Одеса - М” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, ж.к. Надежда 4, бл. 443, вх. Г, ап. 42, и с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия (на едро и дребно), реекспорт, бартер и други специфични външнотърговски операции, маркетингова и инженерингова дейност, транспортни и спедиторски услуги, информационна, рекламна и туристическа дейност, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, консултантска дейност, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78276

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4863/97 вписа в търговския регистър под № 39002, т. 430, стр. 111, дружество с ограничена отговорност “Улусой тур” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, ул. Колю Фичето, бл. 333, вх. А, ет. 4, ап. 11, и с предмет на дейност: туризъм, хотелиерство, спедиторска и транспортна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова дейност и превозна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество на наши и чуждестранни физически и юридически лица, внос и износ на стоки, таксиметрова дейност в страната и в чужбина, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, ноу-хау, издателска или печатарска дейност, търговия с печатни и рекламни изделия, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 60 000 лв., с неограничен срок, със съдружници Ахмед Сюмер Йъджъ, X.X.X., X.X.X., X.X.X. и Аслан Тан и се управлява и представлява от X.X.X. и X.X.X.заедно и поотделно.

78277

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4658/97 вписа в търговския регистър под № 39871, т. 439, стр. 108, дружество с ограничена отговорност “М плюс А сервиз” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, бул. Универсиада 4, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, комунално-битови услуги, комисионна, транспортна, спедиционна, лизингова, превозна, хотелиерска, инженерингова, туристическа, рекламна, информационна, програмна, вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

78278

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6040/97 вписа в търговския регистър под № 40029, т. 441, стр. 31, дружество с ограничена отговорност “Ямек - 97” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Оборище 13, ет. 2, ап. Б, и с предмет на дейност: правни, финансови и управленски консултации, свързани с организацията и функционирането на фирми и предприятия, производство и търговия със стоки, търговски сделки в страната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност, маркетинг, лизингова дейност, търговско представителство на местни и чуждестранни лица, строителство и търговия с недвижими имоти, информационно обслужване на фирми и лица, издателска и рекламна дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

78817

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5083/97 вписа в търговския регистър под № 39649, т. 437, стр. 84, еднолично дружество с ограничена отговорност “Крез - 97” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин 7, бл. 734, вх. В, ап. 56, и с предмет на дейност: производство и търговска дейност в страната и в чужбина, внос, износ, реекспорт, външноикономическа дейност, комисионерство, посредничество, представителство, предприемачество, агентство, консигнация, гаранционен и извънгаранционен сервиз, маркетингова, консултантска и рекламна дейност, инженеринг, отдаване под наем на движими и недвижими вещи, транспорт и спедиция, наемане и лизинг на превозни средства от всякакъв вид, внос на нови и употребявани автомобили с цел продажба, изграждане и експлоатация на производствени и търговски обекти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, издателска дейност, проучване, проектиране, рецензентство, ноу-хау, софтуер, производство, преработка, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция, търговия с нефт и нефто-продукти, сделки с произведения на изкуството и галерийна дейност, изграждане и експлоатация на лечебни, спортни и фитнесцентрове. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78818

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5143/97 вписа в търговския регистър под № 39023, т. 430, стр. 153, дружество с ограничена отговорност “Три - А - Ком” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, ж.к. Западен парк, бл. 87, вх. Б, ет. 1, ап. 2, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия (внос и износ), маркетинг, инженеринг, производство, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица и фирми, комисионерски услуги, вътрешен и международен транспорт, изграждане и експлоатация на фирмени магазини, рекламна дейност, услуги, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 51 000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X.-X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X.-X. и X.X.X. заедно и поотделно.

78819

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5197/97 вписа в търговския регистър под № 39026, т. 430, стр. 159, дружество с ограничена отговорност “Транскаучукимпекс” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Витоша”, ул. Мур 15, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, транспорт, представителство на местни и чуждестранни лица, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

78820

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5271/97 вписа в търговския регистър под № 39029, т. 430, стр. 165, дружество с ограничена отговорност “Гринго 23” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, кв. Левски, ул. Бесарабия 100, и с предмет на дейност: производствена дейност, търговия, услуги, транспортна, рекламна и външноикономическа дейност, покупко-продажба на автомобили, посредническа и инженерингова дейност, консултации, разработване на прогнози и стратегии, търговия с фармацевтични материали, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

78821

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4831/97 вписа в търговския регистър под № 39325, т. 433, стр. 122, еднолично дружество с ограничена отговорност “Мираж 1997” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Връбница”, кв. Обеля 1, бл. 110, вх. В, ет. 7, ап. 60, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, предприемаческа дейност, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, рекламна и импресарска дейност, производство и търговия със селскостопанска и животинска продукция, търговия с хранителни стоки, чай, кафе, безалкохолни напитки, алкохолни напитки (не собствено производство), сладкарски изделия, цветя, семена, откриване на ресторанти, бързи закуски, павилиони, заведения, магазини за хранителни стоки, производство и търговия със стоки за потребление, аксесоари и бижутерия (без благородни метали и скъпоценни камъни), оказионна, комисионна и антикварна търговия (без благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата), продажба на електронна и битова техника, производство и продажба на кожи и кожени изделия, откриване на магазини и бутици за продажба на готово облекло, шивашки услуги, ремонт и продажба на автомобили, лек таксиметров превоз, транспортни услуги, откриване на паркинги и гаражи, спедиторска дейност, сделки с недвижими имоти, строителна и монтажна дейност на сгради, съоръжения и инсталации в тях, машинописни и ксероксни услуги, аудио- и видеозаписи, даване на касети под наем. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78822

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5370/97 вписа в търговския регистър под № 39369, т. 434, стр. 130, дружество с ограничена отговорност “Антони - 97” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, ж.к. Слатина, бл. 25, вх. 1, ет. 4, ап. 16, и с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност на едро и дребно с всякакви стоки и услуги, незабранени със закон, вътрешен и международен туризъм, създаване, организиране, поддържане и експлоатация на хотели, ресторанти, заведения за хранене, увеселителни заведения, производство и търговия с всякакви стоки, вкл. и със селскостопански произведения, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство на местни и чуждестранни лица, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, битови услуги, сервизно обслужване на автомобили и друга техника, автомонтьорство, реекспорт, дистрибуторство и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 51 000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно от всеки двама от тримата.

78823

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5441/97 вписа в търговския регистър под № 40045, т. 441, стр. 63, дружество с ограничена отговорност “Партнърс - 97” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ж.к. Дружба, бл. 56, вх. В, ап. 45, и с предмет на дейност: търговско посредничество и представителство в страната и в чужбина, външнотърговска дейност, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

78267

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4847/97 вписа в търговския регистър под № 39477, т. 435, стр. 142, дружество с ограничена отговорност “Европа - 97 - ЛВД” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ж.к. Дружба, ул. Искърско шосе 26, и с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка и търговия с промишлена и селскостопанска продукция, разкриване на верига от магазини за търговия с хранителни стоки и стоки за бита, охрана на физически лица и тяхното имущество, охрана на имуществото на юридически лица, сгради, помещения и стопански обекти, вътрешна търговия и външноикономическа дейност, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, търговия с ловно и спортно оръжие, транспортна дейност и таксиметрови услуги, посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, издателска и рекламна дейност, продуцентска и импресарска дейност, административни и правни услуги, осъществяване на сделки с недвижими имоти, изкупуване на диворастящи плодове и гъби, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

78268

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5288/97 вписа в търговския регистър под № 39549, т. 436, стр. 88, еднолично дружество с ограничена отговорност “Съни компютри” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ул. X.X. 1А, и с предмет на дейност: производство, сервиз и търговия с компютри и компютърни модули, разработване на автоматизирани системи, дейност по ЗСПЗЗ, регистрация на собственост на земеделските земи и пазар на земята, всякаква търговска и стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78269

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5003/97 вписа в търговския регистър под № 39504, т. 435, стр. 196, еднолично дружество с ограничена отговорност “Нимрад” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, Студентски град, бл. 55, вх. В, стая 503, и с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, услуги, всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик X.X.X..

