Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 61 от 24.VII

  • МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНАТА НА УСЛУГАТА "ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ" Виж повече
  • УКАЗ № 190 ОТ 16.07.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА Виж повече
  • УКАЗ № 191 ОТ 17.07.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 147 ОТ 19 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЦЕНАТА НА УСЛУГАТА "ДОСТАВЯНЕ НА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ" Виж повече
  • УКАЗ № 188 ОТ 13.07.2018 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н МИКОЛА БАЛТАЖИ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА УКРАЙНА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Виж повече
  • НАРЕДБА № 9 ОТ 13 ЮЛИ 2018 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА" Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА (ДВ, БР. 78 ОТ 2000 Г.) Виж повече
  • ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ (ДВ, БР. 81 ОТ 1999 Г.) Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 11 ОТ 2007 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И НАДЗОРА ВЪРХУ ЛИКВИДНОСТТА НА БАНКИТЕ (ДВ, БР. 22 ОТ 2007 Г.) Виж повече