Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 79 от 25.IX

  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 205 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2018 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА АВТОМАГИСТРАЛА "ХЕМУС", УЧАСТЪК ОТ КМ 78 + 500 ДО КМ Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 206 ОТ 20 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ", ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г. (ДВ, БР. 17 ОТ 2008 Г.) Виж повече
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 203 ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2018 Г. Виж повече
  • ПРАВИЛНИК ЗА ФУНКЦИИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ПО ВЪПРОСИТЕ НА МОРСКОТО ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Виж повече
  • НАРЕДБА № 10 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2018 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ "НЕВРОХИРУРГИЯ" Виж повече
  • НАРЕДБА № РД-02-20-2 ОТ 28 АВГУСТ 2018 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ПЪТИЩА Виж повече
  • НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Е-РД-04-3 ОТ 2016 Г. ЗА ДОПУСТИМИТЕ МЕРКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ В КРАЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ, НАЧИНИТЕ НА ДОКАЗВАНЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ ЕНЕРГИЙНИ СПЕСТЯВАНИЯ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ МЕТОДИКИТЕ ЗА ТЯХ Виж повече
  • РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ГР. ДОБРИЧ И НА ГР. ТУТРАКАН ЗА "ГРАД НА БЪЛГАРСКАТА БОЙНА СЛАВА" Виж повече