Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 32 от 13.IV

  • РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 27 МАРТ 2018 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 11 ОТ 2017 Г. Виж повече
  • НАРЕДБА № 3 ОТ 29 МАРТ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИЯ НА ВНОСИТЕЛ ЗА ВНОС НА СЕМЕНА ОТ КОНОП, НЕПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПОСЕВ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 ОТ 5 АПРИЛ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ (ДВ, БР. 31 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 94 ОТ 04.04.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА (ЮНЕСКО) ОТНОСНО ПРОДЪЛЖАВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛН Виж повече
  • УКАЗ № 95 ОТ 10.04.2018 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДИМИТЪР ЗДРАВКОВ ГЕОРГИЕВ НА ДЛЪЖНОСТТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 ОТ 10 АПРИЛ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА ЗА 2018 Г. Виж повече
  • УКАЗ № 92 ОТ 03.04.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ. 50, БУКВА "А" ОТ КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНО ГРАЖДАНСКО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ, ПОДПИСАН В МОНРЕАЛ НА 6 ОКТОМВРИ 2016 Г., И ПРОТОКОЛА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № 16 ОТ 29 МАРТ 2018 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ И ОДОБРЕНИЯ, ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТОРИТЕ НА ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ С ОКОНЧАТЕЛНОСТ НА СЕТЪЛМЕНТА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-02-20-9 ОТ 2012 Г. ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕДИННАТА СИСТЕМА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ (ДВ, БР. 43 ОТ 2012 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ. 50, БУКВА "А" ОТ КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНО ГРАЖДАНСКО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ, ПОДПИСАН В МОНРЕАЛ НА 6 ОКТОМВРИ 2016 Г., И ПРОТОКОЛА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ЧЛ. 56 ОТ КОНВЕНЦИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНО ГРАЖД Виж повече