78270

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6666/97 вписа в търговския регистър под № 39973, т. 440, стр. 120, еднолично дружество с ограничена отговорност “Денимекс 1” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Лагера, бл. 32, вх. А, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, производство на стоки и извършване на услуги в страната и в чужбина, рекламна и маркетингова дейност, комисионерство, консултантски услуги, складова дейност, ресторантска и хотелиерска дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78271

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5186/97 вписа в търговския регистър под № 39389, т. 434, стр. 170, еднолично дружество с ограничена отговорност “Кианит” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 4, бл. 465, вх. Б, ет. 3, ап. 30, и с предмет на дейност: посреднически услуги при покупко-продажба и наеми на недвижими имоти, посредническа дейност при покупко-продажба на стоки и услуги, производство на стоки с цел продажба, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, извършване на довършителни, строително-монтажни работи, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78272

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5585/97 вписа в търговския регистър под № 39648, т. 437, стр. 82, еднолично дружество с ограничена отговорност “Ситех” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красна поляна”, бул. Вардар, бл. 135Б, вх. Б, ет. 11, ап. 109, и с предмет на дейност: поддръжка на радио- и телевизионни кабелноразпространителни системи, компютърни услуги, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78783

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5113/97 вписа в търговския регистър под № 39021, т. 430, стр. 149, дружество с ограничена отговорност “Луксор 2001” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. X.X. 19, и с предмет на дейност: всякаква търговска дейност, производствена, транспортна, вътрешни и международни превози, рекламно-информационна, импресарска, консултантска и строителна дейност, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с недвижими имоти, вещи и имоти под наем, проектиране, ремонт, строителна и монтажна дейност, авторемонтна и таксиметрова дейност, програмни продукти и програмно осигуряване, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

78784

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5191/97 вписа в търговския регистър под № 39025, т. 430, стр. 157, дружество с ограничена отговорност “Арторикс и Ко” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. X.X. 32А, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, охранителна дейност (след получаване на съответно разрешение), консултантска, рекламна, информационна (без кино и печат) и транспортна дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 52 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

78785

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5209/97 вписа в търговския регистър под № 39262, т. 432, стр. 194, дружество с ограничена отговорност “Сипипо” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Цар Иван Шишман 45, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и дребно, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, разработване и експлоатация на заведения за обществено хранене, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

78786

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4879/97 вписа в търговския регистър, под № 39129, т. 431, стр. 164, еднолично дружество с ограничена отговорност “Алеандър” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, кв. Лозенец, бул. Черни връх 18Б, ап. 9, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговски сделки с всякакви стоки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, вътрешен и международен туризъм, хотелиерски, рекламни, консултантски, маркетингови, счетоводни, информационни и други услуги, продажба на стоки от собствено производство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякакви други стопански сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78760

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5459/97 вписа в търговския регистър под № 39241, т. 432, стр. 154, еднолично дружество с ограничена отговорност “Веси - 97” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 141, ет. 7, ап. 29, и с предмет на дейност: търговия в страната и в чужбина, производство, услуги в страната и в чужбина, представителство и посредничество, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78761

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5642/97 вписа в търговския регистър под № 39789, т. 438, стр. 162, еднолично дружество с ограничена отговорност “Алдра” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Искър”, ж.к. Дружба 2, бл. 223, вх. В, и с предмет на дейност: производствена дейност в областта на хранително-вкусовата промишленост, вътрешна и външна търговия, туристически и транспортни услуги, в т.ч. и международен транспорт, посредническа дейност, агентство и представителство на чуждестранни физически и юридически лица, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78762

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4794/97 вписа в търговския регистър под № 39243, т. 432, стр. 158, дружество с ограничена отговорност “ОСА - одит, счетоводство, анализи” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, кв. Мусагеница, бл. 87, вх. 5, ет. 7, ап. 43, и с предмет на дейност: извършване на заверки на годишни счетоводни отчети, счетоводни услуги, изработване на финансови и данъчни анализи, данъчна защита, консултантски услуги, всякаква друга търговска и стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 200 000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

78763

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5312/97 вписа в търговския регистър под № 39363, т. 433, стр. 198, еднолично дружество с ограничена отговорност “Транспорт А. Н.” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, бул. Цар Борис III № 89, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, транспортни услуги със собствен или нает транспорт, международен транспорт на товари, складови и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, лизинг, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, разпространение и маркетинг, външнотърговски и други сделки, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78764

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5547/97 вписа в търговския регистър под № 39234, т. 432, стр. 140, еднолично дружество с ограничена отговорност “Бади - 62” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Студентски”, ж.к. Студентски град, бл. 58А, стая 811, и с предмет на дейност: производство на всякакви стоки, незабранени със закон, извършване на всякакви услуги, незабранени със закон, вътрешно- и външнотърговска дейност, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, туристически услуги в страната и в чужбина, посредническа, комисионерска дейност, оборудване и експлоатация на свързаните с дейността заведения, магазини и ателиета, сервизна, строителна и предприемаческа дейност, организация на пътна помощ, спедиторска дейност. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика Бадр Алдин Абдин.

78793

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4691/97 вписа в търговския регистър под № 39297, т. 433, стр. 66, еднолично дружество с ограничена отговорност “Еди и син” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Изгрев”, ж.к. Изток, ул. Тарас Шевченко 3А, и с предмет на дейност: всякаква търговия и услуги в страната и в чужбина, експорт и реекспорт, комисионерство, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78794

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4729/97 вписа в търговския регистър под № 39310, т. 433, стр. 92, дружество с ограничена отговорност “Карбил” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ул. Хайдушка поляна 20, бл. 1, вх. Б, ет. 2, ап. 13, и с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, производство и търговия с животинска и селскостопанска продукция, хранителни и промишлени стоки, текстил и текстилни изделия, търговия с движими и недвижими имоти, организиране на търгове, базари и изложби в страната и в чужбина, всякаква строителна дейност, производство и търговия със строителни материали, представителство (без процесуално), посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, хотелиерство, мотелиерство и ресторантьорство, експлоатация на заведения за обществено хранене, вътрешна и международна туристическа, транспортна дейност и автомонтьорски услуги, организиране на образователни и преквалификационни курсове, търговия с транспортни средства и петролни продукти, всякакви други дейности и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници Хюсеин Лютфи Билгин и Неджати Карахан и се управлява и представлява от Хюсеин Лютфи Билгин.

78795

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4774/97 вписа в търговския регистър под № 39175, т. 432, стр. 30, еднолично дружество с ограничена отговорност “М и Г Илиев” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Левски Г, бл. 22б, вх. В, ап. 59, и с предмет на дейност: търговска дейност, строителство, обработка на мрамор и гранит, комисионерска, посредническа, транспортна и предприемаческа дейност, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, инженеринг, маркетинг и рекламна дейност, представителства на местни и чуждестранни фирми, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78796

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4795/97 вписа в търговския регистър под № 39174, т. 432, стр. 29, еднолично дружество с ограничена отговорност “Еднорог” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, бул. Дондуков 45, ет. 2, и с предмет на дейност: предпечатна подготовка на печатни издания, вкл. и изработка на графичен дизайн и техническа помощ при оформлението, издателска и рекламна дейност, туристически услуги, ресторантьорство и хотелиерство, производство и търговия в страната и чужбина с всякакви стоки, реекспорт, внос, износ, строителна дейност, предприемаческа дейност, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, придобиване и отчуждаване на права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост, участие в други дружества в страната и в чужбина, комисионна дейност, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78797

