Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 48 от 8.VI

  • РЕШЕНИЕ № 10 ОТ 29 МАЙ 2018 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 4 ОТ 2017 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 ОТ 1 ЮНИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И МИНИМАЛНАТА ЧИСЛЕНОСТ НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ, РЕДА И НАЧИНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ИМ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 326 ОТ 21 МАЙ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 619 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 61 ОТ 2009 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 4 ОТ 30 МАЙ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТКАЗ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ, ИЛИ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ИЗПЛАТЕНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА МЕРКИТЕ И ПОДМЕРКИТЕ ПО ЧЛ. 9Б, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ Виж повече
  • УКАЗ № 136 ОТ 30.05.2018 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК РАДОСТИН ИЛИЕВ ИЛИЕВ НА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ЩАБА НА ОТБРАНАТА И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ" Виж повече
  • УКАЗ № 137 ОТ 30.05.2018 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АДЕЛА ТОДОРОВА ПЕЕВА С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УКАЗ № 138 ОТ 30.05.2018 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ДОЦ. КАЛИНА КИРИЛОВА БОГОЕВА С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ Виж повече
  • УКАЗ № 139 ОТ 30.05.2018 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА СТЕФКА ЕВСТАТИЕВА КОВАЧЕВА С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ Виж повече
  • УКАЗ № 140 ОТ 30.05.2018 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПРОФ. МИЛКО ХИНЕВ КОЛАРОВ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ Виж повече
  • УКАЗ № 142 ОТ 30.05.2018 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ВЕЛИЧКА ВЕЛЯНОВА ПЕЙКОВА С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ Виж повече