Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 91 от 14.XI

  • ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ ПО БИОЦИДИ Виж повече
  • УКАЗ № 228 ОТ 08.11.2017 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ Виж повече
  • УКАЗ № 229 ОТ 08.11.2017 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ ПО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМОСТИ (ДВ, БР. 34 ОТ 2011 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 16 ОТ 2009 Г. ЗА ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА ПЛАТЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ДРУЖЕСТВАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ И ОПЕРАТОРИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ (ДВ, БР. 62 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА ПОСТОЯННАТА ДЕЛЕГАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ В ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА ПРОЦЕСА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА КОМИСИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ПО ОТЧЕТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2017 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ Виж повече