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 4882/97 вписа в търговския регистър под № 39130, т. 431, стр. 166, еднолично дружество с ограничена отговорност “ИБК” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Оборище”, ул. Дунав 8, и с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, организиране на трудова борса, създаване на механизми в областта на трудовата заетост, управлението и услугите, създаване на информационна мрежа за осъществяване на професионални и търговски контакти, организиране на всякакъв колективен и индивидуален труд, търговско представителство и посредничество, агентство, консултантска и изследователска дейност, сделки с обекти на интелектуалната собственост и недвижими имоти, извършване на услуги в областта на туризма, хотелиерство и информационно обслужване, всякакви други, незабранени със закон дейности. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78798

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5239/97 вписа в търговския регистър под № 39992, т. 440, стр. 158, дружество с ограничена отговорност “Милма” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Слатина”, бул. Цариградско шосе 73, и с предмет на дейност: сключване на сделки, свързани с производство, търговия и услуги в областта на индустрията, селското стопанство, туризма, строителството, транспорта (без жп), внос, износ, бартер и реекспорт на български и чуждестранни стоки, агентство, комисионерство, посредничество и представителство (без процесуално) на български и чуждестранни физически и юридически лица, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

78787

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5436/97 вписа в търговския регистър под № 39239, т. 432, стр. 150, еднолично дружество с ограничена отговорност “Мамологичен център” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, бул. Патриарх Евтимий 15, ет. 3, и с предмет на дейност: медицински услуги, вътрешна и външна търговия, спедиция, складова и транспортна дейност, търговско представителство и посредничество, рекламна и маркетингова дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78788

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5384/97 вписа в търговския регистър под № 39819, т. 439, стр. 6, еднолично дружество с ограничена отговорност “Бос и Ко” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 140, вх. Б, и с предмет на дейност: производство и ремонт на електрически отоплителни тела, производство и ремонт на мебели, строителство и ремонтна дейност, транспортна (спедиторска) дейност, търговия с електроматериали, строителни материали, метали (черни и цветни и метални изделия), представителска и дистрибуторска дейност, външноикономическа дейност, внос, износ и реекспорт, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78789

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6036/97 вписа в търговския регистър под № 39949, т. 440, стр. 70, дружество с ограничена отговорност “Сатурн 97” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Овча купел”, ж.к. Овча купел, бл. 609, вх. Е, ет. 4, ап. 12, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на всякакви стоки и изделия, комисионна, спедиционна, складова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, лизингова, хотелиерска, рекламна, импресарска дейност, туристическа дейност, изграждане и поддръжка на кабелни и сателитни системи, рекламна и издателска дейност, издаване на дипляни и листовки, всякакви други дейности и услуги, разрешени със закон, строителство и предприемаческа дейност, посредническа дейност при информиране и наемане на работа, охранителна дейност, изграждане и пускане в експлоатация на заведения с механични и забавни игри, дискотеки и заведения за обществено хранене. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

78790

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5491/97 вписа в търговския регистър под № 39868, т. 439, стр. 102, еднолично дружество с ограничена отговорност “Дженифер” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Сердика”, ж.к. Фондови жилища, бл. 5, вх. Г, ап. 100, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, внос и износ на стоки и услуги, производство, преработка и реализация на промишлена и селскостопанска продукция и стоки за бита, вътрешен и международен туризъм, туроператорска дейност, рекламна и импресарска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, кетъринг, визови и екскурзионни услуги, транспорт и спедиция, организиране бюра за запознанства и брак, бюра за работа в чужбина, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78791

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5530/97 вписа в търговския регистър под № 39232, т. 432, стр. 136, еднолично дружество с ограничена отговорност “Цветна градина” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Красно село”, ж.к. Красно село, бл. 15, вх. Д, ап. 82, и с предмет на дейност: извършване на строително-ремонтна и маркетингова дейност в областта на изграждането на жилищни сгради, малки и средни предприятия и други строителни обекти от социално-битовата сфера, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговия с всякакви строителни материали и произведения на строителната индустрия, организиране на проектно-конструкторска и консултантска дейност в областта на строителството, посредничество при извършване на сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, производство и търговия с промишлени стоки и стоки за потребление, антикварна дейност, търговия с книги и издателска дейност, ресторантьорство, комисионна, спедиционна, складова, лизингова и дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, или предоставянето на други услуги, сделки с интелектуална собственост, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв. и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

78792

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5846/97 вписа в търговския регистър под № 39920, т. 440, стр. 10, дружество с ограничена отговорност “Транс - Петрол” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 807, вх. Г, ап. 69, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна дейност, всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 51 000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

78811

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5791/97 вписа в търговския регистър под № 39945, т. 440, стр. 62, дружество с ограничена отговорност “Цинсун” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 1, бл. 1, ет. 19, и с предмет на дейност: производствена, вътрешно- и външнотърговска дейност във всичките им форми и разновидности, хотелиерство, ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни търговци, транспортна и спедиционна дейност в страната и в чужбина, всякакви други дейности в страната и в чужбина, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок, със съдружници Сюе Дацин и Уан Йесун и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

78812

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5699/97 вписа в търговския регистър под № 39919, т. 440, стр. 8, дружество с ограничена отговорност “Билдинг експрес - М. Д.” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Галичица 19, и с предмет на дейност: строителна дейност, предприемачество, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, вътрешно- и външнотърговска дейност, наемане, пренаемане и покупко-продажба на недвижими имоти, всякаква друга дейност със стоки и услуги в страната и в чужбина, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок, със съдружници X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от X.X.X..

78813

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5031/97 вписа в търговския регистър под № 39997, т. 440, стр. 168, акционерно дружество “Индустриалимпорт - екип” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Позитано 3, и с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, участие в приватизационни сделки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 1 000 000 лв., разпределен в 10 000 акции по 100 лв. Дружеството е с неограничен срок, управлява се от съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател на СД и изпълнителен директор, X.X.X., X.X.X., X.X.X. - зам.-председател, X.X.X. и X.X.X., и се представлява от X.X.X. - председател на СД и изпълнителен директор.

78814

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6028/97 вписа в търговския регистър под № 40016, т. 441, стр. 4, дружество с ограничена отговорност “Надежда - 62” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Младост”, ж.к. Младост 3, бл. 342, вх. А, ет. 3, ап. 11, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, посреднически, комисионерски и счетоводни услуги, строителна и ремонтна дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна дейност, всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок, със съдружници X.X.X. и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

78815

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6030/97 вписа в търговския регистър под № 40017, т. 441, стр. 6, дружество с ограничена отговорност “ПВ - Пластик” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Надежда”, бул. Рожен 101, и с предмет на дейност: производство и търговия с промишлени и битови изделия от пластмаси, вътрешна и външна търговия, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна дейност, всякакви други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок, със съдружници Вахрам Арам Краджян и X.X.X. и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.

78816

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5335/97 вписа в търговския регистър под № 39042, т. 430, стр. 191, еднолично дружество с ограничена отговорност “Интеграл КСБ” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. X.X. войвода 11, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажби в първоначален или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова, лизингова дейност, дейност на търговско представителство и посредничество, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност и предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неопределен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

79092

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5067/97 вписа в търговския регистър под № 39344, т. 434, стр. 82, еднолично дружество с ограничена отговорност “Еврометал - ГН” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, ул. Милин камък 31, вх. Б, и с предмет на дейност: обработка и преработка на вторични суровини - метали, хартия и пластмаса, и производства на изделия от тях с цел продажба, вътрешно- и външнотърговска дейност, експорт, реекспорт, бартер, търговско представителство, посредничество, агентство и комисионерство на български и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, търговия със селскостопанска продукция, строителна и предприемаческа дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, всякаква друга дейност, незабранена със закон или нормативен акт. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

79093

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ регистрира под № 39540, т. 436, р. I, стр. 70, по ф.д. № 4695/97 на 2 състав преобразуване на “Карго линк” - ЕООД, в акционерно дружество “Карго линк” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Средец”, ул. Иван Шишман 10, и с предмет на дейност: автомобилни и корабни превози и спедиционна дейност, шипшандлърство и корабно агентиране, бункероване на кораби, фрахтовка и брокерска дейност във връзка с превозната дейност, складова и лизингова дейност, ремонт, търговско представителство и посредничество, осъществяване на стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 1 000 000 лв., разпределен в 1000 акции, от които 950 акции на приносител с право на глас и 50 поименни акции с право на глас по 1000 лв., с неограничен срок, със съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X. и X.X.X., и се представлява съвместно от изпълнителните директори X.X.X. и X.X.X..

