Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 75 от 11.IX

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРИ ЗАДГРАНИЧЕН МАНДАТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. (ДВ, БР. 70 ОТ 2008 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г., ПРИЕТА С Виж повече
  • УКАЗ № 213 ОТ 27.08.2018 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н КШИЩОФ КРАЕВСКИ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА ПОЛША В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН Виж повече
  • НАРЕДБА № 8 ОТ 27 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "МАШИНЕН ТЕХНИК" Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕТАЙЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И Виж повече
  • НАРЕДБА № 5 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО, ЕТИКЕТИРАНЕ И КОНТРОЛ, И ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА БИОЛОГИЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО, КАКТО И ЗА ПОСЛЕДВАЩ ОФИЦИАЛЕН НАД Виж повече
  • ПОПРАВКА Виж повече