Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 47 от 5.VI

  • ЗАПОВЕД № РД-01-401 ОТ 18 МАЙ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ОТ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 ОТ 29 МАЙ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ДВ, БР. 40 ОТ 2000 Г Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 362 ОТ 29 МАЙ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 545 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г. (ДВ, БР. 60 ОТ 2004 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 ОТ 29 МАЙ 2018 Г. ЗА БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 352 ОТ 25 МАЙ 2018 Г. ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ "НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ТРУДОВОПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ" (НС НА ТПК) ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 146 ОТ 31.05.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 147 ОТ 31.05.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ (ДВ, БР. 67 ОТ 1999 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ДВ, БР. 77 ОТ 1991 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 ОТ 29 МАЙ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ Виж повече