79095

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 5921/97 вписа в търговския регистър под № 40058, т. 441, стр. 49, акционерно дружество “Атлас 98” - АД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Лавеле 32, и с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, всякакви туристически услуги, реекспорт, лизингова и инженерингова дейност, ресторантьорство, хотелиерство, транспортна, спедиционна и архитектурно-строителна дейност, предприемачество и сделки с недвижими имоти, производство на стоки, агентска дейност в страната и в чужбина, рекламна, импресарска и маркетингова дейност, всякакви дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 1 000 000 лв., разпределен в 60 поименни акции и 40 акции на приносител по 10 000 лв., управлява се от съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател и изпълнителен директор, Емануил Йоанис Александрис и Александрос Михаил Псаракис, и се представлява от X.X.X..

79096

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6822/97 вписа в търговския регистър под № 39908, т. 439, стр. 182, дружество с ограничена отговорност “Ни Ган” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Триадица”, ул. Хан Аспарух 38, вх. Б, ет. 2, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, туристическа дейност, ресторантьорство, производствена дейност, мениджмънт, търговско посредничество, представителство и агентство на чуждестранни фирми, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници Чън Гоуюй, Чън Шъли и Уан Шънжун и се управлява и представлява от Чън Гоуюй.

79097

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6821/97 вписа в търговския регистър под № 39907, т. 439, стр. 180, дружество с ограничена отговорност “Чи Мун” - ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Люлин”, ж.к. Люлин, бл. 813, ап. 48, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, туристическа дейност, ресторантьорство, производствена дейност, мениджмънт, търговско посредничество, представителство и агентство на чуждестранни фирми, всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., със съдружници Чън Гуоюн, Хуан Сянцин и Цай Йоуци и се управлява и представлява от Чън Гуоюн.

79098

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ регистрира по ф.д. № 9656/90 промени за “Издателско-полиграфически комплекс “Родина” - ЕАД: преобразува дружеството в акционерно дружество “Издателско-полиграфически комплекс “Родина” - АД; вписва изменения в устава, приети на ОС на акционерите, проведено на 29.XII.1997 г.; заличава членовете на съвета на директорите X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X., X.X.X. и X.X.X.; вписва нов съвет на директорите в състав: X.X.X. - председател, X.X.X., X.X.X., X.X.X. - зам.-председател, и X.X.X.; дружеството ще се представлява от председателя на СД X.X.X. и изпълнителния директор X.X.X. заедно и поотделно.

6531

Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6001/97 вписа в търговския регистър под № 40044, т. 441, стр. 61, еднолично дружество с ограничена отговорност “Делбек” - ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район “Лозенец”, бул. Хр. Смирненски 62, и с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, производствена, строителна, транспортна, консултантска, рекламна, информационна и селскостопанска дейност, маркетинг, лизинг, мениджмънт, посредничество и представителство (без процесуално), всякаква друга дейност, незабранена с нормативен акт. Дружеството е с капитал 50 000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от собственика X.X.X..

79100

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

231. - Съветът на директорите на ПФ “Задруга 21 век” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 6.IV.1998 г. в 10 ч. в София, ул. Раковски 108, Федерация на НТС, ет. 2, зала № 3, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на акционерното дружество през 1996 и 1997 г. и перспективи за развитието на дружеството през 1998 г.; предложение за решение - общото събрание приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1996 и 1997 г. и перспективите за развитието на дружеството през 1998 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1996 и 1997 г. и доклада на експерт-счетоводителя; предложение за решение - общото събрание одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 1996 и 1997 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1996 и 1997 г.; предложение за решение - общото събрание дава положителна оценка на работата на съвета на директорите и освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1996 и 1997 г.; 4. вземане на решение за преуреждане на дейността на дружеството като холдинг по Търговския закон; предложение за решение - общото събрание взема решение за преуреждане дейността на дружеството като холдинг по Търговския закон; 5. приемане устав на холдинга; предложение за решение - общото събрание приема предложения устав на холдинга; 6. вземане на решение за увеличаване на капитала на дружеството; предложение за решение - общото събрание взема решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови акции; 7. избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 1998 г.; предложение за решение - общото събрание избира предложения експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 1998 г. Поканват се акционерите да вземат участие в общото събрание лично или чрез надлежно упълномощено лице. Регистрацията на акционерите се извършва срещу представен личен паспорт, а регистрацията на пълномощниците - срещу представяне на личен паспорт и пълномощно, издадено съгласно изискванията на КЦКФБ. Регистрацията на акционерите и техните упълномощени представители започва в 9 ч. Писмените материали са на разположение на акционерите в офиса на фонда. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място.

6192

20. - Съветът на директорите на “Централна енергоремонтна база” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 9.IV.1998 г. в 9 ч. в София, ул. Козлодуй 14, ет. 5, заседателната зала, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1997 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1997 г.; 4. одобряване на предложение на съвета на директорите за разпределение на печалбата; 5. назначаване на експерт-счетоводител за 1998 г.; 6. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за 1997 г.; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6529

164. - Съветът на директорите на “Рудметал” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 7.IV.1998 г. в 13 ч. на ул. Добруджа 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1997 г.; проект за решение - ОС на акционерите приема отчета на СД; 2. доклад на експерт-счетоводителя за заверката на годишния счетоводен отчет; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 3. приемане на годишния баланс за 1997 г. и разпределяне на печалбата; проект за решение - ОС приема годишния баланс и предложението за разпределяне на печалбата; 4. освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност; проект за решение - ОС освобождава от отговорност за дейността им през 1997 г. членовете на СД; 5. вземане на решение за увеличение на капитала на дружеството; проект за решение - ОС увеличава капитала на дружеството; 6. промени в устава; проект за решение - ОС приема промените в устава; 7. избор на съвет на директорите и определяне на възнаграждението на членовете му; 8. избор на експерт-счетоводител; проект за решение - ОС одобрява предложената от СД кандидатура; 9. разни. Представителите на всички акционери да бъдат надлежно упълномощени да гласуват по всички въпроси. Писмените материали за заседанието са на разположение на акционерите в сградата на дружеството. Регистрацията започва в 12 ч. и приключва точно в 13 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6001

69. - Съветът на директорите на “Химимпорт Инвест” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 8.IV.1998 г. в 10 ч., в сградата на дружеството - София, ул. Стефан Караджа 2, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1997 г.; проекторешение - ОС одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството за 1997 г.; 2. приемане на решение за разпределение на печалбата; проекторешение - ОС приема предложението за разпределение на неразпределената печалба; 3. увеличаване на капитала; проекторешение - ОС приема предложението за увеличаване на капитала; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1997 г.; проекторешение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1997 г.; 5. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 1998 г.; проекторешение - ОС приема предложението за назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 1998 г.; 6. освобождаване на членовете на съвета на директорите, избор на нов съвет на директорите и определяне на размера на възнаграждението на неговите членове; проекторешение: - ОС освобождава членовете на съвета на директорите, избира нов съвет на директорите и приема предложения размер на възнаграждението на неговите членове; 7. разни. Поканват се да присъстват всички акционери лично или чрез писмено упълномощени от тях представители. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в сградата на дружеството - София, ул. Стефан Караджа 2.

