Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 62 от 27.VII

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 ОТ 20 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА И НА РЕГИОНАЛНИТЕ КАРТОТЕКИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 НА МИНИС Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 ОТ 19 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ, КОИТО СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ ДЪР Виж повече
  • УКАЗ № 192 ОТ 20.07.2018 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД Виж повече
  • УКАЗ № 193 ОТ 20.07.2018 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ДРАГОМИР ЗДРАВКОВ ДИМИТРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "РАЗУЗНАВАНЕ" Виж повече
  • УКАЗ № 194 ОТ 20.07.2018 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА АТАНАС АНГЕЛОВ АТАНАСОВ НА ДЛЪЖНОСТТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "РАЗУЗНАВАНЕ" Виж повече
  • ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД Виж повече
  • РЕШЕНИЕ № 510 ОТ 19 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИЯ КОНКУРСА УЧАСТНИК ЗА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ "СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА - ЮГ", ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 12 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ВОДЕНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ДЪРЖАВНИТЕ РЕГИСТРИ И ДО ДОСИЕТАТА НА ОБЕКТИТЕ НА ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ Виж повече
  • УКАЗ № 197 ОТ 20.07.2018 Г. ЗА ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8 ОТ 2003 Г. ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ИЗКЛЮЧЕНИЯТА ОТ ЗАБРАНИТЕ, ВЪВЕДЕНИ СЪС ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ ЗА ЖИВОТИНСКИТЕ И РАСТИТЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3, ЗА ЖИВ Виж повече