Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 1.VI

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 ОТ 25 МАЙ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБА "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 54 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • УКАЗ № 134 ОТ 28.05.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № И-5 ОТ 15 МАЙ 2018 Г. ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗИСКВАНИЯТА ПО ПИТАНЕ ОТ НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АНТОН КУТЕВ И МИХАИЛ ХРИСТОВ КЪМ МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА БИСЕР ПЕТКОВ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ДВ, БР. 110 ОТ 1999 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2014 Г. ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОТПАДЪЦИТЕ (ДВ, БР. 66 ОТ 2014 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2017 Г. ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ С ОБОРУДВАНЕ, СЪДЪРЖАЩО ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ, КАКТО И ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ЕМ Виж повече
  • МЕТОДИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ ОТ ИНЖЕНЕРИТЕ В УСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ И В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ (ДВ, БР. 17 ОТ 2008 Г.) Виж повече