Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 43 от 25.V

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 ОТ 23 МАЙ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ И НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ - СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД" И СХЕМА "УЧИЛИЩНО М Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 ОТ 21 МАЙ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ И ТРУДОВАТА МОБИЛНОСТ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016  Г. (ДВ, БР. 79 ОТ 2016  Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 21 МАЙ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ Виж повече
  • НАРЕДБА № 4 ОТ 16 МАЙ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УНИЩОЖАВАНЕТО, ПРЕРАБОТВАНЕТО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО ЗА ДРУГИ ЦЕЛИ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 ОТ 21 МАЙ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. (ДВ, БР. 8 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 336 ОТ 21 МАЙ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ КОНКУРСА УЧАСТНИК ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ "СЛЪНЧЕВ ДЕН", ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 339 ОТ 21 МАЙ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ КОНКУРСА УЧАСТНИК ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ "СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА - МАЛЪК ПЛАЖ", ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 340 ОТ 21 МАЙ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ КОНКУРСА УЧАСТНИК ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ "СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА - СЕВЕР", ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 ОТ 21 МАЙ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО ЗА 2018 г. Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2015 Г. ЗА ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕКТОРА НА МЛЯКОТО И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТЕХНИ АСОЦИАЦИИ И МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕКТОРА НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПР Виж повече