Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 58 от 13.VII

  • РЕШЕНИЕ № 11 ОТ 3 ЮЛИ 2018 Г. ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 8 ОТ 2018 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 ОТ 5 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 278 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. (ДВ, БР. 90 ОТ 2012 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 ОТ 5 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1986 Г. (ДВ, БР. 6 ОТ 1987 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 ОТ 9 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2018 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 9 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г. (ДВ, БР. 73 ОТ 1998 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 472 ОТ 9 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 10 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА В ИНСТИТУЦИИТЕ ОТ СИСТЕМАТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 ОТ 10 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 19 ОТ 2016 Г.) Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 478 ОТ 9 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПЯСЪЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ "ШАФКААЛАН", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЗДРАВЕЦ, ОБЩИНА Виж повече
  • ДВУГОДИШЕН ЗАСТЪПВАЩ СЕ РАБОТЕН ПЛАН (ЗРП) ЗА 2018 - 2019 Г., БЪЛГАРИЯ (Одобрен с Решение № 335 от 21 май 2018 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването му - 12 юни 2018 г.) Виж повече