Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 14 от 13.II

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 55 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 03.07.2018 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-5 ОТ 25 ЯНУАРИ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУШАТЕЛИ ВЪВ ВОЕННА АКАДЕМИЯ "ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2018 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2018 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА "ХОЛД Виж повече
  • УКАЗ № 26 ОТ 07.02.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ И ПРЕБИВАВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА СЪЮЗНИЧЕСКИ И НА ЧУЖДИ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Виж повече
  • УКАЗ № 27 ОТ 07.02.2018 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ВЕНЦИСЛАВ МЕТОДИЕВ МУТАФЧИЙСКИ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ВОЕННОМЕДИЦИНСКАТА АКАДЕМИЯ И ГЛАВЕН ЛЕКАР НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН Виж повече
  • УКАЗ № 28 ОТ 07.02.2018 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КАТЯ ИЛИЕВА ДЕЛЕВА ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА НАМИБИЯ И НАЗНАЧАВАНЕ НА КРАСИМИР ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛ Виж повече
  • УКАЗ № 29 ОТ 07.02.2018 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВАСИЛИЙ ХРИСТОВ ТАКЕВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА КАБО ВЕРДЕ СЪС СЕДАЛИЩЕ В Г Виж повече
  • УКАЗ № 30 ОТ 07.02.2018 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АКАД. ПРОФ. Д-Р ПЕТЪР МЛАДЕНОВ ЧЕРВЕНЯКОВ, Д.М.Н., С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 32 ОТ 07.02.2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЛКОВНИК РОСЕН ТИНКОВ ТОДОРОВ - ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА, ДА ИЗПЪЛНЯВА ПРАВОМОЩИЯТА НА НАЧАЛНИК НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА Виж повече