Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 44 от 29.V

  • РЕШЕНИЕ № 6677 ОТ 22 МАЙ 2018 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 864 ОТ 2018 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2018 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА КОНЦЕСИЯТА Виж повече
  • НАРЕДБА № Н-3 ОТ 22 МАЙ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ПЛАЩАНИЯ, ЗА ВЕРИФИКАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ НА РАЗХОДИТЕ, ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА НЕПРАВОМЕРНИ РАЗХОДИ И ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ, КАКТО И СРОКОВЕТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТ Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № И-4 ОТ 14 МАЙ 2018 Г. ОТНОСНО РЕДА И ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯТА, ПРОВЕЖДАНИ ОТ ВОЕННИТЕ РАЗСЛЕДВАЩИ ПОЛИЦАИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 ОТ 22 МАЙ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА КОНЦЕСИЯТА Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 ОТ 23 МАЙ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 ОТ 23 МАЙ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2018 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 ОТ 23 МАЙ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2018 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 ОТ 23 МАЙ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2018 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗЛИХВЕНА ВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ХРИСТО БОТЕ Виж повече
  • УКАЗ № 130 ОТ 16.05.2018 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА КРАСИМИР ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ЮЖНА АФРИКА, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА АНГОЛА СЪС СЕДАЛИЩЕ В Г Виж повече