6173

216. - Съветът на директорите на “Полихром България” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 8.IV.1998 г. в 11 ч. в сградата на дружеството, бул. Цариградско шосе 117А, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет за 1997 г.; 2. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6169

217. - Съветът на директорите на “Полихром - ПОАП” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 8.IV.1998 г. в 10 ч. в сградата на дружеството, бул. Цариградско шосе 117А, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет за 1997 г.; 2. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6170

1. - Съветът на директорите на “Компания за луксозни хотели” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 7.IV.1998 г. в 10 ч., в офиса на “Феал Интернационал” - Франция, Париж, ул. Генерал Фоа 8, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1997 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 1997 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за отчетния период; 4. увеличаване на капитала на дружеството; 5. приемане на нов устав на дружеството; 6. утвърждаване на приетия проект за изграждане на хотел “Хилтън София”; 7. приемане на бюджета на дружеството за 1998 г.; 8. разни. Материалите по дневния ред ще бъдат изпратени на акционерите. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 9.IV.1998 ч. в 10 ч., на същото място.

544

50. - Съветът на директорите на “Елитком - 95” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 14.IV.1998 г. в 10 ч. на ул. Г. С. Раковски 96 в София при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността и резултатите на дружеството през 1997 г.; проект за решение - общото събрание приема доклада за дейността и резултатите на дружеството през 1997 г.; 2. обсъждане баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството към 31.XII.1997 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител относно проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 1997 г.; проект за решение - общото събрание приема баланса и отчета за приходите и разходите на дружеството към 31.XII.1997 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител относно проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1997 г.; 3. вземане на решение за разпределение на годишната печалба на дружеството за 1997 г.; проект за решение - общото събрание приема предложението за разпределение на годишната печалба на дружеството за 1997 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1997 г.; проект за решение - общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1997 г.; 5. промени в устава на дружеството; проект за решение - общото събрание приема предложението за промени в устава на дружеството; 6. определяне на възнаграждение на членовете на съвета на директорите; проект за решение - общото събрание приема предложението за определяне на възнаграждение на членовете на съвета на директорите; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1998 г.; проект за решение - общото събрание избира дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1998 г.; 8. разни. Материалите за събранието са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6193

48. - Съветът на директорите на “Интернационални финансови консултанти” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 15.IV.1998 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в София, ул. Калоян 10, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет, доклада за дейността на дружеството и предложението за разпределение на печалбата; 2. избор на експерт-счетоводител; 3. промени във фирмата на дружеството; 4. промени в устава; 5. промени в състава на съвета на директорите; 6. промяна на седалището на дружеството; 7. промени в капитала; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6069

3. - Съветът на директорите на “София кабел ИГ” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 15.IV.1998 г. в 13 ч. в хотел “София”, зала “Триадица”, при следния дневен ред: 1. увеличаване капитала на дружеството; 2. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите; 3. приемане на годишен счетоводен отчет за 1997 г. и отчет за приходите и разходите; 4. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6243

188. - Съветът на директорите на “Автомотор корпорация” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 15.IV.1998 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, бул. Цар Борис III № 126, при следния дневен ред: 1. изменение в състава на акционерите на дружеството; 2. изменения в устава на дружеството; 3. доклад за дейността на дружеството през 1997 г.; 4. доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 1997 г.; 5. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланса за 1997 г.; 6. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1997 г.; 7. определяне дивидента на акционерите за 1997 г.; 8. взимане на решения за увеличаване капитала на дружеството; 9. промени на броя на членовете на съвета на директорите; 10. избор на съвет на директорите; 11. назначаване на експерт-счетоводител за 1998 г.; 12. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

5843

28. - Надзорният съвет на Инвестиционен фонд “Квинт” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 16.IV.1998 г. в 16 ч. и 30 мин. в София, ул. Момина чешма 18, ет. 3, зала № 1, при следния дневен ред: 1. приемане на баланса и отчета за дейността на дружеството през 1997 г.; увеличаване на капитала на дружеството; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.IV.1998 г. в 16 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

6183

38. - Надзорният съвет на Пенсионен фонд “Бъдеще” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 16.IV.1998 г. в 11 ч. и 30 мин. в София, ул. Момина чешма 18, ет. 3, зала № 1, при следния дневен ред: 1. приемане на баланса и отчета за дейността на дружеството през 1997 г.; 2. увеличаване на капитала на дружеството; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.IV.1998 г. в 11 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

6184

42. - Съветът на директорите на ЗД “Темп” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 16.IV.1998 г. в 10 ч. и 30 мин. в София, ул. Момина чешма 18, ет. 3, зала № 1, при следния дневен ред: 1. приемане на баланса и отчета за дейността на дружеството през 1997 г.; 2. увеличаване на капитала на дружеството; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.IV.1998 г. в 10 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

6185

48. - Съветът на директорите на “Бърт” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 16.IV.1998 г. в 12 ч. и 30 мин. в София, ул. Момина чешма 18, ет. 3, зала № 1, при следния дневен ред: 1. приемане на баланса и отчета за дейността на дружеството през 1997 г.; 2. увеличаване на капитала на дружеството; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.IV.1998 г. в 12 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

6186

50. - Надзорният съвет на “Алумекс” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 16.IV.1998 г. в 14 ч. и 30 мин. в София, ул. Момина чешма 18, ет. 3, зала № 1, при следния дневен ред: 1. приемане на баланса и отчета за дейността на дружеството през 1997 г.; 2. увеличаване на капитала на дружеството; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.IV.1998 г. в 14 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

6187

25. - Управителният съвет на “БИА” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 16.IV.1998 г. в 15 ч. и 30 мин. в София, ул. Момина чешма 18, ет. 3, зала № 1, при следния дневен ред: 1. приемане на баланса и отчета за дейността на дружеството през 1997 г.; 2. увеличаване на капитала на дружеството; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.IV.1998 г. в 15 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

6177

20. - Съветът на директорите на “Мегатекс” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 19.IV.1998 г. в 10 ч. в София, бул. Възкресение 85, при следния дневен ред: 1. изслушване отчета за дейността на дружеството за 1997 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 1997 г.; 3. промени в устава на дружеството; 4. вземане на решение за увеличаване на уставния капитал; 5. разни. Поканват се всички акционери или писмено упълномощени от тях лица да вземат участие в общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6033

42. - Съветът на директорите на “Арамис - АР” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 21.IV.1998 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, бул. X.X. 69, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1996 г. и 1997 г.; 2. избор на експерт-счетоводители; 3. приемане на годишните счетоводни отчети и баланса на дружеството за 1996 г. и 1997 г.; 4. освобождаване на членовете на съвета на директорите от отговорност за дейността им през 1996 г. и 1997 г.; 5. увеличаване на капитала на дружеството; 6. приемане на нов устав на дружеството; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., при същия дневен ред и на същото място. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството на посочения адрес.

6070

212. - Съветът на директорите на “Карголинк” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 21.IV.1998 г. в 9 ч. в София, ул. Цар Иван Шишман 10, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1997 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет, разпределение на печалбата и освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите; 4. утвърждаване на организационно-управленческа структура на дружеството; 5. промени в състава на съвета на директорите; 6. избор на експерт-счетоводител за 1998 г.; 7. промени в устава и капитала на дружеството; 8. разни. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители. При липса накворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч. и 30 мин, на същото място и при същия дневен ред.

