Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 57 от 10.VII

  • РЕШЕНИЕ № 8966 ОТ 2 ЮЛИ 2018 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 3851 ОТ 2018 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2018 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 5 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. (ДВ, БР. 51 ОТ 2011 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ОТ 4 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. (ДВ, БР. 57 ОТ 2015 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА № 2 ОТ 22 ЮНИ 2018 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦА, НАВЪРШИЛИ 16 ГОДИНИ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 ОТ 5 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2018 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА "ХОЛДИНГ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 ОТ 5 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ПОЯВАТА НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕ Виж повече
  • УКАЗ № 178 ОТ 29.06.2018 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БОЙКО ВАСИЛЕВ КОЦЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ Виж повече
  • УКАЗ № 179 ОТ 29.06.2018 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА АТАНАС ВАСИЛЕВ КРЪСТИН ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. МОСКВА Виж повече
  • УКАЗ № 181 ОТ 02.07.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ Виж повече
  • УКАЗ № 182 ОТ 02.07.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОГРАМНО СПОРАЗУМЕНИЕ № В 1381 МЕЖДУ ФЕДЕРАЛНИЯ МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА И СПОРТА НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА КРАЛСТВО БЕЛГИЯ, МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕ Виж повече