Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 40 от 15.V

  • УКАЗ № 119 ОТ 08.05.2018 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРОФ. Д-Р ЖАК МАНЯН С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 120 ОТ 08.05.2018 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ШИН БУ-НАМ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА КОРЕЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 121 ОТ 08.05.2018 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ДИМИТЪР ИВАНОВ АРНАУДОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 123 ОТ 10.05.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ВИДА И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ В ТРУДОВОТО ДОСИЕ НА РАБОТНИКА ИЛИ СЛУЖИТЕЛЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 ОТ 10 МАЙ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2018 Г. Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 308 ОТ 10 МАЙ 2018 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ" ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 309 ОТ 10 МАЙ 2018 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕКРЕАЦИЯ И ТУРИЗЪМ" ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК" (ДВ, БР. 89 ОТ 1995 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ПО ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ЗА ПЕРИОДА 1 ЯНУАРИ 2017 Г. - 31 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. Виж повече