6182

3323. - Съветът на директорите на “Астарта 21” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 27.IV.1998 г. в 9 ч. в София, ул. Цар Иван Шишман 10, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1997 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет, разпределение на печалбата и освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите; 4. утвърждаване на организационно-управленческа структура на дружеството; 5. промени в състава на съвета на директорите; 6. избор на експерт-счетоводител за 1998 г.; 7. промени в устава и капитала на дружеството; 8. разни. Поканват се акционерите или техни упълномощени представители. При липса накворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

6181

23. - Съветът на директорите на “Български информационни технологии” - АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 2.VI.1998 г. в 16 ч. в София, бул. Цариградско шосе, 7 км, в сградата на ИПАКТ, стая 706, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството за 1997 г.; 2. увеличаване на капитала на дружеството; 3. разни. Поканват се акционерите да вземат участие в работата на общото събрание лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6071

X.X.X. и X.X.X. - квестори на МОБ “Свети Никола” - София, на основание чл. 223 ТЗ свикват извънредно общо събрание на акционерите на МОБ “Свети Никола” - АД, на 8.IV.1998 г. в 11 ч. в зала 8 на Националния дворец на културата - София, при следния дневен ред: 1. запознаване на общото събрание на акционерите с финансовото състояние на банката и с неодитирания баланс на дружеството за 1997 г.; предложение за решение - предлага се общото събрание на акционерите да не взима решение по точка първа от дневния ред; 2. избор на одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 1998 г.; предложение за решение - общото събрание на акционерите на МОБ “Свети Никола” - АД, избира за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет за 1998 г. специализираното одиторско предприятие “Делойт и Туш”; 3. приемане на нов устав на МОБ “Свети Никола” - АД, и промяна седалището на банката; предложение за решение - общото събрание приема предложения нов устав на банката и промяна на седалището є; 4. приемане на промени в членовете на надзорния съвет на МОБ “Свети Никола” - АД; предложение за решение - общото събрание приема направените предложения за промени на членовете на надзорния съвет на банката; 5. преразглеждане на решения на общото събрание на акционерите на МОБ “Свети Никола” - АД, взети на предходни общи събрания; предложение за решение - общото събрание прие предложението на квесторите на банката и отменя решението си от 22.IV.1997 г. относно емисионната стойност на поименните акции от новата емисия; 6. създаване на специализирана служба за вътрешен контрол и избор на нейното ръководство в съответствие с чл. 59 от Закона за банките; предложение за решение - общото събрание на акционерите приема направените предложения по създаване на специализирана служба за вътрешен контрол и избор на нейното ръководство. При липса на необходимия кворум за провеждане на законно общо събрание на основание чл. 227 ТЗ то ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред, като независимо от представения на него капитал ще бъде законно. Материалите по дневния ред на общото събрание ще бъдат на разположение на акционерите в сградата на банката на ул. Раковски 155 от датата на обнародването на поканата за свикването му в “Държавен вестник” и изпращането на поканите за свикването на събранието на притежателите на поименни акции съгласно чл. 224 ТЗ. Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание ще започне два часа преди началото на събранието. За регистрацията си за участие в общото събрание акционерите, респ. пълномощниците им, представят документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние, ако са юридически лица, временни удостоверения и на основание чл. 65 от устава на банката счетоводен документ, удостоверяващ заплащането изцяло стойността на притежаваните акции. Акционерите, които не са изплатили изцяло стойността на акциите си, могат да направят това до началото на събранието в касите на МОБ “Свети Никола” - АД, или банков път, по специално открита набирателна сметка № 9000012013, банков код № 12091206 МОБ “Свети Никола” - АД, централно управление ул. Раковски 155. На основание чл. 65 от устава на банката правото на глас възниква с изплащането на пълната стойност на записаните поименни акции и лицата, които не удостоверят заплащането изцяло на стойността на притежаваните акции, няма да бъдат регистрирани и допуснати до участие в работата на общото събрание. Поканват се акционерите да вземат участие в общото събрание на акционерите на МОБ “Свети Никола” - АД, лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно.

6323

28. - Съветът на директорите на “Вихрен Бл” - АД, Благоевград, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 10.IV.1998 г. в 15 ч. в Благоевград в салона на дружеството при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1997 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1997 г.; 3. освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 1997 г.; 4. определяне на експерт-счетоводител на дружеството за 1997 г.; 5. промени в устава; 6. промени в органите на управление; 7. приемане на решение за разпределяне на печалбата за 1997 г.; 8. увеличаване на капитала. Материалите за общото събрание са на разположение на акционерите в седалището на дружеството всеки работен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6167

271. - Надзорният и управителният съвет на “Финансово индустриален холдинг - Бургас” - АД, Бургас, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 15.IV.1998 г. в 16 ч. в бизнесклуб - Областен съвет, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството за 1997 г.; проект за решение - ОС приема отчета за дейността на дружеството за 1997 г.; 2. приемане на годишен счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите на дружеството за 1997 г.; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет за 1997 г.; 3. доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет на дружеството; проект за решение - ОС приема доклада на експерт-счетоводителя; 4. освобождаване от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за 1997 г.; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за 1997 г.; 5. перспективи за развитие на дружеството - увеличение на капитала; сливане на дружествата във “ФИХ - Бургас” - АД, и запазване състоянието му; прекратяване дейността на дружеството; проект за решение - ОС приема сливането на дружествата във “ФИХ - Бургас”, АД, и запазване състоянието му; 6. промени в състава и броя на членовете на надзорния съвет; проект за решение - ОС утвърждава досегашния брой и състав на членовете на надзорния съвет; 7. определяне възнаграждението на членовете на надзорния и управителния съвет; проект за решение - ОС приема възнагражденията на членовете на надзорния и управителния съвет; 8. избор на експерт-счетоводител; проект за решение - ОС избира предложения експерт-счетоводител. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6198

42. - Съветът на директорите на “Детелина” - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 10.IV.1998 г. в 17 ч. в офиса на “Навибул холдинг” - АД, Варна, ул. X.X. 18, при следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през отчетната 1997 г.; 2. приемане на доклада на експерт-счетоводителя за финансовата 1997 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1997 г.; 4. приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за управлението им през 1997 г.; 5. определяне на експерт-счетоводител за финансовата 1998 г.; 6. приемане на решение за изменение на устава на дружеството; 7. промени в състава на съвета на директорите; 8. приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството. Поканват се всички акционери да вземат участие лично или чрез писмено упълномощен от тях представител. За допускане до участие в общото събрание всеки акционер или негов представител да представи документ за самоличност, изрично писмено пълномощно (при участие чрез пълномощник) и документ за притежаваните акции (временно удостоверение). Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, са на разположение на акционерите всеки работен ден от 9 до 18 ч. в офиса на “Навибул холдинг” - АД, на посочения адрес. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6022

35. - Съветът на директорите на “Варна Порт Флот” - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на 7.IV.1998 г. в 10 ч. в заседателната зала на “Пристанище Варна” - ЕАД, при следния дневен ред:1. избор на дипломиран експерт-счетоводител; предложение за решение - ОС приема предложения от СД експерт-счетоводител; 2. отчет на съвета СД за дейността на дружеството за периода VII.1997 г. - III.1998 г.; предложение за решение - ОС приема отчета на СД за посочения период; 3. доклад на дипломирания експерт-счетоводител по годишния счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 1997 г.; предложение за ршение - ОС приема годишния счетоводен отчет на дружеството за 1997 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител; 4. освобождаване от отговорност членовете на СД за дейността им през 1997 г.; предложение за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 1997 г.; 5. приемане на краткосрочна стратегия за развитието на дружеството; предложение за решение - ОС приема предложения проект; 6. промени в устава на дружеството; предложение за решение - ОС приема предложенията за изменение и допълнение на устава на дружеството; 7. увеличение капитала на дружеството; предложение за решение - ОС приема предложеното решение за увеличение на капитала. Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да присъстват. Материалите за общото събрание са на разположение в офиса на дружеството - Варна, ул. X.X. 10. Регистрацията на акционерите започва в 8 ч. в деня и мястото на събранието. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 9.IV.1998 г. в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6338

267. - Съветът на директорите на “Чайка” - АД, Варна, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 16.IV.1998 г. в 9 ч. в седалището на дружеството - Варна, Западна промишлена зона, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1997 г.; 2. доклад на одитора за годишния счетоводен отчет на дружеството за 1997 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1997 г.; 4. утвърждаване разпределението на печалбата за 1997 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 1997 г.; 6. приемане изменения в устава на дружеството; 7. назначаване на експерт-счетоводител за 1998 г. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите на посочения адрес.

