Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 78 от 21.IX

  • НАРЕДБА № 12 ОТ 27 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ИНСТРУКТОР ПО СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ" Виж повече
  • НАРЕДБА № 13 ОТ 27 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ПОМОЩНИК-ИНСТРУКТОР ПО СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ" Виж повече
  • УКАЗ № 218 ОТ 19.09.2018 Г. ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПРАВОМОЩИЯТА НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ГЛАВЕН КОМИСАР МЛАДЕН НАЙДЕНОВ МАРИНОВ И ОСВОБОЖДАВАНЕТО МУ ОТ ДЛЪЖНОСТ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2018 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБХОД НА ГР. ГАБРОВО - ФАЗА I Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2018 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2018 Г. Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200 ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2018 Г. Виж повече
  • ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-748 ОТ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА НАКАЗАТЕ Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 8121з-344 ОТ 2014 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 64 ОТ 2014 Г.) Виж повече