6199

15. - Съветът на директорите на “Металпром” - АД, Върбица, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 17.IV.1998 г. в 14 ч. във Върбица, ул. Септемврийско въстание 51, при следния дневен ред: 1. избор на експерт-счетоводител; 2. приемане отчет и баланс за 1997 г.; 3. промени в устава на дружеството; 4. увеличение на капитала на дружеството; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред на общото събрание са предоставени на разположение на посочения адрес.

6203

28. - Съветът на директорите на “Работническо-мениджерско дружество Добрич - текс” - АД, Добрич, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 7.IV.1998 г. в 14 ч. и 30 мин. в Добрич, ул. Ангел Стоянов 2, сградата на “Добруджански текстил” - АД, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1997 г. и приемане на годишния счетоводен отчет за 1997 г.; проект за решение: общото събрание одобрява отчета за дейността на дружеството през 1997 г. и приема годишния счетоводен отчет за 1997 г.; 2. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение: общото събрание избира нови членове в състава на съвета на директорите на дружеството; 3. вземане на решение за увеличаване на капитала; проект за решение: общото събрание приема предложеното увеличение при предложените условия; 4. избор на дипломиран експерт-счетоводител за заверка на годишния счетоводен отчет за 1998 г.; проект за решение: общото събрание приема предложения от СД дипломиран експерт-счетоводител за 1998 г.; 5. разни. Поканват се всички акционери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощени представители. Писмените материали по дневния ред с проектите за решения са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството. Регистрация на участниците и проверка на пълномощията им ще се извърши същия ден от 13 до 14 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч. и 30 мин., на същото място и при същия дневен ред.

6530

29. - Съветът на директорите на “Агрохим К” - АД, Казанлък, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 16.IV.1998 г. в 10 ч. в Камерната зала на Военния клуб - Казанлък, бул. Розова долина 8, при следния дневен ред: 1. промени в в устава на дружеството; 2. промени в ръководните органи и определяне на възнагражденията им; 3. разни. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите в офиса на дружеството, ул. П. Д. Петков 1. Регистрацията на участниците започва в 8 ч. във фоайето на Камерната зала на клуба. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6204

10. - Съветът на директорите на “Май - 96” - АД, Монтана, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 11.IV.1998 г. в 10 ч. в зала № 1 на НТС, бул. 3 март 47, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството за 1997 г.; проект за решение: общото събрание приема отчета на дружеството за отчетния период; 2. приемане на годишния счетоводен отчет за 1997 г.; проект за решение: общото събрание приема отчета и баланса на дружеството за 1997 г. и доклада на експерт-счетоводителя за същия отчетен период; 3. освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 1997 г.; проект за решение: общото събрание освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 1997 г.; 4. определяне на експерт-счетоводител на дружеството за 1998 г.; проект за решение: общото събрание одобрява предложението на СД за експерт-счетоводител за 1998 г.; 5. увеличение на капитала на дружеството; проект за решение: общото събрание приема направеното предложение за увеличение на капитала на дружеството; 6. приемане на решение за разпределение на печалбата за 1997 г.; проект за решение: общото събрание приема предложеното разпределение на печалбата за 1997 г.; 7. разни. Материалите по дневния ред са на разположение на акционерите в седалището на дружеството - ул. Индустриална 6. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 111 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6032

38. - Съветът на директорите на ЗМК “Никопол” - АД, Никопол, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 16.IV.1998 г. в 14 ч. в Никопол, при следния дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на дружеството за 1997 г. и счетоводния отчет на дружеството за 1997 г.; 2. освобождаване членовете на СД от отговорност за дейността им през 1997 г.; 3. промени в устава на дружеството; 4. избор на управителни органи на дружеството и определяне на възнаграждението им; 5. избор на експерт-счетоводител; 6. други въпроси. Регистрацията на акционерите започва в 13 ч. срещу представяне на личен паспорт. Писмените материали и проекторешенията са на разположение всеки ден от 12 до 14 ч. на адрес - Никопол, ЗМК “Никопол” - АД.

6168

117. - Съветът на директорите на “Технотекс” - АД, Пазарджик, отлага общото събрание на акционерите на 10.III.1998 г. (ДВ, бр. 15 от 1998 г.) и определя нова дата 25.III.1998 г. по същото време и при същия дневен ред.

6077

12. - Съветът на директорите на “Плевен - Баскет” - АД, Плевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква на 14.IV.1998 г. в Плевен, ул. Освобождение 14, в 14 ч. извънредно общо събрание на акционерите на дружеството при следния дневен ред: 1. промени в устава на дружеството; проект за решение - общото събрание приема предложените промени в устава; 2. промени в ръководните органи на дружеството; проект за решение - общото събрание приема предложените промени в ръководните органи на дружеството; 3. разни. Писмените материали са на разположение на акционерите в седалището на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6180

168. - Съветът на директорите на “Вита - 6” - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 7.IV.1998 г. в 13 ч. в салона на “Трансинг” - Пловдив, бул. Хр. Ботев 82, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет и баланс за 1997 г.; проект за решение: ОС приема доклада за дейността на дружеството, годишния счетоводен отчет и баланс за 1997 г.; 2. предложение на съвета на директорите за разпределение на печалбата за 1997 г.; проект за решение: ОС приема предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата за 1997 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 1997 г.; проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 1997 г.; 4. промени в устава на дружеството; проект за решение: ОС приема измененията и допълненията в устава на дружеството, предложени от съвета на директорите; 5. избор на експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс за 1998 г.; проект за решение: ОС избира за експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет и баланс за 1998 г. експерт-счетоводителя, предложен от съвета на директорите; 6. промени в състава на съвета на директорите; проект за решение: в състава на съвета на директорите да се впише “Български транспортен холдинг” - АД, като юридическо лице вместо НПФ “Транспорт” - АД. Регистрацията за събранието започва в 12 ч. в деня на събранието срещу представяне на личен паспорт и депозитарна разписка (пълномощно в съответствие с ПМС № 470 от 1997 г.). Общото събрание ще започне в обявения в поканата час. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството - Пловдив, бул. 6 септември 242.

6202

7. - Съветът на директорите на “Пегас 2000” - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 25.IV.1998 г. в 14 ч. в НТС, зала № 5, при следния дневен ред: 1. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс; проект за решение - ОС приема годишния счетоводен отчет и баланс; 2. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите; проект за решение - ОС освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите; 3. предложение за увеличаване на капитала на дружеството съгласно § 7 ЗИДТЗ; проект за решение - ОС решава да се увеличи капиталът на дружеството; 4. разни. Материалите по дневния ред са на разположение в офиса на дружеството. Поканват се всички акционери да присъстват на общото събрание. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе същия ден в 16 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6201

18. - Съветът на директорите на “Стройкомплект - 96” - АД, Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 8.IV.1998 г. в 14 ч. в седалището на дружеството в Пловдив, ул. Кукленско шосе 17, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността и състоянието на дружеството за 1997 г.; проект за решение: общото събрание приема доклада на съвета на директорите на дружеството за 1997 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за годишния счетоводен баланс и отчета на дружеството за 1997 г.; проект за решение: общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя за годишния счетоводен баланс и отчета на дружеството за 1997 г.; 3. оосвобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за 1997 г.; проект за решение: общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за 1997 г.; 4. приемане промени в устава на дружеството; проект за решение: общото събрание приема направените предложения за промени в устава на дружеството; 5. увеличаване капитала на дружеството; проект за решение: общото събрание приема направеното предложение за увеличаване на капитала на дружеството; 6. избор на експерт-счетоводител за 1998 г.; проект за решение: общото събрание избира предложения експерт-счетоводител за 1998 г.; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6380

1. - Съветът на директорите на “Микро - Разград” - АД, Разград, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 24.IV.1998 г. в 11 ч. в Разград, кв. Индустриален, в залата за събрания на “Микро 67” - АД, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността през 1997 г.; 2. вземане на решение за увеличаване на капитала; 3. избор на дипломиран експерт-счетоводител; 4. разни. Регистрацията за участие започва в 10 ч. и 30 мин.

6205

5. - Съветът на директорите на “Сплендид” - АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 23.IV.1998 г. в 11 ч. в заседателната зала на хотел “Сплендид”, ул. Александровска 40, Русе, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на съвета на директорите през 1997 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя по годишния счетоводен отчет на дружеството за 1997 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1997 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 1997 г.; 5. избор на експерт-счетоводител за 1998 г.; 6. промени в устава на дружеството; 7. увеличение на капитала на дружеството; 8. предложение за разпределение на печалбата за 1997 г.; 9. други. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите на посочения адрес.

6206

103. - Съветът на директорите на “Енергоремонт - Русе” - АД, Русе, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 9.IV.1998 г. в 13 ч. в София, ул. Козлодуй 14, ет. 5, заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството през 1997 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител; 3. одобряване на годишния счетоводен отчет на дружеството за 1997 г.; 4. одобряване на предложение на съвета на директорите за разпределение на печалбата; 5. назначаване на експерт-счетоводител за 1998 г.; 6. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за 1997 г.; 7. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6337

2. - Управителният съвет на “Оргтехника” - АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 10.IV.1998 г. в 15 ч. в административния салон на дружеството, Силистра, ул. П. Бояджиев 31, при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на дружеството през 1997 г.; проект за решение: общото събрание приема доклада за дейността на дружеството през 1997 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя и приемане на заверения годишен счетоводен отчет на дружеството за 1997 г.; проект за решение: общото събрание приема доклада на експерт-счетоводителя и заверения годишен счетоводен отчет за 1997 г.; 3. вземане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 1997 г.; проект за решение: общото събрание взема решение за разпределението на печалбата на дружеството за 1997 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на надзорния и управителния съвет за 1997 г.; проект за решение: общото събрание освобождава от отговорност членовете на надзорния и управителния съвет за 1997 г.; 5. промени в устава на дружеството; проект за решение: общото събрание приема промени в устава на дружеството; 6. промени в състава на надзорния съвет на дружеството; проект за решение: общото събрание приема промени в състава на надзорния съвет на дружеството; 7. избор на експерт-счетоводител за 1998 г.; проект за решение: общото събрание избира експерт-счетоводител за 1998 г.; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на 17.IV.1998 г. в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите или на техни представители започва в 13 ч. на съответната дата и място. Материалите за събранието по дневния ред са на разположение на акционерите в дружеството.

6021

13. - Съветът на директорите на “Тур - Истър” - АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 6.IV.1998 г. в 10 ч. в офиса на дружеството в хотел “Златна Добруджа” при следния дневен ред: 1. приемане отчета и баланса на дружеството за 1997 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 2. приемане на отчетния доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1997 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите; 4. приемане на решение за увеличение на капитала на дружеството; 5. приемане на решение за разпределение на печалбата и определяне на дивиденти; 6. приемане на програма за развитие на дружеството; 7. избор на дипломиран експерт-счетоводител; 8. разни.

6378

97. - Съветът на директорите на “Добруджа - 97” - АД, Силистра, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо събрание на акционерите на 18.IV.1998 г. в 12 ч. в административната сграда на дружеството в Силистра, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството за 1997 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за резултатите от проверката на годишния счетоводен отчет за 1997 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им за 1997 г.; 4. разпределение на печалбата на дружеството; 5. избор на дипломиран експерт-счетоводител за 1998 г.; 6. промени в устава на дружеството; 7. увеличаване на капитала; 8. разни. Материалите, които ще се разглеждат, са на разположение на акционерите всеки присъствен ден от 8 до 16 ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6178

54. - Съветът на директорите на “Дестила” - АД, Тетевен, на основание чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на дружеството на 15.IV.1998 г. в 10 ч. в дружеството, Тетевен, ул. Вършец 73, при следния дневен ред: 1. годишен отчет за работата на дружеството; 2. разпределение на печалбата за 1997 г.; 3. решение за увеличение на капитала; 4. приемане програма за 1998 г.; 5. промени в устава на дружеството; 6. избор на експерт-счетоводител за 1998 г.; 7. определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите; 8. други въпроси. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място при същия дневен ред.

6179

416. - Съветът на директорите на “Бъдещност” - АД, Чирпан, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 14.IV.1998 г. в 10 ч. в офиса на дружеството, гр. Чирпан, Индустриална зона, при следния дневен ред: 1. отчет и доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 1997 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя относно отчета и доклада на съвета на директорите за финансовата 1997 г.; 3. приемане на отчета и освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите; проекторешение - общото събрание приема отчета и доклада и освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите; 4. назначаване на дипломиран експерт-счетоводител за 1998 г.

6191

96. - Съветът на директорите на “Елените” - АД, с. Елените, община Несебър, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо годишно събрание на акционерите на 7.IV.1998 г. в 10 ч. в коктейл-бара на селището, при следния дневен ред: 1. доклад-анализ за финансовото и икономическото състояние на дружеството към 31.XII.1997 г. и приемане на балансовия отчет и отчета за приходите и разходите на “Елените” - АД, за отчетната 1997 г.; проект за решение - общото събрание одобрява и приема анализа за финансово-икономическото състояние на дружеството към 31.XII.1997 г., балансовия отчет и отчета за приходите и разходите за 1997 г.; 2. доклад на експерт-счетоводителя за отчетната 1997 г.; проект за решение - общото събрание одобрява доклада на одитора; 3. предложение на съвета на директорите за разпределение на печалбата на дружеството за 1997 г.; проект за решение - общото събрание на акционерите приема предложението на съвета на директорите за разпределение на печалбата за 1997 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през периода на тяхното управление; проект за решение - а) общото събрание освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите; б) общото събрание не освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите; 5. освобождаване и избор на членове на съвета на директорите и определяне на възнаграждението им; проект за решение - общото събрание освобождава членовете на съвета на директорите, избира нови членове с предложения брой и в предложения състав, определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите в предложения размер; 6. избор на експерт-счетоводител за 1998 г.; проект за решение - общото събрание избира експерт-счетоводител за 1998 г.; 7. разни. Поканват се всички акционери или техни писмено упълномощени представители да присъстват на събранието. Материалите по дневния ред са на разположение в дружеството. Регистрацията и проверка на пълномощията им ще се извършат същия ден от 8 ч. и 30 мин. до 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

6188

13. - “Автотранс - Враждебна” - ЕООД, с държавно имущество - София, бул. Ботевградско шосе 247, на основание чл. 150, ал. 1 ТЗ уведомява, че със Заповед № РД-08-76 от 28.I.1998 г. на министъра на транспорта се намалява капиталът на дружеството от 26 630 000 лв. на 16 920 000 лв., разпределен в 1692 дяла по 10 000 лв. Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на кредиторите си или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намалението, задълженията си към датата на обнародването в “Държавен вестник”.

6189

266. - Съветът на директорите на “Чайка” - АД, Варна, на основание чл. 196 ТЗ увеличава капитала на дружеството от 57 782 000 лв. на 86 582 000 лв. чрез издаване на 28 800 поименни акции с номинал 1000 лв. Поканват се всички акционери, които желаят да упражнят правото си да придобият акции от новата емисия, да подадат заявление до съвета на директорите в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” на решението за увеличаване на капитала. Редът за закупуване и заплащане на акциите е на разположение на акционерите в седалището на дружеството.

6200

178. - “Разград - Строй